Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd"

Transkript

1 Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd Målsætning. Udgangspunktet for Mimers Brønds virke er lov nr af 29. december 1999, idet vi ønsker at: - tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. - styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. - at tilrettelægge tilbud med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse. - at tilrettelægge tilbud, der omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydelig omfang og i størst mulig grad integreres med det praktiske arbejde. - formidle praktik af kortere varighed i offentlig eller privat virksomhed. - tilbyde undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder. - tilbyde uddannelses- og erhvervsvejledning - tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - tilbyde ekskursioner og udvekslingsophold. - afsætte produktion på vilkår, der ikke giver urimelig konkurrence. - at tilbyde undervisning i begrænset omfang som indtægtsdækket virksomhed. - at tilbyde et ophold, hvor økologi og bæredygtighed er grundelement i al undervisning og produktion. Minimumsprogrammet. Ud over de generelle formuleringer som lovteksten omfatter, tilslutter Mimers Brønd sig til fulde både ordene og ånden i det såkaldte Minimumsprogram produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag. Her fremhæves blandt andet: - Aktiviteterne på produktionshøjskolen har som overordnet mål at udvikle LIVSFÆRDIGHEDER. - Produktionshøjskolerne er inspireret af HÅNDVÆRKETS LÆRINGSKULTUR, bygger på de danske FOLKEOPLYSNINGSVÆRDIER og har den danske DEMOKRATIOPFATTELSE som grundlag. De strategiske værdier På Mimers Brønd har vi sammenfattet tre vigtige nøglebegreber, som ledetråd for skolens virke: LIV ANSVAR UDVIKLING

2 Liv - fordi vi har med levende væsner, dyr, planter, natur og mennesker at gøre, - fordi ordet signalerer aktivitet, bevægelse og humør, - fordi livet er en gave, vi skal tage vare på, - fordi livet er en kunst, vi skal øve os i. Ansvar - fordi vi har med livet og det levende at gøre, - for dyr, planter og natur - for mennesker og samfund - for hinanden - for os selv - for fremtiden Udvikling - fordi ordet karakteriserer bevægelsen fra én tilstand til en anden, - fra usikkerhed til gåpåmod, - fra sløvhed til engagement - fra ligegyldighed til ansvarsfølelse, - fra nederlagsfølelse til selvbevidsthed, - fra rådvildhed til afklaring, - fra famlen til målsætning. Det handler om selvtillid Eleverne på Mimers Brønd skal have en masse succesoplevelser, hvorigennem de opbygger deres selvtillid og lyst til at lære. Igennem de erfaringer, færdighed, viden og kundskaber de tilegner sig, gennemgår de en modningsproces, der vil give dem mod og tro på egne evner og muligheder i uddannelse, i arbejde i livet. Målgruppe Produktionshøjskolens tilbud gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skolen kan endvidere optage unge som led i en erhvervsuddannelse (EGU), et brobygningsforløb og et aktiveringsforløb.

3 På Mimers Brønd har vi erfaret igen og igen, at de, der måske er svage i én sammenhæng, kan være særdeles stærke i en anden. Når eleverne oplever den tryghed og accept, de har krav på, når succesoplevelserne begynder at rulle ind, når stoltheden og glæden ved arbejdet bliver svær at skjule, når de tages alvorligt, når der stilles krav, når der tildeles dem ansvar, så frigøres en masse energi, og modet og lysten til at være aktiv bliver kendetegnende for dem. Pædagogik undervisning og læring. Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Håndens og åndens arbejde Produktionshøjskolernes fornemmeste særkende er den enestående mulighed for at kombinere praksis og teori i en frugtbar vekselvirkning. At forene håndens og åndens arbejde. Det er det, der er kernen, sjælen, idéen og den stadige udfordring. Det er selve skoleformens berettigelse. Udviklingen af denne pædagogik er en uomgængelig nødvendighed når vore elever skal opbygge nye netværk, fungere i gruppefællesskab, overvinde angsten for nederlag og vinde nyt mod på at lære på en ny måde. Om at gribe og begribe Det praktiske arbejde er udgangspunktet for læreprocessen. Den teoretiske forståelse udvikles i vekselvirkning hermed. På Mimers Brønd er vi optaget af, at de unge erhverver sig kundskaber. Kundskaber opfatter vi som syntesen af praktiske færdigheder og teoretisk viden. Praksis teori praksis: Skolens undervisning bygger på at der løbende er en vekselvirkning mellem praksis og teori. Gerne sådan at resultatet af den teoretiske viden bliver synlig i praksis. Om at oplive og oplyse På Mimers Brønd har vi et højt ambitionsniveau, når det gælder udvikling af elevernes praktiske færdigheder og faglige indsigt. Det er alle disse nødvendige gøremål, der binder hverdagen sammen. Der står altid dygtige elever parat til at lære mere. Og det er godt. Men skolen har også en særlig forpligtelse over for elever, der står et helt andet sted, elever hvis rådvildhed eller personlige problemer overskygger interessen for arbejdet. Som Storm P har lært os, kan det være vanskeligt at mene noget om verdenssituationen, hvis man har noget i øjet. Så må vi bruge tid på at få det fjernet. Vi

4 lægger afgørende vægt på, at der er et åbent og trygt miljø på skolen, så usikre elever kan vokse sig stærke og finde deres plads i fællesskabet. Det værner vi om. Eleverne som udgangspunkt Skolens opmærksomhed og arbejde retter sig således mod elevernes hele udvikling både de faglige, sociale, emotionelle, almene og personlige aspekter. Vores ærinde og succes-parameter er elevernes afklaring og menneskevækst. Produktion og skolens øvrige aktiviteter er pædagogiske redskaber i denne proces. Dannelsesidealer For at beskrive og fastholde væsentlige omdrejningspunkter i samværet på skolen, opererer vi med nogle dannelsesidealer, der er særdeles synlige i hverdagen. Det har værdi at: - kunne planlægge og gennemføre et stykke arbejde - opnå faglig dygtighed - få indsigt i natur og økologi - have et godt humør - møde verden åben og fordomsfri - have en positiv indstilling - turde sige sin mening - turde tage ordet i en større forsamling - turde overskride egne grænser - være bevidst om stærke og svage sider - være omgængelig og hjælpsom - kunne samarbejde - være en god kammerat - vise initiativ - være ansvarlig - interessere sig for sin omverden - ville lære noget nyt - kunne tænke og udtrykke sig om det, man tænker - kunne tage hånd om sin egen situation - kunne blive klogere på sin personlige, historiske og kulturelle identitet - kunne handle politisk, dvs. erkende og reagere hensigtsmæssigt sammen med andre på fælles problemstillinger.

5 Mytologien At give sit ene øje for at drikke af visdommens kilde I den nordiske mytologi fortælles, at ved roden af livets træ, Ask Ygdragsil, ligger Mimers Brønd, som er visdommens kilde. Til denne måtte Odin engang ofre sit ene øje for at få lov til at drikke af kilden. På den måde fik han indsigt og viden om alt, hvad der sker og skulle ske både i nutiden og i fremtiden. Vi synes, det var smukt, men også meget forpligtende, da vi opkaldte skolen efter visdommens kilde. Det forpligter lærerne til at gøre sig stor umage med undervisningen. Men det forpligter også eleverne: - Hvis du vil have indsigt og viden om det, der sker i verden, og hvis du vil have afklaring og mål i fremtiden, så skal du give dit ene øje til Mimers Brønd. I vores direkte opfordring til eleverne, når de starter på skolen, lyder det: - Du skal give noget af dig selv. Bidrag med det du kan til fællesskabet. Gå op i arbejdet med liv og sjæl. Vær aktiv i dine egne og de fælles læreprocesser. Så får du noget igen. Realkompetenceafklaring og forløbsplan Indenfor 14 dage efter en elev er startet udarbejder eleven og dennes lærer den første realkompetenceafklaring (RKA) og udarbejder mål og delmål til elevens forløbsplan. Hver 3. måned følges der op på forløbsplanen og mål og delmål revideres og tages op til revidering. Når eleven forlader skolen udarbejdes der et kompetencebevis med udgangspunkt i RKA en og forløbsplanen.

6 Introduktion PÆDAGOGIKKENS MANGE ANSIGTER Det er vigtigt, at eleverne bliver taget godt imod og føler sig velkomne. Eleven får en fyldestgørende rundvisning, enten før, eller på 1. dagen. Senest 14 dage fra skolestart introduceres eleven grundigt i RKA en og udarbejder en forløbsplan. Eleven har lejlighed til at meddele sine forventninger, særlige interesser og behov i forhold til arbejdsområde, undervisning, kurser, praktik, job- og uddannelsesplaner. Den nye elev bydes velkommen på morgenmødet. Instruktion Eleverne møder den første undervisning som enkle instrukser. På linjerne gives oplysninger og instruktion omkring pauser, rygning, møder, spisning, traktorkørsel, pasning og fodring af dyr og en lang række andre arbejdsfunktioner, som eleverne efterhånden kan blive fortrolige med. Fagteori Lejlighedsvis løftes problemstillinger så at sige ud af stalden og ind i teorilokalet ved siden af, for at blive gjort til genstand for drøftelse og faglig undervisning. Det kan være emner som fodring og fodernormer, læmning hos får, pasning af heste, sædskifte og markplaner, økologiske avlsregler, dyreetik, genteknologi, pædagogik og meget andet. Ekskursioner Som en metode til at lære nyt og for at opleve fællesskab og kammeratskab, arrangerer skolen fælles ekskursioner. Turene kan både have faglige, historiske og kulturelle mål og ofte alle tre dele. Det kan være dyrskue, landbrugsmesse, gårdbesøg, museer med videre.

7 Praktik Kortvarende praktikophold er glimrende mulighed for at få nye erfaringer og er et vigtigt led i elevernes afklaringsproces. Praktikerfaringer evalueres skriftligt i Logbogen. Korte kurser Vi tilbyder eleverne eksakte færdighedskurser i emner som svejsning, traktorkørekort, brug af motorsav, klipning af får, uldbehandling, vedligeholdelse af dieselmotorer, førstehjælp med flere. Projekt De bedste og mest udbytterige projektforløb opstår, når eleverne selv bliver tændt på en idé og er drivkraft i projektets formulering, gennemførelse og evaluering. Det kan være en gruppe elever, der arrangerer en ride lejr eller laver revy til høstfesten. Det er vigtigt, at projekterne er afgrænsede, idet de elever, der er med til at i gangsætte, også gerne skulle være med til at afslutte. Elevmødet Hver onsdag middag er der fællesmøde på Mimers Brønd. Punkter videregives til lærer til dagsorden i ugens løb. Eleverne skiftes til at være ordstyrer og der tages referat af møderne, som godkendes på flg. møde. Eleverne trænes i mødedisciplin og argumentation. Indholdet på møderne er dagligdagen, forholdet til hinanden i mellem, forslag til ture, kritik, ros, konflikter, planlægning og evaluering af undervisning med videre. Fællesmødet er en vigtig begivenhed i ugeplanen. Det er omgivet med positiv respekt. Vi betragter fællesmødet som et vigtigt instrument i den fælles normsætning. Personalemøde Personalemødet afholdes hver anden onsdag eftermiddag og er en absolut nødvendighed for at samle op på alle de løse ender.

8 Teammøde Der er teammøde hver anden onsdag eftermiddag. Planlægning af produktion, fordeling af undervisningsopgaver, samt rådslagning omkring elevvejledning er faste punkter. Vejledning Vejledning af eleverne foregår dels som uformelle samtaler mellem elev og lærer, dels som formaliserede samtaler om uddannelses- og erhvervsvejledning, når eleven har behov herfor. Specialundervisning For de elever, der udtrykker særligt behov herfor, kan der arrangeres specialundervisning i grundlæggende skolefærdigheder. Højskolen Som det må være fremgået af ovenstående, ønsker Mimers Brønd ikke kun at være en fagskole for håndens arbejde. Undervisningsplanen rummer også alment dannende elementer. Vi forsøger at udfordre eleverne på andre områder: - Vi har fællesspisning 4 gange om ugen. - Vi arrangerer fester. - Vi markerer højtiderne og årstidernes skiften. - Vi formidler fællesskab og kultur. PRODUKTIONEN Fårene. Stalden er omdrejningspunktet i skolens liv. Herfra udgår og organiseres de fleste arbejdsopgaver. Her erkendes de indlysende daglige nødvendigheder i landmandslivet. Fodring, strøning, udmugning, fejning, rengøring og pasning af får og lam er daglige rutiner, eleverne skal blive fortrolige med. Vi har p.t. 70 moderfår af racerne Suffolk, Lacoune, Gotlændere og Østfrisiske malkefår. Fårene har vist sig at have en appel til mange af eleverne. Dyrene er nemme at håndtere ved fodring, klipning, klovpleje, ormebehandling osv. Og læmmetiden er en me-

9 get intensiv og spændende periode, hvor hyrdernes årvågenhed og handledygtighed afgør forskellen på liv og død. Køer Vi har ca. 20 kødkvæg med krydsning af forskellige racer som eleverne skal blive fortrolige med. Her er indlæring omkring strøelse, foder, udmugning, kælvninger samt pasning. Grise Vi har søer som jævnligt får smågrise. Vi står selv for opfedningen af grisene. Antallet af smågrise og grise i opfedning varierer en del, men ofte har vi grise i opfedning. Der er læring omkring fodring, vanding, strøning, nedkøling i varme perioder, reproduktion og dyrevælfærd. Markerne Der er120 tdr. land under landbruget. Arealerne bruges primært til foderproduktion til dyrene, men også til salgsafgrøder. Markarbejdet giver mulighed for i årets løb at prøve kræfter med pløjning, såning, strigling, tromling, høvending og mejetærskning. Vi overvejer en mark- og sædskifteplan, der tager hånd om ønsket om at blive 100% selvforsynende med økologiske fodermidler. Under markholdets arbejde sorterer også småreparationer og vedligeholdelse af maskiner. Skov I Mimers Brønds forpagtningsaftale med Randers Kommune indgår 2 skove. Foruden almindelig vedligeholdelse af skovene ønsker vi at producere økologisk flis, brænde, tømmer til halmhuse, egehegnspæle og pil. PULS-linjen (Pædagogik- Ude liv Leg Sundhed) PULS-linjen tager sit udgangspunkt i besøg fra dag og handicapinstitutioner samt i praktik i samme institutioner. Skolens elever varetager de praktiske aktiviteter, når institutioner kommer på besøg. Disse aktiviteter tilrettelægges som natur, sanse, og dyreoplevelser Hestelinien På hestelinien lærer eleverne alt om røgt og pleje af heste, ryttermærker, træningsmetoder og om hesteavl. Hestene fodres, tilrides og strigles m.v. der riides i vores ridehal samt i vores fantastiske natur.

10 RAMMERNE De fysiske rammer De fysiske rammer på Mimers Brønd er meget gode, hvad angår dyr og produktion. Når det gælder elevernes forhold er der løbende renovering af køkken/kantine. Der er opført ny undervisnings og administrationsbygning. SAMARBEJDSPARTNERE Mimers Brønd ønsker fortsat samarbejde med produktionsskolerne i Randers, Århus, Favrskov m.fl., der fortsat vil kunne visitere elever med interesse for de grønne fag til Mimers Brønd. Vi ser også muligheder i et samarbejde med amtets specialpædagogiske institutioner, hvis elever herfra skønnes at kunne have udbytte af et ophold eller praktikperioder på Mimers Brønd. Og for alle almindelige borgere med interesse for økologi, landbrug og skole hylder vi fortsat den åbne dørs politik. Vi ønsker at holde åbent-husarrangementer i forbindelse med de økologiske gårdes høstmarked og i læmmetiden. Ud over disse arrangementer er man også velkommen til at besøge skolen. Et nyt spirende samarbejde med Kalø Landbrugsskole samt Asmildkloster Landbrugsskole er kommet i gang. Vi ser dette som en interessant mulighed for at få lavet et egentligt formaliseret samarbejde med en eller flere landbrugsskoler om koordinerede forløb for de unge. Endelig, og ikke mindst, har vi et særdeles godt samarbejde med Vejledningshuset i Randers, et samarbejde som udvikles konstant. Vi deltager i de netværksmøder, Vejledningshuset arrangerer for samarbejdsparter i Randers, og stort set alle medarbejdere i huset har været på besøg hos os. Skolens organisation: Grundlag: Skolen er oprettet d. 1.oktober 1999 som en selvejende institution, på initiativ af en selvbestaltet initiativgruppe. Skolens lovgrundlag er: Lov nr af 29.december 1999 : Lov om Produktionsskoler. Vedtægter: Skolens vedtægter er godkendt af Randers Byråd.

11 Myndighed: Skolekreds: Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og varetager skolens overordnede anliggender, herunder godkendelse af virksomhedsplan, budget og regnskab. Der henvises endvidere til ovenstående lovs 6. Skolen har tilknyttet en skolekreds, der vælger 4 af skolens bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udgøres af: Formand Niels-Ole Knoblauch Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Hanna Hunt Nørregaard Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Inger Marie Secher Best. medl. Anders Buhl Christensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Hans Jørgen Jensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Jens Åge Skipper Best. medl. Lars F. Schmidt Sekretær Karen Plesner Forstander. Udpeget af Randers Byråd Udpeget af Landboforening Udpeget af skolens medarbejdere. Formand: Forstander: Produktionsskolelærerne: Sekretær: Formand og forstander afholder møde efter behov. Formand og forstander er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske og administrative ansvar for skolens drift i henhold til skolens vedtægter, bestyrelsens beslutninger og undervisningsministeriets bestemmelser. Forstanderen er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Har overfor forstanderen det daglige ansvar for planlægning og gennemførelse af skolens undervisnings og produktionsopgaver. Har med reference til forstanderen det daglige ansvar for udførelse af regnskab og bogholderi, løn til elever og medarbejdere, diverse indberetninger til offentlige myndigheder, forefaldende kontorarbejde og visse undervisningsopgaver.

12 Ansættelsesudvalg: Det sociale kapitel: Økonomi: Ved ny ansættelser nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg, bestående af forstanderen, et bestyrelsesmedlem og en medarbejderrepræsentant. Ansættelsesudvalget kan, hvis alle 3 er enige, træffe beslutning om ansættelse. Da skolen er interesseret at hjælpe personer med fysisk eller psykisk handicap ud på arbejdsmarkedet, er vi åbne overfor anvendelse af flexjobordningen. P.t. har skolen 2 personer ansat i flexjob. Herudover er skolen også indstillet på at modtage personer i aktivering, såfremt det kan indpasses i skolens øvrige drift. Skolens drift finansieres ved grundtilskud fra Århus Amt og Randers Kommune på i alt kr. samt det af staten fastsatte taxametertilskud. For deltagere, der ikke kan optages efter tilskudsbekendtgørelsens regler, udgør ovennævnte tilskudssats det beløb, der opkræves hos kommune eller AF. Skolen udbetaler skoleydelse til ordinære produktionsskoleelever. Skoleydelsen udgør for Unge under 18 år 670 kr./uge Hjemmeboende over 18 år 865 kr./uge Udeboende over 18 år kr./uge Staten refunderer skolens udgift til skoleydelse. Udbetaling af løn, skoleydelse samt bogføring og kassefunktion varetages af skolen på eget EDB-udstyr. Skolens bankforbindelse: Østjydsk Bank, Spentrup Skolens revisor: Deloitte, Silkeborg

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet Virksomhedsplan 2013 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Andre aktiviteter

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet

Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 1. Forord 2. Vision 3. Værdigrundlag 4. Mål 5. Målgruppe 6. Produktion og undervisning Virksomhedsplan 2015 for Produktionsskolen Datariet 7. Uddannelses- og erhvervsvejledning 8. Andre aktiviteter 9.

Læs mere

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan

Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole. Virksomhedsplan Den selvejende institution Kalundborgegnens Produktionsskole Virksomhedsplan Kalundborgegnens Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Lovændringer... 3 Væsentlige

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplanen er gældende for året 2014 Udarbejdet/senest revideret den 4. februar 2014 af André Gremaud, forstander Navn Odder Produktionsskole Adresse Rønhøjvej

Læs mere

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole

Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole Virksomhedsplan for Odder Produktionsskole 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Virksomhedsplanen er gældende for året 2015 Udarbejdet og senest revideret den 18. februar 2015 af André Gremaud, forstander Side

Læs mere

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift

Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift Produktionsskoletilrettelagt erhvervsgrunduddannelse Idé- og inspirationskrift FoU-projekt nr. 2002-2534-0150 Forfatter(e): Mogens Frederiksen, Mette Søndergård, Kim Pedersen, Jane Nielsen & Axel Hoppe

Læs mere

Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Samarbejde med erhvervsskolerne... 3 Værdigrundlag:... 4 Skolesyn... 4 Målsætninger for 2012: bestyrelsens nye mål indsættes.... 4 2. Målgrupper... 6

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

VIRK- SOM- HEDS- PLAN

VIRK- SOM- HEDS- PLAN VIRK- SOM- HEDS- PLAN 2015 Præsentation af skolen og værdigrundlag s. 2 Demokrati og solidaritet s. 2 Økologi s. 3 Pædagogisk grundlag s. 4 Succéskriterier s. 5 Sundhedspolitik s. 5 Øvrige mål for 2015

Læs mere

Virksomhedsplan - 2013

Virksomhedsplan - 2013 Produktionsskolen Medieskolen Lyngby Virksomhedsplan - 2013 1. Forord 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Mål 6. Målgruppe 7. Produktion og undervisning 8. Uddannelses- og erhvervsvejledning 9. Organisation

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014

Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Produktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter Virksomhedsplan 2014 Industrimarken 2 3300 Frederiksværk tlf.: 47 72 43 00 www.pnuc.dk post@pnuc.dk Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Visioner...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk

soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg www.klubben-soborg.dk soborg@gladsaxe.dk Årsplan 2009 1 Årsplan 2009 - basisplan og udviklingsplan Klubben Søborg 2 Årsplan 2009 Normering, åbningstid, medarbejder ekspertiser og arbejdsfelter Klubben er normeret til 151 medlemmer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere