Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd"

Transkript

1 Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd Målsætning. Udgangspunktet for Mimers Brønds virke er lov nr af 29. december 1999, idet vi ønsker at: - tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. - styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. - at tilrettelægge tilbud med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse. - at tilrettelægge tilbud, der omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydelig omfang og i størst mulig grad integreres med det praktiske arbejde. - formidle praktik af kortere varighed i offentlig eller privat virksomhed. - tilbyde undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder. - tilbyde uddannelses- og erhvervsvejledning - tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - tilbyde ekskursioner og udvekslingsophold. - afsætte produktion på vilkår, der ikke giver urimelig konkurrence. - at tilbyde undervisning i begrænset omfang som indtægtsdækket virksomhed. - at tilbyde et ophold, hvor økologi og bæredygtighed er grundelement i al undervisning og produktion. Minimumsprogrammet. Ud over de generelle formuleringer som lovteksten omfatter, tilslutter Mimers Brønd sig til fulde både ordene og ånden i det såkaldte Minimumsprogram produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag. Her fremhæves blandt andet: - Aktiviteterne på produktionshøjskolen har som overordnet mål at udvikle LIVSFÆRDIGHEDER. - Produktionshøjskolerne er inspireret af HÅNDVÆRKETS LÆRINGSKULTUR, bygger på de danske FOLKEOPLYSNINGSVÆRDIER og har den danske DEMOKRATIOPFATTELSE som grundlag. De strategiske værdier På Mimers Brønd har vi sammenfattet tre vigtige nøglebegreber, som ledetråd for skolens virke: LIV ANSVAR UDVIKLING

2 Liv - fordi vi har med levende væsner, dyr, planter, natur og mennesker at gøre, - fordi ordet signalerer aktivitet, bevægelse og humør, - fordi livet er en gave, vi skal tage vare på, - fordi livet er en kunst, vi skal øve os i. Ansvar - fordi vi har med livet og det levende at gøre, - for dyr, planter og natur - for mennesker og samfund - for hinanden - for os selv - for fremtiden Udvikling - fordi ordet karakteriserer bevægelsen fra én tilstand til en anden, - fra usikkerhed til gåpåmod, - fra sløvhed til engagement - fra ligegyldighed til ansvarsfølelse, - fra nederlagsfølelse til selvbevidsthed, - fra rådvildhed til afklaring, - fra famlen til målsætning. Det handler om selvtillid Eleverne på Mimers Brønd skal have en masse succesoplevelser, hvorigennem de opbygger deres selvtillid og lyst til at lære. Igennem de erfaringer, færdighed, viden og kundskaber de tilegner sig, gennemgår de en modningsproces, der vil give dem mod og tro på egne evner og muligheder i uddannelse, i arbejde i livet. Målgruppe Produktionshøjskolens tilbud gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skolen kan endvidere optage unge som led i en erhvervsuddannelse (EGU), et brobygningsforløb og et aktiveringsforløb.

3 På Mimers Brønd har vi erfaret igen og igen, at de, der måske er svage i én sammenhæng, kan være særdeles stærke i en anden. Når eleverne oplever den tryghed og accept, de har krav på, når succesoplevelserne begynder at rulle ind, når stoltheden og glæden ved arbejdet bliver svær at skjule, når de tages alvorligt, når der stilles krav, når der tildeles dem ansvar, så frigøres en masse energi, og modet og lysten til at være aktiv bliver kendetegnende for dem. Pædagogik undervisning og læring. Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Håndens og åndens arbejde Produktionshøjskolernes fornemmeste særkende er den enestående mulighed for at kombinere praksis og teori i en frugtbar vekselvirkning. At forene håndens og åndens arbejde. Det er det, der er kernen, sjælen, idéen og den stadige udfordring. Det er selve skoleformens berettigelse. Udviklingen af denne pædagogik er en uomgængelig nødvendighed når vore elever skal opbygge nye netværk, fungere i gruppefællesskab, overvinde angsten for nederlag og vinde nyt mod på at lære på en ny måde. Om at gribe og begribe Det praktiske arbejde er udgangspunktet for læreprocessen. Den teoretiske forståelse udvikles i vekselvirkning hermed. På Mimers Brønd er vi optaget af, at de unge erhverver sig kundskaber. Kundskaber opfatter vi som syntesen af praktiske færdigheder og teoretisk viden. Praksis teori praksis: Skolens undervisning bygger på at der løbende er en vekselvirkning mellem praksis og teori. Gerne sådan at resultatet af den teoretiske viden bliver synlig i praksis. Om at oplive og oplyse På Mimers Brønd har vi et højt ambitionsniveau, når det gælder udvikling af elevernes praktiske færdigheder og faglige indsigt. Det er alle disse nødvendige gøremål, der binder hverdagen sammen. Der står altid dygtige elever parat til at lære mere. Og det er godt. Men skolen har også en særlig forpligtelse over for elever, der står et helt andet sted, elever hvis rådvildhed eller personlige problemer overskygger interessen for arbejdet. Som Storm P har lært os, kan det være vanskeligt at mene noget om verdenssituationen, hvis man har noget i øjet. Så må vi bruge tid på at få det fjernet. Vi

4 lægger afgørende vægt på, at der er et åbent og trygt miljø på skolen, så usikre elever kan vokse sig stærke og finde deres plads i fællesskabet. Det værner vi om. Eleverne som udgangspunkt Skolens opmærksomhed og arbejde retter sig således mod elevernes hele udvikling både de faglige, sociale, emotionelle, almene og personlige aspekter. Vores ærinde og succes-parameter er elevernes afklaring og menneskevækst. Produktion og skolens øvrige aktiviteter er pædagogiske redskaber i denne proces. Dannelsesidealer For at beskrive og fastholde væsentlige omdrejningspunkter i samværet på skolen, opererer vi med nogle dannelsesidealer, der er særdeles synlige i hverdagen. Det har værdi at: - kunne planlægge og gennemføre et stykke arbejde - opnå faglig dygtighed - få indsigt i natur og økologi - have et godt humør - møde verden åben og fordomsfri - have en positiv indstilling - turde sige sin mening - turde tage ordet i en større forsamling - turde overskride egne grænser - være bevidst om stærke og svage sider - være omgængelig og hjælpsom - kunne samarbejde - være en god kammerat - vise initiativ - være ansvarlig - interessere sig for sin omverden - ville lære noget nyt - kunne tænke og udtrykke sig om det, man tænker - kunne tage hånd om sin egen situation - kunne blive klogere på sin personlige, historiske og kulturelle identitet - kunne handle politisk, dvs. erkende og reagere hensigtsmæssigt sammen med andre på fælles problemstillinger.

5 Mytologien At give sit ene øje for at drikke af visdommens kilde I den nordiske mytologi fortælles, at ved roden af livets træ, Ask Ygdragsil, ligger Mimers Brønd, som er visdommens kilde. Til denne måtte Odin engang ofre sit ene øje for at få lov til at drikke af kilden. På den måde fik han indsigt og viden om alt, hvad der sker og skulle ske både i nutiden og i fremtiden. Vi synes, det var smukt, men også meget forpligtende, da vi opkaldte skolen efter visdommens kilde. Det forpligter lærerne til at gøre sig stor umage med undervisningen. Men det forpligter også eleverne: - Hvis du vil have indsigt og viden om det, der sker i verden, og hvis du vil have afklaring og mål i fremtiden, så skal du give dit ene øje til Mimers Brønd. I vores direkte opfordring til eleverne, når de starter på skolen, lyder det: - Du skal give noget af dig selv. Bidrag med det du kan til fællesskabet. Gå op i arbejdet med liv og sjæl. Vær aktiv i dine egne og de fælles læreprocesser. Så får du noget igen. Realkompetenceafklaring og forløbsplan Indenfor 14 dage efter en elev er startet udarbejder eleven og dennes lærer den første realkompetenceafklaring (RKA) og udarbejder mål og delmål til elevens forløbsplan. Hver 3. måned følges der op på forløbsplanen og mål og delmål revideres og tages op til revidering. Når eleven forlader skolen udarbejdes der et kompetencebevis med udgangspunkt i RKA en og forløbsplanen.

6 Introduktion PÆDAGOGIKKENS MANGE ANSIGTER Det er vigtigt, at eleverne bliver taget godt imod og føler sig velkomne. Eleven får en fyldestgørende rundvisning, enten før, eller på 1. dagen. Senest 14 dage fra skolestart introduceres eleven grundigt i RKA en og udarbejder en forløbsplan. Eleven har lejlighed til at meddele sine forventninger, særlige interesser og behov i forhold til arbejdsområde, undervisning, kurser, praktik, job- og uddannelsesplaner. Den nye elev bydes velkommen på morgenmødet. Instruktion Eleverne møder den første undervisning som enkle instrukser. På linjerne gives oplysninger og instruktion omkring pauser, rygning, møder, spisning, traktorkørsel, pasning og fodring af dyr og en lang række andre arbejdsfunktioner, som eleverne efterhånden kan blive fortrolige med. Fagteori Lejlighedsvis løftes problemstillinger så at sige ud af stalden og ind i teorilokalet ved siden af, for at blive gjort til genstand for drøftelse og faglig undervisning. Det kan være emner som fodring og fodernormer, læmning hos får, pasning af heste, sædskifte og markplaner, økologiske avlsregler, dyreetik, genteknologi, pædagogik og meget andet. Ekskursioner Som en metode til at lære nyt og for at opleve fællesskab og kammeratskab, arrangerer skolen fælles ekskursioner. Turene kan både have faglige, historiske og kulturelle mål og ofte alle tre dele. Det kan være dyrskue, landbrugsmesse, gårdbesøg, museer med videre.

7 Praktik Kortvarende praktikophold er glimrende mulighed for at få nye erfaringer og er et vigtigt led i elevernes afklaringsproces. Praktikerfaringer evalueres skriftligt i Logbogen. Korte kurser Vi tilbyder eleverne eksakte færdighedskurser i emner som svejsning, traktorkørekort, brug af motorsav, klipning af får, uldbehandling, vedligeholdelse af dieselmotorer, førstehjælp med flere. Projekt De bedste og mest udbytterige projektforløb opstår, når eleverne selv bliver tændt på en idé og er drivkraft i projektets formulering, gennemførelse og evaluering. Det kan være en gruppe elever, der arrangerer en ride lejr eller laver revy til høstfesten. Det er vigtigt, at projekterne er afgrænsede, idet de elever, der er med til at i gangsætte, også gerne skulle være med til at afslutte. Elevmødet Hver onsdag middag er der fællesmøde på Mimers Brønd. Punkter videregives til lærer til dagsorden i ugens løb. Eleverne skiftes til at være ordstyrer og der tages referat af møderne, som godkendes på flg. møde. Eleverne trænes i mødedisciplin og argumentation. Indholdet på møderne er dagligdagen, forholdet til hinanden i mellem, forslag til ture, kritik, ros, konflikter, planlægning og evaluering af undervisning med videre. Fællesmødet er en vigtig begivenhed i ugeplanen. Det er omgivet med positiv respekt. Vi betragter fællesmødet som et vigtigt instrument i den fælles normsætning. Personalemøde Personalemødet afholdes hver anden onsdag eftermiddag og er en absolut nødvendighed for at samle op på alle de løse ender.

8 Teammøde Der er teammøde hver anden onsdag eftermiddag. Planlægning af produktion, fordeling af undervisningsopgaver, samt rådslagning omkring elevvejledning er faste punkter. Vejledning Vejledning af eleverne foregår dels som uformelle samtaler mellem elev og lærer, dels som formaliserede samtaler om uddannelses- og erhvervsvejledning, når eleven har behov herfor. Specialundervisning For de elever, der udtrykker særligt behov herfor, kan der arrangeres specialundervisning i grundlæggende skolefærdigheder. Højskolen Som det må være fremgået af ovenstående, ønsker Mimers Brønd ikke kun at være en fagskole for håndens arbejde. Undervisningsplanen rummer også alment dannende elementer. Vi forsøger at udfordre eleverne på andre områder: - Vi har fællesspisning 4 gange om ugen. - Vi arrangerer fester. - Vi markerer højtiderne og årstidernes skiften. - Vi formidler fællesskab og kultur. PRODUKTIONEN Fårene. Stalden er omdrejningspunktet i skolens liv. Herfra udgår og organiseres de fleste arbejdsopgaver. Her erkendes de indlysende daglige nødvendigheder i landmandslivet. Fodring, strøning, udmugning, fejning, rengøring og pasning af får og lam er daglige rutiner, eleverne skal blive fortrolige med. Vi har p.t. 70 moderfår af racerne Suffolk, Lacoune, Gotlændere og Østfrisiske malkefår. Fårene har vist sig at have en appel til mange af eleverne. Dyrene er nemme at håndtere ved fodring, klipning, klovpleje, ormebehandling osv. Og læmmetiden er en me-

9 get intensiv og spændende periode, hvor hyrdernes årvågenhed og handledygtighed afgør forskellen på liv og død. Køer Vi har ca. 20 kødkvæg med krydsning af forskellige racer som eleverne skal blive fortrolige med. Her er indlæring omkring strøelse, foder, udmugning, kælvninger samt pasning. Grise Vi har søer som jævnligt får smågrise. Vi står selv for opfedningen af grisene. Antallet af smågrise og grise i opfedning varierer en del, men ofte har vi grise i opfedning. Der er læring omkring fodring, vanding, strøning, nedkøling i varme perioder, reproduktion og dyrevælfærd. Markerne Der er120 tdr. land under landbruget. Arealerne bruges primært til foderproduktion til dyrene, men også til salgsafgrøder. Markarbejdet giver mulighed for i årets løb at prøve kræfter med pløjning, såning, strigling, tromling, høvending og mejetærskning. Vi overvejer en mark- og sædskifteplan, der tager hånd om ønsket om at blive 100% selvforsynende med økologiske fodermidler. Under markholdets arbejde sorterer også småreparationer og vedligeholdelse af maskiner. Skov I Mimers Brønds forpagtningsaftale med Randers Kommune indgår 2 skove. Foruden almindelig vedligeholdelse af skovene ønsker vi at producere økologisk flis, brænde, tømmer til halmhuse, egehegnspæle og pil. PULS-linjen (Pædagogik- Ude liv Leg Sundhed) PULS-linjen tager sit udgangspunkt i besøg fra dag og handicapinstitutioner samt i praktik i samme institutioner. Skolens elever varetager de praktiske aktiviteter, når institutioner kommer på besøg. Disse aktiviteter tilrettelægges som natur, sanse, og dyreoplevelser Hestelinien På hestelinien lærer eleverne alt om røgt og pleje af heste, ryttermærker, træningsmetoder og om hesteavl. Hestene fodres, tilrides og strigles m.v. der riides i vores ridehal samt i vores fantastiske natur.

10 RAMMERNE De fysiske rammer De fysiske rammer på Mimers Brønd er meget gode, hvad angår dyr og produktion. Når det gælder elevernes forhold er der løbende renovering af køkken/kantine. Der er opført ny undervisnings og administrationsbygning. SAMARBEJDSPARTNERE Mimers Brønd ønsker fortsat samarbejde med produktionsskolerne i Randers, Århus, Favrskov m.fl., der fortsat vil kunne visitere elever med interesse for de grønne fag til Mimers Brønd. Vi ser også muligheder i et samarbejde med amtets specialpædagogiske institutioner, hvis elever herfra skønnes at kunne have udbytte af et ophold eller praktikperioder på Mimers Brønd. Og for alle almindelige borgere med interesse for økologi, landbrug og skole hylder vi fortsat den åbne dørs politik. Vi ønsker at holde åbent-husarrangementer i forbindelse med de økologiske gårdes høstmarked og i læmmetiden. Ud over disse arrangementer er man også velkommen til at besøge skolen. Et nyt spirende samarbejde med Kalø Landbrugsskole samt Asmildkloster Landbrugsskole er kommet i gang. Vi ser dette som en interessant mulighed for at få lavet et egentligt formaliseret samarbejde med en eller flere landbrugsskoler om koordinerede forløb for de unge. Endelig, og ikke mindst, har vi et særdeles godt samarbejde med Vejledningshuset i Randers, et samarbejde som udvikles konstant. Vi deltager i de netværksmøder, Vejledningshuset arrangerer for samarbejdsparter i Randers, og stort set alle medarbejdere i huset har været på besøg hos os. Skolens organisation: Grundlag: Skolen er oprettet d. 1.oktober 1999 som en selvejende institution, på initiativ af en selvbestaltet initiativgruppe. Skolens lovgrundlag er: Lov nr af 29.december 1999 : Lov om Produktionsskoler. Vedtægter: Skolens vedtægter er godkendt af Randers Byråd.

11 Myndighed: Skolekreds: Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og varetager skolens overordnede anliggender, herunder godkendelse af virksomhedsplan, budget og regnskab. Der henvises endvidere til ovenstående lovs 6. Skolen har tilknyttet en skolekreds, der vælger 4 af skolens bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udgøres af: Formand Niels-Ole Knoblauch Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Hanna Hunt Nørregaard Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Inger Marie Secher Best. medl. Anders Buhl Christensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Hans Jørgen Jensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Jens Åge Skipper Best. medl. Lars F. Schmidt Sekretær Karen Plesner Forstander. Udpeget af Randers Byråd Udpeget af Landboforening Udpeget af skolens medarbejdere. Formand: Forstander: Produktionsskolelærerne: Sekretær: Formand og forstander afholder møde efter behov. Formand og forstander er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske og administrative ansvar for skolens drift i henhold til skolens vedtægter, bestyrelsens beslutninger og undervisningsministeriets bestemmelser. Forstanderen er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Har overfor forstanderen det daglige ansvar for planlægning og gennemførelse af skolens undervisnings og produktionsopgaver. Har med reference til forstanderen det daglige ansvar for udførelse af regnskab og bogholderi, løn til elever og medarbejdere, diverse indberetninger til offentlige myndigheder, forefaldende kontorarbejde og visse undervisningsopgaver.

12 Ansættelsesudvalg: Det sociale kapitel: Økonomi: Ved ny ansættelser nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg, bestående af forstanderen, et bestyrelsesmedlem og en medarbejderrepræsentant. Ansættelsesudvalget kan, hvis alle 3 er enige, træffe beslutning om ansættelse. Da skolen er interesseret at hjælpe personer med fysisk eller psykisk handicap ud på arbejdsmarkedet, er vi åbne overfor anvendelse af flexjobordningen. P.t. har skolen 2 personer ansat i flexjob. Herudover er skolen også indstillet på at modtage personer i aktivering, såfremt det kan indpasses i skolens øvrige drift. Skolens drift finansieres ved grundtilskud fra Århus Amt og Randers Kommune på i alt kr. samt det af staten fastsatte taxametertilskud. For deltagere, der ikke kan optages efter tilskudsbekendtgørelsens regler, udgør ovennævnte tilskudssats det beløb, der opkræves hos kommune eller AF. Skolen udbetaler skoleydelse til ordinære produktionsskoleelever. Skoleydelsen udgør for Unge under 18 år 670 kr./uge Hjemmeboende over 18 år 865 kr./uge Udeboende over 18 år kr./uge Staten refunderer skolens udgift til skoleydelse. Udbetaling af løn, skoleydelse samt bogføring og kassefunktion varetages af skolen på eget EDB-udstyr. Skolens bankforbindelse: Østjydsk Bank, Spentrup Skolens revisor: Deloitte, Silkeborg

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af;

Praktikstedsbeskrivelse. Vi er en Dusordning med pt 237 børn fordelt i 3 huse, som består af; 1 Dussen Gl. Lindholm skole Lindholmsvej 65 9400 Nørresundby Tlf 96 32 17 38 Hjemmeside gllindholm-skole@aalborg.dk Dusfællesleder Charlotte Dencker Cde-kultur@aalborg.dk Praktikstedsbeskrivelse Præsentation

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé:

Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Jobadministration» Jobprofiler 2017» Dokumenttitel: Skoleleder - Ramløse Skole Resumé: Redaktion: Alle Målgruppe: Intern Offentlig Nyhed: Ja Nej Periode: 29-06-2017 -> portal:

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering

Lovgrundlaget for skolens selvevaluering Selvevaluering 2013 Indhold Indhold... 2 Lovgrundlaget for skolens selvevaluering... 3 Selvevaluering 2013... 4 Formål... 5 Undersøgelsen... 5 Fredagsmøderne... 6 Elevernes generelle trivsel på VGIE...

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492

Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Uddannelsesplan for Børnehaven Løvspring Vinkelvej 32, 8800 Viborg Tlf. nr. 86623492 Vi er en privat børnehave som er placeret ved Gymnastik- og Idrætshøjskolen i Viborg. Normeringen er 80 børnehavebørn

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde

Friluftsliv i børnehøjde. Personale og forældre. Gård-snak Børn i naturlig balance. Engagement, tillid og samarbejde Engagement, tillid og samarbejde Vi viser vejen! Et godt børneliv kræver synlige og troværdige voksne, der kan og vil vise vej. Vi er professionelle! Vi er et engageret personale, som tør stå ved vores

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner

Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Praktikstedsbeskrivelse Uddannelsesplaner Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007.

Læs mere

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter

Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Vedtægter for Fonden Roskilde Sprogcenter Juni 2008 Navn, hjemsted og formål 1 Fonden Roskilde Sprogcenter er en selvejende institution med hjemsted i Roskilde kommune. Fondens egenkapital udgøres af kontant

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v.

Bekendtgørelse om indhold og tilrettelæggelse af produktionsskoletilbud m.v. BEK nr 1162 af 08/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen

Notat. Århus Kommune. Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec Socialforvaltningen Notat Emne Vedtægter for Center Lyngå s tilbud efter lov om specialundervisning for voksne. 1. dec. 2011 1. NAVN OG HJEMSTED Århus Kommune De kommunale tilbuds navne er Center Lyngå s Ungdomsskoler og

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen

Mobbehandlingsplan for. Langebjergskolen Mobbehandlingsplan for Langebjergskolen Indledning: På Langebjergskolen arbejder vi kontinuerligt på at skabe det bedst mulige undervisningsmiljø og det bedst mulige sociale miljø. Dette er efter vores

Læs mere

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE

SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE VEDTÆGTER FOR SKYUM IDRÆTSEFTERSKOLE Vedtægter - for den selvejende undervisningsinstitution Skyum Idrætsefterskole 1: Værdigrundlag Skyum Idrætsefterskole baserer undervisningen og samværet på værdier

Læs mere

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn?

Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Hvordan arbejder I med læring for 0-2-årige børn? Med dialogkortene du nu har i hånden får du mulighed for sammen med kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring. Dialogkortene

Læs mere

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen

Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Uddannelsesplan for Gjellerupskolen Grundoplysninger: Gjellerupskolen Skolebakken 4 7400 Herning Herning Kommune Telefon: 96287150 Skoleleder: Erik Tangen Søgaard - gjees@herning.dk Pædagogisk viceskoleleder/praktikansvarlig:

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 3 Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017

Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Uddannelsesplan for studerende i praktik 3. praktikniveau Nørbæk Efterskole 2016/2017 Indledning: Denne uddannelsesplan er lavet i henhold til 13.2 jf. BEK nr. 231 af 8/3-2013. Uddannelsesplanen er et

Læs mere

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58

Villa Ville Kulla Salgerhøjvej 36, Flade 7900 Nykøbing Mors Tlf. 99 70 65 58 Praktikbeskrivelse Velkommen som studerende på Villa Ville Kulla. Vi sætter en stor ære i at være med til at uddanne nye pædagoger, og vi håber, du vil få meget med herfra, ligesom vi også håber, du kan

Læs mere

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst

EGU s skoledel i produktionsskolekontekst EGU s skoledel i produktionsskolekontekst Skoleforløb på produktionsskolen; eksempler, refleksioner og pointer Praksisinput fra Silkeborg Produktionshøjskole Perspektiver i retning af Erhvervslinjen på

Læs mere

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik

Håndbog for private EGU-elevpladser. Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik Håndbog for private EGU-elevpladser Egu er en 2 årig ungdomsuddannelse med stor vægt på praktik INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen EGU Folderen er delt op i afsnit der omhandler:

Læs mere

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015

Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Forventningsafstemning Skovtrolden 3 praktik Oktober 2015 Praktikstedets forventninger Forventninger til vejledning I børnehusene i Skørping er vi glade for at tage imod studerende. Vi er åbne, og læringsaktiviteter

Læs mere

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse.

Har man haft psykiske problemer igennem længere tid, kan det være vanskeligt at vende direkte tilbage til et arbejde eller en uddannelse. Vision Visionen i Regnbuehuset er at skabe et arbejdsmæssigt og socialt fællesskab, hvor psykisk sårbare bliver medlemmer af huset, i stedet for at være patienter, klienter, borgere eller brugere og hvor

Læs mere

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS

VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS VEJLEDNING OG UDDANNELSESPLAN FOR STUDERENDE PÅ BØRNECENTER RANDERS Praktikant: Praktikvejleder: Praktikansvarlig: 2 1, 2 OG 3 praktikperioder: A) Den studerende kommer til samtale på Børnecenter Randers

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Uddannelsesplan for studerende

Uddannelsesplan for studerende Uddannelsesplan for studerende Sct. Georgsgårdens Fritidsklub & Ungdomsklub Præsentation af Sct. Georgsgården Sct. Georgsgården er en selvejende institution, som rummer både Fritidsklub og Ungdomsklub.

Læs mere

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven

UDDANNELSESPLAN. Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven UDDANNELSESPLAN Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven September 2011 Velkommen til kommende studerende! Hjertelig velkommen til Børnehuset Bangsbo/Skovbørnehaven. Vi er en kommunal institution med børn i alderen

Læs mere

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge

med særlige behov Det specielle og det almene Samarbejdet med den unge Rinze van der Goot, masterstuderende i specialpædagogik, arbejdet 1. januar 2008 1. marts 2011 med Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov som Pædagogisk Konsulent i Undervisningsministeriet. Om

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen

Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Uddannelsesplan for lærerstuderende på Niels Ebbesen Skolen Kultur og særkende På Niels Ebbesen Skolen prioriterer vi et godt samarbejde med de studerende, hvor vi forsøger at skabe de optimale forhold,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplan 2013 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012

Afrapportering af arbejdet med pædagogiske læreplaner i dagplejen, Randers kommune 2012 Afrapportering af pædagogiske læreplaner fra dagplejen i Randers kommune januar 2013 Punkt 1 Status på det overordnede arbejde med læreplaner Dagplejen har udarbejdet fælles pædagogiske læreplaner med

Læs mere

Praktik. Generelt om din praktik

Praktik. Generelt om din praktik Praktik Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen, og for mange studerende medfører den en masse spørgsmål. For at du kan være godt rustet og blive klogere på din forestående praktik, har Lærerstuderendes

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i

Uddannelsesplan for pædagogstuderende i Uddannelsesplan for pædagogstuderende i August 2009 BØRNEHUSENE I VRÅ Huset ENGBLOMMEN og Huset SPIREN Huset Engblommen Østergade 21-9760 Vrå tlf. 72 33 46 64 Indholdsfortegnelse 1. Researchdagene i Huset

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015

Aktivitets- og handleplan 2015 Aktivitets- og handleplan 2015 Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv, i forhold til at arbejde med børn og ældre. Vi vil i løbet af det

Læs mere

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet

Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet FAGBESKRIVELSE Praktik Bilag 1 Praktik Fra: Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Undervisningsministeriet Fagets identitet Faget praktik har en grundlæggende betydning

Læs mere

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende

Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende. Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Daginstitutionen Søhøjlandets uddannelsesplan for pædagogstuderende Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvem er vi?... 3 Hvad kan vi tilbyde?... 3 Praktikansvarlig... 3 Forbesøg... 3 Arbejdstider...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014.

Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Mål- og Indholdsbeskrivelse Næsbjerg SFO. Varde Kommune 2014. Indledning Næsbjerg SFO er en del af Næsbjerg Skole, som ligger i Varde Kommune. Vi er en SFO som i øjeblikket har 57 børn og 5 voksne tilknyttet.

Læs mere

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan

Stilling Skole, Gramvej 10, 8660 Skanderborg tlf Uddannelsesplan Uddannelsesplan Indholdsfortegnelse: Kultur og særkende... 2 Praktik, organisering og formalia... 2 Begrundelsesskemaet... 3 Kompetencemålene for studerende på første årgang... 4 1. Didaktik... 4 2. Klasseledelse...

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen

Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Uddannelsesplan for Pædagogstuderende i Myretuen Velkommen: Vi glæder os til at byde dig velkommen i Myretuen. Vi håber du får en god og lærerig praktikperiode hos os med masser af udfordringer, dejlige

Læs mere

Praktikforløb på Østerled

Praktikforløb på Østerled Praktikforløb på Østerled Følgende er beskrivelse på den handleplan praktikvejledere og praktikanter skal følge i forhold til de forskellige praktikperioder på Østerled- Første Besøg. Sammen med én af

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

EUD 10. Norddjurs. September 2014

EUD 10. Norddjurs. September 2014 September 2014 EUD 10 Norddjurs Billeder og illustrationer: Colourbox.dk Et samarbejde mellem 10. Klasse-Center Djursland, Viden Djurs og Randers Social- og Sundhedsskole, Djurslandsafdelingen Formål,

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever

VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK. Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever VEJE TIL DEN GODE PRAKTIK Redskab til praktikvejledning af pædagogisk assistentelever FORORD ERHVERVSUDDANNELSERNE fik i 2015 et kvalitetsløft igennem en ny lov. Loven har til hensigt at få flere unge

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v.

Bekendtgørelse af lov om erhvervsgrunduddannelse m.v. LBK nr 987 af 16/08/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. februar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 059.19G.121 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Velkomstbrev. Kære studerende

Velkomstbrev. Kære studerende Velkomstbrev Kære studerende Rigtig hjertelig velkommen som studerende i idrætsdus sen ved Vester Hassing Skole. Vi glæder os altid til at byde studerende velkommen i vores hus og derved få mulighed for

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse i Egedal kommune 2 3 Velkommen til uddannelsen som Pædagogisk Assistent Fakta om Egedal Kommune Egedal Kommune ligger i attraktive og naturskønne omgivelser tæt på København.

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger

Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger Pensionatet som praktiksted - socialpædagoger 1) Beskrivelse af praktikstedet, herunder formål, karakteristik af brugergruppe og arbejdsmetoder. 2) Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet

Læs mere