Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd"

Transkript

1 Beskrivelse af Produktionsskolen Mimers Brønd Målsætning. Udgangspunktet for Mimers Brønds virke er lov nr af 29. december 1999, idet vi ønsker at: - tilbyde undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. - styrke deltagernes personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet og på det almindelige arbejdsmarked. - at tilrettelægge tilbud med særligt henblik på, at den unge opnår kvalifikationer, der kan føre til gennemførelse af en erhvervskompetencegivende uddannelse. - at tilrettelægge tilbud, der omfatter praktisk arbejde, produktion og teoretisk undervisning i tilknytning hertil. Den teoretiske undervisning skal være af betydelig omfang og i størst mulig grad integreres med det praktiske arbejde. - formidle praktik af kortere varighed i offentlig eller privat virksomhed. - tilbyde undervisning, der styrker elevernes grundlæggende færdigheder. - tilbyde uddannelses- og erhvervsvejledning - tilbyde specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. - tilbyde ekskursioner og udvekslingsophold. - afsætte produktion på vilkår, der ikke giver urimelig konkurrence. - at tilbyde undervisning i begrænset omfang som indtægtsdækket virksomhed. - at tilbyde et ophold, hvor økologi og bæredygtighed er grundelement i al undervisning og produktion. Minimumsprogrammet. Ud over de generelle formuleringer som lovteksten omfatter, tilslutter Mimers Brønd sig til fulde både ordene og ånden i det såkaldte Minimumsprogram produktionsskolernes fælles idé- og værdigrundlag. Her fremhæves blandt andet: - Aktiviteterne på produktionshøjskolen har som overordnet mål at udvikle LIVSFÆRDIGHEDER. - Produktionshøjskolerne er inspireret af HÅNDVÆRKETS LÆRINGSKULTUR, bygger på de danske FOLKEOPLYSNINGSVÆRDIER og har den danske DEMOKRATIOPFATTELSE som grundlag. De strategiske værdier På Mimers Brønd har vi sammenfattet tre vigtige nøglebegreber, som ledetråd for skolens virke: LIV ANSVAR UDVIKLING

2 Liv - fordi vi har med levende væsner, dyr, planter, natur og mennesker at gøre, - fordi ordet signalerer aktivitet, bevægelse og humør, - fordi livet er en gave, vi skal tage vare på, - fordi livet er en kunst, vi skal øve os i. Ansvar - fordi vi har med livet og det levende at gøre, - for dyr, planter og natur - for mennesker og samfund - for hinanden - for os selv - for fremtiden Udvikling - fordi ordet karakteriserer bevægelsen fra én tilstand til en anden, - fra usikkerhed til gåpåmod, - fra sløvhed til engagement - fra ligegyldighed til ansvarsfølelse, - fra nederlagsfølelse til selvbevidsthed, - fra rådvildhed til afklaring, - fra famlen til målsætning. Det handler om selvtillid Eleverne på Mimers Brønd skal have en masse succesoplevelser, hvorigennem de opbygger deres selvtillid og lyst til at lære. Igennem de erfaringer, færdighed, viden og kundskaber de tilegner sig, gennemgår de en modningsproces, der vil give dem mod og tro på egne evner og muligheder i uddannelse, i arbejde i livet. Målgruppe Produktionshøjskolens tilbud gives til unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse, eller har afbrudt en ungdomsuddannelse. Skolen kan endvidere optage unge som led i en erhvervsuddannelse (EGU), et brobygningsforløb og et aktiveringsforløb.

3 På Mimers Brønd har vi erfaret igen og igen, at de, der måske er svage i én sammenhæng, kan være særdeles stærke i en anden. Når eleverne oplever den tryghed og accept, de har krav på, når succesoplevelserne begynder at rulle ind, når stoltheden og glæden ved arbejdet bliver svær at skjule, når de tages alvorligt, når der stilles krav, når der tildeles dem ansvar, så frigøres en masse energi, og modet og lysten til at være aktiv bliver kendetegnende for dem. Pædagogik undervisning og læring. Og han har aldrig levet, som klog på det er blevet, han først ej havde kær. Håndens og åndens arbejde Produktionshøjskolernes fornemmeste særkende er den enestående mulighed for at kombinere praksis og teori i en frugtbar vekselvirkning. At forene håndens og åndens arbejde. Det er det, der er kernen, sjælen, idéen og den stadige udfordring. Det er selve skoleformens berettigelse. Udviklingen af denne pædagogik er en uomgængelig nødvendighed når vore elever skal opbygge nye netværk, fungere i gruppefællesskab, overvinde angsten for nederlag og vinde nyt mod på at lære på en ny måde. Om at gribe og begribe Det praktiske arbejde er udgangspunktet for læreprocessen. Den teoretiske forståelse udvikles i vekselvirkning hermed. På Mimers Brønd er vi optaget af, at de unge erhverver sig kundskaber. Kundskaber opfatter vi som syntesen af praktiske færdigheder og teoretisk viden. Praksis teori praksis: Skolens undervisning bygger på at der løbende er en vekselvirkning mellem praksis og teori. Gerne sådan at resultatet af den teoretiske viden bliver synlig i praksis. Om at oplive og oplyse På Mimers Brønd har vi et højt ambitionsniveau, når det gælder udvikling af elevernes praktiske færdigheder og faglige indsigt. Det er alle disse nødvendige gøremål, der binder hverdagen sammen. Der står altid dygtige elever parat til at lære mere. Og det er godt. Men skolen har også en særlig forpligtelse over for elever, der står et helt andet sted, elever hvis rådvildhed eller personlige problemer overskygger interessen for arbejdet. Som Storm P har lært os, kan det være vanskeligt at mene noget om verdenssituationen, hvis man har noget i øjet. Så må vi bruge tid på at få det fjernet. Vi

4 lægger afgørende vægt på, at der er et åbent og trygt miljø på skolen, så usikre elever kan vokse sig stærke og finde deres plads i fællesskabet. Det værner vi om. Eleverne som udgangspunkt Skolens opmærksomhed og arbejde retter sig således mod elevernes hele udvikling både de faglige, sociale, emotionelle, almene og personlige aspekter. Vores ærinde og succes-parameter er elevernes afklaring og menneskevækst. Produktion og skolens øvrige aktiviteter er pædagogiske redskaber i denne proces. Dannelsesidealer For at beskrive og fastholde væsentlige omdrejningspunkter i samværet på skolen, opererer vi med nogle dannelsesidealer, der er særdeles synlige i hverdagen. Det har værdi at: - kunne planlægge og gennemføre et stykke arbejde - opnå faglig dygtighed - få indsigt i natur og økologi - have et godt humør - møde verden åben og fordomsfri - have en positiv indstilling - turde sige sin mening - turde tage ordet i en større forsamling - turde overskride egne grænser - være bevidst om stærke og svage sider - være omgængelig og hjælpsom - kunne samarbejde - være en god kammerat - vise initiativ - være ansvarlig - interessere sig for sin omverden - ville lære noget nyt - kunne tænke og udtrykke sig om det, man tænker - kunne tage hånd om sin egen situation - kunne blive klogere på sin personlige, historiske og kulturelle identitet - kunne handle politisk, dvs. erkende og reagere hensigtsmæssigt sammen med andre på fælles problemstillinger.

5 Mytologien At give sit ene øje for at drikke af visdommens kilde I den nordiske mytologi fortælles, at ved roden af livets træ, Ask Ygdragsil, ligger Mimers Brønd, som er visdommens kilde. Til denne måtte Odin engang ofre sit ene øje for at få lov til at drikke af kilden. På den måde fik han indsigt og viden om alt, hvad der sker og skulle ske både i nutiden og i fremtiden. Vi synes, det var smukt, men også meget forpligtende, da vi opkaldte skolen efter visdommens kilde. Det forpligter lærerne til at gøre sig stor umage med undervisningen. Men det forpligter også eleverne: - Hvis du vil have indsigt og viden om det, der sker i verden, og hvis du vil have afklaring og mål i fremtiden, så skal du give dit ene øje til Mimers Brønd. I vores direkte opfordring til eleverne, når de starter på skolen, lyder det: - Du skal give noget af dig selv. Bidrag med det du kan til fællesskabet. Gå op i arbejdet med liv og sjæl. Vær aktiv i dine egne og de fælles læreprocesser. Så får du noget igen. Realkompetenceafklaring og forløbsplan Indenfor 14 dage efter en elev er startet udarbejder eleven og dennes lærer den første realkompetenceafklaring (RKA) og udarbejder mål og delmål til elevens forløbsplan. Hver 3. måned følges der op på forløbsplanen og mål og delmål revideres og tages op til revidering. Når eleven forlader skolen udarbejdes der et kompetencebevis med udgangspunkt i RKA en og forløbsplanen.

6 Introduktion PÆDAGOGIKKENS MANGE ANSIGTER Det er vigtigt, at eleverne bliver taget godt imod og føler sig velkomne. Eleven får en fyldestgørende rundvisning, enten før, eller på 1. dagen. Senest 14 dage fra skolestart introduceres eleven grundigt i RKA en og udarbejder en forløbsplan. Eleven har lejlighed til at meddele sine forventninger, særlige interesser og behov i forhold til arbejdsområde, undervisning, kurser, praktik, job- og uddannelsesplaner. Den nye elev bydes velkommen på morgenmødet. Instruktion Eleverne møder den første undervisning som enkle instrukser. På linjerne gives oplysninger og instruktion omkring pauser, rygning, møder, spisning, traktorkørsel, pasning og fodring af dyr og en lang række andre arbejdsfunktioner, som eleverne efterhånden kan blive fortrolige med. Fagteori Lejlighedsvis løftes problemstillinger så at sige ud af stalden og ind i teorilokalet ved siden af, for at blive gjort til genstand for drøftelse og faglig undervisning. Det kan være emner som fodring og fodernormer, læmning hos får, pasning af heste, sædskifte og markplaner, økologiske avlsregler, dyreetik, genteknologi, pædagogik og meget andet. Ekskursioner Som en metode til at lære nyt og for at opleve fællesskab og kammeratskab, arrangerer skolen fælles ekskursioner. Turene kan både have faglige, historiske og kulturelle mål og ofte alle tre dele. Det kan være dyrskue, landbrugsmesse, gårdbesøg, museer med videre.

7 Praktik Kortvarende praktikophold er glimrende mulighed for at få nye erfaringer og er et vigtigt led i elevernes afklaringsproces. Praktikerfaringer evalueres skriftligt i Logbogen. Korte kurser Vi tilbyder eleverne eksakte færdighedskurser i emner som svejsning, traktorkørekort, brug af motorsav, klipning af får, uldbehandling, vedligeholdelse af dieselmotorer, førstehjælp med flere. Projekt De bedste og mest udbytterige projektforløb opstår, når eleverne selv bliver tændt på en idé og er drivkraft i projektets formulering, gennemførelse og evaluering. Det kan være en gruppe elever, der arrangerer en ride lejr eller laver revy til høstfesten. Det er vigtigt, at projekterne er afgrænsede, idet de elever, der er med til at i gangsætte, også gerne skulle være med til at afslutte. Elevmødet Hver onsdag middag er der fællesmøde på Mimers Brønd. Punkter videregives til lærer til dagsorden i ugens løb. Eleverne skiftes til at være ordstyrer og der tages referat af møderne, som godkendes på flg. møde. Eleverne trænes i mødedisciplin og argumentation. Indholdet på møderne er dagligdagen, forholdet til hinanden i mellem, forslag til ture, kritik, ros, konflikter, planlægning og evaluering af undervisning med videre. Fællesmødet er en vigtig begivenhed i ugeplanen. Det er omgivet med positiv respekt. Vi betragter fællesmødet som et vigtigt instrument i den fælles normsætning. Personalemøde Personalemødet afholdes hver anden onsdag eftermiddag og er en absolut nødvendighed for at samle op på alle de løse ender.

8 Teammøde Der er teammøde hver anden onsdag eftermiddag. Planlægning af produktion, fordeling af undervisningsopgaver, samt rådslagning omkring elevvejledning er faste punkter. Vejledning Vejledning af eleverne foregår dels som uformelle samtaler mellem elev og lærer, dels som formaliserede samtaler om uddannelses- og erhvervsvejledning, når eleven har behov herfor. Specialundervisning For de elever, der udtrykker særligt behov herfor, kan der arrangeres specialundervisning i grundlæggende skolefærdigheder. Højskolen Som det må være fremgået af ovenstående, ønsker Mimers Brønd ikke kun at være en fagskole for håndens arbejde. Undervisningsplanen rummer også alment dannende elementer. Vi forsøger at udfordre eleverne på andre områder: - Vi har fællesspisning 4 gange om ugen. - Vi arrangerer fester. - Vi markerer højtiderne og årstidernes skiften. - Vi formidler fællesskab og kultur. PRODUKTIONEN Fårene. Stalden er omdrejningspunktet i skolens liv. Herfra udgår og organiseres de fleste arbejdsopgaver. Her erkendes de indlysende daglige nødvendigheder i landmandslivet. Fodring, strøning, udmugning, fejning, rengøring og pasning af får og lam er daglige rutiner, eleverne skal blive fortrolige med. Vi har p.t. 70 moderfår af racerne Suffolk, Lacoune, Gotlændere og Østfrisiske malkefår. Fårene har vist sig at have en appel til mange af eleverne. Dyrene er nemme at håndtere ved fodring, klipning, klovpleje, ormebehandling osv. Og læmmetiden er en me-

9 get intensiv og spændende periode, hvor hyrdernes årvågenhed og handledygtighed afgør forskellen på liv og død. Køer Vi har ca. 20 kødkvæg med krydsning af forskellige racer som eleverne skal blive fortrolige med. Her er indlæring omkring strøelse, foder, udmugning, kælvninger samt pasning. Grise Vi har søer som jævnligt får smågrise. Vi står selv for opfedningen af grisene. Antallet af smågrise og grise i opfedning varierer en del, men ofte har vi grise i opfedning. Der er læring omkring fodring, vanding, strøning, nedkøling i varme perioder, reproduktion og dyrevælfærd. Markerne Der er120 tdr. land under landbruget. Arealerne bruges primært til foderproduktion til dyrene, men også til salgsafgrøder. Markarbejdet giver mulighed for i årets løb at prøve kræfter med pløjning, såning, strigling, tromling, høvending og mejetærskning. Vi overvejer en mark- og sædskifteplan, der tager hånd om ønsket om at blive 100% selvforsynende med økologiske fodermidler. Under markholdets arbejde sorterer også småreparationer og vedligeholdelse af maskiner. Skov I Mimers Brønds forpagtningsaftale med Randers Kommune indgår 2 skove. Foruden almindelig vedligeholdelse af skovene ønsker vi at producere økologisk flis, brænde, tømmer til halmhuse, egehegnspæle og pil. PULS-linjen (Pædagogik- Ude liv Leg Sundhed) PULS-linjen tager sit udgangspunkt i besøg fra dag og handicapinstitutioner samt i praktik i samme institutioner. Skolens elever varetager de praktiske aktiviteter, når institutioner kommer på besøg. Disse aktiviteter tilrettelægges som natur, sanse, og dyreoplevelser Hestelinien På hestelinien lærer eleverne alt om røgt og pleje af heste, ryttermærker, træningsmetoder og om hesteavl. Hestene fodres, tilrides og strigles m.v. der riides i vores ridehal samt i vores fantastiske natur.

10 RAMMERNE De fysiske rammer De fysiske rammer på Mimers Brønd er meget gode, hvad angår dyr og produktion. Når det gælder elevernes forhold er der løbende renovering af køkken/kantine. Der er opført ny undervisnings og administrationsbygning. SAMARBEJDSPARTNERE Mimers Brønd ønsker fortsat samarbejde med produktionsskolerne i Randers, Århus, Favrskov m.fl., der fortsat vil kunne visitere elever med interesse for de grønne fag til Mimers Brønd. Vi ser også muligheder i et samarbejde med amtets specialpædagogiske institutioner, hvis elever herfra skønnes at kunne have udbytte af et ophold eller praktikperioder på Mimers Brønd. Og for alle almindelige borgere med interesse for økologi, landbrug og skole hylder vi fortsat den åbne dørs politik. Vi ønsker at holde åbent-husarrangementer i forbindelse med de økologiske gårdes høstmarked og i læmmetiden. Ud over disse arrangementer er man også velkommen til at besøge skolen. Et nyt spirende samarbejde med Kalø Landbrugsskole samt Asmildkloster Landbrugsskole er kommet i gang. Vi ser dette som en interessant mulighed for at få lavet et egentligt formaliseret samarbejde med en eller flere landbrugsskoler om koordinerede forløb for de unge. Endelig, og ikke mindst, har vi et særdeles godt samarbejde med Vejledningshuset i Randers, et samarbejde som udvikles konstant. Vi deltager i de netværksmøder, Vejledningshuset arrangerer for samarbejdsparter i Randers, og stort set alle medarbejdere i huset har været på besøg hos os. Skolens organisation: Grundlag: Skolen er oprettet d. 1.oktober 1999 som en selvejende institution, på initiativ af en selvbestaltet initiativgruppe. Skolens lovgrundlag er: Lov nr af 29.december 1999 : Lov om Produktionsskoler. Vedtægter: Skolens vedtægter er godkendt af Randers Byråd.

11 Myndighed: Skolekreds: Bestyrelsen er skolens øverste myndighed og varetager skolens overordnede anliggender, herunder godkendelse af virksomhedsplan, budget og regnskab. Der henvises endvidere til ovenstående lovs 6. Skolen har tilknyttet en skolekreds, der vælger 4 af skolens bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen udgøres af: Formand Niels-Ole Knoblauch Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Hanna Hunt Nørregaard Udpeget af skolekredsen. Best. medl. Inger Marie Secher Best. medl. Anders Buhl Christensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Hans Jørgen Jensen Udpeget af skolekredsen Best. medl. Jens Åge Skipper Best. medl. Lars F. Schmidt Sekretær Karen Plesner Forstander. Udpeget af Randers Byråd Udpeget af Landboforening Udpeget af skolens medarbejdere. Formand: Forstander: Produktionsskolelærerne: Sekretær: Formand og forstander afholder møde efter behov. Formand og forstander er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Varetager den daglige ledelse og har det pædagogiske og administrative ansvar for skolens drift i henhold til skolens vedtægter, bestyrelsens beslutninger og undervisningsministeriets bestemmelser. Forstanderen er af bestyrelsen blevet bemyndiget til at træffe økonomiske beslutninger på op til kr., såfremt beløbet er indeholdt i skolens budget. Har overfor forstanderen det daglige ansvar for planlægning og gennemførelse af skolens undervisnings og produktionsopgaver. Har med reference til forstanderen det daglige ansvar for udførelse af regnskab og bogholderi, løn til elever og medarbejdere, diverse indberetninger til offentlige myndigheder, forefaldende kontorarbejde og visse undervisningsopgaver.

12 Ansættelsesudvalg: Det sociale kapitel: Økonomi: Ved ny ansættelser nedsætter bestyrelsen et ansættelsesudvalg, bestående af forstanderen, et bestyrelsesmedlem og en medarbejderrepræsentant. Ansættelsesudvalget kan, hvis alle 3 er enige, træffe beslutning om ansættelse. Da skolen er interesseret at hjælpe personer med fysisk eller psykisk handicap ud på arbejdsmarkedet, er vi åbne overfor anvendelse af flexjobordningen. P.t. har skolen 2 personer ansat i flexjob. Herudover er skolen også indstillet på at modtage personer i aktivering, såfremt det kan indpasses i skolens øvrige drift. Skolens drift finansieres ved grundtilskud fra Århus Amt og Randers Kommune på i alt kr. samt det af staten fastsatte taxametertilskud. For deltagere, der ikke kan optages efter tilskudsbekendtgørelsens regler, udgør ovennævnte tilskudssats det beløb, der opkræves hos kommune eller AF. Skolen udbetaler skoleydelse til ordinære produktionsskoleelever. Skoleydelsen udgør for Unge under 18 år 670 kr./uge Hjemmeboende over 18 år 865 kr./uge Udeboende over 18 år kr./uge Staten refunderer skolens udgift til skoleydelse. Udbetaling af løn, skoleydelse samt bogføring og kassefunktion varetages af skolen på eget EDB-udstyr. Skolens bankforbindelse: Østjydsk Bank, Spentrup Skolens revisor: Deloitte, Silkeborg

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole

Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Vedtægter for den selvejende institution Middelfart Produktionsskole Produktionsskolen i Middelfart er en uafhængig selvejende institution i henhold til lov om produktionsskoler. Skolens vedtægter er godkendt

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj

Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Uddannelsesplan for praktikanter i Børnegården Rundhøj Institutionstype: Inst. navn: Inst. adresse: Integreret Børnegården Rundhøj Rundhøj Allé 2, 8270 Højbjerg Tlf.nr: 87138154 og 87138107 Evt. e-mail:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE

VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE VEDTÆGTER FOR HALVORSMINDE EFTERSKOLE OG HALVOR FRI FAGSKOLE Vedtaget på ordinær generalforsamling den 22. april 2015 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG Halvorsminde Efterskole og Halvor Fri Fagskole

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave

Vedtægt for. Tvingstrup Landsbybørnehave Vedtægt for Tvingstrup Landsbybørnehave 1 Institutionens navn. Tvingstrup Landsbybørnehave, Serridslevvej 88 A 8700 Horsens. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune. Institutionen drives som en privat

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold

Tag din. Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context. Indhold Tag din Praktik i Europa 2015-2017 ERASMUS+ Local skills in a European context Indhold Praktik i udlandet under ERASMUS+... 3 Hvad går projektet ud på?... 3 Hvorfor i udlandspraktik via ERASMUS+?... 4

Læs mere

ErhversGrundUddannelse

ErhversGrundUddannelse EGU Skive Kommune ErhversGrundUddannelse EGU Erhvervsgrunduddannelse er en kompetencegivende kommunal ungdomsuddannelse. Uddannelsen er rettet mod unge mellem 16 og 30 år, der ikke umiddelbart kan gennemføre

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik.

Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. 1. Praktik. Specifikke forventninger til de 3 forskellige praktikker på Værkstedet Lundgården. Forventninger til 1. praktik: 1. Praktik. Det forventes, at du agerer respektfuldt og ordentligt over for værkstedets

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Håndbog for. offentlige elevpladser

Håndbog for. offentlige elevpladser Håndbog for offentlige elevpladser ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder giver information om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Efterskolen Epos Vedtægter

Efterskolen Epos Vedtægter Efterskolen Epos Vedtægter 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Efterskolen Epos er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Institutionen er oprettet den 5. februar 2014 og

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Samarbejdsaftale III

Samarbejdsaftale III Revideret oktober 2013 Samarbejdsaftale III mellem Viborg Kommune og Skive Kommune omhandlende Center for Kommunikation & Undervisning - CKU Siden kommunalreformen i 2007 har der været et målrettet, løsningsfokuseret

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue.

Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Velkommen i 1. praktik (øvelse) i Helsted Børnehave / vuggestue. Helsted børnehave blev oprettet i 1972. Helsted børnehave / vuggestue en selvejende daginstitution. Der er indgået driftsoverenskomst med

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a.

Vedtægter for SALUS. Boligadministration A.m.b.a. Vedtægter for SALUS Boligadministration A.m.b.a. Juni 2013 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er SALUS Boligadministration A.m.b.a. Stk. 2. Selskabet er et alment andelsselskab med begrænset

Læs mere

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 1. Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Vedtægter for den selvejende institution Gødvad Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Gødvad Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Skolen er oprettet i 1981 og har hjemsted

Læs mere

O P D A T E R E T 2015

O P D A T E R E T 2015 O P D A T E R E T 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 - FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL... 3 1 NAVN, HJEMSTED, BOMÆRKE OG ORGANISATORISK TILKNYTNING... 3 2 FORMÅL... 3 KAPITEL 2 - FORENINGENS MEDLEMMER...

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993.

Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. Vedtægter for den selvejende institution Brande Højskole af 1993. s.1. 1: Hjemsted og formål Stk.1: Stk.3: Brande Højskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Brande kommune

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Kompetencevurdering af elever.

Kompetencevurdering af elever. Kompetencevurdering af elever. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer. Skolen har den overordnende holdning, at det er lysten som driver værket. Eleven skal derfor være motiveret

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.

Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend. Rapport vedrørende undervisningsmiljøet på Produktionsskolen Mimers Brønd Brusgårdsvej 17, 8960 Randers SØ Tlf: 8644 7417 - info@mimersbroend.dk Hjemmeside: www.mimersbroend.dk Planlægningen. I efteråret

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever

Forventninger til et godt praktikforløb. - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Forventninger til et godt praktikforløb - for social- og sundhedselever og deres vejledere Gælder kun for SOPU Nordsjællands elever Indledning Denne pjece har til formål at bidrage til at skabe optimale

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole

Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole Vedtægter for den selvejende institution Ølgod Efterskole 1: HJEMSTED OG FORMÅL Stk. 1: Ølgod Efterskole er en uafhængig selvejende institution Stk. 2: Ølgod Efterskole er oprettet den 9. februar 1922

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

Tilbud til elever i læsevanskeligheder

Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder Tilbud til elever i læsevanskeligheder i Faaborg-Midtfyn Kommune - en beskrivelse Faaborg-Midtfyn Kommune opretter pr. 1. august 2014 et tilbud til elever i vanskeligheder

Læs mere

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog

Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Aktivitets- og handleplanen 2012 Værksted: Grøn Pædagog Præsentation af værkstedet På GRØN PÆDAGOG har eleverne mulighed for at få afprøvet sig selv i forhold til, at arbejde med børn og ældre. Vi vil

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger.

Vi vil gerne være med til at uddanne og udvikle nogle dygtige pædagoger, så I kan blive fremtidige kolleger. Uddannelsesplan/praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret og fagligt velfunderet personalegruppe, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er, at skabe trygge rammer

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer

Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinjer 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger og lign.,

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne

Kapitel 1. Optagelse og kapacitet i 10. klasseordningerne Undervisningsministeriet sagsnr.: 072.51S.541 Udkast Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENING TEAMSAMARBEJDE August 2014 For at give inspiration og support til teamene på skolerne har Kreds 29 samlet en række oplysninger og gode ideer til det fortsatte teamsamarbejde.

Læs mere