Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen."

Transkript

1 Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt en ny bekendtgørelse for sejlads i mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer. Som følge af den nye bekendtgørelse har Børne- og ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune besluttet, at: Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder minimumskrav til sikkerhedsinstruksen. Baggrund Efter sejladsulykken på Præstø fjord i 2011 udsendte Søfartsstyrelsen midlertidige retningslinjer. Disse retningslinjer er erstattet af den nye bekendtgørelse. Det betyder at bl.a. skoler, institutioner og opholdssteders sejlads med børn, unge og voksne altid er erhvervssejlads. Udgangspunktet for de nye regler er, at det ikke er muligt at udarbejde fælles tekniske og operative regler for alle mindre fartøjer. Sommer/vinter, let/hård vind, beskyttet/åbent farvand, forskellige fartøjskonstruktioner osv. gør at det er meget forskelligt, hvad der skal til for at opnå den nødvendige sikkerhed. For at undgå at de nye regler ikke sætter en stopper for sejlads, der kan foregå sikkert under de rette forhold og i det rette fartøj er det efter de nye regler et krav, at ejeren/rederen skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, hvor ejeren/rederen selv sætter de operationelle rammer for sejladsen. Rederen er den person eller det organ, som har ejerskab af sejladsaktiviteterne. På en skole/institution vil det typisk være lederen. Rederen er derfor ansvarlig for valget af sejladsaktiviteter, samt hvor de tilrettelægges og udføres. Rederen kan være ejer af fartøjet, men behøver ikke at være det. Sejladsen kan udmærket foregå i lejede eller lånte fartøjer. Det betyder, at den enkelte skole/institution, som ønsker at lave sejladsaktivitet skal udarbejde en sikkerhedsinstruks.

2 Hvis f.eks. en skole/institution lejer en kano på Mølleåen, vil det være skolen/institutionen, der er kanoens reder og er ansvarlig for at der udarbejdes en sikkerhedsinstruks. Hvis en skole/institution laver kano/kajaksejlads gennem en kajakklub eller gennem en grejbank, som stiller instruktør og udstyr til rådighed skal både skolen/institutionen og kajakklubben/grejbanken lave sikkerhedsinstruks. Hvis en skole til gengæld køber et lejrskoleophold på Fulton, der leverer personale etc., vil det være fartøjets ejer eller operatør, der er reder. For de mindste fartøjer med et dimensionstal under 20 (bådens længde x bredde) er regler til konstruktion, udstyr og uddannelse/bemanding formuleret som funktionskrav. En kano og andre små fartøjer skal dermed ikke længere være godkendt af myndighederne, men skal opfylde funktionskrav (f.eks. at der skal være opdrift i kanoen, så den ikke kan synke). Det er rederens ansvar, at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende, og at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt, så det er egnet til formålet. Kravet om at alle skal kunne reddes i en nødsituation, og at rederen har ansvaret for dette understreges i forskriften. Det er rederens ansvar, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med kursusgennemgået kompetencer, som er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter. Sikkerhedsinstruksen bør være kortfattet og nem at læse for alle brugere, dvs. fører, besætning og passagerer. Sikkerhedsinstruksen skal indeholde følgende: 1. Identifikation af rederen. 2. Fastlægge hvilke sejladsaktiviteter, der at tale om, samt hvor og hvornår de må foregå. 3. Identifikation af risici. 4. Træffe tekniske og operationelle forholdsregler, som effektivt imødegår risici. 5. Sikre, at fartøjet/fartøjerne er egnede og forsynet med den nødvendige udrustning. 6. Sikre, at besætningen er tilstrækkelig og kompetent. 7. Beskrive de operationelle forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer. 8. Sikre, at alle kan reddes i tilfælde af ulykke. 9. Sikre os tilkald af assistance i ulykkestilfælde. 10. Sikre, at antallet af personer om bord er kendt i land og er let tilgængelig. 11. Sikre, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion inden sejladsens start. 12. Beskrive hvordan der følges op på utilsigtede hændelser og ulykker.

3 På Søfartsstyrelsens hjemmeside kan du få hjælp til at lave sikkerhedsinstruksen. Når alle felter i skemaet er udfyldt kan sikkerhedsinstruksen printes ud. Benyt følgende link: Børne- og Ungdomsforvaltningens minimumskrav til sikkerhedsinstruks Udover kravene fra Søfartsstyrelsen, skal følgende fremgå af sikkerhedsinstruksen: Alle personer, herunder medarbejdere skal bære godkendt svømme eller redningsvest. Svømmeveste må kun anvendes af personer, der kan svømme og kun når der forefindes umiddelbar mulighed for redning fra vandet af et følgefartøj nær ved. Svømmeveste skal være forsynede med reflekser og hvis ikke svømmevestene er i signalfarver (gul, orange, rød mv.) skal personerne være iført supplerende beklædning i signalfarver. Der skal altid være mindst 1 medarbejder, som har kompetencer til den pågældende sejlads. Det betyder at børn, unge, klienter m.m. ikke kan ro/sejle uden tilstedeværelse af en medarbejder. Antallet af børn/unge pr. medarbejder skal fremgå af instruksen Forældre til børn/unge under 18 år skal altid have givet accept til sejladsaktiviteter (evt. ved generel accept). Følgebåde med motor skal have skrue/propel beskyttelse. Vandet skal minimum være 10 grader. Medarbejdere skal kunne fremvise godkendt 12 timers 1. hjælpsbevis, og kunne svømme 300 meter i åbent farvand. Medarbejdere skal have gennemgået BUF s sikkerhedskursus. BUF s sikkerhedskursus Alle medarbejdere i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som deltager i sejladsaktiviteter indenfor henholdsvis kano, havkajak og SUP-board skal fremover have gennemgået BUF s sikkerhedskursus. Kurset varer 1 dag og er gratis (ex. forplejning). For sejljolle og windsurfing vil der blive udarbejdet retningslinjer senere. Sikkerhedskurset giver kompetence til sejlads i meget beskyttet farvand (se liste) i perioden 1. maj til 31. oktober, en vandtemperatur på min. 10 grader og med en max. vind på 4 m/sek. Børne- og Ungdomsforvaltningen vil udarbejde en beskrivelse for hvert enkelt beskyttet område med bl.a. kort, mulige risici m.m.: Amager Strandpark (kun indsøer) Mølleåen (ikke Furesøen) Susåen Roskilde Fjord (begrænsede områder) Køge bugt strandpark (kun indsøer) Københavns havn (begrænsede områder) Esrum sø (begrænsede områder) mmune.asp

4 Undervisere på Sikkerhedskurser Sikkerhedskurserne vil blive afholdt på og af Børne- og Ungdomsforvaltningens egne institutioner og medarbejdere. Krav til undervisere er: For kano: Godkendt instruktører efter Kanosamrådets retningslinjer. For havkajak: Godkendt Instruktør 2 efter DKF s instruktørnormer. For SUP-board: Godkendte kano og kajakinstruktører jvf. Ovenstående Følgende institutioner tilbyder sikkerhedskurser: Maritimt Ungdomshus Pibergården Krav til uddannelse Det er rederens ansvar at sejladsen foregår i overensstemmelse med godt sømandskab og at menneskeliv på vandet er sikret fuldt betryggende og at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligeholdt så det er egnet til formålet. Det er derfor et krav, at såfremt institutioner og skoler vælger at lave sejladsaktiviteter på andre og mindre beskyttede lokaliteter end ovenstående, vil der blive stillet øget krav til uddannelse og erfaring. Børne- og Ungdomsforvaltningen anbefaler, at institutioner og skoler bruger de normer og standarder som i dag anvendes på f.eks. kano og havkajakområdet. På flere af Børne- og Ungdomsforvaltningens institutioner afholdes kurser hvor der uddannes efter disse normer. Se nedenstående: Aktivitet Niveau Kompetence Sted Kano Kanosamrådet Instruktør Lave aktiviteter langs kysten i kendt farvand Havkajak DKF Instruktør 1 Lave aktiviteter i beskyttet farvand Havkajak DKF Instruktør 2 Lave ture langs danske kyster SUP-board Kano/kajakinstruktør Lave aktiviteter i beskyttet farvand

5 Krav til kursus for medarbejdere, som udfører særlige sejladsaktiviteter for andre skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejdere, som er ansat i Amager Sejlklub, Det maritime Ungdomshus,, Pibergården og Bæredygtig Udvikling, der udfører sejladsaktiviteter for andre skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen, skal hvert år deltage på BUF s redningskursus. Kurset varer 1 dag og afholdes hvert år torsdag og fredag i uge 34. Tilmelding til kurset sker ved henvendelse til Søren Kragh pr. inden skolernes sommerferie. Ikrafttræden, information og uddannelse Ovenstående retningslinjer træder i kraft d.d. Der kan allerede som beskrevet ovenfor hentes hjælp på Søfartsstyrelsens hjemmeside til udarbejdelse af sikkerhedsinstruksen. Hvis I har spørgsmål til de nye regler kan der endvidere hentes hjælp på Børne- og Ungdomsforvaltningens natur- og aktivitetscenter, (tlf: ml ), som kan hjælpe og vejlede i spørgsmål ift. Søfartsstyrelsen nye regler for mindre fartøjer eller hos Afdelingsleder Idræt og Svømning Søren Kragh på tlf FAQ - Få svar på dine spørgsmål Hvornår er vi omfattet af reglerne om mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer? Svar: I er omfattet af reglerne om mindre erhvervsfartøjer, hvis fartøjet anvendes som led i en erhvervsmæssig sammenhæng. Søfartsstyrelsen anser f.eks. sejlads med skoleelever, børnehavebørn, ungdomsskoleelever, efterskoleelever, højskoleelever ol. samt beboere på plejehjem, bostæder, ungdomspensioner og lignende som erhvervsmæssig sejlads med passagerer. I tvivlstilfælde vil Søfartsstyrelsen træffe en afgørelse om, hvorvidt fartøjet er omfattet af reglerne eller ej. Vi er en ungdomsskole, som har sejlads på skemaet. Eleverne undervises i teori og praktisk sejlads og afslutter forløbet med en duelighedsprøve i fritidssejlads. Er vi omfattet af reglerne om mindre fartøjer? Svar: Ja, men fartøjer, der ønskes anvendt til professionel oplæring i sejlads, skal ikke registreres, synes eller godkendes af Søfartsstyrelsen, men det er skolens ansvar at sikre, at reglerne efterleves. Det betyder bl.a. også, at der laves en skriftlig sikkerhedsinstruks som alle har kendskab til. Vi er en skoleklasse, som skal på kanotur. Vi skal leje kanoerne. Hvad skal vi gøre? Svar: Skolen skal lave en sikkerhedsinstruks for sejladsen, og den skal laves af personer, som har forstand på sejlads i kanoer. Alle, som skal med på turen,

6 skal have kendskab til indholdet. Det er skolens ansvar, at alle kommer hjem i god behold. Hvornår skal vi lave en sikkerhedsinstruks? Hvis I er omfattet af reglerne om mindre erhvervsfartøjer, der medtager op til 12 passagerer, skal der altid laves en sikkerhedsinstruks. I skal enten selv lave den eller sikre jer, at den findes og have kendskab til indholdet. I skal selv lave sikkerhedsinstruksen, hvis I har ejerskabet for sejladsen. Det er ikke afgørende, om I ejer båden. Det kan sagtens være, at I skal lave sikkerhedsinstruksen, selvom turen skal foregå i lejede eller lånte både. Det afgørende er, om I arrangerer og står for sikkerheden for sejladsen med bådene. Hvornår ved jeg at sikkerhedsinstruksen er god nok? Svar: Sikkerhedsinstruksen er god nok, når I har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at dette sker inden for rammerne af godt sømandskab. Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, I vil lave. Daglig og åben kommunikation mellem ledelse, elever, forældre og kollegaer er fundamentet for et sundt sikkerhedsklima. Det er derfor ikke en god ide, at sikkerheden udelukkende varetages af en enkelt person. Det er vigtigt, at alle deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad godt sømandskab er. Kan jeg få sikkerhedsinstruksen godkendt af Søfartsstyrelsen eller BUF? Svar: Nej, Søfartsstyrelsen og BUF godkender ikke sikkerhedsinstruksen. Det er rederens ansvar, at der findes en sikkerhedsinstruks. Minimumskravene til sikkerhedsinstruksen fra BUF skal være indeholdt i sikkerhedsinstruksen.

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009

Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter Handlingsplan og politikker 2009-11 Feb. 2009 Formål Indholdet af denne handlingsplan har til formål at skabe og fastholde grundlaget for at Frederikssund / Marbæk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7

At-VEJLEDNING. Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. At-vejledning F.3.7 At-VEJLEDNING Arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen At-vejledning F.3.7 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.1 Sikkerhedsgruppens arbejdsmiljøuddannelse, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING

EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING EN LILLE BRUGER VEJLEDNING TIL DEN FØRSTE TID MED RESPIRATORISK OVERVÅGNING FORORD Med tildelingen af en hjælpeordning til overvågning af den respirator eller maske, der støtter din vejrtrækning, forandrer

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k

S k e s k u s a u l a p l o p l o i l t i i t k Seksualpolitik Seksualpolitik Her i hæftet kan I finde inspiration til, hvad en seksualpolitik kan indeholde. Hæftet indeholder tretten forskellige temaer. I kan vælge at inddrage alle temaerne i jeres

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation

Fremtidens arbejdsmiljøorganisation Denne pjece har til formål at bidrage til at styrke samarbejdet om sikkerhed og sundhed i mejeriindustrien og sætter fokus på roller - opgaver - ansvar og forventninger i forhold til arbejdsmiljøet Fremtidens

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om valg af jolle til fritidssejlads og -fiskeri PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Hvis man går en tur langs de danske strande og kigger på, hvad der ligger af både, så burde 70-80%

Læs mere

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1

Kursushåndbog 2012. version 0,1. Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 Fjeldgruppens kursushåndbog 2012 Ver. 0,1 1 Kursushæfte 23. udgave Forord Dette hæfte er henvendt til kursuslederen og instruktørerne på et af Fjeldgruppens kurser og er skrevet for at gøre det lettere

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea

Huntingtons chorea. social vejledning. Socialrådgiver Bodil Davidsen. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea Huntingtons chorea social vejledning Socialrådgiver Bodil Davidsen Landsforeningen mod Huntingtons Chorea 1 Forord I 1993 udgav Landsforeningen mod Huntingtons Chorea en pjece social vejledning. Imidlertid

Læs mere