Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune."

Transkript

1 Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører. I henhold til dagtilbudslovens 20 skal kommunalbestyrelsen godkende privatinstitutioner. En privatinstitution, som opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. Kommunalbestyrelsen skal således godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud. Kommunen skal i henhold til dagtilbudslovens 36 give driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen i kommunale og selvejende institutioner samt i kommunal og privat dagpleje. Kommunen skal endvidere give et bygningstilskud pr. barn og et administrationstilskud pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Privatinstitutionen sørger selv for lønadministration, bogføring, budget/regnskab samt revision og personalejuridisk bistand. Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør selv forældrenes egenbetaling. Privatinstitutioner fastsætter og offentliggør selv retningslinjer for optagelse af børn i institutionen og træffer selv afgørelse om optagelse. Kommunalbestyrelsen kan ikke anvise plads i privatinstitutioner. Privatinstitutioner kan kun afvise at optage børn, såfremt der ikke er plads i institutionen. Kommunen bevarer fortsat sin forsyningsforpligtelse, idet den er forpligtet til at tilbyde pasning, hvis den private institution stopper.

2 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Lovkrav...3 Børn med særlige behov...5 Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud...5 Støtteressourcer...5 Samarbejds- og dialogstruktur...5 Optagelsesregler...5 Personale/medarbejdere...6 Personaledækning...6 Vikardækning...6 Lukkedage...6 Arbejdsmiljø...6 Praktikanter...6 Løn- og ansættelsesvilkår...7 Sprog...7 Forældrebestyrelse...7 Vedtægter...7 Tilsyn og kontrol...7 Økonomisk tilsyn...8 Sikkerhedsstillelse og økonomi...8 Forsikring...8 Tilskud...8 Driftstilskud...8 Bygningstilskud...8 Administrationsbidrag...8 Forældrebetaling...9 Godkendelsesprocedure...9 Klageadgang...9 Forhold vedr. ophør/ misligholdelse...9 Tilskud fra andre kommuner...9 Konkurs...9 Erstatningsansvar...9 Manglende forældrebetaling

3 Godkendelseskriterier For at opnå godkendelse i Lejre Kommune skal den private leverandør leve op til regler og retningslinierne fastsat i dette dokument. Lovkrav A. Formål for dagtilbud (Dagtilbudsloven 7) 1. Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 2. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. 3. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. 4. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund. 5. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. B. Bestemmelserne om pædagogiske læreplaner (Dagtilbudsloven 8, 9 og 10) 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal give rum for leg, læring og udvikling af børn i dagtilbud. Ved udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan skal der tages hensyn til børnegruppens sammensætning. 2. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets mål for børnenes læring inden for følgende temaer: Alsidig personlig udvikling. Sociale kompetencer. Sproglig udvikling. Krop og bevægelse. Naturen og naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. 3. Den pædagogiske læreplan skal beskrive relevante pædagogiske metoder og aktiviteter, der iværksættes for at nå målene, og hvordan læreplanen evalueres. 4. Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvilke relevante pædagogiske metoder, aktiviteter og eventuelle mål, der opstilles og iværksættes for børn med særlige behov. 5. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre den pædagogiske læreplan. 6. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at den pædagogiske læreplan evalueres årligt. Lederen er i den forbindelse ansvarlig for at dokumentere, om de valgte pædagogiske metoder og aktiviteter opfylder de opstillede mål inden for - 3 -

4 temaerne i 8, stk. 2 og 3. Lederen skal angive, hvordan dagtilbuddet vil følge op på resultaterne. 7. Lederen af dagtilbuddet skal inddrage forældrebestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. 8. Kommunalbestyrelsen skal godkende den pædagogiske læreplan. 9. Kommunalbestyrelsen skal årligt drøfte evalueringerne, jf. 9, stk. 2, og skal på baggrund af evalueringerne tage stilling til, om de giver anledning til yderligere handling fra kommunalbestyrelsens side. C. Børnemiljøvurdering (Dagtilbudsloven 12 og 13) 1. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig børnemiljøvurdering, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Børnemiljøvurderingen skal beskrive eventuelle børnemiljøproblemer og indeholde en handlingsplan. 2. Børnemiljøet skal vurderes i et børneperspektiv, og børns oplevelser af børnemiljøet skal inddrages alt efter børnenes alder og modenhed. 3. Dagtilbuddets leder skal inddrage forældrebestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen. 4. For dagplejen udarbejdes vurderingen samlet for alle dagplejehjem eller distrikter tilknyttet den kommunale dagpleje. 5. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. 6. Lederen af dagtilbuddet er ansvarlig for, at børnemiljøvurderingen revideres minimum hvert tredje år, og når der sker ændringer, der har betydning for børnemiljøet. 7. Dagtilbud kan søge rådgivning vedrørende børnemiljø hos Dansk Center for Undervisningsmiljø, jf. lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø D. Myndighedskrav Privatinstitutioner skal leve op til samme myndighedskrav og standarder som kommunale institutioner, dvs. krav til bygninger, legepladser, brand- sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold for børn og ansatte, herunder vejledning om godkendelse mv. af køkkener i børneinstitutioner (Fødevaredirektoratet, d. 1.sept 2003), arbejdsmiljøforhold, bestemmelser om befordring af børn mv. Der henvises i øvrigt til Branchevejledning om indretning af daginstitutioner (Branchearbejdsmiljøråd Social & Sundhed). Vejledningens formål er at orientere om de myndighedskrav, som gælder for daginstitutioners indretning. E. Forvaltningsloven m.v. Privatinstitutioner er omfattet af reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven i forhold til den private leverandørs forhold til borgeren i relation til de opgaver, der udføres jf. lov om retssikkerhed 43 stk 2. Forvaltningslovens regler om partshøring, begrundelse mv. for ansættelser og afskedigelser af personale gælder imidlertid ikke for privatinstitutioner. Kommunale politikker og målsætninger Private leverandører skal leve op til kommunens til enhver tid gældende politikker på børneområdet, herunder Lejre Kommunes Børne- og Ungepolitik. De kommunale politikker mv. kan ses på kommunens hjemmeside

5 Børn med særlige behov Privatinstitutioner skal til enhver tid leve op til kommunens procedurer for samarbejdet med den kommunale forvaltning om børn med særlig behov for støtte. Det gælder for så vidt både samarbejdet med visitationsafdelingen i Direktørområdet for Børn, Unge og Kultur herunder sundhedstjenesten og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning - som med kommunens øvrige administration. Privatinstitutioner er underlagt underretningspligt. Det betyder, at privatinstitutionen skal tage kontakt til kommunen med henblik på at få en vurdering af behovet for støtte til børn med særlige behov eller handicap. Søskenderabat og økonomisk fripladstilskud Der ydes søskenderabat og økonomisk fripladstilskud efter regler fastsat i dagtilbudsloven. Støtteressourcer Kommunen beslutter og finansierer hele udgiften til støttepædagoger ved siden af driftstilskuddet samt følger op på indsatsen. Kommunen skal sørge for, at privatinstitutionen modtager de ressourcer, der skal til for at kunne varetage opgaven med særlig støtte. Disse ressourcer skal bevilges ved siden af driftstilskuddet. Kommunen skal som tilsynsmyndighed sørge for, at afgørelser vedr. særlig støtte til børn reelt føres ud i livet, således at disse børn modtager den støtte, de har behov for. Samarbejds- og dialogstruktur Privatinstitutioner kan deltage i kommunens sædvanlige samarbejds- og dialogstruktur på daginstitutionsområdet. Det gælder deltagelse i daginstitutionsmøder på tværs af institutionerne. Privatinstitutionen er forpligtet til at holde kommunen orienteret om væsentlige ændringer i institutionen for så vidt angår drift, administration, bygninger, børnesammensætning, vedtægtsændringer mv. Optagelsesregler Kommunen kan ikke anvise pladser i privatinstitutionen. Institutionen fastsætter selv regler om optagelse og følger almindelige retsgrundsætninger så som lighedsgrundsætningen, diskriminationsforbud og lignende. Der kan ikke fastsættes optagelsesregler eller udvikle en praksis, der formelt eller reelt udelukker visse grupper fra optagelse i en privatinstitution. Privatinstitutionen skal være tilgængelig for børn med handicap. Privatinstitutionen kan alene nægte optagelse, hvis institutionen ikke er eller kan indrettes til at varetage barnets behov, eller hvis personalet ikke har tilstrækkelig kompetence til at varetage opgaven. Institutionen kan oprettes med et specielt formål, hvor der gives fortrinsret til bestemte grupper af børn, f.eks. virksomhedsinstitutioner

6 Den private institution træffer selv afgørelse om optagelse og er forpligtet til at optage børn, hvis der er ledig kapacitet i privatinstitutionen. Optagelsesreglerne skal fremgå af institutionens vedtægt. Der stilles krav om, at kommunen gøres bekendt med optagelsesreglerne som led i den kommunale godkendelse. Personale/medarbejdere Der skal være sammenhæng mellem det private tilbud og det serviceniveau, som tilbydes i kommunen. Det afspejler sig i personaleressourcer/normering, personalesammensætning og kompetenceudvikling. Kommunen stiller samme krav til privatinstitutionen som kommunale og selvejende institutioner vedr. normering og andel af uddannet personale. Kommunens aktuelle forhold på området meddeles årligt privatinstitutionerne efter Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunens budget. Kommunen stiller krav om, at institutionens leder og souschef har samme uddannelsesmæssige forudsætninger som kommunale institutionsledere. Kommunen stiller krav om, at der i institutionen er kompetencer til stede, der matcher lovgivningsmæssige krav til arbejdet med læreplaner, forebyggende indsats mv. svarende til de forventninger, som kommunen stiller til egne institutioner. Personaledækning Der skal af sikkerhedsmæssige årsager altid være mindst det antal ansatte til stede i institutionens samlede åbningstid, som gælder for kommunale institutioner af samme størrelse. Vikardækning Det forudsættes, at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at institutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt personalet. Lukkedage Institutionens bestyrelse kan indføre lukkedage. Muligheden for lukkedage fritager imidlertid ikke institutionen for pasningsforpligtelser i forhold til de børn, der er indmeldt i institutionen. Arbejdsmiljø Leverandøren skal efterleve Arbejdsmiljøloven, herunder udarbejde APV (Arbejdspladsvurdering) mv. Praktikanter Kommunen skal iht. til loven stille egnede praktikpladser til rådighed for pædagoguddannelsen. Privatinstitutionerne skal derfor være åbne overfor at modtage praktikanter

7 Løn- og ansættelsesvilkår Loven regulerer ikke løn- og ansættelsesforhold for personale, der ansættes ved privatinstitutioner, og disse dækkes ikke af den kommunale overenskomst. Sprog Af hensyn til sprog- og integrationsindsatsen i kommunen samt af hensyn til demokratiforståelse og samhørighed med det danske samfund, jf. formålsbestemmelsens i dagtilbudsloven, stiller kommunen krav om, at der skal tales dansk (mest anvendte sprog) i privatinstitutionen. Dog kan modersmålsundervisning indgå som en pædagogisk metode for de børn, som har dansk som 2.sprog. Herved understøttes børnenes sproglige begrebsopfattelse, som har betydning for tilegnelse og anvendelse af dansk som 2.sprog. Forældrebestyrelse Forældrene skal sikres indflydelse svarende til forældreindflydelse i selvejende institutioner. Det vil sige, at forældrebestyrelsen med et flertal af valgte forældre skal fastsætte principperne for daginstitutionens arbejde og for anvendelsen af en budgetramme for daginstitutionen inden for de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat. Endvidere varetager forældrebestyrelsen sine opgaver indenfor det formål og idegrundlag, der er fastsat i vedtægten. Vedtægter Privatinstitutionen skal udarbejde vedtægter. Kommunen stiller krav om, at blive gjort bekendt med denne som led i kommunens godkendelse. Vedtægterne skal fastsætte optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, bestyrelseskonstruktion, evt. specielle formål med institutionen, åbningstid, antal børn, anvendelse af institutionens overskud mv. Tilsyn og kontrol Kommunalbestyrelsen fører i henhold til dagtilbudsloven 5 tilsyn med dagtilbuddet uanset, om det er kommunen eller private, der er leverandør af tilbuddet. Rammerne for tilsynet er godkendt af Udvalget for Børn og Ungdom. Retningslinierne pædagogisk tilsyn kan ses på kommunens hjemmeside. Kommunen udfører løbende opfølgning i form af tilsynsbesøg/kontrol på, at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt. Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde om det pædagogiske tilsyn, og det løbende kommunale tilsyn skal foregå uhindret og frit. Kommunen kan kræve at se den dokumentation, som den måtte finde nødvendig for at udøve tilsynet. Leverandøren er pligtig til at oplyse, hvis der sker ændringer i godkendelsesgrundlaget

8 Økonomisk tilsyn Lejre Kommune fører ikke egentlig økonomisk tilsyn med privatinstitutionen, da tilskuddene til privatinstitutionen er uafhængige af institutionens økonomi. Det skal dog bemærkes, at Lejre Kommune skal sikre, at tilskuddet ikke går til ulovlige formål. Sikkerhedsstillelse og økonomi For at sikre leverancesikkerhed og afholde useriøse private leverandører fra at søge om godkendelse som privatinstitution, stiller Lejre Kommune krav om, at den private leverandør i forbindelse med ansøgning om godkendelse som privatinstitution stiller et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Beløbet tilbagebetales uanset om privatinstitutionen godkendes eller ej. Lejre Kommune stiller krav om leverancesikkerhed grundet kommunens forsyningsforpligtelse. Lejre Kommune stiller krav om, at der stilles en driftsgaranti på et beløb svarende til 3 måneders drift af en gennemsnitlig institution i Lejre Kommune af samme størrelse som den private institution. Sikkerhedsstillelsen skal ske på anfordringsvilkår. Lejre Kommune stiller krav om, at den private leverandør har orden i sin økonomi, har opfyldt sine økonomiske forpligtelse med hensyn til betaling af skatter og sociale ydelser og er hæderlig i deres erhvervsudøvelse. Forsikring Den private leverandør skal tegne de nødvendige forsikringer for privatinstitutionen. Tilskud Den private institution modtager et driftstilskud pr. barn afhængigt af børnenes alder. Herudover gives et bygningstilskud samt et administrationsbidrag pr. barn. Tilskuddene reguleres årligt. Driftstilskud Et barn, der bliver optaget i en privatinstitution, har ret til at få et driftstilskud med fra sin opholdskommune. Driftstilskuddet udgør de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn (ekskl. støttepædagogudgifter) i et alderssvarende dagtilbud i kommunen. I beregningsgrundlaget tager Lejre Kommune højde for institutionens åbningstid. Kommunen nedsætter hermed tilskuddet i forhold til privatinstitutioner med deltidspladser eller begrænset åbningstid mv. Bygningstilskud Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et bygningstilskud pr. barn optaget i institutionen. Bygningstilskuddet svarer som udgangspunkt til de gennemsnitlige bygningsudgifter pr. barn i samme aldersgruppe i selvejende daginstitutioner i kommunen. Administrationsbidrag Privatinstitutioner er berettiget til at modtage et administrationsbidrag pr. barn opta

9 get i privatinstitutionen. Administrationsbidraget dækker udgifter til følgende opgaver: løn, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget svarer til det gennemsnitlige administrationsbidrag pr. barn, som kommunen yder til selvejende daginstitutioner i kommunen. Forældrebetaling Institutionen fastsætter selv hvor meget forældrene skal betale. Der er ikke loft på forældrebetalingen. Godkendelsesprocedure Privatinstitutioner kan søge om at blive godkendt hele året. Ansøgeren vil modtage svar på ansøgningen senest 3 måneder efter depositummet er indbetalt til Lejre Kommune. Klageadgang Klage over fastsættelse af kommunens godkendelseskriterier kan afhængig af klagens art påklages til kommunalbestyrelsen eller Konkurrencerådet/Konkurrencestyrelsen. Kommunens afgørelse om godkendelse af en privat leverandør kan indbringes for det kommunale tilsyn, hvis klageren finder at afgørelsen er ulovlig. Der er ingen klageadgang for forældre i forbindelse med optagelse, flytning mv., hvilket er samme betingelser for forældre til børn i kommunale tilbud. Forhold vedr. ophør/ misligholdelse Tilsidesættelse af krav og forpligtelser kan medføre, at tilskuddet til privatinstitutionen bortfalder. Tilskud fra andre kommuner Beliggenhedskommunen er tilsynsførende, men tilskuddene kan komme fra flere nabokommuner. Konkurs Hvis privatinstitutionen går konkurs, kan kommunen vælge at købe institutionen og overtage driften. Hvis Lejre Kommune ikke ønsker at købe institutionen, vil den blive nedlagt, eller solgt til anden side af konkursboet. Kommunen hæfter således ikke for de ansattes krav på løn og feriepenge. Erstatningsansvar Institutionens bestyrelse er ansvarlig over for sine ejere efter reglerne om f.eks. aktieselskaber eller anpartsselskaber og er ikke ansvarlig over for kommunen. Manglende forældrebetaling Hvis forældrene ikke betaler for opholdet i institutionen, er dette et anliggende mellem privatinstitutionen og forældrene, og må som udgangspunkt anses for forældrenes opsigelse af dagtilbuddet. Privatinstitutionen vil her have ret til at opsige barnet med et mellem forældrene og institutionen aftalt varsel

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4

Indledning...2 Lovgrundlag...2 Godkendelsesprocessen...2 Selvstændig juridisk enhed...2. Organisatoriske forhold...4 Tilsynsenheden Manual for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder, botilbud og private behandlingstilbud for stofmisbrugere 2012 Revideret februar 2012 af Dorthe Noesgaard E-mail:

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune seskrltener, pr. 4.. i-.lx,. 2005 Privatinstitutioner efter Servicelovens 11 a. Godkendelseskriterier for private leverand0rers oprettelse af dagtilbud i Horsholm Kommune Baaarund H0rsholm Kommune er via

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen

Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen Dagplejen på vej men hvorhen? Et notat om omorganisering, kvalitetsog effektiviseringsmuligheder i dagplejen 1 Udgivet af Børne- og Kulturchefforeningen Ballerup Rådhus Hold-An Vej 7 2750 Ballerup Tlf.:

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Forslag. Lov om socialtilsyn

Forslag. Lov om socialtilsyn Til lovforslag nr. L 205 Folketinget 2012-13 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 31. maj 2013 Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål, ansvar og område 1. Formålet med denne

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere