Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller"

Transkript

1 Faxe Kommune Revision af generelle itkontroller 2012 August 2013

2 Ib Østergaard Rasmussen Faxe Kommune Frederiksgade Haslev 13. august 2013 Formål Vi har i juli/august måned 2013 foretaget revision af de generelle it-kontroller i Faxe Kommune (FK). Formålet med gennemgangen har været at vurdere, hvorvidt der er etableret forretningsgange og interne kontroller, som sikrer tilfredsstillende generelle it-kontroller. De generelle it kontroller er fundamentet for automatiske applikationskontroller, regnskabsprocedurer og systemgenererede data og rapporter, som anvendes i nøglekontroller, og som påvirker den finansielle rapporteringsproces og årsrapporten. Denne rapport vedrører kun de forhold, der er nævnt nedenfor, og kan ikke udstrækkes til at omhandle virksomhedens forretningsprocesser og interne kontroller som helhed. Rapporten er udarbejdet udelukkende til ledelsen i Faxe Kommune og må ikke anvendes af eller videregives til tredjemand uden vores forudgående samtykke. Omfang Vi har foretaget gennemgang af, hvordan it-kontroller er tilrettelagt, og så vidt muligt hvordan disse kontroller er implementeret. Vi har endvidere foretaget test af it-kontroller via dataudtræk og gennemgang af modtaget dokumentation. Revisionen er foretaget i henhold til gældende revisionsstandarder og har omfattet nedenstående samt opfølgning på tidligere års gennemgang. 1. Ledelse, organisation og drift Udvikling og implementering af it-strategi og sikkerhedspolitikker Identifikation og vurdering af it-risici Operationel drift af systemer It-medarbejdere 2. Adgangssikkerhed Politikker og procedurer Beskyttelse af data og funktionsadskillelse Ekstern adgang til systemer 3. Fysisk sikkerhed 2

3 Gennemgangen er baseret på interview af Ib Østergaard Rasmussen, chef for Center for IT og Digitalisering og Mikko Winther Heyde, IT- og Digitaliseringsmedarbejder, systemmæssige udtræk, observationer samt vurdering og stikprøvevis efterprøvelse af den information, vi har modtaget. Konklusion Det er vores vurdering, at ledelsen i it-afdelingen i perioden har igangsat væsentligt grundlæggende arbejde med informationssikkerhed, og at de generelle it-kontroller er blevet styrket på enkelte områder. Der er etableret en ny centerstruktur og etableret et digitaliseringsråd, der bl.a. har til opgave at sikre øget fokus på struktur, processer og arbejdsgange og at digitaliseringsindsatsen i kommunen koordineres hensigtsmæssigt i organisationen. Vi anbefaler, at ledelsen fortsat opretholder fokus på informationssikkerhed og sikrer, at kontroller i henhold hertil implementeres i praksis. Vores revision viser, at Faxe Kommune har haft fokus på observationerne fra tidligere år, i det i alt 6 observationer fra tidligere år lukket. Vi har ved årets gennemgang dog observeret et enkelt forhold, der giver anledning til en ny anbefaling vedrørende passwordkvalitet på administrative brugerkonti på Windows platformen. Revisionen viser dog fortsat, at Faxe Kommune på enkelte væsentlige områder ikke har udarbejdet eller kun i begrænset omfang har opdateret formelle procedurer, herunder procedurer for ændringer i systemsoftware, procedurer for gennemgang af backup og gennemgang af firewall-regler, risikovurdering af it-anvendelsen, ajourføring af informationssikkerhedspolitikken samt udarbejdelse af beredskabsplan. Vi har givet anbefalinger til styrkelse af området. På baggrund af den foretagne revision er det vores samlede vurdering, at de generelle it-kontroller vedrørende regnskabsaflæggelsen i Faxe Kommune er på et acceptabelt niveau (vurderes ud fra en skala: Ikke-tilfredsstillende, acceptabel, tilfredsstillende og meget tilfredsstillende i henhold til Bilag 3). Vi har i forbindelse med vores revision givet anbefalinger til styrkelse af sikkerheden. Vores konklusion er baseret på de observationer og anbefalinger, der er anført i bilag 1. Anbefalingerne kan opsummeres således: It-politikker og organisation Drift af datacentre og netværk Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware Adgangssikkerhed Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer I alt 2012 I alt I alt Prioriteringerne skal ses i forhold til det reviderede område og er nærmere defineret i bilag 1 Centerchef Ib Østergaard Rasmussen og It- og Digitaliseringsmedarbejder Mikko Winther Heyde har haft lejlighed til at gennemgå dette brev og medfølgende observationsskema, og deres kommentarer er indarbejdet i observationsskemaet. 3

4 Såfremt der måtte være kommentarer eller spørgsmål til ovennævnte, er I velkommen til at kontakte os. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde i forbindelse med vores gennemgang. Med venlig hilsen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Møller Christensen Jesper Parsberg Madsen Rainer Petersen statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor it-revisor 4

5 Faxe Kommune Bilag 1 Bilag 1 Anbefalinger vedrørende revision af generelle it-kontroller 1. Politikker, organisation m.m. 1.1 Observation Risiko Anbefaling 1 Informationssikkerhed Under gennemgangen af, hvorledes kommunen forvalter arbejdet med informationssikkerhed, har vi konstateret følgende: Der er etableret en informationssikkerhedspolitik, den er dog ikke opdateret og ikke fuldt ud implementeret. Der foretages ikke en individuel risikovurdering af systemerne. Vi er bekendt med, at et større arbejde med overblik over og konsolidering af allerede eksisterende dokumentation af instrukser og driftsrutiner er igangsat. Området er uændret. Manglende opdatering af it-sikkerhedspolitikken øger risikoen for, at det faktiske niveau for it-sikkerhed ikke er i overensstemmelse med de forventninger/beslutninger, som kommunens ledelse ønsker. Vi anbefaler, at itsikkerheds-politikken opdateres og forelægges ledelsen til godkendelse. It-sikkerhedspolitikken bør baseres på en analyse af de risici, som it-anvendelsen medfører og dermed det sikkerhedsniveau, som ledelsen ønsker. Udviklingsenheden har ansvaret for at opstille en organisationsmodel for det fremtidige sikkerhedsarbejde. Opdateringen og planlægningen af en implementeringsplan færdiggøres i Q Ingen kommentar modtaget 2012 Det kan oplyses at sikkerhedspolitikken er fremsendt til ledelsen (direktionen) og der afholdes møde i sagen den 26. august Vi har fået oplyst, at Faxe Kommune er ved at tilpasse indholdet til den centerstruktur, der trådte i kraft i Vi har modtaget en foreløbig udgave af sikkerhedspolitikken. 5

6 Faxe Kommune Bilag 1 2. Drift af datacentre og netværk 2.1 Observation Risiko Anbefaling 2 Gennemgang af backup-procedurer Under gennemgangen af backup-procedurerne har vi konstateret, at der ikke er nedskrevet formelle retningslinjer for opfølgning samt regelmæssig gennemgang af backupprocessen. Det er oplyst, at kommunen er i proces med at anvende en ny backupløsning, i den forbindelse vil der blive udarbejdet anbefalet procedurer. Manglende skriftlige procedurer for backup øger risikoen for, at procedurerne for definering af systemer og data, der skal tages backup af, ikke vil blive varetaget korrekt samt at de daglige backup rutiner ikke bliver udført som forventet af ledelse og itledelse. Vi anbefaler, at der udarbejdes skriftlige procedurer for daglig opfølgning af backup for alle systemer og data. Der udarbejdes de anbefalede procedurer 2011 Enig 2012 Vi har rutiner for daglig gennemgang af backuplogs. Om end procedurerne ikke er nedskrevet, så foregår de i praksis som en del af den daglige drift. Under gennemgangen har vi observeret, at der findes en uformel procedure for daglig gennemgang af backup. Vi har fået oplyst, at der p.t. ikke foreligger formaliserede procedurer for gennemgang af backup Manglende beredskabsplan Under gennemgang af Faxe Kommune har vi konstateret, at der ikke eksisterer en beredskabsplan for it-anvendelsen - se i øvrigt punkt 1.1 Det er oplyst, at der er anskaffet et produkt fra Neupart til styring af it-beredskabsplanen. Manglende beredskabsplan medfører en risiko for, at det tager uforholdsmæssigt lang tid at reetablere driftssystemerne. Vi anbefaler, at der udarbejdes en nødplan/ beredskabsplan/it-katastrofeplan på grundlag af en risiko- og konsekvensanalyse omkring virksomhedens it-systemer. Opgaven med en risikovurdering og en beredskabsplan påbegyndes i Q Enig

7 Faxe Kommune Bilag Observation Risiko Anbefaling Kommunen er ikke klar over, om der pt. findes en it-beredskabsplan. Området er uændret. 2 Mangelfuld dokumentation af firewall-regler Under gennemgang af firewall har vi observeret, at dokumentationen af reglerne er mangelfuld. Der er risiko for, at det aktuelle sikkerhedsniveau ikke stemmer overens med det forventede. Vi anbefaler, at firewallreglerne løbende gennemgås og dokumenteres med henblik på formålet for reglerne. Som det i observationspunktet er oplyst, har Faxe Kommune indkøbt produktet Secure Aware hos firmaet Neupart og sønner. Som en naturlig fortsættelse af arbejdet med informationssikkerhedspolitikken, udarbejdes der en beredskabsplan. Der sikres den nødvendige beskrivelse af en procedure og heri også den nødvendige dokumentation. Desuden har vi observeret, at der ikke eksisterer nogen formelle procedurer for periodisk gennemgang af reglerne. Området er uændret. Området er uændret Enig 2012 Vedrørende dokumentation af Firewallregler, er vi enige i observationen, men bemærker dog, at vi netop har skiftet leverandør af firewall, hvorfor en dokumentation af firewallopsætningen, afventer endelig implementering. 3. Anskaffelse, ændringer og vedligeholdelse af systemsoftware Godkendelse af ændringer Under gennemgangen af processer for change management i Faxe kommune har vi observeret, at der ikke er en formel procedure for test og ændringer i it-driftsmiljøet. Der er risiko for, at ændringer til applikationer og øvrig teknologi ikke gennemgår en tilstrækkelig formel godkendel- Vi anbefaler, at der fortsat arbejdes på forbedring af processerne i forbindelse med ændringer til systemerne. Ved implementeringen af regelsættet sikres der en procedure for håndtering af ændringer. 7

8 Faxe Kommune Bilag 1 Observation Risiko Anbefaling Vi er dog bekendt med, at tiltag inden for dette område er iværksat. Se også punkt 1.1 se Ingen kommentarer modtaget. Området er uændret. Området er uændret 2012 Faxe Kommune har en fastlagt procedure for udvikling af softwarepakker, der overholder ideerne i Change Management. Procedurerne er p.t. ikke formaliserede, men der arbejdes herpå i Adgangssikkerhed Windows passwordkvalitet Under gennemgangen af brugerkonti på Windows domænet har vi observeret: Et stort antal administratorkonti der er inaktive og samtidig ikke kan gøres rede for. 10 administratorkonti hvor der ikke stilles krav om anvendelse af password og som ikke har skiftet password over en længere periode. Manglende oprydning af inaktive brugere. Manglende anvendelse af password eller skift af password øger risikoen for at det lykkes uvedkommende at opnå uautoriseret adgang til systemer og data. Vi anbefaler, at der systemmæssigt fastsættes krav om password for alle brugerprofiler, og at it-ledelsen påser, at password for sådanne brugerprofiler skiftes i henhold til virksomhedens itsikkerhedspolitik. (systembrugere er undtaget) Vi er enige i at det er betænkeligt med administrative konti uden krav om password. Vi vil undersøge nærmere, hvorledes den observation kan være sket, da der findes en overordnet bestemmelse (en såkaldt GPO), der forhindrer oprettelse af brugere uden password. Herunder også administrative konti. Finder vi de pågældende konti, vil de blive gransket og bragt i overensstemmelse med den gældende passwordpolitik. 5. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer 5.1 Vores gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger. 8

9 Faxe Kommune Bilag 1 skal ses i forhold til det reviderede område og er defineret således: 1. Væsentlig mangel: Dette er et alvorligt problem vedrørende intern kontrol, risikostyring eller rapportering, som kan medføre a. betydelige fejloplysninger i regnskab / bogføring som følge af væsentlige fejl eller mangler og / eller b. overtrædelse af gældende love, regler og retningslinjer. Bør omgående vurderes af ledelsen og eventuelt på bestyrelsesniveau. 2. Betydelig svaghed: Dette er et problem vedrørende intern kontrol, risikostyring eller rapportering, som kan føre til a. unøjagtigheder i regnskab/bogføring b. mangel på kontrol i den reviderede organisatoriske enhed eller proces; og / eller c. overtrædelse af gældende love, regler og retningslinjer. Bør behandles af ledelsen inden for rimelig tid. 3. Svaghed: Dette er et problem vedrørende intern kontrol eller risikostyring, hvis løsning vil føre til: a. forbedring af kvaliteten og / eller effektiviteten af det reviderede område. 9

10 Faxe Kommune Bilag 2 Bilag 2 Observationer fra tidligere år, der er blevet lukket ved dette års gennemgang 2. Drift af datacentre og netværk 2.4 Observation Risiko Anbefaling 2 Ukrypterede protokoller Under gennemgang af firewall har vi observeret, at der tillades ukrypterede protokoller i form af telnet. Vi er dog klar over, at dette kun er tilfældet internt. Der er risiko for, at information sendt over disse protokoller kan aflyttes. Vi anbefaler, at der udelukkende benyttes krypterede protokoller til udveksling af information. Den nævnte protokol er disablet Enig Det er oplyst, at kommunen fortsat arbejder på at følge anbefalingen. Vi har observeret, at telnet protokollen nu er deaktiveret. Punktet lukkes 4. Adgangssikkerhed Windows passwordkvalitet Under gennemgangen af Windows har vi observeret, at ekstern konsulent med brugernavn sa_pronesteradmin har password placeret i kommentarfeltet og ydermere ikke er deaktiveret. Der er risiko for, at kendte password kan misbruges til at opnå uautoriseret adgang til data uden om applikationskontroller. Vi anbefaler, at der periodisk foretages en gennemgang af alle eksterne konsulenter og deres brugerkonti. Procedure er beskrevet og indført 2011 Ingen kommentarer modtaget. 10

11 Faxe Kommune Bilag 2 Observation Risiko Anbefaling Det er oplyst, at der ikke er kendskab til, om dette er udført i Samtidig er det oplyst, at det vil blive udført og dokumentet i Vi har observeret, at sa_pronesteradmin ikke længere har password stående i kommentarfeltet. Punktet lukkes Windows brugerrettigheder Under gennemgangen af Windows har vi konstateret, at der ikke er en periodisk opfølgning på tildelte brugerrettigheder. Kommunen har lavet test af, hvordan processen for opfølgning på brugeradgange og brugerrettigheder kan forløbe, men der er ikke foretaget en faktisk opfølgning i Der er risiko for, at de aktuelt tildelte adgange og rettigheder ikke længere er i overensstemmelse med et arbejdsbetinget behov herfor. Vi anbefaler, at der følges en formelt beskrevet procedure for periodisk opfølgning på brugeradgange og rettigheder med henblik på at understøtte virksomhedens mål om dataintegritet. Ved implementeringen af sikkerhedsregler og procedure sikres det nævnte forhold 2011 Enig - Vi har Novell AGS til test og forventer at vi har et have styr på dette punkt i løbet af 2012 Vi har observeret, at der jævnligt genereres udtræk som gennemgås og brugere, der ikke har et arbejdsbetinget behov fjernes. Ved hjælp af manuel opfølgning hos systemejerne afklares det hvorvidt medarbejderen fortsat skal være aktiv i AD og medfølgende rettighe- 11

12 Faxe Kommune Bilag 2 der. Observation Risiko Anbefaling Faxe Kommune har indkøbt et specielt værktøj (ADA) der håndterer udtræk fra AD og genererer lister på gruppe niveau. Punktet lukkes Windows kørende services Under gennemgangen af Windows har vi observeret, at usikre services er aktiveret, (herunder fx dhcp client, print spooler og windows updates). Kommunen har ikke kendskab til, om der er sket ændringer på området. Der er risiko for, at kendte sikkerhedssvagheder misbruges til at skabe udvidede administratorrettigheder og dermed risiko for uautoriseret adgang til systemer og data i hele kommunen. Vi anbefaler, at alle servere og især domain controller konfigureres til kun at køre nødvendige services i henhold til forretningsmæssige behov. Dette forhold er der rettet op på 2011 Kørende services på windows servere er generelt, efter opgradering til både 2008 samt enkelte 2012 versioner, mindsket. Faxe Kommune anvender MBSA template ved installation. Ved udtræk af primære domæne controller har vi påset, at der ingen kritiske services er kørende på serveren. Punktet lukkes. 12

13 Faxe Kommune Bilag Observation Risiko Anbefaling 2 Gennemgang af KMD-rolleprofiler En gennemgang af kritiske rolleprofiler inden for områderne: KMD Løn KMD Aktiv KMD Dagpenge KMD Sociale pensioner KMD Boligstøtte viste, at der er bruger-id er tilknyttet kritiske rolleprofiler, som ikke mere er relevante. Opfølgning 2008 Vi har observeret, at kommunen ikke har gennemgået brugerne og de tildelte rettigheder. Manglende periodisk gennemgang af tildelte KMD-brugergrupper og rolle-profiler øger risikoen for, at der er brugere til KMD-systemer, som er tildelt kritiske rolleprofiler ud over arbejdsmæssigt behov. Vi anbefaler, at rolleprofiler i KMD-systemerne gennemgås med henblik på at fjerne bruger-id er, som ikke er relevante. Vi anbefaler yderligere, at der udarbejdes formelle procedurer for periodisk gennemgang af tildelte brugergrupper og privilegier således, at tildelte privilegier til enhver tid er tildelt i overensstemmelse med funktions- og arbejdsmæssigt behov. Ingen Tildeling af rolleprofiler gennemgås løbende, men dog ikke systematisk. Kontrollen er planlagt decentraliseret til de enkelte systemers dataejere. Beskrives i informationssikkerhedspolitikken Informationssikkerhedspolitikken forventes vedtaget af byrådet ultimo Opfølgning 2009 Vi har fået oplyst, at kommunen ikke har gennemført initiativer på dette område, samt at informationssikkerhedspolitikken forventes færdiggjort primo. Opfølgning Under gennemgangen har vi konstateret, at der fortsat er tildelt kritiske roller til KMDsystemer. Punktet opretholdes. Ved implementeringen af sikkerhedsregler og procedure sikres det nævnte forhold Enig Vi har Novell AGS til test og forventer at vi har et have styr på dette punkt i løbet af

14 Faxe Kommune Bilag 2 Observation Risiko Anbefaling Kommunen har lavet test af, hvordan processen for opfølgning på brugeradgange og brugerrettigheder kan forløbe, men der er ikke foretaget en faktisk opfølgning i Kommunen anvender ikke længere KMDsystemer. Punktet lukkes Opfølgning på brugeradgange og rettigheder vedrørende fagsystemer Under gennemgangen af brugeradministrationen har vi konstateret, at der ikke er en formel procedure, der sikrer opfølgning og regelmæssig gennemgang af oprettede brugere og deres rettigheder. Kommunen har lavet test af, hvordan processen for opfølgning på brugeradgange og brugerrettigheder kan forløbe, men der er ikke foretaget en faktisk opfølgning i Der er risiko for, at de aktuelt tildelte adgange og rettigheder ikke fortsat er i overensstemmelse med et arbejdsbetinget behov herfor. Vi anbefaler, at der følges en formelt beskrevet procedure for oprettelse, ændringer og periodisk opfølgning på brugeradgange og rettigheder med henblik på at understøtte virksomhedens mål om dataintegritet. Procedure beskrives og implementeres 2011 Enig Forventes gennemført i 2012 Kommunen anvender ikke længere KMD s systemer. Vi har ved gennemgangen fået oplyst at der eksisterer procedurer for opfølg- 14

15 Faxe Kommune Bilag 2 Observation Risiko Anbefaling ning af adgang og rettigheder for SD-løn og Prisme. Vi har ikke gennemgået brugeradministrationsprocedurerne for disse systemer i år. Vi vil følge op herpå ved gennemgangen for Punktet lukkes. 5. Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af applikationssystemer 15

16 Faxe Kommune Bilag 3 Bilag 3 Skala vedrørende den samlede vurdering Definition: Den interne kontrol har til formål at sikre: at gældende love og regler opfyldes at regnskab / bogføring er retvisende og består af følgende elementer: Kontrolmiljø Virksomhedens risikovurderingsproces Informationssystemet, inkl. tilknyttede forretningsprocesser, som er relevante for årsregnskabet Kontrolaktiviteter Overvågning af kontroller. Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Acceptabel Ikke tilfredsstillende Anses for at være fuldt effektiv. Eventuelle observationer er grundlæggende af mindre betydning og håndteres rutinemæssigt. Observationernes relative risiko anses generelt for at være yderst beskeden. Anses for tilfredsstillende. Observationer afspejler svagheder, som kan rettes i forbindelse med den daglige drift. Observationernes relative risiko anses generelt for at være lille eller moderat. Anses for acceptabel. Observationer afspejler svagheder af moderat karakter og kræver ledelsens opmærksomhed. Observationernes relative risiko anses generelt for at være moderat men ville kunne forværres, hvis styrkelsen af kontrollerne, hvor svagheden er konstateret, ikke er effektiv. Anses for utilfredsstillende. Observationerne afspejler store svagheder eller andre ikke tilfredsstillende forhold. Risikoen ved observationerne anses generelt som værende stor og alvorlig og kan udsætte virksomheden for betydelig risiko for væsentlige fejl og mangler i årsregnskabet. 16

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring

Klestrup partners A/S. ISAE 3402 type 2-erklæring Klestrup partners A/S ISAE 3402 type 2-erklæring Generelle it-kontroller i tilknytning til drift af Windows-systemer for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 Side 1 af 28 Indhold 1 Ledelsens udsagn...

Læs mere

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser

www.pwc.dk for Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor A/S' driftsydelser www.pwc.dk Athena IT-Group Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle itkontroller for Athena IT-Group A/S' driftsydelser Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group A/S' beskrivelse

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING JUNI 2014 COOLSMS A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af SMS-service. RSM plus P/S statsautoriserede revisorer Kalvebod Brygge

Læs mere

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2

Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 www.pwc.dk Athena IT-Group A/S Erklæring fra uafhængig revisor vedrørende generelle it-kontroller for Athena IT-Group A/S driftsydelser type 2 Februar 2015 Indhold 1. Ledelsens erklæring 3 2. Athena IT-Group

Læs mere

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING

MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING FEBRUAR 2015 MULTIHOUSE A/S ISAE 3402 TYPE 2 ERKLÆRING Revisors erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af MultiHouses hostingaktiviteter. RSM plus P/S statsautoriserede

Læs mere

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2

Miracle Hosting A/S. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Miracle Hosting A/S ISAE 3402

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2

A/S ScanNet. ISAE 3402 Type 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk A/S ScanNet ISAE 3402 Type

Læs mere

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller

Afsnit 1 any.cloud A/S ledelseserklæring. Afsnit 2 any.cloud A/S beskrivelse af hostingydelse og interne kontroller Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 1. maj til 30. november 2013 ISAE 3402, type II any.cloud

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S plus revision skat rådgivning Front-data Danmark A/S ISAE 3402 type 2 erklæring Februar 2013 Revisionserklæring af de generelle it-kontroller for driften af Front-data Danmarks hosting-aktiviteter. Kalvebod

Læs mere

WWI A/S Indholdsfortegnelse

WWI A/S Indholdsfortegnelse Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med leverance af Hosted Desktop og hosting-infrastrukturydelser i perioden 1.

Læs mere

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606

SYSTEMHOSTING A/S CVR nr.: 25814606 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med drift af hosting-platform i perioden 01-01-2014 til 31-12-2014 SYSTEMHOSTING

Læs mere

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT

it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT it sikkerhed UCC IT-Sikkerhedspolitik 2011 IT It-sikkerhedspolitik i UCC It-sikkerhedspolitikken gælder for alle medarbejdere (uanset ansættelsesforhold), studerende og gæster, der anvender UCC s it-resurser.

Læs mere

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift

Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt. Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 353 Offentligt Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift August 2014 Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46

Viborg Kommune. Revisionsberetning nr. 5. om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015. CVR-nr. 29 18 98 46 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 5 om den løbende revision for 2014 udført indtil februar 2015 Delberetning om revisionen af regnskabet for året 2014 Indholdsfortegnelse 1. Den

Læs mere

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013

Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 Målepunkter for informationssikkerhed Marts 2013 1/44 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning og formål 5 3. Den overordnede ramme 5 4. Kategorier af målepunkter 6 4.1 Ledelsesforankring og ressourcer

Læs mere

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser

Udkast 28. januar 2015. Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser Udkast 28. januar 2015 Bekendtgørelse om revision af de anerkendte a-kasser I medfør af 82a, stk. 6 og 88, stk. 4 og 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april

Læs mere

Front-data Danmark A/S

Front-data Danmark A/S Front-data Danmark A/S Revisionserklæring (ISAE 3402, type 2) vedrørende de generelle it-kontroller i tilknytning til driften af hostingcenter. December 2011 1. erklæringsår R, s Kalvebod Brygge 45, 2.,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SEMINAR:

TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Handelshøjskole Syd, Kolding cand. merc. aud. TVÆRFAGLIGT SEMINAR: Klientens tilrettelige (eller eget udviklede) EDB-systems betydning for revisors arbejde. Opgaveløsere: Mikael Juul Jensen (studienr 41

Læs mere

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT

Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT Mogens Skipper-Pedersen Henrik Stenbjerre Advokat Advokat Asia House, Indiakaj 16 Bregentved Allé 28 2100 København Ø 2820 Gentofte FORTROLIGT TIL BESTYRELSEN I NOVA BANK FYN A/S REDEGØRELSE OM ADVOKATUNDERSØGELSE

Læs mere

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING

F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING F I N A N S I E L L E VIRKSOMHEDERS OUTSOURCING efter implementeringen af MiFID i dansk ret Der er fortsat frihed til outsourcing, men den skal holdes i snor. 1. Indledning og overblik Finansielle virksomheder

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

frcewtfrhousf(wpers ml

frcewtfrhousf(wpers ml frcewtfrhousf(wpers ml PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Nobelparken Jens Chr. Skous Vej I 8000 Árhus C www.pwc.dk Telefon 89 32 00 00 Telefax 89 32 00 IO Erklæring vedrørende

Læs mere

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger

IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger IR BEST PRACTICE DIRFs anbefalinger INDHOLD Klik på det ønskede område for at komme direkte til dette Indledning Hvad er godt Investor Relationsarbejde? IR-politik IR-funktionen - rammer og organisatorisk

Læs mere