Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning"

Transkript

1 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3 b. Husleje...4 c. Udlejning til private...5 d. Gæld Lånefinansiering under huslejeordningen...7 a. Grænsedragning mellem værdiforøgende byggeprojekter og vedligeholdelse...7 b. Lejers egenbetaling for særlige installationer...8 c. Rentable energiinvesteringer...9 d. Adgang til at finansiere byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning...9 e. Donationer vedrørende byggeprojekter...9 f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter...9 g. Belåning i forbindelse med genopretningsprojekter Op- og nedskrivninger af ejendomsværdier...10

2 2 1. Indledning Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning er blevet opdateret i januar Den oprindelige vejledning blev udarbejdet medio 2007 i forlængelse af evalueringen af den statslige huslejeordning, jf. Akt. 5 af 5. oktober Nærværende opdaterede vejledning erstatter såvel den oprindelige vejledning som tillægget hertil. Huslejevejledningen beskriver de regler for huslejeordningen, der afviger fra de almindeligt gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber. I alle andre forhold end de nævnte er det almindelige regelsæt gældende. Vejledningen fungerer som en overbygning til Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) og Universitets- og Bygningsstyrelsens (UBST) instrukser og konteringsvejledninger mv. vedrørende ordningen samt Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA), hvori de regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen for SES vedkommende er nærmere uddybet og konkretiseret. I det følgende benævnes SES og UBST under ét ejendomsvirksomhederne. For så vidt angår SES, vedrører huslejevejledningen alene Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), hvorunder SES varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene. I henhold til Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 233 af 31. maj 2001 og Akt. 5 af 5. oktober 2006 varetager UBST ejerrollen for statens ejendomme til undervisnings- og forskningsformål. Området omfatter foruden universiteterne en række institutioner/bygninger bl.a. under Kulturministeriets område.

3 3 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel Ejendomsporteføljens værdi Omdrejningspunktet i huslejeordningens finansieringsmodel er værdien af ejendomsvirksomhedernes ejendomsporteføljer, jf. figur 1. Figur 1. Finansieringskredsløb i huslejeordningen Lejers bevilling (byg.taxameter) Husleje Ejendomsvurdering SES/UBST indtægter Gæld i ejendomme Driftsudgifter Renteudgift SES/UBST resultat Udbytte SES Hovedparten af SES ejendomme er værdiansat på baggrund af en markedsvurdering. Vurderingen af ejendommenes markedsværdi skal omfatte ejendommene, som de er og forefindes med de eventuelle forbedringer, der måtte være foretaget, men ekskl. værdien af eventuelle byggeretter. Som grundlag for værdiansættelsen foretager mægleren en beregning af første års afkast baseret på den for det pågældende marked opnåelige markedsleje (husleje). Når en ejendom, der er ejet af SES, overgår til huslejeordningen, skal dens værdi som hovedregel markedsvurderes. Såfremt ejendommens vurderede markedsværdi afviger fra den værdi, som ejendommen stod opført med i SES regnskab før overgangen til huslejeordningen, eller fra den værdi, som SES har købt ejendommen til, reguleres ejendommens værdi i SES regnskab til den markedsvurderede værdi. Denne værdi er defineret som ejendommens anskaffelsessum. Undtaget fra denne regel er ejendomme, som bliver overdraget til SES, og som SES forventer at afhænde indenfor kort tid. I det tilfælde skal SES ikke foretage en egentlig markedsvurdering af ejendommen. I stedet skal ejendommen optages i SES regnskab til den gældende offentlige ejendomsvurdering. Såfremt den offentlige ejendomsværdi er forskellig fra den værdi, som SES har fået overdraget ejen-

4 4 dommen til, reguleres værdien hertil i regnskabet. Den offentlige ejendomsvurdering vil dermed være ejendommens anskaffelsessum. UBST UBST s ejendomme er værdiansat med udgangspunkt i ejendommenes genanskaffelsespris med fradrag for slid og ælde (omkostningsprincip), tillagt værdien for den udnyttede byggeret. Ejendomsvirksomhederne generelt Det gælder for både SES og UBST, at der ikke afskrives på - eller foretages PLregulering af - ejendomsporteføljens værdi, og at der minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommene. b. Husleje På SES område fastsættes huslejen i udgangspunktet til den vurderede markedsleje, der grundlæggende er den leje, der understøtter vurderingen af ejendommens værdi. Der gælder dog den regel, at markedslejen i forbindelse med de 4-årige vurderinger kun fastsættes til den nyvurderede leje, hvis den nyvurderede leje er mere end 12 pct. højere eller lavere end den hidtil gældende leje. Stigninger i markedslejen indfases over en 4-årig periode, således at reguleringen pr. år udgør ¼ af den samlede regulering, hvorimod et fald får effekt med det samme. Fra 1. januar 2013 vil både stigninger og fald i huslejen blive indfaset over en 4-årig periode, således at reguleringen pr. år udgør ¼ af den samlede regulering. På UBST s område fastsættes huslejen som udgangspunkt som en fast procentandel af vurderingen af ejendommens værdi. I forbindelse med projekter, hvor f.eks. lejeperioden ikke står i forhold til en efterfølgende tabsrisiko, kan investeringen afdrages over lejen inden for en aftalt periode. Den husleje, som ejendomsvirksomhederne opkræver, skal årligt pristalsreguleres med forbrugerprisindekset. Der pristalsreguleres også i de år, hvor der foretages reguleringer i huslejen som følge af ændringer i ejendomsværdien. Endvidere skal ejendomsvirksomhederne justere huslejen, hvis der sker en værdiforøgende om-, til- eller nybygning (dvs. en huslejefinansieret modernisering) svarende grundlæggende til principperne for private erhvervslejemål. I forbindelse med modernisering af SES s ejendomme indgår SES og lejer en særskilt tidsbegrænset tillægslejeaftale, der fastsætter den tillægsleje, som lejer skal betale udover huslejen. Tillægslejeaftalerne kan maksimalt gælde til næstkommende markedslejevurdering og vil derfor i praksis være gældende i en periode på 4 8 år. Ved den vurdering af markedslejen, der foretages, mens tillægslejeaftalen

5 5 løber, ser mægleren bort fra de foretagne moderniseringer 1. Efter tillægsaftalens udløb skal lejer betale den vurderede markedsleje for ejendommen inklusive de foretagne moderniseringer. Derudover kan huslejen justeres, hvis der sker en varig skade på ejendommen. Parterne kan herudover i særlige tilfælde rette henvendelse om huslejens størrelse ifm. konkrete forhold, f.eks. hvis lokaler ikke lever op til det med ejer aftalte, eller såfremt bagvedliggende forudsætninger for indgåelsen af lejeaftalen nødvendiggør en lejeændring. I sammenhæng hermed skal det bemærkes, at SES, efter godkendelse i departementet, kan indgå lejeaftaler, hvor huslejen fastfryses over en længere periode. Aftalerne kan ligeledes efter godkendelse i departementet bindes i en længere periode eller gøres uopsigelige. Bindingsperioden for lejekontrakter mellem ejendomsvirksomhederne og lejerne skal som udgangspunkt minimeres for at sikre den størst mulige løbende fleksibilitet i lokaleanvendelsen inden for staten. For SES gælder det, at der for ganske særlige ejendomme kan opkræves en omkostningsbaseret husleje. Det kan ske, såfremt investorinteressen er særdeles ringe, tangerende en efterspørgsel på nul. Det vil typisk være tilfældet som følge af ejendommens geografiske placering, fx visse steder på Grønland og på Færøerne, planforhold, servitutter og lign., som hindrer alternativ anvendelse og fri omsætning af ejendommen. I tilfælde ud over ovenstående, hvor SES vurderer det hensigtsmæssigt at anvende omkostningsbaseret husleje, skal dette godkendes af departementet. For SES fastsættes den omkostningsbaserede husleje på baggrund af genanskaffelsessummen ved opførelse af bygning med tilsvarende anvendelsesfunktionalitet, opgjort i kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal for grund og bygning, der udgøres af summen af beløb til kapitalforrentning (5 pct.), nedslidning (2 pct.) samt administration mv. Tilsvarende kan UBST opkræve en markedsbaseret husleje, hvor der er tale om udlejning til institutioner uden for huslejeordningen. c. Udlejning til private SES skal til hver en tid tilstræbe at udleje til statslige lejere, men kan dog udleje dele af en ejendom til private, når følgende forudsætninger er opfyldt: 1 SES skal imidlertid, jf. foregående afsnit, optage hele ejendommens værdi altså inklusiv de foretagne moderniseringer i styrelsens regnskab.

6 PT inklusive 6 Det er ikke muligt at udleje den opsagte del af ejendommen til anden statslig lejer inden fraflytningsdagen. Dellejemålets areal udgør mindre end 50 pct. af det samlede lejemåls areal og mindre end 1,0 mio. kr. i årlig leje. En statslig lejer anvender fortsat den resterende del af ejendommen, og det er ikke mere hensigtsmæssigt at flytte denne statslige lejer med henblik på salg af ejendommen. Udlejningen af den opsagte del af ejendommen til privat lejer har til formål at minimere tomgang og begrænse tab. Udlejning til private skal ske på markedslejevilkår. Hvor ovennævnte forudsætninger ikke er opfyldt, skal udlejning af dellejemål til private godkendes af departementet. Det gælder, at SES til enhver tid overfor departementet skal kunne dokumentere, at de enkelte dellejemål ikke kan udlejes til en statslig lejer. Udlejning af dellejemål til private sker på tidsbegrænsede lejekontrakter på maksimalt 5 år med mulighed for 6 måneders opsigelse fra lejers side og 12 måneders opsigelse fra udlejers side uagtet tidsbegrænsningen. SES kan i særlige tilfælde - og efter departementets godkendelse - foretage en midlertidig udlejning til private af en hel ejendom, såfremt det med en stor grad af sikkerhed vurderes, at ejendommen på et senere tidspunkt med fordel vil kunne benyttes af staten. d. Gæld Det tilstræbes, at ejendomsvirksomhederne over tid vil have en langfristet gæld i ejendomsporteføljen svarende til ca. 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljes 2 3 værditp op- og nedskrivningertp PT. Udviklingen i ejendomsvirksomhedernes gældsandel/belåningsgrad kan påvirkes af følgende: Ejendomskøb finansieres ved gældsoptagelse svarende til ejendommens anskaffelsessum og vil derfor påvirke ejendomsvirksomhedernes gældsandel. For SES gælder, at der optages gæld svarende til ejendommens anskaffelsessum. Såfremt anskaffelsessummen er forskellig fra den værdi, som ejendommen har stået opført med i SES s regnskab inden overgangen til huslejeordningen eller ejendommens købspris, afregnes der særskilt likviditet med Økonomistyrelsen svarende til den foretagne værdiregulering. TP2PT Ejendomme, der kun midlertidigt administreres af SES, skal ikke indgå i værdisætning af ejendomsporteføljen. Det gælder ejendomme, der er overtaget med henblik på salg uden udbud eller salg gennem Statens Ejendomssalg A/S. TP3PT UBST s ejendomsværdier fra moderniseringen af laboratorielokaler finansieret af GLO-midler medregnes ikke i ejendomsporteføljens værdi.

7 PT til 7 Ved ejendomssalg gælder det for SES, at gælden nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Såfremt anskaffelsessummen er forskellig fra den værdi, som ejendommen har stået opført med i SES s regnskab inden afhændelse til Statens Ejendomssalg A/S eller gennem offentligt udbud, afregnes der særskilt likviditet med Økonomistyrelsen svarende til den foretagne værdiændring ved den årlige bevillingsafregning. For UBST gælder det ved salg gennem Statens Ejendomssalg A/S, at UBST modtager et beløb svarende til ejendommens bogførte værdi. Det fulde beløb anvendes til at nedbringe finansiel gæld. Ved salg gennem offentligt udbud, anvendes nettoprovenuettp nedbringelse af den langfristede gæld. 4 Nybyggeri, forbedringer, modernisering (værdiforøgende ny-, om- og tilbygninger) samt genopretning (særskilt hjemmel) skal finansieres ved gældsoptagelse svarende til det styrende byggebudget (tab og gevinst i forhold hertil driftføres). For UBST kan der maksimalt optages gæld svarende til den senere lejedækning (faktiske omkostninger ekskl. tab). Ligeledes vil en nedskrivning af ejendomsværdien som følge af brand eller anden tilskadekomst af ejendommen øge gældsandelen. Eventuelle forsikringserstatninger bogføres over ejendomsvirksomhedernes driftsregnskab. Den minimum hvert fjerde år (alternativt løbende), tilbagevendende vurdering, af hele ejendomsporteføljens (markedsleje/ejendoms)værdi kan ligeledes mindske eller øge gældsandelen, alt efter om ejendomsporteføljens samlede værdi stiger eller falder. Ovenstående kan påvirke ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad, så den afviger fra 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljes værdi. Hvert 4. år vil Finansministeriets departement overveje, om der skal foretages en justering af gælden, hvis gældsandelen/belåningsgraden er væsentlig mindre eller større end 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljeværdi. Overskydende/manglende likviditet i forbindelse hermed afregnes med Økonomistyrelsen. 3. Lånefinansiering under huslejeordningen a. Grænsedragning mellem værdiforøgende byggeprojekter og vedligeholdelse Ejendomsvirksomhederne har i henhold til Budgetvejledningens regler adgang til at lånefinansiere byggeprojekter (nybyggeri og modernisering) vedrørende ejendomme under huslejeordningen. Adgang til at lånefinansiere byggeprojekter er betinget af, at projektet tilfører ejendommen en øget værdi dvs. at der er tale om en investering (forbedring/modernisering). Byggeprojektet og lånefinansieringen heraf kan kun gennemføres, såfremt den pågældende lejer er indstillet på efterfølgende at betale en højere husleje for lejemålet svarende til den øgede værdi af ejendommen. TP4PT Nettoprovenuet svarer til salgssummen fratrukket salgsomkostninger.

8 8 For gennemførelsen af byggeprojekter gælder i øvrigt Budgetvejledningens forelæggelsesregler, jf. Budgetvejledningen, og Finanslovens særlige bevillingsbestemmelser. I modsætning til et værdiforøgende forbedrings-/moderniseringsprojekt vil vedligeholdelse af ejendommene ikke være værdiforøgende, idet vedligeholdelsesarbejder alene har til formål at opretholde ejendommenes stand, således at de fortsat kan anvendes af lejer i overensstemmelse med lejeaftalerne med ejendomsvirksomhederne. Der er derfor ikke adgang til at finansiere vedligeholdelsesarbejder via gældsoptagelse. Vedligeholdelse skal finansieres over ejendomsvirksomhedernes driftsbudgetter. Ejendomsvirksomhederne kan ud fra praktiske hensyn vælge at gennemføre et værdiforøgende forbedrings-/moderniseringsprojekt og løbende vedligeholdelsesarbejde for en ejendom samtidig og således indhente et samlet tilbud på arbejdet. Det skal være muligt ved projektets afslutning at foretage en særskilt afregning for hhv. vedligeholdelsesarbejdet og det værdiforøgende forbedrings- /moderniseringsprojekt. b. Lejers egenbetaling for særlige installationer Det kan forekomme, at lejeren ønsker, at der gennemføres investeringer fx i forbindelse med byggeprojekter i form af særlige installationer (fx kabling, sikringsanlæg, fjernelse af skillevægge el. lign.), der er aktiverbare, men som ikke vurderes at tilføre ejendommen merværdi og dermed ikke kan huslejefinansieres. Sådanne investeringer i særlige installationer mv. skal egenfinansieres af lejeren, men kan indgå i byggeprojektet, der styres af ejendomsvirksomhederne. SES skal godkende lejerens projekter, før de gennemføres, og i den forbindelse skal der mellem SES og lejeren indgås aftale om, hvorvidt lejemålet skal genetableres, såfremt lejeren opsiger lejemålet. Lejeren ejer egne investeringer i lejemålet, og disse skal bogføres på lejerens balance efter gældende regnskabsregler. For UBST gør sig gældende, at universiteterne har det fulde ansvar for indvendig vedligeholdelse. UBST skal derfor ikke godkende mindre ønsker fra lejer om bygningstilpasninger. Lejer har ikke genetableringspligt for sådanne tilpasninger, hvad der svarer til de generelle retningslinjer for lejers genetableringspligt hos UBST. Lejeren ejer egne investeringer i lejemålet, der ikke kan være omfattet af UBST s ejerskab, og disse skal bogføres på lejerens balance efter gældende regnskabsregler. Investeringerne skal gældsfinansieres, aktiveres og afskrives hos lejeren. Det er i den forbindelse vigtigt, at der i byggeprojektet skelnes mellem udgifter, der kan henføres til den huslejefinansierede del af projektet, og udgifter, der vedrører lejers særlige installationer. Når der er flere finansieringskilder på et byggeprojekt, kan udgiften henføres til de enkelte finansieringskilder ved hjælp af en fordelings-

9 9 nøgle. Brugen af fordelingsnøgler beskrives nærmere i ejendomsvirksomhedernes regnskabsinstruks. c. Rentable energiinvesteringer Rentable energiinvesteringer kan betragtes som værdiforøgende forbedrings- /moderniseringsprojekter efter tilsvarende regler. Investeringerne kan afdrages over huslejen inden for en nærmere aftalt periode. d. Adgang til at finansiere byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning Der kan opstå behov for, at ejendomsvirksomhederne gennemfører en modernisering/ombygning af et lejemål for at tiltrække en lejer til en tomgangsejendom eller for at fastholde en lejer, såfremt lejeren ikke længere finder, at ejendommens brugsværdi svarer til den opkrævede husleje, og derfor overvejer at flytte. Disse situationer kan opstå, hvor lokaler eller tekniske installationer i en ejendom er blevet forældede. UBST har adgang til at lånefinansiere sådanne projekter. UBST skal dog i hvert enkelt tilfælde nøje vurdere, om projektet kan betale sig også henset til eventuelle alternative løsninger (fx at finde et nyt statsligt eller privat lejemål til den pågældende lejer). For UBST er en del af egenkapitalen decideret reserveret til ovenfor beskrevne projekter. Det skyldes, at UBST s ejendomsportefølje rummer forholdsvis mange tekniske installationer. For UBST gælder, at en ejendoms værdi kan nedskrives som følge af "funktionel forældelse" i tilfælde, hvor ejendommens generelle stand og funktionalitet gør den uegnet til forsknings- og undervisningsformål. For SES gør sig gældende, at byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning kan lånefinansieres, såfremt det vurderes, at særlige forhold gør sig gældende i det konkrete projekt, og såfremt sagen er forelagt og godkendt af departementet. Alternativt kan SES driftsfinansiere den andel af sådanne aktiviteter, der ikke måtte kunne rummes inden for huslejen, som ejerforpligtigelser (ekstraordinære ejervedligeholdelser), for hvilke Budgetvejledningens forelæggelsesregler i øvrigt gælder, jf. Budgetvejledningen. e. Donationer vedrørende byggeprojekter Donationer vedrørende byggeprojekter under huslejeordningen håndteres efter reglerne beskrevet i Økonomistyrelsens Vejledning om håndtering af donationer (januar 2011) samt Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA). f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem ejendomsvirksomhederne og lejeren, førend et byggeprojekt kan igangsættes. I aftalen fastlægges bl.a. projektets omfang og det dertil hørende budget. Budgettet kan ikke ændres løbende, med mindre lejer ønsker ændringer til projektet.

10 10 Hvis der ved et byggeprojekt efterfølgende viser sig et mer-/mindreforbrug i forhold til det budgetterede, herunder vedrørende aftalte risici, der påhviler ejendomsvirksomheden, skal dette bogføres som tab/gevinst på den givne byggesag. For UBST gælder dog, at projektet og budgettet kan ændres, såfremt dette er aftalt som lejers risiko. Hvis der er tale om en værdiskabende forbedring, skal lejeren altid godkende huslejeforhøjelsen. Hvis projektet ændres, skal lejeren godkende det ændrede projekt. I øvrigt henvises til de enkelte ejendomsvirksomheders regnskabsinstruks. g. Belåning i forbindelse med genopretningsprojekter I forbindelse med udvidelser af huslejeordningen med ejendomme fra andre dele af staten mv. kan det forekomme, at der ved vurderingen af ejendommenes værdi er konstateret et genopretningsbehov på grund af nedslidning. Genopretningsbehovet præciseres i vurderingsrapporten, hvilket skal danne grundlag for licitationsbudgettet. Såfremt det besluttes at udbedre genopretningsbehovet, får ejendomsvirksomhederne ved overtagelse af ejendommene en gæld svarende til ejendommenes værdi før genopretning, mens lejeren betaler husleje svarende til ejendommens værdi efter genopretning. Såfremt udgiften til den i vurderingen forudsatte genopretning - efter licitationen - afviger fra det vurderede genopretningsbehov, kan belåningen justeres tilsvarende, således at der er fuld finansiering for genopretningens pris ved licitationen. Justeringen sker ved primoregulering af anskaffelsesværdien i henhold til Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA). Dette kan ske uden særskilt forelæggelse for Finansministeriets departement, når justeringen sker i overensstemmelse med nærværende regelsæt. Samtidig med genopretningsprojektet kan der, efter aftale med lejer, gennemføres forbedringer og lign., der lånefinansieres mod en senere forøget huslejebetaling. Mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetterede efter licitationen bogføres som tab/gevinst på den givne byggesag, således at genopretningsprojekterne ligestilles med moderniseringsprojekter, jf. afsnit f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter. Byggeprojekter vedrørende genopretning er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningens forelæggelsesregler, jf. Budgetvejledningen. 4. Op- og nedskrivninger af ejendomsværdier Som anført i vejledningens kapitel 2 skal ejendomsvirksomhederne som minimum hvert fjerde år få foretaget en uafhængig vurdering af ejendomsporteføljens værdi.

11 11 Såfremt en ejendoms nyvurderede værdi er forskellig fra den værdi, som ejendommen står opført med i ejendomsvirksomhedernes regnskab, foretages der en op- eller nedskrivning af ejendommens værdi. I den forbindelse gælder det for SES, at de op- og nedskrivninger, der foretages i forhold til ejendommenes anskaffelsessum, føres direkte over egenkapitalen som urealiserede op- og nedskrivninger, hvorfor de ikke påvirker SES drift, jf. Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA).

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 7. juni 2007 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning...2 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning...2 a. Forelæggelsesregler (budgetvejledningen)...2 b. Særlige

Læs mere

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11

Afgjort den 23. juni 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 155 Folketinget 2010-11 Afgjort den 23. juni 2011 155 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 7. juni 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015.

Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. Aktstykke nr. 90 Folketinget 2014-15 90 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 28. januar 2015. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015.

Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15. Afgjort den 28. maj 2015. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. Aktstykke nr. 140 Folketinget 2014-15 Afgjort den 28. maj 2015 140 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 19. maj 2015. a. Klima-, Energi og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016.

Aktstykke nr. 10 Folketinget Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2016-17 10 Forsvarsministeriet. København, den 2. maj 2016. a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til afhændelse af Kuglegården, matr.nr. 592

Læs mere

Om håndtering af donationer

Om håndtering af donationer Om håndtering af donationer Januar 2011 Indhold 1 Indledning 3 2 Donationer under 1 mio.kr. 4 3 Donationer under 1 mio.kr. modtaget før 1. januar 2011 6 4 Donationer over 1 mio.kr. 7 5 Donationer og den

Læs mere

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013.

Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. Aktstykke nr. 10 Folketinget 2013-14 10 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 24. oktober 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11

Afgjort den 26. maj 2011. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Aktstykke nr. 133 Folketinget 2010-11 Afgjort den 26. maj 2011 133 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 12. maj 2011. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling anmoder

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014.

Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15. Afgjort den 11. december 2014. Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. Aktstykke nr. 65 Folketinget 2014-15 Afgjort den 11. december 2014 65 Undervisningsministeriet. København, den 2. december 2014. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje

Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Ejendomsforeningen Danmark Omkostningsbestemt leje Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Emner for gennemgang Omkostningsbestemt leje Lejefastsættelse og regulering - Omkostningsbestemt

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013.

Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14. Afgjort den 12. december 2013. Finansministeriet. København, den 3. december 2013. Aktstykke nr. 39 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 39 Finansministeriet. København, den 3. december 2013. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 46 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 46 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet afgiver ved dette

Læs mere

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013.

Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13. Afgjort den 30. maj 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2012-13 Afgjort den 30. maj 2013 109 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 22. maj 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme

Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Januar 2015 Forretningsmodel for bygningsdrift og vedligeholdelse af kulturejendomme Effektiv drift og vedligeholdes af kulturejendomme Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) blev oprettet i oktober

Læs mere

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013.

Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. Finansudvalget 2012-13 Aktstk. 129 Offentligt Aktstykke nr. 129 Folketinget 2012-13 129 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 13. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013.

Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. Aktstykke nr. 138 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 138 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 12. august 2013. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014.

Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15. Afgjort den 18. december 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. Aktstykke nr. 31 Folketinget 2014-15 Afgjort den 18. december 2014 31 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 7. november 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder 19 ejendomme til en samlet Aktstykke nr. 27 Folketinget 2010-11 Bilag Afgjort den 25. november 2010 Finansministeriet. København, den 16. november 2010. 27 a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 Lyngby almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 26 af 33 RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! SORGENFRIVANG I Side 27 af 33 Råderet Tilpas din bolig til dine behov! Du har gode muligheder for at ændre din bolig, så den passer til

Læs mere

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C

Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C Budgetforudsætninger Frederiks Allé 75 A,B,C 8000 Aarhus C INDLEDNING Budgettet er opstillet på grundlag af salgsopstillinger og oplysninger fra ejendomsmæglere, samt de indgåede lejekontrakter. Det forudsættes,

Læs mere

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 110 Folketinget 2013-14 110 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver

Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 289 Offentligt Bygningsstyrelsen - formål, opgaver, perspektiver Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Oplæg ved vicedirektør Connie

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014.

Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14. Afgjort den 4. juni 2014. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. Aktstykke nr. 111 Folketinget 2013-14 Afgjort den 4. juni 2014 111 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 26. maj 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Værelsesudlejning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Værelsesudlejning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Mangel på studieboliger trækker næsten altid overskrifter ved studiestart. Mange studerende skal i løbet af få uger mobilisere en bolig

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

-et firma i vækst. Slide no.

-et firma i vækst. Slide no. -et firma i vækst Slide no. A/B DUEGÅRDEN Beboermøde 19. november Slide no. 2 Andelsværdi og rente swaps v/ Kurt Christensen 3 Slide no. Lov om Andelsboligforeninger Myndighed: Erhvervs- og Byggestyrelsen

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016.

Aktstykke nr. 142 Folketinget Afgjort den 1. september Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. Aktstykke nr. 142 Folketinget 2015-16 Afgjort den 1. september 2016 142 Uddannelses- og Forskningsministeriet. København, den 24. august 2016. a. Uddannelses- og Forskningsministeriet ønsker med nærværende

Læs mere

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9).

Totaludgiften til IT-Universitetet udgør hermed 428,1 mio. kr. (indeks 172,9). Aktstykke nr. 80 Folketinget 2009-10 Afgjort den 22. oktober 2003 80 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. København, den 13. oktober 2009. a. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Haslev-Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Haslev-Hallerne HH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes.

KENDELSE. mod. Forsyningssekretariatet har nedlagt påstand om, at afgørelsen af 15. oktober 2010 vedrørende Støvring Vandværk skal stadfæstes. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10/7 2013 i sag nr. 2010-0023454 Støvring Vandværk a.m.b.a. mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den 15. oktober 2010

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne

Driftsaftale. mellem. Faxe Kommune. den selvejende institution Faxe Hallerne Driftsaftale mellem Faxe Kommune og den selvejende institution Faxe Hallerne FH juli 2013 Side 1 af 7 Aftalens indhold 1 Parterne 2 Aftalen og bilag 3 Formål 4 Bygninger/lokaler mv. 5 Tildeling og fordeling

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009.

Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10. Afgjort den 10. december 2009. Finansministeriet. København, den 24. november 2009. Aktstykke nr. 47 Folketinget 2009-10 Afgjort den 10. december 2009 47 Finansministeriet. København, den 24. november 2009. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten

Læs mere

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. marts 2010n Jydsk Væddeløbsbane kommunegaranti i forbindelse med lån til genopbygningsudgifter 1. Resume Århus Kommune har siden

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov! 3 Forbedringer og forandringer. 3 Udenfor eller indenfor boligen. 3 Installationer, der ikke er omfattet

Læs mere

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 95 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 95 Finansministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB)

Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Matr.nr. 3 ex Bagsværd Skovdiget 1 Overenskomst mellem Gladsaxe Kommune og Akademisk Boldklub (AB) Formålet er at revidere overenskomsten af 6. og 12.07.1962, med tillæg af 19.01.1963, 24.07.1963, 04.04.1964,

Læs mere

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Aftaleudkastet afspejler de førte drøftelser og er ikke godkendt af det politiske niveau UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået

Læs mere

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre

Lejeaftale. Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre. (I det følgende udlejer ) Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre Udkast Lejeaftale mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (I det følgende udlejer ) og Hvidovre Produktionsskole Stevnsbovej 1 2650 Hvidovre (I det følgende lejer ) vedrørende Sprøjtehuset,

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014

retablering af en mindre del af facaden på OU30 påtænkes gennemført som et selvstændigt projekt. Afgjort den 19. juni 2014 Aktstykke nr. 122 Folketinget 2013-14 Afgjort den 19. juni 2014 122 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 10. juni 2014. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering

Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Proces for syn, dialog med universiteter og prioritering Vedligehold i Bygningsstyrelsen 1 Introduktion Med den statslige huslejeordning (SEA-reformen af november 2015) afsættes der fra 2017 en ny pulje

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05

RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 RIGSREVISIONEN København, den 21. januar 2005 RN A201/05 Faktuelt notat til statsrevisorerne om tilrettelæggelse af en tværgående undersøgelse af vedligeholdelsen af statens ejendomme 1. Statsrevisorerne

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013

OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk. Orienteringsmøde den 1. november 2013 OPP Kalvebod Brygge Projektet i hovedtræk Orienteringsmøde den 1. 1 Hovedrapport Indholdsfortegnelse Hovedrapport 2 1 Projektet i hovedtræk 3 2 Fordeling af risici 4 3 Grundleje og krydsende option 5 4

Læs mere

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013.

Afgjort den 12. december 2013. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. Aktstykke nr. 29 Folketinget 2013-14 Afgjort den 12. december 2013 29 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. København, den 27. november 2013. a. Ministeriet for Forskning,

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010

Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010. UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Aftale om tilskud til XX hal fra Assens Kommune fra 1. januar 2010 UDKAST TIL SKABELON pr. 30. marts 2010 Nedenstående aftale mellem XX hal og Assens Kommune om tilskud til hallens drift er baseret på

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Råderetskatalog. Kystparken

Råderetskatalog. Kystparken Råderetskatalog for Kystparken Domea Stevns Råderetskatalog 14001 Kystparken og Kystvejen Side 2 af 8 INDHOLD 1. Lejet men helt dit eget... 3 2. Forbedringer... 5 3. Forandringer... 6 4. Økonomisk godtgørelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010.

Aktstykke nr. 153 Folketinget Afgjort den 24. juni Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. Aktstykke nr. 153 Folketinget 2009-10 Afgjort den 24. juni 2010 153 Undervisningsministeriet. København, den 15. juni 2010. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F.

Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Dato 7. april 2015 Dok.nr. 43742-15 Sagsnr. 15-3813 Ref. Arnfred Bjerg Dokumentet er ajourført den 19. maj 2015 med yderligere alternativer Senarie D. E. og F. Økonomiberegning for opførelse af 30 almene

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017.

Aktstykke nr. 84 Folketinget Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. Aktstykke nr. 84 Folketinget 2016-17 84 Undervisningsministeriet. København, den 17. maj 2017. a. Undervisningsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Teknisk Skole Silkeborg opfører

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

for ejendomsvirksomheder

for ejendomsvirksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Konsekvenser for ejendomsvirksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Kasper Elkjær Nielsen Telefon: 8932 5588 Mobil: 2321

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT For ejendommen: Matr.nr. [INDSÆT] Bygning [INDSÆT] Udlejer: [INDSÆT] Lejer: [INDSÆT] 1. Det lejede 1.1 Lejemålet omfatter til lejers særskilte brug kontorlokaler, hvis bruttoareal

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog

Afdeling 151 Byhusene. Kettinvej / Parkgade. Hofgården. Enghaven/Hertugtorvet. Råderetskatalog Afdeling 151 Byhusene Kettinvej / Parkgade Hofgården Enghaven/Hertugtorvet Råderetskatalog Om dine muligheder for at forbedre og forandre din bolig INDHOLD Lejet men helt dit eget... 3 Regler i din afdeling...

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg

Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg Bekendtgørelse om opgørelse af den økonomiske værdi af en forsikringstagers produkt ved omvalg I medfør af 60 a, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af

Læs mere

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten.

Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten. Vejledning om interne statslige overførsler og internt statsligt køb og salg af varer og tjenesteydelser tjenesteydelser i staten December 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Interne statslige overførsler

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere