Vejledning for administration af den statslige huslejeordning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning for administration af den statslige huslejeordning"

Transkript

1 9. marts 2011 Vejledning for administration af den statslige huslejeordning 1. Indledning Regelsæt for den statslige huslejeordning...3 a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel...3 b. Husleje...4 c. Udlejning til private...5 d. Gæld Lånefinansiering under huslejeordningen...7 a. Grænsedragning mellem værdiforøgende byggeprojekter og vedligeholdelse...7 b. Lejers egenbetaling for særlige installationer...8 c. Rentable energiinvesteringer...9 d. Adgang til at finansiere byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning...9 e. Donationer vedrørende byggeprojekter...9 f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter...9 g. Belåning i forbindelse med genopretningsprojekter Op- og nedskrivninger af ejendomsværdier...10

2 2 1. Indledning Vejledningen for administration af den statslige huslejeordning er blevet opdateret i januar Den oprindelige vejledning blev udarbejdet medio 2007 i forlængelse af evalueringen af den statslige huslejeordning, jf. Akt. 5 af 5. oktober Nærværende opdaterede vejledning erstatter såvel den oprindelige vejledning som tillægget hertil. Huslejevejledningen beskriver de regler for huslejeordningen, der afviger fra de almindeligt gældende regelsæt for omkostningsbaserede regnskaber. I alle andre forhold end de nævnte er det almindelige regelsæt gældende. Vejledningen fungerer som en overbygning til Slots- og Ejendomsstyrelsens (SES) og Universitets- og Bygningsstyrelsens (UBST) instrukser og konteringsvejledninger mv. vedrørende ordningen samt Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA), hvori de regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen for SES vedkommende er nærmere uddybet og konkretiseret. I det følgende benævnes SES og UBST under ét ejendomsvirksomhederne. For så vidt angår SES, vedrører huslejevejledningen alene Statens Ejendomsadministration (SEA-ordningen), hvorunder SES varetager ejerskabet samt administration, drift og vedligehold af SEA-ejendommene. I henhold til Akt. 331 af 4. september 2000, Akt. 233 af 31. maj 2001 og Akt. 5 af 5. oktober 2006 varetager UBST ejerrollen for statens ejendomme til undervisnings- og forskningsformål. Området omfatter foruden universiteterne en række institutioner/bygninger bl.a. under Kulturministeriets område.

3 3 2. Regelsæt for den statslige huslejeordning a. Principperne i huslejeordningens finansieringsmodel Ejendomsporteføljens værdi Omdrejningspunktet i huslejeordningens finansieringsmodel er værdien af ejendomsvirksomhedernes ejendomsporteføljer, jf. figur 1. Figur 1. Finansieringskredsløb i huslejeordningen Lejers bevilling (byg.taxameter) Husleje Ejendomsvurdering SES/UBST indtægter Gæld i ejendomme Driftsudgifter Renteudgift SES/UBST resultat Udbytte SES Hovedparten af SES ejendomme er værdiansat på baggrund af en markedsvurdering. Vurderingen af ejendommenes markedsværdi skal omfatte ejendommene, som de er og forefindes med de eventuelle forbedringer, der måtte være foretaget, men ekskl. værdien af eventuelle byggeretter. Som grundlag for værdiansættelsen foretager mægleren en beregning af første års afkast baseret på den for det pågældende marked opnåelige markedsleje (husleje). Når en ejendom, der er ejet af SES, overgår til huslejeordningen, skal dens værdi som hovedregel markedsvurderes. Såfremt ejendommens vurderede markedsværdi afviger fra den værdi, som ejendommen stod opført med i SES regnskab før overgangen til huslejeordningen, eller fra den værdi, som SES har købt ejendommen til, reguleres ejendommens værdi i SES regnskab til den markedsvurderede værdi. Denne værdi er defineret som ejendommens anskaffelsessum. Undtaget fra denne regel er ejendomme, som bliver overdraget til SES, og som SES forventer at afhænde indenfor kort tid. I det tilfælde skal SES ikke foretage en egentlig markedsvurdering af ejendommen. I stedet skal ejendommen optages i SES regnskab til den gældende offentlige ejendomsvurdering. Såfremt den offentlige ejendomsværdi er forskellig fra den værdi, som SES har fået overdraget ejen-

4 4 dommen til, reguleres værdien hertil i regnskabet. Den offentlige ejendomsvurdering vil dermed være ejendommens anskaffelsessum. UBST UBST s ejendomme er værdiansat med udgangspunkt i ejendommenes genanskaffelsespris med fradrag for slid og ælde (omkostningsprincip), tillagt værdien for den udnyttede byggeret. Ejendomsvirksomhederne generelt Det gælder for både SES og UBST, at der ikke afskrives på - eller foretages PLregulering af - ejendomsporteføljens værdi, og at der minimum hvert fjerde år skal foretages en uafhængig vurdering af ejendommene. b. Husleje På SES område fastsættes huslejen i udgangspunktet til den vurderede markedsleje, der grundlæggende er den leje, der understøtter vurderingen af ejendommens værdi. Der gælder dog den regel, at markedslejen i forbindelse med de 4-årige vurderinger kun fastsættes til den nyvurderede leje, hvis den nyvurderede leje er mere end 12 pct. højere eller lavere end den hidtil gældende leje. Stigninger i markedslejen indfases over en 4-årig periode, således at reguleringen pr. år udgør ¼ af den samlede regulering, hvorimod et fald får effekt med det samme. Fra 1. januar 2013 vil både stigninger og fald i huslejen blive indfaset over en 4-årig periode, således at reguleringen pr. år udgør ¼ af den samlede regulering. På UBST s område fastsættes huslejen som udgangspunkt som en fast procentandel af vurderingen af ejendommens værdi. I forbindelse med projekter, hvor f.eks. lejeperioden ikke står i forhold til en efterfølgende tabsrisiko, kan investeringen afdrages over lejen inden for en aftalt periode. Den husleje, som ejendomsvirksomhederne opkræver, skal årligt pristalsreguleres med forbrugerprisindekset. Der pristalsreguleres også i de år, hvor der foretages reguleringer i huslejen som følge af ændringer i ejendomsværdien. Endvidere skal ejendomsvirksomhederne justere huslejen, hvis der sker en værdiforøgende om-, til- eller nybygning (dvs. en huslejefinansieret modernisering) svarende grundlæggende til principperne for private erhvervslejemål. I forbindelse med modernisering af SES s ejendomme indgår SES og lejer en særskilt tidsbegrænset tillægslejeaftale, der fastsætter den tillægsleje, som lejer skal betale udover huslejen. Tillægslejeaftalerne kan maksimalt gælde til næstkommende markedslejevurdering og vil derfor i praksis være gældende i en periode på 4 8 år. Ved den vurdering af markedslejen, der foretages, mens tillægslejeaftalen

5 5 løber, ser mægleren bort fra de foretagne moderniseringer 1. Efter tillægsaftalens udløb skal lejer betale den vurderede markedsleje for ejendommen inklusive de foretagne moderniseringer. Derudover kan huslejen justeres, hvis der sker en varig skade på ejendommen. Parterne kan herudover i særlige tilfælde rette henvendelse om huslejens størrelse ifm. konkrete forhold, f.eks. hvis lokaler ikke lever op til det med ejer aftalte, eller såfremt bagvedliggende forudsætninger for indgåelsen af lejeaftalen nødvendiggør en lejeændring. I sammenhæng hermed skal det bemærkes, at SES, efter godkendelse i departementet, kan indgå lejeaftaler, hvor huslejen fastfryses over en længere periode. Aftalerne kan ligeledes efter godkendelse i departementet bindes i en længere periode eller gøres uopsigelige. Bindingsperioden for lejekontrakter mellem ejendomsvirksomhederne og lejerne skal som udgangspunkt minimeres for at sikre den størst mulige løbende fleksibilitet i lokaleanvendelsen inden for staten. For SES gælder det, at der for ganske særlige ejendomme kan opkræves en omkostningsbaseret husleje. Det kan ske, såfremt investorinteressen er særdeles ringe, tangerende en efterspørgsel på nul. Det vil typisk være tilfældet som følge af ejendommens geografiske placering, fx visse steder på Grønland og på Færøerne, planforhold, servitutter og lign., som hindrer alternativ anvendelse og fri omsætning af ejendommen. I tilfælde ud over ovenstående, hvor SES vurderer det hensigtsmæssigt at anvende omkostningsbaseret husleje, skal dette godkendes af departementet. For SES fastsættes den omkostningsbaserede husleje på baggrund af genanskaffelsessummen ved opførelse af bygning med tilsvarende anvendelsesfunktionalitet, opgjort i kr. pr. kvadratmeter bruttoetageareal for grund og bygning, der udgøres af summen af beløb til kapitalforrentning (5 pct.), nedslidning (2 pct.) samt administration mv. Tilsvarende kan UBST opkræve en markedsbaseret husleje, hvor der er tale om udlejning til institutioner uden for huslejeordningen. c. Udlejning til private SES skal til hver en tid tilstræbe at udleje til statslige lejere, men kan dog udleje dele af en ejendom til private, når følgende forudsætninger er opfyldt: 1 SES skal imidlertid, jf. foregående afsnit, optage hele ejendommens værdi altså inklusiv de foretagne moderniseringer i styrelsens regnskab.

6 PT inklusive 6 Det er ikke muligt at udleje den opsagte del af ejendommen til anden statslig lejer inden fraflytningsdagen. Dellejemålets areal udgør mindre end 50 pct. af det samlede lejemåls areal og mindre end 1,0 mio. kr. i årlig leje. En statslig lejer anvender fortsat den resterende del af ejendommen, og det er ikke mere hensigtsmæssigt at flytte denne statslige lejer med henblik på salg af ejendommen. Udlejningen af den opsagte del af ejendommen til privat lejer har til formål at minimere tomgang og begrænse tab. Udlejning til private skal ske på markedslejevilkår. Hvor ovennævnte forudsætninger ikke er opfyldt, skal udlejning af dellejemål til private godkendes af departementet. Det gælder, at SES til enhver tid overfor departementet skal kunne dokumentere, at de enkelte dellejemål ikke kan udlejes til en statslig lejer. Udlejning af dellejemål til private sker på tidsbegrænsede lejekontrakter på maksimalt 5 år med mulighed for 6 måneders opsigelse fra lejers side og 12 måneders opsigelse fra udlejers side uagtet tidsbegrænsningen. SES kan i særlige tilfælde - og efter departementets godkendelse - foretage en midlertidig udlejning til private af en hel ejendom, såfremt det med en stor grad af sikkerhed vurderes, at ejendommen på et senere tidspunkt med fordel vil kunne benyttes af staten. d. Gæld Det tilstræbes, at ejendomsvirksomhederne over tid vil have en langfristet gæld i ejendomsporteføljen svarende til ca. 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljes 2 3 værditp op- og nedskrivningertp PT. Udviklingen i ejendomsvirksomhedernes gældsandel/belåningsgrad kan påvirkes af følgende: Ejendomskøb finansieres ved gældsoptagelse svarende til ejendommens anskaffelsessum og vil derfor påvirke ejendomsvirksomhedernes gældsandel. For SES gælder, at der optages gæld svarende til ejendommens anskaffelsessum. Såfremt anskaffelsessummen er forskellig fra den værdi, som ejendommen har stået opført med i SES s regnskab inden overgangen til huslejeordningen eller ejendommens købspris, afregnes der særskilt likviditet med Økonomistyrelsen svarende til den foretagne værdiregulering. TP2PT Ejendomme, der kun midlertidigt administreres af SES, skal ikke indgå i værdisætning af ejendomsporteføljen. Det gælder ejendomme, der er overtaget med henblik på salg uden udbud eller salg gennem Statens Ejendomssalg A/S. TP3PT UBST s ejendomsværdier fra moderniseringen af laboratorielokaler finansieret af GLO-midler medregnes ikke i ejendomsporteføljens værdi.

7 PT til 7 Ved ejendomssalg gælder det for SES, at gælden nedbringes svarende til den samlede anskaffelsessum. Såfremt anskaffelsessummen er forskellig fra den værdi, som ejendommen har stået opført med i SES s regnskab inden afhændelse til Statens Ejendomssalg A/S eller gennem offentligt udbud, afregnes der særskilt likviditet med Økonomistyrelsen svarende til den foretagne værdiændring ved den årlige bevillingsafregning. For UBST gælder det ved salg gennem Statens Ejendomssalg A/S, at UBST modtager et beløb svarende til ejendommens bogførte værdi. Det fulde beløb anvendes til at nedbringe finansiel gæld. Ved salg gennem offentligt udbud, anvendes nettoprovenuettp nedbringelse af den langfristede gæld. 4 Nybyggeri, forbedringer, modernisering (værdiforøgende ny-, om- og tilbygninger) samt genopretning (særskilt hjemmel) skal finansieres ved gældsoptagelse svarende til det styrende byggebudget (tab og gevinst i forhold hertil driftføres). For UBST kan der maksimalt optages gæld svarende til den senere lejedækning (faktiske omkostninger ekskl. tab). Ligeledes vil en nedskrivning af ejendomsværdien som følge af brand eller anden tilskadekomst af ejendommen øge gældsandelen. Eventuelle forsikringserstatninger bogføres over ejendomsvirksomhedernes driftsregnskab. Den minimum hvert fjerde år (alternativt løbende), tilbagevendende vurdering, af hele ejendomsporteføljens (markedsleje/ejendoms)værdi kan ligeledes mindske eller øge gældsandelen, alt efter om ejendomsporteføljens samlede værdi stiger eller falder. Ovenstående kan påvirke ejendomsvirksomhedernes belåningsgrad, så den afviger fra 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljes værdi. Hvert 4. år vil Finansministeriets departement overveje, om der skal foretages en justering af gælden, hvis gældsandelen/belåningsgraden er væsentlig mindre eller større end 80 pct. af den blivende ejendomsporteføljeværdi. Overskydende/manglende likviditet i forbindelse hermed afregnes med Økonomistyrelsen. 3. Lånefinansiering under huslejeordningen a. Grænsedragning mellem værdiforøgende byggeprojekter og vedligeholdelse Ejendomsvirksomhederne har i henhold til Budgetvejledningens regler adgang til at lånefinansiere byggeprojekter (nybyggeri og modernisering) vedrørende ejendomme under huslejeordningen. Adgang til at lånefinansiere byggeprojekter er betinget af, at projektet tilfører ejendommen en øget værdi dvs. at der er tale om en investering (forbedring/modernisering). Byggeprojektet og lånefinansieringen heraf kan kun gennemføres, såfremt den pågældende lejer er indstillet på efterfølgende at betale en højere husleje for lejemålet svarende til den øgede værdi af ejendommen. TP4PT Nettoprovenuet svarer til salgssummen fratrukket salgsomkostninger.

8 8 For gennemførelsen af byggeprojekter gælder i øvrigt Budgetvejledningens forelæggelsesregler, jf. Budgetvejledningen, og Finanslovens særlige bevillingsbestemmelser. I modsætning til et værdiforøgende forbedrings-/moderniseringsprojekt vil vedligeholdelse af ejendommene ikke være værdiforøgende, idet vedligeholdelsesarbejder alene har til formål at opretholde ejendommenes stand, således at de fortsat kan anvendes af lejer i overensstemmelse med lejeaftalerne med ejendomsvirksomhederne. Der er derfor ikke adgang til at finansiere vedligeholdelsesarbejder via gældsoptagelse. Vedligeholdelse skal finansieres over ejendomsvirksomhedernes driftsbudgetter. Ejendomsvirksomhederne kan ud fra praktiske hensyn vælge at gennemføre et værdiforøgende forbedrings-/moderniseringsprojekt og løbende vedligeholdelsesarbejde for en ejendom samtidig og således indhente et samlet tilbud på arbejdet. Det skal være muligt ved projektets afslutning at foretage en særskilt afregning for hhv. vedligeholdelsesarbejdet og det værdiforøgende forbedrings- /moderniseringsprojekt. b. Lejers egenbetaling for særlige installationer Det kan forekomme, at lejeren ønsker, at der gennemføres investeringer fx i forbindelse med byggeprojekter i form af særlige installationer (fx kabling, sikringsanlæg, fjernelse af skillevægge el. lign.), der er aktiverbare, men som ikke vurderes at tilføre ejendommen merværdi og dermed ikke kan huslejefinansieres. Sådanne investeringer i særlige installationer mv. skal egenfinansieres af lejeren, men kan indgå i byggeprojektet, der styres af ejendomsvirksomhederne. SES skal godkende lejerens projekter, før de gennemføres, og i den forbindelse skal der mellem SES og lejeren indgås aftale om, hvorvidt lejemålet skal genetableres, såfremt lejeren opsiger lejemålet. Lejeren ejer egne investeringer i lejemålet, og disse skal bogføres på lejerens balance efter gældende regnskabsregler. For UBST gør sig gældende, at universiteterne har det fulde ansvar for indvendig vedligeholdelse. UBST skal derfor ikke godkende mindre ønsker fra lejer om bygningstilpasninger. Lejer har ikke genetableringspligt for sådanne tilpasninger, hvad der svarer til de generelle retningslinjer for lejers genetableringspligt hos UBST. Lejeren ejer egne investeringer i lejemålet, der ikke kan være omfattet af UBST s ejerskab, og disse skal bogføres på lejerens balance efter gældende regnskabsregler. Investeringerne skal gældsfinansieres, aktiveres og afskrives hos lejeren. Det er i den forbindelse vigtigt, at der i byggeprojektet skelnes mellem udgifter, der kan henføres til den huslejefinansierede del af projektet, og udgifter, der vedrører lejers særlige installationer. Når der er flere finansieringskilder på et byggeprojekt, kan udgiften henføres til de enkelte finansieringskilder ved hjælp af en fordelings-

9 9 nøgle. Brugen af fordelingsnøgler beskrives nærmere i ejendomsvirksomhedernes regnskabsinstruks. c. Rentable energiinvesteringer Rentable energiinvesteringer kan betragtes som værdiforøgende forbedrings- /moderniseringsprojekter efter tilsvarende regler. Investeringerne kan afdrages over huslejen inden for en nærmere aftalt periode. d. Adgang til at finansiere byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning Der kan opstå behov for, at ejendomsvirksomhederne gennemfører en modernisering/ombygning af et lejemål for at tiltrække en lejer til en tomgangsejendom eller for at fastholde en lejer, såfremt lejeren ikke længere finder, at ejendommens brugsværdi svarer til den opkrævede husleje, og derfor overvejer at flytte. Disse situationer kan opstå, hvor lokaler eller tekniske installationer i en ejendom er blevet forældede. UBST har adgang til at lånefinansiere sådanne projekter. UBST skal dog i hvert enkelt tilfælde nøje vurdere, om projektet kan betale sig også henset til eventuelle alternative løsninger (fx at finde et nyt statsligt eller privat lejemål til den pågældende lejer). For UBST er en del af egenkapitalen decideret reserveret til ovenfor beskrevne projekter. Det skyldes, at UBST s ejendomsportefølje rummer forholdsvis mange tekniske installationer. For UBST gælder, at en ejendoms værdi kan nedskrives som følge af "funktionel forældelse" i tilfælde, hvor ejendommens generelle stand og funktionalitet gør den uegnet til forsknings- og undervisningsformål. For SES gør sig gældende, at byggeprojekter uden efterfølgende ekstra huslejeopkrævning kan lånefinansieres, såfremt det vurderes, at særlige forhold gør sig gældende i det konkrete projekt, og såfremt sagen er forelagt og godkendt af departementet. Alternativt kan SES driftsfinansiere den andel af sådanne aktiviteter, der ikke måtte kunne rummes inden for huslejen, som ejerforpligtigelser (ekstraordinære ejervedligeholdelser), for hvilke Budgetvejledningens forelæggelsesregler i øvrigt gælder, jf. Budgetvejledningen. e. Donationer vedrørende byggeprojekter Donationer vedrørende byggeprojekter under huslejeordningen håndteres efter reglerne beskrevet i Økonomistyrelsens Vejledning om håndtering af donationer (januar 2011) samt Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA). f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter Der skal foreligge en skriftlig aftale mellem ejendomsvirksomhederne og lejeren, førend et byggeprojekt kan igangsættes. I aftalen fastlægges bl.a. projektets omfang og det dertil hørende budget. Budgettet kan ikke ændres løbende, med mindre lejer ønsker ændringer til projektet.

10 10 Hvis der ved et byggeprojekt efterfølgende viser sig et mer-/mindreforbrug i forhold til det budgetterede, herunder vedrørende aftalte risici, der påhviler ejendomsvirksomheden, skal dette bogføres som tab/gevinst på den givne byggesag. For UBST gælder dog, at projektet og budgettet kan ændres, såfremt dette er aftalt som lejers risiko. Hvis der er tale om en værdiskabende forbedring, skal lejeren altid godkende huslejeforhøjelsen. Hvis projektet ændres, skal lejeren godkende det ændrede projekt. I øvrigt henvises til de enkelte ejendomsvirksomheders regnskabsinstruks. g. Belåning i forbindelse med genopretningsprojekter I forbindelse med udvidelser af huslejeordningen med ejendomme fra andre dele af staten mv. kan det forekomme, at der ved vurderingen af ejendommenes værdi er konstateret et genopretningsbehov på grund af nedslidning. Genopretningsbehovet præciseres i vurderingsrapporten, hvilket skal danne grundlag for licitationsbudgettet. Såfremt det besluttes at udbedre genopretningsbehovet, får ejendomsvirksomhederne ved overtagelse af ejendommene en gæld svarende til ejendommenes værdi før genopretning, mens lejeren betaler husleje svarende til ejendommens værdi efter genopretning. Såfremt udgiften til den i vurderingen forudsatte genopretning - efter licitationen - afviger fra det vurderede genopretningsbehov, kan belåningen justeres tilsvarende, således at der er fuld finansiering for genopretningens pris ved licitationen. Justeringen sker ved primoregulering af anskaffelsesværdien i henhold til Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA). Dette kan ske uden særskilt forelæggelse for Finansministeriets departement, når justeringen sker i overensstemmelse med nærværende regelsæt. Samtidig med genopretningsprojektet kan der, efter aftale med lejer, gennemføres forbedringer og lign., der lånefinansieres mod en senere forøget huslejebetaling. Mer- og mindreforbrug i forhold til det budgetterede efter licitationen bogføres som tab/gevinst på den givne byggesag, således at genopretningsprojekterne ligestilles med moderniseringsprojekter, jf. afsnit f. Mer- eller mindreudgifter ved byggeprojekter. Byggeprojekter vedrørende genopretning er i øvrigt omfattet af Budgetvejledningens forelæggelsesregler, jf. Budgetvejledningen. 4. Op- og nedskrivninger af ejendomsværdier Som anført i vejledningens kapitel 2 skal ejendomsvirksomhederne som minimum hvert fjerde år få foretaget en uafhængig vurdering af ejendomsporteføljens værdi.

11 11 Såfremt en ejendoms nyvurderede værdi er forskellig fra den værdi, som ejendommen står opført med i ejendomsvirksomhedernes regnskab, foretages der en op- eller nedskrivning af ejendommens værdi. I den forbindelse gælder det for SES, at de op- og nedskrivninger, der foretages i forhold til ejendommenes anskaffelsessum, føres direkte over egenkapitalen som urealiserede op- og nedskrivninger, hvorfor de ikke påvirker SES drift, jf. Økonomistyrelsens notat Regnskabsmæssige retningslinjer for huslejeordningen (SEA).

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010

DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer. februar 2010 DEN STATSLIGE HUSLEJEORDNING - lejers muligheder og rammer februar 2010 2 Indhold 1 INDLEDNING 2 lokalisering AF DE STATSLIGE INSTITUTIONER 3 ADMINISTRATION AF HUSLEJEORDNINGEN 4 KONTRAKT OG HUSLEJE 5

Læs mere

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme

Den statslige huslejeordning. - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Den statslige huslejeordning - kundens muligheder og rammer i kontorejendomme Indhold FORORD 3 INDLEDNING 4 KUNDERÅDGIVNING 6 BYGNINGSSTYRELSEN SOM LOKALELEVERANDØR 7 ADMINISTRATION 8 DRIFT OG VEDLIGEHOLD

Læs mere

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2014. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2014 Bygningsstyrelsen Indhold 1. PÅTEGNING 2. BERETNING 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen

Årsrapport 2013. Bygningsstyrelsen Årsrapport 2013 Bygningsstyrelsen Indhold 1. Påtegning 2. beretning 2.1 Præsentation af Bygningsstyrelsen 2.2 Virksomhedens omfang 2.3 Årets faglige resultater 2.4 Årets økonomiske resultater 2.5 Opgaver

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2015

BILAG Styringsaftale 2015 BILAG Styringsaftale 2015 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Tilbud der alene kan være omfattet af Styringsaftalens takstprincipper... 2 Bilag 3: Det lovmæssige grundlag...

Læs mere

1. Sammenfatning og overvejelser

1. Sammenfatning og overvejelser Velfærdsministeriet Rapport om Offentlige-Private-Partnerskaber (OPP) og de kommunale låneregler samt visse øvrige spørgsmål i relation til lånebekendtgørelsen Maj 2008 2 3 1. Sammenfatning og overvejelser

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 9 Til aktionærerne. 10 Hoved- og nøgletal. 12 Jeudan i 2013. 16 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 9 Til aktionærerne 10 Hoved- og nøgletal 12 Jeudan i 2013 16 Regnskabsberetning 24 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M. M. 38 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010.

Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10. Afgjort den 27. maj 2010. Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. Aktstykke nr. 132 Folketinget 2009-10 Afgjort den 27. maj 2010 132 Finansministeriet. København, den 18. maj 2010. a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at staten indskyder

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

BILAG Styringsaftale 2014

BILAG Styringsaftale 2014 BILAG Styringsaftale 2014 Bilag 1: Tilbud der er omfattet af Styringsaftalen... 1 Bilag 2: Det lovmæssige grundlag... 1 Bilag 3: Takstoversigt... 2 Bilag 4: Håndtering af lukning af tilbud eller selvstændige

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene boliger m.v., lov om social service og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 139 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om friplejeboliger, lov om almene

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015

Gymnasiernes økonomiske vilkår. En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 Gymnasiernes økonomiske vilkår En analyse af udvalgte økonomiske ud- fordringer 2011-2015 15. september 2011 Indholdsfortegnelse Summary... 3 De forventede økonomiske vilkår frem til 2015... 6 Finansloven

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006

Vejledning om prisfastsættelse. Økonomistyrelsen, maj 2006 Vejledning om prisfastsættelse, maj 2006 2 Vejledning om prisfastsættelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Afgrænsning... 3 1.4 Læsevejledning... 3 2 Bevillingsregler og prisfastsættelse...

Læs mere

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning.

INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING. 7 Til aktionærene. 8 Hoved- og nøgletal. 10 Jeudan i 2012. 14 Regnskabsberetning. INDHOLD LEDELSES- OG REGNSKABSBERETNING 7 Til aktionærene 8 Hoved- og nøgletal 10 Jeudan i 2012 14 Regnskabsberetning 22 Risikofaktorer VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE M.M. 36 Ejendomsmarkedet i Storkøbenhavn 42

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne

9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne Budget- og regnskabssystem for regioner 9.2 - side 1 9.2 Vejledning om udarbejdelse af omkostningsbevillinger i regionerne 1. Indledning Det regionale budgetsystem vil fra 2009 fuldt ud være baseret på

Læs mere

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen

Bygningstaxameter. Taksteftersyn. Undervisningsministeriet. Institutionsstyrelsen Bygningstaxameter Taksteftersyn Undervisningsministeriet Institutionsstyrelsen Taksteftersyn - Bygningstaxameter Forside: Controllerkontoret, Undervisningsministeriet 1. udgave, oktober 2000, elektronisk

Læs mere

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen«

Redegørelse om. Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. »Lejer til ejer ordningen« NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Landstingsforordning om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune

Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune 2008 Rapport om Indirekte Fritids- og Kulturstøtte i Århus Kommune Kultur og Borgerservice Formålet med analysen er at synliggøre for borgerne og kultur-, fritidsog idrætsudøverne hvilken indsats Århus

Læs mere

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler

Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler Maj 2013 Arbejdsgrupperapport om modernisering af kommunernes og regionernes låne- og deponeringsregler I

Læs mere