CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn Efterlevelse, dialog og konsekvenser Rapportér misligholdelser fra Code of Conduct Grundlaget for Scandics Code of Conduct FN s Global Compact 16 2 Code of Conduct Juni 2014

3 1 INDLEDNING Scandic er en af de førende hotelkæder i det nordlige Europa. I dag har vi cirka 230 hoteller i drift eller under udvikling i otte lande (Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Polen, Sverige, Tyskland). For os er det grundlæggende, at alle Scandic-hoteller drives på en etisk måde. Det gælder, uanset om de drives gennem lejeaftaler, som franchise-virksomhed eller management aftale. At vi bidrager til et bæredygtigt samfund, er helt centralt for vores virksomhed og ses som løftestang for virksomhedens fremgang. Scandics vision To become one of the most loved and respected consumer brands in the Nordics. Social og miljømæssig bæredygtighed på Scandic indebærer, at Vi skal levere produkter og tjenester, som er gode valg, både miljømæssigt og socialt. Vi går længere end blot at opfylde kravene i lovgivningen. Vores markedsføring og information skal være pålidelig og transparent, og den skal bygge på relevante og pålidelige fakta. Produkterne/tjenesterne skal være lige så miljøvenlige eller mere miljøvenlige end tilsvarende produkter/tjenester på markedet. Produkterne/tjenesterne skal produceres og leveres under gode arbejds- og produktionsforhold. Produkterne skal bidrage til eller i hvert fald ikke modvirke en mere bæredygtig udvikling, når det handler om klima, sundhed og levevilkår. Produkterne/tjenesterne skal opfylde eller overskride kvalitetsforventningerne. Scandics kompas for en bæredygtig virksomhed Scandics principper kan opdeles i tre forskellige dimensioner vi kalder det for vores kompas til en bæredygtig virksomhed. Det økonomiske resultat viser, hvor stor succes vi har med at skabe økonomisk værdi. Det miljømæssige resultat viser, i hvilken udstrækning vi har succes med at minimere Scandics miljøpåvirkning. Det etiske resultat viser, hvor meget vi bidrager til det samfund, vi agerer i. Dette dokument er grundlaget for Scandics virksomhedsetik. ENVIRONMENT ECONOMY ETHICS 3 Code of Conduct Juni 2014

4 Omfang, efterlevelse og ansvar Det er vigtigt, at tjenester og varer, som vi stiller til rådighed, produceres på en etisk måde. Det betyder, at vores Code of Conduct s bestemmelser skal respekteres allerede inden varerne/tjenester når vores hotel. Derfor gælder denne Code of Conduct også for leverandører, underleverandører og producenter af varer og tjenester, som leveres til Scandic. Code of Conduct gælder også for Scandics eksterne samarbejdspartnere, fx partnere, agenter og distributører. Scandic skal anvende Code of Conduct på samme måde i forhold til alle Team Members. Det spiller ingen rolle, om de er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Vi skal efterspørge tilsvarende regelsæt hos alle vores forretningspartnere, inklusive vores leverandører. Ansvarlige for Code of Conduct Scandics ledere er ansvarlige for, at deres grupper deltager i, forstår og agerer ud fra både indholdet og andet i denne Code of Conduct. Lederne er ansvarlige for at holde dig ajour med og distribuere andre passende dokumenterede rutiner for det daglige arbejde. De skal også opmuntre Team Members til at rapportere hændelser, som kan afvige fra bestemmelserne. Vi accepterer ikke, at Team Members udtrykkeligt eller underforstået godkender tvivlsomme handlinger. Scandics koncernchef og administrerende direktør har det øverste ansvar for, at Code of Conduct indføres og respekteres. International lovgivning grundlaget for Scandics Code of Conduct Scandic skal følge lovgivningen i alle lande, som vi har aktiviteter i. Vi skal vedtage alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi ikke direkte eller indirekte bryder menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, miljølovgivningen, konkurrencelovgivningen og korruptionslovgivningen. Code of Conduct bygger på internationalt vedtagne regler, først og fremmest de ti principper i FN s Global Compact (bilag til nærværende dokument). Jævnfør de ti principper i Global Compact skal alle virksomheder opretholde en række grundlæggende værdier, som vedrører menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljøet og korruption inden for den sfære, de kan påvirke. National lovgivning Scandic skal følge den nationale lovgivning i de lande, hvor vi har aktiviteter. Bestemmelserne i denne Code of Conduct er minimumskrav. Hvis bestemmelserne i lokale, nationale eller internationale love, forordninger, forskrifter eller regler er strengere inden for de områder, som behandles i denne Code of Conduct, skal disse bestemmelser følges. 4 Code of Conduct Juni 2014

5 Scandics vigtige interessentgrupper Det er vigtigt for os at have en regelmæssig dialog med vores vigtigste interessentgrupper. Vi skal stræbe efter at samarbejde med vores interessentgrupper, når vi indfører Code of Conduct og principperne heri. Code of Conduct skal fungere som et kompas, både for os og for vores interessenter. Selvom vi indser, at vi ikke kan stille krav til visse af vores interessenter, vil vi kommunikere vores Code of Conduct til dem. MEDIER GÆSTER KUNDER EJERE KONKURRENTER SCANDIC AGENTER & FORHANDLERE LEVERANDØRER TEAM MEMBER SAMFUNDET PARTNERE POLITIKERE & MYNDIGHEDER Team Members uddannelse og viden Team Members skal have den information, de færdigheder og de værktøjer, som kræves for at kunne drive virksomhedens daglige aktiviteter jf. Code of Conduct. De skal have grundlæggende viden om bæredygtighed, så de forstår, hvordan de skal træffe beslutninger, og hvilke følger disse beslutninger får. Vi vil til enhver tid opmuntre Team Members og andre interessenter til at komme med nye idéer til, hvordan vi kan minimere Scandics miljøpåvirkning og skabe social bæredygtighed. 5 Code of Conduct Juni 2014

6 2 SOCIALE HENSYN At vores gæster, Team Members og andre interessenter agerer og behandles på en etisk måde er grundlæggende for Scandic. Diskrimination og ligebehandling Ingen må aktivt eller gennem passiv støtte diskriminere nogen på grund af etnisk tilhørsforhold, oprindelse, funktionsnedsættelse, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, politisk tilhørsforhold, forældreskab eller alder. Scandic skal behandle alle Team Members med respekt og værdighed. Ingen skal udsættes for eller trues med fysiske, religiøse, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Overgreb Ingen Team Member skal udsættes for fysisk afstraffelse, eller fysiske, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Retfærdige arbejdsvilkår Grundlæggende menneskerettigheder skal være kendte, respekteres og anvendes lige for alle Team Members.Det spiller ingen rolle, om Team Member er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Tvangsarbejde Vi vil ikke anvende tvangsarbejde, slavearbejde eller andet ufrivilligt arbejde. Ingen skal afkræves depositum eller originale identitetspapirer, fx ved ansættelsesstart. Børnearbejde Vi vil ikke anvende børn eller umyndige under minimumsalderen til arbejde jf. national lovgivning eller femten (15) år, afhængigt af hvilket der er højest, som arbejdskraft. Medarbejdere under atten (18) år må ikke deltage i risikofyldt eller tungt arbejde eller arbejde på aften- eller nathold. 6 Code of Conduct Juni 2014

7 Løn og fordele Vi skal som minimum betale vores Team Member mindstelønnen jf. national lovgivning. Dette gælder løn, godtgørelser og fordele. Alle skal have ret til lige løn for lige arbejde og regelmæssig, betalt ferie. Organisationsfrihed Retten til organisationsfrihed og kollektiv forhandling skal anerkendes og respekteres jf. lovene i landet, hvor Team Member er ansat. Sundhed og sikkerhed Scandic skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine Team Members. Vi skal altid stræbe efter at forhindre ulykker og skader, som sker i forbindelse med arbejdet eller som et resultat af hoteldriften. Vi skal implementere passende forholdsregler, der forhindrer ulykker, skader eller angreb på vores Team Members og gæster. Det gør vi ved at minimere årsagerne til ulykker i arbejdsmiljøet og ved at stille passende sikkerhedsforskrifter til rådighed. Vi skal tilbyde regelmæssig og dokumenteret sundheds- og sikkerhedsuddannelse. Undervisningen skal gentages for nye og omplacerede Team Members. Arbejdstider og kontrakt Ingen skal tvinges til at arbejde mere end det, der angives som øvre grænse for almindelig arbejdstid og overtidsarbejde i den nationale lovgivning i det land, hvor Team Member er ansat. Team Member skal kompenseres for overtid jf. gældende lovgivning. Alle Team Members skal have en kontrakt, som angiver deres ansættelsesvilkår. Ret til privatliv og personlig integritet Scandic skal altid beskytte retten til privatliv og personlig integritet for personer, som bor eller arbejder på vores hoteller. Når Scandic får adgang til personoplysninger, som arkiveres, skal vi tage hensyn til gæsters og Team Members privatliv og personlige integritet. Scandic følger gældende love og forskrifter om opbevaring af personoplysninger, og vi stræber efter at forhindre al uautoriseret adgang til personoplysningerne. Scandic behandler ikke personoplysninger på anden vis, end det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Transparent kommunikation Scandic skal altid kommunikere åbent, ærligt og seriøst og uden unødvendige forsinkelser. Dette gælder i alle situationer. 7 Code of Conduct Juni 2014

8 Sikkerhedsforanstaltninger Scandic anerkender, at sikkerheden for vores Team Members, gæster, aktiver og i vores nærmiljø er afgørende for, at vi skal kunne skabe en langsigtet bæredygtig virksomhed. Vi anvender rutiner for at sikre, at risiciene i størst muligt omfang undgås. Team Members uddannes til at håndtere situationer, hvor sikkerheden sættes på spil. Gæsters, Team Members og andre interessenters sikkerhed skal altid være vores højeste prioritet. Forbrydelser og politianliggender Scandic opererer med en nultolerance i forhold til forbrydelser på hotellerne. Vi samarbejder med de lokale politimyndigheder i kampen mod forbrydelser. Vi ser menneskehandel (trafficking) som en særligt alvorlig forbrydelse, og vi vil aldrig acceptere prostitution på vores hoteller. Krisehåndtering Krisegrupper på hotellerne, på nationalt niveau og koncernniveau, er ansvarlige for at håndtere kriser. Krisegrupperne samarbejder med relevante myndigheder. Formålet er at beskytte gæster, Team Members og andre interessenter samt vores og interessenternes aktiver og goodwill. Krisegruppen skal altid garanteres de ressourcer, der er behov for. Krisegruppen afgør, hvad der er en krise. Scandic i samfundet Vi anerkender, at vores udvikling hænger tæt sammen med udviklingen i de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi vil tage vores del af ansvaret og har derfor udarbejdet programmet Scandic i samfundet. Målet er, at Scandic skal være en god virksomhed i et godt samfund. Alle hoteller er engagerede i både lokale og kædebaserede aktiviteter. Vi opmuntrer alle Team Members til at komme med idéer til aktiviteter og/eller udføre aktiviteterne. Tilgængelighed Scandic stræber efter at gøre vores hoteller så tilgængelige som muligt for gæster og Team Members, uanset hvilke behov de har. Vi har derfor udarbejdet en tjekliste, som vi kalder for Scandics tilgængelighedsstandard. Mangfoldighed Scandic skal bakke op om hver enkelt Team Members færdigheder, og vi skal stræbe efter at skabe en arbejdsplads præget af mangfoldighed. Vi er overbeviste om, at Team Members med forskellige baggrunde, interesser og personligheder er med til at skabe en mere effektiv og bæredygtig virksomhed. Mangfoldighed øger virksomhedens værdi. 8 Code of Conduct Juni 2014

9 3 MILJØHENSYN Scandic har i mange år arbejdet aktivt med miljøspørgsmål. Vi følger miljølovgivningen, som gælder for det lokale miljø og den relevante forretningssektor. Vores arbejde bygger på de fi re systemvilkår, som er udarbejdet af den internationale organisation The Natural Step. Vores mål og resultater fi ndes på Alle vores hoteller skal hvert år foretage en intern evaluering ud fra Scandics miljøstandarder. Scandic skal altid stræbe efter at minimere den negative miljøpåvirkning fra hoteldriften. Det gør vi ved at træffe velfunderede valg inden for alle forretningsområder. Miljømærkning er vigtig for os. Eksterne audits anvendes for at opnå en bæredygtig hoteldrift, fx det nordiske miljømærke Svanen og EU Eco-label. De hoteller, som er miljømærket, fi ndes på websiderne i de respektive lande. De bedste miljøløsninger forsigtighedstilgangen Vi skal fremme metoder, som minimerer miljøpåvirkningen. Vi skal udvise forsigtighed med alle substanser og processer, som kan være skadelige for miljøet. Scandic skal fremme en bæredygtig udvikling og omkostningseffektivitet ved at minimere ressourceforbruget og derigennem miljøpåvirkningen. Vi skal altid lede efter de bedste miljøløsninger, når vi udarbejder vores koncepter, programmer og produkter. Energi Vi skal træffe velfunderede valg, når vi køber energi, og prioritere energi fra vedvarende kilder. Vi skal hele tiden arbejde med at minimere vores energiforbrug. Vandforbrug Vi skal altid stræbe efter at minimere vores vandforbrug. Det gør vi ved at registrere vandmængderne, som anvendes, og analysere, hvad vi kan gøre for at minimere forbruget, fx i vores køkkener og ved rengøring. Transporter og rejser Når vi vælger transportmidler og transportmåde, skal vi altid forsøge at bruge det alternativ, som påvirker miljøet mindst. Når vi bestiller tjenester, som medfører transport, skal vi tage alle aspekter af miljøpåvirkningen med i betragtning. 9 Code of Conduct Juni 2014

10 Udledning af drivhusgasser Det er vigtigt, at vi hele tiden minimerer vores udledning af drivhusgasser, blandt andet fossilt kuldioxid. Det gør vi ved systematisk at måle vores udledning og opsætte strenge mål, som sænker udledningsniveauerne. Affaldshåndtering Når man driver hotel, produceres der meget affald. Vi skal hele tiden måle mængden af affald, som vi producerer, og analysere, hvordan vi kan minimere affaldsmængden. Derfor skal vi stræbe efter at begrænse anvendelsen af emballage og unødvendige materialer på hotellerne. Derudover skal vi genbruge og genanvende så stor en del af vores produkter og materialer som muligt. Det affald, som vi producerer, skal så vidt muligt sendes til genanvendelse eller til moderne affaldsanlæg, og det skal påvirke miljøet mindst muligt. Materiale Vi anvender mange forskellige produkter på vores hoteller. Vi skal sikre, at materialerne i produkterne er så bæredygtige som muligt. Når vi vurderer produkterne, skal vi tage hensyn til hele livscyklussen. Det betyder, at produkterne skal være fremstillet af vedvarende råvarer eller materialer, som holder længere, og at de ikke anvender mere materiale eller produktionsenergi end nødvendigt. De skal også være lette at vedligeholde og reparere samt være genanvendelige. Truede arter Produkter, som vi køber, må aldrig bestå af truede arter eller materiale, hvis produktion påvirker truede arter. Med truede arter mener vi både dyr og planter. Kemikalier og farlige stoffer Scandic skal anvende færrest muligt farlige kemikalier og stoffer i virksomheden. Når vi bruger farlige kemikalier og stoffer, skal vi håndtere dem på en sikker og korrekt måde, så miljø og mennesker beskyttes. Miljørapporter og miljøaftryk Det er vigtigt for os at være åbne om vores resultater. Derfor publicerer vi vores miljøaftryk offentligt. Vi publicerer også vores mål og resultater. Nøgletal (energi, vand, usorteret affald og udledning af fossilt kuldioxid pr. gæstenat) findes på scandichotels.dk/betterworld/report. 10 Code of Conduct Juni 2014

11 4 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE HENSYN Scandic skal skabe bæredygtig økonomisk værdi ved at drive virksomheden på en sund måde. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi handler på en etisk måde, hvad angår økonomien i vores daglige drift. Virksomhedsledelse Scandic tror stærkt på en transparent og konsekvent ledelse af virksomheden. Vi følger alle gældende regler og forordninger på de geografi ske markeder, hvor vi har aktiviteter. Det beskytter Scandics aktieejeres og interessenters berettigede interesser. Finansiel rapportering Scandic er ikke børsnoteret og behøver derfor ikke følge børsregler for fi nansiel rapportering, men vi har alligevel besluttet at offentliggøre vores resultat i årsrapporter og halvårsrapporter på www. scandichotels.dk. Scandic er forpligtet til og lægger stor vægt på at følge strenge regnskabsprincipper og -normer. Vi skal rapportere fi nansiel information på en korrekt og fuldstændig måde. Vi er forpligtet til og anser det for værende af største betydning at have interne kontrolfunktioner og processer for at sikre, at bogføringen følger lovgivningen. Vores Team Members skal gøre alt, hvad de kan for at hjælpe Scandic i dette arbejde. At Scandics bogføring er pletfri, er afgørende for virksomhedens fremtid. Det er også en meget vigtig faktor, når det gælder interessenternes tillid til os. Vi skal sikre, at alle transaktioner registreres, klassifi ceres og sammenfattes på den rette måde i henhold til Scandics regnskabsprincipper. Ansatte må ikke indtaste eller fjerne information i virksomhedens regnskaber, som forsætligt skjuler eller forvansker en fi nansiel eller ikke-fi nansiel transaktions, eller et resultats, sande natur. Korruptionsspørgsmål, bestikkelse og gaver Scandics Team Members må ikke kræve eller tage imod, tilbyde eller give nogen form for utilbørlig fordel for personlig vindings skyld, fra tredjepart, hvis det ikke accepteres af international og national lovgivning og vedtagen, gængs virksomhedspraksis. Hvis en Team Member er i tvivl om modtagelsen af en gave eller en fordel, skal denne henvende sig til sin overordnede leder for at få en udtalelse. 11 Code of Conduct Juni 2014

12 Fair konkurrence Scandic støtter fair konkurrence og et åbent marked. Fair konkurrence er grundlaget for al virksomhedsudvikling og innovation. Vi er overbeviste om, at fri og fair konkurrence er til vores fordel og betyder, at vi kan drive en sund og god forretning. Scandics styrke er vores egen kompetence. Alle Scandics Team Members skal sikre, at virksomheden konkurrerer så kraftfuldt og konstruktivt som muligt og samtidig altid følger international og national konkurrencelovgivning samt Scandics interne konkurrenceretningslinjer. Interessekonflikter Virksomhedsbeslutninger skal altid træffes med udgangspunkt i virksomhedens bedste. Team Members må aldrig anvende deres position eller indflydelse til noget andet formål end at fremme Scandics interesse. Personlige relationer og overvejelser må aldrig påvirke beslutningsprocessen. Det gælder potentielle fordele for Team Members, men også de fordele, som kan tilfalde familie og venner. For at undgå interessekonflikter må fastansatte Team Members med fuldtidskontrakter ikke udføre nogen form for arbejde uden for Scandic (fx anden ansættelse, konsulentbistand, bestyrelsesarbejde) uden at informere virksomheden herom. Hvis der er den mindste risiko for interessekonflikt, skal Team Members øjeblikkeligt informere deres ledere. Politiske aktiviteter Scandic forholder sig neutralt til alle politiske partier og politiske repræsentanter. Vi følger internationale traktater og national lovgivning, når det gælder lobbyvirksomhed. Koncerninterne forretninger og beskatning Scandic følger OECD retningslinjer for intern prissætning og alle nationale juridiske og administrative krav, når det gælder skatteregler, inklusive koncerninterne forretninger og transaktioner. Forsikringsbeskyttelse Vi er forpligtet til og lægger stor vægt på at sikre, at alle vores hoteller har korrekte og fuldstændige forsikringer, som dækker vores virksomhed, vores gæster og vores Team Members. 12 Code of Conduct Juni 2014

13 Bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser Scandic følger alle nationale og internationale regler, som sigter på at forhindre, identificere og bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det gælder især bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser. Scandics Team Members skal afholde sig fra såvel handling som undladelse heraf i forbindelse med denne type kriminelle aktiviteter. Team Members skal også aktivt samarbejde med alle efterforskninger af denne type forbrydelser. Kvalitetssikring Scandic stræber efter at levere tjenester og produkter af ligeværdig kvalitet på alle hoteller. Retningslinjer for kvalitetssikringen bygger på vores principper og normer. Scandic gennemfører regelmæssigt gæste - undersøgelser for at sikre, at kvaliteten opfylder gæsternes forventninger. Hotellerne følger op på dette med interne evalueringer. 13 Code of Conduct Juni 2014

14 5 EFTERLEVELSE, DIALOG OG KONSEKVENSER Så længe vi kan se, at der er vilje til at følge principperne i vores Code of Conduct eller i lignende kodekser, udarbejdet af vores interessenter, vil vi ikke træffe foranstaltninger i forhold til en misligholdende part. Dette gælder under forudsætning af, at Scandic ikke lider nogen væsentlig økonomisk eller anden skade. Hvis vi ser manglende vilje til at respektere principperne i Code of Conduct, vil vi udstede en advarsel eller terminere aftalen med denne part. Vi opfordrer alle interessenter til at kontakte Scandic, hvis og når de har spørgsmål og kommentarer til det gældende Code of Conduct. 14 Code of Conduct Juni 2014

15 6 RAPPORTÉR MISLIG- HOLDELSER FRA CODE OF CONDUCT Hvis du opdager en afvigelse fra Code of Conduct på et af vores hoteller, kontorer eller hos nogle af vores partnere, leverandører, agenter eller distributører, skal dette øjeblikkeligt rapporteres til den ansvarlige for bæredygtighedsspørgsmål, den ansvarlige for personalespørgsmål eller den økonomiansvarlige på hovedkontoret eller supportkontoret. Du kan rapportere skriftligt eller via en telefonsamtale. På Scandics intranet fi nder du kontaktoplysninger og en formular, hvor du kan vælge at være anonym. Du kan også rapportere overtrædelsen til en leder på hotellet. Lederen er forpligtet til at sende rapporten videre til en af ovenstående personer. Hvis du har mistanke om en misligholdelse af Code of Conduct i leverandørkæden, skal du rapportere det på samme måde. 15 Code of Conduct Juni 2014

16 7 GRUNDLAGET FOR SCANDICS CODE OF CONDUCT FN S GLOBAL COMPACT FN s Global Compact opfordrer virksomheder til at acceptere, støtte op om og implementere ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption inden for den sfære, som de kan påvirke.* Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, Princip 8: tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, inklusive afpresning og bestikkelse. * Principperne i FN s Global Compact har universel konsensus og bygger på FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, ILO s erklæring grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN s konvention mod korruption. 16 Code of Conduct Juni 2014

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter

Arkitekt virksomheders SamfundS. Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Arkitekt virksomheders SamfundS ansvar Et værktøj der hjælper arkitekter til at håndtere samfundsansvar i egen drift og i byggeprojekter Indledning danske ark har i 2011 og 2012 gennemført en række workshops

Læs mere

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk

Strandbygaard Grafisk. Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk Strandbygaard Grafisk Trykkerivej 2 / DK-6900 Skjern / T. 96 800 700 / Tryk på Strandbygaard.dk COP/CSR RAPPORT 2014 2 Indholdsfortegnelse 2014 CSR Indhold 2 DE 10 PRINCIPPER i Global Compact 3 Om Strandbygaard

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED

Læs mere

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden

Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Virksomheders etiske ansvar en nødvendighed i en global verden Begreber og forkortelser CSR Corporate Social Responsibility på dansk oversat til virksomheders sociale ansvar, samfundsansvar eller etiske

Læs mere

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct Code of Business Conduct REMA 1000s samlede politikker for ansvarlighed Indhold Kapitel 1 Den sunde familie 4 Kapitel 2 Den glade natur 5 Kapitel 3 Den gode leverandør 9 Kapitel 4 REMA s 1000 donationer

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet

CSR I den finansielle SektoR et InSpIRatIonSkatalog for tillidsvalgte I finansforbundet CSR I den finansielle sektor Et inspirationskatalog for tillidsvalgte i Finansforbundet finansforbundet august 2009 Indholds fortegnelse Forord 5 Kapitel 1: Introduktion til CSR 6 1.1. Introduktion til

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT

UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT UN GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2013 REPORT INDHOLD 1. EXECUTIVE STATEMENT...3 2. PEOPLE...4 2.1. Egmonts Code of Conduct og etisk leverandørstyring... 4 2.2. Produktsikkerhed/Kvalitetssikring...

Læs mere

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder

Code of conduct. Hvem vi er og hvordan vi arbejder Code of conduct Hvem vi er og hvordan vi arbejder Denne vejledning indeholder AkzoNobels code of conduct. I 2008 definerede AkzoNobel virksomhedsværdierne påny. Disse værdier er: Først og fremmest fokus

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?...

Brev fra vores CEO...1. Oversigt over vores kerneværdier...2. Ledende forretningsprincipper...2. Introduktion...4. Hvad er adfærdskodeksen?... Adfærdskodeks 1 Indholdsfortegnelse Brev fra vores CEO...1 Oversigt over vores kerneværdier...2 Ledende forretningsprincipper...2 Introduktion...4 Hvad er adfærdskodeksen?... 4 Hvem skal bruge kodeksen?...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Ansvarlig leverandørstyring

Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring Ansvarlig leverandørstyring af partner Helle Bank Jørgensen, hbj@pwc.dk og seniorkonsulent Annemette Nielsen, atn@pwc.dk, PricewaterhouseCoopers I de senere år er der kommet

Læs mere