CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CODE OF CONDUCT. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.dk"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.dk

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Sociale hensyn 6 3. Miljøhensyn 9 4. Økonomiske og finansielle hensyn Efterlevelse, dialog og konsekvenser Rapportér misligholdelser fra Code of Conduct Grundlaget for Scandics Code of Conduct FN s Global Compact 16 2 Code of Conduct Juni 2014

3 1 INDLEDNING Scandic er en af de førende hotelkæder i det nordlige Europa. I dag har vi cirka 230 hoteller i drift eller under udvikling i otte lande (Belgien, Danmark, Finland, Holland, Norge, Polen, Sverige, Tyskland). For os er det grundlæggende, at alle Scandic-hoteller drives på en etisk måde. Det gælder, uanset om de drives gennem lejeaftaler, som franchise-virksomhed eller management aftale. At vi bidrager til et bæredygtigt samfund, er helt centralt for vores virksomhed og ses som løftestang for virksomhedens fremgang. Scandics vision To become one of the most loved and respected consumer brands in the Nordics. Social og miljømæssig bæredygtighed på Scandic indebærer, at Vi skal levere produkter og tjenester, som er gode valg, både miljømæssigt og socialt. Vi går længere end blot at opfylde kravene i lovgivningen. Vores markedsføring og information skal være pålidelig og transparent, og den skal bygge på relevante og pålidelige fakta. Produkterne/tjenesterne skal være lige så miljøvenlige eller mere miljøvenlige end tilsvarende produkter/tjenester på markedet. Produkterne/tjenesterne skal produceres og leveres under gode arbejds- og produktionsforhold. Produkterne skal bidrage til eller i hvert fald ikke modvirke en mere bæredygtig udvikling, når det handler om klima, sundhed og levevilkår. Produkterne/tjenesterne skal opfylde eller overskride kvalitetsforventningerne. Scandics kompas for en bæredygtig virksomhed Scandics principper kan opdeles i tre forskellige dimensioner vi kalder det for vores kompas til en bæredygtig virksomhed. Det økonomiske resultat viser, hvor stor succes vi har med at skabe økonomisk værdi. Det miljømæssige resultat viser, i hvilken udstrækning vi har succes med at minimere Scandics miljøpåvirkning. Det etiske resultat viser, hvor meget vi bidrager til det samfund, vi agerer i. Dette dokument er grundlaget for Scandics virksomhedsetik. ENVIRONMENT ECONOMY ETHICS 3 Code of Conduct Juni 2014

4 Omfang, efterlevelse og ansvar Det er vigtigt, at tjenester og varer, som vi stiller til rådighed, produceres på en etisk måde. Det betyder, at vores Code of Conduct s bestemmelser skal respekteres allerede inden varerne/tjenester når vores hotel. Derfor gælder denne Code of Conduct også for leverandører, underleverandører og producenter af varer og tjenester, som leveres til Scandic. Code of Conduct gælder også for Scandics eksterne samarbejdspartnere, fx partnere, agenter og distributører. Scandic skal anvende Code of Conduct på samme måde i forhold til alle Team Members. Det spiller ingen rolle, om de er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Vi skal efterspørge tilsvarende regelsæt hos alle vores forretningspartnere, inklusive vores leverandører. Ansvarlige for Code of Conduct Scandics ledere er ansvarlige for, at deres grupper deltager i, forstår og agerer ud fra både indholdet og andet i denne Code of Conduct. Lederne er ansvarlige for at holde dig ajour med og distribuere andre passende dokumenterede rutiner for det daglige arbejde. De skal også opmuntre Team Members til at rapportere hændelser, som kan afvige fra bestemmelserne. Vi accepterer ikke, at Team Members udtrykkeligt eller underforstået godkender tvivlsomme handlinger. Scandics koncernchef og administrerende direktør har det øverste ansvar for, at Code of Conduct indføres og respekteres. International lovgivning grundlaget for Scandics Code of Conduct Scandic skal følge lovgivningen i alle lande, som vi har aktiviteter i. Vi skal vedtage alle rimelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vi ikke direkte eller indirekte bryder menneskerettighederne, arbejdstagerrettigheder, miljølovgivningen, konkurrencelovgivningen og korruptionslovgivningen. Code of Conduct bygger på internationalt vedtagne regler, først og fremmest de ti principper i FN s Global Compact (bilag til nærværende dokument). Jævnfør de ti principper i Global Compact skal alle virksomheder opretholde en række grundlæggende værdier, som vedrører menneskerettigheder, arbejdsvilkår, miljøet og korruption inden for den sfære, de kan påvirke. National lovgivning Scandic skal følge den nationale lovgivning i de lande, hvor vi har aktiviteter. Bestemmelserne i denne Code of Conduct er minimumskrav. Hvis bestemmelserne i lokale, nationale eller internationale love, forordninger, forskrifter eller regler er strengere inden for de områder, som behandles i denne Code of Conduct, skal disse bestemmelser følges. 4 Code of Conduct Juni 2014

5 Scandics vigtige interessentgrupper Det er vigtigt for os at have en regelmæssig dialog med vores vigtigste interessentgrupper. Vi skal stræbe efter at samarbejde med vores interessentgrupper, når vi indfører Code of Conduct og principperne heri. Code of Conduct skal fungere som et kompas, både for os og for vores interessenter. Selvom vi indser, at vi ikke kan stille krav til visse af vores interessenter, vil vi kommunikere vores Code of Conduct til dem. MEDIER GÆSTER KUNDER EJERE KONKURRENTER SCANDIC AGENTER & FORHANDLERE LEVERANDØRER TEAM MEMBER SAMFUNDET PARTNERE POLITIKERE & MYNDIGHEDER Team Members uddannelse og viden Team Members skal have den information, de færdigheder og de værktøjer, som kræves for at kunne drive virksomhedens daglige aktiviteter jf. Code of Conduct. De skal have grundlæggende viden om bæredygtighed, så de forstår, hvordan de skal træffe beslutninger, og hvilke følger disse beslutninger får. Vi vil til enhver tid opmuntre Team Members og andre interessenter til at komme med nye idéer til, hvordan vi kan minimere Scandics miljøpåvirkning og skabe social bæredygtighed. 5 Code of Conduct Juni 2014

6 2 SOCIALE HENSYN At vores gæster, Team Members og andre interessenter agerer og behandles på en etisk måde er grundlæggende for Scandic. Diskrimination og ligebehandling Ingen må aktivt eller gennem passiv støtte diskriminere nogen på grund af etnisk tilhørsforhold, oprindelse, funktionsnedsættelse, køn, seksuel orientering, medlemskab af fagforening, politisk tilhørsforhold, forældreskab eller alder. Scandic skal behandle alle Team Members med respekt og værdighed. Ingen skal udsættes for eller trues med fysiske, religiøse, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Overgreb Ingen Team Member skal udsættes for fysisk afstraffelse, eller fysiske, seksuelle, psykologiske eller verbale chikanerier eller overgreb. Retfærdige arbejdsvilkår Grundlæggende menneskerettigheder skal være kendte, respekteres og anvendes lige for alle Team Members.Det spiller ingen rolle, om Team Member er fastansatte eller midlertidigt ansatte. Tvangsarbejde Vi vil ikke anvende tvangsarbejde, slavearbejde eller andet ufrivilligt arbejde. Ingen skal afkræves depositum eller originale identitetspapirer, fx ved ansættelsesstart. Børnearbejde Vi vil ikke anvende børn eller umyndige under minimumsalderen til arbejde jf. national lovgivning eller femten (15) år, afhængigt af hvilket der er højest, som arbejdskraft. Medarbejdere under atten (18) år må ikke deltage i risikofyldt eller tungt arbejde eller arbejde på aften- eller nathold. 6 Code of Conduct Juni 2014

7 Løn og fordele Vi skal som minimum betale vores Team Member mindstelønnen jf. national lovgivning. Dette gælder løn, godtgørelser og fordele. Alle skal have ret til lige løn for lige arbejde og regelmæssig, betalt ferie. Organisationsfrihed Retten til organisationsfrihed og kollektiv forhandling skal anerkendes og respekteres jf. lovene i landet, hvor Team Member er ansat. Sundhed og sikkerhed Scandic skal sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø for sine Team Members. Vi skal altid stræbe efter at forhindre ulykker og skader, som sker i forbindelse med arbejdet eller som et resultat af hoteldriften. Vi skal implementere passende forholdsregler, der forhindrer ulykker, skader eller angreb på vores Team Members og gæster. Det gør vi ved at minimere årsagerne til ulykker i arbejdsmiljøet og ved at stille passende sikkerhedsforskrifter til rådighed. Vi skal tilbyde regelmæssig og dokumenteret sundheds- og sikkerhedsuddannelse. Undervisningen skal gentages for nye og omplacerede Team Members. Arbejdstider og kontrakt Ingen skal tvinges til at arbejde mere end det, der angives som øvre grænse for almindelig arbejdstid og overtidsarbejde i den nationale lovgivning i det land, hvor Team Member er ansat. Team Member skal kompenseres for overtid jf. gældende lovgivning. Alle Team Members skal have en kontrakt, som angiver deres ansættelsesvilkår. Ret til privatliv og personlig integritet Scandic skal altid beskytte retten til privatliv og personlig integritet for personer, som bor eller arbejder på vores hoteller. Når Scandic får adgang til personoplysninger, som arkiveres, skal vi tage hensyn til gæsters og Team Members privatliv og personlige integritet. Scandic følger gældende love og forskrifter om opbevaring af personoplysninger, og vi stræber efter at forhindre al uautoriseret adgang til personoplysningerne. Scandic behandler ikke personoplysninger på anden vis, end det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Transparent kommunikation Scandic skal altid kommunikere åbent, ærligt og seriøst og uden unødvendige forsinkelser. Dette gælder i alle situationer. 7 Code of Conduct Juni 2014

8 Sikkerhedsforanstaltninger Scandic anerkender, at sikkerheden for vores Team Members, gæster, aktiver og i vores nærmiljø er afgørende for, at vi skal kunne skabe en langsigtet bæredygtig virksomhed. Vi anvender rutiner for at sikre, at risiciene i størst muligt omfang undgås. Team Members uddannes til at håndtere situationer, hvor sikkerheden sættes på spil. Gæsters, Team Members og andre interessenters sikkerhed skal altid være vores højeste prioritet. Forbrydelser og politianliggender Scandic opererer med en nultolerance i forhold til forbrydelser på hotellerne. Vi samarbejder med de lokale politimyndigheder i kampen mod forbrydelser. Vi ser menneskehandel (trafficking) som en særligt alvorlig forbrydelse, og vi vil aldrig acceptere prostitution på vores hoteller. Krisehåndtering Krisegrupper på hotellerne, på nationalt niveau og koncernniveau, er ansvarlige for at håndtere kriser. Krisegrupperne samarbejder med relevante myndigheder. Formålet er at beskytte gæster, Team Members og andre interessenter samt vores og interessenternes aktiver og goodwill. Krisegruppen skal altid garanteres de ressourcer, der er behov for. Krisegruppen afgør, hvad der er en krise. Scandic i samfundet Vi anerkender, at vores udvikling hænger tæt sammen med udviklingen i de lokalsamfund, hvor vi har aktiviteter. Vi vil tage vores del af ansvaret og har derfor udarbejdet programmet Scandic i samfundet. Målet er, at Scandic skal være en god virksomhed i et godt samfund. Alle hoteller er engagerede i både lokale og kædebaserede aktiviteter. Vi opmuntrer alle Team Members til at komme med idéer til aktiviteter og/eller udføre aktiviteterne. Tilgængelighed Scandic stræber efter at gøre vores hoteller så tilgængelige som muligt for gæster og Team Members, uanset hvilke behov de har. Vi har derfor udarbejdet en tjekliste, som vi kalder for Scandics tilgængelighedsstandard. Mangfoldighed Scandic skal bakke op om hver enkelt Team Members færdigheder, og vi skal stræbe efter at skabe en arbejdsplads præget af mangfoldighed. Vi er overbeviste om, at Team Members med forskellige baggrunde, interesser og personligheder er med til at skabe en mere effektiv og bæredygtig virksomhed. Mangfoldighed øger virksomhedens værdi. 8 Code of Conduct Juni 2014

9 3 MILJØHENSYN Scandic har i mange år arbejdet aktivt med miljøspørgsmål. Vi følger miljølovgivningen, som gælder for det lokale miljø og den relevante forretningssektor. Vores arbejde bygger på de fi re systemvilkår, som er udarbejdet af den internationale organisation The Natural Step. Vores mål og resultater fi ndes på Alle vores hoteller skal hvert år foretage en intern evaluering ud fra Scandics miljøstandarder. Scandic skal altid stræbe efter at minimere den negative miljøpåvirkning fra hoteldriften. Det gør vi ved at træffe velfunderede valg inden for alle forretningsområder. Miljømærkning er vigtig for os. Eksterne audits anvendes for at opnå en bæredygtig hoteldrift, fx det nordiske miljømærke Svanen og EU Eco-label. De hoteller, som er miljømærket, fi ndes på websiderne i de respektive lande. De bedste miljøløsninger forsigtighedstilgangen Vi skal fremme metoder, som minimerer miljøpåvirkningen. Vi skal udvise forsigtighed med alle substanser og processer, som kan være skadelige for miljøet. Scandic skal fremme en bæredygtig udvikling og omkostningseffektivitet ved at minimere ressourceforbruget og derigennem miljøpåvirkningen. Vi skal altid lede efter de bedste miljøløsninger, når vi udarbejder vores koncepter, programmer og produkter. Energi Vi skal træffe velfunderede valg, når vi køber energi, og prioritere energi fra vedvarende kilder. Vi skal hele tiden arbejde med at minimere vores energiforbrug. Vandforbrug Vi skal altid stræbe efter at minimere vores vandforbrug. Det gør vi ved at registrere vandmængderne, som anvendes, og analysere, hvad vi kan gøre for at minimere forbruget, fx i vores køkkener og ved rengøring. Transporter og rejser Når vi vælger transportmidler og transportmåde, skal vi altid forsøge at bruge det alternativ, som påvirker miljøet mindst. Når vi bestiller tjenester, som medfører transport, skal vi tage alle aspekter af miljøpåvirkningen med i betragtning. 9 Code of Conduct Juni 2014

10 Udledning af drivhusgasser Det er vigtigt, at vi hele tiden minimerer vores udledning af drivhusgasser, blandt andet fossilt kuldioxid. Det gør vi ved systematisk at måle vores udledning og opsætte strenge mål, som sænker udledningsniveauerne. Affaldshåndtering Når man driver hotel, produceres der meget affald. Vi skal hele tiden måle mængden af affald, som vi producerer, og analysere, hvordan vi kan minimere affaldsmængden. Derfor skal vi stræbe efter at begrænse anvendelsen af emballage og unødvendige materialer på hotellerne. Derudover skal vi genbruge og genanvende så stor en del af vores produkter og materialer som muligt. Det affald, som vi producerer, skal så vidt muligt sendes til genanvendelse eller til moderne affaldsanlæg, og det skal påvirke miljøet mindst muligt. Materiale Vi anvender mange forskellige produkter på vores hoteller. Vi skal sikre, at materialerne i produkterne er så bæredygtige som muligt. Når vi vurderer produkterne, skal vi tage hensyn til hele livscyklussen. Det betyder, at produkterne skal være fremstillet af vedvarende råvarer eller materialer, som holder længere, og at de ikke anvender mere materiale eller produktionsenergi end nødvendigt. De skal også være lette at vedligeholde og reparere samt være genanvendelige. Truede arter Produkter, som vi køber, må aldrig bestå af truede arter eller materiale, hvis produktion påvirker truede arter. Med truede arter mener vi både dyr og planter. Kemikalier og farlige stoffer Scandic skal anvende færrest muligt farlige kemikalier og stoffer i virksomheden. Når vi bruger farlige kemikalier og stoffer, skal vi håndtere dem på en sikker og korrekt måde, så miljø og mennesker beskyttes. Miljørapporter og miljøaftryk Det er vigtigt for os at være åbne om vores resultater. Derfor publicerer vi vores miljøaftryk offentligt. Vi publicerer også vores mål og resultater. Nøgletal (energi, vand, usorteret affald og udledning af fossilt kuldioxid pr. gæstenat) findes på scandichotels.dk/betterworld/report. 10 Code of Conduct Juni 2014

11 4 ØKONOMISKE OG FINANSIELLE HENSYN Scandic skal skabe bæredygtig økonomisk værdi ved at drive virksomheden på en sund måde. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi handler på en etisk måde, hvad angår økonomien i vores daglige drift. Virksomhedsledelse Scandic tror stærkt på en transparent og konsekvent ledelse af virksomheden. Vi følger alle gældende regler og forordninger på de geografi ske markeder, hvor vi har aktiviteter. Det beskytter Scandics aktieejeres og interessenters berettigede interesser. Finansiel rapportering Scandic er ikke børsnoteret og behøver derfor ikke følge børsregler for fi nansiel rapportering, men vi har alligevel besluttet at offentliggøre vores resultat i årsrapporter og halvårsrapporter på www. scandichotels.dk. Scandic er forpligtet til og lægger stor vægt på at følge strenge regnskabsprincipper og -normer. Vi skal rapportere fi nansiel information på en korrekt og fuldstændig måde. Vi er forpligtet til og anser det for værende af største betydning at have interne kontrolfunktioner og processer for at sikre, at bogføringen følger lovgivningen. Vores Team Members skal gøre alt, hvad de kan for at hjælpe Scandic i dette arbejde. At Scandics bogføring er pletfri, er afgørende for virksomhedens fremtid. Det er også en meget vigtig faktor, når det gælder interessenternes tillid til os. Vi skal sikre, at alle transaktioner registreres, klassifi ceres og sammenfattes på den rette måde i henhold til Scandics regnskabsprincipper. Ansatte må ikke indtaste eller fjerne information i virksomhedens regnskaber, som forsætligt skjuler eller forvansker en fi nansiel eller ikke-fi nansiel transaktions, eller et resultats, sande natur. Korruptionsspørgsmål, bestikkelse og gaver Scandics Team Members må ikke kræve eller tage imod, tilbyde eller give nogen form for utilbørlig fordel for personlig vindings skyld, fra tredjepart, hvis det ikke accepteres af international og national lovgivning og vedtagen, gængs virksomhedspraksis. Hvis en Team Member er i tvivl om modtagelsen af en gave eller en fordel, skal denne henvende sig til sin overordnede leder for at få en udtalelse. 11 Code of Conduct Juni 2014

12 Fair konkurrence Scandic støtter fair konkurrence og et åbent marked. Fair konkurrence er grundlaget for al virksomhedsudvikling og innovation. Vi er overbeviste om, at fri og fair konkurrence er til vores fordel og betyder, at vi kan drive en sund og god forretning. Scandics styrke er vores egen kompetence. Alle Scandics Team Members skal sikre, at virksomheden konkurrerer så kraftfuldt og konstruktivt som muligt og samtidig altid følger international og national konkurrencelovgivning samt Scandics interne konkurrenceretningslinjer. Interessekonflikter Virksomhedsbeslutninger skal altid træffes med udgangspunkt i virksomhedens bedste. Team Members må aldrig anvende deres position eller indflydelse til noget andet formål end at fremme Scandics interesse. Personlige relationer og overvejelser må aldrig påvirke beslutningsprocessen. Det gælder potentielle fordele for Team Members, men også de fordele, som kan tilfalde familie og venner. For at undgå interessekonflikter må fastansatte Team Members med fuldtidskontrakter ikke udføre nogen form for arbejde uden for Scandic (fx anden ansættelse, konsulentbistand, bestyrelsesarbejde) uden at informere virksomheden herom. Hvis der er den mindste risiko for interessekonflikt, skal Team Members øjeblikkeligt informere deres ledere. Politiske aktiviteter Scandic forholder sig neutralt til alle politiske partier og politiske repræsentanter. Vi følger internationale traktater og national lovgivning, når det gælder lobbyvirksomhed. Koncerninterne forretninger og beskatning Scandic følger OECD retningslinjer for intern prissætning og alle nationale juridiske og administrative krav, når det gælder skatteregler, inklusive koncerninterne forretninger og transaktioner. Forsikringsbeskyttelse Vi er forpligtet til og lægger stor vægt på at sikre, at alle vores hoteller har korrekte og fuldstændige forsikringer, som dækker vores virksomhed, vores gæster og vores Team Members. 12 Code of Conduct Juni 2014

13 Bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser Scandic følger alle nationale og internationale regler, som sigter på at forhindre, identificere og bekæmpe økonomisk kriminalitet. Det gælder især bedrageri, afpresning, pengevask og andre nærliggende forbrydelser. Scandics Team Members skal afholde sig fra såvel handling som undladelse heraf i forbindelse med denne type kriminelle aktiviteter. Team Members skal også aktivt samarbejde med alle efterforskninger af denne type forbrydelser. Kvalitetssikring Scandic stræber efter at levere tjenester og produkter af ligeværdig kvalitet på alle hoteller. Retningslinjer for kvalitetssikringen bygger på vores principper og normer. Scandic gennemfører regelmæssigt gæste - undersøgelser for at sikre, at kvaliteten opfylder gæsternes forventninger. Hotellerne følger op på dette med interne evalueringer. 13 Code of Conduct Juni 2014

14 5 EFTERLEVELSE, DIALOG OG KONSEKVENSER Så længe vi kan se, at der er vilje til at følge principperne i vores Code of Conduct eller i lignende kodekser, udarbejdet af vores interessenter, vil vi ikke træffe foranstaltninger i forhold til en misligholdende part. Dette gælder under forudsætning af, at Scandic ikke lider nogen væsentlig økonomisk eller anden skade. Hvis vi ser manglende vilje til at respektere principperne i Code of Conduct, vil vi udstede en advarsel eller terminere aftalen med denne part. Vi opfordrer alle interessenter til at kontakte Scandic, hvis og når de har spørgsmål og kommentarer til det gældende Code of Conduct. 14 Code of Conduct Juni 2014

15 6 RAPPORTÉR MISLIG- HOLDELSER FRA CODE OF CONDUCT Hvis du opdager en afvigelse fra Code of Conduct på et af vores hoteller, kontorer eller hos nogle af vores partnere, leverandører, agenter eller distributører, skal dette øjeblikkeligt rapporteres til den ansvarlige for bæredygtighedsspørgsmål, den ansvarlige for personalespørgsmål eller den økonomiansvarlige på hovedkontoret eller supportkontoret. Du kan rapportere skriftligt eller via en telefonsamtale. På Scandics intranet fi nder du kontaktoplysninger og en formular, hvor du kan vælge at være anonym. Du kan også rapportere overtrædelsen til en leder på hotellet. Lederen er forpligtet til at sende rapporten videre til en af ovenstående personer. Hvis du har mistanke om en misligholdelse af Code of Conduct i leverandørkæden, skal du rapportere det på samme måde. 15 Code of Conduct Juni 2014

16 7 GRUNDLAGET FOR SCANDICS CODE OF CONDUCT FN S GLOBAL COMPACT FN s Global Compact opfordrer virksomheder til at acceptere, støtte op om og implementere ti principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption inden for den sfære, som de kan påvirke.* Menneskerettigheder Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder og Princip 2: sikre sig, at de ikke medvirker til krænkelse af menneskerettighederne. Arbejdstagerrettigheder Princip 3: Virksomheder bør opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling, Princip 4: støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde, Princip 5: støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde, og Princip 6: eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold. Miljø Princip 7: Virksomheder bør støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer, Princip 8: tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed, og Princip 9: tilskynde til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier. Anti-korruption Princip 10: Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, inklusive afpresning og bestikkelse. * Principperne i FN s Global Compact har universel konsensus og bygger på FN s verdenserklæring om menneskerettigheder, ILO s erklæring grundlæggende principper og rettigheder på arbejdet, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN s konvention mod korruption. 16 Code of Conduct Juni 2014

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014

UN GLOBAL COMPACT. Communication on Progress 2014 UN GLOBAL COMPACT Communication on Progress 2014 TILKENDEGIVELSE AF FORTSAT STØTTE Det glæder mig at meddele at Cheval Blanc & Studie 10 A/S har valgt fortsat at støtte FNs Global Compact principper, med

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Agenda 01. Introduktion 02. Baggrund for og kravene til CSR rapportering 03. Hvad omfatter CSR FN s Global Compact og de 10 principper 04. Konkrete eksempler O1. CSR introduktion

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Communication on Progress 2013

Communication on Progress 2013 Communication on Progress 2013 Hvidovrevej 137 2650 Hvidovre Tlf.: 38 71 70 20 Fax: 38 71 70 25 E-mail: kontakt@egerbyg.dk Web: www.egerbyg.dk Indhold Forord... 3 Om Egerbyg... 4 Vores CSR-vision... 5

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT

JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT JANUAR 2012 MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE CSR-TJEK AF MIDTSJÆLLANDS BYGGESERVICE MINI-RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer for

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlige investeringer

Retningslinjer for ansvarlige investeringer Retningslinjer for ansvarlige investeringer Industriens Pensions politik for ansvarlige investeringer er baseret på Vejledning om ansvarlige investeringer, som er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Vejledningen

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT COMMUNICATION ON PROGRESS 2014 Om Danish Agro koncernen Danish Agro koncernen er en international landbrugskoncern med over 3.500 ansatte i mere end 15 lande i fortrinsvis

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Fog om samfundsansvar. December 2010

Fog om samfundsansvar. December 2010 Fog om samfundsansvar December 2010 Forord Johannes Fog A/S blev grundlagt i 1920. I 1970 blev virksomheden omdannet fra en personlig ejet virksomhed til et aktieselskab, og i 1973 blev aktierne overdraget

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet

I 1IIIIIIIIIIedsføringaf virksomhedskultur. 63 IBM som arbejdsplads 1-09. 7fi Kld.t~.~r & identitet 1-09 Magasin om potentialet i at udvikle og markedsføre virksomhedskultur 02 Virksomhedens personlighed 10 Krisens mulighed 18 Interview med Chr. Kurt Nielsen 24 CSR og bæredygtig profit 30 Ole Fogh Kirkeby

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark

GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark GLOBALG.A.P. Risikovurdering vedr. social praksis (GRASP) GRASP Modulet UDKAST Fortolkning for Danmark Version 1.1, Juni 2014 Dansk version Udviklet af AgroManagement, Gasa Nord Grønt & DLG Food 1 Er der

Læs mere

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs.

Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. NOTAT Den 23. september 2015 Kim Würfel (Wurkim) Sagsnr. xx-xxxx Sagsnr. (ESDH flettefelt) Tildelingskriterier for udbud af Indsamling på tværs. Overordnet målsætning: Gennem større volumen (antal husstande

Læs mere

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1

Grafisk CSR-kodeks. 10 principper. Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks 10 principper Grafisk CSR-kodeks version 1.0 1 Grafisk CSR-kodeks Stadig flere grafiske ydelser fremstilles og handles globalt. Samtidig opleves en sti gende interesse for de sociale,

Læs mere

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vores ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods skal håndtere spørgsmål om etik og kvalitet på en bæredygtig og ansvarsfuld måde, der samtidig skal sikre, at virksomheden

Læs mere

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13.

De generelle principper 1-10 udgøres af FN Global Compact, tilføjet vores principper 11-13. CODE OF CONDUCT Denne Code of Conduct beskriver og angiver de etiske principper for forretninger udført af og med JBS Undertøjet A/S. Alle leverandører og underleverandører (når de tillades og godkendes

Læs mere

Arla Foods Code of Conduct

Arla Foods Code of Conduct Vores Ansvar Arla Foods Code of Conduct Vi ønsker at vokse på en god måde. Vi driver forretning på en bæredygtig og ansvarlig måde for at beskytte virksomhedens omdømme og lønsomhed, samtidig med at vi

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde.

Arbejdet i alle led er planlagt og tilrettelagt, så den foregår på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde. 15.09.2010 CSR-Erklæring fra Kromann Reumert Dette dokument er udarbejdet efter værktøjet CSR-kompasset. Med dette dokument erklærer Kromann Reumert, at den lever op til en række CSR-krav inden for flg.

Læs mere

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland

UDKAST. Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Dato: 18. maj 2015 Brevid: 2512790 UDKAST Politik for sociale klausuler og arbejdsklausuler i Region Sjælland Indledning Region Sjælland er en samfundsansvarlig region, som vil påtage sig et ansvar. Region

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse

Vores værdier. Bæredygtig værdiskabelse 1 Vores værdier Bæredygtig værdiskabelse Vores værdier Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores forretningsprincipper" og

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Retningslinjer for ansvarlig turisme

Retningslinjer for ansvarlig turisme Retningslinjer for ansvarlig turisme Rejsearrangører i Danmark (RID) April 2008 Hvorfor ansvarlig turisme? I disse år rettes fokus i stigende grad mod social ansvarlighed og miljømæssig bæredygtighed.

Læs mere

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU

ISO 26000: Samfundsansvar. også en sag for SU ISO 26000: Samfundsansvar også en sag for SU 2 Indhold Ansvar et plus for alle... 2 Godt for omgivelserne og godt for virksomheden... 3 ISO 26000 hvad er vigtigt for virksomheden... 4 Et historisk skridt...

Læs mere

GLOBAL COMPACT. Statusrapport 2011 Communication on Progress

GLOBAL COMPACT. Statusrapport 2011 Communication on Progress GLOBAL COMPACT Statusrapport 2011 Communication on Progress Kontaktoplysninger White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK - 4700 Næstved Denmark Administrerende direktør Frans Andersen +45 88326670 Kontaktperson

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875.

CSR Politik. CWT Danmark. Ørestads Boulevard 35. 2300 København S / Danmark. Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875. CSR Politik CWT Danmark Ørestads Boulevard 35 2300 København S / Danmark Tel +45 3363 7878 / Fax +45 3271 4875 København / 2011 Please consider the environment before printing. Page 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Vestas forhold til koncernens interessenter

Vestas forhold til koncernens interessenter Vestas forhold til koncernens interessenter 1. Vestas forhold til koncernens interessenter Indhold 3 Indledning 3 Code of Conduct 4 Aktionærer 4 Forretningspartnere 6 Medarbejdere 8 Det omgivende samfund

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen.

I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. CSR i Semler Gruppen I Semler Gruppen ønsker vi at udvise social ansvarlighed, både i og uden for organisationen. Vi er vores samfundsansvar bevidst og er involveret i en række velgørende aktiviteter -

Læs mere

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op?

Budgetoplæg 2009-2012. Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Budgetoplæg 2009-2012 Samfundsansvar og indkøb Hvordan retter man op? Rudersdal Kommune Indkøb arbejder med udbud af varer, tjenesteydelser samt alle bygge- og anlægsopgaver under samme UDBUDSPOLITIK Vi

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik

KiMs og ansvarlighed. KiMs CSR-politik KiMs og ansvarlighed KiMs CSR-politik Oktober 2014 KiMs og ansvarlighed CSR-politik Oktober 2014 Oktober 2014 Side 2 Indhold Indledning... 4 KiMs en integreret del af samfundet... 5 FN Global Compact...

Læs mere

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN

Ved du, KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN INDKØBSPOLITIK VEDTAGET AF AARHUS BYRÅD D. 27. OKTOBER 2010 KONCERNTANKER BAG INDKØBSPOLITIKKEN at din viden er vigtig når vi laver indkøbsaftaler? Når vi laver et udbud på en vare eller en tjenesteydelse,

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Samfundsansvar hos Stena Recycling A/S Vi tror på, at affald er begyndelsen til nyt... Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE Indhold 1. Indledning... 2 2. Gentofte Kommunes vision... 2 3. Formål, målsætninger og rækkevidde... 3 4. Organisering... 8 5. Dokumenter med tilknytning til spolitikken...

Læs mere

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15

FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR 05.05.15 FORENINGEN FOR BYGGERIETS SAMFUNDSANSVAR BORGERGADE 111 1300 KØBENHAVN K TELEFON 7020 1271 WWW.BYGGERIETSSAMFUNDSANSVAR.DK 1 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Implementering af. Global Compact. Et inspirationshæfte

Implementering af. Global Compact. Et inspirationshæfte Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere