Almindelige bestemmelser for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Almindelige bestemmelser for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet"

Transkript

1 Almindelige bestemmelser for Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet På Veterinær- og Landbohøjskole Kollegiet er der 74 værelser - heraf 2 sammenhængende (lejligheden i stuen). På hver etage (1. til 4. etage) er der 2 køkkener, 16 værelser, 4 toiletrum og 2 brusebade. På 1. til 3. etage er der ydermere et værelse til internationale studerende i trappeopgangen. 3 alumneværelser er beliggende i kælderetagen og 4 i stueetagen, herunder føromtalte lejlighed. På hvert lejemål er der edb-stik med mulighed for tilslutning af egen pc til Internet samt telefon til intern brug og antennestik. Når vinduer åbnes, skal der påsættes stormkrog og lukkes igen ita. regnvejr. Af fælles faciliteter kan nævnes 3 grupperum med internetopkobling. Desuden fællesrum - Quintum Communis - og tagterrasse på 5. sal. I stuetagen findes en fælles dagligstue (Salen) med fjernsyn/projektor, video mv., et mindre læseværelse med aviser, tidsskrifter mv., fællesrum bl.a. med poolbord og bordfodboldbord. I kælderen er der indrettet kollegiebar - Marens Trøst, vaskerum med 2 vaskemaskiner, tørretumbler og cykelværksted. På loftet findes et pulterrum til hver gang/etage. Uden for Kollegiet er der ved hovedindgangen cykelstativer og ved vestgavlen indhegnet plads med overdækket cykelparkering. Kollegiets kontor findes i kælderen. Kollegiet kan optage op til 75 bachelor- og kandidatstuderende, hvis uddannelsesområde har oprindelse fra Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. En studerende må normalt have gennemført studier svarende til mindst et halvt år ved Frederiksberg Campus for at kunne blive optaget på Kollegiet. Ansøgning om værelse kan dog indsendes ved optagelse på Frederiksberg Campus. Der vil dog også kunne optages nye studerende, der ikke opfylder denne betingelse, når der ikke foreligger ansøgninger fra studerende, der har gennemført det første halvår. Ved optagelsen af alumner tages der hensyn til såvel ansøgernes motivation og trang, herunder sociale og hidtidige boligmæssige forhold, og sammensætningen mellem køn og studieretninger på den gang, den pågældende skal flytte ind på. Grundlæggende tilstræbes der altså et ligevægtigt forhold mellem kvinder og mænd og en fordeling af studerende fra de forskellige studieretninger, der nogenlunde er afstemt med den aktuelle fordeling på de forskellige uddannelser på Frederiksberg Campus. Under særlige omstændigheder kan alumner blive boende under deres kandidatuddannelse, såfremt de var bosat på Kollegiet som bachelorstuderende og givet at uddannelsen er i samarbejde med Frederiksberg Campus. 1

2 1 2 Stk. 3 Stk. 4 3 Kollegiets ledelse Den overordnede ledelse af Kollegiet varetages af Kollegiets bestyrelse. Den daglige ledelse varetages af Kollegiets direktør. Direktøren rådfører sig løbende om Kollegiets drift med alumneformanden og portneren ved ugentlige møder. Portneren fører det umiddelbare tilsyn med Kollegiet. Klager over direktøren rettes til Kollegiets bestyrelse. Klager over portneren rettes til direktøren. Værelsesafgift Til dækning af Kollegiets udgifter til varme, lys, gas, rengøring, portner, ejendomsskatter, ind- og udvendig vedligeholdelse med videre, fastsætter bestyrelsen en fast månedlig værelsesafgift (husleje). Huslejestigninger og nedsættelser samt grundene herfor og klagefrister varsles med 3 måneder. Værelsesafgift opkræves månedsvis forud. Betaling skal finde sted senest den 10. i måneden. Dette gælder også ved betaling af værelsesafgift i feriemånederne juli og august. Hvis værelsesafgiften ikke er indbetalt rettidigt, kan der opkræves restanceafgift på 50,- kr. ved 1 måneds restance og 100,- ved 2 måneders restance. Ved mere end 2 måneders restance kan det pågældende lejemål opsiges i henhold til den gældende lejekontrakt. Depositum Ved indflytning betales et depositumbeløb, der indbetales til Kollegiet samtidig med betaling af den første måneds værelsesafgift. Depositumbeløbet indestår bl.a. til sikkerhed for, at skyldig værelsesafgift er betalt inden fraflytningen, og at tidligere udleverede nøgler er afleveret til Kollegiet. Depositumbeløbet, der ikke forrentes, tilbagebetales alumnen ved fraflytningen, jf. 10 og bilag 1. 2

3 4 5 Stk. 3 Stk. 4 6 Stk.1 Beboelsespligt Alumnen er forpligtet til at bebo det tildelte værelse med de undtagelser, der følger nedenfor. På direktørens forlangende skal alumnen dokumentere studieaktivitet ved fremvisning af opdateret studieblad fra uddannelsesinstitutionen. Almindelig opsigelse Alumner, der afslutter studiet med en bachelorgrad, kan maksimalt bebo Kollegiet i indtil ½ år efter udløbet af normeret studietid. Ved opgørelsen fragår evt. tid, hvor alumnen har haft orlov fra studiet. Alumner, der afslutter studiet med en kandidatgrad, kan maksimalt bebo Kollegiet i indtil 1 år efter udløbet af normeret studietid. Ved opgørelsen fragår evt. tid, hvor alumnen har haft orlov fra studiet. Fra optagelsesår må Kollegiet højst beboes i 6 aktive studieår. Ved opgørelsen fragår evt. tid, hvor alumnen har haft orlov fra studiet. At bebo Kollegiet er for studerende og derfor skal man opsige sit værelse samme måned som man dimitterer fra uddannelsen med fraflytning senest 2 måneder efter. Studiefrihed Alumner, der under studiet tager studiefrihed, herunder formel orlov fra studiet, har i indtil 6 måneder ret til selv at bebo deres værelser, under forudsætning af, at ovennævnte tidsfrister i 5 overholdes. Beboelse af værelset ved studiefrihed sidestilles med fremleje, jf. ovenfor 5. Stk. 3 Alumnen har pligt til skriftligt at underrette direktøren om studiefrihed. Direktøren afgør tvivlstilfælde, og har i øvrigt ret til at afkræve alumnerne dokumentation for studiefrihed på given foranledning. 3

4 7 gæster. Stk Erstatningsspørgsmål Alumnen er ansvarlig for enhver forringelse af værelse og fællesarealer, der ikke kan tilskrives sædvanligt brug. Spørgsmålet om alumnens ansvar og erstatningspligt afgøres af direktøren. I tilfælde, hvor erstatningen overstiger kr ,- kan alumnen indanke direktørens afgørelse for Kollegiets bestyrelse. Alumnen er ansvarlig for eventuel skade forvoldt af den pågældendes Beskadigelser skal straks anmeldes til portneren. Maling af værelse Alumnen må selv foretage maling af værelset efter forudgående aftale med portneren. De nærmere regler for egen maleristandsættelse af værelset, herunder farvevalg mv. er fastsat i bilag 2. Nøgler Ved indflytningen modtager alumnen de nødvendige nøgler, der tilbageleveres ved fraflytning. Før indflytningen kvitterer alumnen skriftligt for udleverede nøgler og hæfter således for bortkomne nøgler ved fraflytning. Portneren har nøgle til værelserne. Hvis alumnen anmoder om at få udført reparationer på sit værelse, sker dette ved at udfylde en rekvisition, jf. bilag 3. Samtidig hermed gives portneren adgang til uden yderligere varsel at gå ind på værelset med henblik på opgavens udførelse. Ved større planlagte arbejder har portneren og/eller eksterne håndværkere ret til at gå ind på værelserne med et forudgående varsel på minimum 3 dage. Portner og direktør har i uopsættelige tilfælde til enhver tid og uden varsel ret til at betræde værelserne. Fraflytning Tidspunkt for fraflytning og værelseseftersyn aftales nærmere med portneren. Dog er seneste dato for udflytning den 1. før kl

5 Værelseseftersynet skal foregå mellem den 1. og 5. i måneden - dog helst inden den 1. kl Værelseseftersynet foretages af portneren. Både ind- og udflytter kan altid deltage i værelseseftersynet. Ved eftersynet vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvor stor en del af det indbetalte depositum, der skal tilbagebetales. Hvis der konstateres slid ud over det sædvanlige, mangler eller affald på værelset ved værelseseftersynet, vil beløbet herfor blive fratrukket i det indbetalte depositum, jf. bilag 1 Stk. 3 Ved fraflytning afmelder alumnen selv eventuel telefon hos teleudbyderen. Stk Stk. 3 Stk Ved fraflytning kan alumnens eventuelle udestående med gangen og/eller Alumneforeningen fratrækkes det eventuel resterende depositum. Samarbejdet mellem alumnerne og direktøren De alumner, der benytter samme køkken, danner en "gang". Stuen og kælder udgør et særtilfælde og har således fælles repræsentant. De 10 gange vælger hvert et medlem til alumnernes repræsentantskab (RS), som varetager alumnernes fælles interesser, og som tillige med alumnernes valgte formand og næstformand danner et mellemled mellem alumnerne og direktøren. Repræsentantskabet har således 12 medlemmer med alumneforeningens kasserer Reglerne for alumnernes selvstyre skal godkendes af bestyrelsen. Opstår der uenighed mellem direktør og alumnernes repræsentanter, er bestyrelsen højeste myndighed. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der årligt forelægges et detaljeret regnskab for Kollegiets drift. Alumnerne skal have adgang til dette ved henvendelse til direktøren, der er ansvarlig for Kollegiets bogføring. Foreninger Alumnerne har ret til at danne foreninger med Kollegiet som hjemsted. Oprettelsen af foreninger og de nærmere regler for foreningen meddeles direktøren. Kun Kollegiets alumner kan være aktive medlemmer af disse foreninger. Som passive medlemmer kan optages forhenværende alumner på Kollegiet. Fremmede kan normalt ikke deltage i møderne. 5

6 13 Ikrafttræden Reglerne træder i kraft ved vedtagelsen i Kollegiets bestyrelse. Samtidig hermed ophører regler vedtaget på bestyrelsesmøde den 6. marts 2000 og den 19. maj 2008 den 27. april 2009, samt den 12. november Vedtaget på bestyrelsesmøde den 3. november 2014 og træder i kraft den 1. december På vegne af bestyrelsen Christian Vesterager bestyrelsesformand 6

7 Bilag 1. Depositum og værelseseftersyn Ved eftersynet vurderes det i hvert enkelt tilfælde, hvor stor en del af det indbetalte depositum, der skal tilbagebetales. Udgangspunktet for vurderingen er følgende retningsgivende beløb: Manglende rengøring kr. 500,- Manglende rengøring, særligt grove tilfælde kr. 1000,- Efterladt affald kr. 500,- Manglende nøgle(r) kr. 700,- pr. nøgle Huller i væggene kr. 500,- Huller i væggene, særligt grove tilfælde kr. 1000,- Gulve (slitage, ridser, slagmærker, stolemærker mv.) kr. 500,- Reparation af gulve, særligt grove tilfælde kr. 1000,-eller nypris Manglende køreunderlag kr. 500,- Smadret spejl og ruder mv. Misligeholdt dør, træværk e.l. efter skøn Misligeholdte/ødelagte el-installationer eller el-artikler kr. 1000,-eller nypris kr. 500,- eller nypris kr. 500,- eller nypris 7

8 Bilag 2. Regler for istandsættelse af værelse Nedennævnte er retningslinjer for istandsættelse af værelse. Som udgangspunkt skal alt aftales med portneren før udførelse. Hvis nedenstående ikke overholdes kan det påføre udgifter for lejeren af værelset ved fraflytning. Vægge og loft: Beboerne må efter aftale med portner selv male vægge og evt. loft malerartikler udleveres af kollegiet. I lejeperioden må lejer i princippet male vægge i ønskede farver, men vægge skal efterlades i råhvid og lofter i hvidt, professionelt udført. Huller i vægge og loft efterlades ved lejeperiodens ophør hvidspartlede. Træværk (vinduesindfatning, vinduer, vindueskarm, fodpaneler, dørkarme, dørindfatning, dørblad, skabslåger og værelsesmadskab i køkken): Nagelfast træværk må ikke fjernes. Låger, døre og vinduer må ikke afmonteres. Kollegiet sørger for al overfladebehandling (maling og lakering) af træværk. Der må ikke skrues, sømmes, klistres eller på anden måde monteres og vedhæftes noget på træværk. Håndtag, haspe og knager må ikke afmonteres og ikke overfladebehandles. Gulve: Alt gulvarbejde og overfladebehandling af disse udføres af kollegiet. Montage i gulvene er ikke tilladt, ligesom gulvene ikke må påklistres noget. Elinstallationer: Al vedligeholdelse af el-installationer foretages af kollegiet. Det er ikke tilladt beboerne i lejeperioden at udskifte eller ændre på el-installationer. Spejle og vinduer: Udskiftning samt udbedringer af skader på spejle og vinduesglas foretages af kollegiet. VVS: Radiator kan efter aftale med portner overmales. Termostat må ikke afmonteres. Vask kan rengøres med sæbe eller almindeligt rengøringsmiddel. Ved behov for grovere rengøring f.eks. kalkdannelse kontaktes portneren. Vandhaner og vandlås vedligeholdes af portner, dog kan perlator afkalkes efter behov. 8

9 Bilag 3. Rekvisition til udførelse af reparation Til Portneren Jeg anmoder herved om at få foretaget følgende arbejde på mit værelse / i rum Navn Værelsesnummer Hvis der er tale om udførelse af en reparation på mit værelse, giver jeg samtidig portneren og eventuelle eksterne håndværkere ret til at gå ind på mit værelse med henblik på opgavens udførelse. 9

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN NANSENSGADE 75-75A Vedtaget på generalforsamlingen den 10. marts 1998 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 24. marts 1999 Ændringer vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for A/B Thorsbo

Vedtægter for A/B Thorsbo Vedtægter for A/B Thorsbo 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsforeningen Thorsbo. (1.2) Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål er at erhverve, eje

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus

Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Vedtægter for Andelsboligforeningen Englandshus Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Englandshus. Foreningens hjemsted er København kommune. Foreningens formål: 2 Foreningens

Læs mere

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7

INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 7 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 INDEX EGMONT H. PETERSENS KOLLEGIUM... 5 BESTYRELSEN... 6 EFOREN... 6 VIGTIGE PERSONER PÅ EGMONT... 7 EFOREN... 7 INSPEKTØREN... 7 KONTORET... 7 VÆGTERORDNING... 7 PERSONALEKLAGER... 7 INDFLYTNING og UDFLYTNING

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia

VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia VEDTÆGTER for Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard 7000 Fredericia 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er "Seniorandelsboligforeningen Ussinggaard". 1.2 Foreningens hjemsted er i Fredericia Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ryesgade 4/Schleppegrellsgade 9. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90

VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 ADVOKATKONTORET BJARNE JOHNSEN VEDTÆGTER FOR A/B NDR. FASANVEJ 90 Navn og hjemsted 1. (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Ndr. Fasanvej 90. (1.2) Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Læs mere