VEDTÆGT FOR FORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT FOR FORENINGEN"

Transkript

1 VEDTÆGT FOR FORENINGEN.1. FORENINGENS NAVN OG HJEMMESTED (1) Denne forening er blevet stiftet d. (2) Foreningens navn (3) Hjemmestedet for foreningen.. (4) Forening har givet besked til kommunen og accepteret som forening. (5) Forening er medlem af Dansk Tyrkisk İslamisk Stiftelse. 2. FORMÅL Foreningens formål er at varetage religiøse, undervisningsmæssige, og kulturelle aktiviteter og at fremme Gudsdyrkelse i islamisk regi samt undervise i religiøse spørgsmål.. 3. FORENINGENS AKTIVITETER Forening gennemfører nedenstående aktiviteter for at opnå sine formål: a) At hjælpe det tyrkiske samfund og andre muslimske grupper der bor...vedrørende deres religiøse spørgsmål og informere dem på religiøse og kulturelle områder. b) At sørge for steder der passer til religiøse og kulturelle aktiviteter og at skaffe faciliteter og vedligeholde disse steder. c) For at hjælpe det tyrkiske samfund og andre muslimers religiøse behov i... omegn skaffer foreningen religiøse ledere (imamer) og eksperter i samarbejde med offentlige myndigheder i Tyrkiet og Danmark. d) At arbejde forebyggende for at forhindre tyrkiske og andre unge i bl.a. stofmisbrug og andre skadelige afhængigheder. e) At stifte almene institutioner og især religiøse foranstaltninger i samarbejde med danske og tyrkiske myndigheder. f) At anskaffe undervisningsstipendier og andre økonomiske muligheder for videregående uddannelse til fattige, men kvalificerede børn og unge. g) At hjælpe de tyrkiske unge og andre muslimer der bor...og omegn, motivere til forskellige religiøse og kulturelle samt at hjælpe til disse gruppers kulturelle og sociale udvikling, samt at motivere dem til enighed og solidaritet gennem forskellige traditioner som drengeomskærelsesfest, forlovelse, bryllup, fælles aftensmad i Ramadanmåneden. For at fremme integrationen i det danske samfund indgås samarbejde med danskerne til en bedre forståelse og solidaritet mellem danskere, tyrkere og andre minoritetsgrupper. h) For at støtte undervisning holder foreningen konferencer, seminarer og arrangerer paneler, åbner skoler, sprogkurser og børnehaver for religionsundervisning, eller støtter disse aktiviteter i samarbejde med danske og tyrkiske institutioner. i) At bestræbe sig på dialog med forskellige religioner og arrangere religiøse og kulturelle møder og samarbejde med kirker og andre religiøse organisationer. j) At hjælpe mennesker der har interesse for at informeres om Islam og Islams grundlæggende principper. k) At åbne biblioteker og dokumentationscentre der både er åbne for etniske minoriteter og danskere og at fremskaffe skriftlige og digitale redskaber, brochurer, tidsskrifter, nyhedspapirer og kalender med forskelligt indhold for foreningsmedlemmer. l) At afholde religiøse, og kulturelle konferencer samt videnskabelige og faglige konferencer og paneler. Desuden at arrangere konkurrencer og give præmier til vinderne. 1

2 m) At hjælpe psykologisk og materielt til katastroferamte mennesker i nød og starte hjælpekampagner for dem i samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. n) I samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse samler og sender foreningen ramadan-skat (fitra) og almisse (zakat) ifølge islamisk fremgangsmåde til mennesker i nød. o) At hjælpe de afdøde menneskers afsendelse til Tyrkiet og hjælpe til religiøse ceremonier og begravelse efter ønske herunder i Danmark. p) At hjælpe mennesker der vil tage til den obligatoriske pilgrimsrejse (hadj) eller den frivillige pilgrimsrejse (umra) og at organisere pilgrimsrejser samt arrangere programmer og seminarer for pilgrimsrejsende i samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. q) At samarbejde med Dansk-Tyrkiske Islamisk Stiftelse i København (Direktoratet for Religiøse Anliggender/Diyanet) og andre foreninger og institutioner der deler samme formål i deres vedtægtsparagraffer. r) Foreningen udøver ingen forskel med hensyn til etnisk eller religiøse tilhørsforhold. & 4. FORENINGENS GRUNDLÆGGENDE GRUNDSÆTNINGER OG PRINCIPPER Foreningen følger nedenstående grundsætninger og principper, med hensyn til gennemførelse af sine aktiviteter: a) Foreningen gennemfører sine aktiviteter med loyalitet overfor love og regler, og er trofast overfor det frie demokrati. b) Foreningen følger en uafhængig partipolitik og holder den samme afstand til alle politiske partier i Danmark og i Tyrkiet. Som nævnt i afsnit a) deltager foreningen ikke i illegale aktiviteter, hjælper ikke sådanne ulovlige handlinger og give ikke lov til ulovlige skriftlige og visuelle publikationers frembringelse i foreningens navn. Institutioner og personer der modsætter sig dette forhindres at komme ind i foreningen og at propagandere i den. c) Foreningen gennemfører sine aktiviteter med principper som kærlighed, respekt, tolerance og solidaritet der er grundlæggende principper i Islam og foreningen afviser kategorisk alle mulige former for vold og brugen af vold. Medlemmer der ikke følger foreningens formålsparagraffer mister medlemskabet. d) Foreningen behandler alle sine medlemmer lige og følger en demokratisk og åben metode til at udføre sine aktiviteter. & 5. SAMFUNDSMÆSSIGE FORDELE (1) Foreningen virker direkte gavnlig og er relevant for samfundet og tjener samfundet. (2) Foreningen varetager sine aktiviteter frivilligt og uden profit og uden noget handelsformål. (3) Økonomiske- og handelsmæssige områder er ikke en del af foreningens formål. (4) Med undtagelse af foreningens udgifter til aktiviteter betales slet ikke noget til medlemmerne. &. 6. REGNSKABSÅR Foreningens regnskabsår er kalenderåret. &. 7. MEDLEMSSKAB Alle personer kan blive medlemmer af foreningen. Medlemskab af foreningen består af ordinærmedlemskab, æresmedlemskab og passivmedlemskab, men juridiske personer kan også optages som medlemmer. 2

3 &. 8. ORDINÆRMEDLEMSKAB Personer som er fyldt 18 år, der vil deltage i foreningens aktivitetsparagraffer kan blive medlemmer, når de opdfylder nedenstående betingelser; a) At have ren straffeattest i landet og udlandet. (Der kan hentes oplysninger fra myndigheder herom) b) At betale medlemskabskontingent, c) Personer har ikke forhindring til medlemskab kan henvender sig til foreningen for at anmode om medlemskab og bliver som medlem. Ansøgerens identitet, adresse samt underskrift fremgå i ansøgning. &. 9. ÆRESMEDLEMSKAB (1) Personer der hjælper og bidrager betydningsfuldt til foreningens aktiviteter optages af bestyrelsen som æresmedlemmer. (2) Æresmedlemmer har ret til at udtale sig, men de har ikke stemmeret. &. 10. PASSIVMEDLEMSKAB Personer der bor i foreningens virkeområde kan - efter skriftligt anmodning og accept af bestyrelsen - optages som passivmedlemmer og udnytte foreningens religiøse og undervisningsmæssige faciliteter samt bidrage økonomisk til foreningen, men de har ikke stemmeret og kan ikke ytre sig i foreningens aktivitetsprogram. &. 11. INDMELDELSE I FORENINGEN (1) Indtrædelse som medlem i foreningen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan med begrundelse afvise pågældendes medlemskab. (2) Det godkendte medlem accepterer automatisk foreningens vedtægt og dens formålsparagraf samt bestyrelsens beslutninger. & 12. MEDLEMMERNES RETTGHEDER OG PLIGTER (1) Alle medlemmer kan ligeligt udnytte foreningens muligheder og faciliteter. (2) Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Et medlem som har stemmeret, kan enten afgive sin stemme selv eller ved at give fuldmagt til et andet medlem dog ikke et ægtefælde. I dette tilfælde kan et medlem, kun have én fuldmagt ad gangen. Et medlem kan dog ikke give fuldmagt til sine nærmeste pårørende som fx. ægtefælle, selv om denne også måtte være medlem a foreningen. (3) Kontingenter betales kontant. Et medlem kan betale sit årlige kontingent på en gang, hvis han/hun vil gøre det. Kontingentbeløbet afgøres ved generalforsamlingen. Månedskontingent er mindst.dkk. Medlemmerne kan betale mere end det fastlagte månedskontingent.. Det vil så fald blive modtaget som bidrag. Alle medlemmer forpligter sig til at følge retningslinjerne og formålsparagraffen i foreningens vedtægt og opføre sig i overensstemmelse med disse samt at undgå adfærd der skader foreningens aktivitetsområde. 3

4 &. 13. UDMELDELSE (1) Et medlemskab ophæves ved frivillig udmeldelse af foreningen. (2) Ethvert medlem har ret til at udmelde sig af foreningen. (3) Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen fuldfører udmeldelsen i en måned. &. 14. EKSLUSION (1) Et medlem kan ekskluderes med begrundelse ved bestyrelsens beslutning og generelforsamlingens accept, når et af nedenstående forhold sker. (2) At begå en gerning som er ærekrænkende, ydmygende og imod generelle moralske normer og værdier. a) At begå gerninger der skader forening materielt og moralsk. b) At forsømme medlemskabet, begå gerninger der skader samarbejdet blandt medlemmerne og udførelse af handlinger der er i uoverensstemmelse med forenings formålsparagraffer. (3) Et medlem der er blevet ekskluderet kan anke klage til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen fastholder ekslussionen, diskuteres afgørelsen i den nærmeste generelforsamling. Generelforsamlingens beslutning er afgørende. (4) Det ekskluderede medlem mister alle medlemsrettigheder undtagen sin officielle tilgodehavende og gæld. &. 15. UDMELDELSE (1) Medlemmer der ikke har betalt medlemskontingent i mindst seks måneder påkræves kontingentet skriftligt. Hvis man på trods af påkrav ikke har betalt kontingentet inden 14 dage uden grund, ophæves ens medlemskab af bestyrelsen. (2) Medlemskabsophævelsen meddeles skriftligt til medlemmet. Det udmeldte medlem generhverver sit medlemskab inden 30 dage ved henvendelse, hvis han/hun betaler alle sin tidligere kontingenter, men kan ikke forlange nogen rettigheder til perioden hvor han/hun ikke har betalt kontingentet. &. 16. FORENINGENS ORGANER a) Generalforsamling. b) Bestyrelse. c) Tilsynsråd. &. 17. GENERALFORSAMLING (1) Generalforsamlingen er foreningens øverste rådgivende og beslutningstagende organ. (2) Generalforsamlingen holder ordinær- eller ekstraordinærmøder. (3) Generalforsamlingen holdes hvert år. Bestyrelsen bekendtgør generalforsamlingens dato og dagsorden og informerer medlemmerne og Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelsens besyrelse. (4) Generalforsamlingen afholdes ved bestyrelsens beslutning med følgende krav: Mindst én fjerde del af medlemmerne bør kræve ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 4

5 &. 18. GENERALFORSAMLINGSMØDE OG DETS PROCEDURE (1) Generalforsamlingsmødet åbnes enten af bestyrelsesformanden eller af et af bestyrelsesmedlemmerne efter at man har foretaget navneopråbning af medlemmer der har betalt kontingent til tiden og det står klart at flere end halvdelen af medlemmerne der blev indmeldt indenfor de sidste tre måneder er til stede. (2) Der vælges en dirigent og mindst to referenter til at lede mødet. (3) Dirigenten træffer alle nødvendige juridiske foranstaltninger for, at generalforsamlingen foregår i fred og ro, i en ordentlig og retfærdig atmosfære. (4) Generalforsamlingen kan afholdes, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvis der kommer færre medlemmer end halvdelen af medlemmerne i den første indkaldelse, afholdes møde mindst 15 dage senere med den samme dagsorden på en passende dato uanset medlemsflertallets deltagelse. (5) Generalforsamlingsforhandlinger - og beslutninger fastsslås af dirigenten og referenter i en protokol. Beslutninger i generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal (undtagen ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen) med flere end halvdelen af deltagerne til generalforsamlingen. &. 19. GENERELFORSAMLINGENS PLIGTER OG RETTIGHEDER Generalforsamlingen har følgende pligter og rettigheder: a) At forhandle bestyrelsens beretning og regnskab. b) At forhandle tilsynsrådsrapport. c) At vælge syv ordinære medlemmer og tre suppleanter til bestyrelsen. d) At vælge tre ordinærmedlemmer og to suppleanter til tilsynsrådet (Tilsynsrådsmedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen på samme tid). e) At afgøre forslaget til vedtægtsændring (Vedtægtsændring afgøres af to tredje dele af de fremmødte medlemmer efter samråd med bestyrelsen.) f) At undersøge og afgøre udmeldte medlemmers klager. g) At træffe beslutninger om andre fremsatte forslag. h) At træffe beslutning om opløsning af foreningen. (Generalforsamlingen kan dog tage beslutningen om opløsning af foreningen med tre fjerde dele af de fremmødte medlemmers stemmer.) &. 20. BESTYRELSEVALG (1) Bestyrelsen som vælges hvert år består af syv ordinærmedlemmer vælges af generalforsamlingen i en hemmelig afstemning med flertal. (2) De syv valgte medlemmer afholder møde senest en uge efter generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næsteformand, revisor, sekretær og andre bestyrelsesmedlemmer i en åben afstemning. Valget kan også ske ved hemmelig afstemning efter behov. Kommunen og andre vedkommende myndigheder informeres om valgresultatet. (3) Bestyrelsesmedlemskab ophøres ved død, fratrædelse og andre tilfælde ifølge vedtægtens reglement. I dette tilfælde indmeldes nye medlemmer til bestyrelsen fra suppleanterne. Til denne procedure udnyttes afstemning med flertal. Den nye bestyrelse meddeles til myndighederne. (4) Medlemmer der besidder nedenstående profil kan blive kandidater til bestyrelsen og tilsynsrådet. a) At være medlem af forening i mindst et år. Ikke at have kontingentgæld til foreningen b) At bosætte sig i foreningens kvarterer og områder. c) At acceptere principperne i paragraf 4 i vedtægten. 5

6 (5) Nærpårørendemedlemmer kan ikke blive medlem af både tilsynsrådet og bestyrelsen på samme tid. Den gamle bestyrelse virker indtil den nye bestyrelse overtager opgaven. De gamle bestyrelsesmedlemmer kan blive kandidater og blive valgt igen. &. 21. BESTYRELSENS PLIGTER OG RETTIGHEDER (1) Forening: Foreningsformanden repræsenteres i tilfældig af hans fravær - af næsteformand og et bestyrelsesmedlem. Tilsagn og vedtagelser der mangler bestyrelsens underskrifter er ikke bindende for foreningen med mindre beslutningerne er underskrevet af to bestyrelsesmedlemmer. (2) Bestyrelsens pligter og rettigheder er følgende: a) Bestyrelsen styrer og træffer beslutninger i overensstemmelse med nærværende reglement i vedtægten. Juridiske, økonomiske, administrerende aktiviteter som er til gavn for foreningen afgøres af bestyrelsen. For at udføre en aktivitet i henhold til vedtægten kan man efter behov- nedsætte forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Desuden holder bestyrelsen øje med følgende; aa). At holde orden i moskéen og biblioteket der tilhører foreningen, at registrere bøger og andre publikationer og at fremskaffe kalender og de ting der mangler i forskellige afdelinger af foreningen. bb). At foreningslokaler, kantine og andre afdelinger skal være orden og klar til brug, når som helst. cc). At bestyrelsen kan udnævne personer blandt bestyrelsesmedlemmerne til at holde styr på religiøse og kulturelle aktiviteter. dd). Bestyrelsen afholder ordinærmøde mindst en gang om måneden og diskuterer og afgør punkter i dagens dagsorden. ee). Bestyrelsen kan indkaldes til møde af enten formand eller af to bestyrelsesmedlemmer. ff). Næsteformanden styrer møder i tilfælde af formandens fravær. gg). Bestyrelsen kan kun afholde møde og træffe beslutning med mindst fire bestyrelsesmedlemmer. Forslagene vedtages med flertallet. I tilfælde af lige afstemning har formanden ret til to stemmer. hh). En bestyrelsesmedlem der kommer i opposition til enten én eller alle godkendte punkter skriver under på en oppositionsforklaring. ii). Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Hvis man forlader bestyrelsen, har man pligt til at aflevere alle oplysninger, bilag og andre materialer til sin stedfortræder eller til bestyrelsen. (3) Bestyrelsesformand og medlemmer skal følge retningslinjerne og bestemmelserne i vedtægten. Yderligere følger man nedenstående bestemmelser omhyggeligt: Foreningsformand: a) At foretage forenings drift ifølge de gældende love og bestemmelser. b) At koordinere bestyrelsesmøde og holde øje med at møderne afholdes på en ordentlig måde og til tiden. c) At bevare og beskytte foreningens stempel. d) At forhindre adfærd og opførsel i foreningen som er i uoverensstemmelse med nærværende love og regler i vedtægten. Næstformand: At hjælpe formanden til gennemførelse af aktiviteter ifølge gældende love og bestemmelser samt at repræsentere formanden, når der er behov for det. Sekretær: 6

7 a) At lægge alle bilag ordentligt i arkiv og bogføre alle de sendte og modtagede dokumenter inde i indregistreringshæftet. b) At rådføre formanden og bestyrelsesmedlemmerne og forberede dagsordenen til bestyrelsesmøder og at give besked til foreningsmedlemmerne om møde og at bogføre vedtagelserne og underskrifterne. Desuden at forsende indbydelsesbreve til medlemmerne til generalforsamling og at forberede arbejdsrapport som skal bringes frem til generalforsamlingen. Kasserer a) At registrere og bevare alle foreningsindtægter med bilag i et referat og bogføre på en sikker måde. b) At undersøge om en udgift er i overensstemmelse med vedtægten og derefter undersøge om bestyrelsen har truffet en beslutning vedrørende udgiften. Hvis dette ikke er tilfældet, at vente indtil der gives klar besked og informere foreningsformanden og bestyrelsen herom. c) At opbevare alle slags finansielle bilag, kvitteringer, værdipapirer og penge sikret i et stålskab eller kasse i foreningen. d) Ikke at låne penge ud til nogen, til trods af gavn for foreningen. e) At forberede regnskab til generalforsamlingen og til skattevæsenet. f) At holde øje med, at der ikke opbevares mere end 1000,00 DKK i kassen. &. 22. AFSÆTTELSE AF ET BESTYRELSESMEDLEM: (1) Afsættelse af et bestyrelsesmedlemsmedlemskab kan forslås til generalforsamlingen og træde i kraft af mindst fem bestyrelsesmedlemmer. (2) Sagen afgøres endeligt ved den næste generalforsamling. (3) Der vælges et nyt bestyrelsesmedlem blandt suppleanterne til den ledige plads i bestyrelsen. &. 23. TILSYNSRÅD (REVISION) Tilsynsrådet besår af tre (3) ordinærmedlemmer og to (2) suppleanter som er blevet valgt af generalforsamlingen. &. 24. TILSYNSRÅDETS PLIGTER (1) Tilsynsrådet, der bliver valgt af generalforsamlingen, vælger en formand og rapportør under sit første møde. (2) Tilsynsrådet fører tilsyn med foreningen hver tredje måned og når den finder behov herfor. (3) Tilsynsrådet meddeler et varsel til sit tilsyn til bestyrelsesformanden skriftligt. Bestyrelsen svarer tilbage til tilsynsrådet inden 15 dage om mødetiden. Der kan også i samråd findes en dato til mødet. Hvis der ikke bliver enighed om mødedatoen, kan de henvende sig til Formanden for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse og dermed finde en dato. (4) Et tilsyn gennemføres kun indenfor foreningen. Tilsynsrapporter kan ikke videregives til andre og kan ikke offentliggøres. (5) Tilsynsrådets udtalelse - og rapporter gemmes - til bestyrelsens kendskab i en særlig låst kasse. Kassens nøgle beholdes af tilsynsrådsformanden. (6) Tilsynsrådet undersøger foreningsindkomster -udgifter, bankpapirer, bogholderi andre registrer, samt hvorvidt udgifternes passer til bestyrelsens beslutninger. Hvis tilsynsrådet opdager manglende bilag eller procedure, meddeler han/hun det skriftligt til bestyrelsen og anbefaler rettelse herom. 7

8 Et eksempel sendes til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (7) Tilsynsrådet kan ikke rive dokumenter eller sider af de undersøgte hæfter, kvitteringer og andre bilag i stykker. Der kan heller ikke tages kopier af bilag og dokumenter ud af huset. Undersøgelserne skal - med mindst et bestyrelsesmedlem - gennemføres i foreningens eget lokale. Alle bilag og mapper skal indleveres samme dag til bestyrelsen. Hvis arbejdet ikke kan afsluttes på en dag, følges samme procedure næste- og efterfølgende dage. Tilsynsrådet afleverer sin afslutningsindberetning om tilsynet til generalforsamlingen og sender et eksemplar til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses bestyrelse. &. 25. DOKUMENTATION AF FORENINGSINDKOMST OG UDGIFT Alle foreningens indkomster og udgifter dokumenteres med bilag. Alle udgifter bygger på Bestyrelsens beslutninger. Udgifternes limit kan ikke overskride bestyrelsens beslutninger. &. 26. RESERVEFOND (1) Foreningen kan bevare en del af indkomsterne til at udnytte dem til ikke endnu besluttede aktiviteter. (2) Beløbet af reservefonden fastsattes af generalforsamlingen. (3) Indsamlede penge til dette formål registreres i regnskabsbogen. (4) Pengene i denne fond opbevares efter gældende regler med hensyn til skattelovgivningen. &.27. FORENINGSBOGHOLDERI OG REGISTRERING Foreningen er ansvarlig for følgende bogholderi og registrering i henhold til love og bestemmelser. 1. Beslutningshæfte. 2. Revisorhæfte. 3. Inventarhæfte. 4. Medlemsregistreringshæfte. 5. Indkommebilagshæfte. 6. Afsendte bilag. 7. Andre bilag. & 28. FORENINGSMEDLEMSKAB AF DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE (1) Efter vedtægtens godkendelse ved generalforsamlingen og registrering hos gældende forvaltning i hjemmekommunen kan en forening henvende sig til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse skriftligt med henblik på medlemskab. Medlemskabet træder først i kraft efter Stiftelsens godkendelse. (2) Efter at blive gyldigt medlem udnytter foreningen sine rettigheder og udfører sine pligter mod Stiftelsen. Den virker ikke imod Stiftelsens vedtægtsparagraffer. Den samarbejder og går i dialog med Stiftelsen. Den accepterer at samvirke på de områder der er betegnet i Stiftelsens vedtægtsparagraffer. Dette forhold forhindrer ikke foreningens juridiske selvstændighed. (3) Foreninger der ikke opfylder deres medlemskabspligter mod Stiftelsen kan eksluderes af Stiftelsens bestyrelse. (4) For at informere Stiftelsen sender foreningen et årligt regnskabspapir, skattefritagelsesbilag (hvis det foreligger), årlig aktivitetsrapport med tillæg, samt navne, adresser, telefonnumre, faxnumre og adresser af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer. 8

9 Repræsentantforeningen der er blevet valt af forskellige foreninger i distrikterne (Jylland og Fyn er et distrikt, Sjælland er et distrikt) koordinerer aktiviteter i samarbejde med andre foreninger i sit distrikt og overtager repræsentantmyndigheden som godkendes af de andre foreninger i distriktet. Andre foreninger hjælper den centrale forening og går i dialog og samarbejder med hinanden ved udførelse af deres aktiviteter. &.29. OPLØSNING AF FORENINGEN (1) Generalforsamlingen kan beslutter opløse foreningen, når foreningen ikke kan realisere sine formål anført i formålsparagraffen i vedtægten. (2) Der kræves mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmers flertal i generalforsamlingen for at træffe beslutning om opløsning ved et møde. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke møder frem ved generalforsamlingsmødet, træffes beslutningen af fremmødte flertal i nyt andet møde. Såfremt der ikke kan opnås flertal i det andet møde, indkaldes til et nyt tredje møde hvor beslutningen kan tages med almindeligt stemmeflertal. (3) Foreningens sidste bestyrelsesmedlemmer overtager opløsningsopgaver, når der træffes beslutning herom og de har også til opgave at aflevere foreningsvarer til medlemmerne og løse andre praktiske problemer under opløsningsproceduren. Bestyrelsen repræsenterer stadigvæk foreningen ude. (4) Foreningens ejendomme og inventer kan overføres til Dansk- Tyrkisk Islamisk Stiftelse ved adressen Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup. Hvis Stiftelsen ikke eksisterer på dette tidspunkt, indleveres foreningens ejendomme til en anden hjælpeorganisation som har samme religiøse og kulturelle formål som Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Dette afgøres af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses bestyrelse. Organisationen der overtager foreningens ejendomme og gods i tilfælde af opløsning skal bruge disse til samfundstjeneste og hjælpeformål som nævnt i paragrafferne 2. 3 i denne vedtægt. I dette tilfælde refereres opløsningsforhandlingen i en protokol og underskrives af organisationen der modtager foreningsejendommen og bestyrelsen af den opløste forening. (5) Ved opløsningen ender alle medlemmers rettigheder undtagen juridisk gæld og tilgodehavende. Ovenstående regler træder også i kraft i tilfælde af at foreningen opløses af andre årsager. &.30. VEDTÆGTENSGODKENDELSE- OG GYLDIGHED Denne vedtægt består af 30 paragraffer, godkendt og trådt i kraft. d / 200. ved ekstraordinærgeneralforsamlingen. Dirigent Referent Referent Foreningsformand Næsteformand Sekretær Kasser. Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Tilsynsrådsmedlem Tilsynsrådsmedlem Tilsynsrådsmedlem 9

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark

V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark V E D T Æ G T E R Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er: "Brancheforeningen for IT-hostingvirksomheder i Danmark (BFIH). 1.2 Foreningens binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer

Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Vedtægter for Foreningen af Danske Forsikringsmæglere og Forsikringsagenturer 1 Navn 2 Formål 3 Hjemsted 4 Medlemmer 5 Forudsætninger for optagelse 6 Optagelsesprocedure 7 Medlemspligter 8 Etiske retningslinjer

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere)

Vedtægter for foreningen. ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) Vedtægter for foreningen ORA (Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere) KAPITEL 1: NAVN OG HJEMSTED...3 KAPITEL 2: FORMÅL...3 KAPITEL 3: MEDLEMSKAB...3 KAPITEL 4: GENERALFORSAMLING...5 KAPITEL 5: EKSTRAORDINÆR

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere