VEDTÆGT FOR FORENINGEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGT FOR FORENINGEN"

Transkript

1 VEDTÆGT FOR FORENINGEN.1. FORENINGENS NAVN OG HJEMMESTED (1) Denne forening er blevet stiftet d. (2) Foreningens navn (3) Hjemmestedet for foreningen.. (4) Forening har givet besked til kommunen og accepteret som forening. (5) Forening er medlem af Dansk Tyrkisk İslamisk Stiftelse. 2. FORMÅL Foreningens formål er at varetage religiøse, undervisningsmæssige, og kulturelle aktiviteter og at fremme Gudsdyrkelse i islamisk regi samt undervise i religiøse spørgsmål.. 3. FORENINGENS AKTIVITETER Forening gennemfører nedenstående aktiviteter for at opnå sine formål: a) At hjælpe det tyrkiske samfund og andre muslimske grupper der bor...vedrørende deres religiøse spørgsmål og informere dem på religiøse og kulturelle områder. b) At sørge for steder der passer til religiøse og kulturelle aktiviteter og at skaffe faciliteter og vedligeholde disse steder. c) For at hjælpe det tyrkiske samfund og andre muslimers religiøse behov i... omegn skaffer foreningen religiøse ledere (imamer) og eksperter i samarbejde med offentlige myndigheder i Tyrkiet og Danmark. d) At arbejde forebyggende for at forhindre tyrkiske og andre unge i bl.a. stofmisbrug og andre skadelige afhængigheder. e) At stifte almene institutioner og især religiøse foranstaltninger i samarbejde med danske og tyrkiske myndigheder. f) At anskaffe undervisningsstipendier og andre økonomiske muligheder for videregående uddannelse til fattige, men kvalificerede børn og unge. g) At hjælpe de tyrkiske unge og andre muslimer der bor...og omegn, motivere til forskellige religiøse og kulturelle samt at hjælpe til disse gruppers kulturelle og sociale udvikling, samt at motivere dem til enighed og solidaritet gennem forskellige traditioner som drengeomskærelsesfest, forlovelse, bryllup, fælles aftensmad i Ramadanmåneden. For at fremme integrationen i det danske samfund indgås samarbejde med danskerne til en bedre forståelse og solidaritet mellem danskere, tyrkere og andre minoritetsgrupper. h) For at støtte undervisning holder foreningen konferencer, seminarer og arrangerer paneler, åbner skoler, sprogkurser og børnehaver for religionsundervisning, eller støtter disse aktiviteter i samarbejde med danske og tyrkiske institutioner. i) At bestræbe sig på dialog med forskellige religioner og arrangere religiøse og kulturelle møder og samarbejde med kirker og andre religiøse organisationer. j) At hjælpe mennesker der har interesse for at informeres om Islam og Islams grundlæggende principper. k) At åbne biblioteker og dokumentationscentre der både er åbne for etniske minoriteter og danskere og at fremskaffe skriftlige og digitale redskaber, brochurer, tidsskrifter, nyhedspapirer og kalender med forskelligt indhold for foreningsmedlemmer. l) At afholde religiøse, og kulturelle konferencer samt videnskabelige og faglige konferencer og paneler. Desuden at arrangere konkurrencer og give præmier til vinderne. 1

2 m) At hjælpe psykologisk og materielt til katastroferamte mennesker i nød og starte hjælpekampagner for dem i samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. n) I samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse samler og sender foreningen ramadan-skat (fitra) og almisse (zakat) ifølge islamisk fremgangsmåde til mennesker i nød. o) At hjælpe de afdøde menneskers afsendelse til Tyrkiet og hjælpe til religiøse ceremonier og begravelse efter ønske herunder i Danmark. p) At hjælpe mennesker der vil tage til den obligatoriske pilgrimsrejse (hadj) eller den frivillige pilgrimsrejse (umra) og at organisere pilgrimsrejser samt arrangere programmer og seminarer for pilgrimsrejsende i samarbejde med Dansk-Tyrkisk Islamisk Stiftelse. q) At samarbejde med Dansk-Tyrkiske Islamisk Stiftelse i København (Direktoratet for Religiøse Anliggender/Diyanet) og andre foreninger og institutioner der deler samme formål i deres vedtægtsparagraffer. r) Foreningen udøver ingen forskel med hensyn til etnisk eller religiøse tilhørsforhold. & 4. FORENINGENS GRUNDLÆGGENDE GRUNDSÆTNINGER OG PRINCIPPER Foreningen følger nedenstående grundsætninger og principper, med hensyn til gennemførelse af sine aktiviteter: a) Foreningen gennemfører sine aktiviteter med loyalitet overfor love og regler, og er trofast overfor det frie demokrati. b) Foreningen følger en uafhængig partipolitik og holder den samme afstand til alle politiske partier i Danmark og i Tyrkiet. Som nævnt i afsnit a) deltager foreningen ikke i illegale aktiviteter, hjælper ikke sådanne ulovlige handlinger og give ikke lov til ulovlige skriftlige og visuelle publikationers frembringelse i foreningens navn. Institutioner og personer der modsætter sig dette forhindres at komme ind i foreningen og at propagandere i den. c) Foreningen gennemfører sine aktiviteter med principper som kærlighed, respekt, tolerance og solidaritet der er grundlæggende principper i Islam og foreningen afviser kategorisk alle mulige former for vold og brugen af vold. Medlemmer der ikke følger foreningens formålsparagraffer mister medlemskabet. d) Foreningen behandler alle sine medlemmer lige og følger en demokratisk og åben metode til at udføre sine aktiviteter. & 5. SAMFUNDSMÆSSIGE FORDELE (1) Foreningen virker direkte gavnlig og er relevant for samfundet og tjener samfundet. (2) Foreningen varetager sine aktiviteter frivilligt og uden profit og uden noget handelsformål. (3) Økonomiske- og handelsmæssige områder er ikke en del af foreningens formål. (4) Med undtagelse af foreningens udgifter til aktiviteter betales slet ikke noget til medlemmerne. &. 6. REGNSKABSÅR Foreningens regnskabsår er kalenderåret. &. 7. MEDLEMSSKAB Alle personer kan blive medlemmer af foreningen. Medlemskab af foreningen består af ordinærmedlemskab, æresmedlemskab og passivmedlemskab, men juridiske personer kan også optages som medlemmer. 2

3 &. 8. ORDINÆRMEDLEMSKAB Personer som er fyldt 18 år, der vil deltage i foreningens aktivitetsparagraffer kan blive medlemmer, når de opdfylder nedenstående betingelser; a) At have ren straffeattest i landet og udlandet. (Der kan hentes oplysninger fra myndigheder herom) b) At betale medlemskabskontingent, c) Personer har ikke forhindring til medlemskab kan henvender sig til foreningen for at anmode om medlemskab og bliver som medlem. Ansøgerens identitet, adresse samt underskrift fremgå i ansøgning. &. 9. ÆRESMEDLEMSKAB (1) Personer der hjælper og bidrager betydningsfuldt til foreningens aktiviteter optages af bestyrelsen som æresmedlemmer. (2) Æresmedlemmer har ret til at udtale sig, men de har ikke stemmeret. &. 10. PASSIVMEDLEMSKAB Personer der bor i foreningens virkeområde kan - efter skriftligt anmodning og accept af bestyrelsen - optages som passivmedlemmer og udnytte foreningens religiøse og undervisningsmæssige faciliteter samt bidrage økonomisk til foreningen, men de har ikke stemmeret og kan ikke ytre sig i foreningens aktivitetsprogram. &. 11. INDMELDELSE I FORENINGEN (1) Indtrædelse som medlem i foreningen godkendes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan med begrundelse afvise pågældendes medlemskab. (2) Det godkendte medlem accepterer automatisk foreningens vedtægt og dens formålsparagraf samt bestyrelsens beslutninger. & 12. MEDLEMMERNES RETTGHEDER OG PLIGTER (1) Alle medlemmer kan ligeligt udnytte foreningens muligheder og faciliteter. (2) Ordinære medlemmer og æresmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Et medlem som har stemmeret, kan enten afgive sin stemme selv eller ved at give fuldmagt til et andet medlem dog ikke et ægtefælde. I dette tilfælde kan et medlem, kun have én fuldmagt ad gangen. Et medlem kan dog ikke give fuldmagt til sine nærmeste pårørende som fx. ægtefælle, selv om denne også måtte være medlem a foreningen. (3) Kontingenter betales kontant. Et medlem kan betale sit årlige kontingent på en gang, hvis han/hun vil gøre det. Kontingentbeløbet afgøres ved generalforsamlingen. Månedskontingent er mindst.dkk. Medlemmerne kan betale mere end det fastlagte månedskontingent.. Det vil så fald blive modtaget som bidrag. Alle medlemmer forpligter sig til at følge retningslinjerne og formålsparagraffen i foreningens vedtægt og opføre sig i overensstemmelse med disse samt at undgå adfærd der skader foreningens aktivitetsområde. 3

4 &. 13. UDMELDELSE (1) Et medlemskab ophæves ved frivillig udmeldelse af foreningen. (2) Ethvert medlem har ret til at udmelde sig af foreningen. (3) Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen fuldfører udmeldelsen i en måned. &. 14. EKSLUSION (1) Et medlem kan ekskluderes med begrundelse ved bestyrelsens beslutning og generelforsamlingens accept, når et af nedenstående forhold sker. (2) At begå en gerning som er ærekrænkende, ydmygende og imod generelle moralske normer og værdier. a) At begå gerninger der skader forening materielt og moralsk. b) At forsømme medlemskabet, begå gerninger der skader samarbejdet blandt medlemmerne og udførelse af handlinger der er i uoverensstemmelse med forenings formålsparagraffer. (3) Et medlem der er blevet ekskluderet kan anke klage til bestyrelsen. Hvis bestyrelsen fastholder ekslussionen, diskuteres afgørelsen i den nærmeste generelforsamling. Generelforsamlingens beslutning er afgørende. (4) Det ekskluderede medlem mister alle medlemsrettigheder undtagen sin officielle tilgodehavende og gæld. &. 15. UDMELDELSE (1) Medlemmer der ikke har betalt medlemskontingent i mindst seks måneder påkræves kontingentet skriftligt. Hvis man på trods af påkrav ikke har betalt kontingentet inden 14 dage uden grund, ophæves ens medlemskab af bestyrelsen. (2) Medlemskabsophævelsen meddeles skriftligt til medlemmet. Det udmeldte medlem generhverver sit medlemskab inden 30 dage ved henvendelse, hvis han/hun betaler alle sin tidligere kontingenter, men kan ikke forlange nogen rettigheder til perioden hvor han/hun ikke har betalt kontingentet. &. 16. FORENINGENS ORGANER a) Generalforsamling. b) Bestyrelse. c) Tilsynsråd. &. 17. GENERALFORSAMLING (1) Generalforsamlingen er foreningens øverste rådgivende og beslutningstagende organ. (2) Generalforsamlingen holder ordinær- eller ekstraordinærmøder. (3) Generalforsamlingen holdes hvert år. Bestyrelsen bekendtgør generalforsamlingens dato og dagsorden og informerer medlemmerne og Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelsens besyrelse. (4) Generalforsamlingen afholdes ved bestyrelsens beslutning med følgende krav: Mindst én fjerde del af medlemmerne bør kræve ekstraordinær generalforsamling ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. 4

5 &. 18. GENERALFORSAMLINGSMØDE OG DETS PROCEDURE (1) Generalforsamlingsmødet åbnes enten af bestyrelsesformanden eller af et af bestyrelsesmedlemmerne efter at man har foretaget navneopråbning af medlemmer der har betalt kontingent til tiden og det står klart at flere end halvdelen af medlemmerne der blev indmeldt indenfor de sidste tre måneder er til stede. (2) Der vælges en dirigent og mindst to referenter til at lede mødet. (3) Dirigenten træffer alle nødvendige juridiske foranstaltninger for, at generalforsamlingen foregår i fred og ro, i en ordentlig og retfærdig atmosfære. (4) Generalforsamlingen kan afholdes, hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Hvis der kommer færre medlemmer end halvdelen af medlemmerne i den første indkaldelse, afholdes møde mindst 15 dage senere med den samme dagsorden på en passende dato uanset medlemsflertallets deltagelse. (5) Generalforsamlingsforhandlinger - og beslutninger fastsslås af dirigenten og referenter i en protokol. Beslutninger i generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal (undtagen ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen) med flere end halvdelen af deltagerne til generalforsamlingen. &. 19. GENERELFORSAMLINGENS PLIGTER OG RETTIGHEDER Generalforsamlingen har følgende pligter og rettigheder: a) At forhandle bestyrelsens beretning og regnskab. b) At forhandle tilsynsrådsrapport. c) At vælge syv ordinære medlemmer og tre suppleanter til bestyrelsen. d) At vælge tre ordinærmedlemmer og to suppleanter til tilsynsrådet (Tilsynsrådsmedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen på samme tid). e) At afgøre forslaget til vedtægtsændring (Vedtægtsændring afgøres af to tredje dele af de fremmødte medlemmer efter samråd med bestyrelsen.) f) At undersøge og afgøre udmeldte medlemmers klager. g) At træffe beslutninger om andre fremsatte forslag. h) At træffe beslutning om opløsning af foreningen. (Generalforsamlingen kan dog tage beslutningen om opløsning af foreningen med tre fjerde dele af de fremmødte medlemmers stemmer.) &. 20. BESTYRELSEVALG (1) Bestyrelsen som vælges hvert år består af syv ordinærmedlemmer vælges af generalforsamlingen i en hemmelig afstemning med flertal. (2) De syv valgte medlemmer afholder møde senest en uge efter generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næsteformand, revisor, sekretær og andre bestyrelsesmedlemmer i en åben afstemning. Valget kan også ske ved hemmelig afstemning efter behov. Kommunen og andre vedkommende myndigheder informeres om valgresultatet. (3) Bestyrelsesmedlemskab ophøres ved død, fratrædelse og andre tilfælde ifølge vedtægtens reglement. I dette tilfælde indmeldes nye medlemmer til bestyrelsen fra suppleanterne. Til denne procedure udnyttes afstemning med flertal. Den nye bestyrelse meddeles til myndighederne. (4) Medlemmer der besidder nedenstående profil kan blive kandidater til bestyrelsen og tilsynsrådet. a) At være medlem af forening i mindst et år. Ikke at have kontingentgæld til foreningen b) At bosætte sig i foreningens kvarterer og områder. c) At acceptere principperne i paragraf 4 i vedtægten. 5

6 (5) Nærpårørendemedlemmer kan ikke blive medlem af både tilsynsrådet og bestyrelsen på samme tid. Den gamle bestyrelse virker indtil den nye bestyrelse overtager opgaven. De gamle bestyrelsesmedlemmer kan blive kandidater og blive valgt igen. &. 21. BESTYRELSENS PLIGTER OG RETTIGHEDER (1) Forening: Foreningsformanden repræsenteres i tilfældig af hans fravær - af næsteformand og et bestyrelsesmedlem. Tilsagn og vedtagelser der mangler bestyrelsens underskrifter er ikke bindende for foreningen med mindre beslutningerne er underskrevet af to bestyrelsesmedlemmer. (2) Bestyrelsens pligter og rettigheder er følgende: a) Bestyrelsen styrer og træffer beslutninger i overensstemmelse med nærværende reglement i vedtægten. Juridiske, økonomiske, administrerende aktiviteter som er til gavn for foreningen afgøres af bestyrelsen. For at udføre en aktivitet i henhold til vedtægten kan man efter behov- nedsætte forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Desuden holder bestyrelsen øje med følgende; aa). At holde orden i moskéen og biblioteket der tilhører foreningen, at registrere bøger og andre publikationer og at fremskaffe kalender og de ting der mangler i forskellige afdelinger af foreningen. bb). At foreningslokaler, kantine og andre afdelinger skal være orden og klar til brug, når som helst. cc). At bestyrelsen kan udnævne personer blandt bestyrelsesmedlemmerne til at holde styr på religiøse og kulturelle aktiviteter. dd). Bestyrelsen afholder ordinærmøde mindst en gang om måneden og diskuterer og afgør punkter i dagens dagsorden. ee). Bestyrelsen kan indkaldes til møde af enten formand eller af to bestyrelsesmedlemmer. ff). Næsteformanden styrer møder i tilfælde af formandens fravær. gg). Bestyrelsen kan kun afholde møde og træffe beslutning med mindst fire bestyrelsesmedlemmer. Forslagene vedtages med flertallet. I tilfælde af lige afstemning har formanden ret til to stemmer. hh). En bestyrelsesmedlem der kommer i opposition til enten én eller alle godkendte punkter skriver under på en oppositionsforklaring. ii). Alle bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt. Hvis man forlader bestyrelsen, har man pligt til at aflevere alle oplysninger, bilag og andre materialer til sin stedfortræder eller til bestyrelsen. (3) Bestyrelsesformand og medlemmer skal følge retningslinjerne og bestemmelserne i vedtægten. Yderligere følger man nedenstående bestemmelser omhyggeligt: Foreningsformand: a) At foretage forenings drift ifølge de gældende love og bestemmelser. b) At koordinere bestyrelsesmøde og holde øje med at møderne afholdes på en ordentlig måde og til tiden. c) At bevare og beskytte foreningens stempel. d) At forhindre adfærd og opførsel i foreningen som er i uoverensstemmelse med nærværende love og regler i vedtægten. Næstformand: At hjælpe formanden til gennemførelse af aktiviteter ifølge gældende love og bestemmelser samt at repræsentere formanden, når der er behov for det. Sekretær: 6

7 a) At lægge alle bilag ordentligt i arkiv og bogføre alle de sendte og modtagede dokumenter inde i indregistreringshæftet. b) At rådføre formanden og bestyrelsesmedlemmerne og forberede dagsordenen til bestyrelsesmøder og at give besked til foreningsmedlemmerne om møde og at bogføre vedtagelserne og underskrifterne. Desuden at forsende indbydelsesbreve til medlemmerne til generalforsamling og at forberede arbejdsrapport som skal bringes frem til generalforsamlingen. Kasserer a) At registrere og bevare alle foreningsindtægter med bilag i et referat og bogføre på en sikker måde. b) At undersøge om en udgift er i overensstemmelse med vedtægten og derefter undersøge om bestyrelsen har truffet en beslutning vedrørende udgiften. Hvis dette ikke er tilfældet, at vente indtil der gives klar besked og informere foreningsformanden og bestyrelsen herom. c) At opbevare alle slags finansielle bilag, kvitteringer, værdipapirer og penge sikret i et stålskab eller kasse i foreningen. d) Ikke at låne penge ud til nogen, til trods af gavn for foreningen. e) At forberede regnskab til generalforsamlingen og til skattevæsenet. f) At holde øje med, at der ikke opbevares mere end 1000,00 DKK i kassen. &. 22. AFSÆTTELSE AF ET BESTYRELSESMEDLEM: (1) Afsættelse af et bestyrelsesmedlemsmedlemskab kan forslås til generalforsamlingen og træde i kraft af mindst fem bestyrelsesmedlemmer. (2) Sagen afgøres endeligt ved den næste generalforsamling. (3) Der vælges et nyt bestyrelsesmedlem blandt suppleanterne til den ledige plads i bestyrelsen. &. 23. TILSYNSRÅD (REVISION) Tilsynsrådet besår af tre (3) ordinærmedlemmer og to (2) suppleanter som er blevet valgt af generalforsamlingen. &. 24. TILSYNSRÅDETS PLIGTER (1) Tilsynsrådet, der bliver valgt af generalforsamlingen, vælger en formand og rapportør under sit første møde. (2) Tilsynsrådet fører tilsyn med foreningen hver tredje måned og når den finder behov herfor. (3) Tilsynsrådet meddeler et varsel til sit tilsyn til bestyrelsesformanden skriftligt. Bestyrelsen svarer tilbage til tilsynsrådet inden 15 dage om mødetiden. Der kan også i samråd findes en dato til mødet. Hvis der ikke bliver enighed om mødedatoen, kan de henvende sig til Formanden for Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse og dermed finde en dato. (4) Et tilsyn gennemføres kun indenfor foreningen. Tilsynsrapporter kan ikke videregives til andre og kan ikke offentliggøres. (5) Tilsynsrådets udtalelse - og rapporter gemmes - til bestyrelsens kendskab i en særlig låst kasse. Kassens nøgle beholdes af tilsynsrådsformanden. (6) Tilsynsrådet undersøger foreningsindkomster -udgifter, bankpapirer, bogholderi andre registrer, samt hvorvidt udgifternes passer til bestyrelsens beslutninger. Hvis tilsynsrådet opdager manglende bilag eller procedure, meddeler han/hun det skriftligt til bestyrelsen og anbefaler rettelse herom. 7

8 Et eksempel sendes til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse (7) Tilsynsrådet kan ikke rive dokumenter eller sider af de undersøgte hæfter, kvitteringer og andre bilag i stykker. Der kan heller ikke tages kopier af bilag og dokumenter ud af huset. Undersøgelserne skal - med mindst et bestyrelsesmedlem - gennemføres i foreningens eget lokale. Alle bilag og mapper skal indleveres samme dag til bestyrelsen. Hvis arbejdet ikke kan afsluttes på en dag, følges samme procedure næste- og efterfølgende dage. Tilsynsrådet afleverer sin afslutningsindberetning om tilsynet til generalforsamlingen og sender et eksemplar til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses bestyrelse. &. 25. DOKUMENTATION AF FORENINGSINDKOMST OG UDGIFT Alle foreningens indkomster og udgifter dokumenteres med bilag. Alle udgifter bygger på Bestyrelsens beslutninger. Udgifternes limit kan ikke overskride bestyrelsens beslutninger. &. 26. RESERVEFOND (1) Foreningen kan bevare en del af indkomsterne til at udnytte dem til ikke endnu besluttede aktiviteter. (2) Beløbet af reservefonden fastsattes af generalforsamlingen. (3) Indsamlede penge til dette formål registreres i regnskabsbogen. (4) Pengene i denne fond opbevares efter gældende regler med hensyn til skattelovgivningen. &.27. FORENINGSBOGHOLDERI OG REGISTRERING Foreningen er ansvarlig for følgende bogholderi og registrering i henhold til love og bestemmelser. 1. Beslutningshæfte. 2. Revisorhæfte. 3. Inventarhæfte. 4. Medlemsregistreringshæfte. 5. Indkommebilagshæfte. 6. Afsendte bilag. 7. Andre bilag. & 28. FORENINGSMEDLEMSKAB AF DANSK TYRKISK ISLAMISK STIFTELSE (1) Efter vedtægtens godkendelse ved generalforsamlingen og registrering hos gældende forvaltning i hjemmekommunen kan en forening henvende sig til Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse skriftligt med henblik på medlemskab. Medlemskabet træder først i kraft efter Stiftelsens godkendelse. (2) Efter at blive gyldigt medlem udnytter foreningen sine rettigheder og udfører sine pligter mod Stiftelsen. Den virker ikke imod Stiftelsens vedtægtsparagraffer. Den samarbejder og går i dialog med Stiftelsen. Den accepterer at samvirke på de områder der er betegnet i Stiftelsens vedtægtsparagraffer. Dette forhold forhindrer ikke foreningens juridiske selvstændighed. (3) Foreninger der ikke opfylder deres medlemskabspligter mod Stiftelsen kan eksluderes af Stiftelsens bestyrelse. (4) For at informere Stiftelsen sender foreningen et årligt regnskabspapir, skattefritagelsesbilag (hvis det foreligger), årlig aktivitetsrapport med tillæg, samt navne, adresser, telefonnumre, faxnumre og adresser af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer. 8

9 Repræsentantforeningen der er blevet valt af forskellige foreninger i distrikterne (Jylland og Fyn er et distrikt, Sjælland er et distrikt) koordinerer aktiviteter i samarbejde med andre foreninger i sit distrikt og overtager repræsentantmyndigheden som godkendes af de andre foreninger i distriktet. Andre foreninger hjælper den centrale forening og går i dialog og samarbejder med hinanden ved udførelse af deres aktiviteter. &.29. OPLØSNING AF FORENINGEN (1) Generalforsamlingen kan beslutter opløse foreningen, når foreningen ikke kan realisere sine formål anført i formålsparagraffen i vedtægten. (2) Der kræves mindst 2/3 af stemmeberettigede medlemmers flertal i generalforsamlingen for at træffe beslutning om opløsning ved et møde. Hvis 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke møder frem ved generalforsamlingsmødet, træffes beslutningen af fremmødte flertal i nyt andet møde. Såfremt der ikke kan opnås flertal i det andet møde, indkaldes til et nyt tredje møde hvor beslutningen kan tages med almindeligt stemmeflertal. (3) Foreningens sidste bestyrelsesmedlemmer overtager opløsningsopgaver, når der træffes beslutning herom og de har også til opgave at aflevere foreningsvarer til medlemmerne og løse andre praktiske problemer under opløsningsproceduren. Bestyrelsen repræsenterer stadigvæk foreningen ude. (4) Foreningens ejendomme og inventer kan overføres til Dansk- Tyrkisk Islamisk Stiftelse ved adressen Paul Bergsøes Vej 14, 2600 Glostrup. Hvis Stiftelsen ikke eksisterer på dette tidspunkt, indleveres foreningens ejendomme til en anden hjælpeorganisation som har samme religiøse og kulturelle formål som Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelse. Dette afgøres af Dansk Tyrkisk Islamisk Stiftelses bestyrelse. Organisationen der overtager foreningens ejendomme og gods i tilfælde af opløsning skal bruge disse til samfundstjeneste og hjælpeformål som nævnt i paragrafferne 2. 3 i denne vedtægt. I dette tilfælde refereres opløsningsforhandlingen i en protokol og underskrives af organisationen der modtager foreningsejendommen og bestyrelsen af den opløste forening. (5) Ved opløsningen ender alle medlemmers rettigheder undtagen juridisk gæld og tilgodehavende. Ovenstående regler træder også i kraft i tilfælde af at foreningen opløses af andre årsager. &.30. VEDTÆGTENSGODKENDELSE- OG GYLDIGHED Denne vedtægt består af 30 paragraffer, godkendt og trådt i kraft. d / 200. ved ekstraordinærgeneralforsamlingen. Dirigent Referent Referent Foreningsformand Næsteformand Sekretær Kasser. Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Tilsynsrådsmedlem Tilsynsrådsmedlem Tilsynsrådsmedlem 9

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor

Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor J. nr. 0-13-32159 Advokatfirmaet Henrik Skaarup Gl. Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Tlf.: 98 82 55 44 Vedtægter for Foreningen Vendsyssel Drengekor 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Vendsyssel

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009.

Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. Vedtægter for Rollespilsforeningen Dragon Factory Vedtaget på generelforsamling d. 19/9 2009. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er DragonFactory, og foreningens hjemsted er Ballerup Kommune. Foreningen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC

Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC Vedtægter for Muslimsk Kulturcenter MKC 1 Foreningens navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Muslimsk Kultur Center - Vestegnen (herefter benævnt MKC) Stk. 2. MKC er en almenvelgørende forening og

Læs mere

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO

VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO Købmandsbo VEDTÆGT FORENINGEN KØBMANDSBO NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Københavns Handelsstandsklubs Understøttelsesselskab Købmandsbo, og foreningen er anmeldt i Foreningsregistret sammen med navnet

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING

VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING VEDTÆGTER FOR ID PSYKOTERAPEUTISK FORENING 1. Navn, hjemsted og medlemmer 1,1 Foreningens navn er ID-Psykoterapeutisk Forening 1,2 Foreningen er landsdækkende med hjemsted på formandens bopæl 1,3 Foreningen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold.

Stk. 1: Foreningens formål er gennem fællesskab, samvær og aktiviteter at støtte KIF- Fodbold. 1. Navn og hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn: KIF-Support Stk. 2: Foreningen har hjemsted i Kolding Kommune. Stk. 3: Foreningen er stiftet d. 20. september 2014. Stk. 4: Foreningen er ikke organisatorisk

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN J. nr. 2447/220 T/ VEDTÆGTER FOR FORENINGEN MISBRUGSPORTALEN Navn og hjemsted: 1. 1.1. Foreningen bærer navnet Foreningen Misbrugsportalen. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune 1.3. Foreningen

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR.

Vedtægter. for. Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Forkortet DMR. Vedtægter for Foreningen: Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Den mobile Retshjælp". Forkortet DMR. Foreningens hjemsted er Århus Kommune. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg

Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg Navn Vedtægter for foreningen Maskinleverandørerne - Park, Vej & Anlæg 1 Foreningens navn er "Maskinleverandørerne Park, Vej & Anlæg. Foreningen er stiftet den 8. september 2004 med ikrafttræden den 1.

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen

VEDTÆGTER. 4. Generalforsamlingen VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Middelfart Økologiske Fødevarefællesskab forkortet MØF. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid

VEDTÆGTER. for. Danish Muslim Aid VEDTÆGTER for Danish Muslim Aid Med hjemmel i Kongeriget Danmarks Grundlov, 67 1, og med respekt for det land vi lever i og dets love, skal de nedenfor gældende regler gælde indenfor vor forening: 1. Navn,

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling)

Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) Vedtægter Vedtægter for ONE København (organisation for netværk og erfaringsudveksling) 1 Navn 1.1 Foreningens navn er "ONE København". 1.2. Foreningen har bopæl i Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 ONE

Læs mere

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma.

Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til eventuel tilknyttet firma. 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er "Foreningen Vestas Shareholders". Stk. 2. Foreningen har adresse hos den af foreningens bestyrelse til enhver tid valgte administrator uden henvisning til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK

VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK VEDTÆGTER FOR SENIOR MC DANMARK Stiftet den 17. juni 1984. Indholdsfortegnelse 1 Foreningens navn og hjemsted...side 2 2 Foreningens formål....side 2 3 Medlemmer og deltagelse i klubbens arrangementer...side

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev.

Rideklubben Hammelev og Omegn Kirkestræde 6, Hammelev 6500 Vojens Hjemmeside www.rideklubbenhammelev.dk Mail rho@rideklubbenhammelev. Vedtægter for Rideklubben Hammelev og Omegn, vedtaget den 23/2-2011 1. Rideklubben Hammelev og Omegn, RHO, stiftet den 1.november 1978, har til formål at fremme interessen for ridesporten i Hammelev og

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub

Vedtægter. for. Roskilde Taekwondo Klub Vedtægter for Roskilde Taekwondo Klub 1 Navn Seung-Li Roskilde Taekwondo Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune. 2. Formål At dyrke de af Dansk Taekwondo Forbund godkendte idrætsgrene. Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL

VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE FORMÅL Holte Tennisklub stiftet 1921 Carlsmindevej 26 2840 Holte Den 16. april 2015 VEDTÆGTER for Holte Tennisklub NAVN, HJEMSTED OG ADRESSE 1 1. Klubbens navn er Holte Tennisklub (HT). 2. Klubbens hjemsted er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere