JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1"

Transkript

1 JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Skole og fritid workshop 1 1

2 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Workshop 1: Folkeskolens rummelighed Workshop 2: Fritiden og dens indhold Workshop 3: Unge der ikke tiltrækkes af organiserede fritidsaktiviteter Facilitator: Anker Nielsen og Bjørn Ravnbøl, core-team a/s. System: ThinkTank/Group Systems leveret af Bo Felding, SQ1 Danmark Nærværende rapport gengiver samtlige input afgivet i det elektroniske mødesystem Group Systems ThinkTank ved workshops under bandekonferancen den 29. januar

3 1. Workshop 1: Folkeskolens rummelighed 1. Folkeskolens rummelighed: Hvad er jeres erfaringer? 1.1. Der er behov for uddannelse i det multietniske samfund for lærere på skoler med stor gruppe af etniske minoriteter, så der skabes forståelse for elevernes forhold, den familiære baggrund de kommer fra mv. Så denne gruppe unge kan rummes i skolen. [06] 1.2. Forråelse af miljøet med gangsterattituder, skaber disciplinære problemer på skolen og faglig dygtighed er ikke sejt. Den kortsigtede egoistiske løsning er eksklusion af de mest besværlige elever. [02] 1.3. Dialog med de unge efterlader det indtryk at de selv tager afstand fra bandemiljøet. [02] 1.4. Der er meget lidt fokus på de indadvendte elever. De generer ikke nogen og kommer ikke i fokus. [02] 1.5. Vigtigt med nærværende voksne der viser interesse og er omstillingsparate. [05] 1.6. De unge bliver fanget ind i de fællesskaber, der har gangsterattituderne. De har ikke muligheden for at være i positive sociale fællesskaber på tværs af de etniske grænser. [02] 1.7. Fælles skole/klasse kultur, priotering af det sociale og fysiske udfoldelser. Glade børn er aktive børn [05] 1.8. Bredere samarbejde i de forskellige netværk [05] 1.9. Indsatsen på det sproglige område skal intensiveres, især når det kommer til børn og unge med etnisk baggrund. [05] Arbejde med en fælles værdisætning. [05] Intensivt samarbejde og overdragelse mellem børnenes miljøer, så som skoler, klubber osv [05] Man kan ikke rumme de urolige elever, og forsøger at udskille dem til specialtilbud. Hvis de ikke møder op, så reageres der ikke. Der er ikke fokus for at få de unge tilbage til de almene tilbud igen. Skolen rummer ikke urolige drenge. [06] Det er vigtigt at være opmærksom på hvilken måde man italesætter de unge der har særlige udfordringer. Ex lade være med at kalde det krig og soldater, men fokusere på adfærden og ikke personen. [08] Være opmærksom på at mange af de unge har et aktivt og velfungerende fritidsliv, samtidig med at det ikke fungerer særlig gost i skole og hjem, og derfor forsøge at inddrage erfaringer i skolelivet [08] Kosten har stor betydning for motivation og overskud til at indlære og modtage undervisning, erfaringen er at niveauet stiger markant når der på skolen tilbyder mad. [08] udskillelse til specialklasser skaber stigmatisering, den unge får mindre og mindre anerkendelse og ryger ud af fællesskabet. Hvis man ikke er en del af fællesskabet i klassen, finder man fællesskaber i andre grupperinger. [06] forældrenetværk virker, det skaber ansvar og fællesskab. Minoritetsforældre bliver inddraget i et fællesskab - tjek det kriminalpræventive råds hjemmeside [06] gode erfaringer med Åben Skole, hvor socialforvaltning, SSP, skole, mv. er repræsenteret. Der er børnepasning og mad. Det skaber rum for dialog, hvor mange får mod til at møde op og få råd, vejledning og hjælp. Skaber relationer på kryds og tværs. [06] 3

4 åbenhed for at bruge ubrugte ressorucer, som fx frivillige med ind i "skoleområdet" [08] der er gode erfaringer med brug af tolke til forældremøder mv. [06] Folkeskolen stigende boglighed med eksamen i alle fag passer ikke til især de drenge, der er urolige drenge. En second chance mulighed i folkeskolen, der satser på praktisk og kreativt arbejde eksisterer ikke. [02] der er gode erfaringer med modermålsundervisning - det gavner begrebdannelse og tilegnelse af dansk som andet sprog og giver etniciteten status [06] skolerne er presset til at være fokuseret på det læringsmæssige, der er behov for fokus på det sociale, elever skal trives for at kunne bevæge sig fagligt [06] forældre skal være engagerede i deres børns skolegang og deres sociale trivsel i klassen [06] gode erfaringer med at lærere kommer hjem i familien, giver et indblik i elevernes forhold [06] Vi er nødt til at sørge for en anderkende pædagogik og adfærd hos de voksne på skolerne, således at alle børn oplever at de som individ er set og hørt som de mennesker de er og at de oplever at også de besidder vigtige kvaliteter som fælleskabet har brug for. [1] Det tværfaglige samarbejde skal fungere bedre end det gør nu, der skal tænkes i tværfaglige netværk omkring det enkelte barn [07] Personalet skal være rummelige, hvis det skal lykkes [07] Folkeskolen i dag er meget mere målrettet de gymnasiale uddannelser end mod de erhvervsrettede, det kan gøres bedre [07] Rummelighed kræver at forskellige børn får forskellige tilbud, hvis de skal behandles ens [07] Negative lærerforventninger risikerer at skabe en følelse af ekslusion og dermed modkultur hos elever med minoritetsbaggrund [03] Med negative lærerforvebninger menes negative forventninger hos lærerne til tosprogede elevers adfærd og læringspotentiale [03] Politikere og medier skal være deres rolle bevidst og opføre sig ordentligt i ord og tale. [1] Vi har brug at folkeskolen får ro til at arbejde med det grundlæggende lange seje træk, MEN samtidig er det afgørende at ledere på skoler og i kommuner tager ledelsesopgaven på sig og følger op, så der rent faktisk sker noget ude i sidste led hos børnene. [1] Rummelighed sætter begræsninger - for at kunne rumme nogen sætter man ofte andre udenfor (1) [1] Være opmærksom på at sproget forandre sig - ungdommen har altid haft "et grimt" sprog. Man mener ikke nødvendigvis hvad man siger når man er ung. [1] Lærerne er ikke klædt på til at takle de sociale problemer, der fylder mere og mere. [1] Forældrene skal rustes til at sende deres børn i skole. Fælles for alle de børn, som på senere tidspunkt bliver marganiserede og utilpassede har alle haft en dårlig skolegang. [09] De ressourcestærke forældre skal være budbringere for de ressourcesvage forældre og hjælpe dem til at forstå, hvad der sker på skolen. Invitere dem med til forældremøder, fortælle hvad der tales om, være med til at fortælle forældrene om skolens kultur, rettigheder og pligter. Guide forældrene til at ruste deres børn til skolegangen; ligefra hvordan et godt penalhus skal se ud, til vigtigheden af at få morgenmad og at deltage i skolens socialeliv etc. [09] 4

5 1.38. Forældrene skal inddrages i lang højere grad - også der hvor det er svært. Forældre føler sig ikke altid velkomne på skolerne, og videregiver denne følelse til deres børn. [03] Gør børnene stolte af deres sprog. Forbyd ikke børn at tale deres modersmål, fremhæv det som noget særligt og positivt! [03] Skoleledere og skoler skal give plads til forældres engagement. Vi skal starte med at sørge for at forældrene føler sig velkomne i den danske folkeskole, så er der større chance for at ders børn vil føle sig velkomne og ligeværdige. Forældre lærer deres børn at 'passe på' hvis de ikke selv føler sig ligeværdigt accepterede, og så skaber børnene modkultur. [04] Lærerne mangler kompetencer til at magte opgaven med rummelighed. [04] Den rummelige folkeskole skal afspejle det samfund vi lever i. Det er kravene fra fremtidens arbejdsmarked. Hvis forældre får viden om de sociale og interkulturelle kompetencer deres barn opnår i den rummelig folkeskole, vil de turde tage ansvar for at rumme forskellige børn i deres barns klasse. Desuden vil forældrene opnå de kompetencer. [04] Elever skal kunne være på skolen efter skoletid. Alle skoler bør have gratis fritidstilbud til mellemtrins- og udskolingselever. så de har et mødested, som forældrene har tillid til. [04] Heldagsskole [04] Rummelighed kræver meget struktur - struktur kan godt strukturere gruppearbejde, projekter m.m. og står ikke i kontrast til kreative processer. Væk fra ensidigt fokus på fag-faglighed - det reproducerer en ekskluderende læringsstil. [03] Skolekulturen i dag favoriserer piger, der kan sidde stille. [03] Folkeskolen mangler mænd. [03] Der opstår nemt en modkultur, hvis elever ikke oplever at være noget værd/at kunne opnå status i forhold til skolens etablerede værdier [03] Særligt tosprogede drenge ser ud til at have svært ved at opnå anerkendelse i skolekulturen mange steder, sværere end deres etnicitet og køn isoleret indikerer [03] 5

6 2. Folkeskolens rummelighed: Hvad kan der gøres? 2.1. Mere tid til den enkelte elev - undervisning efter behov. [1] 2.2. Ikke være bange for at tage barnet ud til anden undervisning - ex. "ikke bolig", så snart man opdager der er et problem. TIDLIG INDSATS. [1] 2.3. Der skal arbejdes med medborgerskab og demokratisk dannelse fra 1. klasse. Der skal ligeledes sættes fokus på dette på semimarierne (også for pædagoger) [1] 2.4. Elevrådsarbejdet skal tages alvorligt - fra ledelse og hele vejen ned. [1] 2.5. Et ungdomsliv har 3 hjørner, der skal arbejde sammen: skole/vejledning, fritid og beskæftigelse. Det bindende element skal være den demokratiske dannelse. [1] 2.6. Fælles efteruddannelse for de forskellige interssenter. [1] 2.7. kunne forene skole og fritidsaktiviteter, evt. gennem skoleidræt [1] 2.8. Anerkendelse af de forskellige professioners faglighed - så samarbejdet bliver optimalt. [1] 2.9. Der skal ressourcer til forældrearbejdet - det kan ikke bære af ildsjæle alene. Der skal hjælp til det praktiske. [1] se materialet Forældrene på banen på [06] Bredere samarbejde mellem lærere og pædagoger, (evt. LP-modellen, Norge) skaber bedre mulighed for at se bredere på barnets kompetencer, og skabe en hverdag hvor de -'vilde børn' trives. [04] Ja, og udvid samarbejdet til også at tage socialrådgivere og sundhedsplejersker med. Samtidig skal det sikres, at de unge ikke falder igennem det net, der spændes ud under dem. [02] Giv de mere udadreagerende praktisk orienterede drenge en mulighed for at få anerkendelse i skolen for de evner, de har, gennem mere erhvervs- og praksisorienterede fagtilbud i folkeskolen, hvor drengene fastholder tilknytningen til deres kammerater i klassen. [02] Mindre fokus på resultater af PISA undersøgelser og test - mere fokus på relationsbaseret undervisning. [02] Åbne væresteder med tilbud om voksenkontakt. [02] Giv de unge mulighed for at danne egne klubber - med tilbud om voksenkontakt - men hvor de unge selv bestemmer, hvad der skal ske i klubben. Tilbuddet skal være gratis. Det skal nok tjene sig tifoldigt ind. [02] Ansætte unge som klubbestyrer med et ansvar for at stedet er pænt og ordentligt. Det virkede på "Stjernen", Frederiksberg. [02] Bazar Music Shop på Nørrebro/NV [09] Gratis fritidsaktiviteter på skolen. Giv eleverne mulighed for at være på skolen efter skoletid. [04] Alle elever skal have en udtalelse ved afgangsprøven der nævner alle de kompetencer eleven har, som der ikke afgives prøve i. [04] Klasseassistenter der tager sig af den sociale trivsel i klassen, i samarbejde med læreren. [04] Der arbejdes obligatorisk med klassens trivsel på 3 årgang, på Hummeltofteskolen i Virum. Dette varetages af skolens AKT lærere [05] Gøre skolen mere åben også efter kl. 14, flere muligheder for at inddrage et samlet skole og fritidstilbud. [07] Fritidstilbuddet skal være åbent når der er behov for det [07] Skabe gode rollemodeller både i forhold til forældrenetværk og i forhold til de unge [07] Relationsarbejdet er altafgørende selvom det koster tid og penge [07] 6

7 2.23. Åbn skolerne op. Skab netværk blandt forældre på tværs af klassetrin. Morgencafé, mor-møder, fester. Lad forældrene stå for det og bidrage på det niveau hvor de kan, de vokser med opgaven. [04] Spørgs Blågård Skole [04] Gøre skolen til et kultursted, på tværs af skole og køn. [07] PPR indsatsen tager for lang tid p.g.a. dokumentationsbyrden. Udvid lærerenes kompetenceområde i de lettere sager. Opret distriktsteams som samles på skolen jævnligt, så de relevante personer er på stedet. [04] Skolehjem-vejledere og ssp på skolerne. De kan have den personlige relation til familierne som løfter. [04] Brug Tolk/modersmålslærere!!!!!! og gerne en fast som kender børn og familier. [04] Cooperative learning er en undervisningsstruktur, der inkluderer alle børn. [04] De to-sprogede forældre ved ikke at de må blande sig i hvad der sker på deres barns folkeskole. Det er den vigtigste grund til, at de ikke engagerer sig mere i skolerne. + skolerne har ikke effektivt fokus på at give dem den viden. Brug folkeskolen har et projekt er handler om hvordan vi får de forældre med: [04] Giv ro og vis tillid til Folkeskolen. Nu skal vi koncentere os om kontakten til børnene, vi ved allerede i stor hvad der skal til. [04] Man skal styrke små dynamiske relationsfokuserende netværk på tværs af skolen/fritid og højere inddragelse af familien [07] Flere erhvervsrettede tilbud i skolen, fx erhvervsklasser [07] svenske erfaringer med fx at sætte en svag elev fra en 7 kls, som er på 5 kls niveau, til at være hjælpelærer i en 4 kls og derved motiveres til selv at lære mere [08] er der erfaringer med at involvere socialt - og skolestærke familier med en etniske minoritetsbaggrund, som forbiller for samme gruppe med socialt - og skolesvage børn / unge? [08] Der er gode erfaringer med større samarabejde mellem SFO / klubber / opsøgende medarbejdere, hvor sociale svage elver og boglit svage elever er blevet hjulpet og skolen løftet i sin faglighed [08] fritidsområrdet har store erfaringer med at styrke børn og unge sociale kompetener og selvværd, smat selvtillid, disser erfaringer kan med gode integreres i Folkeskolen, hvor fokus er de kognitive kompetencer [08] Lærerjobbet skal anerkendes. Lærerne skal også have lettere adgang til kompetenceudvikling bl.a. i sprogudvikling, klasserumsledelse, anerkendende pædagogik. Brug kreative læringsstrategier. Samarbejde med andre skoler/lærere og lær af hinandens spidskompetencer [03] Mindre brug af udskillelse og sanktioner, større brug af fællesskabet og det sociale ansvar blandt de ressourcestærke. Mentor- og venneordninger blandt eleverne. Gode erfaringer med, at elever bruges til at hive fat i kammerat med eks. meget fravær, det virker bedre end hvis de voksne henvender sige. [06] Dannelse af inkulderende forældrenetværk ved skolestart [06] Danne mentorordning på familieplan ved skolestart eller når der kommer nye familier i klassen. Organiseret via kontaktforældre eller ressourceforældre [07] Plas til fysisk udfoldelse, agressionshåndteringstræning, konfliktmæling mv. [06] enig enig -plads behøver ikke være kvadratmeter. [1] jeg har set det virke - kig mod True North - det kan googles og det virker [1] 7

8 2.40. Lad være med at være så bange for at lære af andre, åbn op for udveksling af ideer også fra steder hvor du måske har lidt modstand i dig. Foreksempel fra friskoler til folkeskoler og omvendt. Fra efterskoler til dagskoler, fra privatskoler til offentlige skoler. Fra ledelse i andre brancher til din egen osv osv. Der hvor man har umiddelbart har mest modstand kan man oftest lære mest [1] tidlig indsats gennem udvikling af sociale kompetancer fra de små klasser (materiale: Skolens Sociale liv) [06] Socialrådgivere på Skolerne, også gerne i klubber og daginstitutioner, så der dannes fælles sprog om tilgang til elever i faldende trivsel - hvilke indsatser er der i systemet, hvad kan forskellige aktører spille ind med, giver mulighed for en fælles tværfaglig koordineret indsats for den enkelte elev og familie [06] fokus på kompetance ift. arbejdet med tosprogede hos pædagogere og lærere [06] Klubforeningskonsulenter - er bindeled mellem foreningsliv og skole [06] findes i Estland, en på hver mellemskole, til at formidle fritidstilbud, den fritid som tidligere blev fyld af medlemsskab af Pionerbevægelsen [06] system, så det bliver muligt for unge at deltage i fritidsaktiviteter. inspiration fra England, hvor unge kan tjene point ved at udføre eks. rengøringsarbejde på skoler, eller i klub. Point giver adgang gratis deltagelse i fritidsaktiviteter, biobilleter, som kummunen betaler - oppertunity cards [06] systemet rummer "opportunity cards",smart cards hvorpå der kan indsættes credits for forskelligt arbejde,gode resultater der ikke kan veksles til kontanter men kan bruges på klub-kontingenter,billetter til koncerter m.m. [06] systematisk indsats for at skaffe fritidsjob [06] Det er især en opgave i de områder, hvor det er vanskeligt for de unge selv at skaffe sig job. På Tingbjerg Skole er kontakten formidlet via erhvervsklassen. [07] Ressourcecenter Ydre Nørrebro - et fristed for de unge, hvor forskellige aktiviter ydet af frivillige er organiseret. Giver fællesskab og anerkendelse [06] En Unges hjemmeside for storkøbenhavn (og for andre regioner) hvor de unge selv kan netværke og fortælle om deres tilbud i det omfang de er udenfor det etablerede klub- og foreningsliv [06] Fleksible tilbud til de unge, der er ved at falde ud af systemet. Tilbud til unge der kombinerer arbejde og undervisning, eks. arbejde tre dage om ugen og skole resten af tiden [06] Rigtig god idé [02] Hurtigere, bedre og tættere samarbejde mellem skolerne, kommunen og sagsbehandlere i forhold til de problematiserede børn/familier. [09] Ungehuse/klubber, hvor forskellige indsatser er samlet, ink. vejledning til fritidsjob mv. - En bedre koordinering af klubber. De forskellige klubber er specialiserede tilbud, eks. musik, skate, dans mv. Man betaler som ung et lavt samlet kontingent og kan skifte fra klub til klub ift. interesse. De unges mødes mere på tværs og skaber fællesskaber (Inspiration fra Talin) [06] Folkeskolens opbygning er så "firkantet" i sin struktur at, eksempelvis skole-hjem samarbejdet er lagt i faste rammer. Nogle elever har brug hjemmebesøg og andre har ikke. Det burde kunne lade sig gøre, at differientiere tilbudene. [09] Der er faktisk en meget bred lovgivning omkring skole-hjemsamarbejdet, så skolerne har lov til at tænke utraditionelt. Skab rum for dialog med forældrene - lad være med at fortsætte med det I plejer at gøre af ren vane, hvis det ikke virker. Find de steder, hvor en dialog med forældrene fungerer og udbyg det. Skab uformelle mødesteder, hvor forældrene kan komme til orde på skolen. [03] 8

9 2.53. Ministerier (og medier) er med til at bestemme hvad der anerkendes som en god skole. Tendensen har været at der primært er fokos på fag-faglighed. Undervisningsministeriet skal gå foran og fremhæve og anerkende skoleaktiviteter, vor lærere og klasser skaber sammenhænge og resultater hvor vilde unge, involveres sammen med andre for deres ressourcer, sådan at disse bliver synlige. Det kan være med til at udvide en for snæver skolekultur. [03] Hiv fritidstilbudene ind på skolen først så børnene kan gå til aktiviteter lige efter skoletid, - mange har barrierer i forhold til forældre der ikke kan følge, eller ikke har råd til at børnene går til noget. [03] enig her fra - man skal selvfølgelig have det struktureret ordentlig. Men det vil gøre det nemt for alle at deltage uanset socialstatus [1] Rinkebyskolen i Sverige er et godt eksempel på en skole, der åbner sig og danner rammen for et aktiv fritidsliv for elever (og til en vis grad også forældre) med stor inddragelse og medbestemmelse [03] Politisk mod i kommunalt regi til at tage upopulære beslutninger, der kan hjælpe os frem mod bæredygtige skoler mht. elevsammensætning. [03] En mere inkluderende og anerkendende sprogpolitik på skolerne. Brug retten til at oprette f.eks. arabisk som valgfag. [03] Saml den sociale indsats omkring udsatte børn. Inddrag forældre tidligt [03] Erfarings- og vidensdeling mellem de unge og ældre lærere. Skolelederne har ansvaret for, at de nyuddannede ikke får "skod-skemaerne" og evt. kan få en ældre lærer som mentor. [09] Der skal være nogle gode og billige tilbud til alle unge! [09] Man skal ikke have berøringsangst overfor, at nogle elever er boglige og andre er ikke-boglige; der skal være tydelighed fra skolen side til forældrene om, hvor elevernes kompetencer ligger og der skal gives nogle alternative tilbud til udvikling af de andre kompetencer. [09] Lave et fælles skole værdi grundlag [05] Abejdet med at sikre positive sociale relationer og trivsel i klassen/gruppen, for at skabe rum til læring. [05] Give de unge tilbud om steder de kan henvende sig, hvis de har spørgsmål, problemer eller bare har brug for at blive hørt. Eks et "Frirum" hvor der sidder nogle voksne der har tiden og overskuddet [05] Lav klare retningslinjer om en positiv og inkluderende brug af alle sprog, f.eks. elevernes modersmål på skolen [03] SKolerne skal udvikle og drage fordel af børnenens interkulturelle kompetencer og synliggøre det "seje" og brugbare og helt nødvendige i at have disse kompetencer på fremtidens globaliserede arbejdsmarked. Skab stolthed blandt de unge! [03] Bedre at poste mange ressourcer i folkeskolen end at skulle bruge en masse ressourcer på at rette op senere hen!! [03] Besøg og bliv inspireret af gode eksempler fra forskellige skoler og kommuner i forhold til at undervise tosprogede elever [03] Skab mange billeder/rollemodeller for "den gode elev" - den gode elev skal afspejle rigtig mange typer - Færre lyshårede piger i skolebrochurer! [03] 9

10 2. Workshop 2: Fritiden og dens indhold 1. Fritiden og dens indhold: Hvad er jeres erfaringer? 1.1. Den enkeltes motivation for at deltage i allerede eksiterende fritidstilbud. Ikke alene at vælge fritidsaktiviteter, men også at deltage. Erfaringen er, at de udsatte børns forældre ikke bakke op om børnes fritidsaktiviteter. Projektet styrker den enkeltes motivation ved en individuel handleplan, hvor der også tages kontakt til forældrene. Det virker. [9] 1.2. Vigtigt med dialogen med de unge - spørg de unge i lokalområdet, hvilke tilbud de har brug for. [3] 1.3. vi HAR EN ERFARING MED AT DET ER SVÆRT AT FASTHOLDE UDSATTE BØRN OG UNGE I FRITIDSTILBUD, DETTE KAN DER RÅDES BOD PÅ VED AT FIRTIDSORG UNDER STØTTTER FX TRANSPORT KONTINGENT ETC [2] 1.4. En anden erfaring er, at der skal sættes ind, hvor problemer er og så hurtigt som muligt. Problemer kan hurtigt ekskalerer. [9] 1.5. Vi har erfaring om, at ved fastholdelse af de unge i klubtilbud er der essentielt, at tilpasse aktiviteterne til målgruppen. Gode erfaringer med musikudvikling (Hip- Hop, Rap) hvor de unge selv producere, skaber lyd, lys og synger og få følelsen af medansvar for en produktion. [5] 1.6. Vi har erfaring med at det tværsektorielle arbejd har stor effefkt i fritids arbejdet. Både mellem de frivillige og de forskellige kommunale instanser. [2] 1.7. Ifht de børn og unge der ikke får opbakning er det vigtigt at forældrenes rolle overtages af fritidspersonalet. [2] Vi påtænker, at det er vigtig at se forældrene som ressource personer, og det er personalets opgave at agere fritidsdel samt at støtte de forældre der har behovet, men ikke tager over da der er vigtigt at sende signal om at forældrene også har kvalifikationer og færdigheder. Måske etablerer netværksmøde med de relevante personer hvor forældrene bliver involveret. [5] Vi må ikke gå ind og overtage ansvaret. Det skal ligge hos forældrene. Vi skal støtte op om familien og klæde dem på med redskaber og viden så de selv kan tage ansvar. [7] 1.8. Der er vigtigt med stærkt samarbejde mellem proffesionelle og forældre. [2] 1.9. Samarbejde er vitgtigt. Både mellem de enkelte myndigheder, men også mere uformelt. Fodboldkamp mellem politi og kvarterets rødder, eller købmanden på hjørnet kan man tale med om ikke at sælge gas, der sniffes, eller andre ting. Det virker. [9] Det er vigtigt at den der har kontakt til den unge har ansvaret indtil at medarbejderen har givet staffetten videre og den virkelig bliver givet videre, altså at man sikre som medarbejder at den anden medarbejder man tager kontakt til tager hånd om problemerne, før man slipper tøjlerne. [9] gode erfaringer: formelt og uformelt netværkssamarbejde i lokalområdet - ingen nævnt ingen glemt [6] Der stor synergi i fritidslivets samarbejde med skolen. [2] Vi skal starte med det tætte samarbejde med forældrene allerede i indskolingen [2] samtænkning og overlevering mellem skole og fritid er essentiel for forbyggelsen [2] Relationsarbejde med de unge. Det lange seje træk. Tillid, respekt og anderkendelse. Medarbejdere der tror på de unge og er villige til at vise den unge alternativer til kriminalitet. [7] 10

11 Relationer er absolut fundamentet for at skabe og vedligeholde motivationen hos de unge. [3] Relationen til den enkelte unge er rigtig vigtig, og det er vigtigt at ar den voksne konstant tror på den unge [8] Det sociale og tilliden betyder rigtigt meget. At tage ud i skoven de unge og indsatspersonerne eller tage ud og fiske. Det giver dem indhold i fritiden og det opbygger tillid. De bruger ikke tiden på ballede og man kan tale med de unge om problemer før de opstår, når der er tillid. Det fungerer rigtigt godt. Også fordi de i fritidsaktiviteterne opdager de unge at de kan noget. [9] Et eksempel kunne være at medarbejderne i klubberne går på gaden til byfester. Det har virket rigtigt godt, fordi de unge ikke gider at spille smarte overfor en de skal se i øjene mandag morgen. [9] vi har gode erfaringer med at lave projektklubber, dvs der differncierede tilbud under samme ledelse [2] Vigtigt at give unge muligheder for at realisere deres drømme - vi skal skabe relationer til de unge uden hensyn til skæve og utradionelle arbejdstider [6] Indsats i lokalområder. Dialog og samarbejde gennem skolerne. Mange familier i udsatte boligområder bruger ikke fritidsaktiviteter som en naturlig del af deres hverdag. Skolen repræsenterer en form for autoritet, der kan være med til at gøre fritidsaktiviteter til et trygt sted at sende børn hen. Dialog med forældre gennem skolen. [3] De områder hvor der ikke er noget klubmiljø (fra myndighedernes side), er der problemer. Et sted hvor de unge føler et ejerskab. I stedet for ejerskab over områder på gaden. Det gør det endnu bedre, hvis de unge føler ejerskab. [9] Meget gode erfaringer med Gadepulsen+ modellen på indre Nørrebro hvor unge drenge over 18 år få indflydelse på etableringen af et værestede- bliver ansat af kommunen, så det ikke er pædagogisk personale der er ansat men ildsjæle - gadeplansarbejder, så der opstå en ansvarsfølse og aktiviteterne og dagsordenen bliver fastsat af de der bruger værestedet. Der betales ikke kontingent og man kommer og går som man har lyst. [5] fritids tilbudenes indsats sammen med gadeplan og boligsocial indsats løfter lokal områderne [2] Luk og stop samtlige projekter og overfør midler til eksisterende fritidstilbud samt sæt stopper for politiske hovsaløsninger hver gang der er mediefokus på problemstillinger. [7] Skab kontinuitet i barnets liv og opvækst gennem gode overgange mellem småbørnspasninger - skoler - fritidsklubber o.s.v. [6] Vi henviser til vores tidligere uda [6] Nogle klubmedarbejder der har arbejdet med de unge tidligere, kan man sætte til at arbejde på gaden, fordi de kender de unge. De har spillet fodbold med dem, så kan de snakke med dem meget lettere. De opsøgende medarbejder skal kende de unge i forvejen, det virker godt. [9] GRATIS FRITIDS OG UNGDOMSKLUBBER. [7] Kunne man bruge kontingent som pædagogisk redskab? Arbejdsopgaver i klubben for at betale sit kontingent. Samle penge sammen til fælles ture - hvor man tager ud og arbejder samme i klubben - og tjener penge i fællesskab og til en fælles oplevelse. [5] Det virker på Nørrebro, Tingbjerg og Bispebjerg. [7] Kontingent i fritidstilbud for dyrt? Pædagogisk redskab? [5] Det er også en erfaring, at de medarbejder der ikke er professionelle og som selv har haft problemer er bedre til at arbejde med de unge. De har selvfølgelig 11

12 et eller andet minimum af professionalisme, de har noget faglighed. Det hjælper. De ved hvad der foregår i de unges hoveder. Det virker rigtig godt. [9] Vores erfaring er, at en sammensætning af professionelle med forskellig erfaringsmæssig- og uddannelsesmæssig baggrund er en styrke i arbejdet med de unge. Vigtigt at kunne supplere hinanden, og repræsentere forskellige positioner overfor de unge, og i det metodiske arbejde. [3] Aktivteter med mening i. Alternativ for de unge til den anerkendelse og respekt de får på gaden gennem kriminelle eller voldelige aktiviteter. Skabe aktiviteter for dem der giver dem respekt og anerkendelse. Mange praksiseksempler med eks. boksning og kampsport. [3] Der er gode erfaringer med arbejedet i at implemetere NVIES inklusions deffinitioner [2] AAlborg har gode erfaringer med samarbejdet mellem politiet og Fritidscentrene gennem en gruppe under politiet "ungepolitiet". Ungepolitiet har stor indsigt i de unges færden og begyndende kriminalitet og uheldig gruppedannelse. [6] Det er også vigtigt at klublederen ikke bare er der en gang imellem. Han skal være der i tide og i utide. Han skal også være der om aften. Det er vigtigt. Han skal være der når der er problemer. [9] Det er en sjældenhed, at klublederen er på arbejde om aften, men det virker. [9] Sikke noget sludder. Lederen skal sørge at personalet er klædt til at håndtere opgaven. [7] Lederen kan ikke gøre det uden at være tilstede, også om aften. [9] LEderen kan ikke klæde medarbejderne på ordentligt, hvis han ikke er der om aften. [9] En leder... Leder og fordeler. Han/hun skal skal vide hvad der forgår. [7] Lillebror projekt: Man samler mindre brødre og tilbyder dem en kontakt person, som en forebyggende indsats med henblik på og etablere kontakt til forskellige fritidsaktiviteter, for senere at få dem fast etableret i den aktivitet den enkelte unge vælger. Det foregår i grupper med 10 børn i alderen 8-10 år. Projektet kører med en såkaldt idrætskordinater, som planlægger de ugentlige tiltag. Aktivitetsudgifterne dækkes af frivillige organisationer (ex. Red Barnet, Rotary) [4] Tilbuddet skal differentieres så det tilpasses opgeven. f.eks. kontingentfritagelse i visse områder. Klubben ud på gaden i andre. [8] Keep it simple... Det handler om anderkendelse og en fremtid der er værd at kæmpe for. [7] Pladsgaranti-grænser kan ikke være afgørende for fleksibilitet i forhold til aldersgrupper og de enkelte fritidstilbud -Pladsgaranti må ikke sætte grænser for pædagogiske behov. [6] Koordination-fastholdelse-veholdenhed-tværsektoriel/faglig indsats-dedikation, det virker [2] Vi har erfaringer med succes ved at tilbyde indenditetsskabende aktiviteter (musik, teater m.lv.) [6] Erfaringerne fra plads til alle, altså at være koordinator til fritiden kan bruges. [9] Bedre evaluering, erfaringsopsamling og forskning i forhold til eksisterende projekter, så man bliver bedre til at bruge den viden, der skabes i praksis. [3] Der er ingen der bliver kriminelle af at være aktive i en fritids-ungdoms klub/sportsaktiviteter! [4] 12

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK

NYE UNGE NY UNGEPOLITIK NYE UNGE NY UNGEPOLITIK Strategier for ungeindsatser Udgiver: Børne- og Kulturchefforeningen, 2009. Tekst: Toke Agerschou, Jes Jørgensen, Alma Larsen, Jesper Larsen, Flemming Olsen og Klaus Majgaard. Illustrationer:

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog

Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Styrket social og forebyggende indsats i problemramte boligområder Metodekatalog Juni 2014 1 Indhold FORORD 4 1. INDLEDNING 5 2. METODEKATALOGETS GRUNDLAG 7 3. METODEBESKRIVELSERNES OPBYGNING 11 4. METODERNE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang

LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang LEKTIECAFÉER: Et springbræt til en bedre skolegang UDGIVET AF BIBLIOTEKSSTYRELSEN, KOMMUNERNES SKOLEBIBLIOTEKSFORENING SAMT STATSBIBLIOTEKET/BIBLIOTEKSCENTER FOR INTEGRATION LEKTIECAFÉER: ET SPRINGBRÆT

Læs mere

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE

LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE LEKTIECAFÉ LEDERMAPPE Mappen Kære aktivitetsansvarlige Først og fremmest tusinde tak for det store arbejde, du lægger i lektiecaféarbejdet, og den forskel du er med til at gøre for udsatte børn og unge

Læs mere

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse

UNGE TA R ORDET FUTU. Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Ung. Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse FUTU innovations bureau UNGE TA R ORDET Det møde med vejlederen, det er jo mit livs vigtigste samtale Et co-creation forløb om at styrke unge til uddannelse unge ta r ordet FUTU FUTU innovations bureau

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops

JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010. BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops JUSTITSMINISTERNS BANDEKONFERENCE I DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE Spor: Familie og individ ALLE workshops 1 Indholdsfortegnelse DGI-BYEN 29. JANUAR 2010 BRYD FØDEKÆDEN TIL BANDERNE...

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16

Det Gode Naboskab. Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Det Gode Naboskab Boligsocial helhedsplan for Indre Nørrebro 2013-16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...1 1.1 Problemkomplekset på Indre Nørrebro...1 1.1.1 Børn og unge er overladt til sig selv og hinanden...1

Læs mere

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V

ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V ALLE SKAL MED E N N Y I N D S AT S M O D N E G AT I V S O C I A L A R V 1 Alle skal med-kommissionen: Indhold Formand: Mogens Jensen, næstformand, handels- og udviklingsminister Næstformand: Lars Midtiby,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart.

God. skolestart. Pædagogiske. og metodiske overvejelser omkring en god skolestart. HUSKELISTE til en god skolestart. God PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE skolestart Tryghed og omsorg er en del af hverdagen Gode relationer bygger på gensidig forståelse og respekt Eleverne skal trives for at lære Lær eleverne bedre at kende Camp

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til:

i skolens samlende fællesskab og en væsentlig ressource i forhold til at realisere alle elevers udbytte af skolegangen. Skolen forpligter sig til: Charter 11 Lilleskolernes Charter: Skolen er for børn Tiltrådt den / - 2011 af... skole Skolen er enig i: At skolen er for alle forældre, der kan tilslutte sig dens værdier og grundlag. At skolen er for

Læs mere

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015

- af helhedsplanen del. 2. Marts 2015 - af helhedsplanen del. 2 Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne evaluering? Baggrund for og formål med evalueringen... 4 Læsevejledning 4 Udgangspunkt for helhedsplanen og de faktuelle resultater...

Læs mere

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger

Shaqo 2011-2013 Anbefalinger 2013 Shaqo 2011-2013 Anbefalinger Akantus 2011 ApS 08.02.14 1. Baggrund 2 2. Målgruppebeskrivelse 5 2.1 Barriererne 5 2.1.1 Systemiske barrierer 5 2.1.2 Kulturelle barrierer 7 2.1.3 Arbejdsmarkedsbarrierer

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere