Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri"

Transkript

1 Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at styrke indsatsen mod socialt bedrageri. Enhver form for socialt bedrageri er uacceptabel. Misbrug af sociale ydelser er asocialt og med til at svække sammenhængskraften i vores velfærdssamfund. De forskellige sociale ydelser skal udbetales til borgere, der har ret til og behov for hjælpen. Socialt bedrageri skaber mistillid mellem borgerne og i forhold til modtagerne af sociale ydelser og hvis der ikke gribes ind over for socialt bedrageri, bliver danskernes vilje til at bidrage til velfærdssamfundet via skatten undermineret. Som en udløber af finanslovsaftalen for 2010 mellem regeringen og Dansk Folkeparti har et tværministerielt embedsmandsudvalg set på anbefalinger og forslag til lovændringer, der kan styrke den generelle indsats mod socialt bedrageri. Udvalgets anbefalinger til en styrkelse af indsatsen mod socialt bedrageri er samlet i Rapport fra det tværministerielle udvalg om bedre kontrol. Aftaleparterne er enige om, at udvalgets anbefalinger skal gennemføres, og at der desuden skal ske en øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn i udsatte boligområder, jf. regeringens udspil om Ghettoen tilbage til samfundet. Aftalen indeholder i alt 29 initiativer, som er beskrevet i bilaget, indenfor følgende områder: 1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet 2. Bedre kontrol mod dobbeltforsørgelse og sort arbejde 3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner 4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer 5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats 6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri 7. Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol Blandt de vigtigste af de nye initiativer er etableringen af kontrolteams i udlandet. Der etableres kontrolteams i Tyrkiet og Spanien samt et pilotprojekt med kontrolteams i Thailand og Marokko. Et andet væsentligt initiativ er intensiveringen af lufthavnstilsynet, hvor antallet af tilsyn tredobles. Kontrollen skal øges i Kastrup Lufthavn og en række andre lufthavne. Intensiveringen af Lufthavnstilsynet vil betyde, at kontrollen udbredes til flere lufthavne og grænseovergange. Formålet med disse initiativer er at forbedre kontrollen af personer, der modtager ydelser under ophold i udlandet. SKAT vil igennem aftaler med myndighederne i Tyskland og Sverige søge at gennemføre stikprøver i nærtliggende lufthavne, med henblik på at identificere, om det udvidede lufthavnstilsyn eventuelt flytter trafikken væk fra Danmark. Det skal have konsekvens, hvis kontant- eller starthjælpsmodtagere uberettiget og mod bedre vidende modtager ydelser under ophold i udlandet. De skal have en mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde. Dvs. at udover det nuværende krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt i fx kontanthjælp, vil ydelsesmodtageren også fremadrettet opleve at hjælpen nedsættes i en afgrænset periode. 1

2 Samtidig skal kommunen, hvis den får meddelelse om, at der i Lufthavnstilsynet er rejst tvivl om den generelle rådighed for en kontant- eller starthjælpsmodtager, hurtigst muligt indkalde personen til en individuel jobsamtale efter meddelelsen er modtaget. Herefter skal kommunen i en tre måneders periode indkalde personen til jobsamtale hver anden uge. Pensionsstyrelsen skal have hjemmel til at følge op på, om kommunerne har behandlet sagerne fra lufthavnstilsynet, herunder om der er givet sanktioner. Der er i kommunerne et stadig større fokus på betydningen af indsatsen mod socialt bedrageri. Det er vigtigt at styrke kommunernes indsats mod snyd og at fastholde den kommunalpolitiske opmærksomhed på området. Derfor skal en gennemgang af indsatsen mod socialt bedrageri fremover være en fast del af den kommunale revision, der gennemføres hvert år i alle landets kommuner. Udvalgsarbejdet har vist, at der efter gældende regler er en række kontrolmuligheder, som nogle kommuner tilsyneladende ikke kender eller bruger. Med aftalen får kommunerne derfor en række nye kontrolredskaber, som vil kunne gøre indsatsen endnu mere fintmasket. Men det er ligeså vigtigt, at kommunerne benytter alle de eksisterende kontrolmuligheder optimalt. Aftalen indeholder derfor en række initiativer, der skal sikre bedre vejledning om de gældende kontrolmuligheder. Samtidig opfordrer aftaleparterne kommunerne til, fx via efteruddannelse at give de kommunale kontrolmedarbejdere bedre muligheder for kompetenceudvikling. Aftaleparterne finder, at det er vigtigt, at den forøgede indsats mod socialt bedrageri ikke skaber utryghed blandt modtagere af forsørgelsesydelser, der faktisk overholder reglerne. Dette gælder specielt pensionister, som i nogle situationer har svært ved at forstå reglerne om, hvornår man er enlig eller samlevende. Der vil derfor blive udarbejdet informationsmateriale til pensionisterne om denne problemstilling. En række af udvalgets anbefalinger vedrører initiativer, der kræver yderligere afklaring af blandt andet regelgrundlaget. Aftaleparterne er derfor enige om, at der skal nedsættes et permanent udvalg om bedre kontrol, hvor disse initiativer forankres. Behovet for et permanent udvalg understreges af, at det sociale bedrageri konstant udvikler sig og antager nye former. Der er derfor behov for et fast og vedholdende fokus på bekæmpelse af socialt bedrageri. Det nuværende kendskab til det reelle omfang af socialt bedrageri i Danmark er desuden yderst begrænset. Det vil derfor også være en hovedopgave for det permanente udvalg at igangsætte en udredning af omfanget. En af udfordringerne vedrørende kontrollen af socialt bedrageri er, at der er en række myndigheder, der hver især løser forskellige opgaver, der har berøring med socialt bedrageri. Når udbetaling og beregning af en række store velfærdsydelser fra 2012 samles i fem sagsbehandlingscentre (Udbetaling Danmark), vil muligheden for kontrol og tilsyn med udbetalingen af disse ydelser blive forbedret væsentligt. Der er imidlertid samtidig behov for, at der skabes en fælles ramme i den offentlige sektor for organiseringen af den operationelle indsats mod socialt bedrageri. Aftaleparterne er derfor enige om, at det permanente udvalg som sin første opgave skal udarbejde en strategi, der skal sikre en fælles ramme for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor det analytiske beredskab styrkes og koordineres, således at de involverede myndigheder hurtigere og mere effektivt kan gennemføre indsatser, hvor der er størst behov for det. Erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats inddrages. 2

3 Aftaleparterne er desuden enige om, at udvalget skal udarbejde en risikoanalyse med henblik på at identificere, hvilke ydelsesmodtagere i de enkelte kommuner, det er mest relevant at målrette kontrolindsatsen mod. På den baggrund og gennem en risikobaseret tilgang overvejes mulighederne for at forbedre kontrolindsatsen yderligere, herunder f.eks. kontakt med borgere i form af hyppigere mødepligt hos kommunen. Gennemførelsen af aftalens initiativer vil føre til en forbedret indsats mod socialt bedrageri og derved føre til offentlige besparelser i form af reducerede udbetalinger af sociale ydelser m.v. Der vil i forbindelse med gennemførelsen af anbefalingerne være implementeringsomkostninger og løbende udgifter til den intensiverede indsats. Der afsættes 7,2 mio. kr. i 2011 og 7 mio. kr til at implementere og igangsætte initiativerne i aftalen, og yderligere 3 mio. kr. årligt i 2013 og 2014 til løbende udgifter. Samlet set skønnes aftalen at medføre offentlige besparelser også på kort sigt. Aftaleparterne er enige om, at der skal forelægges en status for initiativerne i aftalen, herunder især arbejdet i det permanente udvalg, i efteråret Aftaleparterne underrettes endvidere kvartalsvis om fremdriften i arbejdet. I bilaget er de konkrete initiativer nærmere beskrevet. 3

4 Bilag Styrket indsats mod socialt bedrageri Indsatsen mod socialt bedrageri skal være så fintmasket og effektiv som muligt. Aftalen mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om de initiativer, der skal iværksættes, dækker derfor bredt over en række områder: 1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet 2. Bedre kontrol med dobbeltforsørgelse og sort arbejde 3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner 4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer 5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats 6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri 7. Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol 1. Bedre kontrol med ydelser ved ophold i udlandet Det er lovligt at modtage en række ydelser, selvom man ikke opholder sig i Danmark. Det er især pensioner, der i ganske stort omfang medtages til udlandet. Det kan imidlertid være vanskeligt for myndighederne i Danmark at kontrollere, om en ydelsesmodtager, der er bosat i udlandet, fortsat lever op til betingelserne for ret til ydelsen. Erfaringer fra Norge og Holland viser, at der er behov for øget kontrol blandt pensionister, der har bosat sig i udlandet. Modtagere af blandt andet dagpenge og kontanthjælp skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet og udnytte deres arbejdsmuligheder aktivt. De ledige skal dermed som hovedregel have ophold i Danmark, og skal forud for udrejse af landet orientere a-kassen eller kommunen. Alligevel viser erfaringerne fra lufthavnstilsynet i bl.a. Kastrup Lufthavn, at en del modtagere af overførselsindkomster rejser til udlandet, uden at det er godkendt af a-kassen eller kommunen. Aftaleparterne er enige om følgende initiativer: Etablering af kontrolteams i udlandet Der etableres kontrolteams i Tyrkiet og Spanien for perioden , og et 2-årigt pilotprojekt i henholdsvis Thailand og Marokko. I forhold til Tyrkiet vurderes det at være nødvendigt at indgå en politisk aftale som grundlag for, at Danmark kan etablere forsøg med kontrolmedarbejdere i landet. I forhold til Marokko skal de nærmere vilkår undersøges. Medarbejderne skal primært være lokal arbejdskraft. Kontrolmedarbejderne vil bl.a. via lokale registre kunne undersøge, hvordan en person er bopælsregistreret, og om personen har væsentlige ejendomsbesiddelser, som kan have indflydelse på retten til offentlige ydelser. Kommunerne i Danmark vil også kunne bede om at få tjekket oplysninger om, hvorvidt personer, der rejser på gentagne ferier i de pågældende lande, fx ejer en bolig i landene. Pilotprojekterne i Thailand og Marokko skal evalueres efter at have været i funktion i godt et år, således at der kan tages stilling til eventuel videreførelse. 4

5 Intensivering af lufthavnstilsynet De seneste erfaringer med lufthavstilsynet peger på, at der er behov for en to-strenget strategi. For det første en fortsat bredt rettet kontrolindsats, der giver synlighed og som kan virke præventivt. For det andet en målrettet indsats mod de flyankomster og afgange, hvor der erfaringsmæssigt registreres en højere andel af personer, som potentielt set snyder med offentlige ydelser i relation til deres udlandsophold. På nuværende tidspunkt gennemføres minimum 12 tilsyn årligt i Københavns Lufthavn Kastrup. Pensionsstyrelsens kontrol skal øges i Københavns Lufthavn Kastrup i samarbejde med politi og SKAT. Fremover skal der som minimum gennemføres yderligere 13 målrettede tilsyn, hvilket vil være en kraftig styrkelse af indsatsen. Der vil således som minimum blive gennemført 25 kontrolaktioner om året i Københavns Lufthavn Kastrup. En yderligere intensivering af Lufthavnstilsynet svarende til 10 ekstra tilsyn årligt vil betyde, at fremtidige aktioner også omfatter andre lufthavne og grænseovergange i overensstemmelse med gældende EU-regler. Bedre opfølgning på resultatet af lufthavnstilsyn Det skal have en konsekvens, hvis kontant- eller starthjælpsmodtagere uberettiget og mod bedre vidende modtager ydelser under ophold i udlandet. De skal have en mærkbar sanktion, der svarer til de sanktioner, der gives ved uberettiget modtagelse af hjælp samtidig med arbejde. Det betyder, at hjælpen nedsættes med 1/3 i 3 uger for personer, der modtager hjælp på voksensats. 2. gang inden for de seneste 5 år nedsættes hjælpen med 1/3 i 20 uger. Samtidig skal kommunen, hvis den får meddelelse om, at der i Lufthavnstilsynet er rejst tvivl om den generelle rådighed for en kontant- eller starthjælpsmodtager, hurtigst muligt indkalde personen til en individuel jobsamtale efter meddelelsen er modtaget. Herefter skal kommunen i en 3 måneders periode indkalde personen til en jobsamtale hver anden uge. Pensionsstyrelsen skal have hjemmel til at følge op på, om kommunerne har behandlet sagerne fra lufthavnstilsynet, herunder om der er givet sanktioner. Initiativet kræver lovændring. Desuden opprioriterer Pensionsstyrelsen tilsynet med a-kassernes håndtering af lufthavnssagerne. Mulighed for at følge elektroniske spor Pensionsstyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af konkrete sager efter arbejdsløshedsforsikringsloven have adgang til at indhente oplysninger fra pengeinstitutter. Formålet er at undersøge, om kreditkort er brugt i udlandet med henblik på at afklare, om der er ophold i Danmark. Initiativet kræver lovændring. 2. Bedre kontrol med dobbeltforsørgelse og sort arbejde Nogle borgere modtager sociale ydelser, som de ikke har ret til, fordi de arbejder eller holder ferie. Det er vigtigt at kommunerne har redskaber til at kontrollere og sætte ind overfor dobbeltforsørgelse. Det gælder både muligheden for adgang til andre myndigheders oplysninger om indkomster, og det gælder kommunernes adgang til direkte kontrol. Kommunerne kan i dag uanmeldt gennemføre virksomhedskontroller, hvor det primære formål er at kontrollere, om der på en virksomhed er medarbejdere, der samtidig med arbejde evt. sort arbejde - modtager sociale ydelser. Imidlertid kan der efter gældende regler ikke gennemføres virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser og heller ikke i sager med konkret mistanke om snyd. Aftaleparterne er enige om følgende initiativer: 5

6 Virksomhedskontrol på tværs af kommuner Kommunernes adgang til at gennemføre virksomhedskontroller skal udvides. Der er behov for at kunne gennemføre dels virksomhedskontrol på tværs af kommunegrænser efter aftale med den berørte kommune, dels virksomhedskontrol i konkrete sager frem for som nu kun ved stikprøvekontrol. Initiativet kræver lovændring. Ingen dobbeltforsørgelse ved udbetaling fra Feriekonto Der etableres ny digital adgang til Feriekonto med henblik på at sikre, at kommuner og a-kasser kan bruge feriedata (feriekonto-udbetalinger) i kontrolindsatsen. Herved kan det undgås, at personer, der holder ferie, samtidig modtager overførselsindkomster. Bedre oplysningsgrundlag om omfang af selvstændig virksomhed Det er muligt at kontrollere lønmodtageres arbejdsindkomst via Indkomstregistret. Der er ikke tilsvarende muligheder for at kontrollere om ydelsesmodtagere driver selvstændig virksomhed og omfanget heraf. Oplysninger om momsregistrering og momsangivelser skal derfor gøres tilgængelige for a-kasser og kommuner, således at det bliver muligt også at kontrollere selvstændige, herunder omfanget af virksomheden. Initiativet kræver lovændring. 3. Bedre kontrol i og på tværs af kommuner Store dele af kontrollen mod socialt bedrageri foregår i kommunerne, og kontrollen i den enkelte kommune er ofte samlet hos relativt få kontrolmedarbejdere. Samtidig er der tale om et bredt og kompliceret lovgivningsområde. Det er ikke alle kommuner, der i dag bruger de allerede gældende regler og hjemler fuldt ud. For at sikre mere ensartethed, effektivitet og koordination, herunder at de eksisterende muligheder for kontrol bliver udnyttet, har kommunerne brug for mere vejledning og bedre kontrolredskaber. Desuden skal reglerne gøre det muligt at samarbejde mere på tværs af kommuner. Aftaleparterne er enige om følgende initiativer: Bedre udnyttelse af oplysninger mellem forvaltningerne i kommunen (bl.a. om børns udlandsophold) Det er vigtigt, at de forskellige forvaltninger i en kommune er opmærksomme på, at oplysninger, som de modtager, kan have relevans for andre dele af forvaltningen. Fx kan de dele af forvaltningen, der arbejder med udbetaling af børneydelser, have nytte af oplysninger fra kommunens skoler om børns længerevarende fravær. Kommunerne skal vejledes om reglerne om fortsat udbetaling af børneydelser, herunder at barnet som udgangspunkt skal opholde sig i Danmark for at familien er berettiget til disse ydelser, og om at udbetalingen af børneydelser kan stoppes ved udlandsophold, herunder ved genopdragelsesrejser. Pensionsstyrelsen vil orientere kommunerne herom. Øget udbredelse af best practice ved anvendelse af digitale registre For at sikre en effektiv kontrolindsats er det afgørende, at eksisterende registre (fx Indkomstregisteret, CPR mv.) bruges konsekvent i sagsbehandlingen i alle kommuner. Ved at integrere brugen af relevante registre i den daglige sagsbehandling vil mange fejludbetalinger kunne bremses tidligere. En del kommuner har allerede gode erfaringer på området. Best practice fra disse kommuner skal 6

7 udbredes til alle kommuner. Beskæftigelsesministeriet vil gennemføre en konference for alle landets kommuner i Bedre vejledning til kommunerne om pligt til indberetning, når udlændinge søger om offentlig hjælp til forsørgelse Det kan være svært for den enkelte kommunale sagsbehandler at overskue de særlige forhold, der gælder vedrørende udlændinge, der søger om offentlige forsørgelsesydelser. Korrekte indberetninger er en forudsætning for, at der kan blive taget stilling til, om en opholdstilladelse eventuelt skal inddrages. For at sikre en bedre administration på området, gennemfører Beskæftigelsesministeriet i samarbejde med Integrationsministeriet et serviceeftersyn af vejledningerne til kommunerne på det udlændingeretlige område. Registersamkøring på det kommunale område Det er i dag alene den enkelte kommune, der har adgang til at foretage registersamkøring vedrørende borgere, der modtager offentlige ydelser. I de specielle tilfælde, hvor mange kommuner kan have interesse i en fælles samkøring (fx tilfælde som Libanon-sagen fra 2006), vil det være en fordel, hvis samkøring kan ske centralt og på én gang frem for i 98 forskellige kommuner. Derfor skal der indføres en hjemmel til, at Pensionsstyrelsen i særlige tilfælde kan foretage registersamkøring på det kommunale område, sådan som det allerede er tilfældet på a-kasseområdet. Det er fortsat kommunerne, der skal behandle eventuelle sager. Registersamkøringen skal ikke række udover kommunernes nuværende hjemmel. Initiativet kræver lovændring. Tilflytterkommuner får adgang til sanktionsoplysninger Der er tilfælde, hvor det er relevant for en tilflytterkommune at vide, om en nytilflyttet borger har fået en sanktion i fraflytningskommunen. Det gælder fx, når en kontanthjælpsmodtager har fået nedsat sin kontanthjælp i et antal uger. Hvis tilflytterkommunen ikke kan få oplysning herom, kan kontanthjælpen ikke udbetales korrekt. Efter de gældende regler kan tilflytterkommunen kun få denne oplysning, hvis borgeren giver sit samtykke hertil. Tilflytterkommunen skal have adgang til sådanne sanktionsoplysninger også selvom borgeren ikke vil give samtykke hertil da oplysningen har betydning for korrekt beregning af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse. Initiativet kræver lovændring. 4. Øget koordineret indsats i udsatte boligområder, herunder ghettoer De hidtidige erfaringer med Fairplayindsatsen og indsatsen i forhold til at bekæmpe socialt bedrageri viser, at der især i byområder med en høj koncentration af beboere på offentlig forsørgelse er konstateret problemer med sort arbejde, illegal arbejdskraft og socialt bedrageri. Det er derfor vigtigt at intensivere indsatsen i disse områder. Aftaleparterne er enige om følgende initiativ: Øget koordineret indsats mod misbrug af fx dagpenge, kontanthjælp og efterløn Ved hjælp af konkrete analyser og risikovurderinger skal der med inddragelse af de berørte kommuner tilrettelægges en systematisk kontrolindsats med fokus på problemerne i de udsatte boligområder. Jf. regeringens udspil Ghettoen tilbage til samfundet. 7

8 5. Bedre opfølgning på den kommunale kontrolindsats Der er netop gennemført en undersøgelse i alle landets kommuner, hvor de kommunale revisorer har set på kommunernes kontrolindsats en såkaldt temarevision. Temarevisionen viste bl.a., at det ikke er alle kommuner, der benytter de eksisterende kontrolmuligheder. Desuden er en del kommuner tilsyneladende først kommet i gang med kontrolarbejdet i forbindelse med temarevisionen. Det er vigtigt at fastholde det fokus, der nu er på området. Dels skal det sikres, at de der snyder, bliver fundet, og dels er der formentlig en væsentlig præventiv effekt ved den forøgede kommunale kontrolindsats. Aftaleparterne er enige om følgende initiativer: Socialt bedrageri skal være en fast del af den kommunale revision For at fastholde indsatsen og styrke det politiske fokus i kommunerne på kontrolarbejdet skal kontrolarbejdet fremover indgå som en del af den årlige kommunale revision, der afrapporteres med en revisionsberetning til kommunalbestyrelsen og en række ministerier. Beskæftigelsesministeriet fastsætter nye regler i bekendtgørelsen. Konference om eksisterende muligheder for kontrol Beskæftigelsesministeriet gennemfører som en del af opfølgningen på temarevisionen i 2011 en konference for kommunerne med fokus på resultatet af undersøgelsen og på de eksisterende kontrolmuligheder og hjemler. Beskæftigelsesministeriet følger også op på temarevisionen med en skriftlig tilbagemelding til kommunerne. 6. Flere kommunale politianmeldelser af socialt bedrageri Temarevisionen viste, at nogle kommuner i sager med konkret mistanke om forsætligt eller groft uagtsomt socialt bedrageri ikke har forelagt sagen for politiet til nærmere vurdering. Det er afgørende, at kommunerne gennemfører en grundig sagsbehandling og foretager anmeldelse i sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Aftaleparterne er enige om, at det er vigtigt, at kommunerne indgiver politianmeldelse i de sager, hvor der er mistanke om socialt bedrageri. Kommunerne bør, hvis der er behov for det, tage kontakt til den lokale politikreds med henblik på en dialog omkring samarbejdet mellem den pågældende kommune og politikreds. Såfremt sådanne drøftelser giver anledning til generelle spørgsmål, eller der i øvrigt lokalt indhøstes erfaringer i sager om socialt bedrageri, vil sådanne spørgsmål kunne tages op i anklagemyndighedens nationale fagudvalg for økonomisk kriminalitet. 7. Nedsættelse af et permanent udvalg om bedre kontrol For at sikre opfølgningen på ovenstående initiativer, og ikke mindst for at sikre kontinuitet og koordination af den fremadrettede indsats mod socialt bedrageri, er der behov for et permanent udvalg på området. Et permanent udvalg vil også give mulighed for overvejelser om yderligere tiltag, blandt andet med inspiration i udenlandske erfaringer. Aftaleparterne er derfor enige om at nedsætte et fast, tværministerielt udvalg på kontrolområdet, hvor KL løbende bliver inddraget. 8

9 Det permanente udvalg om bedre kontrol skal desuden udarbejde det nødvendige grundlag for at følgende initiativer kan iværksættes: Udarbejdelse af en strategi, der skal sikre en fælles ramme for en mere effektiv og tværgående offentlig kontrolindsats mod socialt bedrageri, hvor det analytiske beredskab styrkes og koordineres, således at de involverede myndigheder hurtigere og mere effektivt kan gennemføre indsatser, hvor der er størst behov for det. Erfaringerne fra SKATs Fairplay-indsats inddrages. Udredning af det mulige omfang af socialt bedrageri. Det nuværende kendskab til det reelle omfang af det sociale bedrageri er yderst begrænset. I den forbindelse bør især svenske erfaringer inddrages. Udarbejdelse af en risikoanalyse med henblik på at identificere, hvilke ydelsesmodtagere, det er mest relevant at målrette kontrolindsatsen mod. På den baggrund og gennem en risikobaseret tilgang overvejes mulighederne for at forbedre kontrolindsatsen yderligere, herunder fx kontakt med borgere i form af hyppigere mødepligt hos kommunen. Etablering af et kontrolforum til udveksling af erfaringer og best practice mellem kommunale kontrolmedarbejdere (evt. via nettet). En del af kommunikationen mellem den ledige og kommunen/a-kassen foregår i dag elektronisk. Når en ledig sender fx et dagpengekort, vil forsendelsen blive påført en såkaldt IPadresse, der viser, hvilken computer forsendelsen er sendt fra. Det skal undersøges, hvilke muligheder der er for stikprøvevis at udtrække en række elektroniske forsendelser og kontrollere disse for, om de er sendt fra udlandet. Der tages efterfølgende stilling til, hvordan mulighederne skal anvendes i praksis. Udarbejdelse af praksisorienterede kontrolvejledninger, hvor der ses på tværs af de forskellige regelsæt i forhold til forskellige persongrupper. Analyse af barrierer og muligheder for øget tværgående udnyttelse af oplysninger og registre på ydelsesområdet. Undersøgelse af mulighederne for andre myndigheders brug af SKATs oplysninger fra udenlandske skattemyndigheder. En udlænding kan i forbindelse med tilbagevenden til hjemlandet eller det tidligere opholdsland modtage økonomisk støtte til tilbagevenden efter repatrieringsloven. Efter repatrieringsloven kan udlændingen kun modtage støtte til repatriering én gang. For at undgå misbrug af repatrieringsordningen, f.eks. ved at en udlænding, der tidligere har modtaget støtte til repatriering indrejser på ny og på ny opnår støtte til repatriering fra en anden kommune, skal der etableres en central registrering af afgørelser om støtte til repatriering efter repatrieringslovens 7. Undersøgelse af mulighederne for kommunerne til at indhente oplysninger om, hvem der modtager post på en given adresse. 9

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt

N O T A T. Status på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri. Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 192 Offentligt N O T A T på Aftale om en styrket indsats mod socialt bedrageri Marts 2014 Baggrund Som led i finanslovsaftalen for 2011 indgik den tidligere

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL. Anbefalinger og overvejelser

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL. Anbefalinger og overvejelser RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM BEDRE KONTROL Anbefalinger og overvejelser København, oktober 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Forord...2 Kapitel 2 - Indledning, baggrund og perspektiv...4

Læs mere

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013

Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 132 Offentligt N O T A T Redegørelse om Arbejdsmarkedsstyrelsens gennemførelse af lufthavnstilsynet i 2011, 2012 og 2013 Januar 2014 J.nr. 2013-0013443

Læs mere

Kontrolgruppens Årsberetning 2015

Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens Årsberetning 2015 Kontrolgruppens årsberetning beskriver Kontrolgruppens indsatsområder og resultater for 2015 samt forventninger til 2016. INDLEDNING OG FORMÅL Kontrolgruppen blev oprettet

Læs mere

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri

Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 L 86 Bilag 8, L 87 Bilag 8 Offentligt Udbetaling Danmark og socialt bedrageri Resumé Der er foretaget grundige analyser af, hvilken konstruktion der er mest hensigtsmæssig i forhold

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen

Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Årsrapport 2015 Kontrolgruppen Kontrolgruppens årsrapport 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Den Fælles Dataenhed...2 3. Provenuudvikling - økonomiske resultater...3 4. Årets indsatsområder...3

Læs mere

Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt. Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri

Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt. Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri Socialudvalget 2011-12 SOU Alm.del Bilag 425 Offentligt Høring om retssikkerhed og socialt bedrageri Kontrol med sociale ydelser Socialt bedrageri for 7 til 12 milliarder årligt Udbetaling af sociale ydelser

Læs mere

Indledning. Indsatser i 2015

Indledning. Indsatser i 2015 Notat om: Kontrolgruppens årsberetning 2015 Borgerservice Sagsbehandler: Birgitte Gulmark Dato: 5. april 2016 Til: - J. nr.: 16/006537-3 Indledning Kontrolgruppen, som arbejder på tværs af forvaltningerne,

Læs mere

sociale ydelser Til De kommunale revisorer

sociale ydelser Til De kommunale revisorer Til Kommunalbestyrelserne Vejledning til temarevision og 2009 - Indsats mod misbrug af De kommunale revisorer sociale ydelser I slutningen af november 2008 udsendte Velfærdsministeriet et brev til kommunalbestyrelserne

Læs mere

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser

Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Kommunernes indsats mod misbrug af sociale ydelser Temarevision 2009 Udgiver: Pensionsstyrelsen Tryk: Pensionsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag København, juli, 2011 Pensionsstyrelsen Landemærket

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig.

har nogen boende, så de eksempelvis alligevel ikke er enlige ikke bor på de adresser, hvor de angiver at bo eller faktisk opholder sig. Bilag 1 Kontroltrin 3 Kontrolgruppens indsatser 2014 a. Anmeldelser (anonyme/ikke anonyme) Anmeldelserne blev primært modtaget elektronisk. Der har også været telefoniske, personlige og skriftlige henvendelser,

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Information om ny lov og anmodning om oplysninger

Information om ny lov og anmodning om oplysninger Information om ny lov og anmodning om oplysninger Folketinget har vedtaget en række lovændringer i forlængelse af den indgåede aftale om kontanthjælpsreformen. Lovændringerne træder i kraft d. 1. januar

Læs mere

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel

Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Aftale om en strengere kontrol over for udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste Nyt kapitel Der skal være strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, og det skal have

Læs mere

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen

Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Notat Dato 14. marts 2016 MEB Side 1 af 11 Inspiration til TR/AMiR: Hvordan håndterer vi konsekvenserne af de nye lave ydelser? Kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen Den nye lov om kontanthjælpsloft

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,.

UDKAST. til. 1. I 5, stk. 4, indsættes efter 54 a, : 68 a, stk. 4, og efter 69, stk. 4 og 5, indsættes: 69 j, stk. 11,. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 (Omtryk - 16-12-2015 - Ændret ordlyd) BEU Alm.del Bilag 58 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol

Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Perspektiver på datadreven og risikobaseret kontrol Oplæg på SAS-Institute formiddagsseminar November 2016 AGENDA 1. Digitaliseringsstrategiens bidrag til datadreven og risikobaseret kontrol 2. Kontrolsamarbejdet

Læs mere

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi

Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet. Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Fællescenter Økonomi Afrapportering 2014 Kontrolarbejdet Indledning Årsrapporten 2014 indeholder oplysninger om kontrolmedarbejderens resultater og indsatser i 2014.

Læs mere

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler.

Notat. Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune. Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Notat Emne: Udtalelse til Magistraten vedrørende sociale og arbejdsmæssige klausuler. Den 10. oktober 2013 Sociale og arbejdsmæssige klausuler i Aarhus Kommune Beslutningsforslag om sociale og arbejdsmæssige

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om utilsigtet brug af AMU Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om utilsigtet brug af AMU (beretning nr. 3/2012) 18. januar 2016 RN

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS)

Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Sagsbehandling (HOS) Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser 1 Indledning: Kommunerne har ansvaret for at administrere langt de fleste af de sociale ydelser

Læs mere

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen

Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen Arbejdsmarkedsstyrelsen Policycenteret Arbejdsmarkedscentre: Forsøg med en sammentænkt indsats mellem kommuner og arbejdsformidlingen For at sikre en fremtidig udvikling af velfærdssamfundet, bliver det

Læs mere

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2014. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 2. marts 215 Årsrapport 214 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam) er

Læs mere

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på:

Kontrolgruppen. Kontrolgruppen ønsker at igangsætte et tværgående, forebyggende samarbejde, som øger fokus på: Kontrolgruppens Oplæg til strategi og indsats Kontrolgruppen Skanderborg Kommune har siden januar 2010 haft en kontrolgruppe. Afdelingens opgave er ud fra de oplysninger, der er til rådighed at undersøge

Læs mere

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen

Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Fejlagtige udbetalinger og socialt bedrageri- de danske erfaringer ved kontorchef Susanne Bærentzen, Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontrolansvar Arbejdsmarkedsstyrelsen fører kontrol med a- kasser (totalkontrol)

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 8, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015, som ændret ved xx, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen regulerer forhold

Læs mere

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter.

Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Faktaark om National strategi mod æresrelaterede konflikter. Dette faktaark giver et overblik over strategiens fokusområder og en række af de centrale initiativer. Myndighedsarbejde Strategien skal sikre,

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2010 Årsresultat for 2010: Årsresultatet for 2010 er samlet kr. 8.653.638. Det fremkommer således: Fremadrettede

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune

Indstilling. 1. Resumé. Til Århus Byråd via Magistraten. Den 9. juni Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. juni 2009 1. Resumé Århus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Det foreslås, at der sker en styrkelse af den eksterne

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Juni 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/2013 om fejludbetalinger af

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014

Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Helhedsorienteret sagsbehandling årsrapport 2014 Kommunalbestyrelsen besluttede i 2010 at opprioritere indsatsen mod socialt bedrageri ved at etablere et kontrolteam i forbindelse med Opkrævningsafdelingen.

Læs mere

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse

Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering anbefalinger til jobcentrenes modtagelse Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER

HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Hallo Norden HALLO NORDEN NORDISKE GRÆNSEHINDRINGER Præsentation af Hallo Norden på seminaret Færøerne og Norden - muligheder, rettigheder, hindringer Torsdag 18. november 2010. HALLO NORDEN Hallo Norden

Læs mere

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave

God Løsladelse. Infopakke september 2011 3. udgave God Løsladelse Infopakke september 2011 3. udgave www.kriminalforsorgen.dk Læs i infopakken: Velkommen til infopakke og nyheder om God Løsladelse Samarbejdsaftaler mellem Kriminalforsorgen og kommunerne

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 895 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 20. juni 2011 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø. Juni 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø Juni 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 9/2014 om tilsyn med det psykiske

Læs mere

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2014. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2014 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 3. Ny strategi s. 4 Kontroltrin 3 4. Indsatser i

Læs mere

Håndter helhedsorienteret kontrol

Håndter helhedsorienteret kontrol Håndter helhedsorienteret kontrol Udmøntning af samarbejdet mellem Udbetaling Danmark og kommunerne Udbetaling Danmark, 9. december 2011 Version 1.4 (godkendt) 1 Uddrag af udkast til UDK-loven side 1 af

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets

1. Baggrund - klagebehandling generelt på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets NOTAT 1. maj 2014 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2014/0004440-2 Social- Sundheds- og markedsområdet Ledelsessekretariatet Behandling og afrapportering af klager på Arbejdsmarkeds og Uddannelsesudvalgets område

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2

Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 Statusrapport Kontrolgruppens arbejde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Sammenfatning... 2 3. Organisation og opgaver... 2 3.1 Organisation... 2 3.2 Opgaver... 2 4. Indsatsområder i 2012... 2

Læs mere

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven

Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven Udkast af 19. oktober 2005 Fremsat den {FREMSAT} af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og udlændingeloven (Integrationskontrakter, erklæring om integration

Læs mere

Alle hænder skal bruges

Alle hænder skal bruges Alle hænder skal bruges Liberal Alliances udspil til en kontanthjælpsreform Kontanthjælpen er den laveste sociale ydelse i Danmark. Den er ment som en hjælp til dem, som midlertidigt er havnet uden for

Læs mere

Helhedsorienteret sagsbehandling

Helhedsorienteret sagsbehandling Helhedsorienteret sagsbehandling Kontrol med uretmæssig modtagelse af offentlige ydelser Årsrapport 2011 Årsresultat for 2011: Årsresultatet for 2011 er samlet kr. kr. 9.168.393 Det fremkommer således:

Læs mere

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2016 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning og fokus s. 4 Provenu s. 5 Kontroltrin 3 3. Indsatser

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig)

Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Folkeregistrering contra sociale sager (enlig) Sag efter CPR - loven Sagerne med Fiktiv adresse-situationen (dvs. at to personer bor sammen, men opretholder hver sin adresse i folkeregistret) kan angribes

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)]

Notat. Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Notat Modtager(e): BEU cc: [Navn(e)] Kontanthjælpsloft Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel,

Læs mere

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013

Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 69. Opfølgning på indsats mod socialt bedrageri for 2013 Magistraten tog opfølgningen på indsats mod socialt bedrageri for 2013 til efterretning. Beskrivelse

Læs mere

Team Kontrols årsrapport for 2012

Team Kontrols årsrapport for 2012 Team Kontrols årsrapport for 2012 1 Indledning Team Kontrol er en tværgående enhed i Halsnæs Kommune, der blev etableret i 2010. Organisatorisk er Team Kontrol placeret i Velfærdsservice som en del af

Læs mere

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013

Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Bilag 77 Offentligt (02) 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser 10/2013 Beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Rigsrevisionens notat om beretning om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark April 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v.

UDKAST. Forslag. til. Lov om ændring af lov om sygedagpenge. (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage m.v. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge 17. august 2010 (Ændring af beskæftigelseskravet, ophør af ret til sygedagpenge på søgnehelligdage

Læs mere

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse nr. 28/05 8. juni 2005 Straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen Rundskrivelse om straksaktivering, nye underretninger og ændring af rådighedsbekendtgørelsen

Læs mere

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte

Tidlig indsats i forhold til børn, unge og familier med behov for særlig støtte Overordnet målsætning Alle medarbejdere i Furesø Kommune er forpligtet til at gøre en indsats overfor børn og unge, der viser tegn på behov for særlig støtte. Det forebyggende arbejde og en tidlig identificering

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser

Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser Rigsrevisionens notat om beretning om fejludbetalinger af sociale ydelser November 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om fejludbetalinger af sociale ydelser (beretning nr. 10/2013)

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse

Indførelse af et straflempelsesprogram Mulighed for at besigtige lommer og tasker under en kontrolundersøgelse 23. januar 2007 Aftale mellem Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om en styrkelse af konkurrencen Effektiv konkurrence er en

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012

Kontrolgruppen. Årsberetning 2012 Kontrolgruppen Årsberetning 2012 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over kontrolgruppens arbejde. 3. Redegørelse om vurderingen

Læs mere

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014

Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Center for Opkrævning og Kontrol NOTAT 21082014 Bilag til KFU indstilling om KFF s kontrolindsats: Status for første halvår af 2014 Betaling & Kontrol fastholder

Læs mere

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) Nyt kapitel Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark. Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet

Læs mere

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd

Børnehus Syd. Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Børnehus Syd Samarbejdsaftale mellem Odense Kommune og Assens Kommune omkring Børnehus Syd Formål Det overordnede formål med børnehusene er at bidrage til at sikre en koordineret og skånsom tværfaglig

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2

Tværgående... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Information fra Udebetaling Danmark til kommunernes Borgerservice Indhold Tværgående.... 2 Kommunernes vejledningspligt på Udbetaling Danmarks ydelsesområder... 2 Barsel.... 3 Ressourceforløbsydelse eller

Læs mere

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Kontrolgruppen. Årsberetning 2015 Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice Kontrolgruppen Årsberetning 2015 Du vil i årsberetningen blandt andet kunne læse lidt om: Det økonomiske resultat 2015 Sager fra det virkelige liv. Statistik

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 700 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag.

Statusrapport 2015. Kontrolgruppen. Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. Statusrapport 2015 Kontrolgruppen Vi er optaget af, at ydelser udbetales på korrekt grundlag. 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Sammenfatning s. 3 Kontroltrin 3 3. Indsatser i 2015 s. 5 Kontroltrin

Læs mere

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016.

Det nye kontanthjælpsloft trådte i kraft den 1. april 2016 og får virkning seks måneder senere, hvilket vil sige den 1. oktober 2016. Notat Side 1 af 5 Til Til Aarhus Byråd Orientering Orientering om Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indsatser i forbindelse med implementering af kontanthjælpsloft, 225-timers

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet

Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Notat vedr. reform af sygedagpengesystemet Regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har den 18. december 2013 indgået aftale om en reform af sygedagpengesystemet

Læs mere

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Borgerservice Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Overdragelse af sagsområder til Udbetaling Danmark Dato: 8. maj 2012 1.

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

SAMARBEJDSPLAN 2013 MIDT- OG VESTSJÆLLANDS SAMARBEJDSPLAN 2013 for samarbejdet mellem Midt- og Vestsjællands Politi, kommunerne, andre offentlige myndigheder, interesseorganisationer, foreninger mv. i politikredsen Side 1 Samarbejdsplan 2013 En

Læs mere

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen

Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Kristendemokraterne Aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen 4. maj

Læs mere

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol

Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Afrapportering 2010 + 2011 - Helhedsorienteret Kontrol Indledning: Ved budgetvedtagelsen i oktober 2009 blev det besluttet, at formalisere og styrke indsatsen mod socialt bedrageri ved at fastansætte en

Læs mere

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HelSam 29. februar 216 Årsrapport 215 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HelSam)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 8 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af beskæftigelseskravet, afskaffelse

Læs mere

Implementering af beskæftigelsesreformen

Implementering af beskæftigelsesreformen Den 18. september 2015 Implementering af beskæftigelsesreformen Regeringen indgik den 18. juni 2014 forlig med Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti om en reform af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger

Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB alm. del Bilag 71 Offentligt Status på Handlingsplan for håndtering af PCB i bygninger Baggrund PCB er en miljøgift, der i perioden 1950-1977 har været anvendt

Læs mere

REGERINGEN 25. august 2005

REGERINGEN 25. august 2005 REGERINGEN 25. august 2005 Kommissorium for en samlet gennemgang og vurdering af det danske samfunds beredskab mod terrorisme 1. Terrorhandlingerne i Madrid i marts 2004 og senest i London i juli 2005

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I medfør af 62, stk. 7, 63, stk. 5, 65, stk. 6, og 65 a, stk. 7, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2015,

Læs mere

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens

SYGEMELDT. Korrektur. Hvad skal du vide? Horsens SYGEMELDT Hvad skal du vide? Horsens Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sygemeldt og aktiv...side 3 Udbetaling af sygedagpenge...side 4 Når vi modtager din sygemelding...side 6 Opfølgning det videre

Læs mere

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet

Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Strukturreform, spørgsmål vedr. skatteområdet Spr. 1_SKM_S Hvilken rationaliseringsgevinst, mener regeringen, der kan realiseres, når der tages hensyn til den allerede stedfundne udvikling i de kommunale

Læs mere

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen

Bekendtgørelse om digital kommunikation i arbejdsløshedsforsikringen BEK nr 1644 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0015364 Senere ændringer

Læs mere

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013

Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Til: Byrådet Den 4. Marts 2014 Redegørelse for indsatsen mod socialt bedrageri: Kontrolindsats mod socialt snyd i 2013 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Resume Kontrolindsatsen mod socialt snyd varetages

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere