Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige"

Transkript

1 Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret november 2011

2 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er målrettet de boligsociale medarbejdere. ABC s frivillighedspolitik består desuden af en Frivillighåndbog, som er tiltænkt de beboere og andre, der gør en frivillig indsats i et af de boligområder, som er med i det boligsociale samarbejde i Albertslund, kaldet Albertslund Boligsociale Center (ABC). Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem Albertslund Kommune, BO-VEST og ni almene boligafdelinger fra AB og VA. ABC har til opgave at udvikle og koordinere den boligsociale indsats i Albertslund. Den boligsociale indsats handler om at fremme trivsel, tryghed og naboskab i boligområderne. Redaktion: Udgivet af: Mai Green Petersen, projektleder Rikke Møller, udvikling og layout Albertslund Boligsociale Center Kanalens Kvarter Albertslund Forsidefoto: Fra kåringen af Årets Beboere, januar 2011 Inger Hansen, Blokland - Årets Nabo Niels Sølvason, Kanalens Kvarter - Årets Ildsjæl Mediha Bilgic, Albertslund Nord - Årets Brobygger 2

3 Indhold Indledning Hvorfor en frivilligstrategi? s. 4 Vision, Mission & Definition af frivillige Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? s. 5 Hvorfor er det vigtigt, at vi støtter det frivillige arbejde i boligområderne? s. 6 Hvem er de frivillige? s. 7 Samarbejde med frivillige Samarbejde med valgte frivillige s. 9 Forskellige former for samarbejde med frivillige s. 10 Frivilligroller s. 11 Model - 4 typer af frivilligroller s. 11 Hvordan bruges modellen? s. 12 Hvervning af frivillige s. 13 Forventningsafstemning s. 14 Fastholdelse af frivillige s. 15 Motivation af frivillige s. 15 Motiver for at lave frivilligt arbejde s. 16 Redskab til at skabe motivation s. 17 Din motivation smitter s. 19 Tilbud til frivillige din rolle s. 20 Afsked med frivillige s. 22 Når en frivillig ønsker at stoppe s. 22 Den vanskelige afsked s. 23 Litteraturliste s. 24 3

4 Indledning Hvorfor en frivilligstrategi? Frivillighed er oppe i tiden. Der findes meget relevant litteratur om emnet. Men frivillighed i det boligsociale arbejde skiller sig på en række områder ud fra frivilligt arbejde i f.eks. humanitære organisationer. Håbet er, at denne frivilligstrategi kan bidrage til at synliggøre, hvordan der kan arbejdes med frivillige i de boligsociale projekter. Nærværende strategi er udarbejdet i dialog mellem ABC s områdesekretariat og et frivillighedsudvalg, bestående af ansatte og frivillige fra de forskellige boligområder, der er medlem af ABC. Udvalget blev nedsat i 2009, hvor ABC s arbejdssekretariat vedtog, at der skulle arbejdes med at udvikle en frivilligheds-politik. De deltagende boligområder er blevet indbudt til at lade sig repræsentere i udvalget. Udvalget har i perioden fra peget på behov og muligheder for at forbedre vilkårene for det frivillige arbejde i boligområderne. Dialogen har mundet ud i dels en håndbog til beboerne, dels i denne strategi tiltænkt de ansatte i ABC. De to dokumenter udgør tilsammen ABC s frivilligpolitik. Der er tale om levende dokumenter, som de involverede parter vil være med til at videreudvikle med tiden. Indledning Formålene med at have en nedfældet frivilligpolitik i ABC-regi er stadig at blive bedre til at skabe muligheder for frivillige i det boligsociale arbejde. at engagere en bred og repræsentativ kreds af beboere. at afstemme forventninger mellem frivillige og ansatte. at gøre det nemmere for de frivillige, ved at de kender formål, rammer og muligheder. at anerkende og synliggøre, hvilken rolle det frivillige arbejde spiller i ABC og i boligområderne. Indholdet af strategien er ikke nyt for ABC. Der lægges i forvejen stor vægt på samarbejdet med frivillige i ABC. Det nye er, at vi har formuleret de snitflader, der er mellem frivillige og ABC-medarbejdere. Ønsket med en frivilligstrategi målrettet de boligsociale medarbejdere er, at blive mere opmærksomme på de metoder, som benyttes i samarbejdet med de frivillige, at det er muligt at hente inspiration, når der opstår en bestemt situation, og at synliggøre, hvordan der samarbejdes med frivillige i det boligsociale arbejde i Albertslund måske til inspiration for andre boligsociale projekter. 4

5 Visionen Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til? Et bredt udsnit af engagerede beboere kan og vil udvikle og gennemføre aktiviteter og tilbud, som er med til at skabe et attraktivt socialt miljø, et godt naboskab og tryghed i boligområderne på sigt uden at være med i et boligsocialt projekt. Det var et stort skridt, at tage, da vi kom fra et parcelhuskvarter,og til et kæmpe socialt boligbyggeri i Albertslund. At deltage, som aktiv frivillig,blev for mig uendeligt stort, møde andre frivillige, og være sammen med så mange fremmede kulturer, som også er med i vore aktiviteter, det blev stort for mig. Anita Kallesø, beboerdemokrat i Nord. Om at være frivillig i sit boligområde. 5

6 Missionen Hvorfor er det vigtigt at støtte det frivillige arbejde i boligområderne? ABC er bl.a. sat i verden for at fremme, at boligområderne er steder, hvor alle beboergrupper kan trives og føle sig trygge. Når det frivillige arbejde spiller en vigtig rolle i denne mission, bygges det på følgende antagelser: - for det første, at tryghed og trivsel hænger sammen med social kapital, dvs. sammenhængskraften i boligområdet, de menneskelige ressourcer og den værdi og synergi, som sociale netværk giver. Hvis man kender dem, man bor side om side med, trives man bedre i hverdagen, og der opstår nye handlemuligheder i samspillet med naboerne. Det kan have vidtrækkende virkninger f.eks. i forhold til helbred og sundhed, kontakter i foreningslivet, uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er en vigtig metode i ABC at skabe møder mellem beboere og beboergrupper. - for det andet, at netværksskabende aktiviteter med fordel kan gennemføres af frivillige. I ABC arbejdes der efter ABCD metoden, som handler om at sætte fokus på ressourcerne i boligområdet, i stedet for på problemerne, om at skabe netværk mellem disse lokale ressourcer og om at lade lokalsamfundet sætte dagsordenen. Heri ligger også, at hvis det boligsociale arbejde skal være bæredygtigt og have effekt på sigt, skal det bygge på lokale kræfter og ikke på udefrakommende, der tager værktøjskassen med sig igen, når de går. En vigtig opgave for ABC er derfor at sørge for, at der hos frivillige beboere opbygges tradition for og kompetencer til at iværksætte netværksskabende og brobyggende aktiviteter, så denne indsats på sigt bliver selvbærende. Formålet med frivilliges indsats i boligområderne er altså at skabe aktivt medborgerskab -at man som beboer spørger sig selv: hvad kan jeg gøre for boligområdet - og ikke omvendt! sociale netværk -at man kender andre beboere, som man f.eks. kan tage fat i, hvis man mener, der er noget, der bør snakkes om. en følelse af ejerskab til boligområderne -at man værner om omgivelserne. godt naboskab -at man bekymrer sig om og hjælper hinanden. trivsel og tryghed -at man har det godt, føler sig hjemme og færdes bekymringsfrit i områderne. stolthed hos beboerne og et godt omdømme for boligområderne -at man er så glad for sit boligområde, at man fortæller de gode historier videre til andre. personlig udvikling for de frivillige -at man lærer nyt om sig selv og om relationen til andre. 6

7 Definitionen Hvem er de frivillige? Ved frivilligt arbejde i boligområderne forstår vi opgaver, der udføres uden at man får løn for det. udføres af egen fri vilje. er til gavn for boligområderne. er til gavn for andre end én selv, familie og venner. Beboere og andre, der yder en frivillig indsats inden for de boligområder, der er medlem af Albertslund Boligsociale Center, anses som frivillige, hvad enten de er medlem af en forening eller ej. Jeg synes, der manglede lektiehjælp da jeg var barn, derfor ville jeg gerne starte en lektiecafe her i Nord. Det er så dejligt at gøre en forskel. Assma Idrissi, frivillig beboer. Om at være tovholder for en lektiecafé for piger. 7

8 Definitionen Hvem er de frivillige? Kategorier af frivillige i boligområderne Den valgte frivillige (Beboerdemokraten). Er valgt på et beboermøde til at repræsentere afdelingens beboere gennem en afdelingsbestyrelse. Udpeger repræsentanter til ABC s organisation og andre formelle udvalg. Har mange forskelligartede opgaver i samarbejde med driften. Tager ofte også initiativer til beboerblade, miljøindsatser, sociale arrangementer m.v. i afdelingen og indgår dermed hyppigt også i nedenstående kategorier af frivillige. Den trofaste frivillige (Tovholderen). Står for, udvikler og leder selvkørende aktiviteter (f.eks. miljøgård, Mountainbike-holdet, fællesspisning, Genbrugsbutikken). Den frivillige medarbejder. Har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret af andre, evt. i en funktionsbeskrivelse (f.eks. samtale-ven en gang om ugen i Netværkshuset eller assistent på Mountainbike-holdet). Den nysgerrige frivillige. Varetager en afgrænset opgave ved et enkeltstående arrangement, som er igangsat af andre (f.eks. kopiere og omdele invitation eller være julemand til et julearrangement). Den udefrakommende frivillige, der gerne vil lave frivilligt arbejde i boligområdet (f.eks. en fraflyttet beboer eller landsorganisationer som URK eller Dansk Flygtninge hjælp). Når de frivillige er beboere i bebyggelsen, bidrager det med en særlig dimension, men også udefrakommende frivillige kan bidrage positivt til et boligområdes sociale liv og identitet. CSR corporate social responsability. Virksomheder, der tilbyder deres hjælp, fordi de gerne vil være social- og samfundsansvarlige, men som også har deres egen agenda (f.eks. Idémøbler, BRF kredit, UPS, FDB). Dette er et kapitel for sig, og vil ikke blive beskrevet nærmere i dette dokument. I boligområderne foregår der også mange aktiviteter af mere privat karakter. F.eks. sociale klubber for en afgrænset gruppe, der ikke umiddelbart er tilgængelige for andre. Selvom det også har en værdi for boligområdets sammenhængskraft, kaldes det ikke frivilligt arbejde, hvis der er tale om en lukket vennekreds. 8

9 Samarbejdet med de valgte frivillige De frivillige skal fortsat kunne fungere og bære den positive udvikling videre, når projektets medarbejdere engang er væk. Beboerinddragelse er derfor ikke kun et middel, men også et mål i sig selv. Projektorganisationen omkring ABC tager højde for dette, ved at valgte frivillige deltager i alle beslutningsorganer: den lokale styregruppe, arbejdssekretariatet og visionsgruppen. Det centrale omdrejningspunkt for samarbejde med frivillige beboere er styregrupperne. De er det beslutningsdygtige organ, når det kommer til boligsociale projekter i det enkelte boligområde. Her sidder medlemmer fra afdelingsbestyrelserne og en repræsentant fra Albertslund Kommune. Altså projektejerne, som er med til at finansiere ABC. Det er helt afgørende, at styregrupperne føler et ejerskab til den boligsociale indsats. Det er derfor vigtigt altid at aftale med styregruppen, hvad der sættes i gang i boligområdet. Husk også at orientere styregruppen om initiativer fra områdesekretariatet eller andre, som boligområdet kan have glæde af. Det er vigtigt, at beboerdemokraterne ved, hvad der foregår i området, påtager sig et ansvar og kan besvare eventuelle spørgsmål fra andre beboere. Projektmedarbejdernes rolle er at sætte styregrupperne i stand til at tage beslutninger, dvs. præsentere dem for deres handlemuligheder, de ting de skal tage stilling til, beslutningsoplæg samt videreformidle de henvendelser, som medarbejderne får fra beboere og andre. Beboerdemokraterne er også repræsenteret i arbejdssekretariatet, hvor områdesekretariatets tværgående projekter vedtages. Beslutninger i arbejdssekretariatet sættes på styregruppernes dagsorden som orientering til de styregruppemedlemmer, der ikke deltager i arbejdssekretariatet. Samarbejde Styregrupperne kan på forskellig vis involvere flere beboere i beslutningerne og i det frivillige arbejde. F.eks. kan de uddelegere kompetencer og budget til udvalg, projektgrupper eller arbejdsgrupper, eller de kan beslutte at iværksætte workshops for at involvere flere frivillige. De kan også bevillige aktivitetsmidler til frivillige beboere, der henvender sig med en god idé. Det er vigitgt, at styregrupperne klædes på til, hvordan de kan samarbejde med andre frivillige beboere. Hvis der skal være særlige goder for grupper af frivillige, bør det aftales med styregruppen, så det er gennemskueligt for alle beslutningstagere. Det kunne f.eks. være gratis deltagelse i de aktiviteter, man står for at gennemføre etc. Det er faktisk spændende at lave beboerarbejde. Jeg har lært rigtigt meget af det. Jeg vidste intet om beboerdemokrati, da jeg startede i Qasir Mirza, frivillig beboer og Årets brobygger 2009 Om at sidde i bestyrelsen 9

10 Forskellige former for samarbejde med frivillige Der samarbejdes med frivillige på mange planer i gennemførelsen af de boligsociale projekter. De frivillige kan være med på flere niveauer afhængigt af projektet/aktiviteten: med til at tage initiativ, med på råd, med på beslutninger, med til at planlægge, med til at gennemføre osv. Ved at inddrage frivillige i hele processen, lige fra planlægningen til udførelsen, er den boligsociale medarbejder med til at opbygge lokale kompetencer og give de frivillige en ejerskabsfølelse for projektet/aktiviteten. Ejerskabsfølelse er en vigtig faktor i forhold til graden af den frivilliges engagement og dermed fastholdelsen af den frivillige. Læs mere om dette på side 17. I de fleste tilfælde vil det være oplagt, at en frivillig påtager sig rollen som tovholder for en aktivitet eller et projekt. Andre gange vil rollen som tovholder tilfalde den boligsocial medarbejder. Når der planlægges et nyt projekt eller en aktivitet, hvor du som medarbejder er tovholder, er det en god idé at overveje spørgsmål som: Kender du nogle beboere, der kunne have interesse for temaet for projektet/aktiviteten, som kan inddrages? Evt. nogen du kender fra lignende afholdte aktiviteter. Hvilke dele af planlægningen og udførelsen kan overdrages til beboere, evt. med støtte fra en medarbejder? Indeholder projektet/aktiviteten både omfattende og små afgrænsede frivillig-opgaver, således at forskellige typer af frivillige, kan inddrages i projektet? Er formålet med projektet/aktiviteten tydeliggjort over for de frivillige, du gerne vil involvere? Hvor meget tid kræver opgaven af dig, og hvordan bidrager den til dine mål? Samarbejde Det er vigtigt, at den frivillige kan se formålet med projektet/aktiviteten, så det giver mening for vedkommende at engagere sig. Det kan være med til at tydeliggøre for den frivillige, hvilken forskel man er med til at gøre for boligområdet og beboerne i boligområdet. Der er som sagt forskellige måder at være frivillig på. Nogle beboere har masser af tid og/eller overskud, og de vælger derfor at involvere sig i meget frivilligt arbejde. Det er tit dem, der selv er opsøgende, og dem, som ABC allerede har god kontakt til. Men hvis ABC skal have fat i nye frivillige, skal der fokuseres på at tilpasse de forskellige typer af frivilligt arbejde til de frivillige beboeres individuelle forventninger til niveauet af tid og ansvar. 10

11 Model for typer af frivilligroller Denne model kan bruges til at udrede, hvilke former for frivilligt arbejde der passer til den frivilliges forventninger. Desuden kan modellen være en hjælp til at gøre sig bevidst, om der er opgaver til alle typer af frivillige i det lokale boligområde. Type: Den frivillige, der har en betydelig rolle ift. boligområdernes udvikling. Eks. Beboerdemokraten Ansvar: I meget høj grad. Kompetencebehov: Mange og meget specifikke kompetencer, da man har et medansvar for at organisationen og boligområderne kan fungere. Type: Den frivillige, der står for, udvikler og leder selvkørende aktiviteter. Eks. Leder MTB-holdet eller står for fællesspisning. Ansvar: I høj grad. Den valgte frivillige Den trofaste frivillige Kompetencebehov: Middel og enkeltee specifikke kompetencer. Skal have forståelse for planlægning, styring og evt. budgetlægning. Frivilligroller Den frivillige medarbejder Type: Den frivillige, der har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret af andre, evt. i en funktionsbeskrivelse. Eks. medhjælper til lektiecafé eller samtaleven. Ansvar: I middel grad. Kompetencebehov: Få og enkelte specifikke kompetencer. Skal kunne udføre de fastsatte opgaver. Den nysgerrige frivillige Type: Den frivillige, der varetager en afgrænset opgave ved et enkeltstående arrangement, som er igangsat af andre. Eks. omdeler af invitationer eller at rejse telt ved markedsdag. Ansvar: I lav grad. Kompetencebehov: Næsten ingen. Læs en beskrivelse af modellen på næste side 11

12 Hvordan bruges modellen? Modellen viser de forskellige roller, som den frivillige kan påtage sig. En enkelt person kan sagtens have forskellige roller i forskellige aktiviteter. Vedkommende kan f.eks. have påtaget sig rollen som valgt frivillig i kraft af bestyrelsesarbejde og i en anden sammenhæng have rollen som frivillig medarbejder ved at være medhjælper i lektiecaféen. Graden af ansvar og kompetencebehov skal ses ud fra, hvilken rolle den frivillige påtager sig i forbindelse med en bestemt aktivitet eller et bestemt projekt. Det er dermed ikke den frivilliges personlige egenskaber ift. ansvar og kompetencer, der menes her. Mobilisér de frivillige Modellen kan bruges til at synliggøre, hvordan man kan mobilisere de frivillige. Mobilisering af frivillige er vigtigt både i forhold til hvervning, fastholdelse og udvikling af frivillige. Den boligsociale medarbejder kan være med til at løfte den frivillige op på et niveau, hvor vedkommende påtager sig mere ansvar og udvikler flere kompetencer, ved at tilbyde andre typer af arbejdsopgaver. Der kan også være situationer, hvor en frivillig er kørt træt i arbejdet. Her kan den boligsociale medarbejder være med til at finde arbejdsopgaver, som kræver færre kompetencer og mindre ansvar, hvilket kan resultere i, at vedkommende fastholdes som frivillig i stedet for helt at droppe det frivillige arbejde. Udnyt samspillet mellem forskellige frivilligroller Når den boligsociale medarbejder i samarbejde med en frivillig eller en styregruppe planlægger et arrangement eller et projekt, er det en god idé at sørge for, at der er arbejdsopgaver, der passer til forskellige typer af frivilligroller. Ved at inddrage de forskellige frivilligroller i samme aktivitet giver det mulighed for netværk på tværs. Match opgavens form og indhold til den frivillige Når den boligsociale medarbejder får kontakt til en potentiel ny frivillig, er det vigtigt at kunne tilbyde nogle arbejdsopgaver, der stemmer overens med vedkommendes forventninger til ansvarsniveau, tidsforbrug og hvilke kompetencer det kræver. Dette gælder også, hvis den frivillige selv kommer med en idé til et arrangement eller et projekt. Så er det godt at afstemme, om aktivitetens omfang passer til den frivilliges forventninger, eller om der er behov for hjælp fra andre. Læs mere om forventningsafstemning på side 14. Frivilligroller Frivilligt arbejde gir mening for mig, fordi jeg får mulighed for at give mig selv og andre et socialt frirum. Frivilligheden gir mig mulighed for personlig udvikling og en følelse at gøre en forskel for andre. Tina Messaoudi, frivillig beboer Om at lave frivilligt arbejde. 12

13 Hvervning af frivillige Ofte vælger folk at blive frivillige, fordi de gennem deres egne netværk får kendskab til mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Man bliver opfordret af venner/familie til at melde sig som frivillig, dér hvor de er frivillige. For at få fat på de beboere, der ikke har så stort et netværk blandt dem, der i forvejen er frivillige i boligområdet, kræver det en indsats fra den boligsociale medarbejder ift. hvervningen. Metoder til hvervning af frivillige Det kan foregå gennem konkrete frivillig-job-annoncer, hvor det beskrives, hvad opgaven går ud på, hvilke kvalifikationer man skal have, hvor/hvornår det foregår og hvor meget tid, det forventes at tage. Annoncer til hvervning af frivillige beboere kan slås op på FrivilligJobbank på ABC s hjemmeside: eller på FrivilligForum (ABC) på facebook. Hvis der annonceres efter frivillige udefra, kan frivilligjob.dk bruges. Se mere i Frivillighåndbogen. En anden mulighed er, at en beboer opfordres personligt til at melde sig til en given opgave. Ved at bruge denne fremgangsmåde kan man få fat på nye frivillige, der ikke selv ville have været opsøgende i forhold til frivilligt arbejde. Undersøgelser viser, at det har en stor betydning at blive personligt opfordret til frivilligt arbejde. (Se mere i rapporten Frivilligt arbejde den frivillige indsats i Danmark). Hvervning En meget stor del af hvervningen i det boligsociale arbejde foregår gennem opsøgende arbejde og relationer til beboerne. En nysgerrig frivillig havde gjort sig bemærket med særlig interesse og engagement. En ansat inviterede hende med på en boligsocial konference, for at opbygge relationen og søge inspiration. Dette var en stor anerkendelse og opmuntring for hende, og gav hende mod og lyst til at blive tovholder på en aktivitet, som løber af stablen hver uge. 13

14 Forventningsafstemning med den frivillige Når en person melder sig som frivillig, hvad enten vedkommende selv har været opsøgende, eller den boligsociale medarbejder eller nogle frivillige har været ude og prikke på skuldre, er det vigtigt, at man tager sig tid til at afstemme forventningerne. Det gælder også, hvis det er en frivillig, der er kendt i forvejen fra andre sammenhænge. Det kan ske ganske uformelt eller ved et arrangeret møde, alt efter hvordan den ansatte vurderer, det vil falde mest naturligt. Det vigtigste er, at det bliver klart for både den boligsociale medarbejder og den frivillige: hvilken rolle den frivillige ønsker -er det som tovholder på et projekt, medhjælper på et enkeltstående arrangement eller? hvad den frivillige er god til -hvilke ressourcer har den frivillige. hvor meget tid den frivillige forventer at kunne sætte af til det frivillige arbejde. hvad der forventes af den frivillige. hvad den frivillige kan forvente af den boligsociale medarbejder! -man skal som boligsocial medarbejder være ærlig omkring, hvor meget tid og mulighed, man har for at bidrage. om den frivillige har nogle bekymringer, behov, eller noget han/hun frygter ved at gå ind i det frivillige arbejde. hvad den frivilliges motivation er for at lave frivilligt arbejde. om typen af opgave stemmer overens med den tid og de kompetencer og ressourcer, som den frivillige kan bidrage med. om der kunne være andre frivillige, som den pågældende kunne være interesseret i at blive sat i kontakt med, fordi de har samme interesser, eller fordi de kunne samarbejde eller afløse hinanden f.eks. ved sygdom? Sammen sættes rammerne og det bør siges højt, hvad der forventes, samt hvad den frivillige skal gøre, hvis der er behov for hjælp og støtte. Samtalen kan med fordel tages jævnligt med de frivillige. Forholdene kan have ændret sig for den frivillige, og for at undgå, at vedkommende kommer til at føle sig udbrændt og derfor stopper det frivillige arbejde, kan man regulere forventningerne og sammen finde nogle andre, mere passende opgaver. Når man skal forventningsafstemme med en frivillig, kan det være en fordel at have modellen om frivilligroller i baghovedet. Hvervning 14

15 Fastholdelse af frivillige Der kan være stor forskel på, hvordan den frivillige skal plejes, alt efter hvilken form for frivilligt arbejde den pågældende påtager sig, og hvilke personlige motiver den pågældende har for at engagere sig i frivilligt arbejde. Der kan også være forskel på, hvilken form for anerkendelse den frivillige har behov for. ABC har en række tilbud til frivillige, som kan ses på side og i Frivillighåndbogen. Motivation af frivillige Da det ikke er løn, der giver den frivillige lyst til at gøre en indsats for boligområdet, skal der andre motivationsfaktorer til. Det kan f.eks. være i form af anerkendelse og ros for et godt stykke arbejde; det kan være muligheden for at udvikle egne kompetencer; det kan være følelsen af at have status; det kan være dét, at man bliver en del af et fællesskab osv. Motiverne er individuelle, og de kan være meget forskellige, alt efter personlighed og hvilken frivilligrolle man påtager sig. Motivationen for at lave frivilligt arbejde bunder dog oftest i, at den frivillige har en personlig interesse for det, som vedkommende involverer sig i. Altså kan man sige, at personligt engagement er en fælles motivationsfaktor for frivillige. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den frivilliges interesser, når opgave og frivillig matches. Fastholdelse På studieturen hører man om det frivillige arbejde, som de andre laver. Det er inspirerende, og man får meget respekt for deres indsats. Karin Nielsen, frivillig beboer Om at deltage på studieturen 15

16 Motiver for at lave frivilligt arbejde For at kunne tilbyde den frivillige de mest relevante tilbud og den bedste motivationsstøtte kan det være godt at kende vedkommendes motiver for at lave frivilligt arbejde. Ofte er der ikke kun én bestemt årsag til, at man laver frivilligt arbejde, men en sammensætning af flere forskellige årsager. Årsagerne til at lave frivilligt arbejde kan deles op i følgende 8 motivationsfaktorer: Sagen når den frivillige motiveres af at kæmpe for en bestemt sag, f.eks. boligbevægelsen og det at skabe gode bo-forhold for helt almindelige mennesker. Læring når den frivillige motiveres af at lære nyt om sig selv og andre og udvikle egne kompetencer. Værdier når den frivillige motiveres af at gøre en indsats for at hjælpe andre og ikke har udgangspunkt i egne behov. Identitet når den frivillige motiveres af at anse sig selv og blive anset som aktiv medborger, altså at være nyttig, aktiv og anerkendt. Kammeratskab når den frivillige motiveres af det kammeratlige fællesskab, der er omkring det frivillige arbejde. Indflydelse/magt når den frivillige motiveres af at have medbestemmelse og dermed kan gøre en forskel i forhold til projektet, boligområdet eller politiske processer. Fastholdelse Sociale forventninger når den frivilliges motiv for at lave frivilligt arbejde er, at det er normen i omgangskredsen, eller fordi der er brug for det. Karriere når den frivillige motiveres af, at det frivillige arbejde kan give erfaringer og forbedre jobmulighederne. Kilde: Ulla Habermann Ved at afdække, hvad det er, der motiverer den frivillige, kan den boligsociale medarbejder lettere tilbyde relevante frivillig-goder og dermed øge motivationen hos den frivillige. Hvis det er læring, der motiverer den frivillige, kan der evt. tilbydes uddannelsesmuligheder. Hvis det er kammeratskab, der er den primære motivationsfaktor, kan der støttes op om en fælles frivillig-sammenkomst osv. 16

17 Redskab til at skabe motivation Nedenstående model kan bruges som et redskab til at sætte fokus på de tilgange, der kan anvendes i arbejdet med at motivere frivillige: Dyrk ejerskabsfølelsen Skab ansvar Giv anerkendelse Dyrk ejerskabsfølelsen: At have indflydelse på udvikling og udførelse af aktiviteter/projekter kan i høj grad være motivationsfremmende for den frivillige. Inddragelse: Det er vigtigt, at den boligsociale medarbejder altid inddrager frivillige i de aktiviteter og projekter, der arrangeres i boligområderne, hvad enten det er beboere eller frivillige udefra. Man kan give frivillige medbestemmelse på forskellige niveauer, alt efter hvilken frivilligrolle vedkommende påtager sig. Eksempelvis kan de valgte frivillige, der sidder i styregruppen, få ejerskab ved at være med til at prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres. En tovholder inddrages i selve udviklingen af aktiviteten/projektet for at få ejerskabsfølelse, hvorimod en nysgerrig kan få indflydelse og ansvar for en mindre delopgave, og dermed føle ejerskab for det arbejde, vedkommende udfører. Rådførelse med den frivillige: Spørg så vidt muligt altid de frivillige til råds, når der skal træffes nogle beslutninger i forhold til det arrangement/projekt, de er med i. På den måde vil den frivillige i højere grad have lyst til at investere sin tid og kompetencer, fordi de føler, at de ejer aktiviteten/projektet. Med, ikke for: Nogle gange kan man som medarbejder have lyst til at gøre tingene for de frivillige beboere, fordi man gerne vil servicere dem, og fordi det nogle gange føles nemmere og hurtigere. Men det er ikke med til at skabe ejerskabsfølelse hos den frivillige. Lav derfor altid aktiviteter og projekter med de frivillige beboere. Ved annoncering: Lad den frivillige tovholder formulere teksten, hvis der skal reklameres for projektet/aktiviteten. Sæt den frivillige ind i retningslinjerne for, hvad der som minimum skal stå i teksten, såsom dato, tid og sted, overskrift osv. Alternativt kan teksten laves i fællesskab med den frivillige tovholder. ABC-medarbejdere kan se retningslinjer for tekst til henholdsvis månedskalender og hjemmesiden på: O:\Boligsociale projekter\albertslund Boligsociale Center\Image\Det gode input til nyhedsbrev og kalender.doc. Det bør aftales på forhånd, om den boligsociale medarbejder skal redigere i teksten, inden den bliver offentliggjort. Husk, at informere om, at alle tekster til kalenderen kan risikere at blive redigeret af den kalender-ansvarshavende. Sørg så vidt muligt for, at den frivillige tovholder fremgår som kontaktperson for projektet/aktiviteten. Fastholdelse 17

18 Skab ansvar: At overlade ansvar til den frivillige, kan i høj grad virke motiverende for den pågældende. Dermed vises der en tillid til, at den frivillige kan udføre opgaverne. Det kan derfor være en god idé hele tiden at overveje, hvor meget ansvar der kan pålægges den frivillige. Det er vigtigt i den sammenhæng, at det tydeliggøres over for den frivillige, hvem vedkommende kan kontakte, hvis der er brug for støtte og hjælp. Graden af ansvar er en balancegang, som bør drøftes med den frivillige jævnligt. Giv anerkendelse: Den frivilliges arbejde kan anerkendes på mange forskellige måder. Det kan være ved at tilbyde relevante kurser, ved at give vedkommende et diplom, ved at møde op og se hvordan det går i aktiviteten, ved at inddrage vedkommende i beslutninger, ved at huske at sige tak osv. Anerkendelse gennem tilbud: I frivillighåndbogen er der nævnt en række tilbud for frivillige. Hvad den boligsociale medarbejders rolle er i forhold til disse tilbud, kan ses på side 20 og 21. Anerkendelse gennem opfølgning: Det er vigtigt at synliggøre for den frivillige, at det arbejde vedkommende udfører, gør en forskel. Derfor kan det være en rigtig god idé at lave en opfølgning efter endt aktivitet/projekt. Sørg for at der bliver sagt tak for indsatsen, enten direkte til den frivillige eller blot gennem en mail eller sms. Hvis der er opnået nogle konkrete resultater, bør de tydeliggøres for den frivillige. Eksempelvis hvor mange der deltog til et arrangement. Gør også den frivillige opmærksom på, hvis der er blevet skrevet en artikel i forbindelse med arrangementet. Derudover kan FrivilligForum på facebook bruges til at skrive om, hvordan et arrangement er forløbet. Hvis den boligsociale medarbejder ikke har været med til at udføre aktiviteten/projektet, kan han/hun i stedet opfordre den frivillige tovholder til at lave en opfølgning. Fastholdelse Fokusér på succeshistorierne: Succeshistorier kan være en motivationsfaktor for den frivillige, der bliver omtalt i en positiv sammenhæng. Det kan også virke motiverende for andre frivillige og potentielt frivillige at høre om andres succes. Hvis der skrives en pressemeddelelse, så husk at få en udtalelse fra en relevant frivillig. Det gør historien mere interessant, og virker motiverende på den, der bliver bedt om at udtale sig. 18

19 Din motivation smitter Nogle gange kan det være svært for den frivillige at holde gejsten, når der opstår nogle udfordringer i det frivillige arbejde. Hvis den boligsociale medarbejder ikke selv kan finde gejsten i et projekt eller et arrangement, vil det hurtigt kunne mærkes af de frivillige, der er tilknyttet projektet/arrangementet. Vær lydhør over for den frivillige, der kommer og fortæller om sine udfordringer. Den boligsociale medarbejder skal aldrig lave sig smitte af en negativ tone. Stil i stedet spørgsmål, der kan få den frivillige tilbage til det udgangspunkt, der motiverede vedkommende til at starte projektet/lave frivilligt arbejde. Den bedste opbakning, jeg kan få som frivillig tovholder, er, at den boligsociale medarbejder tager et barn, der har brug for det, i hånden og tager ham med hen til cykelholdet. Fastholdelse Niels Sølvason, frivillig beboer Om mountainbike-projekt for børn. 19

20 Tilbud til frivillige din rolle I forbindelse med frivilligpleje er der en række tilbud for beboere og andre, der gør en frivillig indsats i boligområderne. I Frivillighåndbogen er de enkelte tilbud beskrevet. Nedenfor ses en oversigt over, hvad ABC s boligsociale medarbejderes rolle er i forhold til de forskellige tilbud: Tilbud Studieture. Der afvikles studieture for frivillige for at hente inspiration til det frivillige arbejde fra andre steder i landet. Uddannelse. ABC tilbyder foredrag, kurser og uddannelsestilbud. Udtalelse/diplom. Hvis den frivillige er studerende eller arbejdssøgende, kan det være godt at kunne skrive på sit CV, at man har udført frivilligt arbejde. ABC skriver udtalelser til frivillige, der har brug for det. FrivilligJobbanken. ABC kan annoncere efter flere frivillige til en aktivitet på Værktøjskasse. På kan du finde værktøjer til, hvordan man kan udvikle det frivillige arbejde, og links til nyttige steder, hvor man f.eks. kan finde information om bestyrelsesarbejde m.m. Medarbejderens rolle Studieturene bliver arrangeret af et skiftende beboerudvalg i samarbejde med Grethe Kock. Informér om muligheden for at komme på studietur. Du vil blive informeret om temaet for turen, når den nærmer sig, så du kan give beskeden videre til de frivillige, du har kontakt til. Du kan henvise frivillige til Mai Green Petersen, som har overblikket over, hvilke uddannelsestilbud der er. Hvis en frivillig kommer med en idé til en workshop eller et foredrag, der kan være til gavn for frivillige, kan du ligeledes henvise til Mai/ ABC-kroner. Hold Mai orienteret, hvis I planlægger uddannelsesaktiviteter i styregrupperne. Udfyld skabelonen, som kan hentes på o-drevet: O:\Boligsociale projekter\albertslund Boligsociale Center\Frivillighed\Frivilligpolitik Du kan se retningslinjerne for at kunne modtage en udtalelse i Frivillighåndbogen. Du kan annoncere på Jobbanken, hvis du eller en frivillig har brug for flere frivillige til et arrangement eller projekt. Du kan rådgive frivillige i, hvordan man skriver en god annonce til Jobbanken. Der vil være en guide inde på Bidrag sendes til Mai Green Petersen. Frivillige og ansatte kan komme med bidrag til værktøjskassen. Informér de frivillige om værktøjskassens eksistens. Husk at få det formuleret, når der findes/afprøves nye metoder i boligafdelingerne, f.eks. til at afvikle et inkluderende beboermøde. Bidrag til værktøjskassen sendes til Mai Green Petersen. Fastholdelse 20

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige

Frivilligstrategi. Samarbejdet med de frivillige Frivilligstrategi Samarbejdet med de frivillige Albertslund Boligsociale Center Sidst redigeret oktober 2013 Frivilligstrategi Denne frivilligstrategi er en del af ABC s frivilligpolitik. Strategien er

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013

Frivillighåndbogen FRIVILLIGES ABC. Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen de FRIVILLIGES ABC Albertslund Boligsociale Center, 2011 i samarbejde med et frivillighedsudvalg. Sidst redigeret oktober 2013 Frivillighåndbogen Denne håndbog er til dig, der gør en

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB

...udfører vi frivilligt arbejde i HAB SÅDAN...udfører vi frivilligt arbejde i HAB Frivillighedsrådet har sammen med HAB formuleret en strategi for samarbejdet og håndteringen af det frivillige arbejde blandt beboere i HAB. Det er sammenfattet

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere

SÅDAN DET SIGES. Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere SÅDAN SKAL DET SIGES Ni klare konklusioner på fem års kommunikation til beboere Albertslund Boligsociale Center, juni 2013 ABC 2008-2012 ABC var i 2008-2012 et boligsocialt samarbejde mellem ni boligafdelinger

Læs mere

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd

Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Frivillige aktiviteter i boligafdelingen 10 gode råd Forord Fokusgruppen for frivillighed og boligsocialt arbejde har som en af sine målsætninger at skabe et godt boligmiljø og sammenhængskraft i boligafdelingerne.

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Udfordringer og styrker Hvad er jeres styrker

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Procedure for etablering af nye aktiviteter

Procedure for etablering af nye aktiviteter Procedure for etablering af nye aktiviteter Styregruppen for døgninstitutioner Indholdsfortegnelse 1. Formål.... 1 2. Første kontakt.... 1 3. Samarbejdsaftalen... 2 4. køreplan... 3 5. rekruttering af

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune

Frivillighedsguide - UDKAST. En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune Frivillighedsguide - UDKAST En brugsguide til samarbejdet mellem frivillige og Rudersdal Kommune En guide for frivillige og medarbejdere Sæt gang i det gode samarbejde Har du evt. sammen med andre en idé

Læs mere

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige?

HVORDAN....betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? HVORDAN...betragter vi i HAB samarbejdet med de frivillige? Udarbejdet af Frivillighedsrådet for HAB 2013 Godkendt af organisationsbestyrelsen for HAB, juli 2013. HVORFOR EN STRATEGI? Det frivillige element

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige V/ Rie Frilund Skårhøj Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240 kr. Ledelse - nogle overordnede perspektiver Ledelse - to veje Udfører

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Skal vi betale for ildsjælen?

Skal vi betale for ildsjælen? Skal vi betale for ildsjælen? V/ Rie Frilund Skårhøj Sociolog, foredragsholder og konsulent i Ledfrivllige.dk Grundlægger og bestyrelsesmedlem i Foreningen RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 240

Læs mere

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner

- for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner Frivilligstrategi - for samarnejde mellem frivillige og fagpersoner 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig primært til ansatte i Silkeborg Kommune. På Idræts- Kultur- og Fritidsområdet henvises til

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Frivillighed og. motivation

Frivillighed og. motivation Frivillighed og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation DSR d. 27. marts 2014 V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen

Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen 2013 Titel: Frivillighedspolitik i Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk Redaktion: Arealdrift, friluftsliv og partnerskab

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af bl.a. RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven baseret

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission

Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission FRIVILLIGHEDS POLITIK Frivillighedspolitik i KFUMs Soldatermission Dette er KFUMs Soldatermissions overordnede frivillighedspolitik. Lokalt kan der udarbejdes mere præcise retningslinjer. 1. Formålet med

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Medborgerskab. - du gør en forskel 1

Medborgerskab. - du gør en forskel 1 Frivilligstrategi Medborgerskab - du gør en forskel 1 Hvem: Frivilligstrategien henvender sig til alle, som er i berøring med frivilligt arbejde i Silkeborg Kommune. Den primære målgruppe er ledere og

Læs mere

Klubudviklingsprojekter

Klubudviklingsprojekter Klubudviklingsprojekter Alle klubber i Dansk Styrkeløft Forbund har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt med forbundets udviklingskonsulent. Formålet med aktiviteterne er at styrke klubben på

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 For bestyrelsesmedlemmer frivillige ejendomsfunktionær boligsociale medarbejdere Frivilligkursus Hvordan får vi flere frivillige? Dagkursus Lørdagskursus: 09.00

Læs mere

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan?

Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Frivillig rekruttering: Flere frivillige men hvordan? Løbende synliggørelse Vi er her. Vi gør noget godt. Vi er attraktive. Vores sag er vigtig. Er vi parate? Er vi klar til nye frivillige? Hvorfor flere?

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011

7 Ishøj Kommune. Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 7 Ishøj Kommune Ishøj Byråd 4. Oktober 2011 Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj... 3 Vision mangfoldighed er Ishøjs styrke... 4 Mission skab en bedre kommune for alle... 5 HOVEDFOKUS: Inklusion...

Læs mere

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide

M U S. Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Medarbejderudviklingssamtale - en miniguide Indhold HVORFOR MUS?....................... 4 STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING............... 4 HVAD ER MUS?....................... 5 RAMMER FOR SAMTALEN 5 LØN

Læs mere

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE)

DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 1 DAGKURSUS LØRDAGSKURSUS (PR-MATERIALE) 2 Frivilligkursus: Værktøjskasse for frivillige Dagkursus Lørdagskursus: 09.00 16.00 Program: 09.00 09.30 Morgenmad 09.30 09.45 Velkommen, præsentation og dagens

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre?

Forankringsmetode - Hvordan skal vi forankre? Har I behov for bedre styring, ledelse og fremdrift? Arbejder I systematisk med en forankringsstrategi? Har I nok fokus på lokal bæredygtighed? Har I værktøjerne til at mobilisere de frivillige? Gør I

Læs mere

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde

Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Flere frivillige til kirkens aktiviteter? oplæg ved Charlotte Juul Thomsen Center for frivilligt socialt arbejde Hvad forventer du at få med hjem fra dette oplæg? Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

At lede frivillige. V/ Rie Frilund Skårhøj. Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. At lede frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO En social opgave Vær opmærksom på de frivilliges

Læs mere

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune

Aktivt medborgerskab. Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune Aktivt medborgerskab Dragør Kommunes strategi for frivillighed og medborgerskab (debatoplæg) Dragør Kommune 2014-2017 Indhold Gode rammer og god dialog...3 Baggrund...4 Aktivt medborgerskab...4 Frivillighed...4

Læs mere

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune

Bland dig i byen. Kom med, borger. Mangfoldighed. er Ishøjs styrke. Ishøjs medborgerpolitik. Inkluder din nabo. Ishøj Kommune Bland dig i byen Kom med, borger Mangfoldighed er Ishøjs styrke Ishøjs medborgerpolitik Inkluder din nabo Ishøj Kommune 1 Forord et medborgerskab i Ishøj Medborgerpolitik Forord et medborgerskab i Ishøj...3

Læs mere

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense

Frivilligpolitik. Det Grønlandske Hus i Odense Frivilligpolitik Det Grønlandske Hus i Odense 1 Formål med frivillighed i Det Grønlandske Hus i Odense Det Grønlandske Hus arbejde med frivillighed sigter mod: At bidrage til de herboende socialt udsatte

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Ledelse af frivillige - Friluftsrådet 19. april Rie Skårhøj Foredragsholder og konsulent i I dag: 239 kr. (normalt 279 kr.) Emner: Fx. Mødeledelse, motivation, visionsudvikling, konflikthåndtering, kreativ

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

ADHD-foreningens Frivilligpolitik

ADHD-foreningens Frivilligpolitik ADHD-foreningens Frivilligpolitik Velkommen her hos os I ADHD-foreningen er vi glade for, at du og de andre frivillige i foreningen har valgt at bruge jeres tid og kompetencer til at arbejde med ADHD-sagen

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Kommissorium ABC helhedsplan

Kommissorium ABC helhedsplan Kommissorium ABC helhedsplan 2017-2020 Organisationsdiagram for den boligsociale helhedsplan, ABC 2017-2020 Bestyrelsen Bestyrelsen er ABC projektets øverste myndighed og har det overordnede ansvar for,

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Skt. Klemens Læringværksted

Skt. Klemens Læringværksted Skt. Klemens Læringværksted Organiseres af Ungdommens Røde Kors og i samarbejde med Skt. Klementsparkens beboer, Boligsocialthus og Skt. Klemensskolen. Stedet hvor vi lærer børn at lære. En gang om ugen

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune

Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftale om de boligsociale helhedsplaner i Helsingør Kommune Samarbejdsaftalens parter: Helsingør Kommune Boligselskabet Boliggården Boligselskabet Nordkysten Samarbejdsaftalen gælder i helhedsplanens

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Frivillige ledere...

Frivillige ledere... Køb bøgerne i dag Frivillige ledere... V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Ledelse af frivillige i folkekirken

Ledelse af frivillige i folkekirken Køb bøgerne i dag 239 kr. (grøn) / 180 kr. (hvid) Ledelse af frivillige i folkekirken V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO

Læs mere

Motivation til frivilligt arbejde

Motivation til frivilligt arbejde Motivation til frivilligt arbejde v. Dorte Kappelgaard Frivilligcenter Hillerød d. 30. maj 2011 Indledende Velkommen! Præsentationsrunde Oplæg og gruppeprocesser Sandwich undervejs og en introduktion Beskriv

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Formand i foreningen: Vin med hjerte giver

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Ledelse af frivillige I Regen

Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen Ledelse af frivillige I Regen V/ Esther Skov Rygaard Kandidat, konsulent i Ledfrivillige.dk, frivillig i RETRO, projektleder Bog: Ledelse af frivillige. Særpris: 239 kr. Ledelse

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Høringsudgave Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige

Læs mere

Høring af medborgerskabspolitik

Høring af medborgerskabspolitik Høring af medborgerskabspolitik Den 9. november inviterede til borgermøde vedrørende høring af Aarhus nye medborgerskabspolitik. Tretten aarhusborgere deltog. Dette dokument indeholder vores indspil til

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Debatoplæg om Frivillighed

Debatoplæg om Frivillighed Debatoplæg om Frivillighed bl danmarks almene boliger 2 Debatoplæg om Frivillighed Forside: Birkebo, København NV, fsb. Foto: Carsten Andersen. Tryk: Malchow A/S, maj 2012. Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle Judo- og Ju-Jitsu klubber under DJU har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med unionens udviklingskonsulent Karina Sørensen. Et klubudviklingsprojekt

Læs mere

Hvervning og. motivation

Hvervning og. motivation Hvervning og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivation V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde Ulønnet

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Ledelse og fastholdelse af frivillige

Ledelse og fastholdelse af frivillige Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. Ledelse og fastholdelse af frivillige V/ Sociolog Foredragsholder og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Definition af frivilligt arbejde

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab

Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Afdelingsbestyrelsen et lukket selskab Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer? 1. Anskueliggøre arbejdsopgaverne og være mere synlig i

Læs mere

Frivillige i attraktionsbranchen

Frivillige i attraktionsbranchen Frivillige i attraktionsbranchen V/ Foredragsholder og konsulent Sociolog Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO I dag... Agenda Kort om jeres erfaring med frivillige Hvad vil du gerne have med hjem

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Skab motiverede medarbejdere

Skab motiverede medarbejdere Køb bøgerne i dag 240 kr. / 180 kr. Mobil: Swipp Skab motiverede medarbejdere V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere