Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder"

Transkript

1 -

2 Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange gange står fast, så når man et mål. En stor tak til de fremmødet til generalforsamlingen (kan håbe at fremmødet er lidt højere næste år). Husk det er vores forenings årsmøde/ generalforsamling. En tak til Søren Vestergaard for hans arbejde i bestyrelsen, han afløses af Jens Stengaard Nielsen. Familielandbruget MIDT-Jylland kom jo i gang med et høringssvar ang. de nye vandområdeplaner, for nu hedder det jo ikke kun vandplaner, næh nej fint skal det være!! Nu skal alle huske at gøre noget, sende høringssvar ind. Vi gør det fra vores forening i fællesskab med LandboLimfjord og Landboforening Midtjylland. Men alle lodsejere skal tænke på at få sendt ind, for ved sidste høring kom der jo ca svar og vi skal op på det samme igen, eller gerne flere, for det er bare så vigtigt denne gang at vi viser vores utilfredshed. Det kan være alles levebrød, som bliver taget væk. Nu må vi jo sige at vi i øjeblikket har en god medvind hvad ang. randzoneloven, vi må håbe at der også nås helt i mål på det område, igen efter en sej kamp og ved at stå fast. Som det fremgår andet steds i dette blad har vi fået en ny landbrugspakke, præsenteret af erhvervs-og vækstminister Henrik Sass Larsen, i begyndelsen af maj måned. Nu skal man altid tage i mod en fremstrakt hånd. Det viser trods alt en vis interesse for betydningen af vort erhverv for dansk økonomi. For en gangs skyld er der en minister der taler landbruget op, i modsætning til en hverdag præget af en miljøminister og en fødevareminister, der begge synes mere optaget at deres personlige rød-grønne valgkamp. En sund skepsis må dog være på sin plads ikke mindst i en tilstundende valgkamp. 2

3 Aftalen hviler da også på mere eller mindre løse hensigtserklæringer fra pengeinstitutter og kreditforeninger og henvisninger til allerede vedtagne initiativer, som den moderniserede landbrugslov fra april Det reelle nye er: Finanstilsynet skal se mildere på landbruget Udvidede muligheder for vækstlån En ny vækstfond ser dagens lys med statslig kapital og bidrag fra pensionskasser Sidstnævnte punkt lider dog af den betænkelige mislyd, at pensionskasserne ikke er med i aftalen og tilsyneladende end ikke var orienteret om aftalen. Aftalen forsøger at tage hånd om nødlidende landmand, men er ingen hjælp til erhvervet i al almindelighed. Den landmand, der passer sit erhverv, betaler sine regninger og passer på at gælden ikke bliver for stor, lider stadigvæk under utilfredsstillende rammevilkår og vil, hvis dette ikke ændres, blive presset i retning af at blive nødlidende. Dette må ændres. I landdistriktsprogrammet for er der afsat 850 mio. kr. i investeringstilskud, men vi må ikke glemme, at dette beløb kommer fra de reducerede hatilskud. Altså fodrer man hunden med sin egen hale. Erhvervet, den almindelige landmand, mister i arealtilskud mio. kr. og erhvervet får 850 mio. kr. tilbage til de udvalgte. Altså en alvorlig forringelse af vilkårene for den almindelige landmand. Nu skal det siges at alle kæmper, og har mod på at kæmpe for sit; det er ind imellem hårdt at skulle stå for skud hele tiden og alle steder, men se mulighederne. Måske er der nye veje som er nødvendige at gå, og få et kendskab til. Se f.eks. den landmand som ved gyllekørsel, tilbød is til sine naboer. Den sidste ide er skam ikke opfundet endnu, så hæng nu bare i. Håber at mange vil kigge ind forbi vores stand på MidtWest Farmshow i Skive. Vi er der igen i år, altid klar til en snak. Vi kan jo i denne tid nyde et spændende forår og se frem til en forhåbentlig fin sommer. God sommer til alle. Niels H. Kragh 3

4 Ny visuel identitet Undrer du dig over at, vores logo og baggrundsfarven har ændret sig siden sidst, så skyldes det at Familielandbruget har besluttet at vi skal have en ny Visuel identitet ; det gælder både de lokale foreninger, og på landsplan. Det indebærer at den gammelkendte Lade er blevet erstattet af De kendte farver fra den gamle lade er også forsvundet, de er ikke en del af den ny palette af farver, der er til rådighed. Vores hjemmeside, har også ændret udseende, både mht. logo og farve, men også for at fungere bedre på mobile enheder som Smartphones og Tablet computere (ipad), den tilpasser sig nu automatisk den enhed, du bruger for at se den. Viborg Amts Indkøbsforeningen Yder lån til Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne. Til køb af traktor og maskiner. Max. lån per medlem Fordelagtig rente Se betingelserne på vores Hjemmeside Eller ring til Kasserer Karen Carstens Driftsleder Poul Pedersen

5 Haveudvalget i Familielandbruget. Vi deler naturglæder med andre. Skab liv i haven og omgivelserne. Vi havde den 20. april det første af en række Temadage, på Rindsholm kro, med Villy Mougaard, der delte ud af sin viden og gav mange gode råd til haverne og hvad vi generelt kan gøre, for at fremme livet for fugle, bier, andre insekter og dyrelivet i vores omgivelser, dog ikke de røde snegle. Hvem kender ikke problemet med lus på planterne i drivhuset. Her fortalte og viste Villy en nem og forhåbentlig god måde at bekæmpe disse på. Noget så enkelt som at plante gulerødder fra sidste sæson mellem f. eks. roser. Gulerødderne, vil som så mange andre grønsager fra året før, gå i blomst og sætte nogle flotte hvide blomster, som vil tiltrække insekter, som lever af bladlus. En dejlig ide, som vi forhåbentlig mange kan få glæde af. Vi var 41 deltagere og vi gik en tur ude, for at se på foråret, med al det myldrende liv i grønne omgivelser. En tur hen langs åen i Rindsholms Kros omgivelser og ikke mindst turen under broen og hen i den tidligere kro-køkkenhave. Her var en masse ramsløg, dog ikke helt udsprungne endnu. Meget kendetegnende med deres duft af hvidløg. De er meget populære at bruge i madlavningen, som en krydderurt, der giver smag, men ikke giver en duft af hvidløg.. Efter turen udenfor gik vi ind igen og fik kaffe og så lysbilleder, mens Villy fortalte og lærte os om hvilke muligheder, vi alle har hjemme i haven og hvordan vi kan genbruge meget af det vi klipper og skærer og ideer til hvad vi kan så, i haven nu og fremover. Inger Bach Haveudvalget i region Viborg. Kataloget med sommerens åbne haver i vores region, kan ses på vores hjemmeside: 5

6 Landbrug & Fødevarer gør noget Her er et eksempel (blandt mange), på hvad vores organisation Landbrug & Fødevarer, gør for vores kontingentkroner! Den 19. maj 2015 sendte afdelingen for Vand & Natur i Landbrug & Fødevarer brev til borgmestrene i 49 af landets kommuner på vegne af Lars Hvidtfeldt omkring vandområdeplanerne. Brevet beskriver de bekymringer Landbrug & Fødevarer har omkring konsekvenserne af vandområdeplanerne både lokalt og nationalt. Ved brevet er der er vedhæftet flere forskellige bilag med beskrivelse af de økonomiske, strukturelle og samfundsmæssige konsekvenser af vandområdeplanerne, der er i høring på nuværende tidspunkt. I brevet er der ligeledes en opfordring til den enkelte kommune om at deltage i høringsprocessen og gå i dialog med regeringen og påpege behovet for en balanceret vandmiljøindsats. Herunder en kopi af brevet. Vandområdeplaner i aktuel høring kan få alvorlige konsekvenser for vækst og beskæftigelse i xx kommune Kære borgmester og formand for Teknik- og Miljøudvalget i xx kommune. Udkast til vandområdeplaner for perioden med tilhørende bekendtgørelser er sendt i offentlig høring frem til den 23. juni. Materialet indeholder nye skærpede miljømål, indsatsbehov og indsatskrav for de danske vandområder. Landbrug & Fødevarer bakker op om, at vi passer godt på vandmiljøet, men vi er dybt bekymrede for konsekvenserne ved den danske implementering af vandrammedirektivet. Vandområdeplanerne indeholder et mål om yderligere reduktion af kvælstofudledningen fra landjorden til kystvandene på i alt tons frem mod Heraf er der for tons ikke konkrete forslag til indsatser i vandområdeplanerne. Hvorvidt og hvordan dette reduktionsmål skal nås, skal et tværministerielt udvalg ifølge vandområdeplanerne komme med forslag til efter sommerferien. Landbrug & Fødevarer finder, at det faglige grundlag for reduktionsmålet er særdels usikkert og mangelfuldt, og at de anbefalede kvælstofreduktioner i mange områder ikke vil bidrage væsentligt til forbedring af miljøtilstanden. Idet vi frygter, at regeringen vil beslutte at nå det samlede reduktionsmål gennem restriktioner for landbrugsproduktionen, har Landbrug & Fødevarer beregnet de driftsøkonomiske 6

7 tab (Bilag 4) og afledte samfundsøkonomiske effekter herved (Bilag 1). Baseret på et forholdsvis konservativt skøn over omkostningerne ved yderligere krav viser analysen et eksporttab på op mod 9,5 mia. kroner årligt og et samlet fald i beskæftigelsen på op mod fuldtidsstillinger, heraf en stor andel i forædlingsindustrien og service- og byggesektoren (Bilag 1). Driftstabet som følge af dyrkningsrestriktioner vil også få betydning for jordværdierne og dermed de eksponerede pengeinstitutter. SEGES har beregnet et samlet værditab på ca. 58 mia. kr. (Bilag 2). Indsatskravene i de 23 hovedvandoplande er forskellige, og derfor vil nogle egne af landet blive ramt hårdere end andre. I hovedvandopland 1.1 Nordlige Kattegat, Skagerak og 1.2 Limfjorden beregnes værditabet til mio. kr. hvilket vil betyde, at yderligere 89 landbrug bringes i en uholdbar økonomisk situation med høj gæld og negativ likviditet (Bilag 3). På denne baggrund opfordrer Landbrug & Fødevarer regeringen til at: Revurdere det faglige grundlag for indsatsbehovet i kysvandene, hvor miljøministeriet i dag alene har fokus på kvælstofreduktioner, uanset at det faglige grundlag herfor i mange vandområder er yderst usikkert. Der er behov for en flerstrenget strategi, der adresserer alle væsentlige presfakturer som fx fiskeri og eftervirkningerne af tidligere urenset spildevand og andre gamle skader. Implementere vandrammedirektivet på samme niveau som i resten af EU Anvende de lempelsesmuligheder, der findes i vandrammedirektivet, så indsatsen ikke får negative konsekvenser for erhvervslivet, herunder fødevareerhvervet Basere indsatsen på tiltag, der ikke begrænser landbrugsproduktionen, men sikrer reelle forbedringer i vandmiljøet. Vi vil gerne opfordre xx kommune til, i høringssvar og øvrig dialog med regeringen, at pege på behovet for en balanceret vandmiljøindsats, der ikke pålægger kommuner og erhvervsliv yderligere forpligtigelser og økonomiske byrder. I den sammenhæng er det væsentligt at være opmærksom på, at landdistriktsmidlerne til vandmiljøindsatser ikke kun reserveres til kvælstofreducerende tiltag, men også kan anvendes på tiltag ude i vandmiljøet i en flerstrenget strategi for at opnå det gode vandmiljø. Med venlig hilsen Lars Hvidtfeldt Viceformand, Landbrug & Fødevarer Brevet er vedhæftet 6 bilag med detaljerede beskrivelser af konsekvenser, hvis vandområdeplanerne gennemføres i nuværende form. 7

8 Generalforsamling 2015 Generalforsamlingen i Familielandbruget MIDT-Jylland, den 23. marts 2015, indledtes med at direktøren for LMO, Jan Winther, berettede om rådgivningsselskabets resultater i det forløbne år. Herefter aflagde formanden for Familielandbruget MIDT- Jylland, Niels Kragh, sin beretning hvor han udtrykte tilfredshed med at Rådgivningsselskabet LMO I/S nu var kommet godt i gang. De gennemførte fusioner var nu efterhånden på plads og begyndte at vise resultater. Derfor kunne det også med tilfredshed konstateres en resultatforbedring af driften i forhold til forrige år på kr. hvoraf godt kr. kan henføres til et bedre resultat i LMO og resten kan henføres til mindre omkostninger. Et samlet årsresultat på godt , er bestemt tilfredsstillende. Selv om Niels Kragh overordnet var tilfreds med LMO`s indsats og en gennemført strategiproces med slankning af bestyrelse, fandt han alligevel grund til at påpege, at LMO godt kunne arbejde på større synlighed i visse dele af sit dækningsområde. Familielandbruget MIDT-Jylland må dog også gribe i egen barm og erkende, at man også som forening skal arbejde med større synlighed, både over for sine medlemmer, og ikke mindst over for dem som kunne blive de fremtidige medlemmer. En gennemført strategiproces i foreningen i løbet af 2014, skulle gerne bedre på den fremtidige indsats. Niels Kragh fremhævede behovet for samarbejde på tværs af landbrugsforeningerne i forbindelse med afholdelse af arrangementer af fælles interesse. 8

9 Formanden udtrykte, at den aktuelle indtjening i landbruget er utilfredsstillende. Mange der driver landbrug, vil landbruget. Statsministeren har også udtalt, at hun vil landbruget, men det virker som om hun har sat 2 ministre på området, det ikke vil det samme. Dog skal der ros til Dan Jørgensen for indsatsen for svineproduktionen i forbindelse med problemer skabt af Ruslandskrisen, men generelt virker det som om Dan Jørgensen ikke altid stikker fingeren i jorden inden han udtaler sig. Niels Kragh løftende en lille pegefinder og opfordrede til, at landmanden udviser betænksomhed, når der i disse forårsmåneder færdes på de offentlige veje og huske gøre lidt for at rydde op efter sig af hensyn til erhvervets omdømme. Vi synes jo heller ikke selv det sjovt at køre igennem en smattet vejbane i sin nyvaskede bil. Endelig udtrykte Niels Kragh tilfredshed med de borgelige partiers løfte om at rulle de seneste regler på landbrugsområdet tilbage. Ved valg til bestyrelsen var der genvalg til formanden Niels Kragh, samt Anette Klausen, Kaj Skov Pedersen, Flemming Kristensen. Lone Rosenkvist- Jensen og Inger Bach. Der var nyvalg til Jens Stengaard Nielsen, som afløser for Søren Vestergaard, der ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen. Lone Andersen Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Anette Klausen som næstformand. Formanden for Familielandbruget i Danmark, Lone Andersen, var gæst ved generalforsamlingen og berettede kort fra livet på Axelborg. 9

10 Søg legat til landbrugsuddannelsen! Familielandbruget MIDT-Jylland råder over en skolefond (Viborg Amts Husmandsskolefond) med en formue på ca. ¼ mio. kr. Skolefondens midler kan søges af alle unge, hvor forældrene har tilknytning til Familielandbruget MIDT-Jylland og hvor legatet bruges til ophold på en godkendt landbrugsskole. Ansøgningen indsendes til Familielandbruget MIDT-Jylland inden, henholdsvis 1. nov. og 1. maj og bliver behandlet på bestyrelsesmøde umiddelbart herefter. Ansøgningsskema kan downloades fra vor hjemmeside under skolefond og enten mailes til foreningens sekretær på eller sendes til adressen, Ågade 8 A, 7800 Skive. Yderligere oplysninger ved foreningens bestyrelse eller ved foreningens sekretær, Bent R. Jensen tlf

11 Gårdbesøg Grillaften Torsdag den 25. juni kl. 19 hos Anne og Gert Lassen Ellingvej 16, Funder Kirkeby, 8600 Silkeborg. Økologisk bedrift med 250 malkekøer og 500 ha. Vi skal bl.a. se og høre om rotationskrydsning imellem malkeracer, kødkvægsbesætningen og krydsningstyrekalve og i marken bl.a. hestebønner og gulerødder. Imens tændes op i grillen og vi afslutter med pølser og en kop kaffe. Alle er velkommen. - 11

12 Nyt bestyrelsesmedlem Ved generalforsamlingen i marts, var der nyvalg til Jens Stengaard Nielsen, her fortæller han lidt om sig selv: Hej - jeg hedder Jens Stengaard Nielsen og som nyvalgt på generalforsamlingen den 23. marts 2015, har jeg lovet at skrive lidt om mig selv. Jeg er født i 1956 og er opvokset på et lille husmandssted i Grøftager på 7,6 ha, med 4 køer, lidt grise og en flok høns, så æggene kunne betale købmandsregningen. Da jeg var 8 år, blev hestene udskiftet med en VOLVO Krabat - det var en stor dag. Min storebror er landmand, så der har været rig lejlighed til at deltage og følge udviklingen i landbruget. Efter skolen kom jeg i lære som automekaniker. I 1979 blev jeg ansat ved Jydsk Telefon som telefonmontør. Der var jeg så ansat de næste 35 år. Jeg købte mit hjem i 1980 og blev så deltidslandmand var året, hvor Vibeke dukkede op, og et år senere kom det første af vores to børn. En motorvejsafkørsel 33 - og et industriområde, kom på tværs af fremtidsplanerne, så vi solgte til kommunen i Året efter, i 1996, efter en del søgen, fandt vi det nye sted i Møldrup. Her på Møldrupgaard er der 25 ha. let jord - en masse bakker og en pragtfuld natur, hvor vi har en flok Hereford køer til at klare afgræsningen. Maskinhuset er fyldt med de nødvendige maskiner, og traktorerne står der stadig VOLVO på. Jeg har lige siden min start som deltidslandmand været medlem af Familielandbruget, og jeg var i en periode i bestyrelsen for Rinds Herreds Familielandbrug. 12

13 Familielandbruget MIDT-Jylland deltager også i år på MidtWest Farmshow i Skive, lørdag den 13. juni. Du kan finde os på stand nummer 28, mellem Himmerlands Grovvarer og Calvex Kig ind på standen og få en snak, vi giver nok også en kop kaffe! Du kan også deltage i en konkurrence om at vinde et gavekort på 500 kr. 13

14 Landbrugspakken Regeringen præsenterede den 4. maj et initiativ, der skulle hjælpe nødlidende landbrug med at komme videre eller komme ud af erhvervet. Aftalen skal fremme, at effektive bedrifter med for stor gæld, skal lettes for en del af denne gæld, så de kan komme videre. At ikke effektive bedrifter, med for stor gæld skal ejerskiftes. (afvikles, men sådan at forcerede salg undgås) Aftalen indebærer At pengeinstitutterne skal være positive over for at stille den nødvendige driftskapital til rådighed og sikre at nødvendige investeringer kan gennemføres At kreditforeningen i fornødent omfang skal medvirke til gældssaneringen At Finanstilsynet skal have et lempeligere syn på værdisætning af jord og på hvornår og hvor meget der kræves nedskrevet på den rekonstruerede bedrift. At den moderniserede landbrugslov fra april 2014 bygger på en bredere vifte af finansieringskilder, fx pensionskasser At et nyt produkt i vækstfonden etableringslån til landbrug skal fremme ejerskifter At der etableres en ny investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital (DLK), med en kapital på mindst 2 mia. kr. Staten indskyder via Vækstfonden 0,5 mia. kr. og resten forventes at komme fra pensionsselskaber og andre interesserede investorer At rammen for vækstlån til landbrug øges fra 50% til 70% At aftalen henviser til, at det er besluttet at arbejde for en målrettet og differentieret miljøregulering, en forenkling af ranzoneloven og en hurtigere offentlig sagsbehandlingstid. 14

15 At aftalen yderligere henviser til, at der i landdistriktsprogrammet afsættes 850 mio. kr. til investeringstilskud til landbrugsbedrifter. At proces med nabotjek af miljøregulering i sammenlignelige nabolande, vil blive iværksat og vurderet når det afsluttes. Aftalen fremstår som en mere eller mindre frivillig hensigtserklæring og er tiltrådt af Finansrådet, Landbrug & Fødevarer, Realkreditforeningen, Realkreditrådet og Regeringen, men som det også er fremgået af pressen er pensionsinstitutterne ikke medunderskriver på aftalen. Med undertegnedes baggrund i finanssektoren vil jeg vurdere, at aftalens punkt 3, er det væsentligste element i aftalen, idet Finanstilsynets meget negative vurdering af landbrug er en betydelig årsag til landbrugets finansieringsmæssige krise. Bent R. Jensen Sekretær i Familielandbruget MIDT-Jylland. 15

16 Deltid Indflydelse er ikke noget man får - det er noget man tager! Jeg har tidligere skrevet, at jeg bevidst valgte at blive deltidslandmand, for at kunne bevare noget af livsstilen ved at være landmand. Men jeg og min familie er helt sikkert lykkelige over ikke at skulle leve af landbruget. Vi har bestemt ikke nogen drøm om at skulle være fuldtidsbønder. Vi nyder at kunne være landmænd når det passer os. Vi nyder også at varetage de forpligtigelser, det fører med sig. I virkeligheden har vi været rigtig godt tilfredse med at være deltidsbønder i over 30 år - at avle og sælge hånd opgravede kartofler ved vejen. - i over 30 år. "Vi pløjede og vi såed " - i over 30 år. Vi er og var dem der virkelig har oplevet, som skrevet: I over 30 år. Se dig ud en sommerdag når de bønder trumler land æfor og by æbag lærke sang og humler byg i skred og bær i blost barne leg om fønnet post rugen dræ med duft af most i drift om bredde gårde. Jeg og vi er i virkeligheden glade og tilfredse deltidsbønder - jeg er ikke med i Familielandbrugets bestyrelse, eller medlem af Landsudvalget for deltidslandmænd, fordi jeg er utilfreds med noget: Men fordi jeg gerne vil være med til at sikre, at det fortsat kan være attraktivt og muligt for folk, der har lyst og vilje til at leve og bo på landet, og dermed sikre at der fortsat kan være aktivitet og liv på landet. Det kan de ca heltids bønder slet ikke sikre; men hvis der til stadighed vil være ca deltidslandmænd, er der et håb for at bevare et bæredygtig liv i landdistrikterne. 16

17 Tidligere havde jeg håbet på at kunne bidrage med at sikre målrettet rådgivning til små deltidslandmænd (under 10 Ha), en størrelse, der ikke kan/vil hente rådgivning i de store faglige rådgivningscentre. Det er slet ikke lykkedes! Så hvorfor bliver jeg så ved? Fordi det overordnede mål med at bevare liv og virke i landdistrikterne er langt vigtigere. Her tænker jeg på livsstil, livskvalitet, harmoni med naturen, passe og forvalte naturen o.m.a. Derfor er jeg lidt stolt af at jeg blev valgt til Landsudvalget for deltidslandmænd, et udvalg på 14 personer, der mødes mindst 4 gange om året og heraf 3 gange på Axelborg. Det er faktisk lidt sejt at være med til og ved Gud!!! Vi kan få indflydelse hvis vi vil. Vi repræsenterer jo 3 gange så mange medlemmer som fuldtids bønderne - da vi er ca deltidslandmænd mod (desværre) kun heltids landmænd. Derfor er det vigtig at vi arbejder sammen om at bevare et godt og bæredygtig landbrug i Danmark. Det er meget vigtig at vi alle forstår -- deltid som heltid at vi sammen kan gøre en forskel. Det opnår vi kun ved at vi respektere og imødekommer hinandens ønsker og mål, samt får afklaret/løst modsætningerne. Med venlig Hilsen Flemming Kristensen Rønge 17

18 Nye regler for pleje af græs og naturarealer, og nogle dyrekøbte erfaringer. Af Lone Rosenkvist - Fåreavler og naturplejer Fra 2015 er der kommet nye regler for pleje af græs og natuearealer. Der er adskillige lempelser og enkelte stramninger i forhold til tidligere år. En stramning er, at hvis man vil søge tilskud til pleje af græs eller natur på arealer, der ikke før har haft tilsagn, skal arealet enten ligge i et Natura 2000 område eller have en HNV-værdi på mindst 5. Det vil sige, at kommunen eller anden myndighed skal have vurderet planterne på arealet til at have en høj naturværdi efter en skala. Hvis der i indhegningen forekommer flere værdier, vil hele indhegningen få tildelt den højeste værdi. Det er altså ikke længere nok, at arealet er 3 område. Der kan kun søges om 5-årige tilsagn. På arealer med grundbetaling (tidligere enkeltbetaling), er forekomst af plantearter som lysesiv, brændenælder og tidsler nu tilladt, hvorimod vedarter som for eksempel lyng ikke er tilladt. Der er mulighed for helt op til kr. per ha i plejetilskud for arealer uden grundbetaling. Man har de sidste par år kunnet vælge mellem to alternativer for plejebetingelser, enten "tæt, lav plantevækst" den 31. august (fra 2015 "synligt afgræsset" den 15. september) eller også fast græsningstryk på 1,5 SK fra 1. juni til 31. august (2015 1,2 SK). SK betyder storkreaturer, og 1 hest udgør 1 SK, 1 får udgør 0,15 SK. Der er mulighed for at ansøge om nedsat fast græsningstryk på næringsfattige arealer, efter en bedømmelse af kommunen eller Naturstyrelsen. Det lavest mulige græsningstryk er 0,3 SK per ha. Hvis man vælger fast græsningstryk, skal man være opmærksom på at medregne hele arealet i den pågældende indhegning, også områder der af forskellige årsager ikke er søgt tilskud til. I vores eget deltidslandbrug får vi tilskud til pleje af naturarealer og græsarealer med afgræsning af får og heste, nogle marker med grundbetaling (EB). På to andre marker produceres der wrapgræs til dyrenes vinterfoder. 18

19 Sidste år valgte vi plejebetingelsen fast græsningstryk på naturarealerne og fik bevilget nedsat græsningstryk til 0,3 SK per ha. Vi havde imidlertid ikke regnet alle områder med i indhegningerne, men taget udgangspunkt i tilsagnsarealerne. Blandt andet havde vi ikke indregnet en stor bræmme af rørsump langs Bøllingsø, som konstant står med vand. Det viste sig, at der derved slet ikke var nok dyr i indhegningerne til at overholde det aftalte græsningstryk. Ved kontrolbesøg sidst i august blev plejen derfor underkendt med store økonomiske konsekvenser for os. I landbrugsmedierne har der været en del omtale af andre typer underkendelse af plejeaftaler, for eksempel publikumsfaciliteter, hvor arealerne af kontrolmyndigheden bedømtes til at være overvejende rekreative arealer og ikke landbrugsarealer. I flere tilfælde medførte det krav om tilbagebetaling af flere års udbetalt tilskud, ofte mange hundredtusind kroner. Det kan forekomme helt urimeligt i forhold til den påståede overtrædelse. I de ny tilsagnsregler fra 2015 er der indført mulighed for at træde ud af plejetilsagn og i den forbindelse kun have tilbagebetalingspligt for det aktuelle års tilskud. Dette kan mildne konsekvenserne en del, også ved ophør af forpagtning. 19

20 Windows 10 Der er godt nyt på vej til dem, som er godt trætte af Windows 8. Microsoft, der laver computerstyresystemet Windows, har haft for vane at ramme rigtigt hver anden gang, der er kommet en ny udgave. Windows XP, der kom i 2001, var godt og stabilt; i 2006 kom Windows Vista, der var en ny smart brugerflade, men det fungerede alt for langsomt på de fleste computere. I 2009 kom så en stærkt forbedret udgave - Windows 7, den findes stadig på millioner af computere verden over, den fungerer rigtig godt og stabilt, folk vil nødig af med den, for efterfølgeren Windows 8 fra 2012, er mange godt trætte af. Windows 8 fik igen en helt ny brugerflade, med Fliser som løbende viser nyheder fra det program (eller App, som det hedder på nudansk ), som flisen repræsenterer - f. eks. vil vejrudsigt-flisen hele tiden vise det aktuelle vejr. Mens det fungerer fint på enheder med trykfølsomme skærme, som Smartphones og tablet computere, samt enkelte bærbare; så er det besværligt på almindelige computere. Dog kan man skifte mellem den brugerflade med fliserne og noget der ligner det gode gamle skrivebord. Selv om der kom en opgradering til Windows 8.1 i 2013, som gør det lidt bedre, så fungerer det stadig ikke optimalt på almindelige computere. Men, som sagt er der godt nyt på vej - denne gang springer man over version 9, og går direkte til Windows 10. Efter hvad der skrives på nuværende tidspunkt, kombinerer den det bedste fra 7 og 8, bl.a. kommer det gamle skrivebord og startmenuen tilbage, suppleret med enkelte fliser. Den har været ude i en testver- 20

21 sion et stykke tid, og de som har prøvet den, er ret begejstrede. Som det ser ud til, i skrivende stund, bliver det gratis at opgradere til Windows 10, hvis man har en computer med Windows 7 eller 8 / 8.1. Dette gælder dog kun det første år efter introduktionen, som forventes omkring starten af august Herunder kan du se nogle udsagn fra Microsoft, om Windows 10. Tag styringen på nettet Spartan er en helt ny browser, som afløser Internet Explorer, og er udviklet til at give en bedre weboplevelse. Du kan skrive direkte på websider fra din pc, læse artikler uden forstyrrelser og gemme dine favoritter, så du kan læse dem offline senere. Altid opdateret Du behøver ikke at tænke over, om du har de seneste funktioner eller sikkerhedsopdateringer. Windows leverer automatisk opdateringer, når de er klar, direkte på din enhed. Tilbud om gratis opgradering Gode nyheder! Vi tilbyder en gratis opgradering til Windows 10 til kvalificerede nye eller eksisterende Windows 7-, Windows 8.1- og Windows Phone 8.1- enheder, der opgraderer i løbet af det første år! Og endnu bedre: Når en kvalificeret Windows-enhed er opgraderet til Windows 10, fortsætter vi med at holde den opdateret i enhedens understøttede levetid, dvs. vi gør enheden mere sikker og introducerer nye funktioner og funktionalitet over tid uden ekstra omkostninger. 21

22 Turen går til Djursland Program: FamilieLandbruget MIDT-Jylland s sommerudflugt torsdag den 9. juli Afg. fra garagen hos Mønsted Busser, Fuglevænget 22, Mønsted, 8800 Vi borg Afg. Ågade s P plads i Skive (hvis der er mindst 12 tilmeldte fra Ski ve) Afg. fra LMO, Asmildklostervej 11, 8800 Viborg Kaffe og rundstykker på Bakkegården ved Annette og Mogens Hjort Jensen, Dolmervej 29, 8500 Grenå. Der er ca. 330 køer på gården Afg. til Rosenhaven i Sdr.-Homå. Her spiser vi vores medbragte frokost, imedens vil Kirsten og Holger fortæller om haven. Derefter vil der efterfølgende være mulighed for at nyde deres dejlige 3000m2 store l andbohave, det er en have med m. bl.a. rododendron, roser og fuchsia Afg. ud i det blå, hvor vi finder et sted, hvor vi kan nyde vores eftermiddagskaffe og hjemmebag. Hvis vi kan nå mere, skal vi besøge Thorsager Rundkirke, - den e neste rundkirke i Jylland Aftensmand på Truust Kro Prisen er ca. 475 kr. Det dækker bus, rundstykker, entre, gaver og aftensmad. Sidste dato for tilmelding 1. juli, gerne før, til: 22

23 Inger Laurids Annette Kaj Gudrun Ketty ALLE ER VELKOMMEN. Familielandbruget Midt-Jylland, Havevalget og Seniorklubben Lidt om Bakkegården Vi glæder os til at byde jer velkommen på vores gård med mælkeproduktion. Vi er Anette og Mogens Hjorth Jensen og vores piger Ida og Nanna. Familien kom til Bakkegården i 1966, hvor Mogens` forældre startede med 20 køer. Siden er den løbende udvidet og moderniseret. I 1994 startede vi et I/S med Mogens forældre, og i 2009 overtog vi hele produktionen selv. Siden 2007, hvor vi byggede ny løsdriftsstald, har vi haft 330 køer. Vi er begge beskæftiget med det daglige arbejde på gården. Knud Erik, som startede produktionen i 66, er som 72 årig stadig aktiv på gården hver dag. Vi har 6 ansatte på gården, 2 af dem er faglærte landmænd, mens resten er landbrugsskoleelever, som er i praktik hos os. En af medarbejderne står for den primære del af markarbejdet. 23

24 Derfor er jeg medlem I forrige nummer af Aktiv Familielandbrug fortalte Flemming Kristensen om sin baggrund for at være medlem af Familielandbruget. Vi har besluttet at fortsætte med disse små historier som et fast indslag, og der vil derfor i kommende numre være nye personer der skriver. I dette nummer er det så mig, der skal give mit lille bidrag. Bonde af fødsel. Egentlig er jeg opvokset i byen, men jeg er født på landet på mine bedsteforældres gård, hvor vi boede den første tid, så jeg har da fået landlivet ind med modermælken. Indtil de solgte gården i 1972, var noget af det bedste jeg vidste, at hjælpe min farfar med at fodre køerne og køre traktor i marken. På den baggrund har jeg nok altid vidst, at jeg selv ville bo på landet, uden at jeg dog valgte at blive professionel landmand. Mit eget landbrug. I 1984, da jeg var 25 år, købte jeg ejendommen her i Vindum ved Bjerringbro, sammen med mine forældre, som blev boende i byen, mens jeg flyttede på landet. Her er 15 ha = 28 tdl., og jeg har nu 10 ha lejet hhv. med græsningsaftale. I starten tror jeg nok, jeg havde forestillet mig en mere simpel drift, med mere tid til jagt og deslige, men bonderøvsgenet tog vist ret hurtigt over, og efter få år havde vi været omkring både fedekreaturer, søer og slagtesvin, får, gæs og angorakaniner, traditionelle markafgrøder, samt stalddørssalg af kartofler og juletræer. Dog ikke alt sammen på samme tid. I 1998 blev min far desværre syg og uarbejdsdygtig, og for at kunne passe det hele selv, har jeg måttet reducere lidt i aktiviteterne. De 9 søer og svinene blev afviklet, og besætningen begrænser sig nu til en lille limousineflok på ca. 15 dyr og 6 moderfår. 24

25 Jeg laver så vidt muligt selv alt arbejdet og bruger normalt kun maskinstation til møgspredning og indpakning af ensilageballer. Husmand. Min farfar var gårdmand, ingen tvivl om det, men min far har vist altid sympatiseret mest med husmændene, og da han kendte den daværende lokalformand, blev det husmandsforeningen, vi blev medlem ved. Dengang var det første år gratis som medlem. En gestus som vi desværre ikke mere, økonomisk i foreningen er i stand til at yde, pga. det store bidrag til Landbrug og Fødevarer. Foreningen. Som tiden er gået og man har fået mere og mere indsigt i forholdene, får man også øjnene mere op for de værdier som Familielandbruget står for og dermed også Min mejetærskerpilot lysten til at arbejde med det i foreningssammenhæng og forsøge at påvirke tingene. Siden 2001 har jeg derfor været med i bestyrelsen, først i den lokale Bjerringbroegnens og senere i regionsbestyrelsen, og gennem alle årene har jeg haft plads i diverse planteavlsudvalg, som foreningen har været involveret i, og siddet i jordbrugskommissionen de sidste par år den eksisterede. Det har alt sammen givet indblik i en del ting, som man ellers ikke ville have kendt. Jeg oplever, at det bliver stadig sværere at drive landbrug, og det i særdeleshed for de små bedrifter. 25

26 Det kræver en vis omsætning at kunne give et afkast, der kan betale for de mange miljøkrav, diverse krav til dokumentation og planlægning, samt den nærmest helt nødvendige konsulentbistand. Det er efterhånden så stor en byrde, at mange opgiver besværet, selvom de egentlig har lyst til at drive landbrug. Der er derfor behov for at vi organiserer os, og påvirker vore omgivelser til at give os nogle vilkår, så vi kan eksistere, også selv om vi måske kun har landbrug som bibeskæftigelse, og det gøres efter min overbevisning bedst igennem Familielandbruget. Det er naturligvis beklageligt, at så mange der naturligt burde være medlem, vælger at være passive. Samtidigt finder jeg det vigtigt, at vi er en sektion af Landbrug og Fødevarer, så vi derigennem er med til at give denne en styrke, der kan gøre sig gældende overfor vore omgivelser, men samtidig qua sektionen viser at vi indenfor dansk landbrug på visse punkter har forskellige holdninger til tingene. Nogle sætter spørgsmålstegn ved Familielandbrugets indflydelse, men jeg er sikker på, at vi er med til at trække tingene i den rigtige retning, og vores evt. mangel ville give langt friere spil for en slags landbrug uden de familiemæssige og kulturelle værdier, som vi værdsætter. Derfor er jeg medlem. Ole Egeskov Pedersen 26

27 Mink og økonomi Den vel nok mest spændende tid på minkfarmen er ovre hos os. Der pipper af små hvalpe i kasserne, så der tilbringes meget tid på farmen med at give dem den bedste start på livet. Der skal sørges for at der er så god en redekasse som mulig med godt med halm, så de ikke fryser. Der holdes øje med at tæverne er raske og malker godt. Fødslerne startede den 22-4 og det sidste kuld kom den 15-5, så der er næsten en måned i mellem de første og de sidste, det er også tydeligt at se på størrelsen. Der er 6,4 hvalpe pr. tæve der har hvalpe, og 5,5 når vi indregner de golde og dem som ikke har kunnet passe deres hvalpe. Der bliver et lille tab inden vi får dem sat ud, så jeg vil regne med at vi sætter 5,35 hvalp ud. Økonomien hos mink er på vej op, så der er ved at være gode penge i at have dem igen. På den sidste auktion som er afholdt her i april, var gens. prisen på skindene 396 kr. Hvor danske skind opnåede en pris på 447 kr. og udenlandske 334 kr., opnåede mine 439 kroner, så det går ikke så ringe endda. Nu ville det bare have været rigtig dejligt at kunne skrive,at ko og grise folk også havde en god pris på deres varer, men da må vi jo sande at mælken igen falder og svinekødet bare holder et lidt lavt prisleje, som giver dem nogle udfordringer. Nu er der snart valg, så er det jo spændende om landbruget kommer til at tegne noget af valget, men det bliver nok kun lidt, da det ikke er her partierne skal kapre stemmer. Regeringen er godt nok kommet med en hjælpepakke til os, men er det til brug for den daglige drift, det kunne jeg godt tro at det ikke er, det er til at få investeret i miljøteknik som måske godt kan hjælpe på langt sigt, men ikke nu og her, hvor der er brug for kapital for at forsætte den daglige drift. Bankerne er blevet noget strikse med at, hvis det ikke kan løbe rundt, så lukker man ned og sælger aktiver og jord i stedet for at give en ung mand muligheden for at drive det videre. Det synes jeg ikke det er godt, men nu er jeg jo heller ikke en bank som skal vise at de har en sund forretning. Nu er mælkekvoterne ellers blevet givet fri, så man kan malke løs inden for de givne rammer, men hvad hjælper det, når det mælk man laver falder. Det ku jo være at de skulle til at producere nogle mink i stedet for mælk, men det kan jo også gå ned med prisen på dem, når der bliver for mange af dem - og så står vi jo der igen. For at gøre en lang historie kort, så håber jeg at det bliver bedre med priser på kød og mælk, så det kan blive en god dag at stå op til hver morgen, uden at skulle tænke på om man nu for lov til at være på gården. Men op med hovedet og kæmp videre, nu vil jeg lade jer få fred fra mig, med et ønske om en god sommer og god vind fremad. Med venlig hilsen fra Henrik Nielsen, den tyndhårede pelsavler. 27

28 Kvægavl Så er 1. slæt ved at være klar, vejret ser da også ud til at blive mere stabilt,,så der kan opnås en fornuftig fortørring, hvilket er vigtigt for at opnå en god fordøjelighed. Analyserne af frisk græs viser dog stadig en høj fordøjelighed og et højt sukkerindhold. Mange steder er græsset op mod cm højt og med det fugtige vejr er der begyndende gul farvning i bunden. Med så kraftig en afgrøde og en våd jordbund, stilles der ekstra krav til fortørring. Græsset skal fortørres til mindst 30 % og gerne 35 % tørstof for at opnå en prima ensilering og et appetitligt foder. Der kan følges med i slætgræs-undersøgelsen på For få en vellykket græsensileing er det også vigtigt at kørselsvejen til siloen er jævn og ren siloen skal naturligvis også være ren. Husk at et par gode tørvejrsdage er nødvendige for at opnå en god tørstofprocent. For at græsset hurtigt kommer i gang igen skal gyllen ud hurtigst muligt LMO har lavet ny aftale med AGROLAB Group til at analysere grovfoderprøver. De kan analysere prøverne billigere, end det vi før har været vant til. Besparel- 28

29 sen sendes direkte videre til kunden. Lidt nyt fra RYK. Husk at det er muligt at få lavet drægtighedstest via mælkeprøven, og svaret har man få dage efter prøven er taget. Testen kan bruges fra 28 dage efter inseminering og kan erstatte manuel undersøgelse - eller bruges som supplement. Vikar og Hjemmeservice har fået nyt navn og logo og hedder nu AKURAT. Se annoncen andet steds i bladet Så er der lige sommerudflugten torsdag den 9. juli, som i år går til Djursland, hvor vi vil besøge Annette og Mogens Hjort Jensen, de har en malkekvægsbesætning med ca. 330 årskøer og alt opdræt er på samme ejendom. Derfra kører vi til SDR.-Homå og ser Rosenhaven og videre ud i det blå og nyder den skønne natur, vi skal i år slutte af med aftensmad på Truust kro. Alle er velkommen. Med venlig hilsen Anette Klausen Indkøbsforeningen for Salling og Fjends herreder Låner ud til køb af traktorer og maskiner. Udbetaling 25%, løbetid 5 år, fast rente 4,5% p.a. Ring eller send en mail, hvis du vil høre nærmere om hvordan du investerer uden at belaste din driftskredit. Driftsleder Kristian Vestergaard mob mail: Borgergade 18-4, Rødding 7860 Spøttrup 29

30 Arrangementer Dato Kl. Aktivitet juni dages tur til Sydfyn og Ærø 25. juni Gårdbesøg og Grillaften 9. juli Sommerudflugt til Djursland 23. august 10 dages tur til Sydengland Der arbejdes på et arrangement på Hedeselskabet i Viborg i efteråret, det bliver med besøg på deres museum, hvor der fortælles om selskabets historie. Der vil også blive berettet om den nutidige drift. Læs mere om arrangementerne i kalenderen på Bestyrelsen i Familielandbruget MIDT-Jylland Niels Kragh (fmd.) Nørbækvej 15, 8920 Randers NV. Anette Klausen (n. fmd.) Åhusevej 52, 7470 Karup Ole E. Pedersen Møllebakken 18, 8850 Bjerringbro Henrik Nielsen Evaslundvej 4, Østerbølle Ålestrup Kaj Skov Pedersen Bækkegårdsvej 27, 8800 Viborg Flemming Kristensen Slotsvej 19, 8860 Ulstrup Lone Rosenkvist-Jensen Bøllingsøgårdvej 11 D, 8600 Silkeborg Inger Bach Borrevej 24, 8850 Bjerringbro Jens Stengaard Nielsen Hobrovej 16, 9632 Møldrup Flemming Dollerup Stensigvej 14, Kølsen, 8831 Løgstrup

31 31

32 Afsender: Familielandbruget MIDT-Jylland Ågade 8 A 7800 Skive 32

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde

Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Status på L&F, Kvægs politiske arbejde Kristian Gade Marts 2015 Prioriteter i 2014/2015 EU s landbrugsreform Lov om hold af kvæg Miljøteknologi og moderniseringsstøtte Ammoniak og metan Veterinærområdet

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 25 Juni 2014 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til Jordbrugere og virksomheder i landdistrikterne.

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 23 Februar 2013 1 Vi har været her i mere end 25 år. Det er os, landmændene ringer til, når: De har brug for en ekstra mand i den travle

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46

Nyt om støtteordninger. Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Nyt om støtteordninger Konsulent Bjarne Pugholm Johansen, Dansk Gartneri E-mail: bpj@danskgartneri.dk Tlf. 33 39 45 46 Agenda Miljøteknologiordningen i 2015 Tilskud til skovtilplantning, læhegn mv. Det

Læs mere

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle

Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram. 21. januar 2015. Per Faurholt Ahle Arealstøtteordninger under det nye landdistriktsprogram 21. januar 2015 Per Faurholt Ahle 1 Miljø- og økologi ordninger fra 2015 Nyt eller fortsætter Økologisk arealtilskud (5-årig) Pleje af græs- og naturarealer

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema

Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Center for Landbrug/Direkte Betalinger Sagsnr./dok.nr.: 14-80181-000001 16. december 2014 Notat om høringssvar til ændringer til bekendtgørelse om markblok og elektronisk Fællesskema Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om revisionen af EU-midler i Danmark i 2013 Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 26/2013 om revisionen af

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Årgang 56 januar 2011

Årgang 56 januar 2011 Årgang 56 januar 2011 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Sønderskovvej 1 4862 Guldborg E-mail: kst@life.ku.dk

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015

NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 NaturErhvervstyrelsen Center for Landbrug, Miljø og Biodiversitet Nyropsgade 30 1780 København V 7. januar 2015 Høringssvar til bekendtgørelse og vejledning om Økologisk Arealtilskud Økologisk Landsforening

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010

Grøn Vækst og vandplanerne. Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Grøn Vækst og vandplanerne Claus S. Madsen Planterådgiver AgroPro Konference den 22. oktober 2010 Præsentation Claus S. Madsen, Agronom, miljø- og planterådgiver AgroPro, Sjælland 30 år som rådgiver for

Læs mere

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010.

Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareerhverv Arealkontoret/MBA Den 8. juni 2010 Tale ved Åben Land konferencen 2010 Maribo, den 10.-11. juni 2010. Jeg skal starte med at beklage, at fødevareministeren

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

April 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 April 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen I forbindelse med at Plejecenterleder Gitte Jeppesen stopper sin ansættelse i Ballerup

Læs mere

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser

Økonomisk analyse. Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser Økonomisk analyse 17. februar 2011 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Vandplanerne kan koste danske arbejdspladser I de nuværende fremlagte vandplaner

Læs mere

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN

GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Vises e-mailen ikke ordentligt? Se onlineversion. NYHEDSBREV: 18. FEBRUAR 2014 ANNI MATTHIESENS NYHEDSBREV Vær social - hold dig opdateret og deltag i debatten GENERALFORSAMLINGER I KREDSEN Traditionen

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd

Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrev Danske Deltidslandmænd Nyhedsbrevet er sendt til: Landsudvalget for Danske Deltidslandmænd og kontaktpersoner i de lokale/regionale foreninger Nr. 1 Juni 2014 Årsmøde 25. oktober 2014 Danske

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg.

Idéer og inspiration. Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. økologisk Idéer og inspiration Mangler du en idé? Vi har samlet en række aktiviteter fra tidligere værter ved gårdbesøg. Tanken er, at I som værter kan gøre brug af hinandens erfaringer med aktiviteter

Læs mere

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø

FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø FAKTAARK: Miljøafgrøder næste skridt mod et godt vandmiljø Danmarks miljømålsætninger for et godt vandmiljø i 2015 Danmark skal have et godt vandmiljø fjorde og hav rig på natur, planter og fisk. Det er

Læs mere

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg

Generationsskifte de mulige løsninger. Susanne Møberg og Torben Wiborg Generationsskifte de mulige løsninger Susanne Møberg og Torben Wiborg Disposition Hvad er problemet? Hvad er løsningerne? Hvad er formålet med et generationsskifte? At den unge bliver selvstændig og får

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby

Årsmøde LVK. Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Årsmøde LVK Den 3. februar 2015 Erhvervspolitisk direktør Lone Saaby Disposition Politisk indflydelse Økonomien i landbruget Svinesektoren Kvægsektoren Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Politisk inflydelse

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Energipil. Din fremtid?

Energipil. Din fremtid? 2010 / 1 Din fremtid? Aabenraa Rødekro Energipil Vi støtter vores kunder med energipil-projektet med Fjernvarmen: Aabenraa-Rødekro Fjernvarme tilbyder dig en sikker og stabil indtjening i mange år frem

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011. Høringsnotat vedr. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 L 159 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 15. februar 2011 Høringsnotat vedr. Forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen

Philip Fisker og Emil Malthe Bæhr Christensen Projektopgave - Mad Delemne - Madspild Vi har valgt delemnet madspild. Ifølge os er madspild et område, der ikke er belyst nok, selvom det er meget aktuelt i disse dage, hvor man snakker om klimaændringer

Læs mere

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi

HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING. Program 2010 2011. Drone. Dronning. Arbejdsbi HOLSTEBRO OG OMEGNS BIAVLERFORENING Program 2010 2011 Dronning Arbejdsbi Drone Formanden har ordet: Vi har i år haft 17 på begynderkursus, heraf er der 12, som har fået bier - nogle med flere bifamilier,

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 26. MARTS, 2014 DELTAGERE Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen, Anette Raaby, Helle Risvig Nielsen, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen,

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Vindmøllerne i Batum

Vindmøllerne i Batum Vindmøllerne i Batum Forvaltningens svar på de mange høringssvar,i alt 177, er nu tilgængelige. De 177 høringssvar indeholder mange både generelle og specifikke spørgsmål til de bekymringer som lokalsamfundet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst

Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Aalborg, den 26. april 2006 LHK Referat Emne Orienteringsmøde om dyrkningsdeklarationer i Aalborg Sydøst Tid Onsdag den 22. marts 2006 kl. 19.30 Sted Deltagere Hobro-Aalborg Landboforening, Skalborggård

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne

fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne fremtid vækst balance Next step af erhvervets store kampagne Next step af erhvervets store kampagne Fremtiden er ikke så sort, som den har været LANDBRUG & FØDEVARER MEDLEMMER: Budskabet fra første del

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer

Dansk landbrug 2015. Niels Østergård Scheel. Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Dansk landbrug 2015 Niels Østergård Scheel Erhvervspolitisk Konsulent Landbrug & Fødevarer Disposition Økonomien i erhvervet Ruslandspakke Ejer- og generationsskifte Spørgsmål Økonomien i erhvervet www.dof.dk

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan.

Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Velkommen til Børnehaven Kornvængets årsplan. Indledning: Tidligere år er der i børnehaven blevet udarbejdet en virksomhedsplan. Denne er nu erstattet med en årsplan. Årsplanen skal være grundlag for intern

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 34-2015

ØkonomiNyt nr. 34-2015 ØkonomiNyt nr. 34-2015 Den generelle økonomiske vækst... 1 Forventning til renteudviklingen... 2 Forventning til markedsudviklingen... 3 Stigende afrapporteringskrav til banker... 4 Hvad gør landboforeningen

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 16-2010

ØkonomiNyt nr. 16-2010 ØkonomiNyt nr. 16-2010 - Presset økonomi i landbruget - Er produktionen OK / kan det gøres bedre - Rente- og valutamarkedet Presset økonomi i landbruget Grundlaget for en fornuftig økonomi i landbrugsbedrifterne

Læs mere

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008

Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 Highlights: Projekt Gadeklog på N. Zahle Seminarieskole d. 28. maj 2008 1 OM PROJEKT GADEKLOG 3 PRESSEMEDDELELSE 3 EVALUERING AF PROJEKT GADEKLOG PÅ N. ZAHLE SEMINARIESKOLE 4 DE HJEMLØSES SANG 5 ELEVERNES

Læs mere

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige

Nr. 1 2015. Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Nr. 1 2015 Godt at vide Den lille lette Forårs fornemmelser Vi er Frivillige Indholdsfortegnelse Informa on Formandens ord 3 Kontakt informa oner 4 Konkurrence 5 Madholdet Gistrup e erår 2014 6 Forårets

Læs mere

Vejen fra Svineavler til fårehyrde

Vejen fra Svineavler til fårehyrde Vejen fra Svineavler til fårehyrde Fårehyrde Jan Tang Seerup Hammershuslam og Den Bornholmske Gårdbutik Bjergebakkevejen 1 3700 Rønne i samarbejde med Agronom Annette Rosengaard Holmenlund Sheep and Goat

Læs mere

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014

Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget. Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Benyttelse og beskyttelse af naturen - med plads til landbruget Viceformand, Lars Hvidtfeldt Landbrug & Fødevarer 20. Maj 2014 Vækst Miljø Vækst Natur Udvikling Klima Natur og biodiversitet Landbrug &

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1

Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 Hvad mener du om din nye smartphone? - resultater fra spørgeskemaundersøgelse 1 To til fire uger efter at deltagende landmænd havde fået udleveret en smartphone 15 fik en android og 5 en Windows mobil

Læs mere

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal

Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal JSS Danmarks miljøundersøgelser Afdeling for Systemanalyse 30. marts 2004 Konvertering af 600.000 ha landbrugsareal til varigt naturareal Formål Skov- og Naturstyrelsen har d. 26. marts bedt Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet REFERAT. Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Februar 2009 J.nr.: 2008-00408 Ref.: ESJE REFERAT Vedr.: Møde i Udvalget for Muslingeproduktion den 28. november 2008 Deltagere: Birgit

Læs mere

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30

Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Må ikke offentliggøres før fredag d. 7. juni kl. 12.30 Åbningstale ved den officielle åbning af Roskilde Dyrskue den 7. juni 2013 kl. 11.30-12.00 i Ring 1 ved skuets formand, gårdejer Povl Fritzner På

Læs mere

Dansk Farm Management

Dansk Farm Management Dansk Farm Management Udvælgelse af gårde som egner sig til investering Vurdering af potentiale i ejendommen Vurdering af afkastevne på ejendommen hænge sammen? Vurdering af potentielle forpagtere Trackrecord

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen,

Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Oplæg Naturplejenet MidtVest den 11. november 2014 Fynske erfaringer med naturpleje som driftsgren v/ Specialkonsulent Annita Svendsen, Naturstyrelsen Fyn Behov for naturpleje Pleje naturarealer 7000 6000

Læs mere

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

Naturpleje i Natura 2000

Naturpleje i Natura 2000 www.naturstyrelsen.dk www.lf.dk Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Naturpleje i Natura 2000 NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade

Læs mere

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå?

Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Har dansk landbrug en fremtid og hvilken vej skal landbruget gå? Henrik Zobbe, Institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Dias

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden?

Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Hvad koster Grøn Vækst produktionslandmanden? Med indførelse af de tiltag, der er vedtaget i Grøn Vækst i juni 2009 og Grøn Vækst 2,0 i 2010 påvirkes danske landmænds konkurrenceevne generelt negativt,

Læs mere

Konference i Danish Farmers Abroad.

Konference i Danish Farmers Abroad. Konference i Danish Farmers Abroad. Dato: Torsdag 19. juni 2014 Sted: Hotel, Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup - - Mødet holdes i Teatersalen www.pejsegaarden.dk Program: Kl. 09:00-09:30: Ankomst,

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Dansk Krolf Union DKU Stævner

Dansk Krolf Union DKU Stævner 28. april Generelt I skrivende stund afvikler DKU 3 stævner, der alle giver point til verdensranglisten. DM er kun for spillere der er medlem af en klub under DKU. VM og VM for par er åbne stævner, hvor

Læs mere

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ!

KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! KOLOGISKE RÅVARER KOSTER MERE, OG DET SKAL DE OGSÅ! Mange mener ikke, at der er forskel på konventionelle og økologiske fødevarer, men det er ikke rigtigt. Økologi er det rigtige valg, hvis du også tænker

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål

Mød de dygtigste. Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Mød de dygtigste Seks bedrifter 18 temaer 1000 spørgsmål Brug en eftermiddag sammen med en landmand, der har styr på både økologi og økonomi. Se det i praksis. Stil de frække spørgsmål. Test din viden

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ

Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Dansk Landbrug Midt- Østjylland (DLMØ) Sådan arbejder vi med vand og Naturplaner i DLMØ Miljødage for miljørådgivere 2/12 2009 v/ Helge Kjær Sørensen Landbo Midt v/ Steen Vindum Viborg Kommune Djursland

Læs mere

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Aktivitetsmatricen Jannik Toft Andersen 23. Februar 2010 Om Aktivitetsmatricen Udgangspunktet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere