4.6. Afstemning af statuskonti mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4.6. Afstemning af statuskonti mv."

Transkript

1 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser af de regnskabsmæssige registreringer på samtlige statuskonti. Endvidere skal der foretages kontrol med udligning af mellemregningskonti samt konti med beløb til senere fordeling. Der skal løbende føres kontrol med korrekt og rettidigt afvikling af registrerede gældsforpligtelser og tilgodehavender samt føres kontrol med at de finansielle aktiver og passiver har en rimelig størrelse. Afstemningsprocedure Økonomiafdelingen har udarbejdet et standardskema, som kan anvendes ved afstemningsproceduren. Skemaet kan findes på Kulissen. Hvis skemaet ikke anvendes, skal det sikres, at afstemningen indeholder de samme oplysninger, som findes på standardskemaet. Afstemningen skal foregå ved: at der foretages en afstemning til et grundliggende basismateriale, såsom kontoudtog eller kontrollister fra et edb-modersystem, eller at specificere de grundlæggende registreringer, der danner saldoen på balancekontoen. Saldoen skal da specificeres ved posteringsdato, forklaring, evt. ydelsesmodtager, dato for udligning samt beløb. Hovedindholdet af afstemningerne samt den vejledende afstemningsfrekvens er således: Likvide aktiver Kontante beholdninger opgøres dagligt til den tilstedeværende beholdning. Daglig Indskud i pengeinstitutter m.v. bogføres dagligt og afstemmes til kontoudtog. Månedlig Konti med få bevægelser kan afstemmes kvartalsvis. Alle konti afstemmes til kontoudtog Bevægelser i beholdningen af realkreditobligationer bogføres og afstemmes til beholdningsoversigt. regnskabs skal der ligge dokumentation for kursværdi sammenholdt til bogføringen Køb og salg af statsobligationer m.v. bogføres løbende. Beholdningen afstemmes til beholdningsoversigt. regnskabs skal der ligge dokumentation for kursværdi sammenholdt til bogføringen.

2 Tilgodehavender hos Staten Andre tilgodehavender afstemmes til grundlæggende basismateriale. Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol afstemmes til beholdningsoversigt fra KMD Andre tilgodehavender afstemmes til grundliggende basismateriale. Skal kunne specificeres på enkeltposter Regnskab Lejerbo Saldoen for mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår skal ved regnskabsafslutningen svare til summen af posteringer på funktionen i nyt regnskabsår med modsat fortegn. Månedlig Løbende Langfristede tilgodehavender Pantebreve afstemmes til det aktuelle resttilgodehavende, jævnfør pantebrevenes ordlyd. regnskabs skal der ligge dokumentation for indberetning til Skat vedrørende renter og restgæld på pantebreve, som opkræves via kommunen Saldoen skal for noterede aktier svare til kursværdien pr. 31. december. For ikke noterede aktier og andelsbeviser m.v. skal saldoen svare til den indre værdi, jævnfør det senest aflagte regnskab. Dokumentation for beregning af indre værdi skal foreligge Tilgodehavender hos grundejere afstemmes til grundlæggende basismateriale. Skal kunne specificeres på enkeltposter Udlån til beboerindskud afstemmes til grundlæggende basismateriale. Skal kunne specificeres på enkeltposter. Dokumentation for nominel værdi samt beregning af nedskrivning skal foreligge ultimo regnskabs Indskud i landsbyggefonden m.v. afstemmes til grundlæggende basismateriale. Dokumentation for nominel værdi skal foreligge ultimo regnskabs Andre langfristede udlån og tilgodehavender afstemmes til grundlæggende basismateriale. Skal kunne specificeres på enkeltposter. Dokumentation for nominel værdi samt beregning af nedskrivning skal Kvartalsvis Månedlig/årligt

3 foreligge ultimo regnskabs Deponerede beløb for lån m.v. afstemmes til samlede beløb, der er deponeret i forbindelse med optagelse af lån, garantistillelse eller indgåelse af lejemål og leasingaftaler m.v. samt til beholdnings-oversigt eller kontoudtog. Udlæg vedrørende jordforsyning og forsyningsvirksomheder Der skal foreligge dokumentation for, at bevægelsen på udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder svarer til s bevægelse på balancen. Herudover skal der foretages afstemning til grundlæggende basismateriale. Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre afstemmes til grundlæggende basismateriale. Forskellen mellem funktion og skal kunne specificeres på enkeltposter. Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v og Aktiver og passiver tilhørende fonds, legater m.v. afstemmes til grundlæggende basismateriale, herunder skadesløsbreve, værdipapiropgørelser, kontoudtog, fundatsbestemmelser m.v. Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre afstemmes til grundlæggende basismateriale. Forskellen mellem funktion og skal kunne specificeres på enkeltposter. Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kortfristet gæld til pengeinstitutter i form af kassekreditter og byggelån afstemmes til kontoudtog. Månedlig Kortfristet gæld til staten Anden gæld afstemmes til grundlæggende basismateriale og skal svare til statens andel af beboerindskudslån og henstandsbeløb vedr. frigørelsesafgift samt forskellen mellem udbetalte og refunderede sociale pensioner mv. Saldoen korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen for hensættelser til tab på tilgodehavender. Dokumentation for nominel værdi samt beregning af nedskrivning Årligt

4 skal foreligge ultimo regnskabs. Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter afstemmes til kommunens nettogæld (evt. tilgodehavende) overfor kirkemyndighederne Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager skal kunne specificeres på enkeltposter med oplysning om, hvornår gælden udlignes. Månedlig Edb-fejlopsamlingskonti afstemmes og berigtiges. Månedligt Saldi på mellemregningskonti med borgere, interne mellemregninger, Månedlig indeholdt A-skat og registreret moms (systemkonti) skal kunne specificeres på enkeltposter, enten i forhold til registreringer i Økonomisystemet eller i forhold til lister dannet af et andet modersystem. Det skal af afstemningen fremgå, hvilket basismateriale, der er afstemt til ligesom oplysning om, hvornår mellemregningsforholdet udlignes også skal fremgå. Langfristet gæld Gæld til realkredit skal afstemmes til opgørelser fra kreditforeningen samt til lånesystem Gæld til KommuneKredit skal afstemmes til opgørelser fra kreditforeningen samt til lånesystem Gæld til pengeinstitutter skal afstemmes til opgørelser fra pengeinstitut samt til lånesystem. Kvartalsvis Langfristet gæld vedrørende ældreboliger afstemmes til opgørelser fra kreditforening samt til lånesystem Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver afstemmes til grundlæggende basismateriale. Materielle anlægsaktiver Det påses, at der ikke er sket ændringer i den bogførte værdi af materielle anlægsaktiver. Afstemmes til bogført værdi, jævnfør anlægskartotekets oplysninger

5 (forsyningsvirksomhed, selvejende institutioner og skattefinansieret). Omsætningsaktiver fysiske anlæg til salg Det påses, at der ikke er sket ændringer i den bogførte værdi af grunde og bygninger bestemt til videresalg. Afstemmes til grundlæggende basismateriale og til udstykningsregnskaber. Hensatte forpligtelser Det påses, at der ikke er sket ændringer i den bogførte værdi af hensatte forpligtelser til tjenestemandspensioner. Afstemmes til aktuarmæssig beregning. Der skal foreligge dokumentation for opgørelsen. Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver, selvejende institutioners aktiver og skattefinansierede aktiver afstemmes til Afstemning og specifikation af balancekonto, herunder vurdering af de direkte konteringer på konto 9. En gang om måneden foretager Økonomiafdelingen en totalafstemning af status, hvor det kontrolleres, at de samlede aktiver er lig med de samlede passiver. Alle afstemninger skal foretages med grundlag i saldoen på hovedkonto 9 pr. den aktuelle dato. Der er i økonomisystemet oprettet et artskontohierarki, hvoraf det fremgår, hvem der er afstemningsansvarlig for hver enkelt statuskonto. Centrene skal ved ændringer i sammensætningen af de afstemningsansvarlige give besked til Økonomiafdelingen, som ajourfører artskontohierarkiet. Centrene har selv ansvaret for at sikre at alle konti er afstemt samt ansvaret for at kvalitetssikre afstemningerne. I forbindelse med afslutningen af årsregnskabet - senest den 15. februar skal al afstemningsmateriale vedrørende det afsluttede regnskabsår indsendes til Økonomiafdelingen. Derudover opbevares afstemningerne hos den enkelte. Centrene skal forinden gennemgå de afstemninger, der henhører under de respektive forvaltningsgrene og påse at afstemningerne er foretaget i henhold til denne forretningsgang samt foretage en vurdering af, om aktiver og passiver har en rimelig størrelse. Afstemningerne skal underskrives af kontraktholder. Hvis en afstemning medfører behov for at foretage afskrivninger, skal reglerne i retningslinjer for afskrivning af uerholdelige fordringer følges.

6

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger

Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.8 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 8 Balanceforskydninger Hovedkonto 8 omfatter: Finansforskydning (funktionerne 8.22.01-8.52.62)

Læs mere

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr.

Værdien af de materielle og immaterielle anlægsaktiver er i 2012 efter fradrag af afskrivninger steget med 16,3 mio. kr. Note 15 - Materielle og immaterielle anlægsaktiver Værdierne optaget under balanceposterne materielle og immaterielle anlægsaktiver er udtryk for den bogførte værdi af kommunens grunde, bygninger, tekniske

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn]

PARADIGME ver. 1. REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] PARADIGME ver. 1 REGNSKABSINSTRUKS for [Institutionens navn] Danske Erhvervsskoler 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Indledning 1.1 [Institutionens navn] opgaver 1.2 [Institutionens navn] organisatoriske

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET FINANSIERING Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Marts 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2008. Side 1 af 287

Regnskab 2008. Side 1 af 287 Regnskab 2008 Side 1 af 287 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet,

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser

Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser Vejledning om udarbejdelse af regnskabsinstrukser April 2010 Forord Gennem det seneste års tid er stadig flere institutioner overgået til Økonomistyrelsens Økonomiservicecenter (ØSC), og en væsentlig del

Læs mere

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1

Regnskabsinstruks. for. Regnskabsinstruks. Version 7, oktober 2011 1 for Version 7, oktober 2011 1 Indhold Organisation 1. Regnskabsmæssig organisering og principper 1.1 Organisatorisk opdeling og tilhørsforhold 1.2 Generelt om opgaver 1.3 Institutionens IT-anvendelse 2.

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering...

Regnskab 2014... 10. Regnskabsopgørelse 2014... 11. Balance... 13. Noter... 14. Skolereformen... 31. Velfærdsinnovation... 34. Digitalisering... Årsberetning 2014 Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2014... 4 Regnskab 2014... 10 Regnskabsopgørelse 2014... 11 Finansieringsoversigt / Finansiel status... 12 Balance... 13 Noter...

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen

Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Forbered dit årsregnskab. og spar penge på revisorregningen Temahæfte 6 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Forbered dit årsregnskab og spar penge på revisorregningen Indhold Vær velforberedt, når årsregnskabet skal revideres og spar

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere