Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer"

Transkript

1 Medlemsundersøgelse om holdningen til etiske investeringer Capacent Epinion for Arkitekternes Pensionskasse MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger Endelig rapport

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Opdragsgiver Formål Rapportens opbygning Respondentgrundlag Hovedresultater Analysens resultater Enighed i brug af ressourcer på etiske aspekter Vigtighed af indhold og fokusområder i etiske retningslinjer Vigtigheden af indholdet i de etiske retningslinjer Enighed i fokusområder i etiske retningslinjer Pensionskassen etiske profil og FN s retningslinjer Pensionskassens etiske profil versus andre pensionskasser Udgangspunkt i FN s etiske retningslinjer Reaktion, hvis retningslinjerne ikke overholdes Accept af lavere afkast ved etiske retningslinjer Øvrige forhold af betydning for etikken i investeringer Metode...24 Side 2 ud af 24

3 FIGURER Figur 1 Enighed/uenighed i brug af ressourcer på etiske aspekter... 8 Figur 2 Vigtighed af, at menneskerettigheder er omfattet... 9 Figur 3 Vigtighed af, at arbejdstagerrettigheder er omfattet...10 Figur 4 Vigtighed af, at miljø og biodiversitet er omfattet...11 Figur 5 Vigtighed af, at korruption er omfattet...12 Figur 6 Vigtighed af indholdet i pensionskassernes retningslinjer...13 Figur 7 Enighed/uenighed i fokusområder...14 Figur 8 Pensionskassens etiske profil versus andre pensionskassers...17 Figur 9 FN s etiske retningslinjer versus Pensionskassens...18 Figur 10 Reaktion på manglende overholdelse af retningslinjer...19 Figur 11 Accept af lavere afkast ved etiske retningslinjer...20 TABELLER Tabel 1 Antal rekrutterede og antal indkomne svar... 4 Tabel 2 Hvilke områder skal efter din mening tilføjes?...15 Tabel 2 Hvilke områder skal efter din mening fjernes?...16 Tabel 4 Andre forhold som kræver opmærksomhed?...21 Side 3 ud af 24

4 1 Indledning 1.1 Opdragsgiver Opdragsgiver til undersøgelsen er: Arkitekternes Pensionskasse (AP), Pensionskassen for Magistre og Psykologer (MP), samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD). Fremover benævnes dette administrationsfællesskab Pensionskassen. 1.2 Formål Der er stort globalt og nationalt fokus på, at investorer er vidende og bevidste om etiske forhold i de virksomheder, der investeres i. Det gælder også pensionskasser. Af denne grund ønsker Pensionskassen at kende sine medlemmers holdninger til netop etiske investeringer. 1.3 Rapportens opbygning Indledningsvis (kapitel 1) præsenteres formålet med projektet, rapportens opbygning og respondentgrundlaget. I kapitel 2 gives en opsummering af analysens hovedresultater. I kapitel 3 præsenteres resultaterne af dataindsamlingen samlet set og opdelt på de tre pensionskasser: AP, MP og PJD. Kapitel 4 indeholder en kort metodebeskrivelse. 1.4 Respondentgrundlag Tabel 1 viser, hvor mange respondenter, der indledningsvis er rekrutteret til deltagelse, antallet af indkomne svar samt svarprocenterne. Tabel 1 Antal rekrutterede og antal indkomne svar * Oplysningerne stammer fra Pensionskassen. ** Antal indkomne besvarelser i forhold til antal rekrutterede. Side 4 ud af 24

5 Grundet de enkelte pensionskassers størrelse (antal medlemmer) er respondentgrundlaget vejet, så de respektive pensionskasser forholdsmæssigt udgør en andel svarende til antallet af medlemmer af Pensionskassen. Det betyder, at svarene fra MP er skaleret op, mens svarene fra AP og PJD er skaleret ned. Dette gøres for at give et så retvisende billede som muligt af Pensionskassens samlede medlemsskare. Det er de vejede data, som er benyttet i rapportens figurer og kommentarer i forhold til Pensionskassen som helhed. Side 5 ud af 24

6 2 Hovedresultater Neden for følger en opsummering af undersøgelsens væsentligste resultater opstillet i punktform. Overordnet set er 54% af Pensionskassens medlemmer enige i, at deres pensionskasse skal bruge ressourcer på etiske aspekter i sine investeringer. Flere blandt medlemmerne af MP (55%) og AP (59%) er helt enige i udsagnet, end tilfældet er blandt medlemmerne af PJD (45%). Medlemmerne finder det vigtigt, at såvel menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og biodiversitet samt korruption er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer. Der er en tendens til, at medlemmerne af PJD vurdere vigtigheden lavere end tilfældet er blandt medlemmerne af AP og MP. 84% af medlemmerne finder de områder, som er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, rigtige og dækkende. Andelen er ens for de tre pensionskasser: MP, AP og PJD. Trods den overordnede enighed i de områder, som er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, mener godt hver tiende (11%) medlem, at der skal tilføjes yderligere områder, mens 4% mener, at der er områder, som skal fjernes. I forhold til nye områder, mener medlemmerne af MP og AP især, at investeringer i våbenproduktion også bør være omfattet af deres pensionskasses etiske retningslinjer. Blandt medlemmerne af PJD er der flest, som ønsker dyreetik/-velfærd omfattet af de etiske retningslinjer. Halvdelen af Pensionskassens medlemmer mener, at Pensionskassen skal have en skarpere profil end andre danske pensionskasser. Der er ikke enighed mellem medlemmerne af PJD, MP og AP. Over halvdelen af medlemmer af MP (52%) og AP (59%), mener Pensionskassens etiske profil skal være skarpere end andre pensionskassers. Det tilsvarende gælder 32% af medlemmerne af PJD. Samtidig mener halvdelen (50%) af medlemmerne af PJD, at Pensionskassens etiske profil skal være på niveau med andre pensionskassers, mod henholdsvis 31% og 28% af medlemmerne af MP og AP. Side 6 ud af 24

7 Relativt få (4%) mener, at Pensionskassen skal have en mindre skarp profil end andre danske pensionskasser. Hovedparten af Pensionskassens medlemmer er helt enige eller enige i, at deres pensionskasses etiske retningslinjer skal tage udgangspunkt i FN s retningslinjer. Det gælder 70% af medlemmer af AP, 74% af medlemmer af MP og 70% af medlemmerne af PJD. Mere end tre fjerdedele (78%) af medlemmerne er enige i, at Pensionskassen skal indgå i dialog med en virksomhed, hvis det viser sig, at virksomheden ikke overholder Pensionskassens etiske retningslinjer. Det drejer sig om 83% af medlemmerne af PJD og 78% af medlemmerne af henholdsvis MP og AP. Knap hver femte (19%) medlem af AP, mener at Pensionskassen straks skal afhænde investeringen. Det tilsvarende gælder 17% af medlemmerne af MP og 15% af medlemmerne af PJD. Få (1%) mener, at Pensionskassen blot skal lade som ingenting. Der er bred enighed om - i en eller anden udstrækning - at ville acceptere et lavere afkast som konsekvens af Pensionskassens etiske retningslinjer. Blandt medlemmerne af MP og AP er flest (henholdsvis 36% og 34%) villige til at acceptere enhver konsekvens i form af et lavere afkast, mens flest (33%) blandt medlemmerne af PJD er villige til at acceptere et marginalt lavere afkast (fx 0,1% årligt). Af øvrige forhold som Pensionskassen skal være opmærksom på vedrørende etikken i sine investeringer, nævnes primært arbejdsmarkedsforhold, diskrimination over en bred karm, menneskerettigheder og et særligt fokus på børnearbejde. Side 7 ud af 24

8 3 Analysens resultater Neden for præsenteres resultaterne af dataindsamlingen opdelt på de tre pensionskasser: AP, MP og PJD. 3.1 Enighed i brug af ressourcer på etiske aspekter Figuren nedenfor viser, hvor enige/uenige Pensionskassens medlemmer er i, at deres pensionskasse bruger ressourcer på etiske aspekter i de investeringen, som foretages. Figur 1 Enighed/uenighed i brug af ressourcer på etiske aspekter Overordnet set er medlemmerne af Pensionskassen enige i, at deres pensionskasse skal bruge penge på etiske aspekter i de investeringer, som der foretages. 54% er helt enige, mens 24% overvejende er enige. Signifikant flere blandt medlemmerne af AP og MP er helt enige i udsagnet, end tilfældet er blandt medlemmerne af PJD. 3.2 Vigtighed af indhold og fokusområder i etiske retningslinjer I dette afsnit sættes fokus på medlemmernes holdning til, hvor vigtigt det er, at de etiske retningslinjer for deres pensionskasser omfatter: Side 8 ud af 24

9 (1) Menneskerettigheder (fx voldtægt, gidselstagning, deportation, tortur og henrettelse) (2) Arbejdstagerrettigheder (fx misbrug af børnearbejde, diskrimination, tvangsarbejde, fri organisationsret) (3) Miljø og biodiversitet (4) Korruption Desuden ses på, i hvor stor udstrækning medlemmerne er enige i Pensionskassens fokusområder i de etiske retningslinjer Vigtigheden af indholdet i de etiske retningslinjer Medlemmerne er blevet bedt om at oplyse, hvor vigtigt det er, at de etiske retningslinjer for deres pensionskasse omfatter henholdsvis menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og biodiversitet samt korruption. Figur 2-5 viser svarfordelingen for de fire områder for sig, mens figur 6 samler områderne og giver mulighed for sammenligninger på tværs. Figur 2 Vigtighed af, at menneskerettigheder er omfattet Medlemmerne af PJD, MP og AP mener, at det er vigtigt, at de etiske retningslinjer for deres pensionskasses investeringer omfatter menneskerettigheder. Otte ud af 10 (80%) mener, at dette er meget vigtigt. Signifikant flere blandt medlemmerne af MP og AP finder det meget vigtigt sammenlignet med medlemmerne af PJD. Side 9 ud af 24

10 Figur 3 Vigtighed af, at arbejdstagerrettigheder er omfattet Når det gælder arbejdstagerrettigheder, er medlemmerne af Pensionskassen overordnet set enige i, at det pågældende forhold skal være omfattet af deres pensionskasses etiske retningslinjer. 73% tilkendegiver således, at det er meget vigtigt, at arbejdstagerrettigheder er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer. Også her gælder, at signifikant flere blandt medlemmerne af AP og MP finder det meget vigtigt end tilfældet er blandt medlemmerne af PJD. Side 10 ud af 24

11 Figur 4 Vigtighed af, at miljø og biodiversitet er omfattet I forhold til miljø og biodiversitet finder hovedparten (56%) af Pensionskassens medlemmer, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at deres Pensionskasses etiske retningslinjer omfatter det pågældende forhold. Flest (63%) blandt AP s medlemmer finder det pågældende forhold meget vigtigt. Blandt medlemmerne af MP og PJD, er den tilsvarende andel på henholdsvis 57% og 41%. Side 11 ud af 24

12 Figur 5 Vigtighed af, at korruption er omfattet Ligesom tilfældet var i forhold til vurderingen af vigtigheden af, at menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder samt miljø og biodiversitet, er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, mener ganske mange (49%) af medlemmerne, at det er vigtigt, at korruption er omfattet. Ganske få svarer, at det er mindre vigtigt eller slet ikke vigtigt. Side 12 ud af 24

13 Figur 6 Vigtighed af indholdet i pensionskassernes retningslinjer Anm.: Indeksene er beregnet på følgende måde: Meget vigtigt er tildelt værdien 5, Ret vigtigt er tildelt værdien 4, Hverken/eller er tildelt værdien 3, Mindre vigtigt er tildelt værdien 2 og Slet ikke vigtigt er tildelt værdien 1. Ved ikke-svarene er udeladt af gennemsnitberegningerne. Det generelle billedet er, at de forhold, som er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, er vigtige for medlemmerne. Den højeste scorer, der kan opnås, er 5,0, og alle forholdene scorer over 4,0 inden for samtlige tre pensionskasser. Medlemmerne af PJD vurderer generelt det, at de respektive forhold er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, som lidt mindre vigtigt end medlemmerne af AP og MP Enighed i fokusområder i etiske retningslinjer Efterfølgende er medlemmerne blevet bedt om at oplyse, hvor enige/uenige de er i Pensionskassens fokus på menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og biodiversitet samt korruption, herunder om de mener, at (1) områderne er de rigtige og dækkende,(2) der skal tilføjes yderligere områder, (3) der skal fjernes områder eller (4) nogle områder bør fjernes og andre tilføjes. Side 13 ud af 24

14 Figur 7 Enighed/uenighed i fokusområder Medlemmerne af såvel PJD, MP som AP er enige i, at de områder som i dag er omfattet af Pensionskassens etiske retningslinjer, er de rigtige og dækkende. Godt hver tiende (11%) mener, at der skal tilføjes yderligere områder, mens 4% eller færre mener, at der skal fjernes områder. De medlemmer, som enten har svaret, at der skal tilføjes yderligere områder, eller at der skal fjernes områder, er blevet bedt om at nævne hvilke. Tabel 2 viser en kategoriseret oversigt over, hvilke yderligere forhold medlemmerne mener Pensionskassens etiske retningslinjer bør omfatte, mens tabel 3 viser, hvilke områder som kan undværes. Navnlig i tabel 3 er det vigtigt at være opmærksom på det spinkle respondentgrundlag. Side 14 ud af 24

15 Tabel 2 Hvilke områder skal efter din mening tilføjes? Anm.: Det er vigtigt at være opmærksom på det relativt beskedne respondentgrundlag. Som det fremgår af ovenstående tabel, mener medlemmerne af MP og AP især, at investeringer i våbenproduktion også bør være omfattet af deres pensionskasses etiske retningslinjer. Blandt medlemmerne af PJD er der flest, som ønsker dyreetik/-velfærd omfattet af de etiske retningslinjer. Tabel 3 viser, hvilke områder Pensionskassens medlemmer mener, skal fjernes fra de etiske retningslinjer. Side 15 ud af 24

16 Tabel 3 Hvilke områder skal efter din mening fjernes? Anm.: Det er vigtigt at være opmærksom på det spinkle beskedne respondentgrundlag. Det er kun få, der mener, at der er områder, som skal fjernes fra Pensionskassens etiske retningslinjer. Blandt disse mener flest, at korruption skal fjernes. Det stemmer overens med, at netop korruption scorede marginalt lavere end de øvrige områder i forhold til vigtighed (se figur 6). 3.3 Pensionskassen etiske profil og FN s retningslinjer I det følgende ses nærmere på medlemmernes holdning til Pensionskassens etiske profil sammenlignet med andre pensionskassers. Efterfølgende ses på medlemmernes holdning til FN s etiske retningslinjer som udgangspunkt for deres pensionskasses Pensionskassens etiske profil versus andre pensionskasser I figuren nedenfor er vist, hvordan Pensionskassens medlemmer mener, at den etiske profil skal være sammenlignet med andre pensionskassers. Side 16 ud af 24

17 Figur 8 Pensionskassens etiske profil versus andre pensionskassers Hovedparten af medlemmerne af MP og AP ser gerne, at deres pensionskasses etiske profil er skarpere end andre danske pensionskassers. Det gælder henholdsvis 52% og 59% af medlemmerne af MP og AP. Billedet er anderledes blandt medlemmerne af PJD. Her mener 32%, at deres pensionskasses etiske profil skal være skarpere end andre pensionskassers, mens halvdelen (50%) mener, at profilen skal være på niveau med andre danske pensionskassers. Relativt få mener, at deres pensionskasse skal have en mindre skarp profil end andre pensionskasser Udgangspunkt i FN s etiske retningslinjer I dette afsnit ses på medlemmernes enighed/uenighed i, at Pensionskassens retningslinjer tager udgangspunkt i FN s. Side 17 ud af 24

18 Figur 9 FN s etiske retningslinjer versus Pensionskassens Hovedparten (73%) af Pensionskassens medlemmer er helt eller overvejende enige i, at de etiske retningslinjer for deres pensionskasse skal tage udgangspunkt i FN s retningslinjer på området. 3.4 Reaktion, hvis retningslinjerne ikke overholdes Medlemmerne er blevet bedt om at tage stilling til, hvad Pensionskassen skal gøre, hvis en af de virksomheder, som den har investeret i, viser sig ikke at overholde de fastsatte etiske retningslinjer (se figur 9). Side 18 ud af 24

19 Figur 10 Reaktion på manglende overholdelse af retningslinjer Der er overordnet set enighed om, at Pensionskassen skal indgå i dialog med en virksomhed, hvis det viser sig, at virksomheden ikke overholder Pensionskassens etiske retningslinjer. 19% af medlemmerne af AP, mener at Pensionskassens straks skal afhænde investeringen. Det tilsvarende gælder 17% af medlemmerne af MP og 15% af medlemmerne af PJD. Forskellen er ikke signifikant. Få (1%) mener, at Pensionskassen blot skal lade som ingenting. 3.5 Accept af lavere afkast ved etiske retningslinjer Undersøgelser har vist, at etiske retningslinjer kan medføre et lavere investeringsafkast. Medlemmerne er derfor blevet bedt om at oplyse, om de er villige til at acceptere et lavere afkast som konsekvens af de etiske retningslinjer. Svarene fremgår af figur 11 nedenfor. Side 19 ud af 24

20 Figur 11 Accept af lavere afkast ved etiske retningslinjer Der er bred enighed om - i en eller anden udstrækning - at ville acceptere et lavere afkast som konsekvens af Pensionskassens etiske retningslinjer. Blandt medlemmerne af MP og AP er flest (henholdsvis 36% og 34%) villige til at acceptere enhver konsekvens i form af et lavere afkast, mens flest (33%) blandt medlemmerne af PJD er villige til at acceptere et marginalt lavere afkast (fx 0,1% årligt). Side 20 ud af 24

21 3.6 Øvrige forhold af betydning for etikken i investeringer Afslutningsvis er medlemmerne i et åbent spørgsmål blevet bedt om at oplyse, om der efter deres mening er andre forhold, som Pensionskassen skal være særligt opmærksom på vedrørende etikken i sine investeringer. Tabel 4 viser en kategoriseret oversigt over de indkomne svar. Tabel 4 Andre forhold som kræver opmærksomhed? Side 21 ud af 24

22 Side 22 ud af 24

23 Af øvrige forhold som Pensionskassen skal være opmærksom på vedrørende etikken i sine investeringer nævner flest arbejdsmarkedsforhold, diskrimination over en bred karm (inkl. menneskedrettigheder) og særligt fokus på børnearbejde. Side 23 ud af 24

24 4 Metode Der er rekrutteret i alt deltagere for at nå op på indkomne besvarelser (se tabel 1). Rekrutteringen er foretaget telefonisk på basis af ringelister fra Pensionskassen. Efterfølgende er udsendt webskemaer til de rekrutterede deltagere. For at hæve svarprocenten er der gennemført rykkerprocedurer både via web og telefonisk. Om morgenen mandag d. 8/ var indkommet i alt besvarelser svarende til en svarprocent på 65. Herefter er dataindsamlingen lukket. Side 24 ud af 24

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport

IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport IFKA Institut for Konjunktur-Analyse De professionelles omdømme 1999 og 2005 Rapport Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk Website

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion

Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Danskerne, DR og licensen Notat fra Epinion Epinion A/S for DR Januar 2006 Indholdsfortegnelse 1 Om notatet...3 1.1 Formål med undersøgelsesforløbet...3 2 Hovedresultater...4 3 Hvad viser undersøgelsen...6

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug

Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Undersøgelse af redskaber til koordinering og samarbejde for mennesker med sindslidelse og misbrug Udgivet

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af samarbejde mellem produktionsskoler og tekniske skoler Udarbejdet af SFI-Survey Bilag Sammenhænge mellem

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Notat om unge med god trivsel

Notat om unge med god trivsel Notat om unge med god trivsel MIPI - Videnscenter om børn og unge Paarisa - Folkesundhedsafdelingen Statens Institut for Folkesundhed Inger Dahl-Petersen Cecilia Petrine Pedersen Peter Bjerregaard Indholdfortegnelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Vold mod studerende i praktik

Vold mod studerende i praktik Vold mod studerende i praktik En spørgeskemaundersøgelse Vold mod studerende i praktik - En spørgeskemaundersøgelse November 2000 Udgiver:. v., Nørre Farimagsgade 13, 1364 København K. Tlf. 3393 4450.

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm.

Evaluering af MEDaftalen. - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland. Jon Hadsund Jon.Hadsund@stab.rm. Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland Maj 2010 Evaluering af MEDaftalen - Individuel og kollektiv evaluering af MEDaftalen i Region Midtjylland

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002

Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Kundetilfredshedsundersøgelse 2002 Skadesforsikring Side 1 Indledning Indledning Side 2-6 Hovedresultater Indledning Datagrundlag EPSI-modellen Side 7-14 Spørgsmål Side 15-22 Appendiks Side 23-28 Side

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere