RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK"

Transkript

1 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk

2 INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning Indgåelse af aftaler Anvendelse af indkøbsaftaler Elektronisk handel Krav til leverandører og produkter Miljø- og energivenlige indkøb Arbejdsklausul Uddannelsesklausul Etiske krav Konsekvens Organisering Indkøb Beslutningsgrupper Eksternt samarbejde Andre offentlige instanser Erhvervslivet Information og opfølgning

3 1 INDKØBSPOLITIKKENS OVERORDNET FORMÅL Det overordnede formål med Røde Kors Asyls indkøbspolitik er at skabe rammerne for, at organisationens indkøb sker økonomisk mest fordelagtigt. Dette sker via samordning og koordinering af organisationens samlede indkøb af varer og tjenesteydelser, således at organisationen optræder som én kunde over for leverandørerne, for hermed at opnå forretningsmæssige og administrative fordele. Røde Kors Asyls indkøb skal afspejle professionalisme, ressource- og miljøbevidsthed. Alle indkøb af varer og tjenesteydelser skal ske med baggrund i EU-traktatens principper om ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet 1. Lovgivningen indenfor indkøb tager udgangspunkt i EU s udbudsdirektiver og nationale regler, først og fremmest i form af tilbudsloven og lov om begrænsning af skyldneres muligheder for at deltage i offentlige udbudsforretninger. 2 INDKØBSPOLITIKKENS OMFANG OG AFGRÆNSNING Indkøbspolitikken gælder for samtlige asyls centres indkøb af varer og tjenesteydelser, alle leje- og leasingaftaler, samt for bygge- og anlæg. For bygge- og anlægsområdet gælder desuden særlige byggestyringsregler. Indkøbsaftalerne må udelukkende anvendes til Røde Kors Asyls formål. 3 INDGÅELSE AF AFTALER De økonomisk mest fordelagtige indkøbsaftaler skabes ved at sætte de bedst mulige betingelser for optimal konkurrence mellem potentielle leverandører. Dette sker ved at skabe lige vilkår for eksterne leverandører gennem åben konkurrence, synlighed og gennemsigtighed organisationen optræder som én kunde, og at der indgås indkøbsaftaler gældende for hele organisationen med henblik på at opnå storkundefordele de indgåede indkøbsaftaler er obligatoriske det vil sige, at de skal anvendes af alle indkøbere i organisationen kun én leverandør pr vare/tjenesteydelsesgruppe, hvor det er muligt varegrupper standardiseres sortiment gøres smallere I bestræbelserne på at indgå de bedst mulige indkøbsaftaler lægges der vægt på at tilgodese de enkelte centres behov at opnå de bedst mulige priser for den rette kvalitet og service at minimere miljøbelastning 1 Proportionalitetsprincippet Princippet indeholder et krav om, at der er et rimeligt forhold mellem på den ene side det mål, der ønskes opnået, og på den anden side de midler, som anvendes. 3

4 at tage hensyn til sociale og etiske forhold at få optimale leveringsbetingelser, som matcher det reelle behov at være opmærksom på innovative løsninger herunder ny teknologi gennem fokus på at medvirke til udvikling af endnu bedre og mere sikre varer og ydelser gennem samarbejde med leverandører og brancheorganisationer at sikre lavest mulige driftsomkostninger, blandt andet gennem elektronisk handel. Fælles indkøbsaftaler indgås for en given periode (1-4 år). Aftaleperiode afhænger af aftale/udbudsform, vare/tjenesteydelsestype og markedsmæssige præmisser. Indkøb tager initiativ til etablering af indkøbsaftaler på områder, hvor det er påkrævet eller hensigtsmæssigt. En handleplan for det kommende års indsats udarbejdes hvert år af indkøb i samarbejde med ledelsen og centre. Denne godkendes af drift- & økonomichefen. Forslag til nye aftaleområder kan ligeledes komme fra alle led i organisationen, men vil blive afstemt med den dynamiske handleplan. Indkøbsaftaler indgås som udgangspunkt, så de er gældende for hele organisationen. Ved indgåelse af aftaler tages hensyn til centrernes behov, såsom lagermuligheder, indkøbsvolumen, leveringsfrekvens m.v. Aftalerabatter og/eller nettopriser går til det indkøbende center ved direkte fakturering fra leverandøren. Da det normalt er forbundet med store omkostninger at opretholde lagre (finansiering, rentetab, driftsudgifter, distribution o.l.), bør lagerføring indskrænkes til det allermest nødvendige. Lagerføringen søges i stedet placeret hos leverandører, hvor en kort leveringstid kan være et væsentligt indkøbsparameter. 4 ANVENDELSE AF INDKØBSAFTALER Brugen af indkøbsaftalerne er obligatorisk. Såfremt et center får tilbudt et vare/tjenesteydelsesområde, som er omfattet af fælles indkøbsaftaler, på mere fordelagtige betingelser, berettiger dette ikke til indkøb udenom Røde Kors Asyls indkøbsaftaler. Dette vil være aftalebrud overfor de leverandører, der er indgået aftale med. Endvidere kan det give et mindre indkøbsvolumen ved senere udbud og dermed forringe muligheden for at indgå attraktive aftaler fremover. I sådanne tilfælde skal indkøb underrettes med henblik på afklaring. Ved indkøb på vare/ydelsesområder, der ikke er dækket af en aftale, skal valg af produkt og leverandør foretages i henhold til indkøbspolitikken. 4

5 4.1 Elektronisk handel Med henblik på at optimere arbejdsgange vil Indkøb løbende i samarbejde med ledelsen arbejde på at alle indkøb som udgangspunkt, fremadrettet skal foregå via et elektronisk handelssystem. Det er et krav i de fleste kontrakter på levering af varer, at leverandøren kan sende elektronisk varekatalog til et kommende elektronisk handelssystem. Det medfører at bestilling, varemodtagelse og fakturering kan foregå i en sammenhængende proces. Det vil kunne optimere arbejdsgangene fra bestilling til betaling. 5 KRAV TIL LEVERANDØRER OG PRODUKTER 5.1 Miljø- og energivenlige indkøb Røde Kors Asyl tilstræber at stille krav om miljø- og energivenlige indkøb. For at mindske miljøbelastningen arbejdes målrettet på at øge antallet af indkøbsaftaler med dokumenterede miljøhensyn. Ved hvert udbud og aftaleindgåelse vurderes konkret, hvilke miljøkrav, der skal sættes. Det kan være miljøkrav i forhold til organisationen, til varen/ydelsen, til leveringen, samt konkrete krav til kvalitet, levetid, miljø og emballering. Røde Kors Asyl lægger blandt andet vægt på: Miljøvenlig fremstilling, distribution, bortskaffelse og genanvendelse af produktet Miljøvenlig brug Genanvendelig emballage Produktets levetid Miljøpåvirkning i produktion 5.2 Arbejdsmiljø Røde Kors Asyl ønsker at sikre det bedst mulige arbejdsmiljø. Det må indgå i vurderingen ved ethvert indkøb, om det indkøbte kan få indflydelse på medarbejdernes arbejdsmiljø. I givet fald, hvorledes arbejdsmiljøet sikres bedst muligt. Særlige krav til arbejdsmiljø i forhold til indkøb vil i givet fald fremgå af en arbejdsmiljøpolitik for Røde Kors Asyl. 5.3 Arbejdsklausul I forbindelse med tjenesteydelseskontrakter stilles krav til leverandører, entreprenører og andre handelspartnere om, at de aflønner og i øvrigt behandler deres ansatte i henhold til de kollektive overenskomster på det danske arbejdsmarked, de såkaldte arbejdsklausuler. Relevansen af krav vedrørende arbejdsklausuler vurderes konkret ved hvert udbud. 5.4 Uddannelsesklausul Røde Kors Asyl tager i bygge- og anlægskontrakter og ved udbud af tjenesteydelser konkret stilling til, hvilken grad af uddannelsesklausul der skal stilles. Afhængig af omsætningens størrelse på den enkelte kontrakt, spænder det fra krav om personalepolitik, som bl.a. indeholder en 5

6 uddannelsespolitik for ansættelserne på den udbudte opgave, til konkrete krav om ansættelse af praktikant/lærling. Udførlige krav vil fremgå af respektive licitation eller udbud. 5.5 Etiske krav Røde Kors Asyl har i alle indkøbskontrakter, hvor det er relevant, indført at organisationens leverandører og deres underleverandører skal efterleve de internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt, herunder om: Tvangsarbejde (ILO-konvention nr. 29 og 105) Diskrimination i ansættelsen (ILO-konvention nr. 100 og 111) Minimumsalder for ansættelse samt forbud mod og afskaffelse af de værste former for børnearbejde (ILO-konvention nr. 138 og 182) Organisationsfrihed og ret til kollektive forhandlinger (ILO-konvention nr. 87, 98 og 135) Sikkert og sundt arbejdsmiljø (ILO-konvention 155) FN s Global Compact Røde Kors Asyl forventer, at organisationens leverandører og deres underleverandører respekterer grundlæggende menneskerettigheder, herunder lever op til FN s Menneskerettighedserklæring og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. For at sikre sig, at organisationens leverandører overholder arbejdsklausuler, uddannelsesklausuler og etiske krav jf. punkt 5.2, 5.3 og 5.4, forbeholder organisationen sig ret til stikprøvevis at kræve dokumentation herfor. 5.6 Konsekvens Hvis organisationen får kendskab til, at leverandørerne ikke leverer varer/tjenesteydelser, som er produceret i overensstemmelse med de i 5.1 og 5.4 opstillede krav, skal leverandøren tilbyde et alternativt vare/tjenesteydelse, som opfylder disse krav, uden at organisationen skal betale for eventuelle ekstra omkostninger herved. Lever leverandøren ikke op til disse krav, betragter Røde Kors Asyl det som misligholdelse af hovedkontrakten. 6 ORGANISERING 6.1 Indkøb Indkøb består af en central koordinerende enhed og er organisatorisk placeret i Økonomi. Indkøb har til opgave at indgå indkøbsaftaler for organisationens i overensstemmelse med lovgivningen på området, ligesom der ydes rådgivning til alle centre og afdelinger om indkøb. Indkøbsopgaver, herunder bestilling, varemodtagelse, priskontrol, betaling og bogføring, varetages decentralt. 6.2 Beslutningsgrupper I forbindelse med udbud og indgåelse af større nye indkøbsaftaler inddrager indkøb i samråd med ledelsen decentrale beslutningstagere ved nedsættelse af beslutningsgrupper. Beslutningsgrupper sammensættes så bredt som muligt for at sikre, at der opnås faglig ekspertise og suppleres med repræsentanter for miljø- og arbejdsmiljøområderne, hvor det er relevant. 6

7 Beslutningsgruppen deltager i udarbejdelse af kravspecifikationer, tilbudsvurdering, produktudvælgelse og standardisering, afprøvning, formidling samt løbende evaluering af aftalerne. 7 EKSTERNT SAMARBEJDE 7.1 Andre offentlige instanser Et samarbejde med andre offentlige instanser forventes at indebære muligheden for bedre økonomiske vilkår. Desuden vurderes det af indkøb, om Statens og Kommunernes Indkøbsservice har attraktive indkøbsaftaler som Røde Kors Asyl kan gøre brug af. 7.2 Erhvervslivet Indkøb kan med fordel benytte mulighederne for dialog med markedet i forhold til at undersøge, hvilke løsninger markedet kan tilbyde og for at sikre, at der ikke stilles krav i udbudsmaterialet, som markedet ikke kan honorere. Dialog skal afholdes inden man går i gang med udbudsmaterialet, og må kun vedrøre de overordnede retningslinjer og må ikke resultere i løsninger, der er skræddersyet til en bestemt virksomhed produkter eller tjenesteydelser. 8. INFORMATION OG OPFØLGNING Indkøb er ansvarlig for information og opfølgning om indkøbsaftaler. Indkøbspolitikken tages op til revision, når der er behov for dette. 7

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse

Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Indkøbspolitik For Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Indkøbspolitikkens formål 3. Indkøbspolitikkens omfang 4. Indkøbspolitikkens indhold 5. Indkøbsaftaler 6. Organisering 7. Grønne

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE

Udkast til. INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Udkast til INDKØBS- og UDBUDSPOLITIK FOR ROSKILDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet den xx Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor en indkøbs- og udbudspolitik?... 3 2. Overordnet målsætning med indkøbs- og udbudspolitikken...

Læs mere

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget.

Byrådet skal i hvert tilfælde godkende udbuddet, hvis udbuds- og indkøbspolitikkens rammer ønskes fraveget. Indledning Denne politik udstikker de overordnede rammer og mål for alle udbud og indkøb i Ringsted Kommune. Politikken revideres mindst én gang i hver byrådsperiode. Hvert år fremlægges der en udbudsstrategi

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Indkøbspolitik for Vand og Affald

Indkøbspolitik for Vand og Affald Indkøbspolitik for Vand og Affald INDHOLD Formål med indkøbspolitikken... 2 Omfang... 2 Indkøbspolitiske mål... 2 Centrale rammeaftaler og lokale indkøbere... 2 Aftalehierarki... 3 Køb uden aftaler...

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Struer Kommunes Indkøbspolitik

Struer Kommunes Indkøbspolitik Struer Kommunes Indkøbspolitik Formål Det overordnede formål med Struer Kommunes Indkøbspolitik er at skabe rammerne for: at Struer Kommune som helhed kan købe sine varer og tjenesteydelser på de økonomisk

Læs mere

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune

Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Retningslinjer for indkøb i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: 1. Retningsliniernes formål... 3 2. Organisering... 3 3. Krav til leverandører... 3 4. Brugerinvolvering... 4 5. Indkøbsprocessen... 4

Læs mere

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG

INDKØBSPOLITIK HANSENBERG INDKØBSPOLITIK HANSENBERG revideret den 19. februar 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik... 3 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 4 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 4 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010

INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDKØBSPOLITIK revideret den 6. september 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE HANSENBERGs indkøbspolitik...2 Indkøbspolitikkens overordnede formål...3 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...3 Indkøbspolitikkens

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE

INDKØBSPOLITIK FOR MARIAGER HØJ- & EFTERSKOLE Kort om Mariager Høj- & Efterskole Mariager Høj- & Efterskole driver højskole og efterskole under lovgivningen for frie skoler. Skolen har et årselevtal på ca. 200, ca. 45 medarbejdere og en årlig omsætning

Læs mere

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014

Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 BILAG 1 Fælles indkøb mere velfærd - Indkøbspolitik for Københavns Kommune 2011-2014 Forord Københavns Kommune er hver dag ansvarlig for at levere en lang række serviceydelser til byens borgere lige fra

Læs mere

Indkøbspolitik Februar 2013

Indkøbspolitik  Februar 2013 Indkøbspolitik Februar 2013 1. Grundlag for indkøbspolitikken Indkøbspolitikken tager sit udgangspunkt i kommunens styrelsesvedtægt 12, hvorefter Økonomiudvalget fastsætter regler for kommunens indkøbsfunktioner.

Læs mere

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE

INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE INDKØBSPOLITIK FOR HERNING KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse Hvad er omfattet... 3 Hvem er omfattet... 3 Forretningsmæssige kriterier... 3 Obligatoriske aftaler... 4 Digitalisering via Indkøbsportalen... 5

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Udbudspolitik SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Udbudspolitik Tiltrådt af Byrådet den 31. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Solrød Kommunes udbudspolitik... 2 2. Politiske mål... 2 3. Delegation

Læs mere

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik

BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES. Indkøbs- og udbudspolitik BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 1 BILLUND KOMMUNES Indkøbs- og udbudspolitik 2015 BILLUND KOMMUNES INDKØBS- & UDBUDSPOLITIK 2015 side 2 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser...

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel

Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel Bilag 1. Evaluering af Århus Kommunes indkøbspolitik og indførelsen af e-handel - udarbejdet på baggrund af de hidtidige erfaringer siden vedtagelsen af indstillingerne vedr. indførelse af e-handel i Århus

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik

Indkøbs- og udbudspolitik Indkøbs- og udbudspolitik Maj 2012 Indhold 1. Formål... 3 2. Udbud af varer & tjenesteydelser... 3 2.1 Lovgivning... 3 2.2 Indkøb med en kontraktsum større end 1.489.820 kr.... 4 2.3 Indkøb med en kontraktsum

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet

Indkøbspolitik. for. Integrationsministeriet Indkøbspolitik for Integrationsministeriet Indhold 1. Baggrund og sammenfatning... 3 2. Generelle retningslinier... 4 2.1 Regelgrundlag... 4 2.1.1 Udbudsreglerne... 4 2.1.2 Indkøbscirkulæret... 4 2.1.3

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Indkøbspolitik For EUC Sjælland.

Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Indkøbspolitik For EUC Sjælland. Revideret juli 2011. 1 Indholdsfortegnelse: EUC Sjælland i tal...3 EUC Sjællands indkøbspolitik...4 Indkøbspolitikkens formål og mål...5 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning...5

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere