Marts Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marts 2009. Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension. torsdag den 16. april 2009 kl. 14.00"

Transkript

1 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension torsdag den 16. april 2009 kl på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V. Dagsordenen er: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsrapport for 2008 med ledelsesberetning og revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Forslag fra bestyrelsen. 6. Forslag fra medlemmer. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 8. Eventuelt. Ad 5. Ad 6. Ad 7. Der er forslag fra bestyrelsen om et nyt fælles regulativ for AP/MP/PJD og om ændring af vedtægten. Forslag og begrundelser er vedlagt. Der er to medlemsforslag. Forslagene og bestyrelsens bemærkninger er vedlagt. Bestyrelsen indstiller Anders Gjelstrup og Kasper Udam fra Deloitte som revisorer. På bestyrelsens vegne Jytte Freisleben Efter generalforsamlingen er pensionskassen vært ved en buffet. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse beder vi dig om tilmelding til pensionskassens administration v/bente Bøgeskov, Der ydes transporttilskud efter gældende regler. Blanket til udfyldelse udleveres på generalforsamlingen. Årsrapporten for 2008 kan ses på eller rekvireres i pensionskassen på tlf

2 Generalforsamling 2009 MP Pension, Pensionskassen for Magistre og Psykologer 16. april 2009 Forslag til vedtægtsændringer (dagsordenens punkt 5) Forslag til vedtægtsændringer Bestyrelsen fremlægger to forslag til ændringer af vedtægterne til generalforsamlingens vedtagelse. Forslagene vedrører dels en ændring af bestyrelsesparagraffen som konsekvens af kravet om oprettelse af revisionsudvalg, dels en mulighed for optagelse af studentermedlemmer. De nye bestemmelser vil efter generalforsamlingen tilgå de faglige organisationer til godkendelse i henhold til vedtægternes bestemmelser. For god ordens skyld anmoder bestyrelsen samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage sådanne korrektioner, som måtte nødvendiggøres i forhold til offentlige myndigheder og de faglige organisationer. Revisionsudvalg: Pensionskasserne skal i henhold til bekendtgørelsen om revisionsudvalg forberede nødvendige vedtægtsændringer med sigte på at kunne sikre, at bestyrelsen fremover har et bestyrelsesmedlem med de krævede regnskabsmæssige kvalifikationer til at kunne indgå i revisionsudvalget. Forslaget vedtægtsfastsætter endvidere den hidtidige praksis, hvorefter kandidater til bestyrelsesvalg opstilles af 25 medlemmer. Forslag til ny vedtægtsbestemmelse om bestyrelsen: 11. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 9 medlemmer. 5 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på 3 år. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af hver af følgende organisationer: Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Kandidater til bestyrelsesvalg og deres suppleanter opstilles af 25 medlemmer. Stk. 2. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den organisation, der har udpeget vedkommende. Stk. 3. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og skal nedsætte et revisionsudvalg med et sagkyndigt bestyrelsesmedlem. Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Nuværende bestemmelse 11. Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 4 bestyrelsesmedlemmer og personlige suppleanter for disse vælges af og blandt pensionskassens medlemmer ved urafstemning for en periode på 3 år. 1 bestyrelsesmedlem udpeges af hver af følgende organisationer: Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Stk. 2. Et udpeget bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udskiftes af den organisation, der har udpeget vedkommende. Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Ingen, som ved ansættelsesforhold er knyttet til pensionskassens administration, kan være medlem af bestyrelsen. Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand og en næstformand. Studentermedlemmer: Pensionskassen har (ligesom Lægernes Pensionskasse) modtaget en henvendelse fra FADL om at åbne for pensionsbidrag for studenteransatte. Bidragene vil være små og vil blive indsat på en ratepension. Ændringen kræver en vedtægtsændring i 3, stk. 1, d, hvor der tilføjes studentermedlemmer: 3. Medlemskreds Stk. 1. Som medlemmer af pensionskassen optages: d) Magistre og psykologer samt universitetsstuderende, der har en kapital- eller ratepension i pensionskassen. Redaktionelle ændringer: Sammen med det nye pensionsregulativ (se nedenfor) overflyttes følgende bestemmelser ( 24-26) fra statutterne til vedtægterne som nye paragraffer. Der er ingen indholdsmæssige ændringer: 20. Ændring af vedtægter og pensionsregulativet Beslutning om ændring af vedtægter, pensionsregulativet og tidligere statutter træffes af generalforsamlingen. Beslutningen er kun gyldig, hvis den tiltrædes af 2/3 af de afgivne stemmer. Ændringer i vedtægter, pensionsregulativ eller statutter skal godkendes af Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Organisationerne udpeger i fællesskab et bestyrelsesmedlem med de nødvendige kvalifikationer efter indstilling fra pensionskassens bestyrelse for en af bestyrelsen fastsat periode. Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige. Ingen, som ved ansættelsesforhold er knyttet til pensionskassens administration, kan være medlem af bestyrelsen. 2

3 22. Klageansvarlig Pensionskassen udpeger en klageansvarlig, der varetager pensionskassens interne behandling af klager. Et medlem, der ikke kan nå til enighed med administrationen, har ret til at få sagen forelagt den klageansvarlige. Det skal fremgå af pensionskassens hjemmeside, hvem der er udpeget som klageansvarlig. 23. Afgørelse af tvister Stk. 1. I tilfælde af uenighed mellem pensionskassens bestyrelse og nogen berettiget person om rettigheder i henhold til vedtægten, statutterne eller pensionsregulativet er bestyrelsens afgørelse bindende. Stk. 2. Den berettigede kan dog inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for Ankenævnet for Forsikring under forudsætning af, at nævnet ifølge sine vedtægter kan behandle den. Stk. 3. Den berettigede kan dog også inden 3 måneder efter modtagelsen af bestyrelsens afgørelse indbringe den for domstolene eller forlange den afgjort ved voldgift. Er afgørelsen indbragt for Ankenævnet for Forsikring, jf. stk. 2, kan nævnets kendelse inden 4 uger efter dens afsendelse indbringes for domstolene eller forlanges afgjort ved voldgift af såvel den berettigede som pensionskassen. Stk. 4. Voldgiftsretten nedsættes således: Samtidig med at fremsætte begæring om voldgift inden for den i stk. 3 nævnte frist, skal vedkommende meddele navnet på den voldgiftsmand, vedkommende har valgt. Inden 14 dage derefter skal pensionskassens bestyrelse da have meddelt valget af sin voldgiftsmand. Enes disse voldgiftsmænd ikke om valget af en opmand, udpeges denne på en af parternes begæring af præsidenten for Østre Landsret. I tilfælde af uenighed mellem voldgiftsmændene er opmandens kendelse den afgørende. Fordelingen af omkostningerne fastsættes af voldgiftsretten. Ikrafttrædelsesbestemmelser: 24. Ikrafttrædelsesbestemmelser Denne vedtægt trådte i kraft den 16. april Forslag til nyt pensionsregulativ (dagsordenens punkt 5) Baggrund - Hvorfor et nyt pensionsregulativ? Den 1. januar 2008 indledte Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension og Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger et administrationsfællesskab. Formålet med etablering af den fælles administration mellem pensionskasserne er rationel stordrift af moderne, fleksible pensionsordninger, som lever op til medlemmernes ønsker. Det forudsætter et ensartet arbejdsgrundlag, og her er pensionsregulativet, som beskriver medlemmernes pensionsforhold, en af grundstenene. Dernæst har det været et formål at gennemskrive reglerne sådan, at de på én gang bliver lettere at læse, uden at der gås på kompromis med den juridiske stringens. Det er på den baggrund, at der er udarbejdet vedlagte forslag til et fællesregulativ til vedtagelse på de tre pensionskassers generalforsamlinger i april Regulativet vil herefter tilgå de faglige organisationer til godkendelse i henhold til vedtægternes bestemmelser. Bestyrelsen anmoder samtidig om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage sådanne korrektioner, som måtte nødvendiggøres i forhold til offentlige myndigheder og de faglige organisationer. Hvornår træder det i kraft, og hvem omfatter det? Det nye fælles regulativ får virkning fra 1. januar 2010 og kommer til at omfatte alle medlemmer, som optages efter denne dato. vilkår, har beskrevet deres vilkår i bilag E om særregler for ældre ordninger. Se Regler og Paragraffer på pensionskassens hjemmeside Hvordan skal det nye fælles regulativ læses? Fællesregulativet er bygget op ligesom den almindelige lovgivning og følger den skabelon, som gennem en årrække har været gældende for AP og PJD s Regler og Paragraffer, som er en samlet redegørelse for alle relevante medlemsvilkår. En sådan er i 2008 forsøgsvis introduceret for MP s medlemmer, men har ikke tidligere været anvendt i MP, så det vil være MP s medlemmer, der vil opleve den største forandring i materialets fremtoning. Opbygningen af den nye samlede vilkårsbeskrivelse Regler og Paragraffer er opbygget med en grundtekst med rammevilkårene i selve pensionsregulativet samt en række bilag med mere detaljerede beskrivelser og vejledninger. Det er samme måde, som den almindelige lovgivning i samfundet er bygget op. Regulativets tekst svarer til selve lovteksten, altså de grundlæggende rammebestemmelser for pensionsordningerne, som fastlægges af generalforsamlingerne. Til udfyldning af de nærmere tekniske vilkårsbeskrivelser er der så udarbejdet en række bilag, som fastlægges af bestyrelserne og har karakter af bekendtgørelser, cirkulærer, etc. I den samlede Regler og Paragraffer er der følgende opbygning: Dernæst kommer det til at gælde for de medlemmer, som er optaget i eller har valgt sig over i den nye pensionsordning. For MP s vedkommende omfatter det medlemmer optaget 1. januar 2008 eller senere samt medlemmer, der valgte den nye pensionsordning ved omvalget i Medlemmer, der i alle tre kasser er optaget før omvalgene, og som enten ikke har svaret eller fastholdt de oprindelige 3

4 Regler og Paragraffer - opbygning Pensionsregulativet Bilag A. Gruppeforsikringer, Bilag B. Opsparingsordninger, Bilag C. Vilkår fastsat i overenskomster Bilag D. Tekniske pensionsvilkår Bilag E. Særregler for ældre ordninger Bilag F. MP s tilskudsfond Vedtægter Se den samlede udgave på pensionskassens hjemmeside I nedenstående tekster er gengivet det nye fælles pensionsregulativ samt bilag D, idet de øvrige bilag ikke ændres. Den samlede beskrivelse kan findes på pensionskassens hjemmeside Udsendelsen er også minimeret under miljøhensyn til at begrænse pensionskassens papirforbrug og omkostninger. Da det som beskrevet er MP s medlemmer, der vil opleve den største ændring i vilkårenes fremtoning i forhold til de hidtidige statutter, er der udarbejdet en sammenstillet udgave i spalter med angivelse af de nye og gamle tekster sammen. Den kan også findes på hjemmesiden. Hvilke ændringer er der så i forhold til i dag? Det nye pensionsregulativ indeholder i forhold til den hidtidige statut 2 en række forbedringer, bl.a. en bedre mulighed for forhøjet startpension, samt forenklinger, bl.a. friere adgang til ægtefælle-, invalide- og børnepensionsomvalg. Endvidere er der sket en præcisering af genoptagelsesreglerne for individuelt optagne medlemmer. Der er redegjort for de enkelte forhold i teksten. Bortset herfra er der ikke i det nye pensionsregulativ ændret i de pensionsvilkår, som medlemmerne i dag har i Ny Pensionsordning i den gamle statut 2. Ændringerne har således i væsentlig grad administrativ karakter samt til formål at give en lettere læsbar og samlet beskrivelse af medlemmernes pensionsvilkår. Pensionsregulativ (gældende fra ) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Optagelse og genoptagelse 2. Oplysningspligt 3. Råderet 4. Indskud 5. Pensionsbidrag 6. Ophør af bidragsbetaling 7. Midlertidig bidragsfritagelse 8. Pensionskassens ydelser 9. Alderspension 10. Invalidepension 11. Ægtefællepension 12. Børnepension 13. Dødsfaldssum 14. Gruppeforsikringer 15. Opsparingsordninger 16. Opsparingsafdeling 17. Pensionens udbetaling 18. Forsikringsteknisk grundlag 19. Udtrædelse og overførsel 20. Ikrafttrædelsesbestemmelser (I kursiv er indsat henvisning til udfyldende bestemmelser og vejledninger i bilagene.) 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Stk. 1. Kollektive ordninger Et medlem optages uden afgivelse af helbredsoplysninger - jf. karenstiden i stk. 4 - når optagelsen sker efter en kollektiv overenskomst, aftale eller lignende med pligtige indbetalinger mellem en forhandlingsberettiget organisation, der er nævnt i vedtægten, og en offentlig eller privat arbejdsgiver. Se bilag C og bilag D, afsnit 1. Stk. 2. Øvrige ordninger (individuelle medlemskaber) Øvrige medlemmer skal afgive helbredsoplysninger efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit 1. Stk. 3. Aldersgrænser, særlige hensyn Et medlem, der ved optagelsen har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, og medlemmer, hvor der er taget særlige hensyn til medlemmets helbredsmæssige og sociale forhold, optages i pensionskassens opsparingsafdeling. Se bilag D, afsnit 1. Stk. 4. Karenstid, formindskede pensioner Et medlem optaget efter stk. 1, der dør eller bliver invalid inden 2 år efter optagelsen, stilles som om optagelsen var sket med formindskede pensioner, hvis det godtgøres, at medlemmets død eller invaliditet skyldes en allerede ved optagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer herfor. Se bilag D, afsnit 1. Afbrydes en pligtig bidragsbetaling inden udløbet af denne 2 års karenstid, indtræder en ny karenstid på 2 år, når bidragsbetalingen genoptages. Bestyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter et medlem optaget efter stk. 1 mod aflevering af tilfredsstillende helbredsoplysninger, kan frigøre sig fra karenstiden. Kan medlemmet ikke aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger, optages medlemmet med formindskede pensioner. Se bilag D, afsnit 1. 4

5 Stk. 5. Opsparingsafdelingen Et medlem optaget efter stk. 2, der efter en helbredsbedømmelse ikke kan opnå normale vilkår, optages i opsparingsafdelingen. Stk. 6. Genoptagelse af bidragsbetaling Genoptager et hvilende medlem bidragsbetalingen, finder reglerne om optagelse anvendelse. 2. OPLYSNINGSPLIGT Et medlem er forpligtet til på opfordring fra pensionskassen at give skriftlige oplysninger om helbred eller andre forhold, som af bestyrelsen skønnes at være af betydning, både ved optagelsen og når der søges om pension og andre ydelser fra pensionskassen. Medlemmet har også pligt til at lade sig lægeundersøge af en af pensionskassen foreslået læge ved helbredsbetingede ydelser. Et medlem, der overgår til en stilling, hvor der er taget særlige hensyn til medlemmets helbredsmæssige eller sociale forhold, skal give pensionskassen oplysning herom. 3. RÅDERET Retten til ydelser fra pensionskassen, herunder udbetalingen er personlig. Et medlem kan ikke råde over disse rettigheder, og de kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning. Dette gælder tillige i forbindelse med udtræden eller overførsel til anden pensionsordning og for andre pensionsberettigede efter dette regulativ. 4. INDSKUD Stk. 1. Indskud fra tidligere ansættelse Et medlem, der i en tidligere ansættelse var omfattet af en forsikringsmæssig pensionsordning eller pensionskasseordning eller har været tjenestemandsansat, kan anvende beløb overført herfra som indskud. Se bilag D, afsnit 2. Stk. 2. Øvrige indskud Et medlem kan herudover betale indskud. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler herom. Se bilag D, afsnit PENSIONSBIDRAG Stk. 1. Bidrag efter overenskomst, aftale eller lignende Pensionsbidrag, som indbetales i overensstemmelse med kollektiv overenskomst, aftale eller lignende, anvendes til ydelser, som opfylder kravene heri. Se bilag C. Bidragsstigninger fra pensionerede medlemmer indbetales til opsparingsafdelingen. Stk. 2. Øvrige bidrag For pensionsbidrag indbetalt efter individuel ansættelsesaftale eller af medlemmet selv, kan bestyrelsen fastsætte nærmere regler. Se bilag D, afsnit 2. Stk. 3. Forfald Pensionsbidrag forfalder månedsvis bagud. Ved indbetaling efter forfaldstidspunktet kan bestyrelsen fastsætte en morarente. Se Bilag D, afsnit OPHØR AF BIDRAGSBETALING Stk. 1. Bidragsfri dækning Ophører eller nedsættes pensionsbidraget før den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, uden at medlemmet er berettiget til dækning ved invaliditet eller bidragsfritagelse, har medlemmet mulighed for at overgå til bidragsfri dækning. Bidragsfri dækning forudsætter, at medlemmet har været bidragsbetalende uafbrudt i 6 måneder inden. Herved vil medlemmets pension være på det hidtidige niveau i indtil 12 måneder, dog kun så længe der er dækning for risiko og administration, mv. i medlemmets egen opsparing. Fristen på 12 måneder kan forlænges efter regler fastsat af bestyrelsen. Medlemmet kan også vælge at forkorte fristen eller vælge at overgå til hvilende medlemskab inden udløbet af den bidragsfri dækningsperiode. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for bidragsfri dækning. Se bilag D, afsnit 2. Stk. 2. Hvilende medlemskab Hvilende medlemskab indtræder, når bidragsbetalingen er ophørt, uden at medlemmet er omfattet af bidragsfri dækning, midlertidig bidragsfritagelse eller er pensioneret. Ved overgang til hvilende medlemskab reduceres pensionernes størrelse med værdien af de ophørte bidrag. 7. MIDLERTIDIG BIDRAGSFRITAGELSE Stk. 1. Retten til midlertidig bidragsfritagelse Et medlem er berettiget til midlertidig bidragsfritagelse efter regler fastsat af bestyrelsen, såfremt erhvervsevnen er nedsat med mindst 2/3 eller tilstrækkeligt til, at medlemmet ikke kan bestride sit hidtidige erhverv, og nedsættelsen har varet i mindst 3 måneder uafbrudt. Se bilag D, afsnit 2. Stk. 2. Dækning Så længe bidragsfritagelse er i kraft, er medlemmet pensionsdækket, som om pensionsbidrag fortsat blev indbetalt. 8. PENSIONSKASSENS YDELSER Stk. 1. Ydelsestilbud Pensionskassens ydelser er: I. Pension a. Alderspension ( 9) b. Invalidepension ( 10) c. Ægtefællepension ( 11) d. Børnepension ( 12) e. Dødsfaldssum ( 13) II. Gruppeforsikringer ( 14) III. Opsparing a. Opsparing med løbende udbetaling ( 15) b. Ratepension ( 15) c. Kapitalpension ( 15) d. Opsparingsafdeling ( 16) Stk. 2. Ydelsernes størrelse De enkelte ydelsers størrelse fastsættes af bestyrelsen i det forsikringstekniske grundlag som anmeldes til Finanstilsynet Se bilag C og bilag D, afsnit

6 Stk. 3. Skatteforhold Pensionsordningerne indplaceres i forhold til den til enhver tid gældende skattelovgivning. Se bilag D, afsnit 3. Stk. 4. Forhøjet startpension Medlemmet kan ved overgang til pension efter 9, stk. 1, 10 eller 15 vælge at forhøje sin pension med et tillæg, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Det samme gælder pensionsberettigede efter 11 og 12. Se bilag D, afsnit ALDERSPENSION Stk. 1. Retten til alderspension Retten til hel eller delvis alderspension og alderssum, jf. stk. 2, indtræder den 1. i måneden efter at medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger. Se bilag C og bilag D, afsnit 4. Stk. 2. Alderssum Et medlem kan senest i forbindelse med alderspensioneringen vælge at få udbetalt en alderssum mod en aktuarmæssigt beregnet nedsættelse af de øvrige pensionsydelser. Udbetalingen forudsætter, at medlemmet ikke modtager eller har søgt om invalidepension. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for alderssummen. Se bilag D, afsnit 4. Medlemmet skal skriftligt meddele pensionskassen, hvis retten til alderssum for fremtidige bidrag fravælges. Se bilag D, afsnit INVALIDEPENSION Stk. 1. Retten til invalidepension Nedsættes medlemmets erhvervsevne varigt med mindst 2/3 inden det fyldte 67. år, har medlemmet ret til invalidepension. Retten indtræder den 1. i måneden efter, at den varige erhvervsevnenedsættelse er konstateret, dog tidligst ved ophør af løn/erhvervsindtægt. Nedsættes medlemmets erhvervsevne varigt med mindst halvdelen og op til 2/3 inden det fyldte 60. år, har medlemmet i stedet ret til halv invalidepension. Ansøgning skal være sket inden det fyldte 60. år. Retten til invalidepension henholdsvis halv invalidepension ophører ved det fyldte 67. år, eller når medlemmets erhvervsevne ikke mere skønnes nedsat med mindst 2/3 henholdsvis halvdelen af den fulde erhvervsevne. Retten til invalidepension opnås ikke efter det tidspunkt, hvor medlemmet er overgået til alderspension. Medlemmet er pligtig til at oplyse sine indtægtsforhold til pensionskassen. Stk. 2. Anden indtægt Indtægter uden for magister/psykologområdet er uden betydning for at oppebære invalidepension fra pensionskassen. Er der tale om magister/psykologarbejde, kan medlemmer på fuld invalidepension arbejde op til 1/3 af fuld arbejdskvote og medlemmer på halv invalidepension op til ½ arbejdskvote, uden at det får indflydelse på udbetaling af invalidepension. Medlemmerne kan ikke oppebære invalidepension ved siden af indtægt fra ansættelse i en delvist offentligt finansieret stilling (f.eks. fleksjob), der er tildelt på grund af nedsættelse af erhvervsevnen. Medlemmer, der er tilkendt fuld invalidepension, kan dog oppebære fuld invalidepension, hvis indtægten fra den tilskudsfinansierede stilling højst udgør en tredjedel af den hidtidige erhvervsindtægt og halv invalidepension, hvis indtægten højst udgør halvdelen af medlemmets hidtidige erhvervsindtægt. Stk. 3. Bedømmelse af erhvervsevne Forringelsen af erhvervsevnen bedømmes efter retningslinjer fastsat af pensionskassens bestyrelse. I vurderingen indgår helbredsforholdene og medlemmets indtjeningsevne set i relation til det for tilsvarende medlemmer normale. I bedømmelsen indgår udtalelser fra de af bestyrelsen indhentede lægeerklæringer. Pensionskassen betaler omkostningerne hertil. Se bilag D, afsnit 5. Stk. 4. Midlertidig invalidepension Midlertidig invalidepension kan tilkendes i tilfælde, hvor erhvervsevnen på tilkendelsestidspunktet er nedsat med mindst 2/3 - eller for halv invalidepension halvdelen - af den fulde erhvervsevne, når det er uvist, om tilstanden vil være varig. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler herom. Se bilag D, afsnit 5. Stk. 5. Valg af invalidepension Et medlem optages med ret til invalidepension efter regler fastsat af bestyrelsen. Valg af invalidepension sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit ÆGTEFÆLLEPENSION Stk. 1. Retten til ægtefællepension Når et medlem afgår ved døden, har ægtefællen ret til pension fra den 1. i den følgende måned, såfremt 1. ægteskabet har været i kraft i mindst 3 måneder, medmindre døden skyldes et ulykkestilfælde eller akut sygdomstilfælde, som ikke er led i en bestående sygdom, og 2. ægteskabet er indgået før medlemmets invalidepensionering. En med afdøde samlevende ægtefælle har desuden ret til ægtefællepension, hvis betingelsen for samleverpension var til stede før medlemmets overgang på invalidepension. Ægtefællepensionen udbetales senest til ægtefællens død. Registreret partnerskab ligestilles med ægteskab. Stk. 2. Separation og skilsmisse I tilfælde af separation eller skilsmisse finder de til enhver tid gældende regler i lovgivning om bevarelse af ægtefællepensionsret ved separation og skilsmisse anvendelse for ægtefæller til såvel et mandligt som et kvindeligt medlem. Stk. 3. Samleverpension Et ugift medlems samlever har tilsvarende ret til pension, idet fælles bopæl træder i stedet for ægteskabets indgåelse i stk. 1. Udbetaling af samleverpension er desuden betinget af, at 1. medlemmet ved testamente, oprettet senest 3 måneder før dødsfaldet og som ikke senere er tilbage- 6

7 kaldt, har indsat sin samlever, med hvem medlemmet kunne have indgået ægteskab eller registreret partnerskab, og tillagt samleveren en arvelod af mindst samme størrelse som den tvangsarv, der ifølge arveloven ville være tilkommet en ægtefælle, 2. den i testamentet indsatte samlever har haft fælles bopæl med afdøde i de sidste 2 år før dødsfaldet eller tidligere har haft fælles bopæl med afdøde i en sammenhængende periode på mindst 2 år, når den fælles bopæl alene er ophørt på grund af institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, 3. der på udbetalingstidspunktet ikke findes en fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension. Ophører den fraskiltes ret til ægtefællepension, indtræder samleveren i retten til samleverpension. Stk. 4. Valg af ægtefællepension Et medlem optages med ret til ægtefællepension efter regler fastsat af bestyrelsen. Valg af ægtefællepensionsret sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit BØRNEPENSION Stk. 1. Retten til børnepension Når et medlem afgår ved døden eller opnår ret til invalidepension, har medlemmets børn ret til pension indtil deres fyldte 21. år. Denne ret tilkommer også adoptiv- og stedbørn under forsørgelse. Børn født, adopteret eller optaget til forsørgelse efter et medlems pensionering opnår alene ret til pension ved medlemmets død. Der udbetales dobbelt børnepension i tilfælde af begge forældres død. Stk. 2. Valg af børnepension Et medlem optages med ret til børnepension ved medlemmets død eller invaliditet. Valg af børnepension sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit 7. Stk. 3. Overgangsregel For medlemmer optaget før 1. januar 2008 bevares retten til børnepension ved medlemmets alderspensionering for børn, der er født før denne dato. Ret til børnepension indtil barnets 24. år bevares for børnepensioner, der var under udbetaling på omvalgstidspunktet. 13. DØDSFALDSSUM Stk. 1. Retten til dødsfaldssum Når et medlem afgår ved døden før det fyldte 67. år, udbetales en dødsfaldssum til medlemmets nærmeste pårørende eller til medlemmets bo. Stk. 2. Valg af dødsfaldssum Et medlem optages uden ret til dødsfaldssum. Valg af dødsfaldssum sker efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit OPSPARINGSORDNINGER Stk. 1. Indbetaling af bidrag Et medlem kan indbetale til opsparingsordninger på særlige konti. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for disse. Se bilag B. Bestyrelsen kan desuden fastlægge retningslinjer for særlige konti, hvis forrentning finder sted på grundlag af nærmere afgrænsede dele af pensionskassens investeringsportefølje. Se bilag B. Stk. 2. Udbetaling af pension Opsparingsordninger kan komme til hel eller delvis udbetaling, når medlemmet har nået den i lovgivningen fastsatte aldersgrænse for udbetaling af skattebegunstigede pensionsordninger, eller såfremt medlemmet tilkendes invalidepension. Medlemmet vælger ved ordningens oprettelse udbetalingsformen: 1. løbende udbetaling: udbetaling over en 10-årig periode samt alderssum, 2. rateudbetaling: udbetaling over mindst 10 år eller 3. kapitaludbetaling: udbetaling som sum. Stk. 3. Udbetaling ved død Afgår medlemmet ved døden, efterladende sig pensionsberettiget ægtefælle, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 1 i stedet til ægtefællen. Efterlades ingen ægtefælle eller afgår ægtefællen ved døden, finder udbetaling sted til børn, indtil de fylder 24 år. For samlevere gælder samme regler som for ægtefæller. Afgår medlemmet ved døden, sker udbetaling efter stk. 2, pkt. 2 og 3 til nærmeste pårørende subsidiært boet. Stk. 4. Anden udbetaling Udbetaling af opsparingsordninger i andre tilfælde end ved pension og død kan finde sted efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag B. 16. OPSPARINGSAFDELING Stk. 1. Medlemmer For et medlem, der optages efter 1, stk. 3 eller 5, oprettes en opsparingskonto, hvortil pensionsbidrag indbetales. Stk. 2. Pension Når et medlem af opsparingsafdelingen fratræder sin stilling på grund af alder, dør eller bliver erhvervsudygtig efter 10, omsættes den opsparede kapital til ydelser til fordel for medlemmet, dennes ægtefælle/samlever eller børn efter samme principper, som for øvrige medlemmer. Efterlades ved død inden pensioneringen ingen pensionsberettigede pårørende, tilfalder den opsparede kapital medlemmets bo. 14. GRUPPEFORSIKRINGER Pensionskassens medlemmer er dækket af gruppeforsikringer, hvis dækningsomfang, -vilkår og beløb fastsættes af bestyrelsen. Se bilag A. 17. PENSIONENS UDBETALING Stk. 1. Udbetaling Pensionen udbetales månedsvis forud, sidste gang i den måned, hvori retten til pension ophører. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere retningslinjer for pensionsudbetalingen. Se bilag D, afsnit 9. 7

8 Stk. 2. Attester Forinden pensionen kan udbetales, skal den pensionsberettigede fremskaffe de nødvendige dokumenter. På forlangende skal ved hver udbetaling af pension afleveres leveattest. Stk. 3. Bagatelgrænse Såfremt den årlige pension er mindre end en bagatelgrænse, kan pensionskassen udbetale pensionen som et engangsbeløb efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG Stk. 1. Udarbejdelse og anmeldelse Det tekniske grundlag, der fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens ansvarshavende aktuar, skal anmeldes til Finanstilsynet. Se bilag D, afsnit 10. Stk. 2. Bonusregulativ Alle medlemmer af pensionskassen får andel i pensionskassens overskud i form af bonus ifølge det til Finanstilsynet til enhver tid anmeldte tekniske grundlag. Se bilag D, afsnit 10 og 11. Stk. 3. Spekulation mod pensionskassen Såfremt dele af dette regulativ eller det forsikringstekniske grundlag giver anledning til spekulation mod pensionskassen, kan bestyrelsen efter samråd med den ansvarshavende aktuar og med anmeldelse til Finanstilsynet fastsætte begrænsninger i til- og fravalg af ydelser. Bestyrelsen kan ikke forringe bestående rettigheder for medlemmerne. Se bilag D, afsnit UDTRÆDELSE OG OVERFØRSEL Udbetaling af kontant udtrædelsesgodtgørelse samt overførsel til anden pensionsordning kan ske efter regler fastsat af bestyrelsen. Se bilag D, afsnit IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Stk. 1. Ikrafttræden Dette regulativ er vedtaget på generalforsamlingen den 16. april 2009 og er gældende fra 1. januar Stk. 2. Ændring af regulativ Ved ændring af dette regulativ efter bestemmelserne herom i vedtægternes 20 og af de udfyldende bestemmelser, som regulativet giver grundlag for, ændres alle pensionsvilkår fra og med ændringsdatoen, bortset fra de i stk. 3. omfattede tilfælde, hvor hidtidige ydelsesrettigheder fortsætter uændret. Stk. 3. Overgangsbestemmelser Medlemmer, der er optaget inden 1. januar 2008 og som ikke har tilvalgt sig dette regulativs ydelsesrettigheder, er fortsat omfattet af statut 1 fastsat af generalforsamlingen den 21. april 2008 i stedet for dette regulativ. Se bilag E. Bilag D. Tekniske pensionsvilkår 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Medlemmer optaget efter kollektiv overenskomst, aftale eller lignende Medlemmerne optages eller genoptages uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med en to års karenstid som anført i regulativet. Medlemmer optaget efter overenskomster eller aftaler på det private arbejdsmarked har dog mulighed for i stedet at afgive en helbredserklæring, som medlemmet selv skal udfylde og underskrive. Medlemmet behøver ikke lade sin læge udfylde erklæringen, men kan dog vælge selv at søge hjælp hos egen praktiserende læge, hvis medlemmet skønner det nødvendigt. Helbredserklæringen er udarbejdet af pensionskassen. Muligheden er foreløbig ikke taget i anvendelse. Individuelt optagne medlemmer Ved individuel optagelse eller genoptagelse fra hvilende medlemskab skal medlemmets læge udfylde en helbredsattest. Denne attest er udarbejdet af pensionskassen. Finder pensionskassens administration eller lægekonsulent det nødvendigt på baggrund af de indsendte helbredsoplysninger at indhente yderligere helbredsoplysninger fra medlemmet, sker det ved udfyldelse eller indsendelse af f.eks. speciallægeerklæringer eller journalmateriale, hospitalspapirer, papirer anvendt i forbindelse med ansøgning om offentlig førtidspension, mv. Endvidere kan pensionskassen anmode medlemmet om at få foretaget en undersøgelse hos speciallæge. I den forbindelse 8 udpeger pensionskassen en speciallæge. Medlemmet kan ønske en speciallæge, men valget skal godkendes af pensionskassens administration eller lægekonsulent. Afgivne helbredsoplysninger er gyldige i 3 måneder. Derefter vil der som hovedregel skulle afgives nye helbredsoplysninger. Medlemmet kan dog indenfor et år fra den dato, hvor der sidst er afgivet helbredsoplysninger, nøjes med at bekræfte på en tro og love erklæring, at der ikke er sket ændringer i helbredstilstanden, siden der sidst blev afgivet helbredsoplysninger. Alle omkostninger i forbindelse med medlemmets afgivelse og indhentelse af relevante helbredsoplysninger betales af pensionskassen. Aldersgrænser, særlige hensyn Medlemmer, der optages efter 1, stk. 3, optages i opsparingsafdelingen, uanset om optagelsen sker efter kollektiv overenskomst eller individuel aftale. Formindskede pensioner Formindskede pensioner indebærer en 10-årig optrapningsperiode: - Gruppeforsikringsdækningen er i de første 5 år efter optagelsen på 50% af fuld ydelse. Efter udløbet af 5-års perioden er der en gruppeforsikringsdækning på 100%. - Øvrige pensionsdækninger er ligeledes de første 5 år efter optagelsen på 50% af fuld ydelse. Dækningen stiger med 10% for hvert år, der går efter det 5. år er udløbet.

9 - Efter udløbet af en periode på 10 år efter optagelsen har medlemmet således opnået fulde pensionsrettigheder. Formindskede pensioner udbetales i forbindelse med kollektivt optagne medlemmer, hvor det godtgøres, at medlemmets død eller invaliditet skyldes en allerede ved optagelsen indtruffet sygdom eller invaliditet. 2. BIDRAG OG INDSKUD Overenskomstfastsatte bidrag og indskud Bidrag og indskud fastsat efter overenskomster, aftaler og lignende kan anvendes til ydelser efter pensionsregulativets 8, stk. 1, inden for rammerne af overenskomstteksten, jf. bilag C. Individuelle bidrag og indskud For pensionsbidrag indbetalt efter individuel ansættelseskontrakt eller af medlemmet selv, forudsættes afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger som anført i afsnittet herom, hvis risikosummen forøges med mere end 25%. Bidrag kan dog altid indbetales til opsparingsordninger efter pensionsregulativets 15 (rate- og kapitalpension). Tilsvarende gælder for individuelt aftalte indskud, hvis risikosummen forøges med mere end 25%. Indskud kan dog altid indbetales til opsparingsordninger efter pensionsregulativets 15 (rate- og kapitalpension). Bidragsstigninger for medlemmer med formindskede pensioner, indbetales til opsparingsafdelingen. 3. PENSIONSYDELSER Ydelsernes størrelse uden ydelsesvalg Pensionskassens fleksible ydelsestilbud åbner mulighed for valg/omvalg af størrelsen og omfanget af ægtefælle/samleverpension, invalide- og børnepensioner samt dødsfaldssum. Indtil pensionskassen har accepteret medlemmets valg, udgør pensionerne nedennævnte procentsats af alderspensionen ved 67 år: - alderspension som livrente - invalidepensionen (100% af beregnet alderspension) - ægtefælle-/samleverpensionen (60%) i 10 år - børnepensionen (20%) ved medlemmets død/invaliditet Ved ydelsesvalg, der indebærer en forøgelse af risikosummen med mere end 25%, skal der afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. Risikosummen kan dog aldrig overstige kr. 12 mio. De enkelte ydelsers størrelse beregnes efter det forsikringstekniske grundlag, der anmeldes til Finanstilsynet. Pensionsbeskatningsloven Pensionskassens ydelser efter 8 opfylder retningslinjerne i pensionsbeskatningsloven på følgende måde: I. Pension Risikosummen kan ikke forøges til mere end 12 mio. kr. Mindste bidrag Medmindre der foreligger overenskomstvilkår eller andre aftaler, der foreskriver andet, skal det månedlige bidrag til pensionsordninger efter pensionsregulativets 8, stk. 1, nr. I (livrenteordninger), mindst udgøre kr (efter amb) for at være omfattet af gruppeforsikringerne og af mulighederne for ydelsesvalg. II. a. Alderspension b. Invalidepension c. Ægtefællepension d. Børnepension e. Dødsfaldssum Ordningerne følger PBL, 2-5. Gruppeforsikringer Ordningerne følger PBL, 53A. Bidrag under kr kan dog altid indbetales til opsparingsordninger efter pensionsregulativets 15 (rate- og kapitalpension). Morarente Opkrævning af morarente finder sted efter rentelovens regler. Bidragsfri dækning Ved et ansættelsesophør eller andet bidragsophør vil medlemmet automatisk få bidragsfri dækning. Ved nedsættelse af bidraget sker det på medlemmets anmodning. Forlængelse af bidragsfri dækningsperiode Forlængelse af den bidragsfri dækningsperiode udover 12 måneder kan forventes bevilget, når der f.eks. er tale om uddannelse eller udstationering og højst 2 gange 12 måneders varighed. Midlertidig bidragsfritagelse Pensionskassen kan beslutte at yde hel eller delvis bidragsfritagelse op til det bidrag, medlemmet havde på tidspunktet for tabet af erhvervsevnen. III. Opsparing Forhøjet startpension a. Opsparing med løbende udbetaling b. Rateopsparing c. Kapitalopsparing d. Opsparingsafdeling Ordningerne efter pkt. a og d følger PBL, 2-5, pkt. b PBL, 8 og pkt. c PBL, 10. Ved pensionering kan der vælges et tillæg til den løbende pensionsudbetaling. Tillægget udbetales sammen med den månedlige pension. Tillægget betyder, at der udbetales mere af pensionen i starten af udbetalingsperioden og mindre siden hen. Bestyrelsen fastlægger hvert år, hvor store tillæg, der må vælges ved pensionering. Det maksimale tillæg udgør i % for medlemmer, hvis opsparing indgår på et teknisk grundlag, baseret på det gældende nytegningsgrundlag. Tillægget er baseret på en højere forventet rente af pensionsmidlerne. Det indebærer, at den årlige regulering af en pension med valgt tillæg bliver mindre end reguleringen af en pension uden valgt tillæg. Reguleringen kan blive negativ 9

10 og pensionen inkl. tillæg kan derved blive mindre end den oprindelige pension uden tillæg. Valget, der er bindende i udbetalingsperioden, omfatter både medlemmets egen pension og pensionen til eventuelle efterlevende. Valget gælder også for efterfølgende udbetalinger/delpensioner. 4. ALDERSPENSION Valg af alderspension Pensionskassen tilbyder valgfrihed mellem rate- og kapitalpension og livrente. Foretages intet ydelsesvalg er pensionsordningen som ovenfor nævnt under punkt 3, første afsnit om ydelsernes størrelse og ydelsesvalg. Ellers er der et fleksibelt ydelsesvalg. Aldersgrænser Tidligste pensionsalder følger efter optagelsesdato og fødselsdato følgende oversigt, jf. velfærdsreformen (lov nr. 347 af 18. april 2007). Optagelsesdato Fødselsdato Min. alder Før 1. maj år Fra 1. maj 2007 Født før år ½ år år ½ år år Født år For medlemmer født i 1963 eller senere kan minimumsalderen ændres. Kapitalpensioner skal udbetales senest 10 år efter minimumsalderen. Ratepensioner skal være påbegyndt udbetalt senest 15 år efter minimumsalderen. Alderssum Til beregning af alderssum efter pensionsregulativets 9, stk. 2 anvendes 10% af medlemmets bidrag og indskud. Bidrag til dødsfaldssum fragår heri. Medlemmerne kan fraog tilvælge alderssummen. Et medlem på halv invalidepension er berettiget til alderssum for den anden halvdel. 5. INVALIDEPENSION Valg af invalidepension Medlemmet optages med en invalidepension, fastsat efter pensionsregulativets 8, stk. 2. Medlemmet kan efterfølgende ændre dette valg indenfor nedenstående retningslinier. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25%. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på ny pensionsordning (efter omvalget i 2008). Ellers er der et fleksibelt ydelsesvalg, som afhænger af ansættelsesformen. Dækningen skal ligge inden for følgende grænser: Max. 90% af løn (administrativt fastsat til 70 x det månedlige pensionsbidrag), 0-500% af alderspension (livrente), Medlemmet kan dog altid vælge en invalidepension, svarende til den beregnede alderspension (livrente) ved alder 67 år, bortset fra medlemmer med formindskede pensioner. Dækningen skal endelig ligge inden for gældende overenskomstfastsatte rammer, jf. bilag C. Nedsætter eller indstiller medlemmet bidragsbetalingen, skal invalidepensionen tillige nedsættes efter udløbet af den bidragsfri dækningsperiode til et niveau, som der er beregningsmæssig dækning for. Midlertidig invalidepension Pensionskassen kan i henhold til pensionsregulativets 10, stk. 4, tilkende midlertidig invalidepension. Det vil kunne ske i tilfælde, hvor erhvervsevnen på bedømmelsestidspunktet er nedsat med mere end 2/3 (eller for halv invalidepension med halvdelen), men hvor erhvervsprognose og sygdomsforløb er uvis, sådan at der stadig er mulighed for, at erhvervsevnen ikke er varigt nedsat. Der skal således være en formodning om, at forløbet vil ende med en varigt nedsat erhvervsevne med mere end 2/3 (halvdelen), idet ordningen ikke må have karakter af en sygeforsikring. Bedømmelse af erhvervsevne I bedømmelsen af medlemmets erhvervsudygtighed indgår medlemmets evne til at oppebære sin hidtidige indtægt inden for sit fag. Uarbejdsdygtighed på mindre end 12 måneder anses ikke for at opfylde betingelserne for varighed. Anden indtægt, fleksjob, etc. Indtægter uden for magister/psykologområdet er uden betydning for at oppebære invalidepension fra pensionskassen. Er der tale om magister/psykologarbejde, kan medlemmer på fuld invalidepension arbejde op til 1/3 af fuld arbejdskvote og medlemmer på halv invalidepension op til ½ arbejdskvote, uden at det får indflydelse på udbetaling af invalidepension. Medlemmerne kan ikke oppebære invalidepension ved siden af indtægt fra ansættelse i en delvist offentligt finansieret stilling (f.eks. fleksjob), der er tildelt på grund af nedsættelse af erhvervsevnen. Medlemmer, der er tilkendt fuld invalidepension, kan dog oppebære fuld invalidepension, hvis indtægten fra den tilskudsfinansierede stilling højst udgør en tredjedel af den hidtidige erhvervsindtægt og halv invalidepension, hvis indtægten højst udgør halvdelen af medlemmets hidtidige erhvervsindtægt. Medlemmet er pligtig at oplyse sine indtægtsforhold til pensionskassen og på foranledning indlevere ønsket dokumentation. 6. ÆGTEFÆLLEPENSION Valg af ægtefællepension Medlemmet optages med en ægtefællepension, fastsat efter pensionsregulativets 8, stk. 2. Medlemmet kan efterfølgende indtil alder 60 år ændre dette valg. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25%. Omvalg af ægtefællepension kan ikke ske efter overgang til invalidepension. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på ny pensionsordning (efter omvalget i 2008). 10

11 Dækningen skal ligge inden for intervallet 0-60% af den højeste af alderspensionen (livrente) eller invalidepensionen. Den kan være 10-årig eller livsvarig. Dækningen skal endelig ligge indenfor gældende overenskomstfastsatte rammer, jf. bilag C. 7. BØRNEPENSION Valg af børnepension Medlemmet optages med en børnepension, fastsat efter pensionsregulativets 8, stk. 2. Medlemmet kan efterfølgende ændre dette valg. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25%. Meddelelse om ændring skal ske skriftligt. Omvalg forudsætter, at medlemmets opsparing indgår på ny pensionsordning (efter omvalget i 2008). Dækningen skal ligge inden for intervallet 0-20% af den højeste af alderspensionen (livrente) eller invalidepensionen. Dækningen skal endelig ligge indenfor gældende overenskomstfastsatte rammer, jf. bilag C. 8. DØDSFALDSSUM Medlemmet kan til- og fravælge en dødsfaldssum indtil det fyldte 67. år. Retten er dog ophørt, hvis medlemmet er gået på pension forinden. Medlemmets valg af dødsfaldssum skal ligge inden for intervallet 0 240% af den højeste af alderspensionen (livrente) eller invalidepensionen. Der skal afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger, såfremt risikosummen forøges med mere end 25%. 9. PENSIONENS UDBETALING Udbetaling af pension til udlandet Udgifter til udbetaling af pension ved overførsel til udlandet afholdes af medlemmet. Bagatelgrænse Pensionskassen følger de beløbsgrænser, der findes i pensionsbeskatningsloven. For 2009 udgør beløbet kr FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG Nærværende tekst er et uddrag af væsentlige og relevante afsnit i det forsikringstekniske grundlag. Grundpension og tillægspension Pensionskassens ydelser beregnes i overensstemmelse med det forsikringstekniske grundlag, jf. pensionsregulativets 18, stk. 1. Pensionsydelser ved alder, død og erhvervsudygtighed oplyses som summen af en grundpension og en tillægspension, idet tillægspensionens andel oplyses særskilt. Grundpensionen beregnes i henhold til det forsikringstekniske grundlag som en betinget pension, der er betinget af, at forudsætningerne i det forsikringstekniske grundlag opfyldes. Teksten herom er gengivet nedenfor. Tillægspensionen beregnes i henhold til overskudsregulativets bestemmelser som et ét-årigt tillæg. Dette tillæg kan tillige nedsættes eller bortfalde efter bestyrelsens beslutning. Betingelserne i det forsikringstekniske grundlag, som den betingede pension (grundpensionen) hviler på, er følgende: Pensionskassens ydelser er betinget af, at forudsætningerne i det tekniske grundlag opfyldes. Bestyrelsen kan efter samråd med aktuaren beslutte, at de skal nedsættes, såfremt en eller flere af følgende forudsætninger opfyldes: 1. Den konstaterede dødelighed eller invaliditetshyppighed i pensionskassen set over en 3-årig periode afviger til ugunst for pensionskassen i forhold til grundlagets forudsætninger. 2. De konstaterede forhold vedrørende børn og ægtefæller afviger til ugunst for kassen set i forhold til grundlagets forudsætninger. 3. Grundlagsrenten overstiger nyinvesteringsafkastet efter skat på lange statsobligationer. 4. Pensionskassens realiserede afkast efter skat har over en 3-årig periode ligget under grundlagsrenten. Betingelserne betyder eksempelvis, at hvis levealderen og prognoserne for levealderen i fremtiden måtte stige udover grundlagets forudsætninger, så vil de blive ændret. Et andet eksempel kunne være rentefald. Falder renten, så beregningen af grundlagsrenten kommer under grundlagsrenten, vil den også blive ændret. Medlemskonti og særlige bonuskonti Pensionskassens medlemskonti og særlige bonuskonti opfylder de krav, der stilles i lovgivningen for at kunne medregnes ved opgørelsen af pensionskassens basiskapital, vedtægtens bestemmelser. 5% af medlemmernes opsparing og indbetalinger medregnes efter 1. januar 2009 som særlige bonushensættelser. Tilfredsstillende helbredsoplysninger Pensionskasserne anser helbredsbedømmelse op til D4/I4 for tilfredsstillende. 11. BONUSREGULATIV I henhold til pensionsregulativets 18, stk. 2 fordeles pensionskassens overskud efter bestemmelserne i bonusregulativet. Nærværende tekst er et uddrag heraf. Fordeling af overskuddet Pensionskassens overskud fordeles efter bestemmelserne i dette regulativ. Pensionskassens forsikringstekniske resultat opgjort før tilskrivning af bonus, henlæggelse til kollektivt bonuspotentiale og henlæggelse til særlige bonushensættelser, ændringer i bonuspotentiale på hvilende pensioner som er foretaget i medfør af 6, stk. 2 eller 3, i bekendtgørelse om kontributionsprincipper, men efter en eventuel styrkelse af beregningsgrundlaget, fordeles efter følgende principper: a) Egenkapitalen og de særlige bonushensættelser tilskrives så vidt muligt et beløb, der er lig med årets formueafkast opgjort som nøgletal 1, tillagt en risikoforrentning på 2,5 % - point. Risikoforrentningen opkræves kun, hvis nøgletal 1 er større end nul. Det tilskrivelige beløb kan være såvel positivt som negativt. 11

12 b) I den udstrækning, at egenkapitalen og de særlige bonushensættelser i et givent år ikke forrentes svarende til den under punkt a anførte maksimale procentvise forrentning, vil den manglende forrentning blive opsamlet på en skyggekonto og fremføres til efterfølgende år. Skyggekontoen vil blive forrentet med nøgletal 1, tillagt en risikoforrentning på 2,5 % -point. Risikoforrentningen opkræves kun, hvis nøgletal 1 er større end nul. c) Genopbygning af egenkapitalen og de særlige bonushensættelser, når der er en skyggekonto, skal ske ved at egenkapitalen og de særlige bonushensættelser tilskrives så høj en andel af det realiserede resultat, som kan rummes i et positivt realiseret resultat for året, når der samtidigt tages hensyn til det beløb, der forlods måtte være fordelt til medlemmerne som forlods bonus. d) I en situation hvor der både er en skyggekonto, og der er forbrugt af bonuspotentialerne, vil genopbygningen af bonuspotentialerne på hvilende pensioner gå forud for genopbygningen egenkapitalen og de særlige bonushensættelser. Bonussatserne fastsættes af pensionskassens bestyrelse efter indstilling fra direktion og aktuar og anmeldes til Finanstilsynet. Bonussatserne for et kalenderår fastsættes foreløbigt inden udgangen af det foregående kalenderår. Ændringer i årets satser skal anmeldes til Finanstilsynet senest på den dato, hvorfra de ønskes anvendt. Det resterende beløb henlægges til eller overføres fra kollektivt bonuspotentiale. Berettiget til at deltage i bonusfordelingen er ethvert medlem af pensionskassen. Ægtefælle- og børnepensionister har samme rettigheder efter dette regulativ som pensionsnydende medlemmer. Bonusgrupper Ved hver fastlæggelse af bonus kan bestanden opdeles i bonusgrupper, der er berettigede til forskellige satser. Opdelingen skal være objektiv og begrundet. Bonusformer Bonus opdeles i: Rentebonus til pensionsafkastbeskatningspligtig reserve. Rentebonus til pensionsafkastbeskatningsfriholdt reserve. Administrationsbonus. Dødsrisikobonus. Invaliditetsbonus. For opsparingsordningen fastsættes kun rentebonus. Administrationsomkostninger og gruppeforsikringspræmie fradrages endeligt i den samlede bonus. Bonusfordeling og bonusbetingelser Det enkelte medlem henholdsvis øvrige pensionsberettigede tildeles et beløb under hensyntagen til det overskud, som medlemmet efter en kollektiv beregning har frembragt ved gevinst på rente, risiko og administration. Bonusperioden er kalenderåret. Berettigede til bonustilskrivningen er de medlemmer og øvrige pensionsberettigede, som på tilskrivningstidspunktet er pensionsberettigede. Bonusberegning Bonusbeløb beregnes månedligt. MP benytter forlods bonustildeling. I tilfælde af at den forlods tildelte bonus efterfølgende viser sig at overstige pensionshensættelsernes andel af det realiserede resultat, skal først det kollektive bonuspotentiale og siden egenkapitalen og de særlige bonushensættelser dække den andel af den forlods udmeldte bonus, som ikke kan dækkes af pensionshensættelsernes andel af det realiserede resultat. Eventuelle udlæg fra egenkapitalen og de særlige bonushensættelser tilskrives skyggekontoen, når disse ikke skyldes, at der ud fra skøn over periodens realiserede resultat, skyggekontoen, størrelsen af kollektiv bonuspotentiale og eventuelt behov for genopbygning af bonuspotentiale på hvilende pensioner der forelå ved periodens begyndelse, bevidst er tildelt medlemmerne en højere andel af periodens resultat, end det de anmeldte principper for deling af det realiserede resultat tilsiger. Hvis det viser sig, at det i et givent år er nødvendigt at forbruge af bonuspotentialerne på hvilende pensioner samtidigt med, at der er tildelt en andel af et forventet positivt resultat for året som forlods bonus, vil et sådant forbrug blive genetableret, før der kan ske anden anvendelse af forsikringernes andel af kommende års positive realiserede resultater. Hvis der i et givent år er forbrugt af bonuspotentialerne på hvilende pensioner, kan der stadigvæk ydes forlodsbonus for det kommende år, hvis pensionskassens overdækning målt umiddelbart forud for årets begyndelse er positiv i det meget negative markedsscenarie (gult risikoscenarie), jf.»vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i livs- og skadesforsikringsselskaber, tværgående pensionskasser og arbejdsskadeselskaber«. Den fordelte bonus skal kunne indeholdes i årets forventede realiserede resultat og størrelsen af kollektivt bonuspotentiale. Bonusdefinition Rentebonusbeløbet udgør forskellen mellem kontoreserven beregnet på 2. orden og kontoreserven beregnet på 1. ordensintensiteter og satser. Negativ bonus For hver police gælder, at der ikke kan gives mere negativ rente-, risko-, eller administrationsbonus end der kan indeholdes i anden positiv bonus for policen beregnet månedsvis inden for hver skattekode. Hvis der er negativ bonus vil det blive opsamlet og fremregnet med bonusrenten. Den vil blive modregnet i eventuel senere positiv bonus på policen. Opsparingsafdelingen Medlemmer af opsparingsafdelingen får deres pensionsafkastbeskatningspligtige indestående og indbetalinger forrentet med samme rentefod bonusrenten som gælder for medlemmerne. Tilsvarende bliver det friholdte indestående forrentet med samme rentefod bonusrenten som gælder for medlemmerne. Gruppeforsikring For de måneder, hvor medlemmet er gruppeforsikringsdækket fratrækkes en månedlig gruppeforsikringspræmie. Ved bonustildelingen fratrækkes hele gruppeforsikringspræmien i den samlede bonus for skattekode 1, hvis den kan indeholdes heri ellers fratrækkes kun den samlede bonus for skattekode 1. Månedligt administrationsgebyr For de måneder, hvor medlemmet er ikke-pensioneret fratrækkes et månedligt gebyr. Ved bonustildelingen fratrækkes hele gebyret i den samlede bonus eventuelt reduceret med gruppeforsikringspræmien for skattekode 1, hvis den kan indeholdes heri, ellers fratrækkes kun den samlede bonus 12

13 reduceret med gruppeforsikringspræmien vedrørende skattekode 1. Konvertering af små pensioner Ved konvertering af en løbende pension vil der kun blive tildelt bonus for perioden fra sidste bonustilskrivning, hvis der efter konverteringen ikke er flere pensioner knyttet dvs. højst fra sidste 1.1 og frem til konverteringsdatoen. Speciel betingelse for pensionister med pensionisttillæg De pensionister i afdeling A, som ved pensionering valgte et pensionisttillæg, blev den 1. juli 2005 omregnet til en grundlagsrente på 4,25 %, ved at deres pensioner blev fastholdt, og de retrospektive hensættelser fik en tilsvarende reservetilførsel. Disse pensionister vil ikke få tilskrevet bonus før den manglende bonustilskrivning efter 1. juli 2005 mindst svarer til reservetilførslen. Betinget bonus Bonus fra 2008 gives som betinget bonus, således at bonusydelserne for denne del af bonus kan nedsættes såfremt en eller flere af de forudsætninger, pensionskassens beregningsgrundlag bygger på, ikke opfyldes set over en 3-årig periode. I så fald kan bestyrelsen efter samråd med aktuaren og med anmeldelse til Finanstilsynet beslutte, at bonusydelserne nedsættes. Ikrafttrædelse og ændringer Dette bonusregulativ træder i kraft fra og med 1. januar Bonusregulativet kan ændres af bestyrelsen efter samråd med aktuaren og med anmeldelse til Finanstilsynet med virkning for bonus tildelt efter ændringstidspunktet. 13. UDTRÆDELSE OG OVERFØRSEL TIL ANDEN PENSI- ONSORDNING Udtrædelse Medlemmerne har adgang til udtrædelse af pensionskassen efter pensionsregulativets 19. Den kontante godtgørelse ved udtræden fastsættes til overførselsbeløbet beregnet på samme måde som ved overførsel til anden pensionsordning - med fradrag af et gebyr og eventuelt kursværn. Gebyret er pristalsreguleret og udgør kr. i Gebyret kan dog ikke overstige 5 % af overførselsbeløbet. Kursværnet træder i kraft, hvis pensionskassens nettoformue er mindre end de retrospektive hensættelser og lovgivningens mindstekrav til egenkapitalen (solvenskravet). Kursværnet er en forholdsmæssig nedsættelse af godtgørelsen. Reduktionen vil i så fald ske efter principper, anmeldt til Finanstilsynet. Overførsel Medlemmerne har adgang til overførsel til anden pensionsordning efter pensionsregulativets 19. Overførselsbeløbet fastsættes til indeståendet på pensionskontoen på overførselstidspunktet. Indestående på evt. medlemskonti og særlige bonushensættelser indgår heri. Saldoen er opgjort som summen af indbetalinger og renter med fradrag af administration og pris for forsikringsdækning inkl. bonus i henhold til det anmeldte forsikringstekniske grundlag (bonusregulativet). Saldoen svarer til den diskonterede værdi af de til ordningen forventede fremtidige pensionsydelser og oplyses hvert år på kontooversigten. 12. SPEKULATION MOD PENSIONSKASSEN Bestyrelsen kan efter 18, stk. 3, fastsætte begrænsninger i til- og fravalg af ydelser. Bestyrelsen har ikke udnyttet bemyndigelsen. Bemærkninger til de enkelte bestemmelser 1. OPTAGELSE OG GENOPTAGELSE Efter bestemmelserne i 1 optages medlemmer efter en overenskomst den være sig privat eller offentlig uden afgivelse af helbredsoplysninger, men med en 2-årig karenstid for allerede bestående sygdom eller invaliditet, der vil kunne gøres gældende ved medlemmets død eller invaliditet. Denne ordning har MP haft i mere end 10 år. Forslaget indebærer som noget nyt, at det for medlemmer, der er ansat efter en privat overenskomst, bliver muligt at aflevere tilfredsstillende helbredsoplysninger, hvorved medlemmet sikrer sig fuld dækning fra optagelsestidspunktet uden risiko for, at en karensbestemmelse vil kunne gøres gældende. Denne mulighed er dog ikke taget i anvendelse endnu, men ses ofte på det private arbejdsmarked, og det er baggrunden for at give muligheden. Optagelsesreglerne for øvrige medlemmer, der skal afgive helbredsbedømmelse ved optagelsen, indebærer optagelse i opsparingsafdelingen, hvis medlemmet ikke kan aflevere tilfredsstillende helbredsvilkår. eller som optages med særlige hensyn til helbredsmæssige eller sociale forhold, er uændrede. Ved genoptagelse er der dog tale om en skærpelse, idet de pågældende nu også genoptages i opsparingsafdelingen. Efter forslagets stk. 4 finder reglerne om genoptagelse af et hvilende medlem anvendelse umiddelbart efter, at medlemmet er blevet hvilende. Efter statut 2, 2, stk. 4 skal genoptagelse først ske efter 1 års hvilende medlemskab. Formindskede pensioner indebærer, at pensions- og gruppeforsikringsdækningen andrager 50% i de første 5 år efter optagelsen. Efter udløbet af 5-års perioden er der en gruppeforsikringsdækning på 100%. Pensionsdækningen stiger med 10% for hvert år, der går efter at det 5. år er udløbet. Efter udløbet af en periode på 10 år efter optagelsen har medlemmet således opnået fulde pensionsrettigheder. Som hidtil optages medlemmer, der på optagelsestidspunktet ville kunne gå på alderspension, eller hvor der er taget særlige hensyn til helbredsmæssige eller sociale forhold, i pensionskassens opsparingsafdeling. Reglerne om optagelse i opsparingsafdelingen for medlemmer, der ved optagelsen ville kunne gå på alderspension 13

14 2. OPLYSNINGSPLIGT Bestemmelsen indgik tidligere i 22 i statut RÅDERET Bestemmelsen svarer til 17 i statut INDSKUD Der er ikke foreslået indholdsmæssige ændringer i forhold til 3 i statut 2 og den hertil hørende praksis, fastsat af bestyrelsen. 5. PENSIONSBIDRAG Der henvises til bemærkningerne under 4. I bestyrelsens praksis er nu fastsat et mindste bidrag på kr. om måneden for at være gruppeforsikret. Det var tidligere fastsat til kr. Ændringen skyldes harmonisering af reglerne med AP/PJD. Det foreslåede 5, stk. 3, om bidragenes forfald, svarer til 5 i statut 2. Den nuværende risikobegrænsning i statut 2, 4, stk. 5 og stk. 6, bortfalder som overflødige. Bestemmelsen i 4, stk. 8 bortfalder også, da den falder ind under bilag C. 6. OPHØR AF BIDRAGSBETALING Det er nu en forudsætning, at medlemmet har været uafbrudt bidragsbetalende inden bidragsophør i 6 måneder. Tidligere var der ingen tidsfrist. Ændringen er administrativ for at sikre, at der er tilstrækkeligt indestående på medlemmets konto til den bidragsfri dækning. Et medlem, der kan gå på alderspension, kan ikke længere vælge at gå på bidragsfri dækning for egen regning. 7. MIDLERTIDIG BIDRAGSFRITAGELSE Indholdsmæssigt er der ikke forskel fra de gældende regler i 7 i statut 2, bortset fra, at der i forslaget er sket en præcisering af, at nedsættelsen, der begrunder midlertidig bidragsfritagelse, skal have varet i mindst 3 måneder. Tidligere var der ingen tidsfrist. 8. PENSIONSKASSENS YDELSER Forslaget indeholder en opregning af pensionskassens forsikrings- og opsparingsprodukter. Pensionskassen tilbyder et fleksibelt ydelsesmønster med valg- og omvalgsmuligheder inden for en række ydelser. Bestyrelsen har fastsat en standardpakke, hvis medlemmet ikke har foretaget noget valg. Den fremgår under stk. 2. Bilag D opregner mulighederne for valg af størrelse af de forskellige pensioner i øvrigt. 9. ALDERSPENSION I forhold til 8 i statut 2 foreslås der 3 ændringer: Som følge af de nye overenskomster er der ikke længere nogen regulativmæssigt fastsat øvre aldersgrænse for, hvornår et medlem kan gå på alderspension. Det er heller ikke nødvendigt at stoppe med at arbejde for at få alderspension. 10. INVALIDEPENSION Bestemmelsen præciserer, at der kan vælges/omvælges mellem flere invalidepensionsdækninger. Med respekt for indgåede overenskomster på det offentlige aftaleområde vil invalidepensionsdækningen kunne ligge i intervallet % af alderspensionen, dog højst 90 % af lønnen. For private aftaleområder og individuelle pensionsaftaler kan invalidepensionen helt fravælges. Dækningen kan således ligge i intervallet 0 500%. Ved valg/omvalg, hvor risikosummen overstiger 25%, kræves afgivelse af tilfredsstillende helbredsoplysninger. 11. ÆGTEFÆLLEPENSION Ægtefælle- og samleverpension er efter forslaget samlet i en paragraf. Der kan som hidtil vælges/omvælges mellem en livsvarig, en 10-årig eller slet ingen ægtefælle-/samleverpension før alder 60. Den tidligere begrænsning, at omvalget kun kunne ske en gang om året, bortfalder. Stiger risikosummen med mere end 25%, skal der afleveres tilfredsstillende helbredsoplysninger. Den 10-årige pension udgør efter forslaget i standardpakken 60% af medlemmets pensionsret, ligesom det altid har været tilfældet for den livsvarige pensions vedkommende. Tidligere var det 40% for den 10-årige. Størrelsen af ægtefællepensionen kan vælges til at udgøre fra 0 til 60% af medlemmets pensionsret. 12. BØRNEPENSION Med respekt for indgåede overenskomster kan medlemmet vælge en børnepensionsdækning ved død og/eller ved overgang på invalidepension. Størrelsen af børnepensionen kan andrage fra 0 til 20% af medlemmets pensionsret. Ved et omvalg gælder 25%-reglen nævnt under bemærkningerne til 4, stk DØDSFALDSSUM Der er ingen realitetsændring i adgangen til at kunne vælge en dødsfaldssum. Bestemmelsen findes i 10, stk. 4, i statut GRUPPEFORSIKRINGER Der er ingen ændringer i forhold til statut OPSPARINGSORDNINGER Den foreslåede bestemmelse opregner de frivillige opsparingsordninger, der tilbydes, og deres virkemåde, herunder ind- og udbetaling, beskatning og begunstigede. Det drejer sig om tidsbegrænsede livrenter (skattekode 1), alderssum (skattekode 1), ratepension (skattekode 2) og kapitalpension (skattekode 3). Som et vigtigt punkt forenkles reglerne på området. Herudover vil det være muligt at få en forhøjet startpension med et tillæg, som bestyrelsen p.t. har fastsat til at udgøre maksimalt 28% af alderspensionen. 14

15 16. OPSPARINGSAFDELING Der er ingen indholdsmæssige ændringer af opsparingsafdelingen i forhold til gældende regulativ. 19. UDTRÆDELSE OG OVERFØRSEL TIL ANDEN PEN- SIONSORDNING Der er ingen realitetsændringer. 17. PENSIONENS UDBETALING Der er ingen realitetsændringer. 20. IKRAFTTRÆDELSESBESTEMMELSER Ikrafttrædelsesdatoen for dette pensionsregulativ er 1. januar FORSIKRINGSTEKNISK GRUNDLAG Der forslås præciseret en bestemmelse om spekulation mod pensionskassen. Forslag fra medlemmerne (dagsordenens punkt 6) Forslag til vedtægtsændring I 6 stk. 1 ændres bestemmelsen om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling fra: "..., samt hvis 1/100 af medlemmerne skriftligt fremsætter ønske herom..." til: "..., samt hvis 1/40 af medlemmerne skrift fremsætter ønske herom..." Begrundelse: Forløbet af den ordinære generalforsamling i foråret 2008 førte til et pålæg til bestyrelsen om at udarbejde en uvildig rapport om informationen om overgang til ny pensionsordning, da generalforsamlingens flertal ikke havde tillid til MPs information herom. Da rapporten kom, lykkedes det et antal medlemmer at få indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 11. december, hvor rapporten blev anklaget for ikke at være uvildig. På det tidspunkt kunne formanden oplyse, at 91% af medlemmerne allerede havde valgt sig over på ny ordning. Det forekommer mig som almindeligt medlem, at såvel udarbejdelsen af rapporten som afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling har været udtryk for gold kritik af pensionskassens bestyrelse og administration og spild af pensionskassens midler, når et så stort flertal som 91 % af medlemmerne på baggrund af det allerede i foråret 2008 udarbejdede materiale valgte ny ordning. Jeg fremsætter derfor ovenstående forslag til vedtægtsændring for at forhindre, at en meget lille andel utilfredse medlemmer kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Efter mit skøn vil det være mere passende med en grænse på 2,5% svarende til godt 1500 medlemmer som grænse. Jeg henviser i øvrigt til mine bemærkninger på den ekstraordinære generalforsamling den 11. december 2008, jvf. referatet side 25. Med venlig hilsen MP 7013 Jens Oluf Brandorff Bestyrelsens bemærkninger: Bestyrelsen finder det rigtigst at stille sig neutralt til forslaget og overlade det til generalforsamlingens debat og stillingtagen. Forslag om udarbejdelse af et pensionsregulativ Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen inden næste generalforsamling 2010 at foranledige udarbejdet et egentligt pensionsregulativ, der præcist beskriver pensionskassens ydelser overfor medlemmerne. Bestyrelsen udarbejder i denne forbindelse snarest en plan for, hvorledes medlemmerne kan inddrages i udarbejdelsen af regulativet. Pensionsregulativet skal blandt andet: 1. Udmønte Statut 1 og Statut 2 i en mere konkret form 2. Beskrive de nærmere forhold omkring alle pensionskassens ydelser, såsom alderspensioner, ægtefællepensioner, rate og kapitalpensioner, børnepensioner, sum udbetalinger mv., samt medlemmernes betingelser for at modtage ydelserne. 3. Beskrive samtlige valgmuligheder i MP Pensions ordninger. 4. Have henvisninger til opdaterede data for præmier og andre priser på ydelserne på pensionskassens hjemmeside. 5. Indeholde alle vigtige aspekter og parametre fra det tekniske grundlag, herunder have henvisninger til aktuelle grunddata på pensionskassens hjemmeside, f.eks. forudsatte og konstaterede dødsrater, invalideprocenter, kontorenter, bonusrenter, beregningsrenter osv. i et forståeligt sprog Indeholde præcise og klare regler for ændringer af indholdet i regulativet og regler for meddelelse af ændringer. 7. Være udstyret med versionsnummer, og der skal fremover være en henvisning til dette versionsnummer på et medlems årlige pensionsoversigter. 8. Regulativet skal være let læseligt, forståeligt og give overblik. Ovenstående liste skal ikke ses som udtømmende. Begrundelse: Formålet med forslaget er, at ethvert medlem præcist kan se, hvilke ydelser hun eller han har krav på, og hvilke betingelser, der er grundlaget for ydelserne. Formålet er også at styrke medlemmernes demokratiske indflydelse på udviklingen af pensionskassen. MP Pension har et sæt fælles vedtægter for pensionskassen og hertil er knyttet Statut 1, der beskriver den gamle ordning, og Statut 2, der omhandler den nye ordning. Dette er inklusive bilag angivet i dokumentet Pensionsvilkår Regler & Paragraffer, fra Maj Statutterne er hos MP Pension meget løst formulerede og derfor ikke særlig konkrete. Samtidigt har bilagene en svingende detaljeringsgrad. Derudover eksisterer en del dokumenter med beskrivelse af vores pensionsordning, men disse dokumenter er ofte ikke er udtømmende, ligesom den juridiske status af disse er uklare.

16 Dette kan betyde, at det kan være svært for medlemmerne helt at overskue deres samlede pensionsordning. Desuden er der efterhånden indført en række valgmuligheder i pensionskassen, og vilkårene for disse må også beskrives nøjagtigt. Derfor er det vigtigt med et pensionsregulativ, som beskriver ydelserne meget mere konkret end det er gjort i statutterne mv. Om et pensionsregulativ skriver advokat Bo Lauritsen i en artikel i Juristen, no. 4, 2008 med titlen Om tværgående pensionskasser følgende: Pensionsregulativet indeholder ikke de matematiske principper, der anvendes ved beregningen af ydelserne, og vil derfor som regel blot henvise til det tekniske grundlag, der på denne måde kommer til at fungere som en samling udfyldende regler i forhold til pensionsregulativet. Såfremt der måtte være modstrid mellem pensionsregulativet og det tekniske grundlag, vil det være pensionsregulativet, der er afgørende for medlemmets ret til pension. Eksempler på pensionsregulativer, ovenstående refererede publikation og anden relevant information omkring forslaget kan ses på hjemmesiden Et eksempel på den løse formulering og en illustration af problematikken er følgende. I Statut 2 om alderspensionens størrelse står der følgende: 16, stk. 1. Alderspensionen ved det 67. år beregnes efter regler fastsat i det tekniske grundlag. Og om det tekniske grundlag står i 19: 19. Det tekniske grundlag mv. Stk. 1. Det tekniske grundlag mv., der fastsættes af bestyrelsen i samråd med pensionskassens ansvarshavende aktuar, skal anmeldes til Finanstilsynet. I statutterne står altså ikke noget konkret om, hvorledes pensionerne beregnes. Dette står i det tekniske grundlag, der som angivet frit kan ændres af bestyrelsen indenfor lovgivningen. Så hvis et medlem på nogen måde vil prøve at forstå, hvordan alderspensionen mere detaljeret er skruet sammen og hvilke parametre, den afhænger af, så må medlemmet ty til det tekniske grundlag. Dette er imidlertid fyldt med ret avancerede matematiske formler, et uforståeligt sprog og et hav af parametre, som kun ganske få indviede forstår. Det er derfor vigtigt, at vi får dette bindeled mellem statutterne og det tekniske grundlag, det er dette tomrum, som pensionsregulativet skal udfylde. Ved udarbejdelsen af regulativet skal det også indtænkes, at MP Pensions hjemmeside skal bruges til oplysninger om årlige fastsatte størrelser som aktuelle renter, bonusprocenter og meget mere. Det kan overvejes at lade de to statutter inklusive bilag være selve pensionsregulativet, men i så fald skal de bygges ud og have en meget mere konkret form. Samtidig må der gøres en pædagogisk indsats omkring læsbarheden, forståelsen og overblikket. MP Lars Kalsen Bestyrelsens bemærkninger: Bestyrelsen kan fuldt tilslutte sig forslagets sigte, og det er netop baggrunden for fremlæggelsen tidligere på dagsordenen af en samlet vilkårsbeskrivelse i form af et nyt pensionsregulativ med relevante bilag til præcisering af juridiske, tekniske og økonomiske forhold tilsammen det, som har fået betegnelsen Regler og Paragraffer. Regler og Paragraffer skal ses i sammenhæng med planerne om senere at udbygge pensionskassens netop introducerede nye hjemmeside med individuelle medlemsfaciliteter til forespørgsel og beregning på egne pensionsforhold. Endvidere er der mulighed for på hjemmesidens debat- og kontaktsider at komme med forslag til fremtidige forbedringer. Bestyrelsen kan på denne måde tilslutte sig forslaget. 16

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger. torsdag den 23. april 2009 kl. 17. Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2009 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger torsdag den 23. april 2009 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i MP Pension mandag 19. april 2010 kl. 14.00 på Radisson SAS Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Århus. Dagsordenen

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen

Til medlemmerne af pensionskassen Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse mandag 26. april 2010 kl. 17.00 i Arkitekternes Hus, Strandgade 27 A, 1401

Læs mere

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010

Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Til medlemmerne af pensionskassen Marts 2010 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger onsdag 28. april 2010 kl. 17.00 på Bojesen, Axeltorv,

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken medlemskabet bliver hvilende. Regulativ 4 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer med hvilende medlemskab pr.1.1.1996 samt medlemmer, som inden den 1.1.1996 er overgået til bidragsfri dækning efter fratrædelse

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 30186028

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

REGULATIV 2 Juli 2013

REGULATIV 2 Juli 2013 REGULATIV 2 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 2 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 26. maj 1999, 7. maj 2002, 22. april 2003,

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2014 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGULATIV 3 Juli 2014

REGULATIV 3 Juli 2014 REGULATIV 3 Juli 2014 Dette regulativ - Regulativ 3 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 20. april 2006 med senere ændringer vedtaget den 24. april 2007, den 21. april 2009, den 21. april

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER APRIL 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Forord 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Forord Bestyrelsen

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes.

Pensionsregulativet gælder fra den 1.1.1996 respektive fra den dato i 1996, pr. hvilken indbetaling af pensionsbidrag for egen regning påbegyndes. Regulativ 5 1 Medlemsoptagelse m.v. Dette pensionsregulativ omfatter medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, som har fortsat indbetalingen af pensionsbidrag for egen

Læs mere

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER

PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER PENSIONS- OG BONUSREGULATIV FOR PENSIONSKASSEN FOR FARMAKONOMER INDHOLD Pensionsregulativ 1 Medlemskabets ikrafttræden 2 Oplysningspligt 3 Medlemmer 4 Medlemsoptagelse 5 Pensionsbidrag 6 Betaling af pensionsbidrag

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger sygeplejersker

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A. Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ for afdeling FSP Markedsrente 1 Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens forslag til Pensionsregulativ

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Pensionskassen for Sundhedsfaglige januar 2013 II Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sundhedsfaglige CVR-nummer: 71 97 35 14 Indhold I. Medlemsoptagelse 1. Kollektivt ansatte 2 1a. Ikke-kollektivt

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION

REGLER FOR RATEPENSION 1 REGLER FOR RATEPENSION Indhold 2 Regler for Ratepension i JØP 5 Bilag 1 6 Ordforklaring 6 Bilag 2 CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Juni 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Regler

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL

DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL DIP S GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 20. APRIL 2017 KL. 17.00 Pkt. 4.1 Redegørelse for gennemførelse af nye, forbedrede pensionsordninger efter pensionsvalget i 2006, fremsat af Hans Hagen Redegørelse,

Læs mere

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP

REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP 1 REGLER FOR RATEFORSIKRING I JØP Indhold 2 Regler for Rateforsikring i JØP 5 Bilag 1 5 Ordforklaring 5 Bilag 2 5 Appendiks CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré November 2014 JURISTERNES

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse

Forsikringsbetingelser. for. PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. For. tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse Forsikringsbetingelser for PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab For tidligere medlemmer af Arbejderbevægelsens Pensionskasse (Gammel pensionsordning) Gældende fra den 1. januar 2015 Generelle

Læs mere

REGLER FOR PENSION UDLAND

REGLER FOR PENSION UDLAND 1 REGLER FOR PENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Pension Udland 6 Bilag 1 8 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Januar 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...

Vedtægt for MP Pension... 3. Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7. Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter... Vedtægter 2008 008 INDHOLDSFORTEGNELSE Vedtægt for MP Pension... 3 Statut 1 for medlemmernes rettigheder og pligter... 7 Statut 2 for medlemmernes rettigheder og pligter...14 Bilag 1 Ikrafttrædelsesbestemmelser

Læs mere

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam

Pensionskassen PenSam. Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Pensionskassen PenSam Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam 2 Medlemmernes rettigheder og pligter for Pensionskassen PenSam Medlemsoptagelse 1. Medlemmer Stk. 1. Som medlemmer af

Læs mere

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger.

Fremtidig indbetaling sker til Pensionsregulativet for Pensionspakken eller et andet pensionsregulativ efter bestyrelsens generelle anvisninger. Regulativ 1 1 Medlemsoptagelse Stk. 1 Der optages ikke nye medlemmer under dette pensionsregulativ, og der kan fra 1. januar 2007 ikke indbetales yderligere bidrag eller overføres opsparing fra anden pensionsordning.

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg.

Bestemmelserne i det indtil 1.1.1996 gældende pensionsregulativ er fortsat gældende, med de ændringer som følger af nærværende tillæg. Regulativ 6 Pensionsregulativet omfatter medlemmer, som ikke omfattes af de fra 1.1.1996 gældende pensionsregulativer 1-5. Pensionsregulativet er fra og med samme dato lukket for tilgang af nye medlemmer,

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for TillægsPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4

FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 FORSIKRINGSBETINGELSER TIL REGULATIV 4 Juli 2015 Disse forsikringsbetingelser gælder for alle medlemmer omfattet af Regulativ 4. Bestyrelsen har fastsat forsikringsbetingelserne i henhold til bemyndigelserne

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (16) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret.

Fortrydelsesret Medlemmet kan fortryde den indgåede aftale efter bestemmelserne i forsikringsaftalelovens kapitel 1a om fortrydelsesret. Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Januar 2016 Vilkår for supplerende pensionsopsparing Vilkår for supplerende pensionsopsparing Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr.

Læs mere

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken.

Hvilende medlemmer på dette regulativ som genansættes i en stilling med pensionsret i PBU er omfattet af Pensionspakken. Regulativ 3 1 Medlemsoptagelse Dette pensionsregulativ omfatter bidragsbetalende medlemmer i Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger (PBU) pr. 1.1.1996, der er født 2.1.1941 eller senere. Endvidere

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Pensionskassen for Sundhedsfaglige 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af

Læs mere

REGULATIV 1 Juli 2013

REGULATIV 1 Juli 2013 REGULATIV 1 Juli 2013 Dette regulativ - Regulativ 1 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. september 1983 med senere ændringer vedtaget den 13. juni 1984, 13. juni 1985, 12. juni 1986,

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2005 til 31. december 2006 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer Juli 2017 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer CVR-nr. 71 97 15 11 Indhold: I. Medlemsoptagelse 1. Overenskomstansatte

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SAMLEVERPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din samlever 4 Hvordan sikrer jeg min samlever pension? 4 Oprettelse af testamente 5 Ophør af ret til samleverpension

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme

Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme Vilkår for gruppeforsikring ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikringen 2 2. Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Udtræden af gruppeforsikringen 2 4. Betydning af

Læs mere

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer

Pensions- og. bonusregulativ. Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer Pensionskassen for Farmakonomer November 2017 Pensions- og bonusregulativ Pensions- og bonusregulativ for Pensionskassen for Farmakonomer CVR-nummer 10 49 68 37 Indhold: Pensionsregulativ I. Generelle

Læs mere

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004

Medlemspjece. Gældende fra 1. januar 2004 til 31. december 2004 Medlemspjece Arbejdsmarkedspensionen Når du indtræder i Arbejdsmarkedspensionen, får du en medlemspjece og en pjece med forsikringsbetingelser. Disse to pjecer bedes du gemme. På grundlag af de kollektive

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2012 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIVER BILAG TIL PENSIONSREGULATIV Arkitekternes Pensionskasse Smakkedalen 8 DK-2820 Gentofte CVR-nr. 22078615 VEDTÆGT... 4 1. NAVN...

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

AFSKRIFT PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER. Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København - Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT Maj 1983 J.nr. 3224.00-01/81 PENSIONSFORSIKRINGSORDNING FOR IKKE-TJENESTE- MANDSANSATTE FAGLÆRTE FOTOGRAFER.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv

Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv Forsikringsbetingelser for FOA Gruppeliv 2 1 Forsikringsaftalen Forsikringen tegnes i henhold til aftale om gruppelivsforsikring mellem FOA Fag og Arbejde (FOA), kaldet forsikringstager - og PenSam Liv

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs

PENSIONSREGULATIV. for. bibliotekarer. (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) kl arf fre kø hs PENSIONSREGULATIV for bibliotekarer (KL, ARF, H:S, Frederiksberg og Københavns Kommune) - 1 - 1 INDMELDELSE Dette pensionsregulativ gælder for bibliotekarer, som har ret til pensionsordning efter overenskomst

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2017 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN GAMLE PENSIONSORDNING (STATUT 1) BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 08 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension i Lærernes Pension, forsikringsaktieselskab, pr. 1. januar 2008 For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP

Pension. 3 i 1 Opsparing. Pensionsregulativ. Betingelser for 3 i 1 Opsparing - 1. januar 2006. Din pensionsordning i KP 3 i 1 Opsparing (3 i 1 Pension med begrænset risikodækning) Din pensionsordning i KP SAMPENSION Tuborg Havnevej 14 DK - 2900 Hellerup Tlf. 77 33 18 77 Fax 77 33 14 85 www.sampension.dk Pension Betingelser

Læs mere

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift

Når du dør hvad så? De forskellige ydelser. Ægtefællepension. Børnepension. Begunstigelser. Hvem får ydelserne? Skat og boafgift Når du dør hvad så? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 20.05.2016 14/06 pensionskassen for læger Side 2/8 Når du dør, udbetaler typisk et beløb til dine efterladte.

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015

Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring. Pension 90 01.01.2015 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 01.01.2015 2 Forsikringsbetingelser for gruppelivsforsikring Pension 90 1. Forsikringen Forsikringen er tegnet som gruppeforsikring i klasse I

Læs mere

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning

Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort. din lærerpension. om din nye pensionsordning Hvordan er du dækket? Hvad skal du gøre nu? kort om din nye pensionsordning din lærerpension 1 pension Brug lidt tid på din nye nu! PENSION handler OM din økono MI. hvad du fx har at leve af, når du trækker

Læs mere

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82

G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 % samt L99 1/7 1. Lovgrundlag

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE

PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE PENSIONSREGULATIV FOR FYNS TELEFONS PENSIONSKASSE Dette regulativ er senest ajourført Februar 2009 1 Hovedpunkter: Almindelige bestemmelser 1 Pensionsvilkår 2-5 Overførselsregler 6 og 7 Forskellige bestemmelser

Læs mere

medlem af jøp joep.dk

medlem af jøp joep.dk medlem af jøp JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Velkommen i JØP 4 Hvordan ser din pension ud i JØP? JØP Almindelig ordning Ratepension højere pension i starten Supplerende alderspension

Læs mere

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse

PENSIONSREGULATIV FOR. TDC Pensionskasse PENSIONSREGULATIV FOR TDC Pensionskasse Dette regulativ er vedtaget i forbindelse med fusionen af KTAS Pensionskasse, Jydsk Telefons Pensionskasse og Fyns Telefons Pensionskasse på ekstraordinære generalforsamlinger

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

REGULATIV JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk REGULATIV 2 2017 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Regulativ 2 4 1. Medlemskreds 4 2. Medlemsoptagelse 4 3. Pensionsbidragenes størrelse og anvendelse 5 4 Fritagelse

Læs mere

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser

PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000. A. Generelle betingelser PFA Soraarneq s forsikringsbetingelser - 1. juli 2000 For forsikringen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed samt grønlandsk rets almindelige

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A

Ordinær generalforsamling 29. april 2009. Dagsordenens punkt 6.A Ordinær generalforsamling 29. april 2009 Dagsordenens punkt 6.A Bestyrelsens forslag til sammenlægning af Pensionsregulativ for afdeling A og B.1-B.5 () Tidligere afdeling A Dagsordenens punkt 6.A - Bestyrelsens

Læs mere

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde

Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Få råd til at holde weekend, når du ikke længere skal arbejde Weekendpension for dig der vil spare mere op Fugt kanten og fold kortet Aftale om Weekendpension Navn CPR-nr. Adresse Postnr. og by E-mail

Læs mere

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg

Pensionsmøde. ved Annelise Rosenberg Pensionsmøde ved Annelise Rosenberg Program Det danske pensionssystem Hvor længe skal du arbejde? Pension og efterløn Hvad kan du få? Sparer du nok op? Skal du samle dine pensioner? Hvad hvis du bliver

Læs mere

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar

Aldersforsikring. Spørgsmål og svar Aldersforsikring Spørgsmål og svar Hvad er en aldersforsikring? Aldersforsikring blev indført ved lov den 18. september 2012 med virkning fra den 1. januar 2013. Samtidig blev det ikke længere muligt at

Læs mere

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1

Pensionsregulativ af 2013 for kommuner. 23.01 O.13 22/2013 Side 1 Pensionsregulativ af 2013 for kommuner Side 1 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1. Anvendelsesområde... 4 1... 4 Kapitel 2. Egenpension... 4 2... 4 3... 4 4... 5 4a... 6 5... 6 6... 7 7... 8 8...

Læs mere

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009

Gældende fra 1. september 2008 til 30. juni 2009 IP-30-110 September 2008 design: Mark Gry Christiansen Tryk: Kerteminde Tryk Gældende fra 2008 45 30-110 08.indd 45 26/09/08 16:52:14 Arbejdsmarkedspensionen 3 Din arbejdsmarkedspension 5 Ydelser ved alderspensionering

Læs mere

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1

V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 V E D T Æ G T E R O G P E N S I O N S R E G U L AT I V A P R I L 2 0 1 1 VEDTÆGTER 1. Navn og hjemsted Pensionskassens navn er Bankpension Pensionskasse for finansansatte. Pensionskassen er oprettet den

Læs mere