Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons"

Transkript

1 Omkring: FrivilligCenter Lollands økonomistyring, bilagskontrollanternes kommentarer, FrivilligCenter Lollands respons og kommentar fra BDO

2 17. marts 2010 Kære forsamling og kære Henning Johansen og Henrik Petersen, I skrivelse af 16. marts konkluderer I at I ikke vil give en påtegning på det aflagte regnskab. Som bestyrelse er vi uforstående overfor denne beslutning og vi mener grundlæggende ikke at I har udført det tillidshverv som forsamlingen i 2008 valgte jer til. Rollefordeling Bilagskontrollanterne/interne revisorer vælges af generalforsamlingen for at udøve en intern kontrol af at foreningen bruger sine midler i overensstemmelse med de politiske beslutninger og bevillinger. FrivilligCenter Lollands bestyrelse er valgt af generalforsamlingen til at stå for den politiske ledelse af FrivilligCenter Lolland. Bestyrelsen har i samarbejde med Lolland Kommune ansat centerlederen, som er ansvarlig for den daglige drift herunder også økonomistyring. Naturligvis i tæt parløb med kassereren. Regnskabsaflæggelse årsregnskabsloven vs. ministerielle krav Bestyrelsen har som politisk ledelse og i forlængelse af diskussioner på tidligere generalforsamlinger aflagt regnskab efter de ministerielle krav som følger med vores projektbevilling. FrivilligCenter Lolland er i den henseende lig med projektet: at drive et frivilligcenter. FrivilligCenter Lolland er ikke underlagt årsregnskabsloven og det er ikke nærmere defineret i vores vedtægter hvorledes regnskabet skal aflægges. Bestyrelsen er således frit stillet ifht. at tage denne beslutning. Selvfølgelig kan man lave et regnskab anderledes end vi har valgt, men vi har valgt at lægge de ministerielle krav til grund, fordi vi prioriterer at være en dynamisk og udviklende organisation, som tager hånd om og støtter op omkring vores medlemsorganisationer. Vi ønsker at bruge vores økonomiske og menneskelige ressourcer på vores kerneydelse og ikke omfattende regnskabsføring. Det er altså en politisk beslutning som vi mener, kommer alle medlemmer til gode. At aflægge et regnskab efter årsregnskabsloven vil helt konkret betyde en merudgift til revision på kr., derudover vil det kræve omkostninger til konsulentrådgivning, vi vil skulle trække vores regnskab helt ud af kommunens og derfor ikke længere have fordelen af momsfritagelsen og altså i praksis øge vores udgifter hvor der svares moms med 20 %. Vi har indhentet erfaringer fra andre frivilligcentre og der er stor forskel på hvordan regnskabsaflæggelsen gøres. Flere gør præcis som os, mens vi også har talt med et enkelt som for få år siden skilte deres regnskab helt ud af kommunens økonomi. Det har betydet udgifter til bogføringssystem, revision, samt årligt til bogføring. For FrivilligCenter Lolland vil en ændring af regnskabsaflæggelse betyde ganske betydelige øgede udgifter på et sted mellem og kr. Udgifter vi ikke mener, står mål med udbyttet. Det er konkluderende efter bestyrelsens opfattelse ikke anbefalelsesværdigt at ændre praksis for regnskabsaflæggelse. Det skal tillige pointeres at revisionen har påtegnet vores regnskab uden forbehold ifht. de krav som er gældende for vores bevilling. Status Bestyrelsen har valgt at imødekomme bilagskontrollanternes ønske om at der udarbejdes en status. Denne status er opstillet med aktiver og passiver, herunder tilgodehavender og skyldige beløb pr. 31/12. Denne er manuelt opgjort, da vi til daglig benytter kommunes hovedbankkonto. Vi er uenige i at balancen ikke skulle være korrekt opstillet og det har centerleder Marie Nielsen bl.a. gjort opmærksom på i skrivelse af 9. marts.

3 Bilagskontrollanterne har ikke svaret på dette forhold før deres endelige skrivelse af 16. marts, hvor det i øvrigt ikke konkretiseres hvorfor den opstillede balance anses som forkert. Påtaler Vi skal yderligere gøre opmærksom på at de forhold som de interne bilagskontrollanter påtaler har karakter af små og hændelige fejl, som vi naturligvis tager til efterretning og berigtiger. Vi har desuden fuld tillid til at den daglige økonomistyring er sket på betryggende vis, hvilket den eksterne revision af BDO også bekræfter. Vi skal i øvrigt bemærke at de interne bilagskontrollanter har haft stillet alle papirbilag til rådighed ved 3 møder og det er vores indtryk at alle papirbilag er gennemgået. I hvert fald har muligheden været til stede ligesom elektroniske bilag har været printet efter anmodning. Mødet 4. marts Ved mødet den 4. marts var regnskabet afsluttet. Der forelå derudover mail fra vores eksterne revisor om foreløbig godkendelse. Det afsluttede regnskab er sendt til revision rettidigt og det er forhold vi ikke har indflydelse på som afgør hvornår revisionen endeligt blev afsluttet. Derudover vil vi understrege at den manglende attestation fra kassereren var undervejs med posten og i øvrigt er dateret 2. marts. Vi mener ikke at disse forhold er afgørende for at bilagskontrollanterne kan udføre deres tillidshverv og tage stilling til om midlerne er brugt forsvarligt. Slutteligt var en afgørende faktor for at bilagskontrollanterne ikke kunne afslutte arbejdet også at den ene kontrollant slet ikke mødte op til mødet, hvorfor der måtte afholdes endnu et møde. Omkring udlæg Derudover påtales det at frivilligcenterets medarbejdere har udlæg på vegne af centeret som senere refunderes. Det er den løsning vi har valgt i dagligdagen. Vores bankkonto i sparekassen Lolland bruges udelukkende til at modtage kontingentindbetalinger, samt betalinger for f.eks. kopiering. Disse indtægter overføres samlet halvårligt til vores hovedkonti hos kommunen. Derved har vi kun et sted hvor betalinger posteres. I forhold til længden mellem refusion til medarbejdere handler det om at der skal afsættes tid til et møde hos Lolland Kommune hvor bilagene bogføres, og tid er bestemt en mangelvare i en travl hverdag på FrivilligCenteret. Derfor er det også praktisk at samle en række bilag sammen før de konteres. Der er ikke tale om mange bilag, da næsten alle vores betalinger sker gennem elektronisk fakturering. Bestyrelsens konklusion Vi finder at regnskabet er aflagt på en god og balanceret måde og bestyrelsen opfordrer generalforsamlingen til at godkende regnskabet. Vi vil til enhver tid fastholde at FrivilligCenter Lolland har leveret fremragende resultater i 2009 og vi vil være kede af at denne udvikling fremover bremses, hvis vi som forening frivilligt lægger os under for, for omfattende revisions og regnskabskrav. Derfor opfordrer bestyrelsen generalforsamlingen til at fastholde den regnskabsmetode der har været praksis siden centeret åbnede. På vegne af bestyrelsen og den daglige ledelse Birthe Funk, Bodil Høstgaard og Marie Nielsen

4

5 I henhold til aftale fremsendes mine kommentarer til Frivilligcentret regnskab på baggrund af forespørgsel. Vi kan oplyse, at projektregnskabet for 2009 er aflagt i overensstemmelse med kravene fra Socialministeriet, og at vores revisorerklæring omfatter dette. Det skal oplyses, at vi er enige i, at regnskabet ikke lever op til årsregnskabslovens bestemmelser, men at der heller ikke er krav til dette fra Socialministeriet. Vi skal anføre, at der heller ikke er nogle krav omkring udarbejdelse af en balance fra Socialministeriet, og at den således kun udarbejdes, da I selv har besluttet dette i notat omkring økonomistyring vedtaget d. 13. Maj Der er således heller ingen krav til, hvordan denne opstilles. Det skal oplyses, at det er praksis, at Frivilligcentrets betalinger sker via kommunens hovedbankkonto, og centrets gæld og tilgodehavender er registreret i kommunens samlede balance, hvorfor det ikke er muligt at lave et udtræk fra bogføringen alene på dette. Balancen skal således opgøres manuelt. Med venlig hilsen JEANETTE EHLERS PEDERSEN Revisor Direkte: BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde Tlf.: BDO Kommunernes Revision, Godkendt revisionsaktieselskab, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited - et UK-baseret selskab med begrænset hæftelse - og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer.

6 Bilag 3 Økonomistyring for FrivilligCenter Lolland vedtaget 13. Maj 2009 A. FrivilligCenter Lolland benytter Lolland Kommunes økonomistyringsredskaber, herunder KMD og elektronisk fakturering. Det tilstræbes at flest mulig regninger betales elektronisk. B. Der foreligger altid bilag for indtægter og udgifter for FrivilligCenter Lolland, enten på papir eller elektronisk form. Vores statsautoriserede revisorer har fuld adgang til det elektroniske system. FrivilligCenter Lollands revisor og interne bilagskontrollanter kan bede om kopi af specifikke bilag, ligesom der er mulighed for at de i fællesskab med centerleder kan gennemgå nogle af bilagene elektronisk. C. Hvis der på fremsendte faktura anføres ifølge følgeseddel vedhæftes følgeseddel udgiftsbilaget. D. Bilagene opbevares i bogføringsorden under de enkelte konto. Bilagene nummereres ikke, da dette ikke er foreneligt med økonomisystemet og vil betyde en egentlig dobbeltbogføring, plus besværliggøre økonomisøgninger og samlinger af økonomiposter i det elektroniske system. E. FrivilligCenter Lollands Centerleder er ansvarlig for den løbende økonomistyring, mens FrivilligCenter Lollands kasserer attesterer en samlet økonomioversigt månedligt. Attestationen er en overordnet attestation af de bevægelser der har været vedrørende FrivilligCenter Lolland i den enkelte måned. Ved attestation kan bilag tjekkes både elektronisk og i papirform. Dette svarer til Lolland Kommunes praksis, her er det de decentrale ledere der attesterer forbruget. F. Der anføres ved bogføring tekst ved alle posteringer. G. Alle kørselsudgifter attesteres af centerleder og kasserer. Der vedlægges ikke mødeindkaldelser/referater mv., Efterspørges disse ved senere tvivl kan disse fremlægges for organiserede møder. Det bemærkes at en vigtig del af FrivilligCenter Lollands arbejde er at være opsøgende og køre ud til møder når dette efterspørges af borgere/frivillige mv.

7 Bilag 3 H. FrivilligCenter Lolland udarbejder en årlig inventarliste over møblement og elektronisk udstyr. Listen underskrives af kasserer og centerleder. I. FrivilligCenter Lolland udarbejder en årlig status/balance i tillæg til driftsregnskabet. Af balancen fremgår aktiver og passiver. Det bemærkes at køb for under kr. afskrives ved købet (samme praksis som i Lolland Kommune). Interne bilagskontrollanters opgave (interne revisorer) De interne bilagskontrollanter vælges af FrivilligCenter Lollands generalforsamling for en 2-årig periode. Bilagskontrollanternes opgave er at tilse at foreningens midler anvendes i overensstemmelse med de politiske beslutninger om økonomien. Deres opgave er således ikke at tjekke hele bilagsmaterialet, idet denne opgave ligger hos FrivilligCenter Lollands revisorer, men at sikre at foreningens midler bruges til det som meningen er. Bilagskontrollanterne har ikke direkte adgang til det elektroniske system, men kan bede om kopi af specifikke bilag, ligesom der er mulighed for at de i fællesskab med centerleder kan gennemgå nogle af bilagene elektronisk. FrivilligCenter Lollands centerleder og Bilagskontrollanterne aftaler i fællesskab proceduren for gennemgang af regnskabet. Gennemgangen skal foregå efter regnskabets afslutning og minimum 14 dage inden generalforsamlingen.

FORENINGS- HÅNDBOGEN

FORENINGS- HÅNDBOGEN HÅNDBOG FOR LOKALFORENINGER OG KREDSE FORENINGS- HÅNDBOGEN En praktisk hjælp til alle områder indenfor foreningsopbygning af lokalforeningen samt opbygningen af kredsen SIDE 01 FORORD Velkommen som lokalforening

Læs mere

Principper for økonomistyring

Principper for økonomistyring Principper for økonomistyring Indhold 1. Generelt... 4 1.1 Lovgrundlag... 4 1.2 Rollefordelingen mellem det politiske og det administrative niveau... 4 1.3 Gyldighedsområde... 5 1.4 Ajourføring... 5 2

Læs mere

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30.

DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. DJ Kommunikation inviterer til ekstraordinær generalforsamling 5. marts kl. 16.30. Årsagen er, at bestyrelsen ved sidste ordinære generalforsamling ikke kunne fremlægge et regnskab for 2012, der var korrekt.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor R. Den 23. april 2009 blev i sag nr. 7/2009-R K mod Registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 9. februar 2009 har K, Udvalget for Børn og Familie, klaget over registreret revisor

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne. Februar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om forskningsmidler på hospitalerne Februar 2015 BERETNING OM FORSKNINGSMIDLER PÅ HOSPITALERNE Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion...

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

7/2014. Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorerne 2014-15 Beretning nr. 7 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne Offentligt 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne 7/2014 Beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE

Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget. Økonomi og Regnskab. Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Hytte-, Areal- og Lokaleudvalget Økonomi og Regnskab Vejledning for afdelingskasserer i DUI-LEG og VIRKE Landsforbundet DUI-LEG og VIRKE Lokale-, Hytte og Arealudvalget

Læs mere

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde

VEJLEDNING OM. revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde VEJLEDNING OM revisors funktion og særlige rolle i erhvervsdrivende fonde UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Revisors særlige rolle... 1 2.1 Offentlighedens tillidsrepræsentant...

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening

Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Ny forening Gode råd i forbindelse med start af ny forening Nogle får en god ide til en aktivitet sammen med andre mennesker. Flere kommer til og pludselig er pladsforholdene i lejligheden ved at være

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

20. mødedag, fredag den 14.november 2008.

20. mødedag, fredag den 14.november 2008. 20. mødedag, fredag den 14.november 2008. Dagsordenens punkt 11 Forslag til landstingsbeslutning om, at landstinget godkender landskassens regnskab for 2007. (Landstingets revisionsudvalg) (2. behandling)

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup

K e n d e l s e: Den 17. november 2009 blev der i. sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S. Revisortilsynet. mod. Statsautoriseret revisor Bent Andrup Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 43/2008-S og 24/2009-S Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Bent Andrup og Statsautoriseret revisionsfirma Bent Andrup, CVR-nr. 15 59 23 54 afsagt følgende

Læs mere

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00

Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen. Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 Redaktion & tekst Rikke Hovgaard Lorentzen Bent Ole Pedersen Kontakt Folkekirkens Nødhjælp Nørregade 13 1165 København K Telefon 33 15 28 00 1 FORORD... 3 SOM NY REGNSKABSFØRER... 4 HVAD GÅR PENGENE TIL?...

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at Henrik Andersen har været beskikket som registreret revisor fra den 3. januar 2005. Den 21. december 2009 blev der i sag nr. 5/2009-R P J Service v/ Peter E. Jensen mod registreret revisor Henrik Andersen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. februar 2009 har P J Service

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge

Kasserervejledning. For ungdomskredsene i. Luthersk Missions Unge Kasserervejledning For ungdomskredsene i Luthersk Missions Unge Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Kassereropgaver en oversigt... 3 1.1. Tjekliste... 4 2. Medlemsregistrering... 5 2.1. Hvem kan være medlem?...

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere