Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag del 3 Lægevalg og kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort"

Transkript

1 Praksys.dk Praksys.dk Underbilag del 3 Lægevalg og kort

2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle krav vedr. lægevalg og kort Forretningsregler for lægevalg og kort ommunale konfigurerbare parametre Borgeroplysninger Fuldmagtsløsning Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Sikretcockpit ommunal økonomisnitflade rav vedrørende processer Oprettelse og opdatering af Sikret Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Sikringsgruppevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg rav Lægevalgslister Manglende lægevalg og dispensation Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Journaloverdragelse Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ændring af følgeskab Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ansøgning om kort Procesdiagram Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 3 af 75

4 3.7.2 Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Bestilling og behandling af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Fornyelse af særlige sundhedskort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Udstedelse af midlertidigt bevis Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Betaling og udstedelse af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 4 af 75

5 1 Indledning Dette underbilag indeholder de funktionelle krav til Praksys.dk vedrørende lægevalg og kort. Det er primært kommunerne, der arbejder med opgaver relateret til lægevalg og kort, da det er hos kommunerne, at den borgerrettede kontakt foregår. Visse af processerne vedrører dog også regionerne, fx i udstedelse af sundhedskort, der også sker som følge af ændringer til en Yder. Processerne vedrørende lægevalg og kort påvirker processer beskrevet i de øvrige dele af underbilag på flere områder, herunder ift: Registrering af Sikrede, således at deres oplysninger bl.a. kan anvendes ifm. regningsvalidering. Tilmelding af gr. 1 Sikrede til en læge, der modtager basishonorar for disse. Udstedelse af sundhedskort, der også foregår ifm. Yderadministration. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 5 af 75

6 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 6 af 75

7 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort I tillæg til de generelle krav i underbilag del 1, er der i dette afsnit angivet generelle krav for lægevalg og kort. 2.1 Forretningsregler for lægevalg og kort En række forretningsregler gælder særligt for de processer der vedrører lægevalg og kort. Disse forretningsregler er dokumenterede som beslutningsdiagrammer jf. appendiks og regelfamilier jf. appendiks , i henhold til metoden The Decision Model af nowledge Partners International 1. Jf. underbilag del 1, kan nogle af disse være myndighedsspecifikke, hvorfor der skal kunne registreres myndighedsspecifikke værdier for en given regel. Dette er fx gældende for afstandsgrænsen, der for de fleste kommuners vedkommende er 15 km, mens det for nogle få kommuner er 5 km. Tabel 1: rav Forretningsregler for lægevalg og kort ID Prioritet rav System R//F 1. P Håndtering af forretningsregler Praksys.dk skal kunne understøtte forretningsregler, herunder de der fremgår af appendiks og appendiks Der kan være behov for tilpasning af forretningsreglernes struktur og værdier i appendiks , og de skal derfor afklares endeligt sammen med Leverandøren under Afklaringsfasen. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 angive, hvordan forretningsreglerne vedrørende lægevalg og kort, vil blive implementerede. Skal sikre overholdelse af lovgivning og overenskomster m.m., hvoraf reglerne er udledt. Adm ommunale konfigurerbare parametre I underbilag del 1 fremgår krav til konfigurerbare parametre generelt. I dette afsnit fremgår de specifikke parametre, der skal kunne konfigurere ift. lægevalg og kort. 1 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 7 af 75

8 Tabel 2: rav ommunale konfigurerbare parametre ID Prioritet rav System R//F 2. P Generel konfiguration Hver kommune skal kunne konfigurere følgende: Tilladt afstand mellem Sikret og læge indenfor kommunen. Default gyldighedsperiode for midlertidige kort Tekst til sundhedskort (ommunenavn og telefonnummer) Oplysninger nødvendige for afsendelse af Digital Post. Adm + ommunespecifikke oplysninger og ønsker til opsætning af Praksys.dk, skal en kommune selv kunne konfigurere. Fx kan afstandsgrænsen være forskellig for forskellige kommuner grundet forskelle i befolkningstæthed. 3. P Generel konfiguration af selvbetjeningsløsninger Hver kommune skal efter behov kunne konfigurere følgende ift. selvbetjeningsløsningerne: Specifikke kontaktoplysninger per selvbetjeningsløsning ortart og gironummer Minimum behandlingstid (med hvor kort varsel vil kommunen acceptere, at selvbetjeningsvalg træder i kræft) ommuner kan have forskellige behov. Hvis en kommune fx ønsker at behandle alle selvbetjeningsvalg, så kan der angives en minimums behandlingstid, som skal sikre, at angivelse af ikrafttrædelsesdatoer er tilpasset den forventede sagsbehandlingstid, jf. også forretningsreglerne. 4. P onfiguration af automatiseringsgrad En kommune skal kunne angive per selvbetjeningsløsning, hvorvidt de ønsker at godkende de valg, den Sikrede foretager i selvbetjeningsløsningerne. Såfremt der ønskes sagsbehandlergodkendelse af selvbetjeningsvalg, skal Praksys.dk oprette Opgaver for hver Hændelse. Nogle kommuner kan have et ønske om at kontrollere Sikredes selvbetjeningsvalg. Adm + Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 8 af 75

9 ID Prioritet rav System R//F 5. P Til- og fravalg af selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt for en kommune at fravælge en Sikrets muligheder for at gennemføre følgende i selvbetjeningsløsningerne: Gruppeskift til gruppe 2 Udstedelse af midlertidigt sundhedskort Ændring af følgeskab Bestilling af EU-sygesikringskort. Ved en kommunes fravalg af selvbetjeningsmulighederne, skal Sikret orienteres om, at der skal rettes henvendelse til kommunen. Der er mange Sikrede, der blot bestiller, fordi muligheden er der og ikke fordi der er et reelt behov eller som fortryder valget efterfølgende. 6. P onfiguration af særligt sundhedskort Vedrørende administrationen af særlige sundhedskort, skal hver kommune kunne angive følgende kriterier: Prioritering blandt påmindelsesmetoder, såfremt Sikret ikke har CPR-nummer ( , brev eller ingen) Antal dage før udløb der skal sendes påmindelse. Hver kommune kan have forskellige ønsker til håndtering af udløb af SS. Adm + Adm Borgeroplysninger Ud over de konkrete selvbetjeningsløsninger, hvor Sikrede kan foretage en række valg, har den Sikrede mulighed for at logge ind med NemID på en separat løsning, der giver den Sikrede mulighed for at se en række nuværende, historiske og fremtidige oplysninger om: Lægevalg og sikringsgruppe Udstedte beviser (Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Særlige sundhedskort). Der kan ikke foretages ændringer inde fra Borgeroplysninger, idet dette sker gennem de enkelte selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 9 af 75

10 Tabel 3: rav Borgeroplysninger ID Prioritet rav System R//F 7. P Borgeroplysninger Borgeroplysninger skal som udgangspunkt indeholde følgende: Oplysninger om Sikrede o Navn og adresse o Følgeskab o Sikringsgruppe o Lægevalg o Beviser (Udstedelsesdato og evt. udløbsdato) o Borgeregenskaber (fx samleveroplysninger, plejeforældreoplysninger) Hændelseslog jf. underbilag del 1. Status på sager (fx ikrafttrædelse af seneste lægevalg, hvornår kort er bestilt hos kortleverandør og status på journaloverdragelse og dispensation) Genveje til selvbetjeningsløsningerne jf. underbilag del 5, betjening. Genvej til Find Behandler på Sundhed.dk. Det skal give den Sikrede et overblik over oplysninger med relation til sygesikring, såfremt de fx har mistet deres sundhedskort og har glemt hvem deres læge er eller har behov for at få information om tidligere læger. Derudover skal Sikret kunne se, hvilke aktiviteter og handlinger de selv, en repræsentant og kommunen har foretaget. 8. P Historiske og fremtidige borgeroplysninger Det skal være muligt at se både aktuelle, tidligere og fremtidige oplysninger om Sikrede jf. krav 7. Som udgangspunkt skal de aktuelle oplysninger dog kun vises. 9. P Udskrivning af oplysninger Borgeroplysninger skal kunne genereres som en pdf til den Sikrede. 2.4 Fuldmagtsløsning Den 23. marts 2012 besluttede styregruppen for Digitaliseringsstrategien at igangsætte udviklingen af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning som videreudvikling af NemLog-in jf. Den basale fuldmagtsløsning er en fællesoffentlig, digital løsning, der udvikles af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet på vegne af kommuner, regioner og staten. Formålet med fuldmagtsløsningen er at gøre det muligt for Sikrede at delegere rettigheder til en repræsentant (via en fuldmagt), således at repræsentanten kan agere på den Sikredes vegne i offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 10 af 75

11 Udstedelse af fuldmagter vil fx være relevant ifm.: Udsatte voksne, der giver fuldmagt til en ansat på deres værested. Ældre, der giver fuldmagt til deres børn. Personer, der giver fuldmagt til deres ægtefæller. Tabel 4: rav Fuldmagtsløsning ID Prioritet rav System R//F 10. P Integration til NemLog-in s fuldmagtsløsning Praksys.dk skal integreres med NemLog-in s fuldmagtsløsning jf. således at repræsentanter kan logge ind og udføre specifikke handlinger på en Sikrets vegne på baggrund af delegeringer angivet i SAML Assertions udstedt af NemLog-in. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 uddybe, hvordan fuldmagtsløsningen tænkes implementeret i brugergrænsefladerne i selvbetjeningsløsningerne. 11. P Valg af Sikret ved flere fuldmagter Når en repræsentant logger ind, og den modtagne SAML Assertion rummer delegerede privilegier fra en eller flere Sikrede, skal brugergrænsefladen tydeligt indikere dette forhold. Praksys.dk skal således give repræsentanten mulighed for at vælge, hvem han vil agere på vegne af, samt tydeligt at markere i efterfølgende skærmbilleder, hvem der aktuelt ageres på vegne af. 12. P Fuldmagt til Myndigheder og deres ansatte Praksys.dk skal kunne håndtere, at SAML billetter kan være udstedt på baggrund af log-in med et OCES medarbejdercertifikat. I denne situation vil SAML billetten ikke nødvendigvis indeholde et CPR og PID nummer men i stedet et CVR og RID nummer. En Sikret skal fx kunne give fuldmagt til en kommunal ansat. 13. P Fuldmagtsprivilegier 14. P Logning En Sikret skal kunne give fuldmagtsprivilegier til hver af de enkelte selvbetjeningsløsninger rettet mod Sikrede omfattet af denne kontrakt jf. underbilag del 5. Praksys.dk skal logge alle handlinger inkl. visninger af persondata, som udføres af en repræsentant på en Sikrets vegne, således at der etableres fuld historik. Det kan fx fremgå af opretteren af Hændelsen, jf. forretningsobjektet Hændelse, hvorvidt Hændelsen er initieret af den Sikrede selv, en repræsentant eller en sagsbehandler. Hvis den Sikrede efterfølgende selv logger ind, skal den Sikrede kunne se, hvilke handlinger repræsentanter har udført på dennes vegne. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 11 af 75

12 2.5 Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Det første skærmbillede en bruger fra en kommune eller Udbetaling Danmark skal se efter log-in, er et skærmbillede med de vigtigste informationer og funktioner, herunder søgefunktionalitet. Tabel 5: rav Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere ID Prioritet rav System R//F 15. P Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Startskærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales nærmere i Afklaringsfasen: Søgefunktionalitet jf. underbilag del 1 Adgang til alle funktioner der er tilgængelige for brugeren. Opgaveoversigt Beskedoversigt Baggrundsinformation (lovgivning m.m.) jf. krav til hjælpefunktionalitet i underbilag del 1. Hjælpefunktionalitet. En bruger skal have let adgang til at gennemføre deres arbejdsopgaver. Adm 2.6 Sikretcockpit En kommunal sagsbehandler skal kunne få et overblik over de informationer, der vedrører en Sikret. Overblikket kan dog indeholde flere eller færre data jf. nedenstående krav afhængigt af rettigheder. Sikretcockpittet anvendes som udgangspunkt for alle valg, der kan foretages i relation til en Sikret, der findes i Praksys.dk, og der skal således ikke foretages valg af funktionalitet før den Sikrede er fremsøgt. Findes en person ikke, skal personen dog først oprettes som Sikret jf. afsnit 3.1, før der kan ses et sikretcockpit for denne person. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 12 af 75

13 Tabel 6: rav Sikretcockpit ID Prioritet rav System R//F 16. P Indhold af Sikretcockpit Der skal findes et cockpit, der giver et overblik over oplysninger om en Sikret. Skærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales dog nærmere i Afklaringsfasen: Oplysninger om Sikret se krav 18 Relationer (familie og bopæl), se krav 19 Udstedte beviser, se krav 20 Sags- og hændelseslog jf. underbilag del 1 Lægehistorik, se krav 21 Oversigt over Beskeder og opgaver jf. underbilag del 1 Status på sager (fx seneste lægevalg og status på journaloverdragelse og dispensation) Noter, jf. generelle krav til notefunktionalitet i underbilag del 1. Adm En bruger skal kunne få et hurtigt overblik over alle oplysninger om en Sikret, så sagsbehandling kan gå hurtigt. 17. P Visning af oplysninger om Sikret fra anden ommune Ved fremsøgning af en Sikret fra en anden kommune, skal der som udgangspunkt ikke kunne foretages valg for denne Sikrede, og dette skal være tydeligt for brugeren. Undtaget er dog særlige tilfælde, hvor der kan foretages lægevalg jf. krav 48. ommuner har som udgangspunkt ikke ret til at foretage sagsbehandling ift. andre kommuners borgere.. Der kan dog fx være behov for tildeling af læge til en Sikret, hvis flytning til kommunen endnu ikke er registreret. 18. P Oplysninger om Sikret Følgende oplysninger om Sikrede skal som udgangspunkt fremgå. Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: Personoplysninger om Sikrede (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Oplysninger om Sikredes læge såfremt Sikrede er tilknyttet læge, samt oplysninger om seneste lægevalgshændelse (jf. forretningsobjektet Hændelse) For børn under 15 år, skal deres følgeskab endvidere fremgå. Sagsbehandleren skal kunne se de grundlæggende oplysninger, så der ikke skal slås op i øvrige systemer. Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 13 af 75

14 ID Prioritet rav System R//F 19. P Grundlæggende oplysninger om personer med relation til Sikrede Når en Sikret fremsøges, skal der som udgangspunkt kunne ses følgende grundlæggende oplysninger om Personer med relation til Sikrede (Se forretningsobjektet Sikret). Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: 20. P Bevisoversigt Personoplysninger (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Lægevalg kun Ydernummer) Hvorvidt der forekommer en note jf. krav om notefunktionalitet på personen Antal Opgaver Relationstype (jf. forretningsobjektet Sikret-Sikret-Relation). Oplysningerne er nødvendige for hurtig sagsbehandling, fx hvis en hel familie ønsker at vælge ny læge. En bevisoversigt skal vises med oplysninger om alle Beviser jf. forretningsobjektet Bevis. Beviser med status Gældende skal stå øverst. Det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen. 21. P Lægehistorik Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over alle udstede kort. Alle tidligere hændelser omkring lægevalg og sikringsgruppevalg skal vises i en oversigt. Følgende oplysninger er relevante, men det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen: Sikringsgruppe Ydernummer Praksisnavn Dato fra (Hændelsens ikrafttrædelsesdato) Dato til (dagen inden næste Hændelses ikrafttrædelsesdato) Dato for udstedelse af sundhedskort. Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over de mest almindelige Hændelser (Læge- og gruppeskift) i relation til en Sikret, og en Sikret skal via selvbetjening kunne se alle tidligere læger. Adm Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 14 af 75

15 ID Prioritet rav System R//F 22. P Tilbagemelding på kommunikation med Sikret Ved udsendelse af kommunikation til Sikrede via Fjernprintløsningen, skal brugeren kunne se hvorvidt: Der er afsendt kommunikation Der er opstået en fejl i kommunikationen. Hvilken kanal der er anvendt i kommunikationen (Digital post eller fysisk brev). Se krav til snitflade til Fjernprint, jf. underbilag Adm 2.7 ommunal økonomisnitflade I underbilag del 4 er der beskrevet et koncept for håndtering af clearinger og betalinger, der for kommunernes vedkommende er relevant ift. til følgende aktiviteter: 1. Bogføring af borgers betalinger for sundhedskort via selvbetjeningsløsning (afsnit 3.11) 2. Clearing ift. vederlagsfri fysioterapi (underbilag del 4) 3. Refusion af gr. 2 sikredes regninger fra ikke-ydere samt clearing jf. underbilag del 4. For at sikre en automatisk håndtering af de posteringer der dannes ifm. clearinger og betalinger, stilles der krav til en snitflade til de kommunale økonomisystemer. Da kommunerne har forskellige økonomisystemer, og da der ønskes en reducering i antallet af snitflader, stilles der jf. underbilag 3.1.2, krav til snitflade til den fælles kommunale service platform, der håndterer den videre kommunikation med de kommunale økonomisystemer. Tabel 7: rav ommunal økonomisnitflade ID Prioritet rav System R//F 23. P Bogføring som standard finans Løsningen skal sikre, at alle posteringer vedrørende nedestående bliver bogført i kommunernes økonomisystemer, som standard finans kladde, via den fælles kommunale Serviceplatform for økonomi, jf. krav til snitflade X04 i underbilag 3.1.2: 1. Betalinger for sundhedskort 2. Indgående clearing vedrørende vederlagsfri fysioterapi 3. Udgående clearing vedrørende refusion af gruppe 2 Sikrede. Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 15 af 75

16 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 16 af 75

17 3 rav vedrørende processer Dette afsnit indeholder samtlige processer, der indgår i den kommunale opgavevaretagelse af lægevalg og kort m.m. Processerne skitserer, hvordan de forskellige opgaver fremover ønskes varetaget. Hver proces er i det følgende beskrevet og kravstillet under følgende overskrifter: Overskrift (Procesnavn) Procesdiagra m Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Indhold Her gives en introduktion til baggrunden for processen. Her vises et diagram over processen. Alle diagrammer findes endvidere i PDF i appendiks ommunale procesdiagrammer. Processerne er diagrammerede iht. appendiks Ift. aktiviteterne er det særligt angivet med farver og symboler, hvorvidt aktiviteten foregår i Administrationssystemet, i selvbetjening eller eksternt for Praksys.dk samt om det skal foregå automatisk eller være en systemunderstøttet brugeraktivitet. Her er de overordnede rammer for processerne beskrevet. Her er hver aktivitet i procesdiagrammerne uddybet med yderligere beskrivelse. Her er de procesrelaterede krav listet. Ved hver af de procesrelaterede krav, er der en reference til processen som helhed eller til en konkret aktivitet, som kravet er relateret til. 3.1 Oprettelse og opdatering af Sikret De fleste Sikrede oprettes i Praksys.dk via de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. Der vil dog være en række tilfælde, hvor den Sikrede enten ikke findes i CPR-registret, eller hvor der er behov for at få oplysninger fra CPR før de automatisk leveres dagligt. Det vil fx være tilfældet i følgende situationer: Person arbejder i Danmark, men har ikke CPR-nummer. Person bor eller arbejder ikke i Danmark, og har ikke CPR-nummer, men er medforsikret hos et familiemedlem. Person indrejser i Danmark og bliver registreret i CPR, men skal samtidig have tildelt en læge. Sikret flytter, og flytning registreres af en kommune direkte i CPR, og tildeling af læge skal ske pba. ny adresse. De CPR-hændelser, som Praksys.dk modtager dagligt, er hændelser der er trådt i kraft i CPR. Der modtages således ikke oplysninger om fremtidige hændelser, som fx fremtidige flytninger og navneskift. Sikrede oprettes i Praksys.dk med en række stamoplysninger om navn, adresse m.m., jf. forretningsobjektet Person og Sikret. En delmængde af attributterne til forretningsobjektet Sikret, er særligt relevante for diplomater, studerende fra udlandet samt, fx au-pairs og ulønnede praktikanter under 1 år, idet de har ret til at gå til lægen i Danmark under deres ophold, mens de forbliver socialt sikret i deres hjemland, hvorfor regninger for lægebesøg skal sendes dertil. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 17 af 75

18 Ved indrejse bliver disse Personer registreret i Praksys.dk, men for at sikre, at regninger sendes til det rigtige land, skal en række oplysninger registreres, herunder socialt sikret land, forsikringsinstitution og forsikringsnummer jf. forretningsobjektet Sikret. Refusion af sygehjælpsudgifter mellem staterne kommer kun på tale i det omfang, der ikke er indgået gensidige aftaler om, at der gives afkald på refusion. Behandlingsudgifter for Sikrede fra lande, som Danmark således ikke har aftale med, skal regionerne/kommunerne indberette til Ministeriet for sundhed og forebyggelse i et særligt it-system, E125-systemet. Ministeriet opkræver derefter behandlingsudgifterne i udlandet. 2 E125-systemet, der også anvendes til refusion for udgifter ifm. behandling af turister, forventes erstattet af EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) inden for 5 år. Hele processen omkring refusion fra andre lande skal ikke understøttes af Praksys.dk. Praksys.dk skal dog gøre det muligt, at registrere relevante oplysninger om social sikring samt udtrække data om Personer sikret i et andet land, jf. krav i dette afsnit, til brug for indrapportering i E125-systemet Procesdiagram 1. Oprettelse og opdatering af Sikret (Appendiks ) ommune CPR 1.4 Tildel Erstatnings-CPRnummer Indrejse Anmodning om SS EU-kort til medforsikret familie CPRhændelse ontroller 1.1 om Person er registreret i forvejen Ja Er Person registreret i Nej systemet i forvejen? 1.6 ontroller Personnummer 1.2 Foretag sagsbehandling Nej Er person dansk sikret? Er Person registreret i systemet i forvejen? Ja Nej CPR-register 1.5 Indtast CPR og hent oplysninger Ja Nej 1.3 Indtast oplysninger ecpr-register Har sikret CPRnummer? 1.7 Opret sikret Har sikret fast ophold i D? Nej Ja Sikringsgruppevalg Ja Hændelsesbesked fra andet system Sikrede oplysninger gruppeskift Nye oplysninger 1.10 Ret oplysninger 1.8 Opdater oplysninger 1.9 Vurder konsekvenser onsekvenser? Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Bestilling og behandling af kort Annullering af kortbestilling Ingen 2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 18 af 75

19 3.1.2 Formål, input og output Formål Primære output Starter processen Slutter processen Hyppighed/frekvens Nuværende itværktøjer Aktører At oprette Sikrede og opdatere oplysninger ifm. ændringer. Opdaterede Sikrede-oplysninger Henvendelse til kommune eller Hændelse fra CPR eller andet system. Ny Sikret er oprettet eller oplysninger om eksisterende Sikret er opdaterede. Ved henvendelser/hændelser NOTUS ommunal Ansvarlig enhed: ommune Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder /Sikret Øvrige roller: Procesbeskrivelse Id Aktiviteter 1.1 ontroller om Person er registreret i forvejen Det kontrolleres af en bruger om Personen findes i Praksys.dk i forvejen ved fx at søge på navnet eller fødselsdatoen. Findes Personen i forvejen i Praksys.dk afsluttes processen. 1.2 Foretag sagsbehandling En sagsbehandler vurderer, hvorvidt Personen er Sikret (dansk Sikret eller social sikret i et andet EU-land). Er Personen ikke berettiget til danske sundhedsydelser, oprettes Personen ikke. 1.3 Indtast oplysninger Findes Personen ikke i Praksys.dk i forvejen og har Personen ikke et CPR-nummer, indtastes en række personoplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret. 1.4 Tildel erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk rekvirerer et erstatnings-cpr-nummer jf. snitflade X07 i underbilag Indtast CPR og hent oplysninger Hvis Personen ikke findes i Praksys.dk i forvejen, men har et CPR-nummer, vil dette ofte skyldes en indrejse, som Praksys.dk endnu ikke har fået oplysninger om gennem de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. I dette tilfælde indtastes Personens CPR-nummer, og de nyeste oplysninger fra CPR hentes direkte. Funktionen vil også kunne anvendes ifm. lægevalg til folk, der får registreret flytninger til eller inden for kommunen direkte i CPR med kommunens hjælp, såfremt flyttedatoen er dags dato eller før. Dette vil dog forventeligt ske i mindre omfang, da Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 19 af 75

20 de fleste flytninger sker gennem selvbetjening (uden eller med hjælp fra borgerservicemedarbejder) eller via en sagsbehandlerassisteret flytning i flytteløsningen. Da fremtidige Hændelser ikke modtages fra CPR, vil der ikke kunne laves online opslag med det formål at få informationer om fremtidige flytninger. 1.6 ontroller Personnummer Der modtages dagligt CPR-hændelser med oplysninger om alle ændringer til CPRregistret. Derudover kan der komme Hændelser fra andre systemer, fx fra riminalforsorgen eller Forsvaret. Ved modtagelse af CPR-hændelserne eller andre Hændelser kontrolleres det, hvorvidt Personen findes i Praksys.dk i forvejen. 1.7 Opret Sikret Efter de nyeste CPR-oplysninger er indhentet, Personens oplysninger er blevet registreret eller en CPR-hændelse giver anledning til en ny Sikret, opretter Praksys.dk den Sikrede, og brugeren kan efterfølgende gennemføre valg for den Sikrede jf. øvrige processer. Såfremt en bruger har indtastet oplysninger, validerer Praksys.dk disse. 1.8 Opdater oplysninger ommer der en CPR-hændelse eller anden Hændelse på en Sikret, som findes i Praksys.dk i forvejen, opdateres de relevante oplysninger. 1.9 Vurder konsekvenser Praksys.dk vurderer de indkomne Hændelser, og gennemfører konsekvenser iht. en række forretningsregler. I appendiks , Regelfamilier, fremgår et udkast til konsekvenser af nogle af de oftest forekommende Hændelser, herunder CPRhændelser. Følgende overordnede konsekvenser angives: Gruppeskift Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Annullering af kortbestilling Ingen konsekvenser Ret oplysninger Er der nye oplysninger om en Sikret, som ikke automatisk opdateres pba. Hændelser fra CPR (fx fordi den Sikrede ikke har et CPR-nummer eller fordi oplysningerne ikke er registrerede i CPR), registreres/ændres oplysningerne. om der ændres oplysninger, der fx står på et Særligt sundhedskort, skal der ikke automatisk udstedes et nyt kort. Herunder hører også registrering af socialt sikret land, såfremt dette er relevant. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 20 af 75

21 3.1.4 rav Tabel 8: rav Oprettelse og opdatering af Sikret ID Prioritet rav Ref. System R//F 24. M Oprettelse og opdatering af Sikret Leverancen skal medføre, at unden har systemunderstøttelse til oprettelse og opdatering af Sikret. 25. P Procesunderstøttelse af Oprettelse og opdatering af Sikret 1 Adm + 2 Adm + Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den diagrammerede proces for Oprettelse og opdatering af Sikret, således som den er modelleret i appendiks og belyst i procesbeskrivelsen i afsnit P Oprettelse af Sikret En Person skal kunne oprettes i Praksys.dk med oplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret, uafhængigt af om de har et CPR-nummer. Der kan forekomme Personer, der ikke er oprettet i CPRregistret, men som er Sikrede, og dermed har ret til at modtage danske sundhedsydelser. Dette kan fx være tilfældet, hvis den pågældende arbejder i Danmark, men bor i et naboland. 1.7 Adm 27. P Registrering af relationer mellem Sikrede Det skal være muligt at registrere relationer mellem Sikrede jf. beskrivelse under forretningsobjektet Sikret. 1.8 og 1.9 Adm Dette skal både kunne ske pba. CPR-data der modtages og via registrering af en sagsbehandler. Oplysninger om relationer anvendes til automatisering af processer pba. en række forretningsregler. 28. P Tildeling af erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk skal kunne rekvirere et erstatnings-cpr-nummer fra ecpr jf. krav til snitflade i underbilag Grænsegængere, der arbejder i Danmark. identificeres dog med et ildeskattenummer. Det ønskes entydigt at kunne identificere personer uden CPRnummer. 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 21 af 75

22 ID Prioritet rav Ref. System R//F 29. P Skift af personnummer Praksys.dk skal sikre, at en Sikret entydigt kan identificeres, selvom den Sikrede skifter personnummer i følgende tilfælde: Person med CPR-nummer får nyt CPR-nummer. Person med erstatnings-cpr-nummer eller kildeskattenummer får CPR-nummer Person med erstatnings-cpr-nummer får nyt erstatnings-cpr-nummer. 1 Adm Det kunne fx gøres ved at oprette en Sikret med et person-id jf. forretningsobjektet Person, der er et entydigt id for en person. Det skal gøre det muligt at identificere Personer og have den fulde historik på en Sikret, herunder også historik på Personnummer. 30. P Gamle og nye personnumre Det skal være muligt at søge på både gamle og nye personnumre på en Sikret. Der er en del kort i omløb med de eksisterende personnumre (både SS og EU), og efter en overgang til en evt. ny type Personnumre, skal det stadig være muligt at se historikken. 31. P Entydigt erstatnings-cpr-nummer Et erstatnings-cpr-nummer skal ikke kunne genbruges, og en person skal altid have det samme erstatnings-cprnummer i Praksys.dk, herunder også på tværs af myndigheder. Det samme erstatnings-cpr-nummer skal således både kunne bruges ifm. bestilling af EU-kort og Særlige Sundhedskort. En Person skal fx ikke have forskellige erstatnings-cprnumre i forskellige kommuner. 1 Adm 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 22 af 75

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Adresseforespørgsler og Bopælsattester Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE

HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE HVEM FÅR POSTEN? ANALYSE AF KOMMUNERS INFORMATION TIL FORÆLDRE 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1403 København K Telefon 3269 8888

Læs mere

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri

Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri Bilag 9-1 Retningslinjer for håndtering af brugernes økonomi på kommunale tilbud inden for Handicap og Psykiatri 1. Indledning...2 1.1. Mål...2 1.2. Ansvar...2 2. Persongrupper evnen til at handle fornuftsmæssigt...3

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering

november 2013 Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering Side 1 af 32 Best practice processer for digital indkøbs- og fakturahåndtering November 2013 Best Practice Processer for Digital Indkøbsog Fakturahåndtering november 2013 Side 2 af 32 1 Indledning 3 1.1

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION IT-LØSNING TIL DAG- TILBUD INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Baggrund 1 1.2 Scenarier 1 1.3 Definitioner anvendt i kravspecifikationen 2 2. Kunden 3 3. Generelle krav til tilbuddet

Læs mere

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet.

Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Forprojekt vedr. digitalisering af handicap- og udsatte voksneområdet. Leverance 1 Velfærdsministeriet og KL Juni 2009 Revision.Skat.Consulting.Financial Advisory. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering

Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Enhed OFFVEL, Offentlig Fornyelse og Velfærdspolitik Sagsbehandler DEPMJB Koordineret med Sagsnr. 2012-01984 Doknr. Dato 01-11-2012 Afrapportering af arbejdet med frikommunetema om digitalisering Deltagere

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM

BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM BILAG 1 KRAVSPECIFIKATION ØKONOMISYSTEM VEJLEDNING Denne kravspecifikation er en del af kravspecifikationen af økonomi. Den samlede kravspecifikation for økonomi udgøres af: Bilag 1 kravspecifikation A

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Den Digitale Taskforce

Den Digitale Taskforce Den Digitale Taskforce Potentialevurdering af NemSMS Marts 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 3 2. Baggrund og metodiske

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface

Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 23/6 2011. Konceptbeskrivelse for DIADEM web-interface 1) Baggrund... 2 2) Overordnet løsningsbeskrivelse... 5 3) Web-interface... 7 4) DIADEM-rapporten... 10 5) Betaling...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering

Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer. Kortlægning og potentialevurdering Forundersøgelse vedrørende informationsudveksling mellem LER og gravetilladelsessystemer Kortlægning og potentialevurdering Udarbejdet af Mads Staunskjær ApS for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere