Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag del 3 Lægevalg og kort

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort"

Transkript

1 Praksys.dk Praksys.dk Underbilag del 3 Lægevalg og kort

2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75

3 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Generelle krav vedr. lægevalg og kort Forretningsregler for lægevalg og kort ommunale konfigurerbare parametre Borgeroplysninger Fuldmagtsløsning Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Sikretcockpit ommunal økonomisnitflade rav vedrørende processer Oprettelse og opdatering af Sikret Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Sikringsgruppevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Lægevalg rav Lægevalgslister Manglende lægevalg og dispensation Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Journaloverdragelse Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ændring af følgeskab Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Ansøgning om kort Procesdiagram Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 3 af 75

4 3.7.2 Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Bestilling og behandling af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Fornyelse af særlige sundhedskort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Udstedelse af midlertidigt bevis Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Betaling og udstedelse af kort Procesdiagram Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 4 af 75

5 1 Indledning Dette underbilag indeholder de funktionelle krav til Praksys.dk vedrørende lægevalg og kort. Det er primært kommunerne, der arbejder med opgaver relateret til lægevalg og kort, da det er hos kommunerne, at den borgerrettede kontakt foregår. Visse af processerne vedrører dog også regionerne, fx i udstedelse af sundhedskort, der også sker som følge af ændringer til en Yder. Processerne vedrørende lægevalg og kort påvirker processer beskrevet i de øvrige dele af underbilag på flere områder, herunder ift: Registrering af Sikrede, således at deres oplysninger bl.a. kan anvendes ifm. regningsvalidering. Tilmelding af gr. 1 Sikrede til en læge, der modtager basishonorar for disse. Udstedelse af sundhedskort, der også foregår ifm. Yderadministration. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 5 af 75

6 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 6 af 75

7 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort I tillæg til de generelle krav i underbilag del 1, er der i dette afsnit angivet generelle krav for lægevalg og kort. 2.1 Forretningsregler for lægevalg og kort En række forretningsregler gælder særligt for de processer der vedrører lægevalg og kort. Disse forretningsregler er dokumenterede som beslutningsdiagrammer jf. appendiks og regelfamilier jf. appendiks , i henhold til metoden The Decision Model af nowledge Partners International 1. Jf. underbilag del 1, kan nogle af disse være myndighedsspecifikke, hvorfor der skal kunne registreres myndighedsspecifikke værdier for en given regel. Dette er fx gældende for afstandsgrænsen, der for de fleste kommuners vedkommende er 15 km, mens det for nogle få kommuner er 5 km. Tabel 1: rav Forretningsregler for lægevalg og kort ID Prioritet rav System R//F 1. P Håndtering af forretningsregler Praksys.dk skal kunne understøtte forretningsregler, herunder de der fremgår af appendiks og appendiks Der kan være behov for tilpasning af forretningsreglernes struktur og værdier i appendiks , og de skal derfor afklares endeligt sammen med Leverandøren under Afklaringsfasen. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 angive, hvordan forretningsreglerne vedrørende lægevalg og kort, vil blive implementerede. Skal sikre overholdelse af lovgivning og overenskomster m.m., hvoraf reglerne er udledt. Adm ommunale konfigurerbare parametre I underbilag del 1 fremgår krav til konfigurerbare parametre generelt. I dette afsnit fremgår de specifikke parametre, der skal kunne konfigurere ift. lægevalg og kort. 1 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 7 af 75

8 Tabel 2: rav ommunale konfigurerbare parametre ID Prioritet rav System R//F 2. P Generel konfiguration Hver kommune skal kunne konfigurere følgende: Tilladt afstand mellem Sikret og læge indenfor kommunen. Default gyldighedsperiode for midlertidige kort Tekst til sundhedskort (ommunenavn og telefonnummer) Oplysninger nødvendige for afsendelse af Digital Post. Adm + ommunespecifikke oplysninger og ønsker til opsætning af Praksys.dk, skal en kommune selv kunne konfigurere. Fx kan afstandsgrænsen være forskellig for forskellige kommuner grundet forskelle i befolkningstæthed. 3. P Generel konfiguration af selvbetjeningsløsninger Hver kommune skal efter behov kunne konfigurere følgende ift. selvbetjeningsløsningerne: Specifikke kontaktoplysninger per selvbetjeningsløsning ortart og gironummer Minimum behandlingstid (med hvor kort varsel vil kommunen acceptere, at selvbetjeningsvalg træder i kræft) ommuner kan have forskellige behov. Hvis en kommune fx ønsker at behandle alle selvbetjeningsvalg, så kan der angives en minimums behandlingstid, som skal sikre, at angivelse af ikrafttrædelsesdatoer er tilpasset den forventede sagsbehandlingstid, jf. også forretningsreglerne. 4. P onfiguration af automatiseringsgrad En kommune skal kunne angive per selvbetjeningsløsning, hvorvidt de ønsker at godkende de valg, den Sikrede foretager i selvbetjeningsløsningerne. Såfremt der ønskes sagsbehandlergodkendelse af selvbetjeningsvalg, skal Praksys.dk oprette Opgaver for hver Hændelse. Nogle kommuner kan have et ønske om at kontrollere Sikredes selvbetjeningsvalg. Adm + Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 8 af 75

9 ID Prioritet rav System R//F 5. P Til- og fravalg af selvbetjeningsløsninger Det skal være muligt for en kommune at fravælge en Sikrets muligheder for at gennemføre følgende i selvbetjeningsløsningerne: Gruppeskift til gruppe 2 Udstedelse af midlertidigt sundhedskort Ændring af følgeskab Bestilling af EU-sygesikringskort. Ved en kommunes fravalg af selvbetjeningsmulighederne, skal Sikret orienteres om, at der skal rettes henvendelse til kommunen. Der er mange Sikrede, der blot bestiller, fordi muligheden er der og ikke fordi der er et reelt behov eller som fortryder valget efterfølgende. 6. P onfiguration af særligt sundhedskort Vedrørende administrationen af særlige sundhedskort, skal hver kommune kunne angive følgende kriterier: Prioritering blandt påmindelsesmetoder, såfremt Sikret ikke har CPR-nummer ( , brev eller ingen) Antal dage før udløb der skal sendes påmindelse. Hver kommune kan have forskellige ønsker til håndtering af udløb af SS. Adm + Adm Borgeroplysninger Ud over de konkrete selvbetjeningsløsninger, hvor Sikrede kan foretage en række valg, har den Sikrede mulighed for at logge ind med NemID på en separat løsning, der giver den Sikrede mulighed for at se en række nuværende, historiske og fremtidige oplysninger om: Lægevalg og sikringsgruppe Udstedte beviser (Sundhedskort, EU-sygesikringskort, Særlige sundhedskort). Der kan ikke foretages ændringer inde fra Borgeroplysninger, idet dette sker gennem de enkelte selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 9 af 75

10 Tabel 3: rav Borgeroplysninger ID Prioritet rav System R//F 7. P Borgeroplysninger Borgeroplysninger skal som udgangspunkt indeholde følgende: Oplysninger om Sikrede o Navn og adresse o Følgeskab o Sikringsgruppe o Lægevalg o Beviser (Udstedelsesdato og evt. udløbsdato) o Borgeregenskaber (fx samleveroplysninger, plejeforældreoplysninger) Hændelseslog jf. underbilag del 1. Status på sager (fx ikrafttrædelse af seneste lægevalg, hvornår kort er bestilt hos kortleverandør og status på journaloverdragelse og dispensation) Genveje til selvbetjeningsløsningerne jf. underbilag del 5, betjening. Genvej til Find Behandler på Sundhed.dk. Det skal give den Sikrede et overblik over oplysninger med relation til sygesikring, såfremt de fx har mistet deres sundhedskort og har glemt hvem deres læge er eller har behov for at få information om tidligere læger. Derudover skal Sikret kunne se, hvilke aktiviteter og handlinger de selv, en repræsentant og kommunen har foretaget. 8. P Historiske og fremtidige borgeroplysninger Det skal være muligt at se både aktuelle, tidligere og fremtidige oplysninger om Sikrede jf. krav 7. Som udgangspunkt skal de aktuelle oplysninger dog kun vises. 9. P Udskrivning af oplysninger Borgeroplysninger skal kunne genereres som en pdf til den Sikrede. 2.4 Fuldmagtsløsning Den 23. marts 2012 besluttede styregruppen for Digitaliseringsstrategien at igangsætte udviklingen af en basal fællesoffentlig fuldmagtsløsning som videreudvikling af NemLog-in jf. Den basale fuldmagtsløsning er en fællesoffentlig, digital løsning, der udvikles af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet på vegne af kommuner, regioner og staten. Formålet med fuldmagtsløsningen er at gøre det muligt for Sikrede at delegere rettigheder til en repræsentant (via en fuldmagt), således at repræsentanten kan agere på den Sikredes vegne i offentlige, digitale selvbetjeningsløsninger. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 10 af 75

11 Udstedelse af fuldmagter vil fx være relevant ifm.: Udsatte voksne, der giver fuldmagt til en ansat på deres værested. Ældre, der giver fuldmagt til deres børn. Personer, der giver fuldmagt til deres ægtefæller. Tabel 4: rav Fuldmagtsløsning ID Prioritet rav System R//F 10. P Integration til NemLog-in s fuldmagtsløsning Praksys.dk skal integreres med NemLog-in s fuldmagtsløsning jf. således at repræsentanter kan logge ind og udføre specifikke handlinger på en Sikrets vegne på baggrund af delegeringer angivet i SAML Assertions udstedt af NemLog-in. Leverandøren skal i løsningsbeskrivelsen i underbilag 3.2 uddybe, hvordan fuldmagtsløsningen tænkes implementeret i brugergrænsefladerne i selvbetjeningsløsningerne. 11. P Valg af Sikret ved flere fuldmagter Når en repræsentant logger ind, og den modtagne SAML Assertion rummer delegerede privilegier fra en eller flere Sikrede, skal brugergrænsefladen tydeligt indikere dette forhold. Praksys.dk skal således give repræsentanten mulighed for at vælge, hvem han vil agere på vegne af, samt tydeligt at markere i efterfølgende skærmbilleder, hvem der aktuelt ageres på vegne af. 12. P Fuldmagt til Myndigheder og deres ansatte Praksys.dk skal kunne håndtere, at SAML billetter kan være udstedt på baggrund af log-in med et OCES medarbejdercertifikat. I denne situation vil SAML billetten ikke nødvendigvis indeholde et CPR og PID nummer men i stedet et CVR og RID nummer. En Sikret skal fx kunne give fuldmagt til en kommunal ansat. 13. P Fuldmagtsprivilegier 14. P Logning En Sikret skal kunne give fuldmagtsprivilegier til hver af de enkelte selvbetjeningsløsninger rettet mod Sikrede omfattet af denne kontrakt jf. underbilag del 5. Praksys.dk skal logge alle handlinger inkl. visninger af persondata, som udføres af en repræsentant på en Sikrets vegne, således at der etableres fuld historik. Det kan fx fremgå af opretteren af Hændelsen, jf. forretningsobjektet Hændelse, hvorvidt Hændelsen er initieret af den Sikrede selv, en repræsentant eller en sagsbehandler. Hvis den Sikrede efterfølgende selv logger ind, skal den Sikrede kunne se, hvilke handlinger repræsentanter har udført på dennes vegne. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 11 af 75

12 2.5 Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Det første skærmbillede en bruger fra en kommune eller Udbetaling Danmark skal se efter log-in, er et skærmbillede med de vigtigste informationer og funktioner, herunder søgefunktionalitet. Tabel 5: rav Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere ID Prioritet rav System R//F 15. P Startskærmbillede for kommunale sagsbehandlere Startskærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales nærmere i Afklaringsfasen: Søgefunktionalitet jf. underbilag del 1 Adgang til alle funktioner der er tilgængelige for brugeren. Opgaveoversigt Beskedoversigt Baggrundsinformation (lovgivning m.m.) jf. krav til hjælpefunktionalitet i underbilag del 1. Hjælpefunktionalitet. En bruger skal have let adgang til at gennemføre deres arbejdsopgaver. Adm 2.6 Sikretcockpit En kommunal sagsbehandler skal kunne få et overblik over de informationer, der vedrører en Sikret. Overblikket kan dog indeholde flere eller færre data jf. nedenstående krav afhængigt af rettigheder. Sikretcockpittet anvendes som udgangspunkt for alle valg, der kan foretages i relation til en Sikret, der findes i Praksys.dk, og der skal således ikke foretages valg af funktionalitet før den Sikrede er fremsøgt. Findes en person ikke, skal personen dog først oprettes som Sikret jf. afsnit 3.1, før der kan ses et sikretcockpit for denne person. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 12 af 75

13 Tabel 6: rav Sikretcockpit ID Prioritet rav System R//F 16. P Indhold af Sikretcockpit Der skal findes et cockpit, der giver et overblik over oplysninger om en Sikret. Skærmbilledet skal som udgangspunkt indeholde følgende. Det endelige indhold og design af skærmbilledet, aftales dog nærmere i Afklaringsfasen: Oplysninger om Sikret se krav 18 Relationer (familie og bopæl), se krav 19 Udstedte beviser, se krav 20 Sags- og hændelseslog jf. underbilag del 1 Lægehistorik, se krav 21 Oversigt over Beskeder og opgaver jf. underbilag del 1 Status på sager (fx seneste lægevalg og status på journaloverdragelse og dispensation) Noter, jf. generelle krav til notefunktionalitet i underbilag del 1. Adm En bruger skal kunne få et hurtigt overblik over alle oplysninger om en Sikret, så sagsbehandling kan gå hurtigt. 17. P Visning af oplysninger om Sikret fra anden ommune Ved fremsøgning af en Sikret fra en anden kommune, skal der som udgangspunkt ikke kunne foretages valg for denne Sikrede, og dette skal være tydeligt for brugeren. Undtaget er dog særlige tilfælde, hvor der kan foretages lægevalg jf. krav 48. ommuner har som udgangspunkt ikke ret til at foretage sagsbehandling ift. andre kommuners borgere.. Der kan dog fx være behov for tildeling af læge til en Sikret, hvis flytning til kommunen endnu ikke er registreret. 18. P Oplysninger om Sikret Følgende oplysninger om Sikrede skal som udgangspunkt fremgå. Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: Personoplysninger om Sikrede (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Oplysninger om Sikredes læge såfremt Sikrede er tilknyttet læge, samt oplysninger om seneste lægevalgshændelse (jf. forretningsobjektet Hændelse) For børn under 15 år, skal deres følgeskab endvidere fremgå. Sagsbehandleren skal kunne se de grundlæggende oplysninger, så der ikke skal slås op i øvrige systemer. Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 13 af 75

14 ID Prioritet rav System R//F 19. P Grundlæggende oplysninger om personer med relation til Sikrede Når en Sikret fremsøges, skal der som udgangspunkt kunne ses følgende grundlæggende oplysninger om Personer med relation til Sikrede (Se forretningsobjektet Sikret). Det endelige indhold skal dog aftales nærmere i Afklaringsfasen: 20. P Bevisoversigt Personoplysninger (jf. forretningsobjektet Person og Sikret) Lægevalg kun Ydernummer) Hvorvidt der forekommer en note jf. krav om notefunktionalitet på personen Antal Opgaver Relationstype (jf. forretningsobjektet Sikret-Sikret-Relation). Oplysningerne er nødvendige for hurtig sagsbehandling, fx hvis en hel familie ønsker at vælge ny læge. En bevisoversigt skal vises med oplysninger om alle Beviser jf. forretningsobjektet Bevis. Beviser med status Gældende skal stå øverst. Det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen. 21. P Lægehistorik Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over alle udstede kort. Alle tidligere hændelser omkring lægevalg og sikringsgruppevalg skal vises i en oversigt. Følgende oplysninger er relevante, men det endelige indhold skal aftales nærmere i Afklaringsfasen: Sikringsgruppe Ydernummer Praksisnavn Dato fra (Hændelsens ikrafttrædelsesdato) Dato til (dagen inden næste Hændelses ikrafttrædelsesdato) Dato for udstedelse af sundhedskort. Det skal være hurtigt for en sagsbehandler, at få et overblik over de mest almindelige Hændelser (Læge- og gruppeskift) i relation til en Sikret, og en Sikret skal via selvbetjening kunne se alle tidligere læger. Adm Adm Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 14 af 75

15 ID Prioritet rav System R//F 22. P Tilbagemelding på kommunikation med Sikret Ved udsendelse af kommunikation til Sikrede via Fjernprintløsningen, skal brugeren kunne se hvorvidt: Der er afsendt kommunikation Der er opstået en fejl i kommunikationen. Hvilken kanal der er anvendt i kommunikationen (Digital post eller fysisk brev). Se krav til snitflade til Fjernprint, jf. underbilag Adm 2.7 ommunal økonomisnitflade I underbilag del 4 er der beskrevet et koncept for håndtering af clearinger og betalinger, der for kommunernes vedkommende er relevant ift. til følgende aktiviteter: 1. Bogføring af borgers betalinger for sundhedskort via selvbetjeningsløsning (afsnit 3.11) 2. Clearing ift. vederlagsfri fysioterapi (underbilag del 4) 3. Refusion af gr. 2 sikredes regninger fra ikke-ydere samt clearing jf. underbilag del 4. For at sikre en automatisk håndtering af de posteringer der dannes ifm. clearinger og betalinger, stilles der krav til en snitflade til de kommunale økonomisystemer. Da kommunerne har forskellige økonomisystemer, og da der ønskes en reducering i antallet af snitflader, stilles der jf. underbilag 3.1.2, krav til snitflade til den fælles kommunale service platform, der håndterer den videre kommunikation med de kommunale økonomisystemer. Tabel 7: rav ommunal økonomisnitflade ID Prioritet rav System R//F 23. P Bogføring som standard finans Løsningen skal sikre, at alle posteringer vedrørende nedestående bliver bogført i kommunernes økonomisystemer, som standard finans kladde, via den fælles kommunale Serviceplatform for økonomi, jf. krav til snitflade X04 i underbilag 3.1.2: 1. Betalinger for sundhedskort 2. Indgående clearing vedrørende vederlagsfri fysioterapi 3. Udgående clearing vedrørende refusion af gruppe 2 Sikrede. Adm + Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 15 af 75

16 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 16 af 75

17 3 rav vedrørende processer Dette afsnit indeholder samtlige processer, der indgår i den kommunale opgavevaretagelse af lægevalg og kort m.m. Processerne skitserer, hvordan de forskellige opgaver fremover ønskes varetaget. Hver proces er i det følgende beskrevet og kravstillet under følgende overskrifter: Overskrift (Procesnavn) Procesdiagra m Formål, input og output Procesbeskrivelse rav Indhold Her gives en introduktion til baggrunden for processen. Her vises et diagram over processen. Alle diagrammer findes endvidere i PDF i appendiks ommunale procesdiagrammer. Processerne er diagrammerede iht. appendiks Ift. aktiviteterne er det særligt angivet med farver og symboler, hvorvidt aktiviteten foregår i Administrationssystemet, i selvbetjening eller eksternt for Praksys.dk samt om det skal foregå automatisk eller være en systemunderstøttet brugeraktivitet. Her er de overordnede rammer for processerne beskrevet. Her er hver aktivitet i procesdiagrammerne uddybet med yderligere beskrivelse. Her er de procesrelaterede krav listet. Ved hver af de procesrelaterede krav, er der en reference til processen som helhed eller til en konkret aktivitet, som kravet er relateret til. 3.1 Oprettelse og opdatering af Sikret De fleste Sikrede oprettes i Praksys.dk via de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. Der vil dog være en række tilfælde, hvor den Sikrede enten ikke findes i CPR-registret, eller hvor der er behov for at få oplysninger fra CPR før de automatisk leveres dagligt. Det vil fx være tilfældet i følgende situationer: Person arbejder i Danmark, men har ikke CPR-nummer. Person bor eller arbejder ikke i Danmark, og har ikke CPR-nummer, men er medforsikret hos et familiemedlem. Person indrejser i Danmark og bliver registreret i CPR, men skal samtidig have tildelt en læge. Sikret flytter, og flytning registreres af en kommune direkte i CPR, og tildeling af læge skal ske pba. ny adresse. De CPR-hændelser, som Praksys.dk modtager dagligt, er hændelser der er trådt i kraft i CPR. Der modtages således ikke oplysninger om fremtidige hændelser, som fx fremtidige flytninger og navneskift. Sikrede oprettes i Praksys.dk med en række stamoplysninger om navn, adresse m.m., jf. forretningsobjektet Person og Sikret. En delmængde af attributterne til forretningsobjektet Sikret, er særligt relevante for diplomater, studerende fra udlandet samt, fx au-pairs og ulønnede praktikanter under 1 år, idet de har ret til at gå til lægen i Danmark under deres ophold, mens de forbliver socialt sikret i deres hjemland, hvorfor regninger for lægebesøg skal sendes dertil. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 17 af 75

18 Ved indrejse bliver disse Personer registreret i Praksys.dk, men for at sikre, at regninger sendes til det rigtige land, skal en række oplysninger registreres, herunder socialt sikret land, forsikringsinstitution og forsikringsnummer jf. forretningsobjektet Sikret. Refusion af sygehjælpsudgifter mellem staterne kommer kun på tale i det omfang, der ikke er indgået gensidige aftaler om, at der gives afkald på refusion. Behandlingsudgifter for Sikrede fra lande, som Danmark således ikke har aftale med, skal regionerne/kommunerne indberette til Ministeriet for sundhed og forebyggelse i et særligt it-system, E125-systemet. Ministeriet opkræver derefter behandlingsudgifterne i udlandet. 2 E125-systemet, der også anvendes til refusion for udgifter ifm. behandling af turister, forventes erstattet af EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) inden for 5 år. Hele processen omkring refusion fra andre lande skal ikke understøttes af Praksys.dk. Praksys.dk skal dog gøre det muligt, at registrere relevante oplysninger om social sikring samt udtrække data om Personer sikret i et andet land, jf. krav i dette afsnit, til brug for indrapportering i E125-systemet Procesdiagram 1. Oprettelse og opdatering af Sikret (Appendiks ) ommune CPR 1.4 Tildel Erstatnings-CPRnummer Indrejse Anmodning om SS EU-kort til medforsikret familie CPRhændelse ontroller 1.1 om Person er registreret i forvejen Ja Er Person registreret i Nej systemet i forvejen? 1.6 ontroller Personnummer 1.2 Foretag sagsbehandling Nej Er person dansk sikret? Er Person registreret i systemet i forvejen? Ja Nej CPR-register 1.5 Indtast CPR og hent oplysninger Ja Nej 1.3 Indtast oplysninger ecpr-register Har sikret CPRnummer? 1.7 Opret sikret Har sikret fast ophold i D? Nej Ja Sikringsgruppevalg Ja Hændelsesbesked fra andet system Sikrede oplysninger gruppeskift Nye oplysninger 1.10 Ret oplysninger 1.8 Opdater oplysninger 1.9 Vurder konsekvenser onsekvenser? Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Bestilling og behandling af kort Annullering af kortbestilling Ingen 2 Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 18 af 75

19 3.1.2 Formål, input og output Formål Primære output Starter processen Slutter processen Hyppighed/frekvens Nuværende itværktøjer Aktører At oprette Sikrede og opdatere oplysninger ifm. ændringer. Opdaterede Sikrede-oplysninger Henvendelse til kommune eller Hændelse fra CPR eller andet system. Ny Sikret er oprettet eller oplysninger om eksisterende Sikret er opdaterede. Ved henvendelser/hændelser NOTUS ommunal Ansvarlig enhed: ommune Udførende roller: Sagsbehandler/Borgerservicemedarbejder /Sikret Øvrige roller: Procesbeskrivelse Id Aktiviteter 1.1 ontroller om Person er registreret i forvejen Det kontrolleres af en bruger om Personen findes i Praksys.dk i forvejen ved fx at søge på navnet eller fødselsdatoen. Findes Personen i forvejen i Praksys.dk afsluttes processen. 1.2 Foretag sagsbehandling En sagsbehandler vurderer, hvorvidt Personen er Sikret (dansk Sikret eller social sikret i et andet EU-land). Er Personen ikke berettiget til danske sundhedsydelser, oprettes Personen ikke. 1.3 Indtast oplysninger Findes Personen ikke i Praksys.dk i forvejen og har Personen ikke et CPR-nummer, indtastes en række personoplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret. 1.4 Tildel erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk rekvirerer et erstatnings-cpr-nummer jf. snitflade X07 i underbilag Indtast CPR og hent oplysninger Hvis Personen ikke findes i Praksys.dk i forvejen, men har et CPR-nummer, vil dette ofte skyldes en indrejse, som Praksys.dk endnu ikke har fået oplysninger om gennem de daglige CPR-hændelser, der modtages fra CPR. I dette tilfælde indtastes Personens CPR-nummer, og de nyeste oplysninger fra CPR hentes direkte. Funktionen vil også kunne anvendes ifm. lægevalg til folk, der får registreret flytninger til eller inden for kommunen direkte i CPR med kommunens hjælp, såfremt flyttedatoen er dags dato eller før. Dette vil dog forventeligt ske i mindre omfang, da Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 19 af 75

20 de fleste flytninger sker gennem selvbetjening (uden eller med hjælp fra borgerservicemedarbejder) eller via en sagsbehandlerassisteret flytning i flytteløsningen. Da fremtidige Hændelser ikke modtages fra CPR, vil der ikke kunne laves online opslag med det formål at få informationer om fremtidige flytninger. 1.6 ontroller Personnummer Der modtages dagligt CPR-hændelser med oplysninger om alle ændringer til CPRregistret. Derudover kan der komme Hændelser fra andre systemer, fx fra riminalforsorgen eller Forsvaret. Ved modtagelse af CPR-hændelserne eller andre Hændelser kontrolleres det, hvorvidt Personen findes i Praksys.dk i forvejen. 1.7 Opret Sikret Efter de nyeste CPR-oplysninger er indhentet, Personens oplysninger er blevet registreret eller en CPR-hændelse giver anledning til en ny Sikret, opretter Praksys.dk den Sikrede, og brugeren kan efterfølgende gennemføre valg for den Sikrede jf. øvrige processer. Såfremt en bruger har indtastet oplysninger, validerer Praksys.dk disse. 1.8 Opdater oplysninger ommer der en CPR-hændelse eller anden Hændelse på en Sikret, som findes i Praksys.dk i forvejen, opdateres de relevante oplysninger. 1.9 Vurder konsekvenser Praksys.dk vurderer de indkomne Hændelser, og gennemfører konsekvenser iht. en række forretningsregler. I appendiks , Regelfamilier, fremgår et udkast til konsekvenser af nogle af de oftest forekommende Hændelser, herunder CPRhændelser. Følgende overordnede konsekvenser angives: Gruppeskift Ændring i ret til kort Bestilling af sundhedskort Annullering af kortbestilling Ingen konsekvenser Ret oplysninger Er der nye oplysninger om en Sikret, som ikke automatisk opdateres pba. Hændelser fra CPR (fx fordi den Sikrede ikke har et CPR-nummer eller fordi oplysningerne ikke er registrerede i CPR), registreres/ændres oplysningerne. om der ændres oplysninger, der fx står på et Særligt sundhedskort, skal der ikke automatisk udstedes et nyt kort. Herunder hører også registrering af socialt sikret land, såfremt dette er relevant. Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 20 af 75

21 3.1.4 rav Tabel 8: rav Oprettelse og opdatering af Sikret ID Prioritet rav Ref. System R//F 24. M Oprettelse og opdatering af Sikret Leverancen skal medføre, at unden har systemunderstøttelse til oprettelse og opdatering af Sikret. 25. P Procesunderstøttelse af Oprettelse og opdatering af Sikret 1 Adm + 2 Adm + Praksys.dk skal i al væsentlighed understøtte den diagrammerede proces for Oprettelse og opdatering af Sikret, således som den er modelleret i appendiks og belyst i procesbeskrivelsen i afsnit P Oprettelse af Sikret En Person skal kunne oprettes i Praksys.dk med oplysninger jf. forretningsobjekterne Person og Sikret, uafhængigt af om de har et CPR-nummer. Der kan forekomme Personer, der ikke er oprettet i CPRregistret, men som er Sikrede, og dermed har ret til at modtage danske sundhedsydelser. Dette kan fx være tilfældet, hvis den pågældende arbejder i Danmark, men bor i et naboland. 1.7 Adm 27. P Registrering af relationer mellem Sikrede Det skal være muligt at registrere relationer mellem Sikrede jf. beskrivelse under forretningsobjektet Sikret. 1.8 og 1.9 Adm Dette skal både kunne ske pba. CPR-data der modtages og via registrering af en sagsbehandler. Oplysninger om relationer anvendes til automatisering af processer pba. en række forretningsregler. 28. P Tildeling af erstatnings-cpr-nummer Praksys.dk skal kunne rekvirere et erstatnings-cpr-nummer fra ecpr jf. krav til snitflade i underbilag Grænsegængere, der arbejder i Danmark. identificeres dog med et ildeskattenummer. Det ønskes entydigt at kunne identificere personer uden CPRnummer. 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 21 af 75

22 ID Prioritet rav Ref. System R//F 29. P Skift af personnummer Praksys.dk skal sikre, at en Sikret entydigt kan identificeres, selvom den Sikrede skifter personnummer i følgende tilfælde: Person med CPR-nummer får nyt CPR-nummer. Person med erstatnings-cpr-nummer eller kildeskattenummer får CPR-nummer Person med erstatnings-cpr-nummer får nyt erstatnings-cpr-nummer. 1 Adm Det kunne fx gøres ved at oprette en Sikret med et person-id jf. forretningsobjektet Person, der er et entydigt id for en person. Det skal gøre det muligt at identificere Personer og have den fulde historik på en Sikret, herunder også historik på Personnummer. 30. P Gamle og nye personnumre Det skal være muligt at søge på både gamle og nye personnumre på en Sikret. Der er en del kort i omløb med de eksisterende personnumre (både SS og EU), og efter en overgang til en evt. ny type Personnumre, skal det stadig være muligt at se historikken. 31. P Entydigt erstatnings-cpr-nummer Et erstatnings-cpr-nummer skal ikke kunne genbruges, og en person skal altid have det samme erstatnings-cprnummer i Praksys.dk, herunder også på tværs af myndigheder. Det samme erstatnings-cpr-nummer skal således både kunne bruges ifm. bestilling af EU-kort og Særlige Sundhedskort. En Person skal fx ikke have forskellige erstatnings-cprnumre i forskellige kommuner. 1 Adm 1.4 Adm Underbilag Del 3 Lægevalg og kort Side 22 af 75

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009

SÆRLIGT SUNDHEDSKORT. NOTUS Kommunal. Den 07.09 2009 SÆRLIGT SUNDHEDSKORT NOTUS Kommunal Den 07.09 2009 CSC Scandihealth A/S, P.O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com, scandihealth@csc.com CVR-nr.

Læs mere

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING

NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING NOTUS eflyt INTRODUKTION VEJLEDNING KOMMUNAL INTEGRATION OG FAGLIGT INDBLIK Integration og aktører GENERELT OM SYSTEMET NOTUS eflyt er en moderne og yderst fleksibel flytteløsning, baseret på en kombination

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion

EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion EDS Lå n til betåling åf ejendomsskåtter processer, regler og informåtion Indhold 1. Indledning... 1 Rapportens indhold... 1 2. Kontekst for ansøgning om lån til ejendomsskat... 3 Livssituationer... 3

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE

INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE INFOMØDE OM DIGITAL POST FOR IT- UNDERVISERE HVAD ER DIGITAL POST? Digital Post er en fællesoffentlig postkasse, som alle offentlige myndigheder kan sende digital post til Med edag3 (1. november 2010)

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 9 Cases Bilag 3.1.1 del 9 Cases Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Case 1 Behandling af gule regninger... 7 3 Case 2 Yder flytter og Sikrede

Læs mere

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO

VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO VEJLEDNING VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO ENERGITILSYNET VEJLEDNING: REVISORERKLÆRING I ENAO Side 1/1 INDHOLD FORMÅL... 1 HVAD ER ENAO, OG HVORNÅR SKAL DET ANVENDES... 1 VEJLEDNINGENS OPBYGNING...

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor

Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04. Service Level Agreement (SLA) Kreditor Af Camilla Mørk Rösler 1. marts 2014 Versionsnummer 1.04 Service Level Agreement (SLA) Kreditor INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Ansvarlig... 2 1.3 Relevans for medarbejdere...

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

EASY - Vejledning til administratorer

EASY - Vejledning til administratorer EASY - Vejledning til administratorer Opdateret september 2009 EASY brugergrænseflade EASYs nye brugergrænseflade blev idriftsat i november 2008. Den har fået nye roller og rettigheder, mulighed for at

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information

EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information EDS Begravelseshjælp - processer, regler og information Indhold 1. Indledning... 2 2. Kontekstsanalyse... 3 As-Is... 3 Livssituationer... 4 3. Vision og mål... 4 Regelforenkling... 5 4. Regler... 6 Informationsbehov...

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 RÅDEN OVER VEJ ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Mike er 39 år og direktør og ejer af en mellemstor stilladsudlejningsvirksomhed med lidt over 20 ansatte. Kunderne spænder fra entreprenørvirksomheder

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Briller

TO-BE BRUGERREJSE // Briller TO-BE BRUGERREJSE // Briller PROCES FØR SITUATION / HANDLING Anna er 66 år. I forbindelse med at hun for cirka et år siden blev pensioneret, modtog hun et brev fra kommunen med generel information om hendes

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Virksomheden. Virksomhedens side på

Virksomheden. Virksomhedens side på Virksomheden Virksomhedens side på Side 2 af 13 Adgang til virksomhedens side... 3 Bestilling af Medarbejdersignatur/NemID-medarbejdersignatur... 3 NemLog-in rettigheder... 3 Tilmeld kursister og administrer

Læs mere

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation.

Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. SKS Applikation Service ApS Vejledning selvbetjening virksomheder - tilskudsanmodninger for personer i jobrotation. Redigeret 4. februar 2014 SKS Applikation Service ApS Åstrupvej 10 9800 Hjørring T: 22

Læs mere

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009

02 Kursistens SIDER/06.05.2009. EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 1 EfterUddannelse.dk 2 Kursistens sider beskrivelse af Aflevering 06.05.2009 VEU SITEMAP 1.1.1 Login side admin (efteruddannelse.dk/admin) Skole login Upload dokument VEU admin login 4.0 VEU admin - ubehandlede

Læs mere

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2014-11645 Doknr. 134536 Dato 01-06-2015 Meddelelse fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og

Læs mere

ScanPas. brugervejledning

ScanPas. brugervejledning brugervejledning Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata... 13 Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær...

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet.

Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer ved bestilling af PSAM til chipterminaler i produktion. Bestillingen foregår via internettet. Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Vejledning til terminalleverandørerne/integratorer

Læs mere

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online:

Med betalingskortmodulet følger menupunktet Betalingskort i topmenuen i Business Online: Introduktion Med betalingskortmodulet kan brugerne få adgang til oplysninger om virksomhedens MasterCard Corporate Card og MasterCard Business Debit betalingskortaftaler og kort udstedt under aftalerne.

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer

ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN. - i forhold til de nye skærpede RA procedurer ÆNDRINGERNE I RA-PORTALEN - i forhold til de nye skærpede RA procedurer Pr. 12. maj 2015 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de nye RA procedurer med skærmbilleder og beskrivelser: Indhold

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført 14. august 2015 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement

Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Vejledning til leverandører ifm. CPR-abonnement Dette notat beskriver de forhold som man som leverandør og kommune skal være opmærksom på når man ønsker at modtage CPR-data i abonnement fra Serviceplatformen.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel

E-BOLIGHANDEL. Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel Send sag til den finansielle sektor samt advokater tilmeldt e-bolighandel INDHOLD Indhold Indledning 3 Inden du går i gang 4 Tilslutnings aftale hos e-nettet 4 Opsætning af dine firmaoplysninger 4 Salgsopstilling

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion

Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion anmodninger fra NemRefusion Vejledning til kommuner Indhold Arbejdsgiverens indberetning i NemRefusion... 2 Anmodningen sådan sendes den til kommunen... 3 Ændring af den

Læs mere

Brugervejledning. Aftalesystemet

Brugervejledning. Aftalesystemet Brugervejledning Aftalesystemet Revideret den 01.08.2013 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan logger jeg på?... 2 1.1 Login... 2 1.2 Startside... 2 1.3 Brugernavn og Kodeord... 2 1.4 Glemt kodeord... 2 1.5 Skift

Læs mere

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et

Læs mere

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR

Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Meddelelser fra CPR-kontoret om registrering af forældremyndighed og separation i CPR Registrering af separation og forældremyndighed i CPR begyndte den 27. maj 2004. Registrering af separation og forældremyndighed

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan

Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan Vejledning i tildeling af rettigheder til VandData. Vejledningen henvender sig til Vandselskabers Nem Log-in Administratorer og beskriver, hvordan brugere af VandData tildeles rettigheder til systemet

Læs mere

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø

Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Vejledning om e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø Hvordan fungerer e-arkivet - sagsområderne Teknik, Vej og Miljø i praksis? Hvordan anvendes funktionerne?. Dette og meget mere gives der svar

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Vejledning i brug af D6USU

Vejledning i brug af D6USU Vejledning i brug af D6USU Uddannelsesinstitution EASY-A v. 1.1. 1 1. Introduktion til D6USU... 3 2. Uddannelsesinstitutionens sagsbehandling af tilmeldinger... 3 A. Klargøring til modtagelse af ansøgninger

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

Personnummeret i CPR-systemet

Personnummeret i CPR-systemet CPR-KONTORET Dato: 1. juli 2008 Sagsbeh.: jøm/ Personnummeret i CPR-systemet Holmens Kanal 22 Telefon: +45 72 26 97 35 Internet: cpr@cpr.dk DK - 1060 København K Telefax: +45 72 26 97 42 Hjemmeside: http://www.cpr.dk

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt

XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt XMO Det handler om IT, der skaber værdi helt enkelt OPLEV XMO Har du set videoen? På xmo.dk kan du se en kort video om XMO. Hvis du vil se mere, kommer vi gerne og viser systemet i din klinik. Se den på

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk

Kvikguide. e-bevillingssystemet. www.onemed.dk Kvikguide e-bevillingssystemet Log ind OneMeds e-bevillingsystem er internetbaseret og fungerer som en integreret del af vores webløsning. Du skal derfor blot gå ind på og logge ind. Dine login-informationer

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer

Ungebasen. Løsningsbeskrivelse. Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer PUBLICPUBLICX Ungebasen Løsningsbeskrivelse Åbne interfaces mellem Datacontaineren/Tilbagemelding.dk og kommunale vejledningssystemer 14.09.2012 A414.44.4 [Status] Side 1 af 9 Indhold 1. Formål... 3 2.

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark

Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Tekniske krav til spiludbydere i forbindelse med opnåelse af tilladelse til at udbyde online spil i Danmark Version 1.10 Versionshistorik Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer 1.00 2010-10-5

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Opstart af e-sygesikring

Opstart af e-sygesikring A/S Opstart af e-sygesikring Sygesikring Versionsnr. 2.0 Jnr.: 4003-V0367-08/AEN CSC Scandihealth A/S, P. O. Pedersens Vej 2, DK-8200 Århus N Tlf. +45 3614 4000, Fax +45 3614 7324, www.scandihealth.com,

Læs mere