Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension"

Transkript

1 Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/ /TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring A/S, Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet og Pensionskassen for Håndværk og Industri, med Industriens Pensionsforsikring A/S som det fortsættende selskab.[1] Parterne Industriens Pensionsforsikring A/S (IP) er et arbejdsmarkedsrelateret livsforsikringsaktieselskab, der er etableret for at varetage den arbejdsmarkedspensionsordning, som siden 1993 har været en del af overenskomsterne mellem fagforbund under CO-industri og Dansk Industri. IP er et 100 pct. ejet datterselskab af IndustriPension Holding A/S. I 2008 havde IP medlemmer ansat i virksomheder inden for industriens område. I 2008 havde IP en præmieindtægt på 5,89 mia. kr., og balancen udgjorde i samme år 61,78 mia. kr. Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet (PNN) er en tværgående pensionskasse, som er etableret i fællesskab med branchens fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at varetage den arbejdsmarkedspensionsordning, der siden 1993 har været en del af overenskomsterne mellem branchens parter. I 2008 havde PNN medlemmer ansat i 473 virksomheder indenfor slagteribranchen. I 2008 havde PNN en præmieindtægt på 476 mio. kr., og balancen udgjorde i samme år 4,36 mia. kr. Pensionskassen for Håndværk og Industri (PHI) er ligeledes en tværgående pensionskasse, som er etableret i fællesskab med branchens fagforbund og arbejdsgiverforeninger for at varetage den arbejdsmarkedspensionsordning, der siden 1993 har været en del af overenskomsterne mellem parterne. PHI havde i medlemmer ansat i 685 virksomheder indenfor bager- og møllerbranchen, sukkervare- og chokoladebranchen, samt tobaks- og mejeribranchen. I 2008 havde PHI en præmieindtægt på 237 mio. kr., og balancen udgjorde i samme år 1,76 mia. kr. Alle tre pensionsselskaber varetager kollektivt aftalte pensionsordninger, hvor bidragene er obligatoriske for den enkelte forsikrede. Derudover har IP indenfor de seneste år åbnet for forskellige former for frivillige indbetalinger fra personer, der i forvejen er omfattet af de kollektive pensionsordninger i IP. I 2008 udgjorde de frivillige bidrag til IP 18 mio. kr. Transaktionen De tre selskabers bestyrelser har den 30. april 2009 truffet beslutning om at indstille til generalforsamlingerne i de respektive selskaber, at disse fusioneres med IP som det fortsættende selskab og med regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar Beslutningen om at fusionere er blevet vedtaget på ekstraordinære generalforsamlinger den 24. juni 2009.

2 Ved fusionen fortsætter IP, og PHI og PNN ophører. IP overtager samtlige aktiver og passiver og alle de nødvendige rettigheder og forpligtelser, der findes i de ophørende selskaber fra 1. januar Da de ophørende selskaber er tværgående pensionskasser og dermed foreninger, sker der ikke nogen betaling for aktier (jf. fusionsbekendtgørelsens 6 stk. 3). Jurisdiktion Da IP overtager samtlige aktiver og passiver og alle nødvendige rettigheder og forpligtelser hos de ophørende selskaber, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens 12 a, stk. 1 nr. 1. I 2008 var IPs omsætning 5,89 mia. kr., mens omsætningen for PHI og PNN var henholdsvis 237 mio. kr. og 476 mio. kr. De deltagende virksomheders samlede omsætning overstiger således omsætningstærskelværdierne i konkurrencelovens 12, stk. 1. Overtagelsen udgør derfor en fusion omfattet af konkurrencelovens bestemmelser om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens 12 a, stk. 1, nr. 2. Det betyder, at den skal anmeldes og ikke må gennemføres, før Konkurrencerådet har godkendt den, jf. 12 b, stk. 1, og 12 c, stk. 5. Markedsbeskrivelse Konkurrencestyrelsen vurderer, at markedet skal afgrænses både i forhold til pensionsselskabernes udbud af livsforsikringer og pensioner, samt i forhold til pensionsselskabernes køb af forsikringsadministrative ydelser og formueforvaltningsydelser. Afsætningsmarkederne Markedet for livsforsikringer og pensioner (L&P-markedet) deles normalt[2] op i tre kategorier. Fusionsparterne anfører, at der kan skelnes mellem (i) individuelt tegnede livsforsikringer og pensioner og (ii) firmapensionsordninger, som aftales mellem arbejdsgiver og livsforsikringsselskab, og (iii) arbejdsmarkedspensionsordninger, der er indgået mellem overenskomstparter. Sidstnævnte to kategorier omtales også som kollektivt tegnede livsforsikringer og pensioner. Både IP, PHI og PNN er aktive på er markedet for arbejdsmarkedspensionsordninger (AMPmarkedet). Derudover har IP åbnet for forskellige former for frivillige indbetalinger fra personer, der i forvejen er omfattet af de kollektive pensionsordninger i IP. Konkurrencestyrelsen overvejede i en tidligere fusion på området[3], om der eksisterer et særskilt AMP-marked, eller om markedet skal afgrænses mere snævert end L&P-markedet. Overvejelser omkring et særskilt AMP-marked grunder bl.a. i, at pensionsselskaberne påpeger, at det er karakteristisk for udbydere af arbejdsmarkedspensionsordninger at stå i et nært forhold til de overenskomstparter, der har truffet aftale om, at der skal indbetales til ordningerne. Overenskomstparterne indtager en stor del af og i mange tilfælde samtlige bestyrelsesposter i arbejdsmarkedspensionsselskaberne. I de tre pensionsselskaber kan de forsikrede desuden kun flytte deres pensionsordning til en konkurrent i forbindelse med jobskifte eller virksomhedsoverdragelse, som indebærer, at de forsikrede skifter til en overenskomst, der ikke er omfattet af de tre selskaber. Endvidere anfører

3 fusionsparterne, at det er op til overenskomstparterne at aftale, til hvilket pensionsinstitut pensionsbidrag der betales. Dette fastsættes i de kollektive overenskomster på arbejdsmarkedet. Konkurrencestyrelsen finder dog, at den præcise afgrænsning af afsætningsmarkedet kan stå åben, da den påtænkte fusion uanset afgrænsning af afsætningsmarkedet ikke giver anledning til konkurrencemæssige problemer. Selvom IP også tilbyder at forvalte individuelt tegnede livsforsikringer og pensioner, vurderer styrelsen, at det ikke er relevant i nærværende sag at afgrænse et særskilt marked for individuelt tegnede ordninger. Baggrunden for dette er, at ændringen i koncentrationen på markedet for individuelle ordninger som følge af fusionen vil være ubetydelig fra et konkurrencemæssigt perspektiv. Indkøbsmarkederne Konkurrencestyrelsen har i en tidligere fusion 3 på området vurderet, at indkøbsmarkederne kan opdeles i et marked for forsikringsadministrative ydelser, og et marked for formueforvaltningsydelser. Ved både forsikringsadministrative ydelser og formueforvaltningsydelser er køberkredsen væsentlig bredere end blot udbydere af arbejdsmarkedspensioner. PNN og PHI har en stor del af deres forsikringsadministrative ydelser outsourcet, idet de i fællesskab køber disse ydelser hos AP PensionService A/S, som varetager denne opgave til og med Derimod varetager IP selv forsikringsadministrationen, efter at administrationen fra den 1. januar 2007 er blevet insourcet fra ATP PensionsService A/S. Fra 2010 vil al forsikringsadministration således varetages af IP. Fusionsparterne har alle helt eller delvist outsourcet formueforvaltningen. IP har egen investeringsafdeling og derudover 17 forskellige formueforvaltere, både indenlandske og udenlandske, mens PHI og PNNs investeringer varetages af Danske Capital, da selskaberne alene investerer i obligationer. Når fusionen er gennemført, vil aftalen med Danske Capital blive opsagt, og obligationsporteføljen som hidrører fra PNN og PHI vil blive forvaltet af IPs egen investeringsafdeling. Pensionsselskaber, forsikringsinstitutter, pengeinstitutter mv. placerer modtagne indbetalinger i en bred vifte af forskellige aktiver for i egen interesse at opnå en spredning af risikoen og for at opfylde kravene i lovgivningen. Forskellige aktører kan derfor have forskellige præferencer for hvordan aktiver forvaltes, idet fx mindre pensionsselskaber kan vælge udelukkende at investere i obligationer. Markedet for formueforvaltning vil derfor eventuelt kunne opdeles yderligere. Stillingtagen hertil er imidlertid ikke nødvendig, da det ikke vil have betydning for den endelige vurdering i sagen. Konkurrencestyrelsen finder derfor, at de tre pensionsselskaber er aktive på markedet for indkøb af henholdsvis forsikringsadministrative og formueforvaltningsydelser. Konkurrencestyrelsen vil dog lade afgrænsningen af disse markeder stå åben, herunder om markederne kan opdeles yderligere, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Geografiske markeder

4 Hvad angår afsætningsmarkedets geografiske afgrænsning, anfører pensionsselskaberne, at dette kan afgrænses til Danmark, idet der er tale om pensionsordninger som er baseret på kollektive overenskomster. Konkurrencestyrelsen deler parternes opfattelse. Et eventuelt delmarked for arbejdsmarkedspensioner kan herefter fastlægges som dansk, hvilket ifølge EU-Kommissionens tidligere beslutninger også gælder for det bredere marked for livs- og pensionsprodukter.[4] Udbyderne af formueforvaltning er både danske og udenlandske virksomheder, hvorfor et marked for indkøb af formueforvaltningsydelser må umiddelbart vurderes, at være bredere end nationalt. Konkurrencestyrelsen har dog ikke taget nærmere stilling til, om markedet bør afgrænses bredere end nationalt, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Parternes stilling på markedet Pensionsselskaberne er aktive på AMP-markedet, hvor der i 2007 var tale om præmieindtægter på i alt 44,8 mia. kr. AMP-markedet er som nævnt en del af det danske L&P-marked, hvor de samlede præmieindtægter i 2007 beløb sig på 98 mia. kr. Ud fra tabel 1 ses det, at de tre selskaber i 2007 tilsammen havde en markedsandel på 14,2 pct. på AMP-markedet, mens selskabernes markedsandel på L&P-markedet var 6,5 pct. i samme periode. Tabel 1: Fusionsparternes markedsandele på AMP og L&P-markedet i Danmark AMP-marked PNN PHI IP I alt 1,0 pct. 0,5 pct. 12,7 pct. 14,2 pct. 0,5 pct. 0,2 pct. 5,8 pct. 6,5 pct. L&P-marked Kilde: Fusionsparternes oplysninger til Konkurrencestyrelsen baseret på data fra Forsikring og Hovedaktørerne på L&P-markedet er blandt andre Danica Pension, PFA Pension, og Nordea Liv og Pension, mens det for AMP-markedet blandt andre er PensionDanmark, K.P./Sampension og Industriens Pension (IP). Størrelsesforholdet mellem aktørerne fremgår af tabel 2 og 3. Tabel 2: e på L&P-markedet i Danmark for de største aktører 2007 Selskab Danica Pension PFA Nordea PensionDanmark Industriens Pension K.P./Sampension 16,7 pct. 14,5 pct. 9,7 pct. 9,6 pct. 6,5 pct. 6,1 pct.

5 Kilde: Fusionsparternes oplysninger til Konkurrencestyrelsen baseret på data fra Forsikring og Tabel 3: e på AMP-markedet i Danmark for de største aktører 2007 Selskab PensionDanmark Industriens Pension K.P./Sampension Pensam Liv Lærernes Pension Magistrenes (MP) [15 25 pct.] [10 20 pct.] [10 20 pct.] [0 10 pct.] [0 10 pct.] [0 10 pct.] Kilde: Fusionsparternes oplysninger til Konkurrencestyrelsen baseret på data fra Forsikring og På indkøbsmarkederne kan pensionsselskabernes markedsandele for forsikringsadministration opgøres på samme måde som på L&P-markedet, idet alle selskaber har mulighed for selv at varetage forsikringsadministrationen. Derudover findes der en række udbydere af forsikringsadministrative ydelser, som helt eller delvist administrerer arbejdsmarkedspensioner. Som tidligere beskrevet vil aftalen mellem PHI og PNN og AP PensionService A/S ophøre ultimo 2009, hvorefter forsikringsadministrationen vil varetages af IP. Hvorvidt et indkøbsmarked for forsikringsadministrationsydelser kan opdeles yderligere, lader Konkurrencestyrelsen stå åbent, da det ikke har betydning for vurderingen af fusionen. Tabel 4: e for de største forsikringsadministrationsfællesskaber og IP på markedet for forsikringsadministration i Danmark 2007 Administrationsselskab Sampension Industriens Pension PKA Unipension (AP, PJD og MP) PNN PHI 6,1 pct. 5,8 pct. 5,6 pct. 2,6 pct. 0,5 pct. 0,2 pct. Kilde: Fusionsparternes oplysninger til Konkurrencestyrelsen baseret på data fra Forsikring og Med hensyn til markedsandele for formueforvaltere anfører selskaberne, at det er vanskeligt at opgøre disse, idet der er tale om et globaliseret marked, hvor der i givet fald skulle ske en opgørelse af kapitalforvaltere i en række lande. Udover pensionsselskaber opererer der en række andre aktører som pengeinstitutter, investeringsselskaber mv. på indkøbsmarkedet for formueforvaltning. Selv ved en snæver markedsafgrænsning, vil fusionsparternes markedsandele dog være små, set i lyset af parternes markedsandel på L&P-markedet.

6 Stillingtagen til hvorvidt markedet for formueforvaltning vil kunne afgrænses mere snævert, er imidlertid ikke nødvendig, da det ikke vil have betydningen for vurderingen af fusionen. Vurdering Det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at den konkurrencemæssige virkning på både AMPmarkedet og L&P-markedet vil være begrænset. På L&P-markedet stiger HHI-indekset i kraft af fusionen med 10 point fra ca. 830 til 840 point, hvorfor fusionen mellem de tre selskaber ikke bidrager til en høj markedskoncentration. I den forbindelse fremgår det af EU-Kommissionens retningslinjer[5] for vurdering af horisontale fusioner, at det er usandsynligt at EU-Kommissionen vil påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI-indeks på under efter en fusion, og at sådanne markeder normalt ikke vil kræve en indgående undersøgelse I kraft af fusionen vil IP være den næststørste aktør på AMP-markedet. Dog er der stadig tale om en relativ lav markedsandel og ændringen i HHI-indekset kan estimeres til højest ca. 40 point, gående fra ca til [6] Med en så beskeden ændring i markedskoncentrationen fremgår det ligeledes af EU-Kommissionens retningslinjer, at det er usandsynligt, at EU-Kommissionen vil påvise konkurrencemæssige problemer,, medmindre der forligger særlige omstændigheder, hvilket styrelsen vurderer ikke er tilfældet. Det vurderes derfor, at den anmeldte fusion ikke vil give anledning til konkurrenceproblemer på hverken AMP eller L&P-markedet. På markedet for indkøb af formueformueforvaltningsydelser har selskaberne en yderst begrænset markedsandel på et internationalt, måske globalt, marked. Selv ved en dansk afgrænsning af markedet vil fusionsparternes markedsandele være små, og den præcise geografiske afgrænsning er derfor ikke af betydning for vurderingen af fusionen. Styrelsen vurderer derfor, at den anmeldte fusion ikke giver anledning til konkurrenceproblemer på markedet for formueforvaltningsydelser. Ligeledes finder Konkurrencestyrelsen, at ændringen i markedet for indkøb af forsikringsadministrative ydelser som følge af fusionen er begrænset. Det vurderes derfor, at den anmeldte fusion ikke vil give anledning til konkurrenceproblemer på dette marked. Konklusion Fusionen mellem Industriens Pensionsforsikring A/S, Pensionskassen for Nærings- og Nydelsesmiddelområdet og Pensionskassen for Håndværk og Industri med Industriens Pensionsforsikring A/S som det fortsættende selskab godkendes, da fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt. [1] Den 10. august 2009 offentliggjorde Konkurrencestyrelsen fusionen på sin hjemmeside og opfordrede samtidig tredjeparter til at komme med bemærkninger hertil senest den 21. august 2009 kl. 14:00. Konkurrencestyrelsen har ikke modtaget nogle henvendelser i den anledning.

7 [2] Jf. Konkurrencestyrelsens afgørelse vedr. fusion mellem B&A pension, HTS Pension og PKS Pension fra 3. maj [3] Jf. Konkurrencestyrelsens afgørelse vedr. fusion mellem B&A pension, HTS Pension og PKS Pension fra 3. maj [4] Se f.eks.: COMP/M.2676 Sampo/Varma Sampo/IF-Holding/JV ( ) og COMP/M.3035 Berkshire Hathaway/Concerium/GAUM/JV ( ). [5] Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser. (EUT C 31 af 5. februar 2004, s. 5) [6] Baseret på Konkurrencestyrelsens egne beregninger ud fra tilgængelige oplysninger.

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG

Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG Dato: 4. september 2013 Sag: TIFS-13/07203-14 Sagsbehandler: /SAM/KVE/JKM/TFL Godkendelse af PFA Pension Forsikringsaktieselskabs overtagelse af Mølholm Forsikring A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S

Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S Baggrundsnotat: EQT V Limited og ATP s overtagelse af KMD A/S 25. februar 2009 4/0120-0401-0036/TIF/TBJ,JKM Konkurrencestyrelsen har modtaget anmeldelse af, at kapitalfonden EQT V Limited har indgået aftale

Læs mere

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens

Der er på denne baggrund tale om en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. konkurrencelovens 4. oktober 2011 MSF 4/0120-0401-0084 /LTA Forenklet godkendelse: Sammenlægning af Danske Automat Spil A/S og Elite Gaming A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ( KFST ) modtog den 30. august 2011 en anmeldelse

Læs mere

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S

Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S Nationalbanken og Det Private Beredskabs overtagelse af Roskilde Bank A/S 4/0120-0401-0031/TIF/ Den 24. august 2008 meddelte Roskilde Bank A/S, at Danmarks Nationalbank (i det følgende Nationalbanken)

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker

Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Dato: 28. juni 2012 Sag: BYS-12/07987 Sagsbehandler: /RFW, HK, MAG Nordic Capitals overtagelse af Sport Danmark A/S og SPORT- MASTER - butikker Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 31. maj 2012

Læs mere

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet

Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet 20-12-00 Konkurrenceretlig beskrivelse af aftaler på forsikringsmarkedet KONKURRENCERETLIG BESKRIVELSE AF AFTALER PÅ FORSIKRINGSMARKEDET... 1 I BAGGRUND OG KONKLUSIONER... 3 Baggrund...3 Konklusioner...3

Læs mere

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje

Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Tryg Forsikrings køb af Zürich Forsikrings skadesforsikringsportefølje Journal nr.3:1120-0401-37/fødevarer og finans/era/vu Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Zürich Versicherungsgesellschaft og Tryg

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring

Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Codan Forsikrings køb af Trekroner Forsikring Journal nr.3:1120-0401-24/ld-era/fødevarer og Finans Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Codan Forsikring A/S (Codan) har indgået aftale med Swiss National

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen.

Andelsselskabet ELROs selskab ELRO Erhverv A/S under konkurs, der tidligere varetog salg af internetydelser, er ikke en del af transaktionen. Dato: 21. januar 2013 Sag: BITE-12/16972-30 Sagsbehandler: /lkh/mal/awi Godkendelse på baggrund af forenklet sagsbehandling af EnergiMidt Infrastruktur A/S overtagelse af andelsselskabet ELROs aktiviteter

Læs mere

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK

EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK 22-05 2014 13/13057 /LJE/MSE/CHM /KB/LKA Punkt 2: Rådsmødet den 28. maj 2014 EY S OVERTAGELSE AF KPMG DANMARK KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse 1. RESUMÉ...

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S

Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S Nordic Capital Fond VII s overtagelse af EDB Gruppen A/S 18. juli 2008 Journalnr. 4/0120-0401-0030/TIF/JKM Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen vedrørende Nordic Capital Fond VII s (i

Læs mere

Retshjælpsforsikringen

Retshjælpsforsikringen 1 af 11 21-06-2012 12:04 Retshjælpsforsikringen Journal nr. 2:8032-681/ld/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension, F&P, har anmeldt et sæt retshjælpsforsikringsbetingelser.

Læs mere

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB

Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB 25. april 2012 BITE 13/03564 /LVS Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af Nordic Capitals overtagelse af Redcats Nordic AB Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 15. marts 2013

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Bedømmelsesforeningens vedtægter

Bedømmelsesforeningens vedtægter Bedømmelsesforeningens vedtægter Journal nr. 2:8032-40/Fødevarer/finans, che Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Bedømmelsesforeningens medlemmer, der primært består af livs- og pensionsforsikringsselskaber,

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark

Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark Fusionen mellem Danske Bank og RealDanmark 1 Sammenfatning... 6 1.1 Konklusion... 6 1.2 Fusionens umiddelbare konsekvenser uden kompenserende foranstaltninger... 8 1.3 Udviklingen i konkurrenceforholdene

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK

JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK JOBZONEN A/S OG ZONERNE A/S: JOINT VENTURES MELLEM METROPOL ONLINE A/S, DET FÆLLES UDGIVERSELSKAB A/S OG TV2/DANMARK RÅDSMØDET DEN 18. JUNI 2003 Journal nr. 3/1120-0401-0050 & 3/1120-0401-0051/Medier,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere