Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune. Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole"

Transkript

1 Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole 1

2 Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Indholdsfortegnelse Fremtidens skolevæsen i... 1 Furesø Kommune Baggrund og proces Rammerne om Furesø Kommunes skolevæsen Visionen Børne- og Ungepolitikken Skolestrukturen Øvrige strategier og indsatser i Furesø Kommunes skolevæsen Investeringspuljen for øget inklusion Strategien for anvendelse af IT i læringsmiljøer Skolereformen i Furesø Kommune Skolereformen fra undervisning til læring Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune Ny organisering af skoledagen Ny organisering af arbejdet på skolen Læringsmiljøer Fællesskaber og inklusion Digitale læringsmiljøer De fysiske rammer Skolebygninger Arbejdspladser Køkkener Afdelinger Partnerskaber: Skolen i samfundet - samfundet i skolen Kompetencer Kompetencer hos skoleledelserne kompetencer hos lærere og pædagoger Væsentlige beslutningstemaer for Furesø Byråd i forbindelse med folkeskolereformen Bilag 1: Hovedelementer i aftalen om folkeskolereformen Bilag 2: Grundlæggende finansiering af folkeskolereformen i Furesøs skoler Bilag 3: Involvering af interessenter Bilag 4: Højt præsterende skoler, investeringspuljen, IT strategi og kompetenceudvikling Bilag 5: Det videre arbejde med fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune - Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole

3 1. Baggrund og proces Dette notat indeholder forvaltningens bud på implementering af skolereformen i Furesø Kommune. Notatet tager udgangspunkt i aftalen mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om folkeskolereformen, samt indledende drøftelser i Børne- og Skoleudvalget. Endvidere indgår erfaringer og konklusioner fra område- og skolestrukturdebatten i 2012, Furesø Visionen & Børne- og Ungepolitikken, investeringspuljen for øget inklusion, Strategi for anvendelse af IT i læringsmiljøer m.m. Notatet indgår i budgetprocessen for budget og efterfølgende principielle politiske beslutninger i forbindelse med implementeringen af skolereformen. I løbet af efteråret 2013 og vinteren 2014 arbejder forvaltningen og de enkelte skoler med den konkrete udformning af fremtidens skolevæsen i Furesø med henblik på start i august Hertil kommer det videre udviklingsarbejde i årene fremover. 2. Rammerne om Furesø Kommunes skolevæsen Rammerne om Furesø Kommunes skolevæsen udgøres primært af Vision Furesø Vi skaber løsninger sammen og Børne- og Ungepolitikken Ambitioner og muligheder for alle Visionen Furesø Kommunes Byråd har formuleret en vision under overskriften Vi skaber løsninger sammen. Visionen er et pejlemærke, som angiver retningen for arbejdet i Furesø Kommune, og således også for kommunens skolevæsen. Med afsæt i den overordnede vision vil Furesø Kommune således være: en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig en kommune, hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv hele livet. Et stærkt og attraktivt skolevæsen skal understøtte Furesø visionen og Furesø Kommune som en attraktiv bosætningskommune. Det skal kendetegnes ved, at have klare værdier, mål og forventninger skolerne præsterer højt læring, trivsel og resultater er i centrum undervisning foregår på et solidt fagligt grundlag skoledagene er varierede, giver gode læring og fastholder elevernes motivation for at lære der er tydelig ledelse på alle niveauer 3

4 der er godt samarbejde med forældre om opfyldelse af mål der er gode værktøjer til at måle faglige resultater og trivsel 2.2. Børne- og Ungepolitikken Siden 2007 har byrådets vision for børne- og ungeområdet i Furesø Kommune været, at: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og lære ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber I marts 2013 vedtog Byrådet en Børne- og Ungepolitik, som baserer sig på den grundlæggende forståelse, at alle børn og unge er forskellige, og at de har brug for noget forskelligt for at trives, lære, udvikle sig og tage del i fællesskabet. Derfor arbejder alle på børne- og ungeområdet i Furesø Kommune inkluderende og anerkendende. Politikken lægger endvidere vægt på at skabe helhed og sammenhæng i overgangen fra daginstitution til skole og i samarbejdet mellem skole og fritid. Børne- og Ungepolitikken skaber rammerne for, at alle Furesøs børn og unge skal have de bedste muligheder for at lære og udvikle sig. Børne- og Ungepolitikken er således i god tråd med skolereformen og udgør det værdimæssige udgangspunkt for implementeringen af skolereformen Skolestrukturen I juni 2012 vedtog Børne- og Skoleudvalget en struktur for skolevæsenet i Furesø Kommune. Furesø Kommunes skolevæsen er godt rustet til den fremtidige udvikling i børnetallet. Skolestrukturen bidrager til at opnå de ønskede resultater for eleverne og de politiske vedtagne målsætninger: En bedre sammenhæng mellem dagtilbud, skole og fritidstilbud Et bedre udbytte af de pædagogiske tilbud og undervisningen for de tosprogede elever Et bedre udbytte af de pædagogiske tilbud og undervisningen for drengene Udfordringer for de ældste elever, som tilgodeser deres forskellige faglige profiler Inkluderende praksis der sikrer, at vi så vidt muligt kan håndtere børn med særlige behov i kommunes egne almen- eller specialtilbud. Samtidig er strukturen i tråd med mange af de anbefalinger, der gives fra forskellige sider i forhold til størrelse og organisering, samt anbefalinger for højt præsterende skoler se bilag nr Øvrige strategier og indsatser i Furesø Kommunes skolevæsen Skolevæsenet i Furesø Kommune er allerede under udvikling gennem forskellige strategier og indsatser, som understøtter implementeringen af skolereformen. Det gælder i særlig grad investeringspuljen for øget inklusion og strategien for anvendelse af IT i læringsmiljøer. 4

5 Investeringspuljen for øget inklusion Furesø Byråd vedtog i forbindelse med budget 2012, at Center for Dagtilbud og Skole skulle udarbejde en investeringsplan med henblik på at skabe bedre inklusion for kommunens børn og unge i de kommunale tilbud. Der blev afsat en pulje på 10 mio. kr. fordelt over perioden , og investeringsplanen omfatter planer for den indvendige tilpasning af bygninger. Samtidig har den fokus på indsatsen omkring børnenes sproglige udvikling, og endelig har planen til formål at fremme anvendelse af IT i relevante løsninger. se bilag nr Strategien for anvendelse af IT i læringsmiljøer Strategien for anvendelse af IT i læringsmiljøer skal medvirke til, at IT bliver en integreret del af hele Furesø Kommunes børne- og ungeområde, samt sikre at læring understøttes optimalt af IT-baserede læringsmidler. Se bilag nr Skolereformen i Furesø Kommune Med udgangspunkt i arbejdet med Vision Furesø, Børne- og Ungepolitikken, investeringspuljen for øget inklusion, strategien for anvendelse af IT i læringsmiljøer m.m. er Furesø Kommunes skolevæsen godt rustet til at nå de tre overordnede mål for skolereformen, nemlig at: folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Furesø Kommune vil gennem arbejdet med skolereformen sikre et fremtidsorienteret skolevæsen, som bygger på: sammenhænge mellem skole, FFO og andre fritidstilbud tværfagligt samarbejde mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper fra f.eks. erhvervslivet, de frivillige foreninger, musikskoler mf. varierende undervisningsformer og indførelsen af det udvidede undervisningsbegreb med fagopdelt- og undervisningsunderstøttende aktiviteter undervisning med innovativ, digital og kreativ tilgang undervisningsformer, som fremmer elevernes kompetencer i forhold til samarbejde, relationer og kommunikation arbejdsformer, som er både eksperimenterende og løsningsorienteret og målrettet 3.1. Skolereformen fra undervisning til læring Reformen af folkeskolen skal skabe en sammenhængende og varieret skoledag for eleverne. Reformen skal give bedre muligheder for: 5

6 faglig fordybelse styrkede faglige færdigheder øget læring baseret på styrket motivation og trivsel. Reformen af folkeskolen flytter fokus fra undervisning og timetælleri til elevernes læring, som er i centrum. Se gennemgang af hovedelementer af reformen i bilag Fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune 4.1. Ny organisering af skoledagen Organiseringen skal understøtte en varieret skoledag ved at: der veksles mellem læring og bevægelse, teori og praksis der indføres fleksible holdstørrelser og holdsammensætninger (aldersintegration), og anvendelsen af holddannelse udvides. der samarbejdes tværfagligt mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper der er tydelig (klasserums)ledelse Elevernes skoledag kan være tilrettelagt forskelligt fra skole til skole, og den kan være bygget op i forskellige moduler morgenmodul, fagligt modul, tværfagligt modul, eftermiddagsmodul. Elevernes dagligdag skal, ud over læring på højere fagligt niveau, være præget af fysisk aktivitet. Modulernes længde er afhængig af alderstrin, planlægning af konkrete forløb m.m. Modulerne er af forskellig længde og kan variere hen over året og afhængigt, af hvad klassen/eleverne arbejder med. Inden for disse overordnede rammer udmøntes den konkrete skoledag på de enkelte skoler i samarbejde mellem bl.a. ledelse, medarbejdere, forældre og elever Ny organisering af arbejdet på skolen Organiseringen af arbejdet på skolerne skal understøtte en længere og mere varieret skoledag, hvor både lærere, pædagoger og andre faggrupper samarbejder om varierende undervisningsformer og understøttende undervisning. Jf. anbefalinger for højt præsterende skoler i bilag nr. 4, skal skolerne i Furesø Kommunes skolevæsen være kendetegnet ved: afdelingsopdelte skoler med selvstyrende team i afdelinger, hvilket giver øget mulighed for holddeling, på tværs af årgange og på samme årgang lærere, der underviser i deres linjefag, og som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever. velforberedte lærere og pædagoger 6

7 skoler der tilbyder hjælp til elevernes lektielæsning Læringsmiljøer Fællesskaber og inklusion Alle børn har individuelle forudsætninger og behov, og læringsmiljøerne og deres indretningen skal tilgodese de mange forskellige behov børn og unge har. Inklusion handler derfor om at skabe fællesskaber for alle børn. På alle klassetrin arbejdes der aktivt med at skabe en inkluderende kultur, så det sikres, at alle børn og unge trives, udvikler sig og lærer ud fra deres individuelle forudsætninger og som en del af sociale fællesskaber. De voksne i skolen er helt centrale i at rammesætte de gode formelle og uformelle fællesskaber og arbejder systematisk med inklusion. (jf. Børne- og Ungepolitiken og investeringsplan for inklusion i Furesø Kommunes dagtilbud og skoler, ) Digitale læringsmiljøer IT skal være en integreret del af Furesø Kommunes skolevæsen og sikre, at læring understøt- tes optimalt af IT-baserede læringsmidler. Anvendelsen af IT understøtter inklusion og individuelt tilpasset læring, som matcher den enkelte elevs individuelle behov og kompetencer. Digitale læringsmidler skal indgå i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af læringsforløb De fysiske rammer Skolernes bygninger og indretning skal understøtte den læring og organisering, som skal kendetegne skolevæsenet Skolebygninger Skolerne i Furesø er bygget op omkring klasseværelser som grundstruktur, og i dele af skolerne er der tilstødende fællesarealer, hvor eleverne til en vis grad har mulighed for at arbejde i forskellige gruppestørrelser Arbejdspladser Fremtidens skolebygninger i Furesø skal rumme en anderledes organisering med en mere fleksibelt opbygget skoledag, og skolerne skal kunne rumme arbejdspladser til lærerenes og pædagogerne forberedelse og teamsamarbejde. Etableringen af de fysiske rammer vil ske over en årrække i takt med, at der indhentes konkrete erfaringer, og der findes økonomiske muligheder. Der er i forbindelse med Folkeskolereformen og ændrede regler for læreres og pædagogers arbejdstid sat fokus på, at der skal etableres arbejdsvilkår for skolens personale, så der både 7

8 er mulighed for individuel forberedelse og fælles mødeaktiviteter i teams og større personalegrupper Køkkener Som en del af den længere skoledag kan der med fordel udvikles på de eksisterende tilbud til eleverne om frokost og mellemmåltider. Der iværksættes en afdækning af behovet og mulighederne for et udvidet spisetilbud samt andre kommuners erfaringer på området Afdelinger Beskrivelsen af afdelingerne nedenfor danner udgangspunkt for tilrettelæggelsen af læringsmiljøet på skolerne i Furesø samt for etablering af udskolingslinjer. Indskoling: (0. 3. kl./6 9 år) Indskolingen er kendetegnet ved, at der er fokus på det at lære at gå i skole, få gode arbejdsvaner, basale faglige færdigheder og udvikling af elevernes kompetence til at indgå i sociale relationer. Eleverne har behov for at være i tæt kontakt med de voksne, og samarbejdet mellem lærere og pædagoger er medvirkende til at skabe helhed for barnet. Mellemtrin: (4. 6. kl./10 12 år) Mellemtrinnet er kendetegnet ved, at barnet udvikler sig til i højere grad at have selvstændige meninger, betydningen af at indgå i gruppesammenhænge er stigende, barnets forcer/styrker bliver tydeligere. Eleverne kan lærer at arbejde mere selvstændigt, hvor de selv tilrettelægger arbejdet og i mindre grad er sammen med voksne. Det stiller krav til indretningen, så der er mulighed for at skabe nicher til både at være tæt på og i afstand til de voksne. Barnet gennemgår en dannelse, og trinnet kunne benævnes Dannelsestrinnet. Udskolingen: (7. 9. kl./13 15 år) Udskolingen er kendetegnet ved, at eleverne i høj grad er selvstændigt arbejdende alene og i grupper. Eleverne skal have mest muligt ud af undervisningen, og det er vigtigt at arbejde med elevernes motivation og at tilrettelægge læringsmiljøet, så det er tilpasset nutidens elever. Eleverne bør selv have mulighed for at tilrettelægge, strukturere, tage beslutninger og gennemføre arbejdet og blive parate til ungdomsuddannelse. Skolerne i Furesø Kommune arbejder allerede målrettet med udfordringer for de ældste elever, og der vil kunne drages mange nyttige erfaringer fra skolernes arbejde med faglige eller tværfaglige forløb, forløb på tværs af skolerne eller forløb, hvor holddeling bringes i spil på nye måder Partnerskaber: Skolen i samfundet - samfundet i skolen Med det primære formål at øge alle elevers læring og faglige niveau indgås partnerskaber mellem skolerne og de mange lokale interessenter. 8

9 Formålet er desuden at skabe sammenhæng mellem skole og det omkringliggende samfund, at udnytte lokalsamfundets ressourcer samt at stimulere alle børns trivsel gennem praksisbaseret læring og varierede læringsmiljøer. Der skal etableres forpligtende samarbejder (partnerskaber) mellem skoler og virksomheder, frivillige foreninger, musikskole og andre relevante parter, hvor der er en tydelig forventningsafklaring til samarbejdet. 5. Kompetencer Som led i implementeringen af skolereformen er det besluttet at styrke efteruddannelsen af lærere og pædagoger. Således skal lærerne i 2020 have undervisningskompetence (tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. 5.1 Kompetencer hos skoleledelserne Skolens ledelse sætter retning og rammer for lærernes tilrettelæggelse af undervisningen og er derfor vigtig for både skolens, medarbejdernes og elevernes trivsel og udvikling. Skoleledelsens strategiske opgave består bl.a. i at sætte retning og skabe rammer for udviklingen af den enkelte skole, herunder at udvikle relationerne til de øvrige skoler og andre eksterne samarbejdspartnere. Driftsopgaven består bl.a. i ledelse af skolens økonomi og administration, personaleledelse og supervision af lærerens faglige tilrettelæggelse af undervisningen. Med skolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærerne er kravene til skoleledelsens kompetencer blevet mere komplekse. Skoleledelserne i Furesø Kommune er godt rustet til implementeringen af skolereformen og de nye arbejdstidsregler. Således har alle skoleledelser for nyligt gennemgået et modul i forandringsledelse på diplomniveau. Behovet for yderligere kompetenceudvikling blandt skoleledelserne vil blive afdækket i samarbejde med HR afdelingen kompetencer hos lærere og pædagoger Lærere og pædagoger har forskellige faglige kompetencer og forskellige tilgange til arbejdet med børn. Lærere er uddannet til at undervise og formidle et fag, og de har viden om, hvordan forskellige børn indlærer bedst. Pædagoger har stærke kompetencer i at arbejde med fællesskaber og relationer. Netop blandingen af de forskellige kompetencer giver optimale muligheder for elevernes faglige, personlige og sociale udvikling i skolen. Lærere og pædagoger i Furesø Kommune indgår på nuværende tidspunkt i varieret grad i et samarbejde. På alle skoler er der samarbejde mellem lærere og pædagoger i indskolingen og mellem skole og FFO. Indholdet i samarbejdet er dog forskelligt fra skole til skole. 9

10 For at indfri de målsætninger, der knytter sig til varierende undervisningsformer og understøttende undervisningsaktiviteter, skal lærere og pædagoger videreudvikle dette samarbejde, så de i fællesskab sætter optimale rammer for børnenes læringsmiljø. I samarbejde med HR afdelingen kortlægges lærernes kompetencer i de fag de underviser i med henblik på at kunne nå målsætningen om, at alle lærere skal have linjefag i de fag de underviser i i Furesø Kommune har et godt udgangspunkt, hvor 67 % af lærerne har linjefag eller tilsvarende kompetencer i de fag de underviser i 1. 1 Kvalitetsrapportens datadel

11 6. Væsentlige beslutningstemaer for Furesø Byråd i forbindelse med folkeskolereformen 11

12 Bilag 1: Hovedelementer i aftalen om folkeskolereformen Der er indgået en aftale om fagligt løft af folkeskolen (skolereformen) i juni 2013, som får virkning fra skoleåret Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således er der formuleret tre overordnede mål for skolereformen: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Skolereformen skal gøre en god skole bedre gennem en flerstrenget indsats: 1. Fagligt løft og en mere spændende og aktiv skoledag til børnene 2. Kompetenceløft til lærere, pædagoger og skoleledere 3. Klare mål og mere lokal frihed. Målet er, at alle børn bliver så dygtige, de kan, uanset baggrund. De tidligere regler for timetalsstyring ændres således: Der fastlægges et minimumstimetal på hvert klassetrin for den samlede skoledags længde, som svarer til en gennemsnitlig skoleuges længde over et år på 30 timer i børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. Der fastsættes et minimumstimetal for det samlede antal årlige fagopdelte undervisningstimer i fagene. Differencen mellem den tid, skolen bruger på de fagopdelte timer, og minimumstimetallet for skoledagens længde, anvendes til den nye tid til understøttende undervisning. Der fastsættes ikke et minimumstimetal for denne tid. Der fastsættes et minimumstimetal for antallet af årlige undervisningstimer i dansk og matematik på alle klassetrin og i historie på 3. til 9. klassetrin. Der fastlægges vejledende timetal for undervisningen på hvert klassetrin i de enkelte, øvrige fag. Loftet for antal af undervisningstimer i indskolingen på maksimalt syv timer om dagen erstattes af en bestemmelse om, at en skoleuge set over et skoleår i gennemsnit ikke må overskride 35 timer. Der indsættes en bestemmelse om, at kommuner og skoler kan ansøge Ministeriet for Børn og Undervisning om 12

13 Faktuelle oplysninger En sammenhængende og aktiv skoledag med flere og bedre timer til undervisning og aktiviteter Børnene skal have en sammenhængende skoledag, som betyder: - en 30 timers skoleuge for børnehaveklassen til 3. klasse, - en 33 timers skoleuge for 4. til 6. klasse og - en 35 timers skoleuge for 7. til 9. klasse Mere og bedre undervisning i dansk og matematik: Undervisningen for alle elever i klasse udvides med 1 lektion om ugen i dansk og med 1 lektion om ugen i matematik. Aktivitetstimer med lærere og pædagoger skal give en mere afvekslende og spændende skoledag. Alle børn skal have bevægelse hver dag. Bedre lokale muligheder for to voksne i undervisningen i de yngste klasser og i klasser med helt særlige behov. Styrkelse af undervisningen i andre fag - Engelsk indføres allerede i 1. og 2. klasse med 1 lektion om ugen. - Udvalgte praktiske/musiske fag udvides i 3. og 6. klasse med 1 lektion om ugen. - Natur/teknik udvides i 4. og 5. klasse med 1 ekstra lektion om ugen. - Valgfag starter allerede i 7. klasse med 2 lektioner om ugen. Styrket efteruddannelse og anvendelse af viden om god undervisning Styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger. Lærerne skal i 2020 have undervisningskompetence (tidligere linjefag) i de fag, de underviser i. Der afsættes i alt 1 mia. kr. i perioden til styrket efteruddannelse af lærere og pædagoger i folkeskolen. Kilde: Aftale af 13. juni 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om et fagligt løft af folkeskolen. 13

14 Bilag 2: Grundlæggende finansiering af folkeskolereformen i Furesøs skoler I økonomiaftalen for 2014 mellem regeringen og kommunerne er der skitseret fire finansieringskilder i forhold til gennemførelsen af folkeskolereformen: 1. Frigjorte ressourcer fra FFO og klubber. 2. Omprioritering af lærernes arbejdstid. 3. Afbureaukratisering. 4. DUT-kompensation. FFO'er og klubber vil, når folkeskolereformen er fuldt indfaset, få en reduceret åbningstid. FFO1 vil få reduceret den ugentlige åbningstid med 5 timer, og i FFO2 vil den ugentlige åbningstid blive reduceret med 8 timer. Når ressourcer til aktiviteter, som ikke vil blive påvirket af folkeskolereformen, fraregnes, kan der frigøres ressourcer fra FFO'erne svarende til, at 32 pædagogstillinger overføres til arbejdet med den understøttende undervisning. Den anden væsentlige kilde til finansiering af folkeskolereformen er en omlægning af lærernes arbejdstid således, at en større del af arbejdstiden anvendes til undervisning. Økonomiaftalen bygger på, at lærernes undervisningstid forøges med 2 klokketimer om ugen svarende til 80 klokketimer om året. Dermed vil lærere i Furesø Kommune få forøget det gennemsnitlige undervisningstimetal fra 670 timer om året til 750. Denne forøgelse af det gennemsnitlige undervisningstimetal betyder, at det nuværende antal lærere kan dække udvidelsen af den fagdelte undervisning, en tilsvarende forøgelse af timerne til inklusion, holddeling mv. samt halvdelen af de understøttende undervisningstimer. For at sikre en fordeling på 50/50 mellem lærer og pædagoger i de understøttende timer konverteres 6 pædagogstillinger til 5 lærerstillinger. Pædagogernes arbejdstid er under forhandling, og pædagogernes deltagelse i den faglige undervisning og den understøttende undervisning vil afhænge af resultatet af disse forhandlinger. Som minimum vil pædagogerne kunne dække halvdelen af den understøttende undervisning samt deltage i den fagdelte undervisning på nuværende nivaeu. Afbureaukratiseringstiltag for 0,7 mio. kr. understøtter, at lærerne kan anvende en større del af deres arbejdstid på undervisning. 14

15 DUT-kompensationen betyder, at godt kr. om året frem til 2020 kan anvendes til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger, og at der i 2014 og 2015 vil være godt kr. om året til at understøtte indfasningen af folkeskolereformen. Derudover betyder DUTkompensationen, at udgifter til kompensation for afskaffet aldersreduktion, forøget undervisingstillæg og øget bidrag til privatskoler er dækket ind. Investeringspuljen til inklusion på 10 mio. kr. indgår fortsat i arbejdet med udvikling af folkeskolen, og til forbedring og tilpasning af de fysiske rammer på skolerne er der i budgetoplægget afsat 2 mio. kr. i årene

16 Bilag 3: Involvering af interessenter I perioden fra februar til juni 2013 har en række interessenter bidraget til udviklingen af fremtidens skole i Furesø. Der har været afholdt en række forskellige møder: Dialogmøder med FTR/TR BUPL/FOA, FTR/TR DLF, musikskole, idrætsforeninger, ungdomsuddannelser, bestyrelser fra skoler, Orienteringsmøde i Børne- og Skoleudvalget i februar 2013 samt temamøde i Børne- og Skoleudvalget Orientering af Furesø Byråd samt (budgetseminar) Samrådsmøder Referencegruppemøder Løbende møder med Furesø Lærerkreds og BUPL Furesø Skoleledere og skoleledelser De mange input fra de forskellige møder/dialoger/interview samt input fra såvel styregruppen som projektgruppen udgør til sammen baggrundsmaterialet for udarbejdelsen af det fremlagte rammenotat. 16

17 Bilag 4: Højt præsterende skoler, investeringspuljen, IT strategi og kompetenceudvikling Anbefalinger fra AKF rapport ved Jill Mehlbye: Den højt præsterende skole - Hvordan kan skolen løfte elever med svag social baggrund 1. En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau med klare krav og forventninger til skolerne, og som indgår i en tæt og løbende dialog med skolerne om deres arbejde. 2. En klar og tydelig ledelse på skoleniveau med tilsvarende klare og tydelige faglige og pædagogiske forventninger og krav til deres lærere. 3. En afdelingsopdelt skole med selvstyrende teams i afdelinger, hvilket giver øget mulighed for holddeling, på tværs af årgange og på samme årgang, samt rum til en faglig pædagogisk ledelse. 4. En vægtning af skolernes faglige profil uafhængig af andelen af socialt svage elever. 5. Lærere, der underviser i deres linjefag, og som er parat til at indtage ledelsesrollen i undervisningen, og som har høje faglige forventninger til deres elever. 6. Lærere, der er vel forberedte og har brugt god tid på at forberede lektionen. 7. Skolen er tilstrækkelig stor til at kunne sikre en høj grad af linjefagsdækning i centrale fag. 8. Skolen prioriterer den forebyggende læseindsats og hjælp til elevernes lektielæsning. Investeringspuljen: Der er følgende indsatsområder under investeringspuljen: Udvidelse af den lokale tilbudsvifte Generelt kompetenceløft tættest på børnene Styrket indsats tidligt i børnenes liv særligt fokus på sprogudvikling Løft af de faglige resultater for alle på mellemtrin og i udskolingen Dansk som andetsprog og modermålsundervisning. 17

18 IT-strategi IT er et vigtigt element i alle skolers aktiviteter på både det pædagogiske, lærings- og undervisningsmæssige plan, og IT strategien fungerer således bl.a., som en rettesnor, der skal være med til at fastlægge de overordnede mål for anvendelsen af IT-baserede læringsmidler på skolerne. Centrale indsatsområder i den pædagogiske IT-strategi i forbindelse med implementeringen af skolereformen er således: IT infrastruktur: Alle skoler skal opleve en velfungerende netværksinfrastruktur, der er udviklet og styret ud fra pædagogiske argumenter. Infrastrukturen skal således sikre alle brugere (medarbejdere, børn og elever, forældre, gæster mf.) en ubesværet adgang til internettet, uanset hvilken digital platform der benyttes. Digital ledelse: Den pædagogiske ledelse skal gå forrest i den digitale udvikling og sikre kvaliteten i de digitale løsninger gennem resursetildeling og kompetenceudvikling. Ledelsen skal således bl.a. rammesætte og formulere forventningerne til den digitale læring og brugen af IT-baserede læringsmidler. Kompetenceudvikling: Medarbejderne skal udvikle løbende didaktiske og pædagogiske IT kompetencer. Alle ansatte skal være fortrolige med brugen af IT-baserede læringsmidler. Inklusion: Gennem brugen af IT-baserede læringsmidler skal alle børn sikres individuelt tilpasset læring, som matcher deres individuelle behov og kompetencer. Digitale læringsmidler: Brugen af digitale læringsmidler skal indgå i forberedelsen, gennemførelsen og evalueringen af læringsforløb. Blandt kravene til ledelsen på den enkelte skole er kompetencer inden for: Strategisk ledelse og ledelse af eksterne relationer Forandringsledelse Teamledelse Dialogbaseret ledelse, hvor ledelse og teams af medarbejdere i fællesskab udvikler og udfylder rammen Coaching og vejledning Læringsledelser. 18

19 Bilag 5: Det videre arbejde med fremtidens skolevæsen i Furesø Kommune - Læring, trivsel og resultater i Fremtidens skole Af bilag 4 fremgår processen for arbejdet med skolereformen i Furesø Kommune. De principielle politiske beslutninger træffes i Børne- og Skoleudvalget og i Byrådet, og har følgende nedslag: I forbindelse med budgetvedtagelsen fastlægges de økonomiske rammer for skolereformen, herunder træffes beslutning om nødvendige principper for så vidt angår forældrebetalingen i FFO, fordelingen mellem lærere og pædagoger i skolen, lærernes undervisningstid m.m. På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 7. oktober 2013 træffes beslutning om mål og indhold for skolereformen i Furesø. På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 6. november 2013 træffes beslutning om organisering af skolevæsenet i Furesø Kommune, herunder: i) Lærere/pædagogsamarbejdet ii) Samarbejdet med frivillige foreninger, musikskole, erhvervsliv mf. iii) Samarbejde med de private fritidstilbud. På mødet i Børne- og Skoleudvalget den 4. december 2013 træffes beslutning om kompetenceudviklingsplan for ledelser og medarbejdere i skolevæsenet. Det videre arbejde med konkretisering og udmøntning af de politiske beslutninger forankres i Center for Dagtilbud og Skole og sker i tæt samarbejde med skolerne. Der er i den forbindelse nedsat en række arbejdsgrupper, som skal levere viden, analyser, anbefalinger og forslag til arbejdet med implementeringen af skolereformen Der er nedsat tre arbejdsgrupper i forvaltningen: 1. En arbejdsgruppe vedrørende økonomiske forhold i tilknytning til skolereformen. I relation til denne arbejdsgruppe nedsættes en forhandlingsgruppe med fokus på implementeringen og udmøntning af nye overenskomster 2013 for lærere og pædagoger. 2. En arbejdsgruppe vedrørende faglige- og ledelsesmæssige forhold i tilknytning til skolereformen. Omdrejningspunktet for denne gruppes arbejde er: Styrket faglighed, jf. målsætningerne i skolereformen om: 1. at alle elever skal blive så dygtige de kan (et resultatkrav her er, at elever ved udgangen af 8. klasse fremover skal kunne det samme, som det elever i dag kan ved udgangen af 9. klasse), 2. mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater, og 3. tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Endvidere indgår forhold vedrørende kompetenceudvikling. Organisatoriske overvejelser og modeller for: o Sammenhængende skoledag 19

20 o o o Fysisk aktivitet (45 min. dagligt) Lektiehjælp Samarbejde med frivillige foreninger, Musikskolen, erhvervsliv mf. Der beskrives modeller for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Skoleledelse, herunder: o Pædagogisk tilsyn & retningsvisning o Tjenstligstyring i forhold til arbejdstid 3. En arbejdsgruppe vedrørende kompetenceudvikling i tilknytning til skolereformen, som forankres i HR afdelingen i Center for Administration og Udvikling. Endvidere nedsættes en referencegruppe, som omfatter de forskellige aktører og interessenter i forhold til skolereformen. Referencegruppen er et dialogforum, som skal bidrage til at kvalificere arbejdet med skolereformen, og samtidig fungere som talerør for de forskellige aktører og interessenter på området. Referencegruppen består af repræsentanter for elever og forældre, medarbejdere og ledere, foreninger og erhvervsliv, de faglige organisationer (DLF, BUPL og FOA), skolebestyrelserne, forældrerådene mf. 20

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Folkeskolereformen i København

Folkeskolereformen i København Folkeskolereformen i København Kort fortalt Oktober 2014 Formål med reformen At gøre folkeskolen endnu bedre At øge det faglige niveau (i dag forlader 15 og 17 pct. folkeskolen uden tilstrækkelige læse-

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge 20. november 2013 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere

Skolereform & skolebestyrelse

Skolereform & skolebestyrelse Skolereform & skolebestyrelse v/ Pædagogisk udviklingskonsulent Thomas Petersen Overordnede mål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 1: Styrkelsen af det faglige niveau via udvikling af undervisningen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som

Læs mere

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU Sagstype: Åben Type: Institutions- og Skolecentret I Sagsnr.: 13/21062 Baggrund 01-08-14 træder den nye Folkeskolelov

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 08-12-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Folkeskolereformen - fokus på faglighed

Folkeskolereformen - fokus på faglighed Folkeskolereformen - fokus på faglighed Hvorfor en folkeskolereform Folkeskolen anno 2013.intellektuel og uddannelsesmæssig armod, Politikken Fokus på bedre uddannelse og bedre udnyttelse af skattekronerne,

Læs mere

Masterplan for implementering af folkeskolereformen

Masterplan for implementering af folkeskolereformen 1 Masterplan for implementering af folkeskolereformen 11-02-2014 Masterplan for implementering af folkeskolereformen Indhold Masterplan for implementering af folkeskolereformen... 1 1. Baggrund... 1 2.

Læs mere

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser

Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012. Fem hovedindsatser Fokus på Folkeskolen samlet beskrivelse af hovedindsatsområder i Vordingborg Kommunes skolevæsen fra august 2012 Med afsæt i anbefalingerne fra 17, stk. 4 udvalget fra foråret 2011suppleret med de konkretiseringer

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale.

De iværksatte pilotprojekter i Roskilde Kommune har stadig stor relevans, da projekternes delelementer rummes inden for den indgåede aftale. Velfærd Sagsnr. 227538 Brevid. 1688028 Ref. LAFJ Dir. tlf. 46 31 41 15 larsfj@roskilde.dk NOTAT: Aftale: Et fagligt løft af folkeskolen 12. juni 2013 Regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti har indgået

Læs mere

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune

Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Kommissorium for implementering af skolereformen i Furesø Kommune Formål Formålet med skolereformen er at sikre en højere faglighed gennem en sammenhængende skoledag og bedre undervisning. Således skal

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013

Skolereform. Dialogmøde 3. September 2013 1 Skolereform Dialogmøde 3. September 2013 Målsætning 2 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

tænketank danmark - den fælles skole

tænketank danmark - den fælles skole NYHEDSBREV NR. 20 SOMMER 16 tænketank danmark - den fælles skole INDHOLD Nyt fra bestyrelsen Nyt fra bestyrelsen Indlæg fra Elisa Bergmann, BUPL Indlæg fra Mette Witt-Hagensen, Skole og Forældre Indlæg

Læs mere

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82

Årsmøde 2013/14. Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Årsmøde 2013/14 Lynghøjskolen 10. juni 2014 i lokale 81/82 Dagsorden for årsmødet (18:00 20:30) Intro og velkomst (5 minutter) Årsberetning ved formand (10 minutter) Ny folkeskolereform hvordan bliver

Læs mere

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen

Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund. Information til forældre om folkeskolereformen Folkeskolens Fornyelse i Frederikssund Information til forældre om folkeskolereformen En ny skole fra august 2014 Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til en

Læs mere

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform

NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform Velfærd Sekretariatet Sagsnr. 227538 Brevid. 1694365 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Procesplan for politisk forberedelse af folkeskolereform 13. august 2013 Folkeskolereformens

Læs mere

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre. - Et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre - Et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor et fagligt løft af folkeskolen Alle børn skal blive dygtigere Dagens folkeskole skal gøre vores børn og unge parate til morgendagens samfund

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Et fagligt løft af folkeskolen 1 Hvorfor er der behov for en reform af folkeskolen? Folkeskolen står over for en række udfordringer: Formår ikke at bryde den negative sociale arv For mange forlader skolen

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014

Fyraftensmøde Skads Skole. Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Fyraftensmøde Skads Skole Folkeskolereformen 2014. Torsdag den 12.06.2014 Kl. 17.00-18.00. 1 2 Nye nationale mål 1.Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. 2.Folkeskolen

Læs mere

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse

Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringstema 1: Målstyret undervisning og klasseledelse Implementeringen af målstyret undervisning og god klasseledelse er prioriteret som A og er det første og største indsatsområde i den fælleskommunale

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 14. september 2014 Dok.nr. 118104-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Med den nye folkeskolereform er der fastsat et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal tilbyde

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT

FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SIDE 1/5 FOLKESKOLEREFORM - SAMLET ØKONOMISK OVERSIGT SAGSFREMSTILLING: Regeringen og et flertal af folketingets partier har indgået forlig om reform af folkeskolen. Børne- og Undervisningsudvalget blev

Læs mere

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?

Hvis andre: Hvilke andre samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have? SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE OM FOLKESKOLEREFORMEN Skolens navn: Dit navn: DEN ÅBNE SKOLE 1. Hvilke samarbejdspartnere har skolen/planlægger skolen at have?(sæt evt. flere krydser) Skoleåret 2014/15 Skoleåret

Læs mere

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform

Hyldgård 17-03-2014. Ny folkeskolereform Hyldgård 17-03-2014 Ny folkeskolereform Oplæg 23-05-2013 Skolerne er i fuld gang med at lave en masterplan for et nyt læringshus Undervisning i skole og leg i SFO Læring i undervisning og fritid Ny folkeskolereform

Læs mere

Stillings- og personprofil Skoleleder

Stillings- og personprofil Skoleleder Stillings- og personprofil Skoleleder Maglegårdsskolen Marts 2015 Generelle oplysninger Adresse Maglegårdsskolen Maglegård Skolevej 1 2900 Hellerup Telefon: 39 98 56 00 Stilling Skoleleder Reference Ansættelsesvilkår

Læs mere

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox.

Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid. Skole- og dagtilbudsafdelingen Juni 2014 Billeder:Colourbox. Arbejdsgruppe 8: - Fleksibel anvendelse af medarbejdernes arbejdstid Juni 2014 Billeder:Colourbox.dk Læs om folkeskolereformen og de øvrige arbejdsgrupper på www.norddjurs.dk/folkeskolereformen 2 Forord

Læs mere

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Hvorfor en ny reform. Ny Folkeskolereform. Hvorfor en ny reform. En mindsetændring 01-11-2013. Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Hvorfor en ny reform Ny Folkeskolereform Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Vi har en god folkeskole, men den skal være bedre på flere områder vejen til en hel ny version af Parkskolen

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 5: Bedre udskoling og overgang til ungdomsuddannelse for alle elever i folkeskolen A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Højgårdskolen 1. Indledning Højgårdskolen søger ny viceskoleleder med tiltrædelse 1. maj 2016. Stillingen annonceres i Job Midt/Vest og på www.herning.dk med

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole

Skolereform. Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Skolereform Skolegang 2014-2015 på Snekkersten Skole Kære forældre! Nu er det næsten sommerferie, og på den anden side af ferien er den der, skolereformen! I hele dette skoleår har vi på skolen og i kommunen,

Læs mere

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen.

Aftalen bygger videre på den positive udvikling, som har kendetegnet relationen mellem de faglige organisationer, lederforeningen og forvaltningen. Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Aarhus Skolelederforening samt Børn og

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177

Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsbeh.: Aase Schmidt/Jan Heilmann Sagsnr.: 2013-21177 Sagsfremstilling Sag nr. 178 Finansiering af folkeskolereformen blev udsat på mødet i Børneudvalget den 28. oktober. Sagen fremlægges nu med et supplement

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Ungdomsskolen, Lundbækvej 5, 2665 Vallensbæk Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen

Læs mere

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning 2013 40 af 80 Børneudvalget Børneudvalget varetager forvaltningen af kommunens undervisningsmæssige, pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige opgaver for børn og unge, herunder dagpleje, vuggestuer, børnehaver, daginstitutioner,

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ELLEVANGSKOLEN FOLKESKOLEREFORMEN - De indholdsmæssige dimensioner Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2.

Læs mere

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1

Projektindstilling. Projekt: Implementering af ny folkeskolereform. Skanderborg Kommune Dato: Maj 2013 Rettet af: Hanne Holstein Ipsen Version:1 Projektindstilling Skanderborg Kommune Projekt: Implementering af ny folkeskolereform Ansvarlige for projektet Projektejer Annie Noes Projektleder Hanne Holstein Ipsen Projektidé Regeringen har med reformudspillet

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014

Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Første spadestik Folkeskoleskolereformen Lind Skole -Version 2014 Aftenens program Velkomst v/ln Folkeskolereformen i overordnede træk v/ln Ny lov om lærernes arbejdstid og konsekvenser heraf v/ln Pause

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler.

Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Det Pædagogisk eftermiddagstilbud i Halsnæs Kommunes folkeskoler. Med indførelsen af folkeskolereformen og de politiske beslutninger i Halsnæs Kommune sker der forandringer i det tidligere SFO (0-3 klasse)

Læs mere

Undervisning i fagene

Undervisning i fagene Undervisning i fagene Almindelige bemærkninger til lovændringer der vedrører undervisning i fagene 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne for 1.-9. klassetrin foreslås

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole

NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole NOTAT vedr. ansættelse af afdelingsleder for Heldagsskolen Munkgård en afdeling af Snejbjerg Skole 1. Indledning Da vores tidligere afdelingsleder har fået nyt job, er stillingen som afdelingsleder ledig

Læs mere

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

Folkeskolereformen. Søren Kristensen (S) Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk Folkeskolereformen -hvor er vi nu (i egen bestyrelse), og hvilke politiske beslutninger (BUU og bestyrelse) skal træffes inden næste skoleårs planlægning starter? Søren Kristensen (S) Formand for Børne-

Læs mere

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole

Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Bilag 2: Til orientering konkret tilrettelæggelse pa Glostrup Skole Denne del af dokumentet beskriver, hvordan folkeskolereformen udmøntes på Glostrup Skole i skoleåret 2014/15. Folkeskolereformen er en

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse

Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Kommissorium for Arbejdsgruppe om skolens indhold samt undergrupperne Den a bne skole og Forældreindflydelse og elevinddragelse Skolereformen Den nationale baggrund Den nationale baggrund tager afsæt i

Læs mere

Mere undervisning i dansk og matematik

Mere undervisning i dansk og matematik Mere undervisning i dansk og matematik Almindelige bemærkninger til lovforslaget der vedrører mere undervisning i dansk og matematik: 2.1.1. Mere undervisning i fagene Minimumstimetallet for undervisningstimerne

Læs mere

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1

Hjallerup skole. En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Hjallerup skole En skole i trivsel en skole i vækst. Information til forældre Juni 2015 HJALLERUP SKOLE 1 Skolereform år 2 I august 2015 tager vi hul på år 2 med skolereformens ændringer og tiltag. Vi

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram

Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte Wolfram Arbejdsgruppe nr. 7 Tema: Styrket efteruddannelse af skolens medarbejdere Arbejdsgruppens sammensætning: Birgit Svendsen, Else Thorup, Preben Huus, Jonna Uhre, Dorte Munck Jensen, Preben Hørsted, Dorte

Læs mere

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle

Folkeskolereformen. Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Folkeskolereformen Glostrup Skole 20.Marts 2014 Skoleleder Kirsten Balle Glostrup Skole Skolen i skolen Involveringsprocessen Forankret i den strategiske ledelse & udviklingsenheden Afdelingslederne procesagenter

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen

Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen Center for Børn & Undervisning Bilag 2: 3 modeller for tilpasning af skolestrukturen 1. Baggrund Uddannelsesudvalget i Faxe Kommune iværksatte den 24. februar 2015 en proces, der tilgodeser analyse, dialog

Læs mere

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej

Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg. Frederiksberg Skolen på la Cours Vej Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Frederiksberg Skolen på la Cours Vej www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Hvem er jeg? Henrik Hjorth Hansen Privat: Cecilie 16 år, Christoffer

Læs mere

Folkeskolereform 2014. Åben Skole

Folkeskolereform 2014. Åben Skole Folkeskolereform 2014 Åben Skole Tre nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Alle skal blive dygtigere ikke lige dygtige. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden

Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden Resultataftale 2013-14 for Skolen på Fjorden af resultataftalen og effektmålene for sidste år: Trivsel og inklusion: Arbejdet med LP-modellen er i god drift. Skolens lærerpersonale har gennemgået CL1 kursus

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen.

Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Skole- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skole- og Kulturudvalget godkender forslag til proces for omsætning af folkeskolereformen. Sagsbeskrivelse Med folkeskolereformen af den 7. juni 2013 er der

Læs mere

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret?

Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014. Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Folkeskolereform - Munkegårdsskolen 2014 Hvad betyder reformen for dit barn? Hvilke nye tiltag bliver introduceret? Skolereform hvorfor? 17 % aflægger ikke afgangsprøve eller opnår karakteren 2 i dansk

Læs mere

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune

Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Oktober 2013 Udmøntning af skolereformen i Randers Kommune Arbejdsgruppe 6: Trivsel, medinddragelse og nye samarbejdsformer A. Kommissorium Der skal udarbejdes et samlet idékatalog, som skal være med til

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014

Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Pilotprojekter i Roskilde Kommune 2013-2014 Roskilde Kommune vil være ordentligt forberedt. Derfor gennemfører alle kommunens folkeskoler i 2013-2014 en række forsøg. Forsøgene evalueres første gang i

Læs mere

Implementering af folkeskolereformen

Implementering af folkeskolereformen Drejebog Implementering af folkeskolereformen Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune 22. oktober 2013 Billeder: Colourbox.dk www.norddjurs.dk/folkeskolereformen Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Ud fra status at fortsætte 2013/2014 med fokus på diverse områder for at bevæge os med små skridt men styrkede fælles skridt frem mod 2014/2015.

Ud fra status at fortsætte 2013/2014 med fokus på diverse områder for at bevæge os med små skridt men styrkede fælles skridt frem mod 2014/2015. Læringsledelse Overordnet for Læringsledelse: At løfte skolen inden for de tre hovedområder: 1. at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, 2. at mindske betydningen af social baggrund i

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Vejen frem mod Skolestrategi 2021

Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Forslag til ny skolestruktur Sendt i høring pr. 29. sept. 2015 Silkeborg Byråd Vejen frem mod Skolestrategi 2021 Børne- og Ungeudvalget har over en længere periode drøftet en strategi for folkeskolen på

Læs mere

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse?

DEN NYE FOLKESKOLEREFORM. Hvad er det for en størrelse? DEN NYE FOLKESKOLEREFORM Hvad er det for en størrelse? FOLKESKOLEREFORMEN REFORMEN TRÆDER I KRAFT I AUGUST 2014, IDET TID TIL FAGLIG FORDYBELSE OG LEKTIEHJÆLP FREM TIL NÆSTE FOLKETINGSVALG BLIVER OBLIGATORISK

Læs mere

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær

Erik Krogh Pedersen Lilli Hornum Inge Trinkjær I juni 2013 indgik regeringen aftale med Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative om et fagligt løft af folkeskolen. Den nye folkeskole slår dørene op fra skolestart 2014. Intentionen med reformen af

Læs mere

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen

NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen NOTAT vedr. ansættelse af viceskoleleder på Brændgårdskolen 1. Indledning Da vores nuværende viceskoleleder har søgt nye udfordringer, er stillingen som viceskoleleder ledig til besættelse snarest muligt.

Læs mere

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller,

Indkaldelse. 24. Folkeskolereform - 2014. Resumé. Koordineringsgruppen indstiller, til mødet i Børne- og uddannelsesudvalg den 3. marts 2014 kl. 12:30 i Mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.:15.00 Indkaldte.: Indkaldelse Steen Jakobsen Karin Houmann Per Jakobsen

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Dagsordenpunkt. Det sammenhængende børne- og ungeliv SAGSRESUMÉ

Dagsordenpunkt. Det sammenhængende børne- og ungeliv SAGSRESUMÉ Dagsordenpunkt Det sammenhængende børne- og ungeliv Åbent - 2012/172579 SAGSRESUMÉ Flere børn og unge skal lære mere og ruste sig bedre til uddannelse, flere skal trives og have en sund opvækst, og flere

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

Folkeskolereform i København

Folkeskolereform i København Folkeskolereform i København Møde med skolebestyrelser d. 26. august 2013 Aftalen om et fagligt løft af folkeskolen Trin 1 (fra skoleåret 2014/2015): Lektiehjælp og faglig fordybelse i ydertimerne frivillig

Læs mere

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen

Folkeskolereform. Et fagligt løft af folkeskolen Folkeskolereform Et fagligt løft af folkeskolen 1 En længere og mere varieret skoledag Der indføres en skoleuge på: 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer

Læs mere

Budget 2014 - Skolereform

Budget 2014 - Skolereform Budget 2014 - Skolereform v. Skole- og Dagtilbudschef Per Hansen Budgetseminar September 2013 ØKONOMI FAGLIGT LØFT AF FOLKESKOLEN - REFORM AF SKOLEN SKOLEÅR 2014 2015 2016 2017 Samlet forventet udgift

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Folkeskolereformen Kerteminde Byskole. 17 fokuspunkter

Folkeskolereformen Kerteminde Byskole. 17 fokuspunkter Folkeskolereformen Kerteminde Byskole 17 fokuspunkter 1. En længere og mere varieret 30 timer for 0. kl. 3. kl. 33 timer for 4. kl. 6. kl. 35 timer for 7. kl. 9. kl. skoledag Overgangsperiode Henholdsvis

Læs mere

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre

Skolereformen i Greve. - lad os sammen gøre en god skole bedre Skolereformen i Greve - lad os sammen gøre en god skole bedre Dialogforum 12. maj 2014 De overordnede nationale mål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mindst 80% af

Læs mere

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014

Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 Folkeskolereformen - centrale temaer for kommunal budgetlægning for 2014 KL juli 2013 Indhold 1. Reformens nye rammer og budget 2014... 2 2. Udgangspunkt for en ny skoledag... 8 3. Realiseringen af en

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) Udklip (paragraffer), der handler om musik - og kulturskoler i lovændringerne i forbindelse med folkeskolereformen: Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. december 2013 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform

Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Målopfølgning på skolerne efter den ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Byrådet skal orienteres om hvor langt forberedelserne til den nye skolereform er kommet og hvad

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1

27-01-2014. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2014-0020938. Dokumentnr. 2014-0020938-1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Regler for holddannelse Reglerne for holddannelse er blevet justeret i den ny folkeskolelov. Dette

Læs mere