Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde"

Transkript

1 Cirkulære om overenskomst for Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde 2013 Cirkulære af 20. november 2013 Modst.nr PKAT nr. 44, 85, 0553 J.nr

2 Dataark PKAT med specifikation 44, 85 og 0553 Overenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er) I tilfælde af afsked kontaktes Pensionskasse Akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Ingeniørforeningen, IDA Den danske Landinspektørforening, DdL IDA eller DdL (for tiden IDA). Se bilag A Se bilag A ATP-sats Ansatte er omfattet af ATP-sats F. Ph.d-stipendiater omfattes dog af ATP-sats A pr. 1. januar

3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Overenskomst 1. Dækningsområde Indplacering i basisløn Indbetaling af pensionsbidrag Fravigelse af overenskomstens bestemmelser Protokollat om gammelt lønsystem Protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i lønramme samt protokollat om special- og chefkonsulenter Tillæg og særbestemmelser (Nyt og gammelt lønsystem) Hovedaftale Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser...10 Bilag A. Oversigt over overenskomstens område og pensionsordninger...13 Bilag 1. Aftale om tiltrædelse af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten...17 Bilag 2. Aftale om tiltrædelse af aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten

4 4

5 Cirkulære om overenskomst for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde Generelle bemærkninger 1. Finansministeriet har med IDA og DdL indgået vedlagte overenskomst af 20. november 2013 for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde. 2. Med overenskomsten tiltræder IDA og DdL overenskomst for akademikere i staten (Akademikeroverenskomsten) (Modst. nr ) med tilhørende bilag 1-8 og bilag A, således som den er fornyet pr. 1. april Bestemmelserne i Akademikeroverenskomsten finder anvendelse med de ændringer og tilføjelser, der følger af nærværende overenskomst. 3. Overenskomsten med IDA og DdL dækker uddannelser, som er nævnt i bilag A til overenskomsten. 4. Overenskomsten er vedlagt som bilag til cirkulæret. 5. Opmærksomheden henledes på, at en række organisationer på akademikerområdet har indgået aftale om frit organisationsvalg. Se mere på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside (www.modst.dk). 6. Der er endvidere indgået aftale om tiltrædelse af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Aftalen er vedlagt som bilag 1 til overenskomsten. 7. Der er i tilknytning til overenskomsten indgået aftale om tiltrædelse af aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger (bilag 2). 8. Finansministeriet bemyndiger hermed de enkelte ministerier til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler, jf. Akademikeroverenskomstens 6 og 29. Finansministeriet forudsætter, at ministeriet videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at aftaler kan indgås af den lokale ledelse. Tilsvarende forudsættes det, at IDA og DdL i videst muligt omfang delegerer kompetencen til det lokale niveau. 5

6 Der blev i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2008 udarbejdet en fælleserklæring om nye lønsystemer. Der henvises til bilag 2 til forliget mellem Finansministeriet og AC Lønninger og tillæg i overenskomsten og bilagene er anført i grundbeløb (niveau 31. marts 2012), medmindre andet fremgår. 9. De ansatte er omfattet af en række generelle aftaler mellem Finansministeriet og centralorganisationerne. Disse aftaler er oplistet i bilag 1 til Akademikeroverenskomsten. Dette udelukker dog ikke, at de ansatte kan være omfattet af andre generelle aftaler mellem de samme parter eller mellem Finansministeriet og IDA/DdL. 10. Der henvises i øvrigt til cirkulærebemærkningerne i Akademikeroverenskomsten. Ikrafttræden Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 11. september 2012 om overenskomst for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde (Modst. nr ). Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen Den 20. november 2013 P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 6

7 Overenskomst for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde IDA og DdL tiltræder med de i nærværende overenskomst indeholdte tilføjelser og fravigelser overenskomst for Akademikere i staten (akademikeroverenskomsten) med tilhørende bilag 1-8 og bilag A således som den er fornyet pr. 1. april Dækningsområde Overenskomsten omfatter akademikere i staten med de uddannelser, der er nævnt i tiltrædelsesoverenskomstens bilag A, og som ansættes i stillinger, der forudsætter anvendelse af en af de uddannelser, der er nævnt i dette bilag. 2. Indplacering i basisløn Akademikeroverenskomsten 4 finder anvendelse med følgende undtagelse til stk. 2: 1. Levnedsmiddelingeniører indplaceres i basislønforløbet 1, 2, 4, 5, 6, hvor løntrin 4 er 2-årigt. Cirkulærebemærkning: Akademi-, teknikum- og diplomingeniører følger det generelle lønforløb (basisløntrin 4, 5, 6, 8, hvor trin 4 er 2-årigt). 3. Indbetaling af pensionsbidrag Akademikeroverenskomstens 10 finder anvendelse med følgende undtagelse til 10, stk. 5: Ansættelsesmyndigheden indbetaler pensionsbidragene til de pensionsordninger, der er nævnt i tiltrædelsesoverenskomstens bilag A. 7

8 4. Fravigelse af overenskomstens bestemmelser Akademikeroverenskomstens 29 finder anvendelse med følgende tilføjelse: Kopi af den lokale aftale sendes til IDA/DdL. 5. Protokollat om gammelt lønsystem Akademikeroverenskomstens bilag 2, protokollat om gammelt lønsystem, finder anvendelse med følgende undtagelser til 1, stk. 2: 1. Levnedsmiddelingeniører indplaceres i løntrinsforløbet 1-7. Der kan ske personlig oprykning til trin Civilingeniører og landinspektører indplaceres i løntrinsforløbet Protokollat om ansatte i stillinger klassificeret i lønramme samt protokollat om special- og chefkonsulenter Akademikeroverenskomstens bilag 3 og 4 finder anvendelse med følgende undtagelse: Klassificering af nyoprettede stillinger i lønramme 35 og 36 efter bilag 3 i Akademikeroverenskomsten samt indplacering af nyoprettede stillinger som specialkonsulent eller chefkonsulent efter bilag 4 i Akademikeroverenskomsten, kan efter nærværende overenskomst ske uden forudgående aftale. Vedkommende tillidsrepræsentant orienteres ved stillingsoprettelser og kan kræve forhandling af indplaceringen. 7. Tillæg og særbestemmelser (Nyt og gammelt lønsystem) Tillæg og særbestemmelser i bilag 6 til Akademikeroverenskomsten finder anvendelse for ansatte efter nærværende overenskomst med følgende tilføjelser: 8

9 Ad Samtlige ministerier Rådighedstillæg efter Akademikeroverenskomstens bilag 6, A. Samtlige ministerier: Ud over det i pkt. 10 nævnte anvendelsesområde, finder pkt. 10 tilsvarende anvendelse for landinspektører. Ad Erhvervs- og Vækstministeriet Søfartsstyrelsen I henhold til aftale af 15. december 2003 mellem Finansministeriet og Ingeniørforeningen i Danmark ydes et tillæg på kr. *, jf. aftale af 18. august 2003 mellem Søfartsstyrelsen og Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen om rejsetid for overenskomstansatte skibsinspektører i Søfartsstyrelsen Ad Forsvarsministeriet Rådighedsvagttillæg efter Akademikeroverenskomstens punkt D5 finder anvendelse med følgende tilføjelser: 1. Rådighedsvagttillægget er pensionsgivende. 2. Rådighedsvagttillægget dækker tillige ingeniører ved Forsvarets Materieltjenestes laboratorium. Rådighedsvagttillæg efter Akademikeroverenskomstens punkt D6 finder anvendelse med følgende tilføjelse: Rådighedsvagttillæg vedrørende Barsebäck beredskabet er pensionsgivende. Ad Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Energistyrelsen Rådighedsvagttillæg efter Akademikeroverenskomstens punkt 1 finder anvendelse med følgende tilføjelse: Rådighedsvagttillægget er pensionsgivende. Ad Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Dyrlæger og mejeriingeniører i Fødevarestyrelsen Rådighedsvagttillæg efter Akademikeroverenskomstens punkt D1 finder tilsvarende anvendelse for levnedsmiddelingeniører og -kandidater. 9

10 Der er ikke med den ændrede formulering tilsigtet nogen ændring i det hidtidige anvendelsesområde. Ad Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående uddannelser Ingeniører ved DTU Veterinærinstitut, Afdeling for Virologi, Lindholm Til ingeniører ved DTU Veterinærinstitut, Afdeling for Virologi, Lindholm ydes et tillæg (Lindholmtillæg) på kr.* årligt, jf. aftale af 14. februar 1997 mellem Statens Veterinære Institut for Virusforskning og Ingeniørforbundet. Diplom- og eksportingeniøruddannelsen Akademikeroverenskomstens punkt D38 finder anvendelse med følgende tilføjelse: Ingeniørdocenter og gæsteingeniørdocenter aflønnes svarende til lønnen til en statstjenestemand i lønramme 37. For teknikumingeniører og akademiingeniører, der underviser ved ingeniørhøjskolerne, sker beregningen af løn og anciennitet efter de for civilingeniører gældende regler. Teknikumingeniører og akademiingeniører, der underviser ved ingeniørhøjskolerne, indplaceres således i løntrinsforløbet Denne bestemmelse gælder alene for ansatte på gammelt lønsystem. 8. Hovedaftale For overenskomsten gælder hovedaftale af 28. maj Ikrafttrædelses- og opsigelsesbestemmelser Overenskomsten har virkning fra 1. april 2013 og kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst den 31. marts Samtidig ophæves overenskomst af 10. september 2012 for akademikere under IDAs og DdLs forhandlingsområde (Perst. nr ) med tilhørende protokollater og aftaler for så vidt angår de af nærværende overenskomst omfattede grupper samt pr. 1. august 2013 for så vidt angår akademikere under IDA og DdL s forhandlingsområde: a) Aftale om arbejdstid mv. for lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, for tiden aftale af 28. november 2008 om arbejdstid mv. for lærere ved erhvervsskolerne (handelsskoler, tekniske skolerlandbrugsskoler). 10

11 b) Aftale af 27. oktober 2010 om ændring af reglerne for vejledere af pædagogikumkandidater ved de gymnasiale uddannelser. c) Protokollat af 5. maj 2010 om tillæg til adjunkter og lektorer mv. ved professionshøjskoler d) Protokollat til overenskomst for akademikere i staten af 12. oktober 1998 Stillingsstruktur for Danmarks Erhvervspædagogiske Læreruddannelse København, den 20. november 2013 IDA Finn R. Larsen/Lone Retoft DdL Finn R. Larsen/Lone Retoft Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 11

12 12

13 Bilag A Oversigt over overenskomstens område og pensionsordninger I nedenstående oversigt er det anført, hvilke kandidat- og bacheloruddannelser mv. der er omfattet af overenskomsten, ligesom det fremgår hvilken organisation, der er forhandlingsberettiget i forhold til de respektive uddannelser. Nye kandidatuddannelser optages løbende i overenskomsten på grundlag af grænsedragning mellem de relevante (akademiker)organisationer. Cirkulærebemærkning: På grundlag af grænsedragning af nye uddannelser mellem akademikerorganisationerne ajourfører Finansministeriet løbende bilag A. Der udsendes særskilt cirkulære om eventuelle ændringer/tilføjelser. Kandidatuddannelser som nævnt i bilag A, der gennemføres med udgangspunkt i en professionsbacheloruddannelse, er omfattet af overenskomsten, medmindre andet fremgår nedenfor. Det er forudsat, at de pågældende kandidater udfører akademisk arbejde og ikke er omfattet af anden gældende overenskomst. Overenskomsten omfatter ikke ledere og lærere med en grunduddannelse, der er omfattet af CO10 s organisationsaftaler for professionshøjskolerne, og som med udgangspunkt i professionsbacheloruddannelsen har gennemført en kandidatuddannelse. Det fremgår endvidere til hvilke pensionsordninger, pensionsbidrag skal indbetales, jf. overenskomstens 3. I henhold til overenskomstens 3 er der jf. 10, stk. 7 i overenskomst for akademikere i staten aftalt følgende fravigelser fra det generelt gældende om indbetaling af pensionsbidrag. a) Akademikere ansat inden den 1. april 1977 ved handelsskoler i henhold til overenskomsten med Gymnasieskolernes Lærerforening kan fortsat indbetale pensionsbidrag til MP Pension. 13

14 Cirkulærebemærkninger til Bilag A: Om uddannelserne henvises der til bekendtgørelse fra Ministeriet for Videnskab, Teknologi og udvikling nr. 814 af 29. juni 2010 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen) og til tidligere bekendtgørelser. På de områder, hvor der er en delt forhandlingsret, indestår de berørte organisationer for, at arbejdsgiveren har opfyldt sin forhandlings- og orienteringspligt ved henvendelse til en af de respektive organisationer. Det påhviler organisationerne selv at informere og koordinere indbyrdes, således at uklarheder omkring placering af forhandlingsretten ikke kommer til at ligge arbejdsgiveren til last. Som anført i de generelle bemærkninger i cirkulæret, pkt. 5, har en række organisationer på akademikerområdet indgået aftale om frit organisationsvalg. Bemærkningerne omfatter tilsvarende oversigten over pensionsordninger. Ansættelse af akademiske medarbejdere med udenlandsk uddannelse Ansættelse efter overenskomsten af akademiske medarbejdere med udenlandsk uddannelse sker, hvor uddannelsen er på niveau med og er sammenlignelig med en uddannelse som nævnt i bilag A. Ved ansættelse af akademiske medarbejdere med udenlandske uddannelser kan ansættelsesmyndigheden i tvivlstilfælde indhente en vurdering af uddannelsens niveau hos Styrelsen for Universiteter og Internationalisering. Udenlandske uddannelser, som Styrelsen for Universiteter og Internationalisering tidligere har vurderet, kan findes på styrelsens hjemmeside I de tilfælde hvor Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har tilvejebragt ækvivalensvurdering med henblik på opnåelse af en dansk autorisation, jf. 2a, stk. 1, nr. 1, i lovbekendtgørelse nr. 371 af 13. april 2007, og uddannelsen på den baggrund kan henføres til en specifik dansk uddannelse i bilag A, er uddannelsen omfattet af overenskomsten på de vilkår, der gælder for den tilsvarende danske uddannelse i bilag A. 14

15 I. Kandidatuddannelser m.fl. Uddannelse Akademiingeniør Cand.brom. (Bromatolog) Cand.geom. (Landinspektør) Cand.it /Kandidat i informationsteknologi Forhandlingsberettiget organisation Ingeniørforeningen, IDA Den Danske Landinspektørforening, DdL Forhandlingsretten følger den adgangsgivende eksamen Pensionsordning Ingeniørforeningens Pensionskasse: Ingeniørpension, Danske Civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) Den af den Danske Landinspektørforening etablerede pensionsordning Pensionskassen følger den adgangsgivende eksamen Overenskomsten omfatter alene kandidater i informationsteknologi, der er optaget på cand.it-uddannelsen på grundlag af en adgangsgivende eksamen (bachelorgrad eller anden uddannelse), der henhører under overenskomstens dækningsområde. Cand.polyt. (Civilingeniør) Cand.scient. i datateknik Cand.scient. i human ernæring Cand.scient.med. Cand.scient.techn. Cand.techn.al. (Levnedsmiddelkandidat) fra levnedsmiddel-, kødindustriog mejerilinjen Ingeniørforeningen, IDA Ingeniørforeningens Pensionskasse: Ingeniørpension, Danske Civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) Levnedsmiddelkandidater m.fl., der er ansat 30. september 2007 eller tidligere og som har deres pensionsordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), opretholder denne i PJD som en personlig ordning. Diplomingeniør Eksportingeniør Levnedsmiddelingeniør Ingeniørforeningen, IDA Ingeniørforeningens Pensionskasse: Ingeniørpension, Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) Levnedsmiddelingeniører m.fl der er ansat 30. september 2007 eller tidligere og som har deres pensionsordning i Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger (PJD), opretholder denne i PJD som en personlig ordning. Teknikumingeniør Ingeniørforeningen, IDA Ingeniørforeningens Pensionskasse: Ingeniørpension, Pensionskassen for teknikum- og diplomingeniører (ISP) 15

16 II. Bachelorer mv. Uddannelse Bachelorer, som efter 3 års studier af en kandidatuddannelse eller anden uddannelse, der henhører under overenskomstens dækningsområde, har erhvervet bachelorgraden BS eller BSc. Forhandlingsberettiget organisation Følger kandidatuddannelsen, jf. I. Pensionskasse Ingeniørforeningens pensionskasse: Ingeniørpension, Danske Civil- og akademiingeniørers Pensionskasse (DIP) 16

17 Bilag 1 Aftale om tiltrædelse af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten IDA og DdL tiltræder rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten, således som den er fornyet pr. 1. april København, den 20. november 2013 IDA Finn R. Larsen/Lone Retoft DdL Finn R. Larsen/Lone Retoft Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 17

18 18

19 Bilag 2 Aftale om tiltrædelse af aftale om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten IDA og DdL tiltræder aftale mellem Akademikerne og Finansministeriet af 26. juni 2013 om ansættelsesvilkår for akademikere i introduktionsstillinger i staten (Modst.nr ). København, den 20. november 2013 IDA Finn R. Larsen/Lone Retoft DdL Finn R. Larsen/Lone Retoft Finansministeriet P.M.V. E.B. Mogens Esmarch 19

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 1. juli 2013. Modst.nr. 020-13 Cirkulære om overenskomst for Akademikere i staten 2013 Cirkulære af 1. juli 2013 Modst.nr. 020-13 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 540, 553, 564, 580, 750

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12

Akademikere i staten. Cirkulære om overenskomst for. Cirkulære af 26. marts 2012. Modst.nr. 013-12 Cirkulære af 26. marts 2012 Modst.nr. 013-12 PKAT nr. 21, 22, 23, 28, 38, 39, 43, 46, 49, 64, 69, 84, 86, 89, 108, 286, 287, 553, 564, 580, 750 J.nr. 10-332/31/17 Cirkulære om overenskomst for Akademikere

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i amter m.v. AMTSRÅDSFORENINGEN 33.01.1 Side 1 ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET CIVILØKONOMERNE DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK FARMACEUTFORENING DANSK KIROPRAKTOR-FORENING DM (DANSK MAGISTERFORENING)

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Tekniske designere, byggeteknikere, produktionsteknologer, bygningskonstruktører, procesteknologer, konserveringsteknikere/b.sc., inventarkonduktører og tekniske designerelever

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. Akademikere i KL

Overenskomst. Akademikere i KL Overenskomst Akademikere i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013 Overenskomst for Akademikere i KL mellem KL og DJØF/DM/IDA pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK)

Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) 2013 Cirkulære af 4. juli 2013 Modst.nr. 021-13 PKAT nr. 236, 238, 240 J.nr. 12-333/00-61 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Ledere og lærere ved produktionsskoler

Ledere og lærere ved produktionsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved produktionsskoler 2014 Cirkulære af 20. juni 2014 Modst. nr. 044-14 PKAT nr 0537 J.nr. 2013-1513-048 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv.

Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lektorer og studielektorer ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 23. oktober 2013 Modst.nr. 047-13 PKAT nr. 0201, 0211, 0225 J.nr. 12-333/31-67 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F)

Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) Cirkulære om organisationsaftale for Rengøringsassistenter, specialarbejdere og visse erhvervsuddannede m.fl. i staten mv. (3F) 2014 Cirkulære af 1. april 2014 Modst.nr. 016-14 PKAT nr. 200, 247, 248,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Kostfagligt uddannet personale - køkken. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Finansministeriet, CO10, Kost & Ernæringsforbundet samt Fagligt Fælles Forbund Den Offentlige Gruppe Kostfagligt uddannet personale - køkken (økonomaer,

Læs mere

Vagtfunktionærer i staten mv.

Vagtfunktionærer i staten mv. Cirkulære om organisationsaftale for Vagtfunktionærer i staten mv. 2013 Cirkulære af 29. august 2013 Modst.nr. 032-13 PKAT nr. 252 J.nr. 12-333/02-22 Dataark PKAT med specifikation 252 Vagtfunktionærer

Læs mere

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler)

Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) Cirkulære af 31. oktober 2011 Perst.nr. 055-11 PKAT 607, 609 J.nr. 10-331-47 Cirkulære om organisationsaftale for Ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv.

Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. Cirkulære om overenskomst for Lærere og pædagogiske ledere ved gymnasieskoler mv. 2013 Cirkulære af 28. juni 2013 Modst.nr. 018-13 PKAT nr. 0088, 0623 J.nr. 13-333/51-75 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2008 Cirkulære af 24. juni 2009 Perst. nr. 039-09 PKAT nr. 107 J.nr. 08-333/74-3 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 - studenterundervisere

Læs mere

Studenterundervisere ved universiteter mv.

Studenterundervisere ved universiteter mv. Cirkulære af 8. februar 2012 Perst.nr. 007-12 PKAT nr. 107 J.nr. 10-333/74-5 Cirkulære om overenskomst for Studenterundervisere ved universiteter mv. 2011 Dataark PKAT med specifikation PKAT nr. 107 -

Læs mere

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler

Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 011-14

Læs mere

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre

Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om overenskomst for Forstandere og øvrige chefstillinger ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af den 19. november 2009 Perst. nr. 062-09 PKAT nr. 621 J.nr. 07-332/31-7 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner

31.01 O.13 34/2014 Side 1. Overenskomst for akademikere ansat i kommuner Side 1 Overenskomst for akademikere ansat i kommuner KL Arkitektforbundet Bibliotekarforbundet Djøf - Danmarks Jurist- og Økonomforbund Dansk Kiropraktor Forening DM (Dansk Magisterforening) Dansk Mejeriingeniør

Læs mere

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v.

OVERENSKOMST for akademikere ansat i regioner m.v. Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN ARKITEKTFORBUNDET BIBLIOTEKARFORBUNDET C3 LEDELSE OG ØKONOMI DANMARKS JURIST- OG ØKONOM FORBUND DANSK KIROPRAKTOR FORENING DANSK MEJERIINGENIØR FORENING DANSK

Læs mere

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste

IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 058-11 PKAT nr. 239 J.nr. 10-333/67-5 Cirkulære om organisationsaftale for IT-medarbejdere (PROSA) i statens tjeneste 2011 Dataark PKAT med specifikation 239 Edb-medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2

Offentligt ansatte 2008-2011. Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere. Den Offentlige Gruppe 2 Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund Landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere 1. oktober 2008-31. marts 2011

Læs mere

Senior- og fratrædelsesordninger

Senior- og fratrædelsesordninger Cirkulære om aftale om Senior- og fratrædelsesordninger 2008 Cirkulære af 12. december 2008 Perst. nr. 075-08 PKAT nr. J.nr. 08-646-8 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Ændringer

Læs mere

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland

Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland Cirkulære om overenskomst for Juridiske kandidater og universitetsøkonomer mv. i statens tjeneste i Grønland 2014 Cirkulære af 21. maj 2014 Modst.nr. 030-14 J.nr. 2014-0513-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere