Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015"

Transkript

1 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del, Kapitel 8 KIRURGI 1. SEPTEMBER 2015

2 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1. udgave, 1. oplag 2015 Redaktion: Foreningen af Speciallæger Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) Grafisk tilrettelægning: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 2

3 KAPITEL 8 KIRURGI SPECIALE honorering (common trunk) Stk. 1 Diagnostik og behandling konsultation 70, konsultation 429, konsultation 138, Senere konsultation 138, Telefonkonsultation 69, Telefonisk rådgivning til praktiserende læge 214, Tillæg for rekvirering af tolkebistand 110, Tillæg til konsultation med tolk 159, Tillæg til konsultation med døvetolk 99, Kørselstillæg ved besøg pr. påbegyndt km 1401 Besøg Stk. 2 Tillægsydelser 2101 Biopsi 76, Blokadebehandling 68, Ultralydsscanning 294, Pulsoxymetri 311, Cystoskopi 698, Ano-rektal, ultralyd 1396, Total koloskopi 2786, Dopplerundersøgelse af vener 539, Duplexscanning af vener 1228, Oesophago-, gastro- og duodenoskopi 1396, Anoskopi 50, Kontrolanoskopi 25, Rektoskopi 151, Sigmoideo-koloskopi 1396, Tatovering af colon tumor 112, Ileumbiopsi 421, Rekvisition af blæk og kanyler til tatovering af colontumor 0,00 C. Urologi 2102 Cystometri 288, Uroflowmetri 144, Tryk-flow undersøgelse 433, Flexibel cystoskopi til mænd 1396, Residualurin, ultralyd 144, Ano-rektal, ultralyd (prostata) 1396,28 Stk. 3 Særydelser Gruppe I 3110 Incision af absces 429, Incision af cyste 429,39 Gruppe I 3113 Injektionsbehandling af hæmoroider 429, Hæmoroidebehandling ved ligatur 429, Fjernelse af negl 429, Aspirationscytologi 429,39 C. Urologi Gruppe I 3112 Bougiebehandling af urethrastrictur 429, Tapning af vandbrok 429, Aspirationscytologi 429,39 Gruppe II 3120 Fjernelse af svulst i hud/underhud 851,74 3

4 3124 Revision og sammensyning af sår 851, Trucut biopsi 851,74 Gruppe III 3131 Plastiske operationer (korrigererende hudoperationer) 1068, Operation af for kort forhudsstreng 1068,29 Gruppe III 3130 Fjernelse af svulst i brystet 1068, Analoperationer (ekskl. Ydelse 3114), hæmoroidebehandling ved ligatur) 1068, Fjernelse af negleleje (inkl. evt. fjernelse af negl) 1068, Fjernelse af polyp, rectum 1068, Fjernelse af polyp, colon 1068, Fjernelse af byld på haleben 1068,29 Gruppe IV 3132 Operation for forhudsforsnævring 1493,80 Gruppe IV 3140 Operation for lyskebrok, navlebrok 2321, Arterie temporalis biopsi 1493, Operation for brystudvikling 1493,80 Gruppe V Brokoperation med plastik med eller uden indsættelse af netprotese 4256, Brokoperation med plastik for recidiv med eller uden indsættelse af protese 4256,97 C. Urologi Gruppe V 3165 Operation af vandbrok, testis 4256,97 Gruppe VI 3801 Duplexscanning af vener 1228, Operation for åreknude, ekskl. lyske, højre ben 2555, Operation for åreknude, ekskl. lyske, venstre ben 2555, Operation for åreknuder i lyske, højre ben 4668, Operation for åreknuder i lyske, venstre ben 4668,54 Stk. 4 Særydelser 3304 Rensning og forbinding af småsår i 2. eller senere konsultation 315,55 Stk. 5 Laboratorieydelser Antal enheder 7311 Spermaundersøgelse S - X Amylase U - X Amylase 3 Honoraret pr. enhed er kr. 12,84 (niveau ). 4

5 Stk. 6 Ved flere operationer i samme konsultation ydes sædvanlig takst for 1. operation og 50 % af taksten for de følgende operationer. Der kan ikke honoreres for mere end 5 operationer i samme konsultation. Ved anvendelse af følgende ydelse angives den pågældende ydelse på regningen ved at erstatte ydelsesnummeret med 32xx således, at de sidste to cifre angiver den pågældende ydelse. Stk. 7 Ydelser foretaget i henhold til denne overenskomst efter regionsrådets beslutning. Rammeydelser, særydelser 5001 Sterilisation af mand 2574,35 Rammeydelser, tillægsydelser 5009 Ultralydscanning af øvre abdomen 798,57 Anmærkning til 1: Konsultationshonorar ydes ikke samtidig med honorar for særydelse. Tillægsydelser honoreres enten som tillæg til konsultation eller som tillæg til særydelse. Pr. den kan speciallæger, der har autorisation i kirurgi eller urologi kun anvende tillægsydelser og særydelser anført under common trunk og eget grenspeciale. Dog kan speciallæger, som udelukkende har autorisation i grundspecialet kirurgi eller i et andet grenspeciale end kirurgi eller urologi, og som har praktiseret efter overenskomst om speciallægehjælp i kirurgi, fortsætte deres nuværende ydelsesmønster (år 2014) som en personlig ordning, der ikke kan overdrages til andre. Anmærkning til 1, stk. 2 (ydelse 2403): For udført kontrolskopi ydes halvt honorar. Ved kontrolskopi forstås en endoskopisk ydelse, der har til formål at kontrollere resultatet af en given behandling i den samme konsultation. Anmærkning til 1, stk. 2 (ydelserne 1801, 2108 og 2109): Ydelse 1801 (rekvisition af blæk og kanyler til tatovering af colon tumor) skal registreres sammen med ydelse 2310 (tatovering af colon tumor). Anmærkning til 1, stk. 2 og 3: Ydelsen Dopplerundersøgelse (2115), samt operationerne i gruppe VI holdes uden for grundlaget for beregning af omsætningsbegrænsninger, jf. 51 og 52. Dette ændres dog i takt med den gradvise indførelse af knækgrænser for alle overenskomstydelser i løbet af overenskomstsperioden til , jfr. Protokollat af om overenskomstydelser friholdt af knækgrænser. Anmærkning til 1, stk. 3: Ydelserne 3800 og 3801 kan kun honoreres sammen med øvrige 38xx. Anmærkning til 1, stk. 4: Der ydes ikke honorar for anlæggelse af gipsbandager. 2. Rekvisition Stk. 1 Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres anæstetika samt beroligende og smertestillende midler til anvendelse i forbindelse med endoskopi og operation. 5

6 Stk. 2 Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres gipsbind, zinklimbind og plasterbind. Stk. 3 Ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres blækpatroner og kanyler, som anvendes til ydelsen tatovering af colon tumor (ydelse 2310). Stk. 4 Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres medikamenter til udrensning af colon. Stk. 5 Til brug ved behandling af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan rekvireres scleroseringsmidler til injektion af hæmoroider og tapning af vandbrok. Stk. 6 Til brug ved behandling i praksis af såvel gruppe 1- som gruppe 2-sikrede kan speciallæger ved udførelse af brokoperationer med plastik, jf. 1, stk. 3, rekvirere netprotese. Stk. 7 Der henvises i øvrigt til kapitel VI i overenskomstens generelle del. 3. Limitering Der er ikke fastsat særlige bestemmelser. Der henvises til overenskomstens generelle del, Fortsat behandling/udvidet henvisning Stk. 1 Praktiserende kirurger har adgang til at henvise til praktiserende speciallæge i gynækologi for så vidt angår udredning af mave-tarmkirurgiske og urologiske patienter, samt til praktiserende speciallæger i plastikkirurgi i tilfælde, hvor indgrebet kun kan udføres under anvendelse af plastikkirurgiske teknikker. Speciallægen udfærdiger henvisning og giver den oprindeligt henvisende læge meddelelse herom. Praktiserende speciallæger i kirurgi kan henvise til praktiserende speciallæger i intern medicin, gastroenterologi. Anmærkning til 4, stk. 1: Den nævnte henvisningsadgang gælder alene for udredning i et ubrudt patientforløb på basis af den oprindelige henvisning. Stk. 2 Der henvises i øvrigt til overenskomstens generelle del, Analogisering Stk. 1 Speciallægen kan for operationer, der ikke er anført i ydelseslisten, jf. 1, stk. 3, beregne sig honorar ved analogisering af den pågældende operations omfang med de i listen anførte. Der kan ikke analogiseres til ydelser uden for operationsgruppe I - IV. Der kan alene analogiseres i situationer, hvor det ikke på forhånd kan vides eller planlægges, at det bliver nødvendigt at udføre en operation, som ikke er omfattet af 1, stk. 3. Hvis det på forhånd kan vides, at operationen ikke er omfattet af x (operationsydelse) og dermed ikke kan analogiseres, skal speciallægen i stedet indgå en aftale i henhold til 64 med regionen. Stk. 2 En speciallæge kan maximalt honoreres for analogiseringer svarende til et antal på 0,5 procent af det årlige antal operationer den pågældende speciallæge har foretaget det foregående år. Beregningen af antallet af analogiseringer bygger på det samlede antal operationer foretaget det foregående år. 6

7 Således vil antallet af analogiseringer, der kan laves af en speciallæge i eksempelvis 2015, være 0,5 procent af de operationer, speciallægen foretog i 2014 Stk. 3 Speciallægen skal i forbindelse med afregningen til regionen angive, hvilken operation, der er udført, samt hvilken operation, der jf. 1, stk. 3, er analogiseret til. Ved analogisering anvendes ydelsesnumre med henholdsvis 41xx til 1. operationer og 42xx til følgende operationer, hvor de to sidste cifre angiver, hvilken ydelse, der analogiseres til. I de tilfælde, hvor en operationsydelse har en særlig limitering, indgår analogiseringsydelsen i denne optælling. Stk. 4 Analogiseringen kan af regionen forelægges til drøftelse i samarbejdsudvalget med henblik på vurdering og eventuel afgørelse heraf, jf. 69 i overenskomstens generelle del. Stk. 5 Samarbejdsudvalget kan i tvivlstilfælde forelægge sager vedrørende analogiseringen for SSU. Anmærkning til 5, stk.3: Når et nyt elektronisk afregningssystem indføres, skal denne redegørelse ske i et særligt tekstfelt i forbindelse med afregningen. Protokollat om anæstesiologisk bistand i kirurgisk speciallægepraksis: Parterne er enige om at drøfte muligheden for anæstesiologisk bistand (universal anæstesi, spinal-epidural) i forbindelse med store brok, andengangsbrok, store åreknuder m.v. samt tilhørende rekvisitionsordning, når en modernisering af det anæstesiologiske speciale er tilendebragt. Protokollat af om praksisplanlægning for specialet Kirurgi: Parterne er enige om, at regionerne fra den i praksisplanlægningen kan udpege de enkelte speciallægepraksis inden for specialet Kirurgi til at varetage enten kirurgi eller urologi. Udpegning af praksis skal ske under hensyntagen til nuværende specialisering således at praksis, der i dag fortrinsvis varetager kirurgi, forbliver kirurgiske praksis, urologiske praksis forbliver urologiske. For eksisterende praksis uden defineret grenspecialisering kan regionen i praksisplanen angive specialisering ved salg. Ved praksisoverdragelse er speciallægen forpligtet til at søge praksis overdraget i overensstemmelse med praksisplanens retningslinjer for specialisering. Såfremt speciallægen ikke kan overdrage praksis til det i praksisplanen definerede grenspeciale, kan det mellem speciallægen og regionen aftales, at der sker overdragelse til anden grenspecialisering. Det er alene regionen, der afgør, hvorvidt en praksis kan overdrages til et andet grenspeciale end forudsat i praksisplanen. Såfremt en speciallæge ikke kan overdrage en praksis, som mens speciallægen har haft den er blevet udpeget til grenspecialisering, har speciallægen krav på erstatning i henhold til overenskomstens 6. 7

8 Ikrafttrædelse: Aftalen træder i kraft den

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar:  konsultation ,94 71,50 1. konsultation ,36 434,36 2. Takstkort 22A Reguleringsprocent: Overenskomstens specielle del, kapitel 8 13,6% Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 71,50 1.

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2.

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation. 0105 63,10 71,24 1. konsultation. 0110 382,36 431,68 2. Takstkort 22A Diagnostik og behandling 1, stk. 1: Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 63,10 71,24 1. konsultation 0110 382,36 431,68 2. konsultation 0120 123,14 139,03

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: Kørselstillæg ved besøg pr. påbegyndt km. 1101* 10,94 12,35 Besøg 1401 415,14 468,69

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: Kørselstillæg ved besøg pr. påbegyndt km. 1101* 10,94 12,35 Besøg 1401 415,14 468,69 Takstkort 25A Sikringsgruppe 1 + 2 Konsultation mv. 1, stk. 1: E-mail konsultation 0105 62,94 71,06 1. Konsultation 0110 378,27 427,07 2. Konsultation 0120 121,82 137,53 Senere konsultation 0130 121,82

Læs mere

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS)

ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015. (revideret) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OVERENSKOMST OM OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF AF SPECIALLÆGER (FAS) (FAS) OG OG REGIONERNES LØNNINGS- OG OG TAKSTNÆVN (RLTN) ØJENLÆGEHJÆLP (OFTALMOLOGI) 1. september 2015 2015 (revideret) Overenskomst

Læs mere

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016

Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Intern medicin speciale 08, Kapitel 7 INTERN MEDICIN 1. OKTOBER 2016 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN)

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER (FAS) OG REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN (RLTN) DERMATO-VENEROLOGI 1. APRIL 2017 Overenskomst om Dermato-venerologi speciale 04, Kapitel

Læs mere

konsultation 686, Telefonkonsultation 70,

konsultation 686, Telefonkonsultation 70, KAPITEL 6. Gynækologi og obstetrik speciale 07 Alle honorarer i kapitlet er angivet i 1. oktober 2014 niveau. 1. Honorering Konsultationsydelser 0110 1. konsultation 686,89 0130 0105 Senere konsultation

Læs mere

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017

Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Pædiatri speciale 25, Kapitel 14 PÆDIATRI 1. JANUAR 2017 Overenskomst om Speciallægehjælp mellem Foreningen af Speciallæger (FAS) og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1. udgave,

Læs mere

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009

Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Delmodernisering af specialerne kirurgi og intern medicin 2009 Indledning I forbindelse med sidste overenskomstforhandling blev parterne enige om at etablere hurtigere og mere smidige moderniseringer af

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 001-10 Faglig modernisering af specialet plastkirurgi Specialet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 032-12 Ændring af ydelsesbeskrivelse for intern medicin og

Læs mere

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: ,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi

Ydelse: Note 2) Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: ,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi Takstkort 21A Sikringsgruppe 1 + 2 Dermatologi 1, stk. 2: 0105 62,94 70,81 Telefonisk rådgivning til praktiserende læge - Dermatologi 0107 204,47 230,03 0110 408,94 460,06 0120 131,70 148,16 0130 131,70

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ørelægehjælp 21 Generelle oplysninger Reguleringsprocent Generelle ydelser: 12,9% Dermatologi: 11,8% Gynækologi: 12,2% Øjenlæge: 11,2% Ørelæge: 11,3% Pædiatri: 11,2% Diagnostisk radiologi 10,1% Lokalaftaler

Læs mere

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN)

OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) OVERENSKOMST OM SPECIALLÆGEHJÆLP MELLEM FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OG REGIONERNES LØNNINGS- OG T AKSTNÆVN (R L TN) (F AS) Psykiatri 1. 2 ju 0 n 1 i 5 2015 Overenskomst om speciallægehjælp Speciel del,

Læs mere

Henvendelse om denne overenskomst rettes til: Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9, 2100 København 0. Tlf.: (01) 38 55 00.

Henvendelse om denne overenskomst rettes til: Foreningen af Speciallæger, Trondhjemsgade 9, 2100 København 0. Tlf.: (01) 38 55 00. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORENINGEN AF SPECIALLÆGER AFTALE MELLEM REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN OG FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OM FAGLIG MODERNISERING AF SPECIALET GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK

Læs mere

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982.

Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya og Foreningen af Speciallæger vedrørende ørelægehjælp på Færøerne. Gældende fra 1. oktober 1982. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR-lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra, eru tygum vælkomin at boða frá við at trýsta á her Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa

Læs mere

1. Overenskomstens parter.

1. Overenskomstens parter. Hesin sáttmáli er skannaður og OCR- lisin. Tískil kunnu ymiskar villur koma fyri. Um tygum koma fram á onkra villu, eru tygum vælkomin at boða frá her. Overenskomst mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anden speciallægehjælp 27A Anæstesiologi 01 44 27B Anæstesiologi 01 45. Opdateret 01-06-2001 Side 1

Indholdsfortegnelse. Anden speciallægehjælp 27A Anæstesiologi 01 44 27B Anæstesiologi 01 45. Opdateret 01-06-2001 Side 1 Gældende fra den 1. april 2001 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Omfatter speciale(r) Side Almen lægegerning 2A Dagtid. Grundhonorarer og honorarer 80 12 3A Dagtid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80

Læs mere

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 69,30

Ydelse: Ydelsesnummer: Grundhonorar: Honorar: E-mail konsultation 0105 62,94 69,30 Takstkort 40A Reguleringsprocent: Overenskomstens specielle del, kapitel 5 12,3% København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner -, Sikringsgruppe 1 + 2 E-mail konsultation 0105 62,94 69,30 Røntgenundersøgelser

Læs mere

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale.

UDKAST. 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. UDKAST 3 aftale om operation for grå stær i øjenlægepraksis-grundaftale. 1 Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Region Syddanmark og en kreds af praktiserende øjenlæger i regionen i henhold til Landsoverenskomstens

Læs mere

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt.

Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Hvordan bruges ydelserne i speciallægepraksis korrekt. Munkebjerg 2013 Bo Lasthein Andersen Konsultationstaksterne: 0110, 0120, 0130 samt 0201(telefonkons.): Omfatter undersøgelse, diagnose, behandling

Læs mere

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler.

Kontrakten omfatter den på www.sygehusvalg.dk eller www.sygehusvalg.sundhed.dk oplyste matrikel og kan ikke foregå på andre matrikler. N O T A T Bilag 7: Plastikkirurgi efter excessivt vægttab Bilag 7 til kontrakt af 1. september 2013 mellem Danske Regioner og leverandører, der udfører behandlinger under udvidet frit sygehusvalg for somatiske

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.02.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for søvnapnø under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1. Betegnelsen

Læs mere

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning.

Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. 1 Bilag C: Urologiske udredningsforløb og undersøgelser Bilag til kontrakt mellem Danske Regioner og leverandører der udfører hurtig udredning. Indhold Side 11.12.2013 0. UDREDNING OG UNDERSØGELSER FOR

Læs mere

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.05.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for regionsfunktionen plastikkirurgi efter excessivt vægttab under specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet plastikkirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. behandling af recidiv varicer og varicer med komplikationer, herunder kirurgisk behandling samt endovenøs laser eller radiofrekvensbehandling

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: Gruppe 1-sikrede: 0,17% Gruppe 2-sikrede: 0,17% Gruppe 2-tilskud: 1,21 Tidspunkt- og patienttypeopdeling Patienttype mandag-fredag 8-16 A-vagt B-vagt Gruppe 1-sikrede

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: endokrinologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,58 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,58 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,58 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

3-partsgruppen for Kirurgi

3-partsgruppen for Kirurgi 3-partsgruppen for Kirurgi Handlingsplan 2010 Endoskopi Hovedformålet med 3-partsgruppens arbejde er: 1) At styrke de formelle rammer omkring samarbejdet 2) At sikre en optimal opgavefordeling indenfor

Læs mere

Plan for speciallægepraksis i Region Sjælland DEL II: Specialer. Delplan for kirurgispecialet

Plan for speciallægepraksis i Region Sjælland DEL II: Specialer. Delplan for kirurgispecialet Plan for speciallægepraksis i Region Sjælland DEL II: Specialer Delplan for kirurgispecialet Primær Sundhed april 2008 Delplan for kirurgi Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 1.1 Resumé af arbejdsgruppens

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.05.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet: urologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer. 1.

Læs mere

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi

Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Fagområdet Kolorektal kirurgi Dansk Kirurgisk Selskab Sektionen for kolorektal kirurgi Baggrund I takt med en øget specialisering inden for kirurgien og et øget krav om kvalitet i behandlingen, er der

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til psykologbehandling for let til moderat depression og angst REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tilrettet - OK-Nyt Praksis nr. 017-12 Tillægsaftale vedr. satspuljemidler til

Læs mere

Notat om udredning af 3-aftaler med praktiserende speciallæger.

Notat om udredning af 3-aftaler med praktiserende speciallæger. Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Notat om udredning af 3-aftaler med praktiserende speciallæger. I forbindelse med vedtagelse af

Læs mere

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

RLTN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Tillægsaftale vedr. satspuljemidler Følgende aftale er indgået mellem Regionernes

Læs mere

7 Dragør og Tårnby Kommuner. 81 89 8B Vagtordning for Københavns, Frederiksberg,

7 Dragør og Tårnby Kommuner. 81 89 8B Vagtordning for Københavns, Frederiksberg, Takstkortoversigt Indholdsfortegnelse Omfatter speciale(r) Side 55.10.1 Almen lægegerning 2A Dagtid. 80 3 3A Dagtid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 4 2B Vagttid. 80 82 83 5 3B Vagttid. Tilskud til gruppe

Læs mere

Aktivitetsanalyser på tværs af sygehussektoren og speciallægepraksis faktarapport

Aktivitetsanalyser på tværs af sygehussektoren og speciallægepraksis faktarapport DSI Institut for Sundhedsvæsen DSI rapport 2004.01 på tværs af sygehussektoren og speciallægepraksis faktarapport Et pilotprojekt omfattende sygesikringsspecialet kirurgi Anni Ankjær-Jensen Anders Rud

Læs mere

7 Dragør og Tårnby Kommuner. 81 89 8B Vagtordning for Københavns, Frederiksberg,

7 Dragør og Tårnby Kommuner. 81 89 8B Vagtordning for Københavns, Frederiksberg, Takstkortoversigt Indholdsfortegnelse Omfatter speciale(r) Side 55.10.1 Almen lægegerning 2A Dagtid. 80 3 3A Dagtid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 4 2B Vagttid. 80 82 83 5 3B Vagttid. Tilskud til gruppe

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. 10. oktober 2013 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten 10. oktober 2013 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt...3 Historiske data fra Venteinfo.dk...3 Antal patienter ventende

Læs mere

5A Tillægsydelser. 80 83 7 5B Tillægsydelser fortsat

5A Tillægsydelser. 80 83 7 5B Tillægsydelser fortsat Indholdsfortegnelse Omfatter speciale(r) Side 55.10.1 Almen lægegerning 2A Dagtid. 80 3 3A Dagtid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 4 3B Vagttid. 80 83 5 3B Vagttid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 83 6

Læs mere

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre"

Udmøntningsplan for kræftinitiativer i Jo før jo bedre Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Danske Regioner Februar 2015 Udmøntningsplan for kræftinitiativer i "Jo før jo bedre" Baggrund Med regeringens sundhedsstrategi "Jo før jo bedre", der indgår i aftalen

Læs mere

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående:

Spørgsmål: Jeg vil gerne have en beskrivelse af aktiviteten i praksissektoren. Til brug herfor ønskes oplyst de seneste tal for nedenstående: Center for Økonomi Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød SPØRGSMÅL TIL FORSLAG TIL BUDGET 2017-2020 Spørgsmål nr.: 013 Dato: 10. august Stillet af: Per Seerup Knudsen (A) Besvarelse udsendt

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010.

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Den nye overenskomst mellem RLTN og Tandlægeforeningen trådte i kraft d. 1. oktober 2010. REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 028-10 Implementering af ny overenskomst om tandlægehjælp

Læs mere

HONORARTABEL DAGTID. 1. april 2014 2015 til 30. september 2014 2015 www.laeger.dk. Grund- April 14 15 Ydelsesnummer honorar honorar

HONORARTABEL DAGTID. 1. april 2014 2015 til 30. september 2014 2015 www.laeger.dk. Grund- April 14 15 Ydelsesnummer honorar honorar HONORARTABEL DAGTID Overenskomst Overenskomst om almen om praksis almen og Profylakseaftalen praksis 1. april 2014 2015 til 30. september 2014 2015 www.laeger.dk Grund- April 14 15 Ydelsesnummer honorar

Læs mere

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Primær Sundhed Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk 64-aftale om udførelse af grå stær operationer hos praktiserende øjenlæger i Region Midtjylland

Læs mere

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri

Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Væsentlige ændringer ved moderniseringen af børne- og ungdomspsykiatri Baggrund: Hovedsigtet med moderniseringen af specialet børne- og ungdomspsykiatri er, at ydelsesbeskrivelserne afspejler det aktuelle

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014

Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten. Maj 2014 Udvalgte nøgletal til opfølgning på udredningsretten Maj 2014 Indhold Gennemsnitlig ventetid fra henvisningsdato til 1. kontakt... 3 Historiske data fra Venteinfo.dk... 3 Antal patienter ventende på udredning

Læs mere

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m.

56.00.6 Side 1 SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT. OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. SYGESIKRINGENS FORHANDLINGSUDVALG STATENS SERUMINSTITUT 56.00.6 Side 1 OVERENSKOMST om afregning af præparater og undersøgelser m.m. Af 27. marts 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERENSKOMSTENS PARTER

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 11,20 henvisningsårsag 1-9 Reguleringsprocent: 13,50 henvisningsårsag 10-11 Egne noter: Opdateret: 26-03-2015 Side 1 Opdateret: 26-03-2015 Side 2 PSYKOLOGHJÆLP

Læs mere

Information om pakkeforløb for prostatakræft

Information om pakkeforløb for prostatakræft Information om pakkeforløb for prostatakræft Der er mistanke om kræft i prostata hvis: Rektaleksploration giver mistanke om kræft(hård, assymetrisk) Prostataspecifikt antigen(psa( overstiger den aldersspecifikke

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER. OVERENSKOMST om speciallægehjælp REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 55.20.1 Side 1 FORENINGEN AF SPECIALLÆGER OVERENSKOMST om speciallægehjælp Af 01-10-2011 Ændret ved aftale af 31-03-2011 Side 2 Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE GENEREL DEL...

Læs mere

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi

Fokuserede ophold. Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse. Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Bilag 2 til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelse i urologi Fokuserede ophold Fokuserede ophold i den urologiske speciallægeuddannelse (revideret 29.04.2004) 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital

Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Steen Walter Urologisk afdeling L Odense Universitetshospital Slår op på Hæmaturipakke! Udfylder sedlerne. Så nu kan vi gå hjem!! Omtale Kræftpakke Hæmaturipakke Omtale tilstande og sygdomme, der giver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp

Indholdsfortegnelse. Generel del. Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Indholdsfortegnelse Generel del Forord og udviklingskontrakt Præambel Den udviklingsorienterede del af kontrakten om speciallægehjælp Kapitel I. Indledende bestemmelser 1. Overenskomstens parter 2. Overenskomstens

Læs mere

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv.

3. Kommuner 15. 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19. 6. Timelønnet undervisning, takster, honorarer, dagpenge mv. Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Staten 7 2. Regioner 12 3. Kommuner 15 4. Kompetenceudvikling for psykologer 18 5. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Reguleringsprocent: 0,53 Vederlagsfri fysioterapi: Reguleringsprocent: : 0,53 Lægeordineret ridefysioterapi Reguleringsprocent ridefysioterapi: 0,53 Reguleringsprocent rideskole:

Læs mere

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO)

OVERENSKOMST. Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) OVERENSKOMST om almen lægegerning mellem Meginfelag Sjúkrakassa Føroya (MSF) / (AHR) og Kommunulæknafelag Føroya (KLF) / (PLO) Af 1. oktober 2006 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I. Indledende bestemmelser...

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 004-14 Ny aftale om fodterapi Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Læs mere

Kontakter til speciallæger 1996

Kontakter til speciallæger 1996 Kontakter til speciallæger 1996 Kontaktperson: Fuldmægtig Heidi Ebdrup, lokal 6202 Med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens kopi af Det fælleskommunale Sygesikringsregister er det muligt at beskrive befolkningens

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for behandling af svær svedtendens med botulinumtoksin A under specialet: dermato-venerologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for specialet REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 026-09 Honorarnedsættelse for udvalgte ydelser inden for

Læs mere

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015 N O T A T. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for multipel sklerose under specialet: neurologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Grenopdeling af det kirurgiske speciale per 1. september 2015

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Grenopdeling af det kirurgiske speciale per 1. september 2015 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 022-15 Grenopdeling af det kirurgiske speciale per 1. september

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring vedr. operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil på regionsfunktion under specialet: kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. SYGEHUSSTRUKTUR Torsdag den 9. november 2006 Kl. 15.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 2152 Møde nr. 7 Medlemmer: Jørgen Christensen

Læs mere

Specialevejledning for urologi

Specialevejledning for urologi Specialevejledning for urologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION

Sagsnr.: 16/31069 Kontraktbilag 1 KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION KONTRAKTBILAG 1 KUNDENS KRAVSPECIFIKATION Nærværende dokument indeholder Kundens krav i forhold til Leverandørens levering af Drift af almen lægepraksis i Hjerting, Esbjerg. Følgende bedes bemærket, herunder

Læs mere

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden

Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden PLO-HOVEDSTADEN Stockholmsgade 55 2100 København Ø Telefon 35 26 67 00 Fax 35 43 10 99 post.hpl@dadl.dk Vejviser for nynedsatte alment praktiserende læger i Region Hovedstaden Januar 2016 Læs vejledningen

Læs mere

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus.

April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1 April 2012. Henvisning til koloskopi eller udredning på organkirurgisk eller medicinsk afdeling, Kolding sygehus. 1. Oversigt 2. Undersøgelsen 3. Udrensningsprocedure 4. Henvisningen 5. Marevan, Plavix

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: reumatologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis

Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Kræft og frontlinjediagnostik Radiologiens betydning set fra almen praksis Peter Vedsted Professor Research Centre for Cancer Diagnosis in Primary Care CaP Aarhus University Denmark Hvis vi skal lykkes

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

INTRODUKTION OG OPLÆRING KIRURGISK AMBULATORIUM ESBJERG-GRINDSTED OG MEDICINSK GASTROENTEROLOGISK AMBULATORIUM ESBJERG. For nyansatte sygeplejersker

INTRODUKTION OG OPLÆRING KIRURGISK AMBULATORIUM ESBJERG-GRINDSTED OG MEDICINSK GASTROENTEROLOGISK AMBULATORIUM ESBJERG. For nyansatte sygeplejersker INTRODUKTION OG OPLÆRING KIRURGISK AMBULATORIUM ESBJERG-GRINDSTED OG MEDICINSK GASTROENTEROLOGISK AMBULATORIUM ESBJERG For nyansatte sygeplejersker Navn: Bodil Petersen/ Anja Kristensen Afdelingssygeplejersker

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 020-15 Modernisering af øjenspecialet Nærværende aftale er

Læs mere

Patientkontorets årsberetning 2015

Patientkontorets årsberetning 2015 Patientkontorets årsberetning 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 2. Patientkontorets funktion og opgaver 3. Om Patientkontoret 4. Særligt om år 2015 i Patientkontoret 5. Henvendelser til Patientkontoret

Læs mere

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling

Patientinformation. Artroskopi af knæ. Velkommen til Vejle Sygehus. Ortopædkirurgisk Afdeling Patientinformation Artroskopi af knæ Velkommen til Vejle Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 1 2 Rev. feb. 2011 Information om Artroskopi af knæ Navn... De bedes møde i afsnit...... dag den... kl.... Vedrørende

Læs mere

Dagtid Sikringsgruppe 2

Dagtid Sikringsgruppe 2 Dagtid Regulering 0,80 Tilskud til gruppe 2-sikrede 1,21 Honorarer Mandag-fredag 8-16 Konsultation 0101 211,97 Behandling af 2. sikrede i samme hjem 0102 211,97 E-mail konsultation 0105 98,08 Specifik

Læs mere

Dagtid Sikringsgruppe 2

Dagtid Sikringsgruppe 2 Dagtid Gældende fra 1. oktober 2016 Tilskud til gruppe 2-sikrede 1,21 Mandag til fredag 08-16 Konsultation 0101 210,30 Behandling af 2. sikrede i samme hjem 0102 210,30 E-mail konsultation 0105 97,30 Specifik

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 029-10 Implementering af overenskomst for kiropraktorerne

Læs mere

Urologi. Faglig profil Urologi

Urologi. Faglig profil Urologi Urologi Under det urologiske speciale varetages udredning, behandling, kontrol og forebyggelse vedrørende medfødte og erhvervede sygdomme og skader i nyrer, urinveje og (mandlige) kønsorganer. Behandling

Læs mere

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner

PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 27. juni 2014 Sagsnr. / Dok.nr. 2014-3805 Delpolitik PLO s politik vedr. lægebetjening af kommunale akutfunktioner Baggrund Der sker i disse år en omstilling i sundhedsvæsenet

Læs mere

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) 01-06-2015 Revideret specialevejledning for urologi (version til ansøgning) Sagsnr. 4-1012-44/38 Reference ksa T 7222 7400 E syb@sst.dk Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning,

Læs mere

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.04.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet intern medicin: kardiologi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for

Læs mere

Abdomen semester mål

Abdomen semester mål Abdomen semester mål Almindelige og akutte livstruende kirurgiske og urologiske sygdomme,samt sygdomme som behandles i det plastikkirurgiske speciale. Kunne beskrive disse (disposition/genese/incidens/symptomatologi)

Læs mere

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis.

Aftalen omfatter alene patienter med kroniske sår, der bliver behandlet i et samarbejde mellem den kommunale hjemmepleje og almen praksis. Oversigt over generelle 2-aftaler i Region Sjælland Aftalens titel, gyldighedsperiode mv. Regional aftale om telemedicinsk sårvurdering PLO-Sjælland og omfatter alle alment praktiserende læger med ydernummer

Læs mere

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016

Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Juni 2017 Aktivitet og økonomi i almen praksis i dagtid og vagttid 2006 til 2016 Tabel 1-4 er opgørelser af aktivitet og bruttohonorar i almen praksis 2006 til 2016 i hhv. dagtid og vagttid. Tabel 5 er

Læs mere

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis

Vidste du det om. speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis Vidste du det om speciallægepraksis? en faktapjece om 6 specialer i speciallægepraksis DANSKE REGIONER 2009 1 Vidste du det om peciallægepraksis...? Danske er 2009 Layout: UHI, Danske er Tryk: Danske er

Læs mere

8 80 83 5C Tillægsydelser fortsat 80 83

8 80 83 5C Tillægsydelser fortsat 80 83 Indholdsfortegnelse Omfatter Side speciale(r) 55.10.1 Almen lægegerning 2A Dagtid. 80 3 3A Dagtid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 4 3B Vagttid. 80 83 5 3B Vagttid. Tilskud til gruppe 2-sikrede 80 83 6

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin og kirurgi

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin og kirurgi REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 025-12 Faglig delmodernisering af specialerne intern medicin

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 29.6.2015 til endelig godkendelse) 1 Indhold Ordforklaringsliste... 4 Afgrænsninger... 6 Særlige opmærksomhedspunkter...

Læs mere