Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager"

Transkript

1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade København K Nytorv København K Tlf Fax april 2008 J.nr /KIB.ho Vedrørende Politikens artikel den 18. april 2008 om oplysninger til Folketinget om de såkaldte kræftventetidssager Indledning Politiken har i en artikel den 18. april 2008 omtalt, at Patientforsikringen i flere tilfælde har givet urigtige oplysninger til Folketinget om sager, hvor reglerne om de maksimale ventetider for behandling af kræft ikke er overholdt. Politiken omtaler herefter to sager, nemlig sagen vedrørende Jette Isabelle Christensen og sagen vedrørende Karen Rask Sønderborg. I sagen vedrørende Jette Isabelle Christensen beklager Patientforsikringen, at der er sket fejl i forbindelse med, at dataene fra den konkrete afgørelse er overført til det bilag (bilag B), der tidligere er fremsendt til ministeriet. I sagen vedrørende Karen Rask Sønderborg er der sket korrekt overførsel af dataene fra den konkrete afgørelse til det nævnte bilag. Sagerne gennemgås nedenfor under punkt 1. og 2. Presseomtalen har givet anledning til, at dataoverførslen er gennemgået på ny. Patientforsikringen har i den forbindelse konstateret, at der i yderligere 3 tilfælde er sket forkert overførsel, hvilket naturligvis også beklages. Disse sager gennemgås nedenfor under punkt 3., 4. og 5. Patientforsikringen er helt opmærksom på, at oplysninger, der afgives til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, skal være korrekte, hvilket i øvrigt er indskærpet på et personalemøde den 21. april Der er allerede den 1. april 2008 foretaget en ændring af Patientforsikringens organisation, der gør Patientforsikringen bedre rustet til at behandle generelle sager, herunder udfærdige redegørelser til ministeriet, således at fejl i videst muligt omfang undgås. Udarbejdelse af eventuelle fremtidige redegørelser vil for fremtiden ske i Patientforsikringens nye Fagkontor, hvor medarbejderne i vidt omfang er frigjort for behandlingen af konkrete sager, og hvor den fornødne ekspertise er samlet.

2 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Politikens vinkel i forbindelse med avisartiklen er, at Patientforsikringen bevidst har skjult de lange ventetider i bilaget. Opmærksomheden henledes på, at ventetiden i sag 3. og 5. i forbindelse med overførslen af data til bilag B er angivet som længere end i afgørelserne, hvilket afkræfter Politikens teori, som i øvrigt fuldstændig kan afvises. At Patientforsikringen tolker loven således, at kræftpatienter generelt skulle være afskåret fra erstatning, fordi de i forvejen er alvorligt syge, kan også afvises. Ca. 10 % af Patientforsikringens samlede årlige erstatningstilkendelser går til patienter, der har kræft. Patientforsikringen afgør patienters erstatningssager efter patientforsikringsloven/lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet, og erstatningen udmåles efter erstatningsansvarsloven. Patientforsikringen har naturligvis ingen som helst interesse i at skjule oplysninger om ventetider eller forsøge at undgå at udbetale erstatning. Som det er ministeriet velbekendt, er Patientforsikringen ikke et forsikringsselskab. Der er intet erstatningsbudget eller aktionærer, som skal tilgodeses. I den forbindelse understreges det, at Patientskadeankenævnet har tiltrådt Patientforsikringens afgørelse i samtlige de 12 ankesager vedrørende ventende kræftpatienter, der p.t. er afgjort af nævnet. Normalt er omgørelsesprocenten ca. 18. Redegørelsen af 20. december 2007 til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse vedrørende sagerne om erstatning til ventende kræftpatienter Den 26. november 2007 anmodede Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Patientforsikringen om bidrag til et notat, der foretager en samlet analyse af de indbragte og afgjorte sager om erstatning til ventende kræftpatienter samt om en række generelle oplysninger om behandlingen af sager om erstatning til ventende kræftpatienter. De generelle oplysninger blev afgivet i bilag A til redegørelsen, mens bilag B er en skematisk oversigt over de 151 anmeldelser, der var modtaget i Patientforsikringen i perioden fra 28. februar 2006 til og med den 5. december Skemaet som i sagens natur kun indeholder summariske oplysninger er blevet til på den måde, at de konkrete afgørelser er gennemgået manuelt og oplysningerne overført til skemaet. Det er i den forbindelse, fejlene er opstået. Ventetidsreglerne og deres betydning Som anført i bilag A er det en afgørende forudsætning for, at der kan ydes erstatning efter patientforsikringsloven/lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, at behandlingsforsinkelsen har påført patienten en skade. Patientskadeankenævnet har udtrykt dette meget klart i afgørelserne, idet Patientskadeankenævnet generelt har anført, at det forhold, at der i et behandlingsforløb er forekommet ventetider, herunder også ventetider ud over de i bekendtgørelsen om maksimale ventetider ved behandling af kræftpatienter omtalte, ikke i sig selv udgør et

3 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, erstatningsberettigende forhold efter lov om patientforsikring, hvis patienten ikke herved er påført en skade. Patientskadeankenævnet har i afgørelserne ikke taget stilling til længden af ventetidsoverskridelserne, men har alene taget stilling til, om der er sket en skade i behandlingsperioden/fra en given dato og frem. De første afgørelser fra Patientskadeankenævnet forelå i januar 2008, altså efter afgivelsen af redegørelsen, herunder bilag B. Patientforsikringen er, som det fremgår af ovenstående, enig med Patientskadeankenævnet i, at det ikke har relevans for afgørelsen af erstatningskravet at opgøre overskridelsen af ventetiderne, hvis det umiddelbart kan fastslås, at patienten ikke er påført en skade. Patientforsikringen har dog ikke fundet anledning til i de sager, der endnu ikke er afgjort, at ophøre med at opgøre ventetiden, da det kan forekomme uforståeligt for patienterne, hvis praksis ændres nu. 1. Sagen vedrørende Jette Isabelle Christensen (Politiken den 18. april 2008) Sagen er nævnt i bilag B til Patientforsikringens redegørelse af 20. december 2007 side 27 øverst - sag nummer / Forløbet i sagen: Den 14. december 2005: Henvist til undersøgelse på Ålborg Sygehus. Den 15. december 2005: Kontrastrøntgenundersøgelse af galdevejene giver mistanke om kræftsvulst i galdevejene (Klatskin tumor). Den 20. december 2005: Ved CT-scanning anslås tumorstørrelse til 1½-2 cm. Den 4. januar 2006: Den 6. januar 2006: Den 9. januar 2006: Den 10. februar 2006: Den 15. februar 2006: Den 15. marts 2006: Den 12. april 2006: Mistanke bekræftet ved kikkertundersøgelse. Mistanke bekræftet ved MR-scanning. Henvist til Århus Sygehus til vurdering af behandlingsmulighederne. Patientforsikringen har forudsat, at henvisningen blev modtaget dagen efter, dvs. den 10. januar Undersøgt på Århus Sygehus, 4½ uge efter at sygehuset havde modtaget henvisningen, hvilket er en overskridelse af reglerne om maksimale ventetider på 2½ uge. Det vurderes, at kræften er inoperabel, og patienten henvises til strålebehandling. Patienten ses til forundersøgelse. Strålebehandling opgives. Strålebehandling som primær

4 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, behandling skal iværksættes inden 4 uger efter modtagelsen af henvisningen. Der går samlet 8 uger, og ventetiden er altså overskredet med 4 uger på det tidspunkt, hvor strålebehandlingen opgives. Samlet set er der tale om overskridelse af reglerne om maksimale ventetider på 2½ + 4 = 6½ uge og ikke 4½ uge, således som det er anført i bilag B. Det er dog tvivlsomt, om de sidste 4 uger skal betragtes som en ventetidsoverskridelse. Reglerne er ikke helt klare i en situation som den aktuelle, hvor patienten afventer en behandling, som må opgives. Patientforsikringens afgørelse af 17. april 2007 til patienten I Patientforsikringens afgørelse af 17. april 2007, hvori der blev givet afslag på erstatning, er den samlede overskridelse af de maksimale ventetider beregnet til 13½ uge. Patientforsikringen har i begrundelsen for ikke at yde erstatning blandt andet anført, at der var tale om en inoperabel og meget alvorlig kræftsygdom med en alvorlig prognose, og at det er Patientforsikringens vurdering, at overskridelsen af de maksimale ventetider ikke med overvejende sandsynlighed har haft indflydelse på Jette Isabelle Christensens statistiske overlevelsesprognose. Patientskadeankenævnet tiltrådte den 14. januar 2008, at der ikke var grundlag for at yde erstatning. Patientskadeankenævnet anførte i begrundelsen blandt andet, at kræften allerede fra starten af januar 2006 var inoperabel som følge af kompression af vena porta (stor vene, der afgår fra leveren). Nævnet udtalte endvidere, at sygdomsforløbet med overvejende sandsynlighed må tilskrives den alvorlige og hastigt udviklende kræftform og dermed hverken behandlingen eller manglen herpå på de tre sygehuse, hvor Jette Isabelle Christensen blev behandlet. Kopi af Patientforsikringens og Patientskadeankenævnets afgørelser vedlægges. Bilag B til redegørelsen til ministeriet I forbindelse med udfærdigelsen af redegørelsen til ministeriet, herunder omtalte bilag B, konstateredes det, at der var lavet en fejl i afgørelsen til patienten, idet der ikke gælder maksimale ventetider for eksperimentel behandling, jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning om maksimale ventetider august I bilaget er overskridelsen derfor beregnet således: Overskridelse af ventetiden til forundersøgelse: Ca. 2½ uge (skulle være foretaget den 24. januar - 14 dage efter modtagelsen af henvisningen, som formodes at være den 10. januar blev først foretaget den 10. februar 2006). Overskridelse af ventetiden til strålebehandling (ved en fejl anført som kemoterapi i bilaget):

5 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, uger. Overskridelse på ventetid til strålebehandlingen er efter et skøn kun delvist medtaget, fordi denne behandling opgives som følge af patientens sygdomsudvikling. Eksperimentel kemoterapi: Ikke omfattet af ventetidsreglerne. I alt 4½ uge. I et svar den 16. april 2008 til journalist Hans Drachmann har Patientforsikringen anført følgende: Vedrørende Jette Isabelle Christensen skyldes forskellen, at vi oprindelig talte ventetiden til eksperimentel kemobehandling på Vejle Sygehus med. Dette er ukorrekt, idet ventetidsreglerne ikke gælder for eksperimentel behandling. I skemaet er der da heller ikke sat noget ugetal ud for linien eksperimentel kemoterapi. Vi har i anledning af din henvendelse set på sagen igen. Det, der sker i sagen, er, at patienten venter 2½ uge for meget på forundersøgelsen på Århus Sygehus og derefter 4 uger for meget på, at strålebehandlingen skal gå i gang. Imidlertid går denne strålebehandling ikke i gang, idet lægerne den 12. april 2006 ændrer vurdering og beslutter sig for eksperimentel kemoterapi. Det er derfor vanskelig at beregne overskridelse i en sådan sag, hvor strålebehandlingen slet ikke iværksættes, og hvor behandlingsplanen ændres, men jeg vil medgive, at ventetidsoverskridelsen teknisk kan regnes frem til den 12. april 2006 og dermed til samlet 6½ uge. Under alle omstændigheder er dette ikke af betydning for afgørelsen om erstatning, og afgørelsen er tiltrådt af Patientskadeankenævnet. Opgørelsen er i denne forbindelse foretaget således: Overskridelse af ventetiden til forundersøgelse: Ca. 2½ uge (skulle være foretaget den 24. januar dage efter modtagelsen af henvisningen, som formodes at være den 10. januar 2006 men blev først foretaget den 10. februar 2006). Overskridelse af ventetiden til strålebehandling (ved en fejl anført som kemoterapi i bilaget): 4 uger (henvisningen til strålebehandlingen sker den 15. februar 2006, og behandlingen skulle have været iværksat den 15. marts 2006, men opgives den 12. april 2006). Eksperimentel kemoterapi: I alt 6½ uge.

6 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sagen vedrørende Karen Rask Sønderborg (Politiken 18. april 2008) Sagen er nævnt i bilag B til Patientforsikringens redegørelse af 20. december 2007, side 9 øverst - sag nummer Karen Rask Sønderborg fik i september 2005 stillet diagnosen kræft i hjernen. Forløbet i sagen: Den 10. september 2005: Henvises patienten fra Esbjerg Sygehus til Århus Sygehus på mistanke om kræft i hjernen. Den 12. september 2005: Mistanken bekræftes ved MR-scanning foretaget på Esbjerg Sygehus. Den 26. september 2005: Patienten ses til forundersøgelse på Århus Sygehus og tilbydes operation, som hun accepterer. Den 14. oktober 2005: Den 24. oktober 2005: Den 31. oktober 2005: Den 7. november 2005: Den 6. december 2005: Patienten opereres. Henvises patienten til Vejle Sygehus, onkologisk afdeling, med henblik på efterbehandling. Viderehenvises patienten til onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital, hvor hun hører til, da den relevante behandling ikke kan tilbydes på Vejle Sygehus. Visiteres patienten til strålebehandling. Strålebehandlingen påbegyndes. I denne sag er overskridelserne både i afgørelsen og i bilag B beregnet på samme måde: Overskridelsen af ventetiden til forundersøgelse: Overskridelsen af ventetiden til operation: Overskridelse af ventetiden til strålebehandling: 2 dage 4 dage 1 dag Patientforsikringen afslog den 24. august 2007 at yde erstatning. I begrundelsen herfor anføres blandt andet, at patientens nuværende gener må tilskrives grundlidelsen i form af en ondartet hjernesvulst og ikke behandling eller mangel på samme på Århus Sygehus i perioden fra den 26. september 2005 og frem. Patientskadeankenævnet tiltrådte den 14. januar 2008 Patientforsikringens afgørelse. Kopi af Patientforsikringens og Patientskadeankenævnets afgørelser vedlægges.

7 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Ifølge Politiken er problemet, at der gik 7 uger og 4 dage, før patienten fik relevant efterbehandling. Efter bekendtgørelse nr. 743 af 22. august 2001, 3, stk. 1, nr. 5, nu bekendtgørelse nr af 21. december 2006, 3, stk. 1, nr. 5, gælder for behandling af kræftsygdomme følgende maksimale ventetider i et tilfælde som det foreliggende: Til efterbehandling: 4 uger fra den dato, hvor den relevante sygehusafdeling har modtaget henvisning til efterbehandling, til den dato, sygehuset har tilbudt at påbegynde behandling. Ifølge sagens oplysninger modtog Odense Universitetshospital henvisningen den 7. november 2005, og fristen var herefter den 5. december Behandlingen blev iværksat den 6. december Patientforsikringen fastholder på den baggrund opgørelsen af overskridelsen af fristen for efterbehandling til 1 dag. Patientforsikringen anførte i øvrigt om forløbet i afgørelsen af 24. august 2007 blandt andet: Efter Patientforsikringens vurdering havde optimal behandling tilsagt, at Århus Sygehus havde overholdt ventetidsreglerne i forbindelse med Karen Rask Sønderborgs behandling, således at operationen den 14. oktober 2005 var blevet foretaget 6 dage tidligere, jfr. ovenstående betragtninger. Optimal behandling havde desuden tilsagt, at Karen Rask Sønderborg allerede primært var blevet henvist til onkologisk behandling på Odense Universitetshospital, hvor hun var hjemmehørende, og ikke i første omgang til Vejle Sygehus. Derved ville forsinkelsen i forbindelse med henvisningen (fra den 24. til den 31. oktober 2005) med overvejende sandsynlighed være undgået. I afgørelsen bemærkede Patientforsikringen desuden, at strålebehandlingen på Odense Universitetshospitalet principielt blev påbegyndt 1 dag for sent i forhold til ventetidsreglerne. Det blev dog vurderet, at dette ikke med overvejende sandsynlighed havde haft indflydelse på behandlingsforløbet. * Som anført i indledningen ovenfor har Patientforsikringen på ny gennemgået dataoverførslen til bilag B. Det er i den forbindelse konstateret, at der er opstået unøjagtigheder i forbindelse med dataoverførslen til bilag B i 3 sager: 3. Sag nr bilag B, side 14, øverst.

8 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, I bilag B er forsinkelsen angivet til: operation 2 uger, kemoterapi 2 uger. Fristen til kemoterapi er overholdt, hvorfor forsinkelsen alene burde have vedrørt fristen med hensyn til operation, som er overskredet med godt 2 uger. Forløbet i sagen: Den 11. april 2006: Den 18. april 2006: Den 4. juli 2006: Patienten blev indlagt på sygehus, der påbegyndte omfattende udredningsforløb. Kikkertundersøgelse af galdegangene og biopsi viste ikke tegn på kræft. Patienten blev henvist til specialafdeling, der foretog fornyet undersøgelse af galdegangene. Man stillede diagnosen bugspytkirtelbetændelse. Den 11. september 2006: Ny kikkertundersøgelse af galdegangene viste nytilkomne forandringer, der gav mistanke om kræft. Der blev foretaget biopsi, der 4 dage senere viste kræft i bugspytkirtlen. Den 5. oktober 2006: Den 19. oktober 2006: Den 6. november 2006: Patienten accepterede operation. Efter ventetidsreglerne skulle operationen have været foretaget senest denne dag (2 uger efter patientens samtykke). Patienten blev opereret, men kræftsvulsten kunne ikke fjernes. (Operationen blev foretaget godt 2 uger for sent i forhold til reglerne om maksimale ventetider.) Den 10. november 2006: Henvisning til kemoterapi. Den 1. december 2006: Behandling med kemoterapi blev iværksat. (Fristen for påbegyndelse af kemoterapi er overholdt.) I bilag B er det anført, at operationen og kemoterapien er forsinket 2 uger. I tekstafsnittet er det anført, at det ikke med overvejende sandsynlighed ville have ændret på behandlingens omfang eller patientens statistiske overlevelsesprognose, hvis operationen var blevet foretaget 2 uger tidligere, og kemoterapien tilsvarende var blevet påbegyndt 2 uger tidligere. De anførte oplysninger kan give anledning til den misforståelse, at den samlede forsinkelse i sagen udgør 4 uger. Som det fremgår af det beskrevne hændelsesforløb, er der imidlertid kun tale om en forsinkelse på godt 2 uger på den primære operation. Kemoterapibehandlingen blev derimod påbegyndt inden for fristerne. Sagen er ikke blevet anket til Patientskadeankenævnet. 4. Sag nr / , bilag B, side 23, nederst. I denne sag blev forsinkelsen af ventetiden i bilag B anført således:

9 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Forundersøgelse: 3 uger, operation 2 uger. Det korrekte tal er: 3 uger samt 14 uger. Forklaringen er, at de 14 uger ved en fejl er overført til skemaet som 14 dage, og herefter er disse dage ved tilretning af skemaet redigeret til 2 uger. Patienten har i øvrigt fået erstatning, jf. nedenfor. Forløbet i sagen: Patienten blev set hos egen læge den 17. november 2004, hvor PSA (indikationsfaktor ved prostatakræft) blev målt til 4,3 (let forhøjet). Ved fornyet måling den 2. maj 2006 var PSA steget til 9,0, og patienten blev derfor henvist til Sygehus1 på mistanke om prostatakræft. Patienten blev set på Sygehus1 den 6. juni 2006, hvor en undersøgelse af prostata ikke gav klinisk mistanke om kræft, men da biopsi viste kræft, Gleason score 7, blev patienten den 13. juni 2006 henvist til Sygehus2. Her blev han først set den 11. august 2006, hvor man fandt indikation for operation, som blev foretaget den 16. oktober I februar 2007 blev PSA målt til 3,8, og man vurderede, at sygdommen var dissemineret. Patienten blev sat i medicinsk behandling. Beregning af ventetidsoverskridelserne: 1. Sygehus1 burde ifølge reglerne have indkaldt patienten til forundersøgelse inden for 2 uger efter den 2. maj 2006, det vil sige senest den 16. maj Overskridelsen 16. maj juni 2006 = 3 uger. 2. Sygehus2 burde have set patienten inden for 2 uger efter den 13. juni 2006, det vil sige senest den 27. juni 2006, og have opereret ham inden for yderligere 2 uger, det vil sige senest den 12. juli Overskridelsen 12. juli oktober 2006 = knapt 14 uger. I redegørelsen er overskridelsen opgjort til 3 uger + 2 uger. Som anført er forklaringen, at der ved en fejl oprindeligt er blevet noteret 3 uger + 14 dage (i stedet for uger), og at disse 14 dage senere i forbindelse med den endelige udformning af bilaget er blevet ændret til 2 uger. I afgørelsen til patienten er overskridelsen imidlertid opgjort korrekt, nemlig som 3 uger + 14 uger. Afgørelsen: Patientforsikringens lægekonsulent vurderede, at patientens egen læge burde have fået mistanke om prostatakræft allerede ved PSA-målingen i november Patienten burde derfor have været henvist til videre udredning 1½ år tidligere, end dette faktisk skete. Endvidere var der med overvejende sandsynlighed allerede spredning af sygdommen i maj 2006, da patienten blev henvist til Sygehus1. Patientforsikringen fandt det derfor ikke overvejende sandsynligt, at overskridelserne af ventetidsreglerne på de opgjorte 3 uger + 14 uger havde haft indflydelse på behandlingen eller patientens statistiske

10 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, overlevelsesprognose. Derimod var skaden allerede sket, inden egen læge henviste til videre udredning, nemlig i de 1½ år, der gik fra 1. til 2. PSA-måling. Patientforsikringen traf derfor afgørelse om, at patienten var berettiget til erstatning som følge af behandlingen hos egen læge, og hele ansvaret blev placeret hos lægen. Derimod fandtes patienten ikke berettiget til erstatning som følge af, at ventetidsreglerne var blevet overskredet i forbindelse med behandlingen på sygehusene. Der er foreløbig fastsat et varigt mén på 10 % og udbetalt en erstatning på kr. Patienten har dog anket ménfastsættelsen med krav om, at der fastsættes en méngrad svarende til uhelbredelig kræft. Patientforsikringen har i en udtalelse til Patientskadeankenævnet fastholdt afgørelsen, idet sygdommen p.t. er "velbehandlet", og der således i henhold til praksis endnu ikke kan opgøres yderligere erstatning. Patientskadeankenævnets afgørelse forventes at foreligge i juni måned Det er endnu uvist, om der på et senere tidspunkt skal udbetales yderligere erstatning, herunder erstatning for forsørgertab m.v. Hvorvidt dette bliver tilfældet afhænger af, hvordan sygdommen udvikler sig, og om patienten bliver uhelbredeligt syg og dør tidligere end forventet, hvis sygdommen var blevet diagnosticeret og behandlet rettidigt. Betingelsen for, at der kan ydes erstatning for uhelbredelig kræftsygdom, er, at det kan anses for overvejende sandsynligt, at sygdommen har udviklet sig til det uhelbredelige stadium tidligere end ellers forventet uden diagnoseforsinkelsen. Ved vurderingen af dette spørgsmål er det nødvendigt at sammenholde det tidspunkt, hvor det uhelbredelige sygdomsstadium statistisk ville være indtrådt ved rettidig diagnose og behandling, med det tidspunkt, hvor sygdommen faktisk udviklede sig til det uhelbredelige stadium. Der kan derfor først tages stilling til en eventuel erstatning for uhelbredelig kræftsygdom, såfremt sygdommen udvikler sig til dette stadium. Tilsvarende ydes der kun erstatning for dødsfaldet, det vil sige erstatning for begravelsesomkostninger, overgangsbeløb og erstatning for forsørgertab, hvis skaden med overvejende sandsynlighed har medført, at patienten er afgået ved døden tidligere end ellers forventet. Det er i den forbindelse nødvendigt at sammenholde det statistisk forventede dødstidspunkt ved rettidig diagnose og behandling med det faktiske dødstidspunkt. Der kan derfor først tages stilling til dette spørgsmål, når patienten er afgået ved døden, og der således er vished om, hvor længe patienten rent faktisk nåede at leve trods behandlingsforsinkelsen. 5. Sag nr , bilag B, side 29, nederst. I denne sag er forsinkelsen i bilag B anført således: Forundersøgelse: 4 dage Kemoterapi: 5 dage Strålebehandling: 11 dage Der burde have været anført: Operation: 4 dage Kemoterapi: 5 dage

11 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Forløbet i sagen: Den 27. juni 2006: Den 6. juli 2006: Den 12. juli 2006: Den 30. juli 2006: Den 31. juli 2006: Den 9. august 2006: Den 10. august 2006: Henvisning til mammografi. Mammografi og biopsi. Biopsisvar. Patienten accepterede operation. Patienten blev tilbudt operation denne dag, 4 dage for sent i forhold til reglerne om maksimale ventetider. Patienten blev opereret på privathospital. Henvisning til onkologisk efterbehandling. Patientforsikringen har lagt til grund, at sygehuset modtog henvisningen denne dato. Den 21. september 2006: Efter ventetidsreglerne skulle behandling med kemoterapi have været iværksat senest denne dag (maksimalt 14 dage til forundersøgelse og derefter maksimalt 4 uger til iværksættelse af efterbehandling). Den 25. september 2006: Behandling med kemoterapi blev iværksat, 5 dage for sent i forhold til reglerne om maksimale ventetider Den 31. januar 2007: Den 5. februar 2007: Den 22. marts 2007: Behandling med kemoterapi blev afsluttet. Strålebehandling blev ordineret. Strålebehandling blev iværksat. I bilag B blev overskridelsen af ventetidsreglerne anført til henholdsvis 4 dage til operation (ved en fejl anført som forundersøgelse), 5 dage til behandling med kemoterapi og ved en beklagelig fejl 11 dage til strålebehandling. Ved en fornyet gennemgang af sagen kan Patientforsikringen bekræfte, at der var tale om en forsinkelse på 4 dage til operation og 5 dage til behandling med kemoterapi. Ved afgørelsen fandt Patientforsikringen, at der i relation til den iværksatte strålebehandling var tale om en forsinkelse af strålebehandlingen på 3-4 uger, hvilket patienten blev oplyst om i afgørelsen. Forsinkelsen af strålebehandlingen skyldtes imidlertid ikke en overskridelse af ventetidsreglerne. Derimod fremgik det af en indhentet speciallægevurdering, at strålebehandlingen burde være blevet iværksat 3-4 uger tidligere, nemlig 3-4 uger efter afslutningen af kemoterapien. Baggrunden herfor var, at man allerede tidligt i behandlingsforløbet kendte sluttidspunktet for kemoterapien og derfor kunne have ordineret strålebehandlingen i tide til, at denne behandling kunne have været iværksat 3-4

12 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, efter afslutningen af kemoterapien. At dette ikke var sket, fandt Patientforsikringen, var i strid med bedste specialiststandard jf. KEL 21, stk. 1, og 20, stk. 1, nr. 1. Når Patientforsikringen har fundet, at der ikke er et problem vedrørende reglerne om maksimale ventetider i relation til patientens strålebehandling, skyldes det desuden, at strålebehandlingen ikke var den første del af efterbehandlingen. Såfremt Patientforsikringen havde behandlet spørgsmålet om den forsinkede strålebehandling efter ventetidsreglerne, ville Patientforsikringen være nået frem til, at strålebehandlingen skulle have været iværksat senest den 5. marts Patientforsikringen ville således have beregnet, at der kun havde været 17 dages forsinkelse af strålebehandlingen, nemlig fra den 5. marts 2007 og frem til den 22. marts 2007, hvor strålebehandlingen blev iværksat. For så vidt angår de 11 dage, der er anført i bilag B, har det ved den fornyede gennemgang af sagen desværre ikke været muligt at rekonstruere, hvorledes denne fejl er opstået. Konklusion: 1. Jette Isabelle Christensen: I bilag B er overskridelsen angivet til 4½ uge; der burde have stået 6½ uge (i det omfang forsinkelsen i et sådant tilfælde kan opgøres), og det burde have været anført i en note, at ventetidsoverskridelsen var anført anderledes end i selve afgørelsen. 2. Karen Rask Sønderborg: Det fastholdes, at overførslen til bilag B er korrekt, og opgørelsen er korrekt. 3. Sag : Forsinkelsen er i bilag B angivet til samlet 4 uger; der burde kun have stået godt 2 uger. 4. Sag / : Forsinkelsen er i bilag B angivet til 3 uger + 2 uger; der burde have stået 3 uger + 14 uger. 5. Sag : Forsinkelsen er i bilag B angivet til 4 dage + 5 dage + 11 dage; der burde kun have stået 4 dage + 5 dage. I bilag B blev den gennemsnitlige overskridelse af ventetidsreglerne opgjort til ca. 3 uger. Ovenstående ændrer ikke herpå.

13 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Bemærkninger i øvrigt: I sag , bilag B side 23, sag nr. 2, er der i teksten nævnt 6 uger. Der skulle have stået 6 dage. Patientforsikringen står naturligvis til rådighed med yderligere oplysninger. Med venlig hilsen Karen-Inger Bast Direktør Bilag: Patientforsikringens afgørelse vedrørende Jette Isabelle Christensen Patientskadeankenævnets afgørelse vedrørende Jette Isabelle Christensen Patientforsikringens afgørelse vedrørende Karen Rask Sønderborg Patientskadeankenævnets afgørelse vedrørende Karen Rask Sønderborg Politikens artikel af 18. april 2008

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén.

Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. Forsinket diagnose af kræft, varigt mén. (Artikel fra årsberetning 2002) Hvis der ikke er blevet stillet en rigtig diagnose af patientens sygdom, eller at diagnosen er blevet stillet for sent, kan der

Læs mere

Lad os begynde med begyndelsen.

Lad os begynde med begyndelsen. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 14. maj 2008 Kontor: Retsstillings og Internationalt kt. J.nr.: 2008-16200- Sagsbeh.: Iho Fil-navn: Samrådstale Y Tale samråd Y Erstatning til ventende kræftpatienter

Læs mere

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død.

Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. Reduktion i godtgørelse og erstatning som følge af mellemkommende død. (Årsberetning 2005) Mellemkommende død er et erstatningsretligt begreb, der medfører, at den skadelidtes erstatnings-og godtgørelseskrav

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME FEBRUAR 2015 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHANDLING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME Årsrapport 2014 RÅDGIVNING VEDRØRENDE EKSPERIMENTEL BEHAND- LING FOR MENNESKER MED LIVSTRUENDE SYGDOMME

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen for 2004. ÅRSOPGØRELSE 2004 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen.

Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. Patientskadeankenævnets brug af Retslægerådet og Arbejdsskadestyrelsen. (Årsberetning 2005) Patientskadeankenævnet kan vælge at forelægge en patientskadesag med særligt vanskelige problemstillinger for

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003.

I det følgende præsenteres årsopgørelsen 2003. ÅRSOPGØRELSE 2003 SUNDHEDSSTYRELSENS EKSPERTPANEL VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel vedrørende eksperimentel behandling. Panelet

Læs mere

Patientforsikringsordningen

Patientforsikringsordningen Patientforsikringen Kræftens Bekæmpelse Patientforsikringsordningen Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en offentligt finansieret erstatningsordning, der dækker skader, som sker

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Klager over Psykiatrien

Klager over Psykiatrien September 2014 Klager over Psykiatrien Information om klagebehandling i Psykiatrien i Region Syddanmark regionsyddanmark.dk Vejledning om klagemuligheder Forslag, kritik og klager er en værdifuld hjælp

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv.

Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Sundhed - Plan og Kvalitet Retningslinier for Region Nordjylland vedr. håndtering af bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme mv. Formål Vejledningen skal understøtte afdelingernes

Læs mere

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS

BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS BEHANDLINGS- OG SUNDHEDSKOMPAS Indholdsfortegnelse Kort om behandlings- og sundhedskompasset...4 Den optimale kurs mod din behandling...7 Second opinion...9 Samarbejde med det offentlige...11 Samspil med

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015

Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Dato: 27-07- 2015 Brevid: 2465835 Notat til FU om den månedlige overholdelse af standardforløbstider, August 2015 Som opfølgning på de nationale krav til overholdelse af standardforløbstider for kræft-

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002.

Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. Bevisvurdering i patientforsikringsloven, Højesterets dom af 2. maj 2002. (Årsberetning 2002) Højesterets dom af 2. maj 2002 (trykt i UfR 2002, side 1690). Skadelidte blev kl. 20.20 indbragt med ambulance

Læs mere

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg

Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu. Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Fyns Amt 14. februar 2005 Sundhedssekretariatet 2-16-00-180-2002 SDu Ny vejledning til klinikken om håndtering af frit og udvidet frit sygehusvalg Denne vejledning om håndtering af frit og udvidet frit

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003.

De begrunder anmodningerne med Deres sygdom og vedlægger som dokumentation herfor en lægeudtalelse af 19. november 2003. Kendelse af 15. februar 2005. (J.nr. 04-61.121) Afgift for for sent indsendt årsregnskab ikke eftergivet. Nugældende årsregnskabslovs 152 (Lars Holtug, Poul Østergaard Mortensen og Jan Uffe Rasmussen)

Læs mere

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital

Helsingør Hospital. Patientrettigheder Februar 2010. Patientrettigheder. vejledning for patienter og pårørende. Helsingør Hospital Patientrettigheder Februar 2010 Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Du kan vælge behandlingssted Du kan med få undtagelser selv vælge, hvilket hospital du vil henvises til i og uden

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Region Midtjylland Orientering om status på akut kræft i Region Midtjylland per 1. september 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 31 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008

Patientrettigheder. Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus. vejledning for patienter og pårørende. Patientrettigheder November 2008 Patientrettigheder November 2008 Frederikssund Hospital Esbønderup Sygehus Patientrettigheder vejledning for patienter og pårørende Gælder til 30. juni 2009 Frederikssund Hospital / Esbønderup Sygehus

Læs mere

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE

[Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE [Caption] - TIL PATIENTER OG PÅRØRENDE Kære læser Pjecen, du her sidder med, er lavet i samarbejde mellem Patienterstatningen og BEDRE PSYKIATRI Landsforeningen for pårørende. Vi er i stigende omfang blevet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. marts 2016 Sag 105/2015 (2. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Ankenævnet for Patienterstatningen (tidligere Patientskadeankenævnet) (Kammeradvokaten

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9

1.2 Udredning start 9 1.2.1 Patient ønsker udsættelse af tidspunkt for undersøgelse 9 Sundhedsanalyser Sagsnr: 14/15288 30. november 2015 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL (FAQ) Pakkeforløb for kræftområdet (organspecifik kræfttype) Dokumentet indeholder svar på ofte stillede spørgsmål vedrørende

Læs mere

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer.

Der udarbejdes for hvert pakkeforløb detaljerede forløbstider. Dette notat oplister standardforløbstider for de enkelte elementer. NOTAT Forløbstid i pakkeforløb Baggrund I oktober 2007 indgik Danske Regioner og Regeringen en aftale om udarbejdelse af pakkeforløb for alle kræftformer. I aftalen står blandt andet, at: Forløbene skal

Læs mere

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft

Deltagerinformation. Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Deltagerinformation Et videnskabeligt forsøg med to forskellige doseringer af strålebehandling til patienter opereret for brystkræft Protokoltitel: Hypofraktioneret versus normofraktioneret helbrystbestråling

Læs mere

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager.

Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens 218 a, stk. 2. Sagen er ikke behandlet efter reglerne om småsager. RETTEN l HJØRRING Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 27. maj 2014 i sag nr. BS 9-349/2013: Boet efter J, v/t mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Sagens baggrund og parternes påstande

Læs mere

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft

Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Patientinformation Genetisk rådgivning v. moderat øget risiko for brystkræft Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning ved familiært

Læs mere

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer

Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital. Vejledning om erstatningsordning for nyre-, knoglemarvs- og leverdonorer Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Rigshospitalet Århus Universitetshospital Odense Universitetshospital Dato: 21. november 2013 Enhed: SPOK Sagsbeh.:

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling

RETTEN I ODENSE - 5.afdeling RETTEN I ODENSE - 5.afdeling Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. september 2015 i sag nr. BS 5- /2012: P mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Sagen

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i tyk- og endetarm PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient

Patientrettigheder. Generel information om dine rettigheder som patient Patientrettigheder Generel information om dine rettigheder som patient PTU s RehabiliteringsCenter Email: ptu@ptu.dk www.ptu.dk Rødovre Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre Tlf.: 36 73 90 00 Risskov Arresøvej

Læs mere

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010

2010 14-1. Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen. 10. august 2010 2010 14-1 Afslag på tilskud til udskiftning af udstødningsrør efter bilbekendtgørelsen En handicappet borger fik af sin kommune afslag på tilskud til udskiftning af et udstødningsrør på sin bil. Det sociale

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr

AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL <w> - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr RESUMÉ: AN 2012 00003 VR 1991 03235 PREGNATAL - Mangelfuld betaling af fornyelsesgebyr Sagen drejer sig om anmodning om genoprettelse af de rettigheder, der er gået tabt som følge af mangelfuld betaling

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hoved-halskræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen.

Psykiatrisk sygehus og Psykiatriudvalget, Frederiksborg Amt, afgav ved breve af henholdsvis 7. februar 2003 og 6. marts 2003 udtalelser i sagen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. januar 2003 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 28. januar 2002 af Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt. I rapporten udtalte jeg kritik og afgav henstilling

Læs mere

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker OrOrientering om arbejdet med kræftpakker Regionshuset Viborg Kvalitet og Sundhedsdata Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0007 www.regionmidtjylland.dk 1. Region Midtjyllands monitorering af kræftpakker

Læs mere

Personlige erfaringer med kræft

Personlige erfaringer med kræft Personlige erfaringer med kræft Når du går gennem helvede så bliv ved med at gå!, Citat: Winston Churchill. Formålet med denne beskrivelse af min oplevelse som pårørende til min kones kræftforløb fra diagnose

Læs mere

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening

Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Opfølgning på tidligere redegørelse vedr. ufrivillig afmelding til livmoderhalskræftscreening Danske Regioner orienterede den 22. oktober 2013 offentligheden

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 134 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder

Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Svarskema til: Test din viden om patienters rettigheder Spørgsmål 1: En ældre mand, som boede på plejehjem, blev årligt undersøgt af sin praktiserende læge, der som følge heraf og i samarbejde med plejepersonalet,

Læs mere

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet

Årsberetning 2014. Patientskadeankenævnet Årsberetning 2014 Patientskadeankenævnet Titel: Årsberetning 2014, Patientskadeankenævnet Patientombuddet, 2015. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV.

VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. VEJLEDNING OM EPIKRISER VED UDSKRIVELSE FRA SYGEHUSE MV. Denne vejledning omhandler epikriser (udskrivningsbreve) ved udskrivelse af patienter fra sygehuse samt ved ambulant behandling, herunder vigtigheden

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER

VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER VEJLEDNING OM EN VISITATIONSPROCEDURE FOR HUSDYRSAGER Indledning Aftalen Regeringen og KL indgik den 9. februar 2009 en aftale om sagsbehandlingen på husdyrområdet i kommunerne. Aftalen indebærer bl.a.,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Kirurgisk Dagkirurgi Herning Kirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 09-05-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC

Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig brystkræft, HBC Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning for arvelig

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mogens Holm Nørregade 3 3720 Aakirkeby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne, idet

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder Amb ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Indenrigs- og Sundhedsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: primsund@im.dk med kopi til sah@im.dk Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29 Telefon 3319

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc

Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Patientinformation Genetisk rådgivning for arvelig bryst- og æggestokkræft,hboc Klinisk Genetisk Afdeling (KGA) Introduktion: Denne informationspjece omhandler genetisk udredning og rådgivning samt testning

Læs mere

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme

I bekendtgørelsen om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALING VEDR. TILRETTELÆGGELSE AF TILBUD TIL KRÆFT- PATIENTER OM STRÅLEBEHANDLING INDEN FOR FIRE UGER I bekendtgørelse om behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Region Midtjylland Orientering om status på hospitalernes implementering af de fem første pakkeforløb for kræftpatienter Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg

Læs mere

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten:

Oplysninger vedrørende ejendommen, hvis energimærke der klages over Adresse: Postnummer og by: Andre ydelser udført af energikonsulenten: KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker, som er udarbejdet af en personligt beskikket energikonsulent Vejledning: Klageskemaet udfyldes, underskrives og indsendes til FEM-sekretariatet. Alle felter

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling

Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Massiv kvalitetsforbedring i dansk kræftbehandling Der var for nogle år tilbage behov for et væsentligt kvalitetsløft i dansk kræftbehandling, i det behandlingen desværre var præget af meget lange patientforløb

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 03-09-2013 01-11-2013 110-13 1200816-13 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - rejseudgifter - undersøgelse -

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE

K-lagernedlagdepåstandom,atHøjeTaastrupKommuneskaltilpligtesatbetaleE PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af L9.juni 2013 i afskedigelsesnævnssag FY 2012.01 1"7 : HI Organisation for ledende medarbejdere i ldræts, Kultur og fritidssektoren for (âdvokat Per Frydenreim Møller)

Læs mere

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning

2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Beretning 2013/1 BR 4 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beretning afgivet af Udvalget til Valgs Prøvelse den 4. juni 2014 Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen

Læs mere

Ændring til skade for klager

Ændring til skade for klager Ændring til skade for klager (Årsberetning 2004) Der er den 10. februar 2005 afsagt en principiel dom, som tager stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Patientskadeankenævnet kan ændre til skade for klager.

Læs mere

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade.

Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. Bloddonorers retsstilling i tilfælde af skade. (Årsberetning 2002) I Danmark er der ca. 250.000 frivillige donorer, der regelmæssigt giver blod. Der blev i 2002 foretaget 370.927 tapninger i de danske

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget kl. 16:00 Brovst Rådhus, lokale 1 Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget Punkter på åbent møde: 17. Statustal for beskæftigelsesområdet...1 18. Henvisning af sygemeldte

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte

Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Dispensation fra ansøgningsfrister inden for bl.a. uddannelsesstøtte Fundet det uheldigt og vildledende, at der inden for området for rentetilskud til statsgaranterede studielån var uoverensstemmelse mellem

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005

EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 EVALUERING AF ORDNINGEN VEDR. EKSPERIMENTEL BEHANDLING I UDLANDET (SECOND OPINION-ORDNINGEN) SUNDHEDSSTYRELSEN JUNI 2005 Evaluering af second opinion-ordningen, Sundhedsstyrelsen 22. juni 2005 1 1. Indledning

Læs mere

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer

kimcelletumorer Børnecancerfonden informerer kimcelletumorer i kimcelletumorer 3 Tumormarkører En del kimcelletumorer udskiller særlige hormoner i blodet, som alfafoetoprotein (AFP) og human chorion gonadotropin (HCG). Hormonniveauet i blodet kan

Læs mere

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte.

1778/2010: yderligere erstatning for erhvervsevnetab og og smerte. E Udskrift af dombogen DOM den 12. maj 2014 i sag nr. BS 1778/2010: mod Patientskadeankenævnet Finsensvej 15 2000 er i anledning arbejdsfortjeneste, denne om, yderligere erstatning for erhvervsevnetab

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg

Ingrid Dissing (2 stemmer) Claus Jørgensen Torben Steenberg AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0077 Klageren: XX 6500 Vojens Indklagede: DSB Fjern og Regionaltog. Klagen vedrører: Taxaregning på 800 kr. som ønskes godtgjort. Ankenævnets

Læs mere

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft

MAMMOGRAFI. Screening for brystkræft MAMMOGRAFI Screening for brystkræft Tilbud om undersøgelse Mammografi er en røntgenundersøgelse, der kan vise, om du har forandringer i dine bryster. Det kan være ansamlinger af væske, godartede knuder

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2013 DNOR data frosset april 201 Data fra Landspatientregisteret modtaget 16. april. Rapport færdiggjort 30. april. Rapport

Læs mere

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ

ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ ERSTATNINGSREGLER FOR MARKFRØ Reglerne er godkendt af Erstatningsfondens bestyrelse og træder i kraft den 25. august 1998. Erstatningsfonden for markfrø c/o Brancheudvalget for Frø Axeltorv 3 1609 København

Læs mere