Godkendelseskriterier Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Godkendelseskriterier Dagtilbud"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012.

2 Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt... 2 Ændret børnetal... 3 Lukning... 3 De pædagogiske rammer... 3 Børn med særlige behov... 3 Personalesammensætning... 4 Tilskud... 4 Forældrebetaling... 5 Åbningstid... 5 Optagelse... 6 Vedtægter... 6 Tilsyn... 7 Formålet med tilsynet er at sikre, at:... 7 Det pædagogiske tilsyn omfatter som minimum følgende elementer/temaer:... 7 Øvrige bestemmelser

3 SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Baggrund Dagtilbudslovens 19, stk. 4 giver mulighed for at private leverandører, med kommunalbestyrelsens godkendelse, kan oprette private dagtilbud. Af Dagtilbudsloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til hver enkelt ansøgning for sig, og at kommunalbestyrelsen skal godkende eller forkaste ansøgningen om godkendelse af private dagtilbud med baggrund i de krav, der stilles til dagtilbud på centralt plan og kommunalt plan. Solrød kommune har på den baggrund udarbejdet skriftlige godkendelseskriterier. Formålet er at sikre, at såvel egne kommunale som private dagtilbud virker ud fra det samme grundlag, dvs. godkendelseskriterierne er en metode til at sikre ligeværdighed og gennemskuelighed. Godkendelseskriterierne indeholder de krav Solrød kommune i forvejen stiller til egne dagtilbud, og går, som loven understreger, ikke videre end det. Overordnet set skal privatinstitutionen til enhver tid være bekendt med, og leve op til, gældende love, bekendtgørelser, vejledninger m.v. på området. Herunder også centrale bestemmelser om pædagogiske læreplaner og børnemiljø. I det følgende gennemgås krav som skal opfyldes før kommunalbestyrelsen kan godkende den private leverandør og det private dagtilbud, ligesom der også er en række krav, som skal opfyldes, når det private dagtilbud er etableret og i drift. Ansøgning Dagtilbuddet skal leve op til nedestående krav, for at kommunen kan forberede ansøgningen til behandling i Byrådet: Når ansøgning fremsendes til godkendelse, skal der samtidig indbetales et depositum på kr. Beløbet tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse. Der skal være en pædagogisk uddannet leder ansat i dagtilbuddet. Der skal foreligge en byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse på bygninger og udendørsarealer fra kommunens Teknik og Miljø afdeling. o Herunder skal de lovgivningsmæssige krav om frit gulvareal pr. børnehavebarn og vuggestuebarn overholdelse (jvf. Bygningsreglementet stk. 2) Der skal ansøges om et antal enheder. Antallet af godkendte enheder må ikke overstiges (et børnehavebarn tæller som 1 enhed og et vuggestuebarn som 2 enheder). Det private dagtilbud skal dokumentere, at de overholder de centralt fastsatte krav. Herunder formålsbestemmelsen for dagtilbud, jævnfør Dagtilbudslovens 1 og 7, beskrivelse af dagtilbuddets formål og idégrundlag. W:\CaseNo _#425955_v1_Godkendelseskriterier.DOCX

4 Alle private leverandører, som ønsker at starte en privatinstitution, skal sende en ansøgning til: Solrød Kommune Skole og dagtilbud Solrød Center Solrød Strand I ansøgningen skal den private leverandør skriftligt dokumentere, hvordan privatinstitutionen vil leve op til nævnte krav. Ansøgningen skal yderligere indeholde fakta oplysninger om åbningstid og børnetal. Der må påregnes en ekspeditionstid på ca. 3 måneder fra det tidspunkt Skole og dagtilbud modtager ansøgningen. Før den endelige godkendelse af institutionen kan gives, skal der foreligge virksomhedsregistreringsbevis fra Erhvervs- og selskabsstyrelsen (CVR-nr.). Depositum Ved ansøgning om godkendelse af oprettelse af en privatinstitution skal ansøgeren stille et depositum på kr., som tilbagebetales, når kommunen har truffet afgørelse om etablering af institutionen. Driftsgaranti Lovgivningen om private leverandører fritager ikke Solrød Kommune fra den generelle forpligtelse til at etablere det nødvendige antal pladser i dagtilbud, således som det fremgår af Dagtilbudslovens 4. Dette gælder også, hvis en privat leverandør skulle vælge at lukke det etablerede dagtilbud. Den private leverandør skal stille en driftsgaranti svarende til 3 måneders drift af institutionen, med det godkendte børnetal. Driftsgarantiens størrelse beregnes og fastsættes af Solrød Kommune ud fra følgende principper: Godkendt antal børn samlet månedligt tilskud 3 mdr. Den stillede driftsgaranti skal til enhver tid, som minimum, modsvare institutionens godkendte størrelse, set i relation til børnetal i aldersgrupperne 0-2 år og 3 5 år. Forsyningspligt Hvis privatinstitutionen lukker vil kommunen, som følge af forsyningsforpligtelsen, skulle tilbyde børnene plads i de kommunale dagtilbud inden for 3 måneder og gældende regler for pladsgaranti. For at sikre leverancesikkerhed stiller Solrød 2

5 Kommune derfor et krav om sikkerhedsstillelse i form af en bankgaranti på anfordringsvilkår. Ændret børnetal Hvis privatinstitutionen måtte ønske ændringer i det godkendte børnetal (enheder) vil det nødvendiggøre, at der stilles en ny driftsgaranti, samt at der udarbejdes en byggeteknisk tegning der dokumenterer at de lovgivningsmæssige krav om frit gulvareal pr. børnehavebarn og vuggestuebarn overholdelse (jvf. Bygningsreglementet stk. 2). Anmodning om ændring i det godkendte børnetal skal sendes til Skole og Dagtilbud i Solrød Kommune, senest en måned før ændringen ønskes. Ændringerne vil have effekt fra den 1. i måneden efter den administrative godkendelse i Skole og Dagtilbud. Lukning Ved lukning af en privatinstitution vil Solrød Kommune stille krav om udbetaling af driftsgarantien, svarende til kommunens dokumenterede merudgifter i forbindelse med flytning af børnene. Der vil dog maksimalt stilles krav om udbetaling af et gennemsnit af privatinstitutionens børnetal indenfor det sidste ½ år samlet månedligt tilskud 3 mdr. De pædagogiske rammer Arbejdet i alle dagtilbud i Solrød kommune skal tage udgangspunkt i Dagtilbudsloven jf. Dagtilbudslovens 7 og 8, kommunens børnepolitik samt de vedtagne politiske målsætninger på området. Privatinstitutionen skal udarbejde en virksomhedsplan, der indeholder beskrivelse af mål, metode og opfølgning i forhold til pædagogiske læreplaner samt institutionens børnemiljøvurdering. De pædagogiske læreplaner beskæftiger sig med seks obligatoriske temaer for børns læring: Krop og bevægelse Sprog Sociale kompetencer Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetencer. Derudover skal institutionen i virksomhedsplanen beskrive, hvordan børn med særlige behov tilgodeses. Børn med særlige behov Private dagtilbud skal som udgangspunkt være tilgængelige for børn med særlige vanskeligheder eller handicap. Det er dog fortsat kommunens forpligtelse at yde 3

6 særlig støtte til børn med særlige behov, uanset om barnet er optaget i et kommunalt eller et privat dagtilbud. Privatinstitutionen skal samarbejde med de kommunale instanser om nødvendige tiltag overfor disse børn. Privatinstitutionen har pligt til at henvise børn, der har behov for særlig støtte til de kommunale myndigheder. Det er kommunen, der træffer beslutning om behovet for støtte. For børn fra andre kommuner er det barnets opholdskommune, der træffer beslutningen. Støtteforanstaltningens omfang afgøres og bevilges i Solrød Kommune af Børn og Unge Rådgivningen (BUR). Eventuelle udgifter til støttepædagogforanstaltninger m.v. betales af barnets opholdskommune ud over det normale driftstilskud. Personalesammensætning Der stilles krav om, at privatinstitutionens leder skal være pædagogisk uddannet, samt at der skal være pædagogisk uddannet personale til at dække den fulde åbningstid. Der skal indhentes udvidet straffeattest samt børneattest på alle, som ønskes ansat i institutionen, inden ansættelsesforholdet kan indgås. Den ansvarlige for privatinstitutionen har ansvar for, at personalesammensætningen er således, at institutionen både kan overholde kravene i Dagtilbudsloven og tilgodese børnenes behov. Der stilles krav om at minimum 50% af personalet er pædagogisk uddannet. Der skal være forsvarlighed i pasningsordningen. Gruppestørrelsen skal være således, at personalet kan opfylde børnenes behov for sikkerhed og tilsyn. Det forventes at kvaliteten i tilbuddet opfylder betingelserne for at modtage lønnede og ulønnede praktikanter samt PAU elever. Det forudsættes at privatinstitutionen har et beredskab af vikarer, således at privatinstitutionen kan udgøre en forsvarlig ramme for børnenes hverdag, også ved ferie og sygdom blandt det faste personale. Tilskud 36 (Dagtilbudsloven) Kommunalbestyrelsen skal give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution. Stk. 2. Driftstilskuddet svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter eksklusive støttepædagogudgifter, jf. 4, stk. 2, pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen efter 19, stk. 2 og 3, og 21, stk. 2 og 3. Det tilskud kommunen yder til privatinstitutionen pr. barn, der er optaget i institutionen, består af 3 dele: 4

7 1. Et driftstilskud der svarer til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud i kommunen, eksklusiv støttepædagogudgifter. Tilskuddet opgøres inklusiv udgifter til moms jf. Dagtilbudslovens Et administrationsbidrag til dækning af administrative opgaver pr. barn, der er optaget i privatinstitutionen. Administrationen indebærer følgende opgaver: lønadministration, bogføring, budget og regnskab, revision og personalejuridisk bistand. Administrationsbidraget beregnes som 2,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud jf. Bekendtgørelse 1114 om kommunens tilskud til brug for dagtilbud til børn, forældrenes egenbetaling og fripladstilskud m.v. 5 stk.2 og Et bygningstilskud pr. barn der er optaget i privatinstitutionen på 4,1 pct. af de gennemsnitlige budgetterede bruttoudgifter pr. barn i et alderssvarende dagtilbud til de 0 2 årige og 3,2 pct. til de 3 5 årige jf. Bekendtgørelse stk.4 og 5. Bygningstilskuddet reguleres ikke i forhold til eventuelle deltidspladser. Driftstilskud, administrationsbidrag og bygningstilskud pr. barn 2012: Tilskud (kr.) Aldersgruppen 0 2 år Aldersgruppen 3 5 år Årligt tilskud Månedligt tilskud Årligt tilskud Månedligt tilskud Driftstilskud Administrationsbidrag Bygningstilskud I alt - ved fuldt tilskud *Ovenstående er 2012 priser og der skal der tages højde for regulering. Som beskrevet nedenfor i afsnittet omkring åbningstid har privatinstitutionens åbningstid og antallet af lukkedage betydning for størrelsen af driftstilskuddet. Forældrebetaling Private dagtilbud er ikke omfattet af gældende regler om forældrebetaling. Private dagtilbud fastsætter selv forældrebetalingen. Privatinstitutionen opkræver selv forældrenes egenbetaling. Åbningstid I beregningsgrundlaget for driftstilskuddet indgår privatinstitutionens ugentlige åbningstid. Tilskuddet beregnes ud fra den ugentlige åbningstid i de kommunale 5

8 daginstitutioner. Driftstilskuddet nedsættes forholdsmæssigt ved deltidsplader eller lavere åbningstid end i de kommunale daginstitutioner. Der ydes ikke forhøjet tilskud til åbningstid udover de kommunale daginstitutioner. For at modtage fuldt driftstilskud skal privatinstitutionen, som minimum have åbent samme antal dage årligt som de kommunale institutioner. Privatinstitutionen er forpligtet til på forhånd, at give både kommunen og forældrene information om lukkedage det pågældende år. Ved lukkedage er det privatinstitutionens ansvar, at børn med behov for pasning tilbydes pasning. Optagelse Privatinstitutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i institutionen. Reglerne for optagelse af børn skal fremgå af institutionens vedtægter, som skal være offentligt tilgængelige via dagtilbuddets hjemmeside. De af det private dagtilbud fastsatte optagelseskriterier, må ikke være i strid med almindelige rets grundsætninger, og institutionen skal være åben for alle børn uanset race, køn, religion og politisk anskuelse. Institutionen skal også være åben for børn, der kræver en særlig indsats. Der kan gives fortrinsret til en bestemt gruppe børn, hvis institutionen er oprettet med bestemt formål, og fortrinsretten er klart defineret i vedtægterne (f.eks. virksomheds tilbud). Privatinstitutionen skal føre venteliste over børn, der ønskes optaget i privatinstitutionen. Ventelisten skal være åben for alle og tilgængelig for kommunen, således at kommunen på anmodning kan få indsigt i ventelisten. Institutionen kan kun afvise børn, hvis der ikke er ledig kapacitet. Hvis privatinstitutionen afviser et barn, skal dette indberettes til kommunen med en begrundelse for afvisningen. Privatinstitutionen skal meddele kommunen, hvilke børn der bliver optaget i og udmeldt af privatinstitutionen og hver måned fremsende oplysninger over alle indmeldte børn til kommunen. Vedtægter Jf. Dagtilbudslovens 16, stk. 2 skal privatinstitutioner udarbejde vedtægter, som Byrådet skal godkende. 6

9 Vedtægterne skal som minimum indeholde oplysninger om det private dagtilbuds formål, bestyrelsens konstruktion, forældrebestyrelsens sammensætning, optagelseskriterier, opsigelsesvarsel, vikardækning ved sygdom og ferie, åbningstider, antal børn samt anvendelse af institutionens eventuelle økonomiske overskud. Ændringer i det private dagtilbuds vedtægter skal godkendes i det politiske fagudvalg i Solrød Kommune. Private dagtilbud, der etableres i forbindelse med friskoler, skal have selvstændige vedtægter. Tilsyn Kommunen fører løbende tilsyn med privatinstitutioner på lige fod med de andre private dagtilbud i kommunen (jf. dagtilbudsloven 5). Privatinstitutioner er forpligtet til at samarbejde med det pædagogiske tilsyn, som skal have fysisk adgang til institutionen. Kommunen har i kraft af sin tilsynspligt mulighed for, til enhver tid, at aflægge besøg i institutionen (både anmeldt og uanmeldt besøg) og gøre sig bekendt med de faktiske forhold, for at følge med i at kravene overholdes. Formålet med tilsynet er at sikre, at: 1. Indholdet af det pædagogiske arbejde i institutionen er i overensstemmelse med de generelle formålsbestemmelser i dagtilbudsloven 5, samt kommunens mål og rammer på området. 2. Privatinstitutionen udgør en forsvarlig ramme for børnenes hverdag og overholder kommunens kvalitetskrav. 3. Kommunen har overblik over det antal børn, som passes i institutionen i forhold til ibrugtagningstilladelse og tilskud. 4. At det kommunale tilskud går til lovlige formål. Det pædagogiske tilsyn omfatter som minimum følgende elementer/temaer: Forældresamarbejde Forældrebestyrelsesarbejde Sprogstimulering og integration Personalesammensætning, personalepolitik, kurser Forebyggelse af ulykker Legepladssikkerhed Sikring af røgfrit miljø Befordring af børn Sikkerhedskravene til legetøj Hygiejne 7

10 Status på indsatsen overfor børn med behov for særlig støtte Læreplaner Øvrige bestemmelser Drøftelse af institutionens årsplan og udmøntning af de beskrevne pædagogiske principper Øvrige bestemmelser Den private leverandør skal til enhver tid leve op til den gældende lovgivning på området. Herunder samtlige lovbestemmelser, der retter sig mod dagtilbud, samt til de til enhver tid i Solrød Kommune gældende mål og rammer for børns ophold i dagtilbud, samt de politisk vedtagne beslutninger på dagpasningsområdet. Den private leverandør skal opfylde grundlæggende krav om økonomisk og faglig hæderlighed, dvs. at den private leverandør eksempelvis skal overholde sine forpligtelser i forhold til betaling af skat mv. Den private leverandør er forpligtet til at holde sig opdateret med alle love, politikker mv. Privatinstitutioner er underlagt de samme regler for tavsheds- og underretningspligt som de kommunale og selvejende daginstitutioner (retssikkerhedsloven 43 og i servicelovens kap. 27). Institutionen er forpligtet til at tegne alle lovpligtige forsikringer (arbejdsulykke, brand mv.) Loven om røgfri miljøer af 15. august 2012 skal overholdes, hvilket indebærer totalforbud mod rygning på børneinstitutioner, skoler, efterskoler, treårige gymnasiale ungdomsuddannelser med videre. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan efter 97 i dagtilbudsloven indbringes for det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Konkurrencestyrelsen/rådet er klagemyndighed vedr. godkendelseskriteriernes kvalitetskravs mulige skadelige virkninger for konkurrencen. Privatinstitutionen skal leve op til kommunens overordnede børnepolitikker og den gældende dagtilbudslovs bestemmelser. Privatinstitutionen er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende lovgivning samt de til enhver tid gældende godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud i Solrød Kommune. 8

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune

Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Privatinstitutioner efter Servicelovens 11a Godkendelseskriterier for private leverandørers oprettelse af dagtilbud i Hørsholm Kommune Baggrund Hørsholm Kommune er via central lovgivning forpligtet til

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009

Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2009 Udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon: 33

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Private daginstitutioner

Private daginstitutioner Ver. 1.1, juni 2011 Private daginstitutioner - en minihåndbog MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V www.mdi.dk info@mdi.dk 3324 8100 Om håndbogen Formålet med denne lille minihåndbog i oprettelse af private

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen)

Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Tilskud til privat børnepasning (Frit valg-ordningen) Informationsfolder/retningslinier vedr. tilskud til forældre bosat i Herning Kommune og som vælger privat børnepasning i stedet for optagelse i kommunalt

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Information om Privat børnepasning

Information om Privat børnepasning Information om Privat børnepasning Børneafdelingen December 2010 Forældre, som bor i Nyborg Kommune kan få tilskud til privat børnepasning af børn i aldersgruppen fra 24 uger til børnehavestart, som er

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen Lovforslag nr. L 176 Folketinget 2009-10 Fremsat den 24. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Læs mere

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende

Vejledningens struktur Vejledningen er opbygget i overensstemmelse med dagtilbudslovens struktur og indeholder følgende Ministerialtidende 2008 Udgivet den 27. maj 2008 26. maj 2008. Nr. 26. Vejledning om dagtilbud, fritidshjem og klubtilbud 2008 Indledning I denne vejledning om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. uddybes

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. Side 1 af 16 LBK nr 705 af 03/07/2009 Gældende (Friskoleloven) Offentliggørelsesdato: 08-07-2009 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 589 af 26/06/2009 LOV nr 591 af 26/06/2009

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Tilskud til privat børnepasning

Tilskud til privat børnepasning Tilskud til privat børnepasning Hvad er Frit valg-ordningen? Kommunalbestyrelsen skal give forældre mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et kommunalt

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune

Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune Retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse af private opholdssteder i Skive Kommune 2 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Sagsforløb... 3 Forsamtale med ansøger.... 3 Skriftlig ansøgning...

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere