nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008"

Transkript

1 nr. februar Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008

2 Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører Emdrupvej 28A 2100 København Ø Telefon Telefax Webside: Giro Redaktion: Laurs Møller (ansv. redaktør) Marianne Tinggaard Informationsgruppe: Rasmus Bartholdy Jensen Pernille Vous Jensen Niclas Scott Bentsen Peder Ryskov Madsen Annonceekspedition: AC Annoncer Kunneruphøj 34, Kolt 8361 Hasselager Telefon Abonnement: Skov&Land udkommer 10 gange om året omkring den 27. i hver måned (januar og juli undtaget). Abonnementsprisen er 765 kr. pr. år inkl. moms. Trykning: Elbo Grafisk A/S Telefon Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. juli til 30. juni 2008 skovogland.dk Indleveret til postbesørgelse mandag 16. februar fotos: Pia Rindom, Mikael B. Hansen, skovogland.dk Bente Nielsen og Marianne Tinggaard m.fl. Virkelighed i Vingsted Vi udfordrer i år skæbnen ved at rykke kredsmødet fra Odense til DGI-Vingstedcentret Jeg håber, at mange af foreningens medlemmer vil benytte lejligheden til at udforske denne lille perle af Danmark, og for første gang i min tid som foreningsaktiv vil der blive lejlighed til walk-and-talk på et kredsmøde. Hvad er mere naturligt for en skov- og landskabsingeniør end at tage afsæt i et virkeligt landskab, med en virkelig naturvejleder, og høre om hans brug af landskabet og de virkelige udfordringer, han står i med ejendomsret, skovdrift og publikum. Det bliver der lejlighed til på en kort spadseretur i virkeligheden, hvor det ikke er fugle- eller træarter, der er i højsædet, men brugen af naturen som udgangspunkt for oplevelser, bevægelse og mental optankning. Turen med DGIs naturvejleder, Per Høgsberg, er en del af et dobbeltarrangement, hvor den anden halvdel består af et indlæg fra Vejle Kommunes chef for Skov & Natur, Klaus Enevoldsen. Han vil bidrage med et indlæg om, hvordan man i Vejle arbejder med skov- og naturindsatsen på en mere interessentbaseret model, hvor ejer- og brugerinteresser er en væsentlig beslutningsparameter, og hvor det handlingsorienterede er i højsædet. Det er kun to gode grunde til at komme til kredsmødet. En tredje god grund er naturligvis medlemsdemokratiet. DSL er som altid i udvikling, og vi - der har fået overdraget tilliden til at varetage foreningens interesser - er interesserede i at få debatteret de udfordringer, vi står foran. Derfor har vi i år valgt at sætte mere fokus på fremtiden i beretningen end fortiden, selv om det godt nok er nemmere at forholde sig til fortiden. Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt kommer og bidrager til denne diskussion i Vingsted. Vel mødt! Henrik Steffensen Bach Formand for DSL skovogland.dk

3 Kredsmøde 2009 Alle medlemmer af DSL inviteres til at deltage i årets kredsmøde, der foregår torsdag den 12. marts kl i Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødeprogram Kl Morgenkaffe Kl Velkomst og valg af dirigent v/ Henrik Steffensen Bach Kl Forretningsudvalgets beretning v/ Henrik Steffensen Bach Kl Foredrag og/eller ekskursion»kundeorienteret naturudvikling i Vejle Kommune«v/ afdelingschef Klaus Enevoldsen»Brugen af landskabet omkring DGI«v/ naturvejleder Per Høgsberg Kl Foredrag og ekskursion gentages, og deltagerne skifter»hold«kl Frokost - med efterfølgende kaffe i kredsene Kl Møder i kredsene med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsudvalgets beretning 3. Oplæg til aktiviteter 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af kredsrepræsentanter 6. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Kl Kl Kl Fælles afslutning: Kommentarer og debat om foreningsarbejdet Kommentarer til emner, der er drøftet i kredsene Tak for i dag Busafgang FTF-A har en stand under hele kredsmødet med rådgivning om efterløn, pjecer og information. Der vil også være mulighed for at opnå individuelle aftaler om personlig gennemgang i forhold til efterløn. Husk kredsmøde 2010: Det finder sted den 17. marts - også i Vingstedcentret.

4 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Vi har noget at tilbyde - Hvis jeg skal udvælge nogle klare indsatsområder i DSLs arbejde - både når vi ser fremad og bagud - så er jeg slet ikke i tvivl. Det handler om følgende fire punkter, fortæller DSLs formand, Henrik Steffensen Bach, og remser op uden tøven: Vi skal sikre medlemmerne, at sekretariatssamarbejdet fungerer. Vi skal arbejde med de sociale elementer i foreningen. Vi skal understøtte, at skov- og landskabsingeniører fortsat har lyst til at bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus på både rekruttering og fastholdelse. Formanden lyser af engagement, og da han også er en travl mand, der skal have udnyttet dagens timer på en effektiv måde, går han hurtigt videre med en mere detaljeret beskrivelse af indsatsområderne. Ejerskab giver indflydelse - DSL har, som tidligere omtalt i Skov & Land, i nogen tid haft tanker om at ændre forholdene for vores sekretariatsbetjening. Det er ikke fordi, vi er utilfredse med den nuværende konstellation, hvor vi køber os til ydelserne efter en nærmere specifikation. Men alt andet lige vil et medejerskab være mere hensigtsmæssigt, og jeg er sikker på, at vi vil få mere ud af det som forening, betoner Henrik Steffensen Bach og fortsætter: - Det vil nemlig give DSL mulighed for at påvirke strukturen, og det er en vigtig opgave. Vi mener, at der er en klar sammenhæng mellem sekretariatet som en interessant arbejdsplads og en god politisk betjening samt vellykkede medlemssager mv. Tingene 4 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

5 - Som gruppe er SLingerne eksponenter for det handlingsorienterede - i forhold til hele den grønne sektor, som også i fremtiden vil være kerneområdet. Jeg mener også, at vi både kan samle de gamle dyder og de nye strømninger, fortæller Henrik Steffensen Bach, formand for DSL. hænger sammen, og ved et ejerskab vil vi på en helt anden måde kunne være med til at sikre, at arbejdsprocesserne forløber, som de skal. - I DSL havde vi lagt op til en hurtig afklaring med den nuværende ejerkreds, JA og Den Danske Dyrlægeforening (DDD), i efteråret De to foreninger ønskede dog først en møderække nu her i 2009, der kan afdække et samarbejdes styrker og svagheder, på baggrund af de erfaringer man hidtil har haft om driften af fællessekretariatet. Vi var således til møde med Det Koordinerende Formandskab for fællessekretariatet i slutningen af januar, og her udtrykte foreningerne bag fællessekretariatet, at man kunne se DSL som part i samarbejdet. - Formandskabet og Forretningsudvalget vil derfor arbejde videre med at finde en model for DSLs eventuelle indtræden som ejer, der både kan tilfredsstille DSL og JA/ DDD med udgangspunkt i den gældende samarbejdsaftale om fællessekretariatet. Beslutning om den fremtidige sekretariatsbetjening vil ske på DSLs repræsentantskabsmøde den maj i Vildbjerg. - På nuværende tidspunkt kender vi ikke prisen for et sådant ejerskab, og vi skal derfor være skarpe til at læse i»krystalkuglen«. Jeg vil derfor opfordre til, at man på kredsmødet den 12. marts sørger for at vælge nogle medlemmer, der også har en holdning til dette emne. - Det er klart, at der er andre muligheder end den her skitserede, og i udgangspunktet fortsætter den nuværende ordning. På baggrund af drøftelserne på sidste års kredsmøde i Odense mener jeg, at det står klart, at vi ikke er til en fusion. Vi er ikke parate til at opgive identiteten, da det er den, der holder os sammen i foreningen. Men et tættere samarbejde - som det kendes med JiD inden for kommuner og HedeDanmark - med ikke mindst JA er meget interessant. Mange af os er beskæftiget på samme område ude på arbejdsmarkedet, og der kan hele tiden komme flere til. Eksempelvis turismeområdet, siger DSLs formand. Når SLingere mødes De nære berøringsflader med andre foreninger i den grønne sektor har allerede udmøntet sig i konkrete initiativer. Der er åbnet for hinandens faglige og fagforeningsbetonede arrangementer i regi af fællessekretariatet, og der er nedsat en ny aktivitetsgruppe med repræsentanter for DSL og JA/DFF om skov- og naturforvaltning. Sidstnævnte endvidere i samarbejde med foreningen ProSilva, hvor det måtte være relevant. - Jeg forventer mig meget af dette nye samarbejde, og vi har da også sat en pæn sum af på budgettet til disse nye aktiviteter, oplyser Henrik Steffensen Bach, der ser Privatkredsen og dens ekskursioner som igangsætter. - Før i tiden var det ekskursionerne, som dannede grundlag for en faglig debat på tværs af kredse, landsdele og alder, og det nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 5

6 har været gået lidt af mode i en del år. Efter min mening er det endda meget vigtigt, at vi igen kan tilbyde medlemmerne sådanne debatfora om ikke mindst forvaltning inden for de forskellige dele af den grønne sektor. - Faglige meningsudvekslinger er med til at styrke vores»sammenhængskraft«som SLingere, og derfor er det også en god ide, når kredsene arrangerer åbne møder, mener Henrik Steffensen Bach. Fakta DSL medlemstal fordelt på ansættelsesform 1. januar Overenskomstansat, stat Overenskomstansat, kommune/amt/region Tjenestemandsansat, stat Tjenestemandsansat, kommune/amt/region Privatansat Skovdyrkerforeningerne Udlandsansat Selvstændig Hedeselskabet Ledig Pensionist/efterløn Studerende Passiv I alt Ledighed Ledighed Ledighedsberørte Dimittenter Fuldtidsledige 50 Antal Ledighedsberø Dimittenter Fuldtidsledige jun nov apr sep feb jul dec maj okt mar aug 2003 jun År nov apr sep feb jul dec maj okt mar aug 2008 jun nov 6 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

7 At læse tidens behov Dette emne fører uden videre formanden frem til andre af foreningens særkender - og fortrin. Han peger på, at skov- og landskabsingeniørerne er endda vældig gode til at bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet, og her tænker han ikke så meget på geografisk mobilitet som på fleksibilitet i relation til ønskejobbet. - Jeg indrømmer, at vi i første omgang nok bredte jobpaletten ud af strategiske grunde, men siden er holdningen til vores faglige mobilitet blevet understøttet på selve uddannelsesinstitutionen, blandt medlemmerne og ude på selve arbejdsmarkedet. - Som gruppe har vi noget at tilbyde, og vi er eksponenter for det handlingsorienterede - i forhold til hele den grønne sektor, som også i fremtiden vil være kerneområdet. Jeg mener også, at vi både kan samle de gamle dyder og de nye tiders trend. Eksempelvis vil de kolleger, der arbejder på de gamle skovejendomme, forsat kunne udføre den basis-forvaltning, som ejerne ønsker, samtidig med, at de er i stand til at indgå partnerskaber med kommuner og andre interessenter. Der vil sandsynligvis også blive genereret nye aktivitetsområder, som der netop nu er gang i inden for statsskovbruget, og som jeg ser det, kan man godt sammenligne nogle SLingere med kaospiloterne. Vi kigger ud i landskabet og afsøger, hvor DSL og dens medlemmer skal hen, siger DSLs formand med et smil. Han er stolt af foreningens ekstremt lave ledighed, men anerkender, at der til stadighed skal arbejdes med profilering. Det er efter hans mening ikke mindst nødvendigt i forhold til potentielle studerende, som har brug for rollemodeller. - Og det skal ikke alene være skovfogeder. Hvem ved fx, at det kommunale byggemodningsområde er et rigtigt socialt arbejde, der både handler om mennesker og udearealer, udbryder han med henvisning til sin egen metier i Herning Kommune. Gode kort på hånden Henrik Steffensen Bach har med denne bemærkning drejet samtalen hen mod DSLs fjerde indsatsområde: Rekruttering og fastholdelse - nøglen til enhver forenings liv. - Det kan måske virke lidt gammeldags, men det handler stadigvæk om at bidrage til fællesskabet, om solidaritet. Hverken nye lønsystemer eller gode pensionsordninger kommer af sig selv. Vi spiller som forening med på banen, og vi skal derfor have et godt bagland. Det er den slags, vi er nødt til at fremhæve, når det gælder fastholdelse af medlemmer, betoner formanden og føjer til: - Men det er oplagt en stor udfordring at få folk til at se, at det nytter noget at være medlem af DSL. Man kan jo vælge at se foreningen som en forsikring, hvis noget går galt i arbejdslivet. Heldigvis er det de færreste, der får brug for det. Mere diffuse forhold som kendskab til SLingere, adgang til faglige netværk, kendskab til og udvikling af løn- og ansættelsesforhold er imidlertid forhold, hvor foreningen har brug for et godt bagland. - Det er derfor afgørende, at alle vore kolleger rundt omkring i landet fortsat finder anledning til at slutte op om foreningen. De studerende skal hele tiden have at vide, hvad vi kan tilbyde dem ud over den rent basale fagforeningsmæssige side af sagen. Vi har mere fokus på rekrutteringsspørgsmålet end tidligere, og jeg mener, at fx netværksdannelse og fælles identitet er vigtige kort på hånden for en forening af vores størrelse. - DSL har desuden i mange år været med til at dreje uddannelsen den rigtige vej rundt samtidig med, at vi har adgang til erfaringerne fra DSL 60+. Vi dækker hele perioden, runder Henrik Steffensen Bach af. nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 7

8 KRISTINA B. PEDERSEN, FORMAND FOR DE STUDERENDES KREDS DSL har en særlig styrke De Studerendes Kreds (DSK) udgør kun omkring ti pct. af foreningens medlemmer. Det er ikke nogen overvældende andel, men det har absolut ikke den konsekvens, at vi bliver overhørt eller overset. Tværtimod giver DSL plads til sine studerende og lader deres stemme blive hørt. Dét er indikator for en sund og stærk fagforening! Vi har i DSK mulighed for at give vores mening til kende i alt lige fra budgettering over pensionsordninger til udformning af kredsmøder. Derudover er der rig mulighed for, at DSK kan komme med forslag til og ønsker om både forbedringer og arrangementer. Sidst, men absolut ikke mindst har DSK nøjagtig samme mulighed som de øvrige kredse for at arrangere faglige ekskursioner og på den måde få udvidet vores horisont. Relevans og netværk Hvert år kommer der nye medlemmer til i DSK, mens andre forlader os. Heldigvis sker der som regel det, at man flytter fra DSK til en anden kreds alt afhængig af ens beskæftigelsessituation. Tæt ved 100 pct. af DSLs medlemmer møder fagforeningen via DSK, og det er derfor vigtigt, at de får en god oplevelse, der giver dem lyst til at blive i DSL. Men da der ikke er så mange politiske opgaver, som DSK kan være sine medlemmer behjælpelig med, skal der tilbydes noget andet. Her er det bl.a. bladpakken og de mange faglige arrangementer, der trækker medlemmer til. I det seneste år har DSL imidlertid mær- ket lidt konkurrence fra en rivaliserende fagforening, der kan tilbyde billige forsikringer og gratis medlemskab. Det kan DSL som en lille forening på knap 1000 medlemmer slet ikke hamle økonomisk op med. Men hvorfor skulle den egentlig også det? DSL har nemlig en styrke, som ingen anden fagforening har: Den har skov- og landskabsfaglig relevans, og den er et netværk, man ikke bør undervurdere betydningen af. Med et medlemskab i DSL - og som oftest i første omgang i DSK - får man mulighed for at komme langt omkring i både ind- og udland og møde inspirerende naturforvaltere, der sidder i forskellige job inden for den grønne sektor. Det er DSKs opgave at opsøge disse inspirerende fagfolk og sørge for, at deres viden bliver formidlet videre til dem, der har interessen, og som vil bruge den i fremtiden - og dem er der heldigvis mange af på Skovskolen! 8 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

9 DSL har skov- og landskabsfaglig relevans, og den er et netværk, som man ikke bør undervurdere betydningen af. Vores uddannelse følger med Endnu en gang er skov- og landskabsingeniør-uddannelsen blevet taget op til revision og forandret. Denne gang er der indført blokstruktur i undervisningen, og det betyder, at man har ét fag ni uger ad gangen, hvorefter det afsluttes med en prøve. Samtidig har man fjernet den første adgangsgivende praktik - til manges store fortrydelse. I det sidste års tid har der derfor været megen debat om, hvordan de nye SLingere nogensinde skal kunne klare sig igennem uddannelsen - og siden erhvervslivet - uden den praktiske erfaring? Til det kan DSK sige, at de nye SLingere fungerer ganske udmærket! De er fornuftige unge mennesker, der er nysgerrige, åbne og ivrige for at lære. De er utrolig gode til at støtte de arrangementer, der bliver tilbudt dem, og de møder op med stor entusiasme. Det er dog sandt, at»en SLinger ikke er, Fakta Mange gode grunde til at være medlem af DSL Karrierekanonen - en værktøjskasse Profilmagasinet LandSkaberne Adgang til ledelsesviden Rabat med Forbrugsforeningen Rabataftale med Friluftsland Feriehuse med rabat Mobilrabat for selvtændige Rabataftale med Metax Sundhedsforsikring til medlemspris Ekstra fagblade for kontingentet (studerende) Sammen med Skov&Land nr. 2 vil du få et nyt og personligt medlemskort af DSL til at have med på farten. Læs meget mere om fordele og rabatter på nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 9

10 hvad en SLinger var engang«, men det er måske også meget godt? Tiderne skifter, og vi bør bare være taknemmelige for, at vores uddannelse følger med! Hvis den ikke gjorde det, ville I derude på distrikterne og i kommunerne selv skulle lave jeres kort i MapInfo, Arc-view, Proteus o.lign. Det er DSKs holdning, at det ikke er en katastrofe, at uddannelsen er blevet ændret og det første års praktik fjernet. Ærgerligt er det da, fordi adgangspraktikken gav en god fornemmelse for faget, men heldigvis er der nogle meget kompetente folk på Skovskolen, som gør en enorm indsats for at sætte en ny uddannelse sammen, der passer til dét, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Desuden vil en nystartet SLinger stadig blive sendt ud med en motorsav for at få skidt under neglene og olie på fingrene - det vil bare ikke være i så lang tid, at skidtet sidder permanent fast. Den praktiske undervisning foregår i to måneder, og det er nok til at give de studerende en fornemmelse af det fysiske arbejde. Vi må imidlertid se i øjnene, at vores uddannelse og vore jobmuligheder bliver mere og mere kontorbaserede. Erhvervskontakt er vigtig Det er snarere kontakten til erhvervet frem for den praktiske erfaring, som de nye studerende på Skovskolen mangler i forbindelse med den nye struktur. Og det er her, DSL i fremtiden kan være behjælpelig med at være bindeleddet mellem SLingeren og»den virkelige verden«. Generelt møder DSK stor velvilje og imødekommenhed, når vi spørger folk fra erhvervet, om de vil dele deres viden med os. Det er blevet til rigtig mange gode og lærerige ekskursioner for DSKs medlemmer. Den seneste temadag gik til Esben Møller Madsen på Trolleholm Gods i Skåne. Det var en rigtig god dag, hvor det gik op for mange, at skovøkonomi egentlig er et ganske nyttigt værktøj til at beregne, hvornår hugst er rentabel. Temadagen til foråret kommer formentlig til at gå ned til Henrik Staun på Langeland. Staun, der er en af de mest erfarne skovdyrkere, har tilbudt at tage os studerende med på en tur i skoven, hvor vi kan snakke værdiændringer, og som følge af det også en ændring af skovdyrkningsprincipperne. Inden da arrangerer DSK et møde med professor J. Bo Larsen på Skovskolen, hvor han vil præsentere sin meget omdiskuterede bog»naturnær skovdrift«, hvis principper der undervises en del efter på Skovskolen. Vi forsøger i DSK at brede emnerne på temadage og foredragsaftener så meget ud som muligt, så medlemmerne stifter bekendtskab med hele paletten inden for det grønne område. Arrangementerne har været gode, fordi der findes så mange inspirerende folk på området, der brænder for det, de er beskæftiget med, og som godt kan lide at formidle det videre til os studerende. Vi er endnu kun nået rundt til en lille brøkdel af dem, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat må trække på den erfaring og viden, der bl.a. ligger ude i de andre kredse. Det er især vigtigt at være i tæt samarbejde med det pulserende erhvervsliv nu, hvor den nye ordning betyder, at den nystartede SLinger ikke længere får sin (næsten) daglige gang sammen med den ekstremt entusiastiske skovfoged, der øser af 10 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

11 I DSK mener vi, at det ikke er en katastrofe, at uddannelsen er blevet ændret og det første års praktik fjernet. Det er snarere kontakten til erhvervet, som de studerende på Skovskolen mangler i den nye struktur. sin erfaring - ligesom de studerende på den gamle ordning gjorde det. Tag godt imod os Kontakten til DSL-medlemmerne i de andre kredse er nyttig, både hvad angår ekskursionsmål, og så sandelig også i forbindelse med hjælp til opgaver. Det kunne derfor være smart, hvis der bliver oprettet en database på DSLs nye hjemmeside med alle medlemmernes navne og deres kompetenceområder. På den måde kan en studerende altid finde den rette kompetenceperson i forbindelse med opgaveskrivningen eller blot af interesse for området. DSK vil derfor gerne opfordre jer alle til at tage godt imod de studerende, der opsøger jer for at få del i jeres ekspertise - og lad være med at dømme dem på forhånd, fordi de ikke har været i adgangspraktik! nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 11

12 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Vores uddannelse er skræddersyet Som ansat på det offentlige område i henholdsvis Skov- og Naturstyrelsens centrale bastion i Haraldsgade og i Aalborg Kommune er det uundgåeligt, at en snak om årets gang mellem Henrik Jørgensen, formand for CO II-kredsen, og Lars Delfs Mortensen, formand for Kommune-kredsen, tager udgangspunkt i overenskomstforliget fra sidste vinter. OK-08 var 12,8 - Når jeg tænker tilbage, er jeg egentlig lidt desillusioneret over OK-08. Der var mange gode sager, som kun kostede lidt eller ingenting, men de blev pure afvist. Forhandlingerne blev styret af de store grupper, indleder Henrik Jørgensen og konstaterer i en bisætning, at forhandlingsprotokollen i øvrigt endnu ikke er underskrevet. - Der kom jo et valg ind over, og vi havde også 3-parts-forhandlingerne, hvor to af fokusområderne - nemlig kompetenceudvikling og seniorordninger - allerede blev dæk- ket ind. Jeg tror, at det var dét, der lidt tog luften ud af overenskomstforhandlingerne. Fokus flyttede, og løndelen i OK-08 var ganske rigtigt styret med finansministeren for bordenden. Så jeg er heller ikke imponeret over processen. Vi brugte meget tid på et forholdsvist lille fingeraftryk, medgiver Lars Delfs Mortensen. Når det så er sagt, må de to kredsformænd trods alt indrømme, at selv om det kniber med de markante individuelle fingeraftryk, så opnåede parterne resultater, der sikrer en positiv reallønsudvikling for de offentligt ansatte. OK-08 kom til at handle om en ramme på 12,8 pct., hvor størstedelen anvendes til generelle lønstigninger hen over overenskomstperiodens tre år. Ud over løndelen var der elementer som bl.a. tillidsrepræsentanttillæg, fleksibilitet vedrørende arbejdstid og ferieafholdelse, barns anden sygedag og barsel. - Og på statsområdet var det en god 12 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

13 SLing-uddannelsen er noget specielt: Ikke blot indholdet i undervisningen, men også miljøet på Skovskolen har givet SLingerne nogle kompetencer med i rygsækken, som der til stadighed vil være brug for - og som netop adskiller uddannelsen fra øvrige uddannelser. Dét er en afgørende og vigtig forskel, mener kredsformændene Henrik Jørgensen (tv.) og Lars Delfs Mortensen. ting, at det blev erkendt af Finansministeriet, at der er noget, der hedder»fryns«. Vi har ikke haft samme adgang til den slags som privatansatte, og vi fik en kompensation på 0,2 pct. for at rette op på denne ubalance, fortæller Henrik Jørgensen og konkluderer: - Resultatet er fornuftigt rent lønmæssigt, og alle får del i det, og jeg vil også godt fremhæve, at jeg havde et godt bagland i både CO II og sekretariatet, hvor alle delresultater blev koordineret undervejs. På det kommunale område fik alle grupper et løft, JiDerne blev omfattet af en overenskomst, og Lars Delfs Mortensen er enig med Henrik Jørgensen i, at reallønnen blev sikret med nuværende viden, som han udtrykker det. - Forventningerne til denne overenskomst var himmelhøje alle vegne, og fordi løn var afgørende i fokus, blev det vanskeligt at pege på andre ting. Jeg havde imidlertid god føling med baglandets ønsker og er taknemlig for opbakning både derfra og fra forhandlingspartnerne i Forhandlingskartellet. På den baggrund var det under de afgørende natteforhandlinger muligt at få indflydelse og bl.a. rykke fra ATP-sats C til A i ét hug, siger den kommunale forhandler med et skævt smil. Temaer i næste OK De to kredsformænd er ikke blege for at spå om den næste overenskomst i De tror begge på, at fokus vil rette sig mod fastholdelse af medarbejderne, på pension og på bløde områder i øvrigt. De mener desuden, at offentligt ansatte SLingere ikke hører til dem, som rammes hårdest i den nuværende lavkonjunktur. Statsministeren er jo gået hen og blevet grøn, og de er helt enige om, at det sagtens kan give flere job på skov- og landskabsingeniørernes områder. De er heller ikke uenige om, at fremtiden vil kræve, at man bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og det betyder, at både frivillighed og fleksibilitet bør og vil være nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 13

14 temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger. - Der er brug for individuel tilpasning hen over en livslang karriere, hvor man - fx mens børnene er små - har brug for kortere arbejdsdage end i andre faser af livet. Men faktisk er jeg da meget overrasket over, hvor stor en indsats folk generelt lægger i deres arbejde. For SLingere er arbejdet så integreret en del af livet, så også den gode arbejdsplads - og hvad den skal indeholde - bør blive et tema ved de næste forhandlinger, siger Henrik Jørgensen. Optimisme på beskæftigelsesområdet Når det handler om beskæftigelse, er der absolut ingen falsk beskedenhed at spore På både det statslige og det kommunale område er evnen til at kunne kommunikere med borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv blevet stadig vigtigere. hos de to kredsformænd for henholdsvis stat og kommune. - Indtil nu har der generelt været mange job i kommunerne, og vore kompetencer passer da også lige præcis til det kommunale område, som det ser ud i Og oppe hos os i Ålborg har vi ikke altid kunnet få en skov- og landskabsingeniør, når de blev efterspurgt, betoner Lars Delfs Mortensen. - I øjeblikket er vi nede i en bølgedal i Skov- og Naturstyrelsen og er nok lidt usikre på beskæftigelsen. Men jeg tror, at vi sådan set kommer til at skulle løse de samme opgaver som ude i kommunerne. Og det er en af vore forcer, at vi også kan tale med fx en landmand. Vi bliver netop ikke opfattet som bureaukrater i dialogen med borgere og erhvervsfolk, hvilket fx Natura 2000 er et godt eksempel på, bemærker Henrik Jørgensen. De er begge opmærksomme på, at uddannelsen - med en i øvrigt tiltrængt nedskæring af praktikperioder, mener de to kredsformænd - kan være i fare for at miste sin jordkontakt så at sige. De understreger, at SLingerne skal flytte sig med verden, men den akademiske tilgang må ikke tage overhånd! - Vi har nogle fortrin i og med, at vi både er gode til økonomi og er handlingsorienterede. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke kan lære noget af andre uddannelsesretninger. Tværtimod oplever man i hverdagen på jobbet, at vi på tværs af faggrupper kan få tingene til at ske, forklarer Lars Delfs Mortensen og fortsætter: - I kommunerne opfatter mange af os sig selv som værende i proces hele tiden. Vi vil hele tiden tilegne os ny viden, og der er accept af og lyst til kompetenceudvikling. Men det vigtigste er stadig, at vi har en praktisk tilgang til sagerne, et basalt kendskab til fx geologi og økologi - at vi kan koble viden og handling! 14 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

15 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Hvert minut fødes der en ny kunde To kredsformænd, der er er enige om at fokusere på lyspunkterne - på trods af finanskrisen: Martin Sejersgaard- Jacobsen (tv.) og Jørgen Olesen. Martin Sejersgaard-Jacobsen, formand for HedeDanmark-kredsen, har inviteret formanden for Skovdyrker-kredsen, Jørgen Olesen, til frokost på HedeDanmarks adresse i Kolding. Anledningen er den aktuelle situation på arbejdsmarkedet for en skovdyrker henholdsvis en hedemand, der nok kan have behov for nogle udlægninger. Det er en grå og tåget januardag, som umiddelbart danner en passende baggrund for et internationalt marked på vej ned i en lavkonjunktur. Men oven over alting stråler solen som bekendt, og det skal snart vise sig, at finanskrisen også kan tales ned. Det handler i høj grad om indstilling. På standby - Det er lidt op ad bakke lige nu, lyder det samstemmende fra de to kredsformænd, inden vi overhovedet er kommet ind i mødelokalet. Men tilføjelsen falder prompte: - Omvendt kan man sige, at fremtiden er temmelig spændende, fordi det hele er gået meget hurtigt. - I løbet af to en halv måned har vi halveret vores salg af råtræ, siger Jørgen Olesen, og Martin Sejersgaard-Jacobsen fortæller, at han har udarbejdet nye prislister flere gange: I slutningen af november blev prisen sat ned for første gang, og i begyndelsen af januar skulle den sættes ned igen. - Lige nu er rigtig mange virksomheder usikre, og der bliver trådt vande. Dét skyldes ikke mindst, at det netop i de seneste år har været rigtig svært at finde de rigtige medarbejdere. Jeg vil mene, at der er en hel del arbejdspladser på vores område, der har forskellige tiltag i skuffen, som man kan beskæftige sig med i den allernærmeste tid. Andre projekter er til gengæld nødt til at blive dernede, betoner Martin Sejersgaard- Jacobsen, og Jørgen Olesen falder ind: nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 15

16 PRIVATANSATTE Lønninger pr. oktober 2008, opdelt efter gennemsnit og fraktiler. Privat - skovbrug mv. Hede- Danmark Skovdyrkerforeninger Alle privatansatte Antal Gennemsnit pct. fraktil pct. fraktil pct. fraktil pct. fraktil Staten Kommuner Alle offentligt ansatte Antal Gennemsnit pct. fraktil pct. fraktil pct. fraktil pct. fraktil Fakta Offentligt ansatte Lønninger pr. oktober 2008, opdelt efter gennemsnit og fraktiler. - I min hverdag i Midtjylland er foreningen, savværkerne og entreprenørerne i en slags venteposition lige nu, og mange regner da også med, at tingene bliver endnu billigere i morgen. Og undtaget dem, der måtte være så uheldige at miste jobbet i disse måneder, så forventes befolkningen generelt at opleve, at rådighedsbeløbet er minimum det samme - og investeringerne vil forventelig gå i gang igen hen over sommeren. - Jeg tror, at vi som SLingere først vil se krisen udmøntet på annoncemarkedet. Mange stillinger vil ikke blive genbesat, og vi kan nok også risikere, at det blive sværere at komme ind på arbejdsmarkedet som nyuddannet. Det er dog ikke alene et krisetegn og generel afmatning. Det skyldes også den nye finanslov, hvor skovbrugets konsulentmidler er skåret væk. Vi mister rigtig mange penge på den konto, og det vil give en række omstruktureringer i vore systemer, forklarer skovdyrkeren fra Hold 1984, hvor ledighed ikke var et helt ukendt begreb i de første år. Nyt tankegods giver nye muligheder Samtalen fortsætter ufortrødent, og de to SLingere, hvis arbejdsområder er afhængige af byggebranchen, er alligevel helt enige om, at der skal fokuseres på lyspunkterne. De peger dels på den næsten utroligt lave arbejdsløshed blandt skov- og landskabsingeniører, dels på at der er meget psykologi i situationen, og at de forskellige arbejdspladser sandsynligvis vil holde kortene tæt ind til kroppen i første halvdel af Det gælder eksempelvis godserne, hvor man til gengæld er vant til økonomiske udsving, det gælder savværkerne, hvor man formodentlig vil bruge vinteren til at rydde op og tømme lagrene, og det gælder endelig det offentlige område, hvor den førte politik efter al stor sandsynlighed vil give fx nye anlæg, nye skolefaciliteter og nye veje på længere sigt. Selv om det er svært at spå om fremtiden, og selv om samtaleemnet nu baserer sig på lige dele erfaringer og fornemmelser, så er de begge overbeviste om, at finanskrisen ikke vil komme til at ramme SLingerne i nævneværdig grad. Det fremgår uden det store analyseværk, at både hedemanden og skovdyrkeren i virkeligheden er af den overbevisning, at positive pejlemærker og lyspunkter skal være en leveregel. - Nøgleordene er forandring og tilpasning, og vi har da også lyspunkter i branchen i form af skovrejsning. Der er også området med energi- og biomassetræ, som er uberørt af situationen i øjeblikket. Det er hængt op på noget politisk såvel som på 16 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

17 Tidens nøgleord er forandring og tilpasning med blik for mulighederne, fremgår det af samtalen mellem skovdyrkeren og hedemanden. tidsånden, og det afspejler det kommende klimatopmøde i Danmark. Her kan der imidlertid også komme udenlandske påvirkninger, og der kan opstå nye konkurrenceparametre. Det er således vigtigt at holde øje med, hvad der sker i udlandet på området, understreger Martin Sejergaard-Jacobsen og uddyber: - Vi skal alle sammen se på, hvordan tingene gøres. Der kan godt rationaliseres både her og der, og man kan også nemt blive skarpere på bundlinjen. Det globale fokus vil nok flytte sig mod Asien og Sydamerika, og jeg er overbevist om, at de økonomiske styrkeforhold vil vende i disse år. I øjeblikket er det danske finansielle system ramt, og det indvirker så også på den måde, vi har opbygget forretning på her i landet. Som det er nu, kan folk ikke låne penge, selv om de har en rigtig god ide, og det er ikke holdbart i længden. Kredsformændene tilkendegiver, at populære sentenser fra diverse virksomhedskonsulenter og erhvervsledere a la»kaos giver muligheder«og»hvert minut fødes der en ny kunde«ikke er tom snak. Og er der ikke også noget med, at ordet»krise«betyder afgørende vendepunkt på græsk? Det er ganske vist! - Virksomhederne bør bruge den nuværende økonomiske situation til at begynde at reflektere over, om det ikke også gik lige vel godt? Jeg mener, at hovedparten af arbejdstagerne vil komme styrkede ud af det her, siger Martin Sejersgaard-Jacobsen. Kom til kredsmøde Samtalen nærmer sig sin afslutning, arbejdet kalder, men inden kredsformændene går hver til sit, lyder der en stor opfordring til medlemmerne om at komme til kredsmøde 2009 i Vingstedcentret den 12. marts. - Som verden ser ud i dag, bliver der mange ting at snakke om, og det er vigtigt at fremhæve, at DSL står klar med et beredskab for medlemmerne, uanset hvilken vej arbejdsmarkedet bevæger sig. Men vi har brug for at høre mere om, hvordan medlemmerne ude på de forskellige arbejdspladser oplever hverdagen nu for tiden - både de arbejdspladser, hvor vi efterhånden er blevet mange SLingere, og de stadigt færre steder, hvor SLingeren fortsat er alene, fastslår Martin Sejersgaard-Jacobsen, der nu taler som næstformand i DSL. Som det fremgår af programmet for kredsmødet, er der i år ikke blot tale om en ny lokalitet. Der er også planlagt en ekskursion ud i landskabet omkring Vingsted, og kredsformændene peger på, at tværgående arrangementer er vejen frem for DSLs medlemmer. nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 17

18 AF RUBEN MARTINSEN, FORMAND FOR PRIVATKREDSEN Vi er fælles om interessen for naturen Der har været talt meget frem og tilbage om, hvad der er vores fælles identitet som skov- og landskabsingeniører. Vi er en faggruppe, der er spredt for alle vinde - hvad angår geografi såvel som ansvarsområder. Beskæftigelse finder vi inden for næsten alle områder - det kan være som sælgere og kontrollanter, naturvejledere og traditionelle skovfogeder, i forskellige lederjob og meget andet. Det er selvsagt meget positivt, at vi med vores løsningsorienterede indgangsvinkel til opgaverne er en efterspurgt vare i mange fag, som også ligger langt fra de traditionelle ansættelsesområder. Dét kan imidlertid gøre det meget svært at fastholde kontakten kollegaer imellem og dermed til nyeste viden og erfaringer inden for de meget forskelligartede områder. Hvordan kan vi bruge fagforeningen til at skabe faglige og sociale netværk på tværs af faggrupper og geografiske afstande? På en sådan måde at vi kan få bragt nærheden til kollegaer og gamle holdkammerater ind i vores oftest travle hverdag? Ny palet af medlemstilbud Én ting binder os dog sammen - på trods af de meget forskelligartede ansvarsområder - og dét er vores store interesse for naturen og dens mange værdier. Det er således også en vigtig del af vores fælles identitet. DSL har i de sidste par år afholdt flere ekskursioner, hvor trækplastret har været dét, som efter vores mening er fælles for mange af os: Interessen for naturen. I 2008 blev det i maj måned til en tur til Århus Kommunes Skove, hvor Helge Daus fortalte om skovenes historie og pleje gennem 30 år. I september gik turen til Tåsinge, hvor Leif Laursen og H. Staun afholdt temadag om ær. Arrangementerne blev planlagt af henholdsvis af Steen Hougaard Jensen og Anders Grube. Vores arbejde med ekskursioner og temadage har nu udviklet sig til et samarbejde med JA/Forstkandidatforeningen og Pro silva under ét, så vi fremover vil annoncere diverse tilbud til alle medlemmerne. Vi mener, at vi i kraft af et sådant fælles udvalg vil kunne styrke tilbuddene til medlemmerne og også undgå dobbelt- eller konkurrerende arrangementer. 18 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

19 Hvordan kan vi bruge fagforeningen til at skabe faglige og sociale netværk på tværs af faggrupper og geografiske afstande? DSLs privatkreds har løsningen! DSL er repræsenteret i den fælles arrangementsgruppe ved Jens Rasmussen fra Skovdyrkerforeningen Øst og Mads Bank-Mikkelsen fra Skov- og Naturstyrelsen. Derudover har vi aftalt med JA og Dyrlægeforeningen, at der også etableres en fælles arrangementsoversigt, så vi hver især får mulighed for at deltage i hinandens arrangementer. For vores vedkommende kan det fx være et spændende fyraftensmøde om ansættelseskontrakter, kompetenceudvikling og lignende, som vi nu også har adgang til. Vi mødes i Lille Vildmose Det er vores opfattelse, at vi fortsat - gennem disse tilbud - vil kunne opretholde en høj faglig standard samtidig med, at de sociale kontakter vil kunne udvikles og udvides på tværs af faggrupper og geografiske afstande. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til ekskursionsværterne og arrangørerne ved vore ekskursioner. Uden villige, veloplagte og passionerede værter ville udbyttet af disse arrangementer ikke være så stort, som det har været hidtil. Husk vores forårsekskursion ved Lille Vildmose i Høstemark og Tofte skove, hvor ekskursionsværten vil være Jacob Pals gaard Andersen og arrangøren Jes Lund Christensen. Nærmere annoncering vil følge snarest. Vel mødt! nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 19

20 AF HELGE DAUS, TOVHOLDER I DSL60+ Sommertræffet på Jensgaard førte til en debat om, hvor den nye trend er ved at føre de danske skove og det danske forstvæsen hen? Hvis den gamle eg kunne tale DSL60+ har haft et fint år med god fremgang, og vi er nu 32 medlemmer. Vi har organiseret os med en styregruppe på fire personer, der består af Jens Peter Ladegaard, Per Lyngbak, O.A.K. Nielsen samt»overtegnede«. Årets store begivenhed var vores sommertræf på Jensgaard den 2. juni. Vi var tyve fremmødte i alt, og deraf var ti stykker nytilkomne 60+ere. Det var en god idé, at vi valgte Jens gaard. Der var flere, som havde været skovfoged på stedet - dér begyndte deres karriere, og de var nu spændte på et gensyn. Udsigten til Palsgård Skovene vakte min der hos nogle. Endelave gav anledning til en snak om kaninjagt. Svenskekrigene blev opdateret fra en kanonstilling over for Hjarnø. Men allerstørst var nok oplevelsen af at stå ved den store gamle eg. Den er flot og imponerende. Måske er den fra 1600-årene, bare seks løvtrægenerationer fra vikingetiden? Det var i 1600-årene, alle vildsvin blev skudt bort i Danmark. Enevælden blev indført, og Danske Lov ud- kom. Ja, der kan gisnes om alt, og det er bare tre en halv løvtrægenerationer siden. Besøget ved denne eg kunne føre tankerne hen på, hvor den nye trend fører de danske skove og det danske forstvæsen. Hvis egen kunne tale, hvad mon den så ville fortælle os om den forstlige arvefølge i det danske skovbrug? En forsømt overlapning fra den ene arealansvarlige forstmand til den anden er altid grunden til (vækst)tab af værdier. Samfundet har altid været afhængigt af skovrigdommene, og det vil også være tilfældet i fremtiden. Men det ved vi mere om ca. 2080, når den tiende løvtrægeneration efter vikingetiden begynder. En opfordring Vi håber, at mange flere vil melde sig til vores gruppe, og de kan bl.a. få inspiration ved at læse vore indlæg og referater. Der sker heller ikke noget ved at tage telefonen for at få en snak om vores DSL60+, og en henvendelse til os kræver ikke medlemskab af foreningen. 20 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4

4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 1. VALG AF DIRIGENT... 2 2. BESTYRELSENS BERETNING... 2 3. FORELÆGGELSE AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB... 4 4. BESTYRELSENS VISIONER OG AKTIVITETSPLAN FOR DET KOMMENDE ÅR.. 4 5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG...

Læs mere

Beretning indtil 1. september 2014

Beretning indtil 1. september 2014 Beretning indtil 1. september 2014 DSL s 10 mand store overgangsbestyrelse har virket siden de nye vedtægters ikrafttræden medio maj 2014. Nærværende beretning vil derfor have fokus på netop overgangsbestyrelsens

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK

HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK HVAD ER DER I JA? NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK JA er det naturlige valg for mig, fordi det er en fagforening, hvor jeg møder faglige interessefæller. DORTHE BRINCK LILLELUND, JA-MEDLEM 2 Foto: Sarah Bender

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab

DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. www.dm.dk/naturvidenskab DM dit naturlige valg som cand.scient. DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for

Læs mere

nr. 1 Februar 2012 Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26

nr. 1 Februar 2012 Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26 nr. 1 Februar 2012 Skov & Land Årsberetning 2011 Side 4 KU ønsker til lykke med de 100 år Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører

Læs mere

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup.

Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Bestyrelsesmøde den 19. feb. 2015 klokken 0900 Broager Lokalarkiv i Ullerup. Deltagere: Arne Jessen (AJ), Else Egholm (EE), Chr. Frederiksen (CF), Carsten Jacobsen (CJ), Frede V Jensen (FJ), Henrik Delf

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007

Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Dagsorden til ØDF s generalforsamling 2007 Tidspunkt: 12. november 2009, kl. 15.45 Sted: Hotel Trinity, Fredericia 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Rune Jönsson, Glostrup Kommune, som dirigent.

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002

Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Stiftende generalforsamling Søndag 3. november 2002 Mødedeltagere Repræsentanter fra følgende adresser: Almindingen 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 26, 30 Ikke fremmødt eller afbud: Almindingen

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben

Elevarbejdet. profil 2000. Velkommen i klubben Elevarbejdet profil 2000 Velkommen i klubben Velkommen i klubben er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Folderen retter sig mod eleverne på social- og sundhedsskolerne, så de kan få et indblik

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget.

9.1. Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. 9.1 Ad dagsordenens punkt 9: FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT Ifølge FTF s vedtægter 39 stk. 1 fastsætter den ordinære kongres endeligt kontingent på baggrund af et rammebudget. Under henvisning hertil vedlægges

Læs mere

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14

Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 Repræsentantskabsmøde side 1 Referat fra repræsentantsskabsmøde i Vejle Tennis Hal 2014.01.14 14. januar 2014 18:50 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30

Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Referat af kredsledelsesmøde 10. december 2014 kl. 18.30 Mødelokalet v. kantinen på Beredskabsstyrelsen Midtjylland H P Hansens Vej 100, 7400 Herning Indkaldte Indbudte Kim Jensen, Lise Maj Rasmussen,

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen

Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Flemming Vinters tale ved FTF, LO, AC konference den 31. maj 2010 om Lønkommissionen Indledning Først vil jeg gerne sige tak til de mange mennesker som har arbejdet hårdt i mange måneder for, at vi i dag

Læs mere

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011

Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Vedtægter foreningen Samtaleboblen 28.februar 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er samtaleboblen og hjemsted Odense Formål 2 Foreningens virke bygger på et tredelt fundament: 1) Folkeoplysning -

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K

Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Referat af repræsentantskabsmøde i Boligforeningen VIBO torsdag, den 28. november 2013, kl. 19.00 i Sankt Peders Stræde 49 A, 1. sal, 1453 København K Der var i alt 54 fremmødte. 42 fra 1. kreds, 8 fra

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012

DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 DBK Medlemsundersøgelse oktober 2012 Beskrivelse af svarpersonerne Antal besvarelser: 196 (49% af medlemmerne). De fordeler sig således på en række egenskaber: Medlemsnummer Indmeldelsesår Alder 1-99 16-2000

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

DANSK SQUASH FORBUND

DANSK SQUASH FORBUND DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: +45 66190822 R E F E R A T MAIL: SQUASH@DSQF.DK EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling

Referat af Generalforsamling Referat af Generalforsamling Dato: 20. april 2013 Tid: kl. 11.00 Sted: Vejle Center Hotel Årsmødet indledes med sang. Årets solfanger. Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I?

TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? TILBUD TIL SYGEPLEJERSKER I ALLE FASER AF LIVET HVILKEN FASE ER DU I? Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Foto: Lizette Kabré og Lena Rønsholdt

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012.

Bestyrelsens beretning 2012. Bestyrelsens beretning 2012. Et forenings år er allerede gået siden vi holdt generalforsamling i kulturhuset i Farum i 2012. Som de forrige år har dette år også være præget af rigtig mange udfordringer

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE

SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE SEMINAR FOR TILLIDSVALGTE 9. 11. SEPTEMBER 2014 VINGSTED CENTRET, VEJLE Den bedste medarbejder er den, der tør åbne munden Anders Dam, seminar for tillidsvalgte 2013 Som tillidsmand har du selv bidraget

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014.

Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Referat af Pårørenderådsmødet på Vinklen - CSB Tirsdag d. 4 marts 2014. Tilstede: Carsten Hansen - beboerrepræsentant, Natacha Soelberg - beboerrepræsentant, Susanne Wolfsberg - botilbudsleder, Wivi Mortensen

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32

HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER? 15.06.2009 1/32 HVOR, HVORNÅR OG HVAD VIRKER?? 15.06.2009 1/32 3 studier Social kapital (NFA m.fl.) 2008 Rapporten Forandring og forankring (NFA og Kubix) 2009 Litteraturstudier (Udenlandske og danske) 2005-2008 15.06.2009

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere