nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. februar 2009 Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008"

Transkript

1 nr. februar Skov & Land danske skov- og landskabsingeniører Årsberetning 2008

2 Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører Emdrupvej 28A 2100 København Ø Telefon Telefax Webside: Giro Redaktion: Laurs Møller (ansv. redaktør) Marianne Tinggaard Informationsgruppe: Rasmus Bartholdy Jensen Pernille Vous Jensen Niclas Scott Bentsen Peder Ryskov Madsen Annonceekspedition: AC Annoncer Kunneruphøj 34, Kolt 8361 Hasselager Telefon Abonnement: Skov&Land udkommer 10 gange om året omkring den 27. i hver måned (januar og juli undtaget). Abonnementsprisen er 765 kr. pr. år inkl. moms. Trykning: Elbo Grafisk A/S Telefon Kontrolleret oplag: stk. i perioden 1. juli til 30. juni 2008 skovogland.dk Indleveret til postbesørgelse mandag 16. februar fotos: Pia Rindom, Mikael B. Hansen, skovogland.dk Bente Nielsen og Marianne Tinggaard m.fl. Virkelighed i Vingsted Vi udfordrer i år skæbnen ved at rykke kredsmødet fra Odense til DGI-Vingstedcentret Jeg håber, at mange af foreningens medlemmer vil benytte lejligheden til at udforske denne lille perle af Danmark, og for første gang i min tid som foreningsaktiv vil der blive lejlighed til walk-and-talk på et kredsmøde. Hvad er mere naturligt for en skov- og landskabsingeniør end at tage afsæt i et virkeligt landskab, med en virkelig naturvejleder, og høre om hans brug af landskabet og de virkelige udfordringer, han står i med ejendomsret, skovdrift og publikum. Det bliver der lejlighed til på en kort spadseretur i virkeligheden, hvor det ikke er fugle- eller træarter, der er i højsædet, men brugen af naturen som udgangspunkt for oplevelser, bevægelse og mental optankning. Turen med DGIs naturvejleder, Per Høgsberg, er en del af et dobbeltarrangement, hvor den anden halvdel består af et indlæg fra Vejle Kommunes chef for Skov & Natur, Klaus Enevoldsen. Han vil bidrage med et indlæg om, hvordan man i Vejle arbejder med skov- og naturindsatsen på en mere interessentbaseret model, hvor ejer- og brugerinteresser er en væsentlig beslutningsparameter, og hvor det handlingsorienterede er i højsædet. Det er kun to gode grunde til at komme til kredsmødet. En tredje god grund er naturligvis medlemsdemokratiet. DSL er som altid i udvikling, og vi - der har fået overdraget tilliden til at varetage foreningens interesser - er interesserede i at få debatteret de udfordringer, vi står foran. Derfor har vi i år valgt at sætte mere fokus på fremtiden i beretningen end fortiden, selv om det godt nok er nemmere at forholde sig til fortiden. Jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt kommer og bidrager til denne diskussion i Vingsted. Vel mødt! Henrik Steffensen Bach Formand for DSL skovogland.dk

3 Kredsmøde 2009 Alle medlemmer af DSL inviteres til at deltage i årets kredsmøde, der foregår torsdag den 12. marts kl i Vingstedcentret, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten Mødeprogram Kl Morgenkaffe Kl Velkomst og valg af dirigent v/ Henrik Steffensen Bach Kl Forretningsudvalgets beretning v/ Henrik Steffensen Bach Kl Foredrag og/eller ekskursion»kundeorienteret naturudvikling i Vejle Kommune«v/ afdelingschef Klaus Enevoldsen»Brugen af landskabet omkring DGI«v/ naturvejleder Per Høgsberg Kl Foredrag og ekskursion gentages, og deltagerne skifter»hold«kl Frokost - med efterfølgende kaffe i kredsene Kl Møder i kredsene med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Kredsudvalgets beretning 3. Oplæg til aktiviteter 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af kredsrepræsentanter 6. Valg af suppleanter 7. Eventuelt Kl Kl Kl Fælles afslutning: Kommentarer og debat om foreningsarbejdet Kommentarer til emner, der er drøftet i kredsene Tak for i dag Busafgang FTF-A har en stand under hele kredsmødet med rådgivning om efterløn, pjecer og information. Der vil også være mulighed for at opnå individuelle aftaler om personlig gennemgang i forhold til efterløn. Husk kredsmøde 2010: Det finder sted den 17. marts - også i Vingstedcentret.

4 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Vi har noget at tilbyde - Hvis jeg skal udvælge nogle klare indsatsområder i DSLs arbejde - både når vi ser fremad og bagud - så er jeg slet ikke i tvivl. Det handler om følgende fire punkter, fortæller DSLs formand, Henrik Steffensen Bach, og remser op uden tøven: Vi skal sikre medlemmerne, at sekretariatssamarbejdet fungerer. Vi skal arbejde med de sociale elementer i foreningen. Vi skal understøtte, at skov- og landskabsingeniører fortsat har lyst til at bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet. Vi skal have fokus på både rekruttering og fastholdelse. Formanden lyser af engagement, og da han også er en travl mand, der skal have udnyttet dagens timer på en effektiv måde, går han hurtigt videre med en mere detaljeret beskrivelse af indsatsområderne. Ejerskab giver indflydelse - DSL har, som tidligere omtalt i Skov & Land, i nogen tid haft tanker om at ændre forholdene for vores sekretariatsbetjening. Det er ikke fordi, vi er utilfredse med den nuværende konstellation, hvor vi køber os til ydelserne efter en nærmere specifikation. Men alt andet lige vil et medejerskab være mere hensigtsmæssigt, og jeg er sikker på, at vi vil få mere ud af det som forening, betoner Henrik Steffensen Bach og fortsætter: - Det vil nemlig give DSL mulighed for at påvirke strukturen, og det er en vigtig opgave. Vi mener, at der er en klar sammenhæng mellem sekretariatet som en interessant arbejdsplads og en god politisk betjening samt vellykkede medlemssager mv. Tingene 4 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

5 - Som gruppe er SLingerne eksponenter for det handlingsorienterede - i forhold til hele den grønne sektor, som også i fremtiden vil være kerneområdet. Jeg mener også, at vi både kan samle de gamle dyder og de nye strømninger, fortæller Henrik Steffensen Bach, formand for DSL. hænger sammen, og ved et ejerskab vil vi på en helt anden måde kunne være med til at sikre, at arbejdsprocesserne forløber, som de skal. - I DSL havde vi lagt op til en hurtig afklaring med den nuværende ejerkreds, JA og Den Danske Dyrlægeforening (DDD), i efteråret De to foreninger ønskede dog først en møderække nu her i 2009, der kan afdække et samarbejdes styrker og svagheder, på baggrund af de erfaringer man hidtil har haft om driften af fællessekretariatet. Vi var således til møde med Det Koordinerende Formandskab for fællessekretariatet i slutningen af januar, og her udtrykte foreningerne bag fællessekretariatet, at man kunne se DSL som part i samarbejdet. - Formandskabet og Forretningsudvalget vil derfor arbejde videre med at finde en model for DSLs eventuelle indtræden som ejer, der både kan tilfredsstille DSL og JA/ DDD med udgangspunkt i den gældende samarbejdsaftale om fællessekretariatet. Beslutning om den fremtidige sekretariatsbetjening vil ske på DSLs repræsentantskabsmøde den maj i Vildbjerg. - På nuværende tidspunkt kender vi ikke prisen for et sådant ejerskab, og vi skal derfor være skarpe til at læse i»krystalkuglen«. Jeg vil derfor opfordre til, at man på kredsmødet den 12. marts sørger for at vælge nogle medlemmer, der også har en holdning til dette emne. - Det er klart, at der er andre muligheder end den her skitserede, og i udgangspunktet fortsætter den nuværende ordning. På baggrund af drøftelserne på sidste års kredsmøde i Odense mener jeg, at det står klart, at vi ikke er til en fusion. Vi er ikke parate til at opgive identiteten, da det er den, der holder os sammen i foreningen. Men et tættere samarbejde - som det kendes med JiD inden for kommuner og HedeDanmark - med ikke mindst JA er meget interessant. Mange af os er beskæftiget på samme område ude på arbejdsmarkedet, og der kan hele tiden komme flere til. Eksempelvis turismeområdet, siger DSLs formand. Når SLingere mødes De nære berøringsflader med andre foreninger i den grønne sektor har allerede udmøntet sig i konkrete initiativer. Der er åbnet for hinandens faglige og fagforeningsbetonede arrangementer i regi af fællessekretariatet, og der er nedsat en ny aktivitetsgruppe med repræsentanter for DSL og JA/DFF om skov- og naturforvaltning. Sidstnævnte endvidere i samarbejde med foreningen ProSilva, hvor det måtte være relevant. - Jeg forventer mig meget af dette nye samarbejde, og vi har da også sat en pæn sum af på budgettet til disse nye aktiviteter, oplyser Henrik Steffensen Bach, der ser Privatkredsen og dens ekskursioner som igangsætter. - Før i tiden var det ekskursionerne, som dannede grundlag for en faglig debat på tværs af kredse, landsdele og alder, og det nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 5

6 har været gået lidt af mode i en del år. Efter min mening er det endda meget vigtigt, at vi igen kan tilbyde medlemmerne sådanne debatfora om ikke mindst forvaltning inden for de forskellige dele af den grønne sektor. - Faglige meningsudvekslinger er med til at styrke vores»sammenhængskraft«som SLingere, og derfor er det også en god ide, når kredsene arrangerer åbne møder, mener Henrik Steffensen Bach. Fakta DSL medlemstal fordelt på ansættelsesform 1. januar Overenskomstansat, stat Overenskomstansat, kommune/amt/region Tjenestemandsansat, stat Tjenestemandsansat, kommune/amt/region Privatansat Skovdyrkerforeningerne Udlandsansat Selvstændig Hedeselskabet Ledig Pensionist/efterløn Studerende Passiv I alt Ledighed Ledighed Ledighedsberørte Dimittenter Fuldtidsledige 50 Antal Ledighedsberø Dimittenter Fuldtidsledige jun nov apr sep feb jul dec maj okt mar aug 2003 jun År nov apr sep feb jul dec maj okt mar aug 2008 jun nov 6 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

7 At læse tidens behov Dette emne fører uden videre formanden frem til andre af foreningens særkender - og fortrin. Han peger på, at skov- og landskabsingeniørerne er endda vældig gode til at bevæge sig rundt på arbejdsmarkedet, og her tænker han ikke så meget på geografisk mobilitet som på fleksibilitet i relation til ønskejobbet. - Jeg indrømmer, at vi i første omgang nok bredte jobpaletten ud af strategiske grunde, men siden er holdningen til vores faglige mobilitet blevet understøttet på selve uddannelsesinstitutionen, blandt medlemmerne og ude på selve arbejdsmarkedet. - Som gruppe har vi noget at tilbyde, og vi er eksponenter for det handlingsorienterede - i forhold til hele den grønne sektor, som også i fremtiden vil være kerneområdet. Jeg mener også, at vi både kan samle de gamle dyder og de nye tiders trend. Eksempelvis vil de kolleger, der arbejder på de gamle skovejendomme, forsat kunne udføre den basis-forvaltning, som ejerne ønsker, samtidig med, at de er i stand til at indgå partnerskaber med kommuner og andre interessenter. Der vil sandsynligvis også blive genereret nye aktivitetsområder, som der netop nu er gang i inden for statsskovbruget, og som jeg ser det, kan man godt sammenligne nogle SLingere med kaospiloterne. Vi kigger ud i landskabet og afsøger, hvor DSL og dens medlemmer skal hen, siger DSLs formand med et smil. Han er stolt af foreningens ekstremt lave ledighed, men anerkender, at der til stadighed skal arbejdes med profilering. Det er efter hans mening ikke mindst nødvendigt i forhold til potentielle studerende, som har brug for rollemodeller. - Og det skal ikke alene være skovfogeder. Hvem ved fx, at det kommunale byggemodningsområde er et rigtigt socialt arbejde, der både handler om mennesker og udearealer, udbryder han med henvisning til sin egen metier i Herning Kommune. Gode kort på hånden Henrik Steffensen Bach har med denne bemærkning drejet samtalen hen mod DSLs fjerde indsatsområde: Rekruttering og fastholdelse - nøglen til enhver forenings liv. - Det kan måske virke lidt gammeldags, men det handler stadigvæk om at bidrage til fællesskabet, om solidaritet. Hverken nye lønsystemer eller gode pensionsordninger kommer af sig selv. Vi spiller som forening med på banen, og vi skal derfor have et godt bagland. Det er den slags, vi er nødt til at fremhæve, når det gælder fastholdelse af medlemmer, betoner formanden og føjer til: - Men det er oplagt en stor udfordring at få folk til at se, at det nytter noget at være medlem af DSL. Man kan jo vælge at se foreningen som en forsikring, hvis noget går galt i arbejdslivet. Heldigvis er det de færreste, der får brug for det. Mere diffuse forhold som kendskab til SLingere, adgang til faglige netværk, kendskab til og udvikling af løn- og ansættelsesforhold er imidlertid forhold, hvor foreningen har brug for et godt bagland. - Det er derfor afgørende, at alle vore kolleger rundt omkring i landet fortsat finder anledning til at slutte op om foreningen. De studerende skal hele tiden have at vide, hvad vi kan tilbyde dem ud over den rent basale fagforeningsmæssige side af sagen. Vi har mere fokus på rekrutteringsspørgsmålet end tidligere, og jeg mener, at fx netværksdannelse og fælles identitet er vigtige kort på hånden for en forening af vores størrelse. - DSL har desuden i mange år været med til at dreje uddannelsen den rigtige vej rundt samtidig med, at vi har adgang til erfaringerne fra DSL 60+. Vi dækker hele perioden, runder Henrik Steffensen Bach af. nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 7

8 KRISTINA B. PEDERSEN, FORMAND FOR DE STUDERENDES KREDS DSL har en særlig styrke De Studerendes Kreds (DSK) udgør kun omkring ti pct. af foreningens medlemmer. Det er ikke nogen overvældende andel, men det har absolut ikke den konsekvens, at vi bliver overhørt eller overset. Tværtimod giver DSL plads til sine studerende og lader deres stemme blive hørt. Dét er indikator for en sund og stærk fagforening! Vi har i DSK mulighed for at give vores mening til kende i alt lige fra budgettering over pensionsordninger til udformning af kredsmøder. Derudover er der rig mulighed for, at DSK kan komme med forslag til og ønsker om både forbedringer og arrangementer. Sidst, men absolut ikke mindst har DSK nøjagtig samme mulighed som de øvrige kredse for at arrangere faglige ekskursioner og på den måde få udvidet vores horisont. Relevans og netværk Hvert år kommer der nye medlemmer til i DSK, mens andre forlader os. Heldigvis sker der som regel det, at man flytter fra DSK til en anden kreds alt afhængig af ens beskæftigelsessituation. Tæt ved 100 pct. af DSLs medlemmer møder fagforeningen via DSK, og det er derfor vigtigt, at de får en god oplevelse, der giver dem lyst til at blive i DSL. Men da der ikke er så mange politiske opgaver, som DSK kan være sine medlemmer behjælpelig med, skal der tilbydes noget andet. Her er det bl.a. bladpakken og de mange faglige arrangementer, der trækker medlemmer til. I det seneste år har DSL imidlertid mær- ket lidt konkurrence fra en rivaliserende fagforening, der kan tilbyde billige forsikringer og gratis medlemskab. Det kan DSL som en lille forening på knap 1000 medlemmer slet ikke hamle økonomisk op med. Men hvorfor skulle den egentlig også det? DSL har nemlig en styrke, som ingen anden fagforening har: Den har skov- og landskabsfaglig relevans, og den er et netværk, man ikke bør undervurdere betydningen af. Med et medlemskab i DSL - og som oftest i første omgang i DSK - får man mulighed for at komme langt omkring i både ind- og udland og møde inspirerende naturforvaltere, der sidder i forskellige job inden for den grønne sektor. Det er DSKs opgave at opsøge disse inspirerende fagfolk og sørge for, at deres viden bliver formidlet videre til dem, der har interessen, og som vil bruge den i fremtiden - og dem er der heldigvis mange af på Skovskolen! 8 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

9 DSL har skov- og landskabsfaglig relevans, og den er et netværk, som man ikke bør undervurdere betydningen af. Vores uddannelse følger med Endnu en gang er skov- og landskabsingeniør-uddannelsen blevet taget op til revision og forandret. Denne gang er der indført blokstruktur i undervisningen, og det betyder, at man har ét fag ni uger ad gangen, hvorefter det afsluttes med en prøve. Samtidig har man fjernet den første adgangsgivende praktik - til manges store fortrydelse. I det sidste års tid har der derfor været megen debat om, hvordan de nye SLingere nogensinde skal kunne klare sig igennem uddannelsen - og siden erhvervslivet - uden den praktiske erfaring? Til det kan DSK sige, at de nye SLingere fungerer ganske udmærket! De er fornuftige unge mennesker, der er nysgerrige, åbne og ivrige for at lære. De er utrolig gode til at støtte de arrangementer, der bliver tilbudt dem, og de møder op med stor entusiasme. Det er dog sandt, at»en SLinger ikke er, Fakta Mange gode grunde til at være medlem af DSL Karrierekanonen - en værktøjskasse Profilmagasinet LandSkaberne Adgang til ledelsesviden Rabat med Forbrugsforeningen Rabataftale med Friluftsland Feriehuse med rabat Mobilrabat for selvtændige Rabataftale med Metax Sundhedsforsikring til medlemspris Ekstra fagblade for kontingentet (studerende) Sammen med Skov&Land nr. 2 vil du få et nyt og personligt medlemskort af DSL til at have med på farten. Læs meget mere om fordele og rabatter på nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 9

10 hvad en SLinger var engang«, men det er måske også meget godt? Tiderne skifter, og vi bør bare være taknemmelige for, at vores uddannelse følger med! Hvis den ikke gjorde det, ville I derude på distrikterne og i kommunerne selv skulle lave jeres kort i MapInfo, Arc-view, Proteus o.lign. Det er DSKs holdning, at det ikke er en katastrofe, at uddannelsen er blevet ændret og det første års praktik fjernet. Ærgerligt er det da, fordi adgangspraktikken gav en god fornemmelse for faget, men heldigvis er der nogle meget kompetente folk på Skovskolen, som gør en enorm indsats for at sætte en ny uddannelse sammen, der passer til dét, der efterspørges på arbejdsmarkedet. Desuden vil en nystartet SLinger stadig blive sendt ud med en motorsav for at få skidt under neglene og olie på fingrene - det vil bare ikke være i så lang tid, at skidtet sidder permanent fast. Den praktiske undervisning foregår i to måneder, og det er nok til at give de studerende en fornemmelse af det fysiske arbejde. Vi må imidlertid se i øjnene, at vores uddannelse og vore jobmuligheder bliver mere og mere kontorbaserede. Erhvervskontakt er vigtig Det er snarere kontakten til erhvervet frem for den praktiske erfaring, som de nye studerende på Skovskolen mangler i forbindelse med den nye struktur. Og det er her, DSL i fremtiden kan være behjælpelig med at være bindeleddet mellem SLingeren og»den virkelige verden«. Generelt møder DSK stor velvilje og imødekommenhed, når vi spørger folk fra erhvervet, om de vil dele deres viden med os. Det er blevet til rigtig mange gode og lærerige ekskursioner for DSKs medlemmer. Den seneste temadag gik til Esben Møller Madsen på Trolleholm Gods i Skåne. Det var en rigtig god dag, hvor det gik op for mange, at skovøkonomi egentlig er et ganske nyttigt værktøj til at beregne, hvornår hugst er rentabel. Temadagen til foråret kommer formentlig til at gå ned til Henrik Staun på Langeland. Staun, der er en af de mest erfarne skovdyrkere, har tilbudt at tage os studerende med på en tur i skoven, hvor vi kan snakke værdiændringer, og som følge af det også en ændring af skovdyrkningsprincipperne. Inden da arrangerer DSK et møde med professor J. Bo Larsen på Skovskolen, hvor han vil præsentere sin meget omdiskuterede bog»naturnær skovdrift«, hvis principper der undervises en del efter på Skovskolen. Vi forsøger i DSK at brede emnerne på temadage og foredragsaftener så meget ud som muligt, så medlemmerne stifter bekendtskab med hele paletten inden for det grønne område. Arrangementerne har været gode, fordi der findes så mange inspirerende folk på området, der brænder for det, de er beskæftiget med, og som godt kan lide at formidle det videre til os studerende. Vi er endnu kun nået rundt til en lille brøkdel af dem, og derfor er det vigtigt, at vi fortsat må trække på den erfaring og viden, der bl.a. ligger ude i de andre kredse. Det er især vigtigt at være i tæt samarbejde med det pulserende erhvervsliv nu, hvor den nye ordning betyder, at den nystartede SLinger ikke længere får sin (næsten) daglige gang sammen med den ekstremt entusiastiske skovfoged, der øser af 10 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

11 I DSK mener vi, at det ikke er en katastrofe, at uddannelsen er blevet ændret og det første års praktik fjernet. Det er snarere kontakten til erhvervet, som de studerende på Skovskolen mangler i den nye struktur. sin erfaring - ligesom de studerende på den gamle ordning gjorde det. Tag godt imod os Kontakten til DSL-medlemmerne i de andre kredse er nyttig, både hvad angår ekskursionsmål, og så sandelig også i forbindelse med hjælp til opgaver. Det kunne derfor være smart, hvis der bliver oprettet en database på DSLs nye hjemmeside med alle medlemmernes navne og deres kompetenceområder. På den måde kan en studerende altid finde den rette kompetenceperson i forbindelse med opgaveskrivningen eller blot af interesse for området. DSK vil derfor gerne opfordre jer alle til at tage godt imod de studerende, der opsøger jer for at få del i jeres ekspertise - og lad være med at dømme dem på forhånd, fordi de ikke har været i adgangspraktik! nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 11

12 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Vores uddannelse er skræddersyet Som ansat på det offentlige område i henholdsvis Skov- og Naturstyrelsens centrale bastion i Haraldsgade og i Aalborg Kommune er det uundgåeligt, at en snak om årets gang mellem Henrik Jørgensen, formand for CO II-kredsen, og Lars Delfs Mortensen, formand for Kommune-kredsen, tager udgangspunkt i overenskomstforliget fra sidste vinter. OK-08 var 12,8 - Når jeg tænker tilbage, er jeg egentlig lidt desillusioneret over OK-08. Der var mange gode sager, som kun kostede lidt eller ingenting, men de blev pure afvist. Forhandlingerne blev styret af de store grupper, indleder Henrik Jørgensen og konstaterer i en bisætning, at forhandlingsprotokollen i øvrigt endnu ikke er underskrevet. - Der kom jo et valg ind over, og vi havde også 3-parts-forhandlingerne, hvor to af fokusområderne - nemlig kompetenceudvikling og seniorordninger - allerede blev dæk- ket ind. Jeg tror, at det var dét, der lidt tog luften ud af overenskomstforhandlingerne. Fokus flyttede, og løndelen i OK-08 var ganske rigtigt styret med finansministeren for bordenden. Så jeg er heller ikke imponeret over processen. Vi brugte meget tid på et forholdsvist lille fingeraftryk, medgiver Lars Delfs Mortensen. Når det så er sagt, må de to kredsformænd trods alt indrømme, at selv om det kniber med de markante individuelle fingeraftryk, så opnåede parterne resultater, der sikrer en positiv reallønsudvikling for de offentligt ansatte. OK-08 kom til at handle om en ramme på 12,8 pct., hvor størstedelen anvendes til generelle lønstigninger hen over overenskomstperiodens tre år. Ud over løndelen var der elementer som bl.a. tillidsrepræsentanttillæg, fleksibilitet vedrørende arbejdstid og ferieafholdelse, barns anden sygedag og barsel. - Og på statsområdet var det en god 12 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

13 SLing-uddannelsen er noget specielt: Ikke blot indholdet i undervisningen, men også miljøet på Skovskolen har givet SLingerne nogle kompetencer med i rygsækken, som der til stadighed vil være brug for - og som netop adskiller uddannelsen fra øvrige uddannelser. Dét er en afgørende og vigtig forskel, mener kredsformændene Henrik Jørgensen (tv.) og Lars Delfs Mortensen. ting, at det blev erkendt af Finansministeriet, at der er noget, der hedder»fryns«. Vi har ikke haft samme adgang til den slags som privatansatte, og vi fik en kompensation på 0,2 pct. for at rette op på denne ubalance, fortæller Henrik Jørgensen og konkluderer: - Resultatet er fornuftigt rent lønmæssigt, og alle får del i det, og jeg vil også godt fremhæve, at jeg havde et godt bagland i både CO II og sekretariatet, hvor alle delresultater blev koordineret undervejs. På det kommunale område fik alle grupper et løft, JiDerne blev omfattet af en overenskomst, og Lars Delfs Mortensen er enig med Henrik Jørgensen i, at reallønnen blev sikret med nuværende viden, som han udtrykker det. - Forventningerne til denne overenskomst var himmelhøje alle vegne, og fordi løn var afgørende i fokus, blev det vanskeligt at pege på andre ting. Jeg havde imidlertid god føling med baglandets ønsker og er taknemlig for opbakning både derfra og fra forhandlingspartnerne i Forhandlingskartellet. På den baggrund var det under de afgørende natteforhandlinger muligt at få indflydelse og bl.a. rykke fra ATP-sats C til A i ét hug, siger den kommunale forhandler med et skævt smil. Temaer i næste OK De to kredsformænd er ikke blege for at spå om den næste overenskomst i De tror begge på, at fokus vil rette sig mod fastholdelse af medarbejderne, på pension og på bløde områder i øvrigt. De mener desuden, at offentligt ansatte SLingere ikke hører til dem, som rammes hårdest i den nuværende lavkonjunktur. Statsministeren er jo gået hen og blevet grøn, og de er helt enige om, at det sagtens kan give flere job på skov- og landskabsingeniørernes områder. De er heller ikke uenige om, at fremtiden vil kræve, at man bliver længere tid på arbejdsmarkedet, og det betyder, at både frivillighed og fleksibilitet bør og vil være nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 13

14 temaer ved de kommende overenskomstforhandlinger. - Der er brug for individuel tilpasning hen over en livslang karriere, hvor man - fx mens børnene er små - har brug for kortere arbejdsdage end i andre faser af livet. Men faktisk er jeg da meget overrasket over, hvor stor en indsats folk generelt lægger i deres arbejde. For SLingere er arbejdet så integreret en del af livet, så også den gode arbejdsplads - og hvad den skal indeholde - bør blive et tema ved de næste forhandlinger, siger Henrik Jørgensen. Optimisme på beskæftigelsesområdet Når det handler om beskæftigelse, er der absolut ingen falsk beskedenhed at spore På både det statslige og det kommunale område er evnen til at kunne kommunikere med borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv blevet stadig vigtigere. hos de to kredsformænd for henholdsvis stat og kommune. - Indtil nu har der generelt været mange job i kommunerne, og vore kompetencer passer da også lige præcis til det kommunale område, som det ser ud i Og oppe hos os i Ålborg har vi ikke altid kunnet få en skov- og landskabsingeniør, når de blev efterspurgt, betoner Lars Delfs Mortensen. - I øjeblikket er vi nede i en bølgedal i Skov- og Naturstyrelsen og er nok lidt usikre på beskæftigelsen. Men jeg tror, at vi sådan set kommer til at skulle løse de samme opgaver som ude i kommunerne. Og det er en af vore forcer, at vi også kan tale med fx en landmand. Vi bliver netop ikke opfattet som bureaukrater i dialogen med borgere og erhvervsfolk, hvilket fx Natura 2000 er et godt eksempel på, bemærker Henrik Jørgensen. De er begge opmærksomme på, at uddannelsen - med en i øvrigt tiltrængt nedskæring af praktikperioder, mener de to kredsformænd - kan være i fare for at miste sin jordkontakt så at sige. De understreger, at SLingerne skal flytte sig med verden, men den akademiske tilgang må ikke tage overhånd! - Vi har nogle fortrin i og med, at vi både er gode til økonomi og er handlingsorienterede. Det betyder naturligvis ikke, at vi ikke kan lære noget af andre uddannelsesretninger. Tværtimod oplever man i hverdagen på jobbet, at vi på tværs af faggrupper kan få tingene til at ske, forklarer Lars Delfs Mortensen og fortsætter: - I kommunerne opfatter mange af os sig selv som værende i proces hele tiden. Vi vil hele tiden tilegne os ny viden, og der er accept af og lyst til kompetenceudvikling. Men det vigtigste er stadig, at vi har en praktisk tilgang til sagerne, et basalt kendskab til fx geologi og økologi - at vi kan koble viden og handling! 14 Skov & Land BERETNING 2008 nr. 1

15 AF MARIANNE TINGGAARD, REDAKTØR Hvert minut fødes der en ny kunde To kredsformænd, der er er enige om at fokusere på lyspunkterne - på trods af finanskrisen: Martin Sejersgaard- Jacobsen (tv.) og Jørgen Olesen. Martin Sejersgaard-Jacobsen, formand for HedeDanmark-kredsen, har inviteret formanden for Skovdyrker-kredsen, Jørgen Olesen, til frokost på HedeDanmarks adresse i Kolding. Anledningen er den aktuelle situation på arbejdsmarkedet for en skovdyrker henholdsvis en hedemand, der nok kan have behov for nogle udlægninger. Det er en grå og tåget januardag, som umiddelbart danner en passende baggrund for et internationalt marked på vej ned i en lavkonjunktur. Men oven over alting stråler solen som bekendt, og det skal snart vise sig, at finanskrisen også kan tales ned. Det handler i høj grad om indstilling. På standby - Det er lidt op ad bakke lige nu, lyder det samstemmende fra de to kredsformænd, inden vi overhovedet er kommet ind i mødelokalet. Men tilføjelsen falder prompte: - Omvendt kan man sige, at fremtiden er temmelig spændende, fordi det hele er gået meget hurtigt. - I løbet af to en halv måned har vi halveret vores salg af råtræ, siger Jørgen Olesen, og Martin Sejersgaard-Jacobsen fortæller, at han har udarbejdet nye prislister flere gange: I slutningen af november blev prisen sat ned for første gang, og i begyndelsen af januar skulle den sættes ned igen. - Lige nu er rigtig mange virksomheder usikre, og der bliver trådt vande. Dét skyldes ikke mindst, at det netop i de seneste år har været rigtig svært at finde de rigtige medarbejdere. Jeg vil mene, at der er en hel del arbejdspladser på vores område, der har forskellige tiltag i skuffen, som man kan beskæftige sig med i den allernærmeste tid. Andre projekter er til gengæld nødt til at blive dernede, betoner Martin Sejersgaard- Jacobsen, og Jørgen Olesen falder ind: nr. 1 Beretning 2008 Skov & Land 15

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26

nr. 1 Februar 2013 Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 nr. 1 Februar 2013 Skov & Land Årsberetning 2012 Side 4 Mange fordele ved en mentor Side 26 danske skov- & landskabsingeniører og HAVE- & PARKINGENIØRER Udgiver: Danske Skov- og Landskabsingeniører og

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri

ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK. SLIP dine kræfter fri ÅRSBERETNING 2012 NATUR MILJØ VIDENSKAB TEKNIK SLIP dine kræfter fri 1 Vores dobbelte faglighed skal frem i lyset Jordbrugsakademikerne er akademiske multikunstnere med både gummistøvler og laksko Vi ved

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

Overblik med jordforbindelse

Overblik med jordforbindelse NATUR MILJØ VIDENSKAB NATUR MILJØ VIDENSKAB JAs medlemmer er studerende, bachelorer og kandidater inden for jordbrugsvidenskab, naturforvaltning, miljø, energi, ressourceøkonomi, fysisk planlægning, byplanlægning,

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010

medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 medlemsblad for kreds Øst / En finanskreds i Finansforbundet / marts 2010 Værste fyringsrunde i bankens historie/3 Amarkanerne overgiver sig ikke/4 Svært at få øje på foråret/12 Bliv dygtigere og uundværlig/13

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12

Forsikring. Tema. Vejen til et direktørjob side 6. En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10. Det faglige system er også et karrierevalg side 12 Nr. 3 - Maj 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Vejen til et direktørjob side 6 En tillidsrepræsentants værste mareridt side 10 Det faglige system er også et karrierevalg

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Beretning 2003/06. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Beretning 2003/06 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Delegeretmøde Sørup Herregaard 27. april 2006 Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Niels Hemmingsens Gade 10 1153

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

Vi er i en tid med store forandringer

Vi er i en tid med store forandringer MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Februar 2014 Vi er i en tid med store forandringer Bestyrelsen ser tilbage på året der gik og frem mod generalforsamlingen den 29. marts

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE

NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 38 / marts / 2009 KRISE NEDTUREN SKADER TILLIDEN / FANGET AF FINANSGRISEN KOMMUNIKATIONEN SKAL VÆRE TÆT PÅ NÅR MAN ER I KRISE 07 / NEDTUR SKADER

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

RADIOGRAFEN VERDENSKONGRES DOWN UNDER FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010. Hvem har ansvaret for mammografiscreningen? RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38 ÅRGANG - OKTOBER 2010 VERDENSKONGRES DOWN UNDER Ledigheden rammer nu også radiografer PROJEKT- KONFERENCE CONRAD Hvem har ansvaret for mammografiscreningen?

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser...

FORSIKRING. Udvikling. Udviklingen inden for digitalisering får store konsekvenser... Nr. 6 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Hvor gik Gerda hen? Status på de digitale forsikringsselskaber [side 6] De er dygtige, men hvad kan den digitale generation egentlig? [side

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere