Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyn-startvejledning Quick Start Guide"

Transkript

1 Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, :55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide

2 Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, :55 PM

3 Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, :55 PM 1 Til brugere af dette kamera Der er en risiko for, at optagne data kan blive slettet, eller kameraet ikke fungerer korrekt, når det anvendes under særlige forhold, f.eks. i nærheden af installationer, der frembringer stærk elektromagnetisk stråling eller stærke magnetfelter. Displayets flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99,99 % eller bedre, skal du være opmærksom på, at 0,01 % eller færre pixel ikke tændes eller tændes, når de ikke burde tænde. Dette har dog ingen indvirkning på det optagne billede. De viste illustrationer og skærmens visning i denne brugervejledning kan afvige fra det faktiske produkt. Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet. Om produktregistrering Med henblik på at kunne yde dig en bedre service anmoder vi om, at du udfylder produktregistreringen, som kan findes på den cd-rom (S-SW101), der følger med kameraet, eller på PENTAX hjemmeside. Tak for hjælpen. SIKKER ANVENDELSE AF KAMERAET Vi har gjort vores yderste for at gøre dette produkt så sikkert som muligt. Ved brug af produktet skal du lægge mærke til de punkter, der er markeret med følgende symboler. Advarsel Forsigtig Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre alvorlige personskade. Dette symbol viser, at hvis du ikke overholder dette, kan det medføre mindre eller lidt større personskader eller skade på materiel.

4 Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, :55 PM 2 Om kameraet Advarsel Gør ikke forsøg på at skille kameraet ad eller foretage ændringer på det. Visse indvendige dele af kameraet arbejder ved højspænding, hvilket indebærer risiko for stød, hvis kameraet adskilles. Hvis kameraets indvendige dele skulle blive blotlagt f.eks. som følge af, at kameraet tabes, må du aldrig røre ved sådanne dele, da der er risiko for at få stød. Opbevar altid SD-hukommelseskort utilgængeligt for børn for at undgå, at de bliver slugt ved et uheld. Søg omgående læge, hvis et kort sluges. Det kan også være farligt at have kameraremmen omkring halsen. Sørg for, at børn aldrig vikler remmen rundt om halsen. Brug en Pentax AC-adapter, der er beregnet til dette produkt. AC-adapteren skal have samme effekt- og spændingsspecifikationer som produktet. Brug af en anden type AC-adapter end den anførte kan medføre risiko for brand eller stød. Tag altid batterierne ud af kameraet når AC-adapteren benyttes, da kortslutning ellers kan forekomme. Hvis der kommer røg eller underlige lugte ud af kameraet, eller hvis du konstaterer andre uregelmæssigheder, skal du omgående holde op med at bruge kameraet, fjerne batteriet eller tage vekselstrømsadapterstikket ud. Kontakt derefter den nærmeste PENTAX-forhandler. Hvis kameraet fortsat bruges, kan det medføre risiko for brand eller stød. Tag vekselstrømsadapterstikket ud i tordenvejr, Fortsat brug kan forårsage defekt, brand eller elektrisk stød. Forsigtig Forsøg aldrig at åbne eller kortslutte batteriet. Smid aldrig batteriet ind i åben ild, da dette kan få batteriet til at eksplodere. Oplad kun det genopladelige litium-ion-batteri D-LI95. Genopladning af andre batterityper kan medføre eksplosion eller brand. Rør ikke ved flashen, når den affyres, da dette kan give forbrændinger. Flashen må ikke affyres, hvis den er i kontakt med dit tøj, da dette kan misfarve tøjet. I tilfælde af lækage fra batteriet: Undgå at gnide øjnene hvis væsken kommer i kontakt med dem. Skyl øjnene med rent vand, og søg læge øjeblikkeligt. I tilfælde af lækage fra batteriet kommer i kontakt med hud eller tøj, skal de berørte områder vaskes grundigt med vand.

5 Altek_Bali_UM_EN.book Page 3 Friday, October 2, :55 PM 3 Sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af D-LI95-batterier: - BATTERIET KAN EKSPLODERE ELLER BRÆNDE, HVIS DET IKKE BEHANDLES ORDENTLIGT. - DU MÅ IKKE ADSKILLE DET ELLER KASTE DET I ÅBEN ILD. - DU MÅ IKKE OPLADE DET PÅ ANDEN VIS END PÅ DE ANGIVNE OPLADEBETINGELSER. - MÅ IKKE OPVARMES OVER 140 F/60 C ELLER KORTSLUTTES. - MÅ IKKE KNUSES ELLER ÆNDRES. Fjern omgående batteriet fra kameraet, hvis det bliver varmt eller begynder at udvikle røg. Pas på, at du ikke brænder dig på det varme batteri, når det tages ud af kameraet. Visse dele af kameraet bliver varme under brug. Vær opmærksom på dette under brugen. Pas på glasskår, hvis LCD-skærmen beskadiges. Undgå endvidere at få flydende krystaller på huden, i øjnene eller i munden. Afhængig af dine medfødte omstændigheder eller fysiske sygdomme så kan brug af kameraet medføre kløe, udslæt eller blærer. Hvid du oplever nogen uregelmæssigheder, skal du holde op med at bruge kameraet og straks søge læge. Om vekselstrømsadapteren Forsigtig Undgå at anbringe eller tabe tunge genstande på netledningen, og undgå at bøje netledningen voldsomt, da dette kan beskadige den. Hvis netledningen beskadiges, skal du kontakte en PENTAX-forhandler. Udgangsstikkene i produktet må ikke kortsluttes eller berøres, når produktet er tilsluttet. Sæt ikke netledningen i med våde hænder. Dette kan forårsage stød. Udsæt ikke produktet for hårde stød eller tryk, og undlad at tabe det på en hård overflade. Dette kan medføre funktionsfejl. Forsigtighed under brug Husk også servicebeviset Worldwide Service Network, som følger med ved købet, når du rejser til udlandet. Hvis der opstår problemer med kameraet, mens du er i udlandet, vil dette bevis være nyttigt. Når kameraet ikke har været anvendt i lang tid, bør du altid afprøve det for at sikre dig, at det stadig fungerer korrekt, især før du tager vigtige billeder (f.eks. ved et bryllup eller på en rejse). Optagelsens indhold kan ikke garanteres, hvis optagelse, visning eller dataoverførsel til en computer osv. ikke er mulig pga. en fejl i dit kamera eller lagermedie (SD-hukommelseskort) osv.

6 Altek_Bali_UM_EN.book Page 4 Friday, October 2, :55 PM 4 Objektivet på dette kamera kan ikke udskiftes. Objektivet kan ikke afmonteres. Rengør aldrig produktet med organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller rensebenzin. Steder med høj temperatur og fugtighed bør undgås. Vær særlig opmærksom på parkerede biler, da kabinen kan blive meget varm. Undgå at opbevare kameraet på steder, hvor der forefindes pesticider og kemikalier. Tag kameraet ud af etuiet, og opbevar det på et sted med god udluftning, så kameraet ikke skades af fugt under opbevaring. Idet kameraet ikke er vandtæt, må det ikke anvendes på steder, hvor det kan blive udsat for regn, vand eller nogen form for væske. Sørg for, at kameraet ikke udsættes for vibrationer, stød eller tryk, da dette kan forårsage skade eller funktionsfejl. Sæt kameraet på en pude for at beskytte den mod vibrationer, når den kan blive udsat for vibrationer fra en motorcykel, bil, skib m.v. Hvis kameraet udsættes for vibrationer, stød eller tryk, skal det indleveres på det nærmeste PENTAX-servicecenter for at blive kontrolleret. Kameraet kan anvendes ved temperaturer mellem 0 C og 40 C. LCD-skærmen bliver sort ved høje temperaturer, men bliver atter normal, når temperaturen falder til det normale niveau. LCD-skærmens flydende krystaller reagerer langsommere ved lave temperaturer. Denne reaktion er normal for flydende krystaller og er ikke en fejl. Det anbefales, at kameraet indleveres til regelmæssige eftersyn hvert eller hvert andet år for at sikre, at det til stadighed fungerer optimalt. Hvis kameraet udsættes for hurtige temperaturudsving, kan der dannes fugt indvendigt i kameraet og på ydersiden. Derfor bør kameraet lægges i et etui eller en plastpose og først tages ud, når temperaturforskellen langsomt har udlignet sig. Sørg for at undgå, at snavs, jord, sand, støv, vand, giftige luftarter eller salt trænger ind i kameraet, da dette kan medføre beskadigelse af kameraet. Tør eventuelle regn- eller vanddråber af, og lad kameraet tørre. Vær opmærksom på, at formatering af et hukommelseskortet eller den indbyggede flash-hukommelse sletter alle data; det kan imidlertid stadig være muligt at genoprette dataene ved anvendelse af standard-datagenoprettelsessoftware. Håndtering af kameraets hukommelse er på eget ansvar. Tryk ikke for hårdt på skærmen, da dette kan medføre beskadigelse eller defekt. Pas på ikke at have kameraet i baglommen, når du sætter dig ned, da dette kan beskadige kameraet eller skærmen. Hvis der anvendes et stativ sammen med kameraet, må skruen ikke overspændes i kameraets stativgevind.

7 Altek_Bali_UM_EN.book Page 5 Friday, October 2, :55 PM Kameraafbildninger 5 Kameraafbildninger Set forfra Set bagfra 1. Zoom-knap 8. LCD-skærm 2. Lukkerknap 9. 4-vejs-navigationsknapper 3. Power-knap 10. OK-knap 4. Zoomobjektiv 11. Slet-/Antiryste-knap 5. Flash 12. Funkt.vælger 6. Selvudløserlampe 13. Trefodsstativ 7. Mikrofon 14. Rum til batteri/sd-kort 15. Menuknap 16. USB-/AV-port 17. Håndledsrem

8 BATTERY Altek_Bali_UM_EN.book Page 6 Friday, October 2, :55 PM 6 Klargøring af kameraet Klargøring af kameraet Montering af håndledsremmen Følg disse anvisninger for at fastgøre håndledsremmen på kameraet for at gøre det nemt at bære det: 1. Stik den korte løkke på remmen gennem remfæstet. 2. Træk den større løkke på remmen gennem den korte løkke og træk til for at fastgøre remmen på kameraet. Isætning af batteri Følg disse anvisninger for at sætte Li-ion-batteriet i batterikammeret. 1. Åbn batterirummet i bunden af kameraet. 2. Sæt batteriet i rummet, og vær opmærksom på polariteten. Montering af håndledsremmen

9 BATTERY BATTERY BATTERY Altek_Bali_UM_EN.book Page 7 Friday, October 2, :55 PM Klargøring af kameraet 7 3. Luk batterirummet. Bemærk: Li-ion-batteriet skal lades helt op i mere end 4 timer, før det bruges første gang. Isætning af et SD/SDHC-hukommelseskort Kameraet har 32 MB intern flash-hukommelse, men du kan også bruge et SD/SDHC-hukommelseskort (ekstraudstyr) for at få ekstra lagerplads. Følg disse anvisninger for at isætte SD/SDHC-kortet. 1. Åbn batterirummet i bunden af kameraet. 2. Isæt SD/SDHC-kortet i åbningen som vist. 3. Luk batterirummet. Hvis du vil fjerne SD/SDHC-kortet, skal du skubbe forsigtigt på det, indtil det hopper ud, og derefter forsigtigt trække det ud. Isætning af et SD/SDHC-hukommelseskort

10 8.0 MEGA PIXELS Altek_Bali_UM_EN.book Page 8 Friday, October 2, :55 PM 8 Klargøring af kameraet Opladning af batteriet 1. Sæt batteriet i kameraet og tilslut USB/AV 3-i-1-kablet til vekselstrømsadapteren som vist på billedet. 2. Tilslut vekselstrømsadapteren til en strømførende stikkontakt for at begynde opladningen. Power-LED en blinker under opladningen. 3. Fjern USB/AV 3-i-1-kablet, når opladningen er afsluttet. Når opladningen er afsluttet, lyser power-led en konstant. Opladning af batteriet med USB-strøm 1. Sluk kameraet og tilslut USB/AV 3-i-1-kablet til kameraet og computeren MEGA 2. Power-LED en blinker under opladningsprocessen. 3. Power-LED en lyser konstant blåt, når opladningen er afsluttet. 4. Fjern USB/AV 3-i-1-kablet. Bemærk: 1. Kameraet kan oplades ved en rumtemperatur mellem 6 C og 33 C. Power-LED en blinker under opladningen og lyser automatisk konstant blåt, når opladningen er afsluttet. 2. Batteriet vil ikke blive opladet, hvis rumtemperaturen ligger over 33 C eller under 6 C. Desuden vil power- LED-en heller ikke blinke. Batteriet oplades kontinuerligt, når temperaturen ligger mellem 6 C og 33 C. Tænd kameraet Tryk og hold på POWER-knappen for at tænde kameraet. Sluk kameraet ved at trykke på Powerknappen igen. Opladning af batteriet

11 Altek_Bali_UM_EN.book Page 9 Friday, October 2, :55 PM Kom godt i gang Kom godt i gang 9 Nu, hvor du er bekendt med dit kameras konfiguration, er du klar til at begynde at optage billeder og videosekvenser. Sådan optager du det første billede Det er meget enkelt at optage et billede med kameraet. 1. Tænd for kameraet og indstil funktionsvælgeren til Auto -funktion. 2. Indram motivet på LCD-skærmen og tryk udløserknappen halvt ned. Kameraet justerer automatisk fokus og eksponering. Fokusrammen bliver grøn, når kameraet er klar. 3. Tryk og hold udløserknappen helt ned for at optage billedet. Når der vises et advarselsikon, der indikerer, at kameraet skal holdes roligt, skal du holde kameraet så roligt som muligt, fordi der er behov for en længere eksponeringstid (mere end 1/40 sekund). Anti-rystefunktion Funktionen er kun til rådighed i Auto fotograferingfunktion. Tryk på / -knappen for at aktivere anti-rystefunktionen, og tryk igen for at deaktivere den. Et anti-ryste-ikon vises på LCD-skærmen, når funktionen er aktiveret. Brug af hurtig visning Sådan slettes et billede, når du bruger hurtig visning: 1. Tryk på navigationsknappen Venstre/Hurtig visning. 2. Tryk på / -knappen, hvorefter der vises en skærm til bekræftelse af handlingen. Vælg DETTE BILLEDE for at slette billedet eller ANNULLER for at beholde det. Sådan optager du det første billede

12 Altek_Bali_UM_EN.book Page 10 Friday, October 2, :55 PM 10 Kom godt i gang 3. Tryk på OK for at bekræfte dit valg. Du kan også slette billeder fra visningsmenuen. Sådan bruges makrofunktionen Makrofunktionen er beregnet til fotografering tæt på og kan indfange alle detaljer, selv om motivet er meget tæt på kameraet. Drej funktionsvælgeren til Makro -funktionen. Ikonet for makro vises på LCD-skærmen. Valg af flash-funktion Du kan vælge mellem fire flash-funktioner, der passer til forskellige lysforhold. Tryk på navigationsknappen Op/Flash for at bladre gennem de fire funktioner på LCD-skærmen. Flashfunktionen forbliver den samme for efterfølgende billeder, indtil du ændrer den som beskrevet ovenfor. Automatisk flash: Flashen affyres automatisk, når der er behov for det. Flash off: Flashen er deaktiveret. Oplad flash: Flashen affyres altid. Reduktion af røde øjne: Flashen affyres to gange for at reducere forekomsten af røde øjne. Brug af funktionen zoom ind / ud Kameraet er udstyret med 3x optisk zoom og 5x digital zoom, der giver dig mulighed for at zoome ind på dit motiv. Sådan bruges zoom: 1. Tryk Zoom-knappen mod højre for at zoome ind på dit motiv. 2. Tryk Zoom-knappen mod venstre for at zoome væk fra dit motiv. Sådan optager du det første billede

13 Altek_Bali_UM_EN.book Page 11 Friday, October 2, :55 PM Fejlfinding Fejlfinding 11 Problem Kameraet kan ikke tændes Kameraet slukker automatisk LCD-skærmen nedblændes automatisk Ikon for tomt batteri vises på LCDskærmen, hvorefter kameraet slukker LCD-skærmen viser Card Requires Formatting (kortet skal formateres) LCD-skærmen viser Card is Full (Kortet er fuldt) LCD-skærmen viser Card is Locked (Kortet er låst) Utilstrækkelig hukommelsesplads til at udføre anmodningen Der vises ingen billeder på tv-skærmen Utilstrækkelig plads på kortet Handling Batteriet er muligvis opbrugt. Oplad eller udskift batteriet. Batteriet er sat forkert i. Sæt batteriet i igen og sørg for at polerne vender rigtigt. Tryk på POWER-knappen igen for at tænde for kameraet. Tryk på en vilkårlig knap for at tænde for LCD-skærmen, når BATTERISPAR-indstillingen (30 SEK. eller 1 MIN.) er aktiveret. Batteriet er opbrugt. Oplad eller udskift batteriet. Hukommelseskort-formatet genkendes ikke. Formater hukommelseskortet igen. Hukommelseskortet er fuldt. Udskift hukommelseskortet med et nyt eller slet uønskede billeder på det eksisterende kort. Kortet er beskyttet af en beskyttelsesknap. Flyt kontakten til den oplåste position. Utilstrækkelig hukommelsesplads til at rotere et billede eller opdele en videosekvens. Slet uønskede billeder og videosekvenser. Der blev valgt et forkert tv-udgangsformat. Indstil et tv-udgangsformat, der passer til dit tv-system. Slet uønskede billeder.

14 Altek_Bali_UM_EN.book Page 12 Friday, October 2, :55 PM 12 Information til brugere om indsamling og bortskaffelse af gammelt udstyr og brugte batterier 1. I Den Europæiske Union Disse symboler på produkter, emballage og/eller medfølgende dokumenter betyder, at brugt elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må blandes med husholdningsaffald. Brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier skal behandles separat og i overensstemmelse med lovgivning, der kræver korrekt behandling, indsamling og genbrug af disse produkter. Afhængigt af implementeringen i den pågældende medlemsstat kan private husstande i EU-medlemsstaterne gratis aflevere brugt elektrisk/elektronisk udstyr og batterier på dertil beregnede indsamlingsfaciliteter*. I nogle lande tager din lokale forhandler også gratis imod dit gamle produkt, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. *Kontakt de lokale myndigheder, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt hjælper du med at sikre, at affaldet bliver behandlet, indsamlet og genbrugt, hvilket forhindrer potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed, som ellers ville kunne opstå som følge af uhensigtsmæssig håndtering af affaldet. 2. I andre lande uden for EU Disse symboler er kun gældende i EU. Hvis du vil bortskaffe enhederne, så kontakt dine lokale myndigheder eller forhandler for at få oplyst den korrekte bortskaffelsesmetode. I Schweiz: Brugt elektrisk/elektronisk udstyr kan gratis afleveres til forhandleren, selv hvis du ikke køber et nyt produkt. Yderligere indsamlingsfaciliteter er angivet på hjemmesiden eller Bemærk vedrørende batterisymbolet (de to nederste symboleksempler): Dette symbol bliver måske brugt i kombination med benævnelse af det kemiske element eller sammensætning, der bruges. I dette tilfælde skal du handle i overensstemmelse med de krav, der er stillet for de involverede kemikalier.

15 Altek_Bali_UM_EN.book Page 13 Friday, October 2, :55 PM

16 Altek_Bali_UM_EN.book Page 14 Friday, October 2, :55 PM HOYA CORPORATION PENTAX Imaging Systems Division , Maeno-cho, Itabashi-ku, Tokyo , JAPAN) (http://www.pentax.jp) PENTAX Europe GmbH Julius-Vosseler-Strasse, 104, Hamburg, GERMANY (HQ - (European Headquarters) (Germany - Hotline: / PENTAX Austria Hotline: (http://www.pentax.at) PENTAX U.K. Limited PENTAX House, Heron Drive, Langley, Slough, Berks SL3 8PN, U.K. (http://www.pentax.co.uk) Hotline: PENTAX France S.A.S. 112 Quai de Bezons - BP 204, Argenteuil Cedex, FRANCE (http://www.pentax.fr) Hotline: (0,15 la minute) Fax: PENTAX Imaging Company A Division of PENTAX of America, Inc. (Headquarters) th Street, Suite 300 Golden, Colorado 80401, U.S.A. (PENTAX Service Department) Tejon St. STE 600 Westminster, Colorado 80234, U.S.A. (http://www.pentaximaging.com) PENTAX Canada Inc Argentia Road Mississauga, Ontario L5N 3S7, CANADA (http://www.pentax.ca) PENTAX Trading (SHANGHAI) Limited 23D, Jun Yao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xu Hui District, Shanghai, CHINA (http://www.pentax.com.cn) Westheimer A/S Erhvervsvej 30, DK-2610 Rødovre, Denmark Phone number: address: Website: CE-mærket er et overensstemmelsesmærke i henhold til EU-direktiv om CE-mærkning af produkter inden for den Europæiske Union. Producenten forbeholder sig ret til at ændre specifikationer, design og leveringsomfang uden varsel. Copyright HOYA CORPORATION 2009 OPM850177/DAN FOM Printed in Europe

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM

OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM OptioW90_OPM_DAN.book Page 0 Thursday, February 25, 2010 4:49 PM Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning, før du bruger kameraet, så du får størst

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes.

Om ikonerne. Nedenfor viste ikoner anvendes som indikation af arten af oplysninger, der skal overholdes. Sørg for at læse disse bemærkninger, inden du anvender kameraet Bemærkninger om sikkerhed Sørg for at anvende kameraet korrekt. Læs disse bemærkninger om sikkerhed samt din Brugervejledning omhyggeligt

Læs mere

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning

DIGITALKAMERA. Komplet kameravejledning DIGITALKAMERA Komplet kameravejledning Dk Tak, fordi du har købt et Nikon digitalkamera. Læs alle anvisningerne nøje, så du får størst mulig glæde af kameraet, og opbevar brugervejledningen et sted, hvor

Læs mere

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash

R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit. SU-800 Trådløst fjernstyret flash Dk Nikon Close-up Speedlight Commander Kit R1C1 Nikon Close-up Speedlight Remote Kit R1 Trådløs flashstyringsenhed SU-800 Trådløst fjernstyret flash SB-R200 Brugervejledning Klargøring Da beskrivelserne

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine

Læs dette først. Sikkerhedsoplysninger. Oplysninger om denne maskine Læs dette først Sikkerhedsoplysninger Oplysninger om denne maskine Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt.

KX-PRX150NE. Brugsanvisning. Førsteklasses designtelefon med touchscreen. Model nr. Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Brugsanvisning Førsteklasses designtelefon med touchscreen Model nr. KX-PRX150NE Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Læs dette dokument, og gem det til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA

Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dk Nikons guide til digital fotografering med DIGITALKAMERA Dokumentation til dette produkt Dokumentationen for dette produkt omfatter manualerne nævnt nedenfor. Læs venligst alle instruktioner grundigt.

Læs mere

Brugervejledning til kamera

Brugervejledning til kamera Brugervejledning til kamera Læs denne vejledning, herunder sikkerhedsreglerne, før du tager kameraet i brug. Du kan lære at bruge kameraet rigtigt ved at læse denne vejledning. Gem vejledningen, så du

Læs mere

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren.

YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier (2 stk.) YObjektivdæksel. Angiver knapper på fjernbetjeningen eller selve projektoren. Når projektoren pakkes ud Brug checklisten herunder til at kontrollere, at du har modtaget alle delene. Hvis der mangler nogle dele, skal du kontakte forhandleren. YSelve apparatet YFjernbetjening Y AA-tørcellebatterier

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330. Betjeningsvejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome PPX2230 PPX2330 DK Betjeningsvejledning Indhold Oversigt... 3 Kære kunde,... 3 Om denne brugsvejledning... 3 1 Generelle sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugervejledning Nokia 225

Brugervejledning Nokia 225 Brugervejledning Nokia 225 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia 225 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM, batteri og hukommelseskort 4 Oplad batteriet 6 Lås tasterne,

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugervejledning Nokia 130

Brugervejledning Nokia 130 Brugervejledning Nokia 130 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia 130 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Taster og dele 4 Indsæt SIM- og hukommelseskortet og batteriet 4

Læs mere

Monolaserprinter Brugerhåndbog

Monolaserprinter Brugerhåndbog ML-1640 Series ML-2240 Series Monolaserprinter Brugerhåndbog forestil dig mulighederne Tak, fordi du har købt et Samsung-produkt. Du kan få endnu bedre service ved at registrere dit produkt på www.samsung.com/global/register

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

www.htc.com Brugervejledning

www.htc.com Brugervejledning www.htc.com Brugervejledning Læs inden du fortsætter BATTERIET ER IKKE OPLADT NÅR DU TAGER DET UD AF BOKSEN. FJERN IKKE BATTERIPAKKEN, NÅR ENHEDEN OPLADER. DIN GARANTI UGYLDIGGØRES, HVIS DU ÅBNER ELLER

Læs mere

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co.

GR-D240 DIGITALT VIDEOKAMERA INSTRUKTIONSBOG DANSK TIL AT BEGYNDE MED 6 VIDEO-OPTAGELSE OG -GENGIVELSE 17. http://www.jvc.co. GR-D240PAL.book Page 1 Thursday, November 18, 2004 10:52 AM Kære kunde, Tak, fordi De har købt dette digitale videokamera. Før brugen bør De læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne på side 3 4 og

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme,

INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE GZ-MG575E HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA. Kære kunde. Hyvä asiakkaamme, INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE HARDDISK VIDEOKAMERA KIINTOLEVYKAMERA GZ-MG575E DA FI Kære kunde Tak, fordi du har købt dette kamera med harddisk. Før brugen bør du læse sikkerhedsforskrifterne og anvisningerne

Læs mere

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series

FARVELASERPRINTER Brugervejledning. CLP-300 Series FARVELASERPRINTER Brugervejledning CLP-300 Series Denne håndbog er kun leveret til oplysningsformål. Alle oplysninger indeholdt heri kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Samsung Electronics

Læs mere

Instruktionsvejledning

Instruktionsvejledning DK Instruktionsvejledning Læs alle produktdokumentationer og opbevar dem til fremtidig reference, før du går i gang med at anvende dette produkt. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 ADVARSEL Undlad at åbne kabinettet,

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1

Brugervejledning til SU-2 Image Viewer. 9355895 Udgave 1 Brugervejledning til SU-2 Image Viewer 9355895 Udgave 1 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGVi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-2 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere