Vejledning Udbud trin for trin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning Udbud trin for trin"

Transkript

1 Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade København S

2 Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning Intern organisering Nødvendige kompetencer Organisatorisk placering af udbuddet Roller og ansvar Når der afgives kontrolbud Udarbejdelse af tidsplan Valg af udbudsform Offentligt udbud Begrænset udbud Udbud efter forhandling Projektkonkurrencer Konkurrencepræget dialog Dynamisk indkøbssystem Kontraktstrategi Afgrænsning og opdeling af opgaven Hvornår er der EU-udbudspligt for delkontrakter Kontraktperiodens længde Håndtering af fysiske aktiver Materiel Bygninger Kontrolbud Politisk behandling Orientering af medarbejdere

3 1.8.1 Informér og inddrag bredt Trin 2: Udbudsbekendtgørelse og materiale Udbudsbekendtgørelse Indhold Hvor skal udbudsbekendtgørelsen offentliggøres? Udbudsmaterialet Strukturering af udbudsmaterialet Konkurrencen Udvælgelseskriterier Obligatorisk udelukkelse Danske regler gæld til det offentlige Frivillig udelukkelse Økonomisk, finansiel og teknisk formåen Tildelingskriterier Laveste pris Økonomisk mest fordelagtige tilbud Evalueringsmodel Alternative tilbud og bud med forbehold Alternative tilbud Tilbud med forbehold Opgaven - kravspecifikation Udarbejdelse af kravspecifikationen Tekniske specifikationer Krav til ydelse og leverandør Krav til selve ydelsen Krav til leverandøren Hvor detaljerede skal kravene være? Tjekliste til kravspecifikation Driften - kontrakten

4 2.5.1 Generelle kontraktvilkår Specifikke kontraktvilkår Kvalitetssikring Bod og bonus Erfaringsopsamling og fastholdelse af kompetencer Erfaringsopsamling Fastholdelse af kompetencer Trin 3: Udbudsrunde Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Hvor skal udbudsbekendtgørelsen offentliggøres? Annoncering i andre medier Ændringer i udbudsgrundlaget Spørgsmål Modtage og åbne tilbud Vurdering af tilbud Gennemgang i forhold til formkrav og udvælgelseskriterier Uklarheder i tilbud Formelle fejl og mangler Vurdering i forhold til tildelingskriterierne Annullation Standstill-perioden Kontraktindgåelse Offentliggøre resultatet Svar til afviste ansøgere/tilbudsgivere Bekendtgørelse om indgået kontrakt Udbudsrapport til EU-kommissionen

5 Introduktion Denne trin-for-trin -vejledning guider en kommune gennem et EU-udbud af en kommunal serviceopgave og gennemgår de regler, der gælder efter det klassiske Udbudsdirektiv, 2004/18/EF. Vejledningen beskriver processerne fra planlægningen af udbuddet over udarbejdelsen af udbudsmaterialet til gennemførelsen af udbudsrunden, som afsluttes ved tildelingen af kontrakten til en leverandør. Vejledningen retter sig primært mod kommuner, men andre offentlige myndigheder kan med fordel også bruge vejledningen. Selvom vejledningen kun gennemgår udbudsprocessen i forbindelse med serviceopgaver, kan den også være relevant at læse, hvis man forbereder udbud på andre områder, for eksempel et anlægsprojekt. Blot skal man som bruger i det tilfælde være opmærksom på, at vejledningen ikke vil være udtømmende. Vejledningen retter sig mod alle, der i kommunerne arbejder med at forberede og gennemføre udbud af serviceydelser. Det vil sige projektledere, indkøbskonsulenter, udbudsjurister mv. Den er delt op i tre trin: Trin 1: Planlægningen af et udbud Trin 2: Gennemgang en udbudsbekendtgørelse og -materiale Trin 3: Udbudsrunden Vejledningen sigter på at gøre en udbudsforretning praktisk håndterbar, og er skrevet ud fra et procesperspektiv. Det betyder først og fremmest, at trinene følger den kronologiske rækkefølge, som et udbud planlægges og gennemføres efter (deraf navnet trin-for-trin -vejledning). Derudover er gennemgangen af de enkelte trin og delprocesser beskrevet så proces- og anvendelsesorienteret som muligt. Vejledningen indeholder derfor også en række praktiske eksempler, der kan give en idé til, hvordan udbuddet kan tilrettelægges. For alle afsnittene gælder, at gennemgangen tager sigte på at gøre den relevante jura forståelig. Hvert trin og hvert afsnit bliver indledt med en kort præsentation af de vigtigste processer og budskaber, som derefter foldes ud og beskrives i resten af afsnittet. Hvis man ønsker en egentlig regelfortolkning eller en mere fyldestgørende gennemgang af de juridiske aspekter henvises til Konkurrence - og Forbrugerstyrelsens vejledning til udbudsdirektiverne. Den kan findes på Nærværende vejledning er udarbejdet af konsulenter fra Udbudsportalen i KL. Vejledningen er fra marts 2011, men er efterfølgende løbende opdateret i takt med lovændringer, nye tiltag og opsamling af erfaringer. Forslag og bidrag fra brugere af vejledningen mv. er naturligvis meget velkomne. Udbudsportalen kan kontaktes på 5

6 Trin 1: Planlægning Enhver udbudsforretning starter med en grundig planlægning. Det handler for eksempel om at afklare ressourceforbruget, ligesom udbudsformen skal vælges og kontraktstrategien lægges. Derudover er det en god idé at udarbejde en tidsplan, der skitserer hele udbudsprocessen. Nedenfor er listet de væsentligste processer under planlægningsfasen. Listen skal ikke opfattes som udtømmende. Der kan være andre og flere delprocesser, som kan vise sig nødvendige under visse udbud. Tilsvarende kan nogle af processerne nedenfor i visse tilfælde også springes over. Intern organisering: Når man skal organisere udbuddet internt i en kommune, skal man både sikre, at personale med relevante kompetencer bliver inddraget, og at der er en klar rolle- og ansvarsfordeling mellem det personale og de afdelinger, der inddrages. Det sidste gælder især, hvis man som udbyder vælger at afgive kontrolbud i forbindelse med et udbud. Udarbejdelse af tidsplan: En tidsplan for hele udbudsforløbet kan være med til at sikre, at der både afsættes tid til de enkelte faser i udbudsforløbet og til eventuelle politiske behandlinger undervejs. Valg af udbudsform: Der findes seks forskellige udbudsformer i EU's Udbudsdirektiv. Som udbyder bør man kende fordele og ulemper for dem alle, inden man beslutter, hvilken man vil anvende. Kontraktstrategi: Skal man opdele udbuddet i små eller store kontrakter? Korte eller lange kontrakter? Det er alle strategiske spørgsmål, der skal overvejes allerede i planlægningsfasen. Håndtering af fysiske aktiver: Ved udbud af større driftsopgaver overdrager udbyder ofte relevant materiel og bygninger til den nye leverandør. Det kan for eksempel ske som lån, leje eller salg. Og også her skal man gøre sig særlige overvejelser. Kontrolbud: Hvis udbyder selv skal udarbejde et kontrolbud, bør den kommunale enhed, der afgiver buddet, have klart definerede frihedsgrader i forhold til driften. Politisk behandling: Det er politikerne, der i sidste ende er ansvarlige for udbuddet. Det er derfor vigtigt, at de inddrages i relevant omfang. Orientering af personalet: Når politikerne påtænker at sende en opgave i udbud, skal SU/MED orienteres, så de kan give deres bemærkninger hertil. Der skal ligeledes tages stilling til om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse. 6

7 1.1 Intern organisering Når udbyder skal organisere udbudsforretningen internt, skal den både sikre, at den får inddraget medarbejdere med de relevante kompetencer, og også internt forankret opgaven hensigtsmæssigt. Der skal være helt klarhed over, hvem i kommunen der har hvilke roller og hvilket ansvar. Det gælder især, hvis der også skal afgives kontrolbud Nødvendige kompetencer At gennemføre en udbudsforretning kræver en række forskellige kompetencer. Først og fremmest er der brug for at inddrage personale, der rent fagligt kender til den opgave, der skal udbydes. Altså medarbejdere, der har kendskab til fagområdet. Det er naturligvis for at sikre, at man får udarbejdet en præcis kravspecifikation og andre relevante beskrivelser af opgaveløsningen. Hvis et udbud trækker på flere forskellige fagområder, er det vigtigt, at alle områder bliver dækket, når bemandingen skal sikres. Skal man lave et udbud af madordninger i børnehaver, skal man eksempelvis både inddrage personale, der ved noget om mad (kostråd, ernæringsregler osv.) og nogle, der ved noget om børn (dagspasningstilbud, institutioner osv.). Derudover har man brug for personale, der ved noget om det rent udbudstekniske og de juridiske forhold omkring en udbudsforretning, da udbudsreglerne er forholdsvist komplekse. Det er både for at sikre at man overholder lovgivningen, men også for at få det optimale ud af udbuddet. Et udbud handler jo om at bruge markedskræfterne til at opnå den bedste og billigste løsning. Det er derfor væsentligt, at man i forberedelsen og gennemførelsen har medarbejdere med, der har en viden om de konkurrencemæssige aspekter. Man skal vide, hvilke parametre kan der skrues på, hvordan kan man skelne mellem krav og ønsker, og om man skal vælge ren priskonkurrence osv. Endelig er det også en god idé at have personale med, der har nogle koordinerende kompetencer. Altså nogen, der kan samle de udbudstekniske og de fagspecifikke input. Først og fremmest i udbudsmaterialet, men også i dagsordentekster til politikere og andre. Ved mindre udbud kan det typisk være en fagperson eller en med udbudsteknisk kompetence, der også har koordinatorrollen. Man skal dog ikke bare slå funktionerne sammen for at spare ressourcer. Det er vigtigt med nogle øjne, der bevarer overblikket og ser summen af de enkelte dele i udbudsforretningen og i materialet, som en helhed. Men også i forhold til det tidsmæssige aspekt, skal der være en person, der kan tilrettelægge og styre processen. Ved større udbud vil koordineringsopgaven i sig selv ofte være så omfattende, at den kræver en hel medarbejders ressourcers. Udbuddets størrelse har også stor betydning for, hvor mange andre medarbejdere, det er nødvendigt at trække på. Ved et lille udbud er det som regel nok, at én ved noget om udbudsjura, én noget om fagområdet osv. Men ved et udbud af en større driftsopgave vil det typisk være nødvendigt med flere medarbejdere. I hvert fald til at dække det fagspecifikke. Jo større en opgave er, des flere medarbejdere er det formentlig nødvendigt at trække på. Det er endvidere vigtigt at inddrage personalekontoret for så tidligt som muligt for at få afklaret, om virksomhedsoverdragelsesloven finder anvendelse for det berørte personale. 7

8 Personalekontoret kan endvidere bistå med viden om de kollektive overenskomster vedrørende information og inddragelse af SU/MED-udvalg Organisatorisk placering af udbuddet Der er i kommunerne forskellig kutyme for, hvor man rent organisatorisk placerer og dermed forankrer udbudsforretningen. Med andre ord, hvem der har det egentlige ansvar for udbuddet mv. Nogle kommuner placerer deres udbud i den fagforvaltning, som opgaven hører under. For at sikre det juridiske niveau, får forvaltningen ofte hjælp af en centralt placeret jurist en udbudskyndig. Fordelen ved den decentrale måde at organisere et udbud på, er at de medarbejdere, der har kendskab til opgaven og varetager den daglige drift, derfor bliver stærkt involveret i, hvordan den fremtidige løsning af opgaven bliver skruet sammen. Ulempen kan dog være, at man ikke får en tilstrækkelig stærk udbudskyndig kompetence med. Andre kommuner placerer deres udbud under en centralt placeret udbuds- og/eller indkøbsenhed. Udbuds-/indkøbsenheden trækker så på fagpersonalet i relation til det materiale, der skal udarbejdes, som kræver viden om den opgave, der skal udbydes. Det har den fordel, at det sikrer en stor ensartethed i udbyders udbudsmaterialer og -processer, hvilket ofte er med til at højne det udbudstekniske niveau. Omvendt kan det være svært at få fagpersonalet til at føle ejerskab for udbudsprocesserne, hvilket kan gøre den efterfølgende drift mere træg og give nogle selvstændige udfordringer. Endelig er der kommuner, der kombinerer begge tilgange. Nogle udbud forankres i den fagforvaltning, hvor opgaven hører hjemme, mens andre forankres centralt, hvis for eksempel et udbud vedrører flere forvaltninger, er tværgående eller lignende Roller og ansvar Uanset om et udbud forankres centralt eller decentralt i en kommune, er det vigtigt på forhånd at få skabt klarhed om, hvilke medarbejdere og afdelinger, der har hvilke roller og hvilket ansvar. Hvem har koordineringsrollen og ansvaret for udbudsprocessen, produktionen af dagsordentekster osv.? Hvem skal bidrage til kravspecifikationen, i hvilken form skal de bidrage, og til hvilken deadline? Hvem skal indtænke det konkurrencemæssige aspekt i udbuddet, hvem skal kvalitetssikre, at lovgivningen er overholdt osv.? Hvem håndterer medarbejderinddragelse og virksomhedsoverdragelse? Mindre udbudsforretninger kan som regel varetages ved, at man nedsætter en arbejdsgruppe, mens større udbudsforretninger med fordel kan organiseres som et projekt. Her kan man for eksempel nedsætte en styregruppe, som har det tværgående styringsansvar med repræsentanter fra fagområdet, økonomiområdet, indkøbs- og udbudskontoret og personalekontoret. Desuden en projektgruppe med indsigt i fagområdet samt i udbudstekniske forhold. Endelig bør man udpege en projektleder, der fungerer som koordinator. 8

9 1.1.4 Når der afgives kontrolbud Den interne organisering kræver særlig opmærksomhed, hvis udbyder selv skal afgive et kontrolbud i forbindelse med en udbudsforretning. Der må nemlig ikke være sammenfald mellem det personale i kommunen, der udarbejder kontrolbuddet og det personale, der senere vurderer tilbuddet sammen med de øvrige indkomne bud. Adskillelsen skal sikre, at den enhed i kommunen, der afgiver kontrolbuddet, ikke opnår en fortrinsstilling i forhold til tilbudsgiverne. Da det som regel er de medarbejdere, der har udarbejdet udbudsmaterialet, som også senere vurderer tilbuddene, får kontrolbuddet i praksis ofte den konsekvens, at der skal være adskillelse mellem de, der udarbejder udbudsmaterialet og de, der udarbejder kontrolbuddet. Kravet om adskillelse kan godt skabe udfordringer, især i de mindre kommuner. For hvordan laver man en fyldestgørende kravspecifikation til udbudsmaterialet, hvis man ikke må trække på de medarbejdere, som til dagligt beskæftiger sig med området og dermed har den største kompetence og viden på feltet? Og hvordan udregner man priserne på de ydelser, der dagligt leveres uden at have den nødvendige viden omkring beregning af overheads osv.? Kravet om adskillelse skal dog ikke tolkes så vidtgående. Det betyder alene, at den person, der har udarbejdet kontrolbuddet, som altså konkurrerer med de øvrige tilbud, ikke også må være den, der vurderer de samlede tilbud. En mulig måde at opfylde kravet om adskillelse på, og samtidig sikre en vidensdeling, ses af nedenstående eksempel fra en kommune. Eksempel En mindre kommune udbød driften af parker og grønne områder og besluttede, at kommunen også selv skulle afgive kontrolbud. Her organiserede man sig på følgende måde: Ansvaret for udarbejdelsen af udbudsmateriale og vurdering af tilbuddene, blev placeret i en bestillerenhed under kommunens økonomiforvaltning. Udarbejdelsen af kontrolbuddet blev placeret i en arbejdsgruppe under teknisk forvaltning. Organiseringen betød, at kommunen kunne få glæde af vidensdeling, da teknisk forvaltning leverede det nødvendige input til enheden i økonomiforvaltningen, mens arbejdsgruppen i teknisk forvaltning til gengæld fik bistand til beregningen af kontrolbuddet af økonomisk forvaltning. Den organisering sikrede, at der ikke blev direkte sammenfald mellem de personer, der vurderede tilbuddene og de, der udarbejdede kontrolbuddet. Og på den måde opfyldte man kravet om adskillelsen. 9

10 1.2 Udarbejdelse af tidsplan En præcis tidsplan for det samlede udbudsforløb kan være med til at sikre, at der både er god tid til de enkelte faser i udbudsforløbet, og til eventuelle politiske behandlinger undervejs. Der kommer sjældent noget godt ud af en forhastet udbudsforretning. I planlægningen af et udbud bør der derfor lægges en realistisk tidsplan for hele udbudsforløbet fra de første forberedelser til kontrakten skal underskrives. Hvordan tidsplanen skal se ud, og hvor lang tid hele processen kræver, afhænger blandt andet af udbuddets størrelse og kompleksitet samt af, hvor mange tilbudsgivere man forventer. Jo større og mere kompleks en opgave er, desto større er behovet for god tid til hele udbudsprocessen. En række af tidsplanens elementer lægger fast på forhånd, da hver udbudsform i udbudsdirektiverne er underlagt nogle særlige tidsfrister. Tilbudsgiverne skal eksempelvis have en vis minimumsperiode til at udarbejde deres ansøgning om prækvalifikation og til at udarbejde deres tilbud. Derudover findes der også flere variable elementer, som skal indgå i tidsplanen. Det gælder de aktiviteter, der ligger før udbudsbekendtgørelsen bliver offentliggjort, og efter fristen for at afgive tilbud er udløbet. Før udbuddet bekendtgøres, skal man kunne nå at: udarbejde udbudsmaterialet, orientere/inddrage SU/MED-udvalg, fastlægge organisering, inddrage brugerne som oftest borgere, politisk behandling af udbuddet, overveje kvalitetssikringen, overveje kontraktstrategi. Når udbuddet er bekendtgjort, skal man have afsat tid til at: håndtere spørgsmål, gennemgå og vurdere tilbuddene, eventuelt indgå dialog med tilbudsgiverne og indhente supplerende oplysninger, udarbejde afslag og begrunde dem, standstill-periode, udarbejde og indgå kontrakt, kvalitetssikre udbudsprocessen, politisk behandling, overdrage medarbejdere og fysiske aktiver, offentliggøre resultatet. Hvordan aktiviteterne skal placeres i tidsplanen, afhænger i høj grad af, hvordan den enkelte kommune griber sin udbudsforretning an i praksis. Erfaringen viser dog, at det er fornuftigt at udarbejde det 10

11 samlede udbudsmateriale, inden man bekendtgør udbuddet offentligt. På den måde kan man undgå at komme i tidsnød med udarbejdelsen af udbudsmaterialet. Samtidig sikrer man, at oplysninger i udbudsmaterialet stemmer overens med dem i bekendtgørelsen. Læs mere herom i afsnit 2.1 om udbudsbekendtgørelse og afsnit 2.2 om udbudsmateriale. Tidsplanen bør også afsætte tid til at håndtere de uforudsete vanskeligheder, der ofte opstår i løbet af en udbudsproces. Endelig bør man afsætte en vis tid fra det tidspunkt, hvor kontrakten underskrives, til driften sættes i gang. Det giver mulighed for at afklare eventuelle uklarheder og forberede en eventuel overtagelse. Udbud af driftsopgaver kræver ofte mere forberedelse inden igangsætning end andre udbud, og derfor er det især vigtigt, at man her afsætter rimelig tid. Det kan for eksempel være tid til, at leverandøren skal indkøbe materiel eller ansætte medarbejdere, eller at kommunale medarbejdere fx varsles vilkårsændringer inden overdragelse til leverandøren. Den periode, der i udbudsbekendtgørelsen er afsat fra kontraktindgåelse til igangsætning, kan have haft betydning for, om potentielle tilbudsgivere måske har afholdt sig fra at byde på opgaven. Måske vurderede de ikke at have tid nok. Hvis man som kommune derfor ændrer på igangsætningstidspunktet undervejs, kan det være i strid med ligebehandlingsprincippet. Derfor kan igangsætningstidspunktet som udgangspunkt ikke ændres. 11

12 1.3 Valg af udbudsform Udbudsdirektivet beskriver, hvilke konkrete procedurer, man som udbyder kan anvende ved et udbud. Udbyder bør overveje procedurernes fordele og ulemper, inden det besluttes, hvilken procedure der skal anvendes. Udbudsdirektivet lister i alt seks forskellige udbudsformer. De er kort beskrevet nedenfor, men bliver derudover beskrevet mere udførligt på de følgende sider. Hver udbudsform har både fordele og ulemper. Og nogle udbudsformer kan kun anvendes, hvis særlige betingelser er opfyldt. Inden man lægger sig fast på en form for udbud, bør man som minimum overveje to overordnede hensyn: At man sikrer den bedst mulige konkurrence i forhold til det relevante marked At man minimerer den administrative byrde både for udbyder og tilbudsgiver De seks udbudsformer er: Et offentligt udbud, der er kendetegnet ved, at alle interesserede aktører kan afgive tilbud. Det giver den bredeste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer. Et begrænset udbud, der giver mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyderen færre tilbud at vurdere, men kan til gengæld også forlænge udbudsprocessen. Udbud efter forhandling, der giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne. Det er en udbudsform, der dog kun må bruges under særlige omstændigheder. Proceduren kan gennemføres både med og uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Projektkonkurrencer er en form, der især anvendes ved arkitektkonkurrencer, byplanlægning mv. Den giver tilbudsgiverne et stort spillerum, men kan til gengæld begrænse udbyders kontrol med resultatet. Den konkurrenceprægede dialog er en udbudsform, der kun kan anvendes ved særligt komplekse kontrakter. Udbudsformen sondrer mellem en dialogfase, hvor man indleder med at drøfte og/eller forhandle med udvalgte ansøgere og en fase, der indeholder den egentlige tilbudsgivning. Et dynamisk indkøbssystem er en fuldt elektronisk indkøbsproces. Den kan anvendes til "sædvanlige indkøb", det vil sige indkøb af samme varer som foretages jævnligt. Tidsfristerne er forskellige for de seks udbudsformer. Læs nærmere om tidsfristerne på Udbudsportalen.dk. Udover de seks procedurer kan en kommune i særlige situationer anvende en hasteprocedure, som giver mulighed for kortere tidsfrister. Der er dog meget begrænset adgang til den procedure, så det kan ikke på forhånd planlægges at bruge den. 12

13 1.3.1 Offentligt udbud Et offentligt udbud er kendetegnet ved, at alle interesserede kan afgive tilbud. Det giver den bredeste konkurrence, men kan også kræve mange ressourcer. Ved et offentligt udbud kan enhver med interesse i udbuddet rekvirere udbudsmaterialet og afgive tilbud på baggrund af materialet og den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Som ved alle udbudsformer skal udbyder også her starte med at lave en bedømmelse af, om de enkelte tilbudsgivere er økonomisk og teknisk egnede til at varetage den udbudte opgave. Den egnethedsbedømmelse sker med afsæt i de udvælgelseskriterier, der findes i udbudsbekendtgørelsen, og inden selve evalueringen af tilbuddene. Når udbyder har fundet de egnede tilbudsgivere, laver man en tilbudsvurdering i henhold til det tildelingskriterium, der er angivet i udbudsbekendtgørelsen. Fordelen ved et offentligt udbud er, at det åbner op for en bred konkurrence, da alle potentielle tilbudsgivere har mulighed for at byde på opgaven. Det er til gengæld en ressourcekrævende udbudsform, fordi den ofte indebærer, at man som udbyder skal gennemgå mange tilbud. Samtidig kan det også kræve store omkostninger for tilbudsgiverne overhovedet at udarbejde tilbuddene, som måske end ikke bliver taget i betragtning, hvis de ikke bliver vurderet egnede. Derfor bør udbyder først og fremmest anvende offentlige udbud i de situationer, hvor man på forhånd vurderer, at der ikke vil være et stort antal tilbudsgivere. Når man vælger offentligt udbud, skal man som udgangspunkt fastsætte en frist på mindst 52 dage for at afgive tilbud i udbudsannoncen. Fristen regnes fra den dag, annoncen bliver sendt til Publikationskontoret. Den frist kan dog reduceres til 36 dage, hvis udbyder ved regnskabsårets begyndelse allerede har udarbejdet en vejledende forhåndsmeddelelse, hvor man på forhånd har skønnet behovet for udbudspligtige ydelser for det kommende år. Man må derudover også reducere fristen, hvis udbudsbekendtgørelsen er fremsendt elektronisk. Hvis man anvender offentligt udbud, er udbyder helt udelukket fra enhver forhandling med tilbudsgiverne om de grundlæggende forhold i tilbuddene. For eksempel om priser, prisniveauer og rabatstørrelser. Ændrer man på de forhold, risikerer man nemlig at fordreje konkurrencen. 13

14 1.3.2 Begrænset udbud Ved et begrænset udbud har udbyder mulighed for at opfordre et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Sammenlignet med et offentligt udbud kan det give udbyder færre tilbud at vurdere, men kan til gengæld også forlænge udbudsprocessen. Ved begrænset udbud foregår valget af leverandør i to etaper: En prækvalifikation og en egentlig tilbudsgivning. Når udbudsbekendtgørelse bliver offentliggjort, annoncerer udbyder efter interesserede tilbudsgivere. Med baggrund i de økonomiske og tekniske udvælgelseskriterier, som udbyder har angivet i udbudsbekendtgørelsen, opfordrer man (prækvalificerer) et begrænset antal leverandører til at byde på opgaven. Antallet skal minimum være fem. Når udbyder har besluttet sig for, hvem der skal prækvalificeres, sendes der en skriftlig opfordring til at afgive tilbud til de pågældende leverandører. Efter at udbyder har modtaget tilbuddene, vælger udbyder en leverandør ud fra de tildelingskriterier, der er fastsat i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsmaterialet. I udbudsbekendtgørelsen skal udbyder på forhånd angive det antal leverandører, den som minimum ønsker at prækvalificere, og kan også vælge at angive et maksimum. Som nævnt, skal udbyder som minimum prækvalificere fem leverandører for, at antallet af udvalgte ansøgere kan sikre en reel konkurrence. Hvis der samlet set dog ikke findes fem egnede leverandører, kan udbyder dog godt gå videre med et lavere antal. En fordel ved begrænset udbud er, at udbyder kan spare omkostningerne forbundet med at evaluere tilbud, fordi den kan reducere antallet af tilbudsgivere. En ulempe kan dog være, at udbudsprocessen derimod ofte bliver forlænget, fordi den både omfatter en prækvalifikations- og en tildelingsfase. Også ved denne udbudsform er udbyder helt udelukket fra enhver forhandling med tilbudsgiverne om de grundlæggende forhold som priser, prisniveauer og rabatstørrelser i tilbuddene. Ændrer man på de forhold, risikerer man nemlig at fordreje konkurrencen. 14

15 1.3.3 Udbud efter forhandling Udbud efter forhandling giver udbyder ret til at forhandle med leverandørerne. Det er dog en udbudsform, der kun må bruges under særlige omstændigheder. Udbud efter forhandling tager hensyn til de situationer, hvor et offentligt eller et begrænset udbud ikke kan tilfredsstille kravet om egnede tilbud. Udbudsformen kan kun bruges i begrænset omfang, for eksempel, hvis man i forbindelse med et offentligt eller begrænset udbud kun har opnået såkaldte uantagelige tilbud, eller hvis man som udbyder ikke har modtaget nogen bud overhovedet. Ved udbud efter forhandling kan udbyder tage direkte kontakt til en eller flere leverandører og forhandle sig frem til kontraktens vilkår og indhold om de tekniske, økonomiske og juridiske forhold. Udbud efter forhandling kan både ske; A. Med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller B. Uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse. Forløb og tidsfrister er forskellige alt efter, hvilken af de to metoder, udbyder anvender. A. Med forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Her starter man som udbyder med at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse. Herefter er proceduren den samme som ved et begrænset udbud frem til det tidspunkt, hvor leverandørerne har afgivet tilbud. Efter fristen for modtagelsen af tilbud, begynder udbyder at forhandle med tilbudsgiverne. Hvis forhandlingerne omfatter alle tilbudsgiverne fra den tidligere runde, kan udbyder vælge at gå direkte i gang med at forhandle uden at offentliggøre en (ny) udbudsbekendtgørelse. Men kan dog også se bort fra visse tilbudsgivere, hvis ikke de har levet op til en vis standard. Proceduren kan bruges i fire forskellige situationer: 1. Hvis udbyder har modtaget ukonditionsmæssige eller uantagelige bud. 2. Hvis det ikke er muligt at lave en prisfastsættelse af opgaven. 3. Hvis kontrakten ikke kan specificeres på forhånd. 4. Ved særlige bygge- og anlægskontrakter. Et tilbud kan være ukonditionsmæssigt af flere grunde. Det gælder hvis det for eksempel ikke stemmer overens med udbudsbetingelserne, hvis tilbudsprisen ikke er fastsat under normale konkurrencevilkår eller hvis tilbuddet indeholder klausuler, der giver urimelige fordele. Et tilbud kan være uantageligt, hvis det er afgivet for sent, hvis tilbudsgiveren ikke har de fornødne kvalifikationer, eller hvis buddet er alt for højt eller unormalt lavt. Udbudsformen kan dog også anvendes i særlige tilfælde, hvor der er tale om en opgave, som er specielt teknisk eller kompleks, og som gør det svært på forhånd at fastsætte en pris. Desuden kan udbudsformen bruges, hvis man som udbyder ikke kan specificere kontraktvilkårene tilstrækkelig 15

16 nøjagtigt til, at opgaven kan gives til det bedste bud ved et offentligt eller begrænset udbud. Det kan for eksempel være ved særligt komplekse it-systemer eller ved projektering af et særligt komplekst byggeri. Når man bruger udbud efter forhandling med forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse skal man igennem to faser. En prækvalifikations- og en tildelingsfase. Prækvalifikationen forløber på samme måde og med samme tidsfrist som ved et begrænset udbud. Leverandørerne har som hovedregel 37 dage til at ansøge om prækvalifikation, og man behøver ikke opfordre mere end tre leverandører til at afgive tilbud. Der er ingen fast frist for, hvornår udbyder skal modtage tilbuddene, men perioden bør kun undtagelsesvis være kortere end tre uger. Hvis udbyder anvender udbud efter forhandling, må man ikke ændre væsentligt på de oprindelige udbudsbetingelser i den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse. Det gælder for eksempel finansieringsbetingelserne, leveringsfristerne og de tekniske specifikationer. B. Uden forudgående offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse Ved udbud efter forhandling uden forudgående offentliggørelse henvender udbyder sig direkte til mulige leverandører efter eget valg og forhandler kontraktvilkårene med en eller flere af dem. Der er intet krav om et minimums antal leverandører, og udbyder kan straks gå i gang med forhandlingerne. Denne udbudsform anvendes kun, hvis der er særlige grunde til det. Det kan for eksempel være: At et offentligt eller begrænset udbud slet ikke gav nogen (egnede) bud. I visse tilfælde hvor man på forhånd ved, at kun én leverandør kan løfte opgaven. At der er tvingende grunde til straks at gå i direkte forhandlinger, som udbyder ikke har kunnet forudse og ikke har været skyld i. 16

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

UDBUD TRIN FOR TRIN. Vejledning

UDBUD TRIN FOR TRIN. Vejledning UDBUD TRIN FOR TRIN Vejledning August 2016 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Trin 1: Planlægning... 5 1.1 Intern organisering... 6 1.1.1 Nødvendige kompetencer... 6 1.1.2 Organisatorisk placering af

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner

Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven. Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner Nyskabelser og fokuspunkter for bygherrer i udbudsloven Bygherreforeningen 23. juni 2015 Tina Braad, partner tbr@bechbruun.com 2 Udbudspligten for varer og tjenesteydelser under tærskelværdien ændres Tilbudslovens

Læs mere

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver.

UDBUD et overblik. EU-udbud Betegnelsen EU-udbud bruges om de udbud, der er omfattet af og som gennemføres efter reglerne i EU s udbudsdirektiver. 1. Udbudsregler og begreber UDBUD et overblik Neden for ses nogle af de mest centrale begreber i forbindelse med udbud. Desuden er der en kort redegørelse for de vigtigste lovkomplekser, som regulerer

Læs mere

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb

OPP. Udbudsproces og tidsplan. Offentligt-Privat Partnerskab. Udbud & Indkøb OPP Offentligt-Privat Partnerskab Udbudsproces og tidsplan Udbud & Indkøb 1. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Rammebetingelserne for udbud af OPP-projekter... 3 2. Generelt om offentligt udbud og begrænset

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov

Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 13-05-2015 Sagsnr. 2015-0023209 Bilag 1: Vurdering af udbudspligt i henhold til det nye udbudsdirektiv og den kommende udbudslov Baggrund

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI SVENDBORG KOMMUNE UDKAST December 2010 Sagsnr. 10/9903 2 Udbudsstrategi I henhold til Styrelsesloven skal Byrådet inden udgang af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse

Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Udbudspolitik for Hillerød Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. Overordnede principper... 2 Myndighedsopgaver... 2 Opgavers egnethed til udbud... 2 2. Tilrettelæggelse af udbudsforretningen... 3 Offentliggørelse

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE

SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE SÅDAN BLIVER DU LEVERANDØR TIL FAVRSKOV KOMMUNE I Favrskov Kommune vægter vi dialogen og samarbejdet med det lokale erhvervsliv højt. I denne folder kan du læse om kommunens indkøbsprocedurer, og hvilke

Læs mere

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område,

Lightregimet. Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Lightregimet Fremgangsmåde ved tildeling af kontrakter på det sociale område, Program 1. Hvad er udbud? 2. Hvilke regler gælder? 3. Beregningsregler - kontraktberegning 4. Udbud efter light-regimet 5.

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Kim Lundgaard Hansen René Offersen. Udbudsprocessen. 2. udgave Kim Lundgaard Hansen René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave Kim Lundgaard Hansen og René Offersen Udbudsprocessen 2. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2016 ISBN 978-87-619-3851-0 Omslag:

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen

Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP. Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Den udbudsretlige udfordring ved partnering - og OPP Marianne K. Larsen Konkurrencestyrelsen Oversigt Regelgrundlag Partnering som samarbejdsform Grænsefladen til OPP Typer af partneringsamarbejde Udfordringer

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge.

Alternative tilbud. Udarbejdet af UdbudsVagten. Alfabetisk rækkefølge. Alternative tilbud o Alternative tilbud er hvis ordregiver i udbudsbekendtgørelsen har angivet, at der på nogle områder er frihed til, at tilbudsgiverne kan komme med løsninger, som afviger fra det ordregiveren

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Revideret september 2016 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå klager

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE UDBUDSPOLITIK SVENDBORG KOMMUNE 2 Udbudspolitik Med henvisning til Bekendtgørelse om servicestrategi og opfølgningsredegørelse jf. lovbekendtgørelse nr. 1060 af 24. oktober 2006 om kommunernes styrelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune

Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune FynBus 24 oktober 2011 Notat om rammer for EU-udbud af buskørsel i Svendborg Kommune Baggrund I 2008 blev buskørsel i Svendborg Kommune udbudt for perioden køreplanskiftet 2008 30. juni 2012. Der forventes

Læs mere

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik

7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik 7 veje til en SMV-venlig udbudspolitik Håndværksrådets bud på en SMV-venlig kommunal udbuds- og indkøbspolitik Kommunerne er uden sammenligning Danmarks største indkøbere. Alligevel udbyder mange kommuner

Læs mere

Dynamiske indkøbssystemer

Dynamiske indkøbssystemer Dynamiske indkøbssystemer Syddansk Universitet: Konference om digitalisering af offentlige indkøb 1 Anders Nørgaard Jensen Partner, Advokat 20 15 02 17 anj@publicure.dk 2 Kendetegn En slags åben rammeaftale

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Udbud med forhandling

Udbud med forhandling Udbud med forhandling Muligheder og rammer Svend Bjerregaard, advokat (L), associeret partner, Holst, Advokater Anvendelsesområde 2 Udbud med forhandling kan anvendes i følgende tilfælde: 1. Ved bygge-

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK

FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK FREDERIKSSUND KOMMUNE UDBUDSPOLITIK INDHOLD 1. De grundlæggende regler. 3 1.1. Baggrund for udbudspolitikken.. 3 1.1.2. Målsætning 3 1.2. Afgrænsning.. 3 2. Politisk ansvar og beslutning. 3 2.1. Leverandørvalg,

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende myndighed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder med ansvar

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh

16. DECEMBER Netværksmøde. Udbud med forhandling. v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh Netværksmøde Udbud med forhandling v/associeret partner, advokat Malene Roose Bagh mal@kammeradvokaten.dk 1 Agenda 1. 2. 3. 4. Hvornår kan udbud med forhandling anvendes? Fordele og ulemper forskelle ift

Læs mere

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen

Rammeaftaler. v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Rammeaftaler v/ fuldmægtig Kathrine Bjørnager Nielsen Regulering af rammeaftaler Udtrykkeligt reguleret i Udbudsdirektivet: Definition, jf. artikel 1, stk. 5. Beregning af kontraktværdi, jf. art. 9, stk.

Læs mere

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:38687-2011:text:da:html DK-Søborg: Engangsbleer 2011/S 24-038687 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Dansk Forening for Udbudsret

Dansk Forening for Udbudsret De nye regler om ændringer Kristian Hartlev, partner, advokat (H) har@kammeradv.dk +45 25 43 03 11 2 ændringsregler i høringsudkastet Regel om ændring af ansøgere (mellem prækvalifikation og tildeling)/tilbudsgivere

Læs mere

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms.

Ved udregning af kontraktsummens størrelse skal beløbene regnes eksklusiv moms. Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for indkøb af varer og tjenesteydelser Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Henvisning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

December Udbudspolitik

December Udbudspolitik December 2013 Udbudspolitik 1. Indledning Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver. Udbudspolitikken supplerer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Officielt navn: CVR-nummer: 2 Supplement til Den Europæiske Unions Tidende Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu Del I: Ordregivende enhed I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende enheder med ansvar for

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning

Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning Dialog med markedet før, under og efter udbudsforretning IKA indkøbsjura 2012 Advokat Kurt Bardeleben Advokat Mikala Berg Dueholm Dialogfaser 1. Forudgående dialog afdækning af markedet 2. Dialog i forhold

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE

FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE FORHANDLING MED ELLER UDEN FORUDGÅENDE BEKENDTGØRELSE Andreas Christensen, advokat og partner 22. juni 2016 UDBUD MED FORHANDLING EFTER FORUDGÅENDE UDBUDSBEKENDTGØRELSE side 2 UDBUD MED FORHANDLING EFTER

Læs mere

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Herning: Personbiler 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:125033-2016:text:da:html Danmark-Herning: Personbiler 2016/S 072-125033 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU

Læs mere

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud

4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud 4 hovedbetingelser for anvendelse af sociale klausuler (kontraktvilkår) i udbud I forbindelse med udbud som er omfattet udbudsdirektiverne, kan ordregiver lovligt opstille kontraktvilkår sociale klausuler

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt?

Kapitel 8. Tidsfrister. 8.1 Indledning. Hvad er nyt? SIDE 163 JANUAR 2016 Kapitel 8 Tidsfrister 8.1 Indledning Hvad er nyt?» Kortere minimumsfrister (se afsnit 8.1).» Mulighed for at forkorte tidsfristen i særlige tilfælde for ikkestatslige ordregivere (se

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist

Udbudsjuraen. Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Udbudsjuraen Vibeke Jessen chefkonsulent, udbudsjurist Agenda Udbudsjura Beregning af tærskelværdier Teknisk dialog Sortimentsudbud En ekspert er en person, som har begået alle de fejl, som er muligt at

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Udbud af det samlede beredskab på Djursland

Udbud af det samlede beredskab på Djursland Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner Udbud af det samlede beredskab på Djursland Tilbud Januar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside:

EU s standardformularer kan findes på SIMAPs hjemmeside: SIDE 155 JANUAR 2016 Foruden de krav, der fremgår af udbudsloven i forhold til indholdet af kontraktbetingelserne, skal man som ordregiver være opmærksom på, at der kan gælde forskellige særregler, som

Læs mere

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud

Udbudsloven hvad er nyt? Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Bedre udbud Udbudsloven hvad er nyt? Hvad skal du være opmærksom på, når du køber ind på vegne af en offentlig myndighed? Få her en kort oversigt over, hvad de nye regler betyder. Indhold 3

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune

Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Udbudspolitik for Skanderborg Kommune Innovation & IT December 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... 1 Valg af leverandører, kravspecifikationer og betingelser ved udbud... 2 Kontrolbud, herunder omkostningskalkulationer...

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet

Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning. Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet Nordisk konference 9.-10. februar 2005 Kørebaneafmærkning Nyt EU-udbudsdirektiv ved kontorchef Bo Tarp Vejdirektoratet 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver i forbindelse med bygge- og anlægsopgaver Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver samt rådgivningsopgaver Gældende fra: 15. november 2016 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune

Læs mere

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt

Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden Arbejdsmarked i øvrigt Notat 3.0 Arbejdsmarked Journalnummer: Ref.: Arbejdsmarkedssekretariatet Dato: 27.5.2013 Konkurrenceudsættelse i forbindelse med brug af andre aktører i beskæftigelsesindsatsen og opgaveløsningen i fagenheden

Læs mere