Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v."

Transkript

1 Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder, at hverken Danmark eller de øvrige medlemslande længere kan stille krav om forudgående lovligt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz over for en tredjelandsstatsborger, som ønsker at opnå familiesammenføring med en EU-borger, der har udøvet retten til fri bevægelighed. Ifølge EF-domstolen kan dette udledes af EU-direktivet om retten for EU-borgere og deres familiemedlemmer til at færdes og opholde sig frit på medlemslandenes område (2004/38/EF), i det følgende EU-opholdsdirektivet. Endvidere betyder Metock-dommen, at der ikke længere kan sondres mellem økonomisk aktive danskere og danske studerende og personer med tilstrækkelige midler ved ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne. Efter Metock-dommen kan medlemslandene kræve, at en EU-borger eller en dansk statsborger, der udøver eller har udøvet sin ret til fri bevægelighed, og som ønsker familiesammenføring efter EU-reglerne, har bosat sig i værtsmedlemslandet, det vil sige at pågældende har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark eller har haft etableret et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Endvidere bekræfter EF-domstolen i Metock-dommen, at der kan gives afslag på familiesammenføring under henvisning til artikel 35 i EU-opholdsdirektivet, hvis det efter en konkret vurdering må antages at foreligge misbrug af rettigheder, herunder proformaægteskaber, eller hvis der må antages at foreligge hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, jf. artikel 27 i EU-opholdsdirektivet. Integrationsministeriet har afholdt en række møder med EU-kommissionen på højt embedsmandsniveau vedrørende den nærmere forståelse af Metock-dommen med henblik på at sikre en korrekt gennemførelse heraf.

2 På baggrund af det seneste møde har ministeriet udarbejdet en ændring af bekendtgørelse nr. 300 af 29. april 2008 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler, i det følgende EU-opholdsbekendtgørelsen. Endvidere har ministeriet foretaget en generel analyse af EU-reglerne om fri bevægelighed samt af relevante EF-domstolsafgørelser på området med henblik på at sikre, at EUopholdsbekendtgørelsen og Udlændingeservices samt statsforvaltningernes praksis stemmer overens hermed. I denne meddelelse beskrives retstilstanden efter Metock-dommen og på baggrund af resultaterne af den generelle analyse af EU-rettens fri bevægelighed, som Integrationsministeriet har foretaget: Ændring af nyidanmark.dk, vejledning til statsforvaltningerne samt US meddelelse nr. 3/08 af 5. september 2008 som følge af Metock-dommen 1. Krav om forudgående lovligt ophold Der kan ikke længere stilles krav om forudgående lovligt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz over for en tredjelandsstatsborger, som ønsker at opnå familiesammenføring med en EU-borger, der har udøvet retten til fri bevægelighed. Dette gælder både for så vidt angår primær bevægelighed (eksempelvis en tysk statsborger, som udnytter retten til fri bevægelighed i Danmark) og for sekundær bevægelighed (en dansk statsborger, som har udnyttet retten til fri bevægelighed eksempelvis i Sverige). For så vidt angår den sekundære bevægelighed forudsættes det dog, at familiemedlemmet har haft et reelt samliv med den danske statsborger i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed (værtslandet). Da der ikke kan stilles krav om, at familiemedlemmet har haft et forudgående, lovligt ophold i værtslandet, vil der for eksempel kunne blive tale om, at familiemedlemmet har opholdt sig i værtslandet på baggrund af et besøgsvisum, som afvist asylansøger m.v. På baggrund heraf udgår følgende sætning af EU-opholdsbekendtgørelsens 8, stk. 1, 9, stk. 1 og 2, 10, stk. 1, 11, stk. 1, og 12, stk. 1: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz. Endvidere justeres de relevante afsnit på nyidanmark.dk samt vejledningen til statsforvaltningerne og US meddelelse nr. 3/08 af 5. september 2008, således at det ikke fremgår, at der stilles krav om forudgående lovligt ophold i et andet EU/EØS-land eller Schweiz over for en tredjelandsstatsborger, som ønsker at opnå familiesammenføring med en EU-borger, der har udøvet retten til fri bevægelighed, idet det dog i relation til den sekundære bevægelighed forudsættes, at familiemedlemmet har haft et reelt samliv med den danske statsborger i værtslandet. Side 2

3 2. Studenter og personer med tilstrækkelige midler Der kan i forhold til den sekundære bevægelighed ikke længere sondres mellem økonomisk aktive danskere og danske studerende og selvforsørgende ved ansøgning om familiesammenføring efter EU-reglerne. På baggrund heraf ændres US-meddelelse nr. 3/08 af 5. september 2008 således, at det tydeligt fremgår, at der kan udstedes registreringsbevis/opholdskort i henhold til EUopholdsbekendtgørelsens 13 til udenlandske familiemedlemmer til danske statsborgere, der har opholdt sig i et andet EU-land som studerende samt selvforsørgende personer. Der vil dog blandt andet kunne stilles krav om, at den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land med henblik på at opnå familiesammenføring ved en tilbagevenden til Danmark, samt at pågældende råder over tilstrækkelige midler til at kunne forsørge sig selv og sin familie. Der henvises til beskrivelsen heraf nedenfor under afsnit 3 og Hovedpersonen skal have reelt og faktisk ophold Krav om reelt og faktisk ophold Efter Metock-dommen kan medlemslandene kræve, at en EU-borger eller en dansk statsborger, der udøver eller har udøvet sin ret til fri bevægelighed, og som ønsker familiesammenføring efter EU-reglerne, har bosat sig i værtsmedlemslandet, det vil sige at pågældende har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark eller har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Som følge heraf kan medlemslandene i tilfælde, hvor der foreligger tvivl om, hvorvidt en EUborger har etableret et reelt og faktisk ophold i værtslandet, kræve dokumentation herfor. Ministeriet foretager derfor følgende ændring i EU-opholdsbekendtgørelsen 8, stk. 1: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz erstattes af der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Denne bestemmelse vedrører familiesammenføring for økonomisk aktive EU-borgere. 9, stk. 1 ændres som følger: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz til, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Dette stykke vedrører familiesammenføring for udstationerede EU-borgere. 9, stk. 2, ændres som følger: Side 3

4 og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz til, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Dette stykke vedrører familiesammenføring for udstationerede tredjelandsstatsborgere. 10, stk. 1,ændres som følger: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz til, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Denne bestemmelse vedrører familiesammenføring for EU-borgere, som studerer. 11, stk. 1,ændres som følger: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz til, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Denne bestemmelse vedrører familiesammenføring for EU-borgere med tilstrækkelige midler. 12, stk. 1, ændres som følger: og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz til, der har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Denne bestemmelse vedrører familiesammenføring for EU-borgere, som har ret til at forblive på medlemslandenes område som følge af ophør af økonomisk aktivitet. EU-opholdsbekendtgørelsens 13 indebærer, at en dansk statsborger, der har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet medlemsland, og som vender tilbage til Danmark, har samme adgang til familiesammenføring i Danmark som EU-borgere i overensstemmelse med EU-retten. På baggrund heraf stilles der også krav om, at en dansk statsborger i overensstemmelse med ovennævnte ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen for så vidt angår EU-borgeres primære bevægelighed skal have haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, hvis pågældende ansøger om familiesammenføring på grundlag af EU-retten efter sin tilbagevenden til Danmark. Endvidere ændres nyidanmark.dk, vejledningen til statsforvaltningerne samt US meddelelse nr. 3/08, således at det fremgår, at en EU-borger såvel som en dansk statsborger skal have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark eller skal have haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, hvis pågældende ansøger om familiesammenføring på grundlag af EUretten. Side 4

5 Det bemærkes, at kravet om reelt og faktisk ophold gælder både for EU-borgere, som ansøger om familiesammenføring med en anden EU-borger og for EU-borgere, som ansøger om familiesammenføring med en tredjelandsstatsborger. Kravet indebærer, at der er tale om en faktisk og reel flytning til et andet medlemsland. Flytningen skal være en realitet, og der må således ikke blot være tale om et kortvarigt ophold på et hotelværelse, hvorefter pågældende vender tilbage til Danmark med henblik på at ansøge om familiesammenføring. Som et andet eksempel på et kortvarigt ophold, der efter en umiddelbar vurdering ikke kan antages at udgøre et reelt og faktisk ophold, kan nævnes fremleje af et værelse eller tilflytning på en c/o adresse hos slægtninge eller bekendte i en kortvarig periode. Til forskel herfra må et længere ophold i en lejelejlighed på grundlag en tidsubegrænset lejekontrakt eller et længere ophold i en bolig, som EU/EØS-statsborgeren eller den danske statsborger har købt, umiddelbart antages at udgøre et reelt og faktisk ophold. Der vil dog skulle foretages en konkret og individuel vurdering af samtlige konkrete omstændigheder i sagen, hvor ovennævnte forhold skal indgå. Se endvidere nedenfor om beskrivelsen af tilfælde, hvor der skal kræves dokumentation for, at kravet om reelt og faktisk ophold er opfyldt. Udlændingemyndighederne foretog også forud for Metock-dommen en undersøgelse af, om der var tale om misbrug af rettigheder ved behandlingen af EU-sager, men på baggrund af dommen styrkes fokus på bekæmpelsen af misbrug, hvilket blandt andet vil ske i form af indføjelse af kravet om reelt og faktisk ophold i EU-opholdsbekendtgørelsen med tilknyttede retningslinjer herfor til udlændingemyndighederne. Erklæring om reelt og faktisk ophold og dokumentationskrav i tilfælde af tvivl herom Med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring kravet om, at hovedpersonen skal have etableret reelt og faktisk ophold i Danmark eller et andet EU-land, skal pågældende erklære, at han eller hun har etableret reelt og faktisk ophold. Det bemærkes hertil, at erklæringen vil blive afgivet på tro og love under strafansvar. Hvis der foreligger tvivl om, hvorvidt en EU-borger eller en dansk statsborger, som udøver eller har udøvet sin ret til fri bevægelighed, har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark eller har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, skal der desuden kræves dokumentation herfor. På baggrund heraf ændres EU-opholdsbekendtgørelsens kapitel 6 vedrørende opholdsdokumenter som følger: I 23, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.: Udstedelse af registreringsbevis til en EU-statsborger omfattet af 8-12 er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret Side 5

6 et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. I 26, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Udstedelse af opholdskort til en tredjelandsstatsborger omfattet af 8-12 er betinget af, at den hovedperson, den pågældende slutter sig til eller ledsager, erklærer at have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Hvis der er grunde til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at hovedpersonen har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. EU-opholdsbekendtgørelsens artikel 13 indebærer som nævnt oven for, at en dansk statsborger, der har udnyttet sin ret til fri bevægelighed, og som vender tilbage til Danmark har den samme adgang til familiesammenføring i Danmark som EU-borgere i overensstemmelse med EU-retten. På baggrund heraf stilles der også krav om, at en dansk statsborger i overensstemmelse med ovennævnte ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen for så vidt angår EU-borgeres primære bevægelighed på tro og love erklærer, at pågældende har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land i forbindelse med ansøgningen om familiesammenføring. Hvis der er grund til at antage, at der er tale om misbrug af rettigheder, skal der forevises dokumentation for, at den danske statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Som en konsekvens af den forventede ændring af 23, stk. 1, og 26, stk. 2, i EUopholdsbekendtgørelsen, foretages der også en ændring af de eksisterende ansøgningsskemaer hos statsforvaltningerne for så vidt angår den primære bevægelighed (Blanket: OD1 Ansøgning om EU-opholdskort) og ansøgningsskemaet i Udlændingeservice for så vidt angår den sekundære bevægelighed (Blanket: FA1 Ansøgning om ægtefællesammenføring og blanket FA2 Ansøgning om familiesammenføring med børn). Det vil således fremgå af skemaerne, at det er en betingelse for at opnå familiesammenføring efter EU-retten, at EU-borgeren (statsforvaltningsblanket 0D1) eller den danske statsborger (Udlændingeservices blanket FA1 og FA2), der udøver eller har udøvet sin ret til fri bevægelighed, og som ønsker familiesammenføring efter EU-reglerne, skal have etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark eller have haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Herudover vil der i skemaerne blive tilføjet en erklæring, hvorefter EU-borgere (statsforvaltningens blanket 0D1) og danske statsborgere (Udlændingeservices blanket FA1 og FA2), som ansøger om familiesammenføring, på tro og love erklærer, at pågældende har etableret eller har haft et reelt og faktisk ophold i Danmark eller i et andet EU-land. Endvidere vil det i vejledningen til statsforvaltningerne og i US meddelelse nr. 3/08 blive anført, at det er en betingelse for at opnå familiesammenføring på grundlag af EU-retten, at hovedpersonen erklærer, at pågældende har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark. Side 6

7 Det præciseres videre, at der i overensstemmelse med ændringerne i EU-opholdsbekendtgørelsens 23, stk. 1, og 26, stk. 2, skal meddeles afslag på familiesammenføring til personer, som afslår at udfylde den nævnte erklæring (dvs. afslag på EU-registreringsbevis for familiemedlemmer, som er EU-borgere, og afslag på EU-opholdskort for familiemedlemmer, som er tredjelandsstatsborgere), hvis det ikke af sagens omstændigheder fremgår, at pågældende opfylder kravet om reelt og faktisk ophold. Afslaget skal således gives under henvisning til, at ansøgeren ikke opfylder kravet om, at han eller hun har etableret eller har haft reelt og faktisk ophold i Danmark eller i et andet EU-land. Endvidere vil det også på nyidanmark.dk fremgå, at der stilles krav om at udfylde en tro og love-erklæring om reelt og faktisk ophold, samt at der kan kræves dokumentation herfor, hvis der foreligger grund til at antage, at denne betingelse ikke er opfyldt. I hvilke tilfælde skal der stilles krav om dokumentation for reelt og faktisk ophold? Den følgende instruks er opdelt således, at der først redegøres for situationen vedrørende primær bevægelighed, som administreres af statsforvaltningerne, hvorefter der redegøres for situationen vedrørende sekundær bevægelighed, som administreres af Udlændingeservice. Primær bevægelighed Statsforvaltningerne skal ud fra en umiddelbar vurdering af sagens konkrete omstændigheder konstatere, om en EU-borger, som har ansøgt om familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle, har etableret et reelt og faktisk ophold i Danmark, jf. EUopholdsbekendtgørelsens Ved vurderingen heraf skal statsforvaltningerne lægge vægt på, om familiens samlede forhold indikerer, at hovedpersonen har haft et reelt og faktisk ophold i Danmark. Der vil således blandt andet kunne lægges vægt på varigheden af hovedpersonens planlagte ophold, varigheden af ægteskabet mellem hovedpersonen og den udenlandske ægtefælle, karakteren af hovedpersonens bopæl m.v. I en række af statsforvaltningernes sager om familiesammenføring må det forventes, at der ikke vil være behov for at stille et krav om dokumentation for reelt og faktisk ophold. Statsforvaltningerne gives derfor eksempler på tilfælde, hvor det umiddelbart må vurderes, at der ikke er tale om reelt og faktisk ophold, herunder sager, hvor det af ansøgningen fremgår, at hovedpersonen har angivet en adresse i et andet medlemsland end Danmark, eller hvor et familiemedlem til hovedpersonen er indrejst direkte fra et tredjeland, og hvor hovedpersonen i øvrigt alene planlægger et kortvarigt ophold i Danmark m.v. Hvis der ud fra statsforvaltningens umiddelbare vurdering må antages at foreligge en situation, hvor en EU-borger, som ansøger om familiesammenføring, ikke har etableret reelt og faktisk ophold i Danmark, skal statsforvaltningen kræve dokumentation herfor. Side 7

8 Som eksempler på dokumenter, der vil kunne kræves fremlagt med henblik på at dokumentere, at en EU-borger har etableret reelt og faktisk ophold i Danmark, nævnes: a) dokumentation for adresser, herunder udskrifter fra folkeregisteret om, at ansøgeren er bopælsregisteret i Det Centrale Personregister, b) skøder på boligkøb i Danmark, lejekontrakter for leje af bolig eller kvittering for huslejebetaling, c) dokumentation for, at EU-borgeren er flyttet fra pågældendes tidligere bopæl, herunder dokumentation for, at pågældende har opsagt lejemål, solgt sit hus, eller fremlejet sin bolig i en vis periode, d) indmeldelse af børn I skole, børnehave etc. e) dokumentation for sygesikringsnummer i Danmark, eller særlige sygeforsikringer. Det skal understreges, at der ikke er tale om en udtømmende opregning af dokumenter, som en EU-borger har mulighed for at fremlægge med henblik på at dokumentere reelt og faktisk ophold i Danmark. Samtidig kan en ansøgning om familiesammenføring ikke afslås alene under henvisning til, at en EU-borger ikke har været i stand til at fremlægge et eller flere af ovennævnte dokumenter. Der er således tale om en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder, og i overensstemmelse hermed skal et afslag konkret begrunde, hvorfor kravet om reelt og faktisk ophold ikke kan anses for opfyldt. I relation til kravet om dokumentation i forbindelse med primær bevægelighed skal der sondres mellem tilfælde, hvor EU-borgeren har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i Danmark i en vis periode forud for indgivelsen af en ansøgning om familiesammenføring og tilfælde, hvor familien indrejser på samme tidspunkt som EU-borgeren. I førstnævnte tilfælde vil EU-borgeren nemmere kunne fremlægge den fornødne dokumentation, idet pågældende f.eks. vil have haft mulighed for at finde bolig, tilmelde sig folkeregistret m.v., hvorimod EU-borgere i sidstnævnte tilfælde formentlig ikke vil have haft mulighed for at iværksætte sådanne skridt. Der skal alene stilles krav om dokumentation for reelt og faktisk ophold, hvis der er grund til at antage, at der er tale om misbrug. Hvis der ud fra statsforvaltningens umiddelbare vurdering må antages at foreligge en situation, hvor en EU-borger, som indrejser til Danmark og samtidigt hermed ansøger om familiesammenføring, ikke har etableret reelt og faktisk ophold i Danmark, skal statsforvaltningen kræve dokumentation herfor. Der vil i den forbindelse straks kunne udstedes et EU-registreringsbevis til hovedpersonen, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 37, stk. 1, hvorimod statsforvaltningernes afgørelse om, hvorvidt der skal ske udstedelse af EU-opholdskort til familiemedlemmerne, der er tredjelandsstatsborgere, skal træffes hurtigst muligt og senest 6 måneder efter ansøgningens indgivelse, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 37, stk. 2. Side 8

9 Med andre ord har statsforvaltningerne mulighed for at afvente udstedelse af EU-opholdskort til familien, indtil hovedpersonen har haft mulighed for at fremlægge den fornødne dokumentation for pågældendes reelle og faktiske ophold i Danmark. Sekundær bevægelighed US meddelelse nr. 3/08 ændres således, at servicens medarbejdere ud fra en umiddelbar vurdering af sagens konkrete omstændigheder konstaterer, om en dansk statsborger, som ansøger om familiesammenføring med en udenlandsk ægtefælle på grundlag af EU-retten, har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 13. Ved vurderingen heraf lægger Udlændingeservice vægt på, om familiens samlede forhold indikerer, at hovedpersonen har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land. Der vil således blandt andet kunne lægges vægt på varigheden af hovedpersonens planlagte ophold i et andet EU-land, varigheden af ægteskabet mellem hovedpersonen og den udenlandske ægtefælle, karakteren af hovedpersonens bopæl m.v. I meddelelsen vil der blive givet eksempler på tilfælde, hvor det umiddelbart må vurderes, at der ikke har været tale om reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, herunder sager, hvor det af ansøgningen fremgår, at hovedpersonen har bibeholdt sin adresse i Danmark, eller hvor familiemedlemmet hovedsageligt har opholdt sig i et andet EU/EØS-land end det EU/EØS-land, som den danske statsborger har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i, eller hvor familiemedlemmets ophold i det EU/EØS-land, hvor den danske statsborger har opholdt sig, har været kortvarigt m.v. Hvis der ud fra Udlændingeservices umiddelbare vurdering må antages at foreligge en situation, hvor en dansk statsborger, som ansøger om familiesammenføring, ikke har haft reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, skal Udlændingeservice kræve dokumentation herfor. Som eksempler på dokumenter, der vil kunne kræves fremlagt med henblik på at dokumentere, at en dansk statsborger har haft et reelt og faktisk ophold i et andet EU-land, henvises til gennemgangen af eksempler på dokumenter under afsnittet om primær bevægelighed. Det bemærkes hertil, at der i relation til sekundær bevægelighed vil være tale om fremlæggelse af dokumenter, som er udstedt af myndigheder i andre EU-lande, og at Udlændingeservice derfor konkret må vurdere, om et givent dokument kan antages at indikere reel og faktisk bopæl i et andet EU-land. Der vil i den forbindelse tillige skulle lægges vægt på, om et dokument vurderes at være ægte. 4. Tidsmæssig sammenhæng mellem en dansk statsborgers tilbagevenden til Danmark og ansøgning om familiesammenføring efter EU-retten Hvis familiemedlemmet til en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, først søger om familiesammenføring efter EU-retten på et senere Side 9

10 tidspunkt end tidspunktet for den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark, skal der foretages en konkret vurdering af, om familiemedlemmets ansøgning er indgivet i naturlig forlængelse af den danske statsborgers tilbagevenden til Danmark. Der skal ved vurderingen heraf lægges vægt på baggrunden for den tidsmæssige forskel mellem den danske statsborgers tilbagevenden og ansøgningen, herunder om familiemedlemmet af særlige arbejds- eller uddannelsesmæssige grunde har udskudt ansøgningen samt varigheden af den tidsmæssige forskel. 5. Hovedpersonen skal i visse situationer kunne forsørge sig selv og sine familiemedlemmer Primær bevægelighed Der stilles forskellige krav til forsørgelse alt efter hvilket opholdsgrundlag EU/EØSstatsborgeren har i Danmark og afhængigt af, hvilke familiemedlemmer der søges om familiesammenføring med. Der stilles således ikke krav om, at en EU/EØS-statsborger, som udnytter sin ret til fri bevægelighed i Danmark som arbejdstager/selvstændigt erhvervsdrivende/tjenesteyder (økonomisk aktive) eller som pensioneret arbejdstager/selvstændigt erhvervsdrivende/tjenesteyder (pensionerede økonomiske aktive), skal dokumentere, at pågældende kan forsørge sin ægtefælle, sine børn under 21 år og ægtefællens børn under 21 år. Der stilles dog krav om, at økonomisk aktive og pensionerede økonomisk aktive EU/EØS-statsborgere kan dokumentere, at pågældende er i stand til at forsørge andre familiemedlemmer, det vil sige for eksempel børn over 21 år og forældre, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 8 og 12, og 23. stk. 4, og 26, stk. 5. Endvidere stilles der krav om, at en EU/EØS-statsborger, som udnytter sin ret til fri bevægelighed i Danmark som studerende, og som søger om familiesammenføring, erklærer eller på anden måde dokumenterer, at pågældende kan forsørge sig selv og sine familiemedlemmer uanset, om der er tale om kernefamilie eller andre familiemedlemmer, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 10, 23, stk. 3 og 4, og 26, stk. 4 og 5. Endelig stilles der krav om, at en EU/EØS-statsborger, som udnytter sin ret til fri bevægelighed som selvforsørgende, dokumenterer, at pågældende kan forsørge sig selv og sine familiemedlemmer, uanset om der er tale om kernefamilie eller andre familiemedlemmer, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 11, 23, stk. 3 og 26, stk. 4. Sekundær bevægelighed Det følger af Eind-dommen (C 291/05), at der ikke kan stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som økonomisk aktiv, ved sin tilbagevenden til Danmark genoptager en økonomisk aktivitet med henblik på at opnå familiesammenføring efter EU-retten med kernefamilien. Side 10

11 Som en konsekvens af Eind-dommen præmis 40 vil der dog kunne stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som økonomisk aktiv eller som pensioneret økonomisk aktiv, og som ved sin tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring med andre familiemedlemmer end kernefamilien, skal dokumentere, at pågældende er i stand til at forsørge disse familiemedlemmer, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 8 og 12. Herudover er der ikke i EF-domstolens retspraksis taget stilling til, om en EU/EØSstatsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed som studerende eller som selvforsørgende i et EU/EØS-land, ved sin tilbagevenden til hjemlandet har ret til familiesammenføring, uanset om pågældende er kontanthjælpsmodtager o. lign. Eind-dommen bygger på en forudsætning om, at en EU/EØS-statsborger har samme ret til familiesammenføring ved en tilbagevenden til sit hjemland, som pågældende havde ved sin udnyttelse af fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land, uanset om pågældende nu modtager kontanthjælp. Derfor skal der tillige stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som studerende, og som ved en tilbagevenden til Danmark søger om familiesammenføring, erklærer eller på anden tilsvarende måde dokumenterer, at pågældende råder over tilstrækkelige midler til sig selv og alle sine familiemedlemmer, idet et sådant krav stilles i relation til den primære bevægelighed, jf. EUopholdsbekendtgørelsens 10, 23, stk. 3 og 4, og 26, stk. 4 og 5. Endvidere skal der stilles krav om, at en dansk statsborger, som har udnyttet sin ret til fri bevægelighed i et andet EU/EØS-land som selvforsørgende, dokumentere, at han eller hun råder over tilstrækkelige midler til sig selv og alle sine familiemedlemmer, idet et sådant krav tillige stilles i relation til den primære bevægelighed, jf. EU-opholdsbekendtgørelsens 11, 23, stk. 4 og 26, stk Misbrug af rettigheder (svig og proforma) og hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed Det følger af Metock-dommen, at medlemslandene i henhold til artikel 35 i EUopholdsdirektivet kan træffe de nødvendige foranstaltninger til at nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til direktivet, når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, som f.eks. proformaægteskab, forudsat at sådanne foranstaltninger står i rimeligt forhold til misbruget og er omfattet af de proceduremæssige garantier fastsat i direktivet. Der kan således gives afslag på EU-registreringsbevis og EU-opholdskort til EU-borgere såvel som deres familiemedlemmer, hvis der efter en konkret vurdering må antages at foreligge misbrug af rettigheder, herunder proforma-ægteskaber. Endvidere kan der i overensstemmelse med EU-opholdsdirektivets artikel 27 gives afslag, hvis der må antages at foreligge hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Med henblik på i større omfang at synliggøre disse muligheder og dermed skærpe opmærksomheden herpå foretages følgende ændringer i EU-opholdsbekendtgørelsen: Side 11

12 Efter 22, stk. 4, indsættes: Stk. 5. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1-4 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Denne bestemmelse vedrører EU-borgere. Efter 23, stk. 1, indsættes: Stk. 2. Udstedelse af registreringsbevis efter stk. 1 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Stk. 2-4 bliver herefter stk Denne bestemmelse vedrører familiemedlemmer, når de er EU-borgere. I 26, stk. 1, indsættes efter 1. pkt: Udstedelse af opholdskort efter 1. pkt kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Denne bestemmelse vedrører udstationerede, når de er tredjelandsstatsborgere. Efter 26, stk. 2, indsættes: Stk. 3. Udstedelse af opholdskort efter stk. 2 kan nægtes, hvis hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed tilsiger dette, eller hvis der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig. Stk. 3-5 bliver herefter stk Denne bestemmelse vedrører familiemedlemmer, når de er tredjelandsstatsborgere. I vejledningen til statsforvaltningerne og i US meddelelse nr. 3/08 understreges det, at der skal foretages en vurdering af, om der er tale om misbrug af EU-rettens regler, herunder om der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med et ægteskabs indgåelse eller etablering af et samlivsforhold er at opnå registreringsbevis eller opholdskort efter EUretten. Endvidere gives der retningslinjer for, hvordan myndighederne bedst muligt sikrer, at der ikke sker misbrug af EU-rettens regler, herunder fastlæggelse af retningslinjer til brug for vurderingen af, om der er bestemte grunde til at antage, at det afgørende formål med et ægteskabs indgåelse eller etablering af et samlivsforhold er at opnå registreringsbevis eller opholdskort efter EU-retten. I den forbindelse understreges det, at der er tale om en konkret vurdering af alle sagens omstændigheder, og at alle proceduremæssige garantier skal overholdes, herunder proportionalitetsprincippet. Endvidere gives der i vejledning og meddelelse eksempler på relevante parametre med henblik på at vurdere, om et ægteskab er ægte, herunder: Side 12

13 om ansøgeren og EU-borgeren har boet på samme adresse om ansøgeren og EU-borgeren kommunikerer på samme sprog om der er tale om en stor aldersforskel mellem ansøgeren og EU-borgeren i hvilket omfang ansøgeren og EU-borgeren havde personligt kendskab til hinanden forud for ægteskabet ansøgeren og EU-borgerens tidligere ægteskaber unormale bevægelsesmønstre andre forhold, som giver grund til at antage, at et ægteskab ikke er ægte Med henblik på at skærpe opmærksomheden omkring kravet om, at der ikke må være tale om misbrug, herunder proformaægteskaber, skal både EU/EØS-statsborgeren/den danske statsborger og familiemedlemmet erklære, at formålet med ægteskabets/det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for ansøger. Det bemærkes hertil, at erklæringen vil blive afgivet på tro og love under strafansvar. På baggrund heraf foretages følgende ændinger i EU-opholdsbekendtgørelsen: I 23, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af registreringsbeviset betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. I 26, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Er der tale om familiemæssig tilknytning på baggrund af ægteskab, registreret partnerskab eller fast samlivsforhold, er udstedelsen af opholdskortet betinget af, at det pågældende familiemedlem og hovedpersonen erklærer, at formålet med ægteskabets eller det registrerede partnerskabs indgåelse eller samlivets etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for den pågældende. Med hensyn til muligheden for at afslå et EU-registreringsbevis eller EU-opholdskort i henhold til EU-opholdsbekendtgørelsens 22, stk. 5, 23, stk. 2, 26, stk. 1, og 26, stk. 3, hvis hensynet til den offentlige orden, sikkerhed og sundhed tilsiger dette, anføres det, at der ved afgørelsen skal lægges vægt på, at foranstaltninger truffet under hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed skal være i overensstemmelse med proportionalitetsprincippet og udelukkende kan begrundes i ansøgerens personlige adfærd. Side 13

14 Den personlige adfærd skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkeligt alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Begrundelser, der ikke vedrører den individuelle sag, eller som har generel præventiv karakter, må ikke anvendes. Ændring af nyidanmark.dk, vejledning til statsforvaltningerne samt US meddelelse nr. 3/08 af 5. september 2008 som følge af Integrationsministeriets generelle analyse af EU-retten 1. Hvornår kan en EU-borger anses for at være arbejdstager i EU-rettens forstand? Integrationsministeriet vurderer, at der er behov for at foretage en præcisering af hjemmesidens vejledning om EU-arbejdstagerbegrebet, samt af vejledning og meddelelse til udlændingemyndighederne. På baggrund heraf præciseres det, at det beror på en konkret vurdering af den enkelte sags faktiske omstændigheder, om en EU-borger kan betragtes som arbejdstager i EU-rettens forstand. Det er afgørende, om der er tale om udøvelsen af faktisk og reel beskæftigelse. Beskæftigelse, der fremstår som et rent marginalt supplement, er således udelukket fra anvendelsesområdet. Der kan ikke ved vurderingen fastsættes en nedre grænse for, hvor længe arbejdsforholdet skal have varet. EF-domstolen har i dommen Franca Ninni-Orasche (sag C-413/01) fastslået, at en tidsbegrænset kontrakt på 10 ugers arbejde var tilstrækkelig til, at der var tale om en arbejdstager i EU-rettens forstand. Sagen vedrørte uddannelsesstøtteområdet, og der blev på baggrund heraf udstedt en vejledning til kommunerne for, hvornår en person skal anses som arbejdstager. Vejledningen vedrører ansættelsesforhold, der på forhånd er aftalt til at have en kort varighed. I vejledningen er fastsat en tidsgrænse på 10 uger i sådanne sager. Det understreges dog, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret vurdering. I den forbindelse har ministeriet vurderet, at det er hensigtsmæssigt på hjemmesiden og i vejledning/meddelelse at redegøre kort for sag C-413/01, idet det understreges, at sagen vedrørte området for uddannelsesstøtte, og at der altid skal foretages en konkret og individuel vurdering fra sag til sag. Domstolens 10-ugers grænse i Ninni-Orasche kan således alene anses for at være et eksempel på en sag, hvor et arbejde af 10 ugers varighed ansås for tilstrækkeligt. En EU-borger, som har en tidsubegrænset ansættelse, men som ophører med arbejdet efter mindre end 10 uger vil efter omstændighederne kunne opfylde betingelserne for at være arbejdstager i EU-rettens forstand, ligesom en person, der har arbejdet mere end 10 uger, ikke altid vil opfylde betingelserne, f.eks. fordi der ikke er tale om reelt arbejde. Side 14

15 2. Carpenter-dommen Integrationsministeriet har fundet anledning til at revidere den fortolkning af Carpenterdommen fra EF-domstolen (sag C-60/00), som Udlændingeservice hidtil har lagt til grund. Ministeriet finder således ikke, at dommen generelt betyder, at danske statsborgere, der leverer tjenesteydelser til borgere i andre EU-lande, har krav på familiesammenføring i Danmark med en tredjelandsstatsborger. Der er således efter Integrationsministeriets opfattelse tale om en meget konkret begrundet sag, som alene kan anvendes i lignende sager, det vil sige hvor de konkrete omstændigheder svarer til de faktiske omstændigheder i dommen. Ved vurderingen af Carpenter-dommen må der derfor lægges betydelig vægt på følgende omstændigheder: om ægtefællen (tredjelandsstatsborgeren) er indrejst lovligt om der dels er tale om levering af tjenesteydelser fra hjemlandet, og dels tale om forretningsrejser til de øvrige EU-lande, hvortil der leveres tjenesteydelser om leveringen af tjenesteydelserne udgør en stor del af den pågældendes erhvervsmæssige aktiviteter, dels i oprindelsesmedlemsstaten, dels i andre medlemsstater om formålet med et ægteskabs/registreret partnerskabs indgåelse eller et samlivs etablering ikke alene er at opnå et selvstændigt opholdsgrundlag for ansøgeren om parret har etableret et reelt familieliv i Danmark Der vil i fornødent omfang kunne kræves dokumentation for, at ovennævnte omstændigheder foreligger. Hjemmesiden og vejledninger ændres i overensstemmelse med ovenstående. 3. Pendlersituationen Integrationsministeriet har foretaget en yderligere analyse af den situation, hvor en EUborger udnytter sin ret til fri bevægelighed i et medlemsland, samtidig med at pågældende har bopæl i et andet medlemsland. Der kan f.eks. være tale om en dansk statsborger, som arbejder i Danmark, men som har taget bopæl i Sverige, eller en dansk statsborger, som har bopæl i Danmark, men som arbejder i Sverige. Med hensyn til situationen, hvor en dansk statsborger tager bopæl i Sverige, men arbejder i Danmark, anføres det i vejledningen til Udlændingeservice, at som selvforsørgende betrag- Side 15

16 tes også den, hvis midler stammer fra lønindtægter eller indtægter fra selvstændig erhvervsvirksomhed i et andet land, herunder et andet EU-land. Den danske statsborger, som arbejder i Danmark, men bor i Sverige, vil således kunne opnå familiesammenføring på grundlag af EU-rettens regler ved sin tilbagevenden til Danmark. Det følger således af artikel 7, stk. 1, litra b, i EU-opholdsdirektivet, at enhver unionsborger har ret til at opholde sig på en anden medlemsstats område i mere end tre måneder, hvis den pågældende råder over tilstrækkelige midler. På samme måde vejledes statsforvaltningerne om, at en tysk statsborger, som tager bopæl i Danmark, men arbejder i Tyskland, betragtes som selvforsørgende i EU-opholdsdirektivets forstand, og pågældende vil derfor kunne opnå familiesammenføring i Danmark efter EUretten. En dansk statsborger, som har bopæl i Sverige, men arbejder i Danmark uden at vende tilbage hertil, har dog ikke adgang til familiesammenføring i Danmark efter EU-retten. EF-domstolen har i sin praksis ikke taget stilling til, om en dansk statsborger, som arbejder i for eksempel Sverige, men som har bevaret sin bopæl i Danmark, har adgang til familiesammenføring på grundlag af EU-retten. EF-Domstolen fastslog i sag C-385/00, De Groot, at en EU-borger, som boede i sin egen medlemsstat, men arbejdede i (både sin egen medlemsstat og) en anden medlemsstat, var omfattet af arbejdstagerbegrebet TEF artikel 39. Det indebar konkret, at de nederlandske skattemyndigheder i deres ligning skulle tage højde herfor, idet De Groot ellers ville blive stillet ringere, end hvis han havde haft hele sin indkomst fra Nederlandene, og en person i De Groots situation dermed kunne frygtes at afstå fra at søge beskæftigelse som arbejdstager i en anden medlemsstat. Dommen vedrører således skatteområdet, og der kan derfor ikke heraf udledes, at domstolen ville komme frem til at lignende resultat, hvis spørgsmålet havde omhandlet familiesammenføring. På baggrund heraf vejledes Udlændingeservice om, at en dansk statsborger, som arbejder i et andet EU-land, men som har bevaret sin bopæl i Danmark, ikke er omfattet af reglerne om fri bevægelighed og følgelig ikke har adgang til familiesammenføring på baggrund af EUrettens regler. Side 16

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Ombudsmandens undersøgelse af udlændingemyndighederne vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Indholdsfortegnelse J.nr. 2008-2300-609/JLV Dok.nr. 41 Indledning og undersøgelsens konklusioner...

Læs mere

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger

Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne, hvor referencen er dansk statsborger US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 5/10 1. juli 2010 Meddelelse om Udlændingeservices sagsbehandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-reglerne,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv.

Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. Udlændingemyndighedernes vejledning om familiesammenføring efter EU-retten mv. I sommeren 2008 beskyldte medierne i en række artikler Udlændingeservice for i årevis at have undladt at vejlede om muligheden

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger

Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten, hvor referencen er dansk statsborger Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 1/14 10. december 2014 Orientering til Statsforvaltningen om behandling af ansøgninger om familiesammenføring efter EU-retten,

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl.

Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. Lovafdelingen Dato: 26. maj 2014 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: SED/NRR Sagsnr.: 2012-6140-0360 Dok.: 1103604 Juridisk fortolkningsnotat om sagerne C-456/12, O. m.fl., og sag C- 457/12, S. m.fl. 1. Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn

GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Ansøgningsskema GE1_da_010714 Ansøgning om genoptagelse af visse sager om familiesammenføring med børn Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at anmode om genoptagelse af en sag

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 1/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 08.01.2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER FREDERIKSHOLMS

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel

Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2013-4392 bgn 18. november 2013 Udkast til Vejledning om registrering af faderskab og medmoderskab i forbindelse med anmeldelse af barnets fødsel (Til

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love

Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love Lov om ændring af udlændingeloven og ægteskabsloven med flere love (Afskaffelse af de facto-flygtningebegrebet, effektivisering af asylsagsbehandlingen, skærpede betingelser for meddelelse af tidsubegrænset

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer:

I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, foretages følgende ændringer: Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsnr.: 2014-960-0025 Dok.: 1290206 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte børn, som nu er over 18 år Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenførte

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

U D K A S T. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret 2012-5209 / lth 15. november 2013 U D K A S T Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

UDKAST. Forslag. til. (Ændring af bødesatser) I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring: UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel (Ændring af bødesatser) 1 I lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1051 af 12. november 2012, foretages følgende ændring:

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2015 Sag 124/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør

Læs mere

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten

Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten OD2/A_da_171115 Ansøgning om ægtefællesammenføring med en dansk statsborger efter EU-retten Hvad kan denne ansøgning bruges til? Denne ansøgning kan bruges til at søge om ægtefællesammenføring med en dansk

Læs mere

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes:

I medfør af 169 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1202 af 14. november 2014, som ændret ved lov nr. 129 af 16. februar 2016, fastsættes: BEK nr 882 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600757 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus

Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus (På officielt brevpapir) Ansøgning fra Frederiksberg Kommune om frikommunestatus Til Social- og Indenrigsministeriet (Sendes via frikommune.sim.dk) Hermed følger Frederiksberg Kommunes forslag opdelt efter

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke Ansøgning om familiesammenføring for et barn, hvor den herboende forælder har asyl (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges

Læs mere

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn

Skemaet bedes udfyldt med blokbogstaver Evt. tidligere efternavn Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan dette skema bruges til? Du

Læs mere

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig)

12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Genoptrykt Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 24. juli 2002 12. august 2008 (klassifikationen intern ophævet noten er nu offentlig) EF-Domstolens dom om opholdstilladelse

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice

[VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Udlændingeservice 2009 Udlændingeservice [VEJLEDNING TIL STATSFORVALTNINGERNE VEDR. OPHOLD EFTER EU- OPHOLDSBEKENDTGØREL- SEN] Bekendtgørelse nr. 322 af 21. april 2009 om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet

Læs mere

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab

ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen. Vedr. Klage over afslag på familiesammenføring - Nisanur og Ibrahim Akkayab ADVOKATFIRMAET Hviid & Frederiksen Søndergade 26 7830 Vinderup Telefon 97 44 14 44 Telefax 97 44 33 44 CVR -nr. 12752644 Peter Hviid advokat, møderet for Højesteret E-mail: ph@hviid-frederiksen.dk Ministeriet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2007/2 LSF 185 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 9. maj 2008 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven

Forslag. Lov om ændring af adoptionsloven 2014/1 LSF 26 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008

Informationsmøde om familiesammenføring. Onsdag den 20. august 2008 Informationsmøde om familiesammenføring Onsdag den 20. august 2008 Dagsorden 16:00 Velkomst v/ direktør Henrik Grunnet 16:15 Del 1: Orientering om familiesammenføring med fokus på tilknytningskravet. 16:55

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR

Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR - 1 Maskeret udlodning - bestikkelse dokumentationskrav - SKM2012.459.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en dom af 4/7 2012, at midler, som et dansk selskab

Læs mere

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014

Redegørelse om fejlbehæftet udtræk over herboende ikke-danske EU-borgere med valgret til Europa- Parlamentsvalget den 25. maj 2014 Udvalget til Valgs Prøvelse 2013-14 UVP Alm.del Bilag 43 Offentligt Enhed Valgenheden- /CPR-kontoret Sagsbehandler NNM/CLH/CG Koordineret med CSC Danmark og Danmarks Statistik Sagsnr. 2014-17916 Doknr.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 2, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret med senere

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen

Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Udlændingestyrelsens orientering Center for Familie og Besøg EU-orientering nr. 2/15 26. november 2015 Orientering til Statsforvaltningen om EU-opholdsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om ophold i Danmark

Læs mere

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009

Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr marts 2009 Velfærdsministeriet Kommunaljura J.nr. 2009-6156 6. marts 2009 Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 7. juni

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om pas til udlænding i Danmark er omfattet af obligatorisk digital selvbetjening. Det betyder, at

Læs mere

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne

Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Ansøgningsskema FO/FA8_da_161015 Ansøgning om opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som skal arbejde på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25.

Meddelelse om behandling af ansøgninger om optagelse af herboende EU-borgere på valglisten til Europa-Parlamentsvalget søndag den 25. Til alle kommunalbestyrelser 8 bilag Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon 72 28 24 00 Fax 72 28 24 01 valg@oim.dk valg.oim.dk Sagsnr. 2014-13150 Doknr. 205243 Dato 25-02-2014 Meddelelse om behandling

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark.

Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer. Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Ø Tlf.: 35 36 66 00 nyidanmark. Ansøgningspakke GL/SG1_da_150814 Ansøgning om familiesammenføring med øvrige familiemedlemmer Du kan bruge dette ansøgningsskema, hvis: du er forælder over 60 år til et barn med dansk indfødsret eller

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU

Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Author: Kristine Jul Andersen National nominee for Denmark Media: Dagbladet, Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske, 01/11/2008 Patienter skal frit kunne vælge sygehus i hele EU Alle borgere i EU skal have

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008

Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalgets medlemmer og stedfortrædere 21. oktober 2008 Tysk kritik af EF-Domstolen for aktivisme To fremtrædende tyske jurister, Roman Herzog og Lüder Gerken

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr.

GL/FA6. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA GL/FA6_da_150814 Ansøgning

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1. Sag C-561/14. Caner Genc mod Integrationsministeriet FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT P. MENGOZZI fremsat den 20. januar 2016 1 Sag C-561/14 Caner Genc mod Integrationsministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret)»Associeringsaftale

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-01-2013 31-01-2013 8-13 3000069-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 43 Offentligt Europaudvalget og Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 3. juli

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1. Offentliggjort d. 28. - 1 Kildeskattelovens 7 subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed SKM2012.732 Østre Landsret (Camilla Vest sagen) Landsskatterettens kendelse af 19/2

Læs mere

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination

EUROPA- LØSNINGEN. En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne. Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination EUROPA- LØSNINGEN En vejledning i retten til familiesammenføring efter EU-reglerne Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination Europa-løsningen En vejledning i retten til familie-sammenføring

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven 2014/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: 2014-960-0025 Fremsat den 3. december 2014 af justitsministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten

Ansøgning om tidsubegrænset ophold efter EU-retten Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. / Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA OD2/D_da_010414

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. juni 2017 Sag 56/2017 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Horsens den 26. april

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 97 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Tid og sted Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven

Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven Lov om ændring af udlændingeloven og integrationsloven (Ændring af reglerne om familiesammenføring med børn, herunder begrænsning af adgangen til familiesammenføring med børn for personer, der er dømt

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0126 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 23. april 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2009-7004-0029 Dok.: JOK41420 N O T A T om Forslag til

Læs mere

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

UDKAST. 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv UDKAST Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv efter offshoresikkerhedsloven 1 I medfør af 50, stk. 4, 50 a, 50 b, 50 c, 50

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 365 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-150-1011

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven Udkast af 24. februar 2009 Forslag til Lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og integrationsloven (Erhvervsrettet danskundervisning på internettet, danskuddannelse til EUgrænsependlere

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere