Samlet overenskomstgrundlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samlet overenskomstgrundlag"

Transkript

1 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Danmark

2 INDHOLD Indhold Kapitel Fælles bestemmelser Overenskomstens område Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede Ansættelse Særlig opsparing Tjenestedragt Gaver Efteruddannelse Tjenestefrihed Arbejdstid Befordringsgodtgørelse/udenlandsrejse Sikkerhedsudvalg Kapitel Månedslønnede sygeplejersker Løn Koordinerende/ledende medarbejdere Lønudbetaling Pension Kapitel

3 Deltidsansatte og timelønnede Deltidsansatte Timelønnede Ferie og feriefridage Sygdom og barns 1. sygedag Graviditet, barsel, adoption m.v Opsigelse Kapitel Øvrige vilkår Funktionær-loven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser Hovedaftale Procedure for interessetvister Fortolkningstvivl Opsigelse af overenskomst Bilag 1 Arbejdstid Bilag 2 Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Bilag 3 Tillidsrepræsentantregler Bilag 4 Samarbejdsaftale Bilag 5 Hovedaftale Bilag 6 Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Bilag 7 Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Protokollat 1 Implementering af direktiv om forældreorlov

4 Protokollat 2 Implementer af direktiv om deltidsarbejde Protokollat 3 Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse Bilag 1 Arbejdstid Hviletid Tjenesteliste Normperiode Ugentlig arbejdstid Daglig arbejdstid Pauser Aften-/nattjeneste Overarbejde Fridøgn og anden frihed Andre frihedsperioder/opkald Søgnehelligdage og øvrige særlige dage Weekendtjeneste Afspadsering Rådighedstjeneste Patientledsagelse

5 Kapitel 1 Fælles bestemmelser 1 Overenskomstens område ( 1 i landsoverenskomsten) Stk. 1. Overenskomsten omfatter alle timelønnede og månedslønnede sygeplejersker og radiografer (herefter kaldet medarbejdere), der ansættes på privathospitaler eller tilsvarende klinikker (herefter virksomheden), der er medlem af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og som har tiltrådt overenskomsten i henhold til nedenstående stk Stk. 2. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. Stk. 3. Nuværende medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. De virksomhedsspecifikke særaftaler knytter sig til overenskomsten og kan alene opsiges til samme tidspunkt og med samme varsel som landsoverenskomsten. 5

6 Stk. 4. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der ikke har overenskomst, kan tiltræde overenskomsten. 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede ( 2 i landsoverenskomsten) Stk. 5. Nyoptagne medlemmer af Dansk Erhverv Arbejdsgiver, der i forvejen har overenskomst med DSR, kan tiltræde overenskomsten. Eventuelle forskelle mellem det eksisterende overenskomstgrundlag på virksomheden og nærværende overenskomst videreføres i virksomhedsspecifikke særaftaler, medmindre der ved tilpasningsforhandlinger kan opnås enighed om andet. Stk. 1. Ved månedslønnede forstås medarbejdere med mere end gennemsnitlig 8 timers beskæftigelse pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Stk. 2. Ved timelønnede forstås medarbejdere med maksimalt 8 timers beskæftigelse i gennemsnit pr. uge. Gennemsnittet beregnes over 1 måned, dog kan der indgås en konkret og individuel aftale med medarbejderen om en længere periode, dog maksimalt 3 kalendermåneder. Det betyder at allerede indgåede overenskomster fortsætter således at Landsoverenskomsten bliver gældende i sammenhæng med en virksomhedsspecifik særaftale om løn, pension, arbejdstid m.v. såfremt disse vilkår ikke er identisk med landsoverenskomstens bestemmelser. Timegrænsen betyder at du skal ansættes på månedsløn med ret til pension, løn under sygdom, opsigelsesvarsel m.v. hvis du har 8 timers ansættelse i gennemsnit om ugen (eller derover). Den konkrete undtagelse på 3 mdr. kan ikke forlænges. 6

7 3 Ansættelse ( 3 i landsoverenskomsten) Stk. 1. Ansættelse sker ved en virksomhed. Lov nr. 392 af 22. juni 1993 med senere ændringer vedrørende arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet er gældende. Parterne er enige om, at det i alle situationer tilstræbes, at medarbejderen modtager ansættelsesbrevet senest ved tiltrædelsen. Ansættelsesbrevet skal i alle tilfælde være medarbejderen i hænde senest en måned efter ansættelsesaftalens indgåelse. På DSR s hjemmeside kan du finde en vejledning om ansættelsesbeviser, herunder om lovens krav til oplysninger der skal fremgå af ansættelsesbrevet. Stk. 2. Såfremt virksomheden ikke har udfærdiget et ansættelsesbrev inden for den frist, der er nævnt i stk. 1, kan medarbejderen eller dennes repræsentant skriftligt fremsætte ønske herom over for virksomheden. Du skal altså selv bede om et ansættelsesbrev, hvis du ikke har modtaget den indenfor en mdr. efter du tiltrådte stillingen. Stk. 3. Svarer virksomheden ikke inden for en frist på 15 dage fra modtagelsen af ovennævnte meddelelse, kan sagen rejses fagligt. Får du alligevel ikke et ansættelsesbrev skal du rette henvendelse til din TR eller kredskontoret. Stk. 4. Parterne er enige om, at proceduren foreskrevet i stk. 2 og stk. 3 følges, dersom der opstår strid om, hvorvidt indholdet af et ansættelsesbrev udstedt efter aftalens ikrafttræden er i overensstemmelse med aftalen. Det punkt gælder kun hvis du blev ansat før 1. marts 2007 og ikke har fået et ansættelsesbrev. 7

8 Stk. 5. Ved fratræden har medarbejderen efter anmodning krav på skriftlig bekræftelse af ansættelsesforholdet, herunder stillingsbetegnelse samt perioden for ansættelsen. En bekræftelse af ansættelsesforholdet bidrager til dokumentation af din samlede sygeplejerskeerfaring og dermed indplacering i løntrinsforløb ved anden ansættelse. 4 Særlig opsparing ( 4 i landsoverenskomsten) 5 Tjenestedragt ( 3 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Medarbejderen opsparer 1,3 % af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2015 opsparer medarbejderen i alt 1, 7 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. Pr. 1. marts 2016 opsparer medarbejderen i alt 2,0 pct. af den ferieberettigede løn som særlig opsparing. I beløbet er indeholdt feriegodtgørelse, ferietillæg og evt. feriefridagsopsparing. Ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratræden opgøres saldoen og beløbet udbetales. Udbetalingstidspunkterne kan fraviges ved aftale mellem tillidsrepræsentanten/dsr og virksomheden.. Der ydes medarbejderen fri tjenestedragt inkl. vask. Alternativt stiller medarbejderen selv tjenestedragt til rådighed. Som kompensation herfor ydes et tillæg på: To gange om året får du udbetalt 1,3 % af den løn du har optjent i de 6 forudgående måneder. Opsparing trækkes ikke af den aftalte løn, men udredes af arbejdsgiveren på samme måde som feriegodtgørelsen på 1,5 %. Procentsatsen stiger til 1,7 den 1. marts 2015 og til 2 % den 1. marts Opsparingen kan også konverteres til frihed Pr. 1. marts 2014: 31,67 kr. pr. vagt. Pr. 1. marts 2015: 32,08 kr. pr. vagt. Pr. 1. marts 2016: 32,55 kr. pr. vagt. 8

9 6 Gaver ( 6 i landsoverenskomsten) Det er for den enkelte medarbejder ikke tilladt at modtage gaver m.m. fra patienter samt disses pårørende. Gaver fra klinikkens leverandører eller potentielle leverandører kan kun accepteres, hvis der foreligger accept fra virksomhedens ledelse. Der skal ikke være tvivl om, at ansatte yder samme service til alle patienter. Fælles kaffe, chokolade og lignende er det tilladt at modtage. 9

10 7 Efteruddannelse ( 7 i landsoverenskomsten) Der kan ydes tjenestefrihed med løn til deltagelse i videre- og efteruddannelse, der af virksomheden og den enkelte medarbejder skønnes relevant for de forskellige arbejdsområder på virksomheden. Uddannelsesplanlægning indgår som en del af virksomhedens overordnede planlægning, og virksomheden forpligter sig til at give medarbejderen mulighed for relevant efteruddannelse. Det er en kan bestemmelsen, der skal forstås sammen med de følgende bestemmelser. Pålagt undervisning uden for normal arbejdstid honoreres som almindeligt dagarbejde. Honoreringen kan udbetales eller afspadseres. Medarbejderen har pligt til 2 dages efteruddannelse pr. år med henblik på opkvalificering af sygeplejefaglige kompetencer. Deltager medarbejderen i sin fritid i efter- og videreuddannelse, betaler Privathospitalet eventuelle deltagergebyrer og undervisningsmaterialer, såfremt aktiviteten på forhånd er aftalt med Privathospitalet. Det betyder at du ikke har krav på honorering efter overarbejdsbestemmelsen. Arbejdsgiveren kan pålægge dig undervisning/efteruddannelse, men du har krav på sædvanlig løn på dagene. Såfremt medarbejderen ønsker det, attesterer Privathospitalet for deltagelse i blandt andet interne kurser og anden kvalificerende aktivitet, for eksempel sidemandsoplæring mv. Bemærkning: Vedr. fortolkning af pligten til efteruddannelse henvises til protokollat desangående (bilag 2). Bilag 2 omfatter kun timelønnede. 10

11 8 Tjenestefrihed ( 8 i landsoverenskomsten) Der kan gives adgang til tjenestefrihed med og uden løn i tilfælde, hvor det er foreneligt med tjenestens tarv. Igen en kan-bestemmelse. 9 Arbejdstid Det virksomhedsspecifikke protokollat er vedlagt som bilag Befordringsgodtgørelse/udenlandsrejse ( 10 i landsoverenskomsten) Stk. 1. Ved tjenesterejser yder virksomheden rejsegodtgørelse. Under tjenesterejser i egen bil ydes kilometergodtgørelse i henhold til statens godtgørelsessatser. Stk. 2. I forbindelse med rejseaktivitet i ind- og udland tegner virksomheden forsikringsmæssig dækning i anerkendt forsikringsselskab med dækningsomfang som følger: Indland Udland Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring Rejseforsikring Rejseforsikring Syge- og hjemtransportforsikring Du får altså refunderet rejseudgifterne, ligesom du jf. stk. 2 er dækning mod ulykker mv. under tjenesterejser. Forsikringssummerne for de enkelte forsikringskategorier fastlægges med vejledende udgangspunkt i reglerne for statsansattes tjenesterejser i udlandet, men detaljeres i de for virksomheden gældende administrative bestemmelser. 11

12 Rejser tilrettelægges ved virksomhedens foranstaltning og transport, ophold- og fortæringsudgifter refunderes i henhold til bilagsmæssig afregning. 12

13 11 Sikkerhedsudvalg ( 11 i landsoverenskomsten) Sikkerhedsudvalgets arbejde er omfattet af lov om arbejdsmiljø. Lovens bestemmelser gælder og der er ikke aftalt særskilt vilkår for sikkerhedsarbejdet i virksomheden. Kapitel 2 Månedslønnede sygeplejersker 12 Løn ( 1 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet i stedet for Landsoverenskomstens bestemmelser. Stk. 1. Medarbejdere som blev ansat på Privathospitalet før den 1. april 2014 aflønnes som en personlig ordning med den løn, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen Lønnen reguleres med samme sats, som aftales ved efterfølgende overenskomstfornyelser. Grundlønnen brutto p.a. udgør: 1. marts marts marts 2016 Grundløn ,00 kr ,75 kr ,51 kr. Uddannelsestillæg 6.054,09 kr ,79 kr ,72 kr. I alt ,09 kr ,54 kr ,23 kr. Stk. 2 Medarbejdere, som ansattes fra 1. april 2014 aflønnes i henhold til 12 og 13 i Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og Dansk Sygeplejeråd. 13

14 = Landsoverenskomstens 12, stk. 1 Grundlønnen for månedslønnede udgør brutto p.a.: 1. marts marts marts 2016 Grundløn ,69 kr ,04 kr ,60 kr. Efteruddannelsestillæg 1.206,59 kr ,28 kr ,00 kr. I alt ,28 kr ,32 kr ,60 kr. Pr. mdr ,19 kr ,11 kr ,55 kr. Landsoverenskomstens 12, stk. 2 Stk. 3 Grundlønnen dækker de funktioner, en sygeplejerske er i stand til at varetage, når denne er nyuddannet. Der ydes erfaringstillæg efter 4 og 8 år, jf. stk. 4 og 5. Landsoverenskomstens 12, stk. 3 Stk. 4 Som kompensation for pligten til efteruddannelse, jf. 7, ydes et efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Landsoverenskomstens 12, stk. 4 Stk. 5 Til medarbejdere med 4 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der brutto udgør: 1. marts marts marts 2016 Kvalifikationstillæg pr. år 8.469,48 kr ,64 kr ,08 kr. Kvalifikationstillæg pr. måned kr. 714,97 kr. 725,34 kr. 14

15 Landsoverenskomstens 12, stk. 5 Stk. 6 Til medarbejdere med 8 års erfaring som sygeplejerske ydes et pensionsgivende kvalifikationstillæg, der brutto udgør: 1. marts marts marts 2016 Kvalifikationstillæg pr. år ,56 kr ,52 kr ,64 kr. Kvalifikationstillæg pr. måned 1.294,38 kr ,21 kr ,22 kr. Landsoverenskomstens 12, stk. 6 Stk. 7 Funktionsløn kan blandt andet gives for særlige funktioner, der ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for gruppens grundløn. Funktionsløn baseres på de funktioner, der er knyttet til det job, som medarbejderen varetager, og begrundes i arbejds- og ansvarsområder, herunder vagttilrettelæggelse. Aftale om funktionsløn indgås ved ansættelsen og/eller i løbet af ansættelsen. Jf. stk. 7 er DSR/TR aftalepart. Udover den ovenfor nævnte anciennitetsbestemte og pligtige funktionsløn, kan ydes kvalifikationsløn (udover grundløn og evt. funktionsløn). Kvalifikationsløn baseres på den enkelte medarbejders kvalifikationer (kurser, uddannelse, erfaring m.v.) erhvervet før og under ansættelsen. Aftale om kvalifikationsløn indgås ved ansættelsen og/eller i løbet af ansættelsen. Jf. stk. 7 er DSR/TR aftalepart Landsoverenskomstens 12, stk. 7 Stk. 8 Decentrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn indgås mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd og er pensionsgivende. 15

16 Decentrale aftaler om funktions- og kvalifikationsløn, indgået mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd, kan opsiges med 3 måneders varsel eller ændres ved enighed mellem aftalens parter. Landsoverenskomstens 12, stk. 8 Stk. 9 Der kan mellem virksomheden og medarbejderen aftales bonus og resultatløn samt andre former for pensionsgivende tillæg end funktionsog kvalifikationstillæg. DSR har kun kendskab til ganske få aftaler om bonus- og resultatløn. Landsoverenskomstens 12, stk. 9 Stk. 10 Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales frivilligt, ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt, ekstra arbejde, herunder honorering, aftales mellem privathospitalet og medarbejderen. Det er altså dig selv, der skal aftale vilkårene med din arbejdsgiver, hvis du gerne frivilligt vil arbejde ekstra. Du skal aftale timeløn, ulempetillæg, pension af lønnen, ferietillæg af lønnen og vilkårene hvis vagten bliver aflyst eller du bliver syg. Frivilligt ekstra arbejde kan i sagens natur ikke blive pålagt. 16

17 Landsoverenskomstens 12, stk. 10 og protokollatets 1, stk. 3 Stk. 11 Parterne er enige i, at såfremt virksomheden/hospitalet godkendes af Sundhedsstyrelsen til specialuddannelse i anæstesiologisk og intensiv sygepleje, jf. bekendtgørelserne herom, eller øvrige specialuddannelsesstillinger, optages drøftelser mellem Dansk Erhverv/privathospitalet og Dansk Sygeplejeråd om stillingens løn- og øvrige vilkår Koordinerende/ledende medarbejdere ( 13 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 I det omfang der på virksomheden er ansat en koordinerende/ledende sygeplejerske/radiograf, aflønnes vedkommende som følger: 1. marts marts marts 2016 Grundløn ,40 kr ,51 kr ,56 Efteruddannelsestillæg 1.206,59 kr ,28 kr ,00 kr. I alt ,99 kr ,79 kr ,56 kr. Stk. 2 Som kompensation for pligten til efter-/videreuddannelse jf. 7, ydes et efteruddannelsestillæg, som nævnt ovenfor. Beløbet indgår i pensionsberegningsgrundlaget og ved beregning af ulempetillæg. Ledere har samme pligt til efteruddannelse som sygeplejersker og får tilsvarende et efteruddannelsestillæg. Tillæggets størrelse afhænger ikke af lønnen, men er ens for alle. Stk. 3 For koordinerende/ledende sygeplejersker/radiografer, der ansættes uden højeste tjenestetid og dermed ikke er omfattet af arbejdstidsbestemte særydelser, ydes et funktionstillæg, som aftales mellem virksomheden og medarbejderen. Det er vigtigt at være opmærksom på, om der er behov for at forhandle tillæg eller frihed, hvis der i perioder forekommer ekstra arbejde ud over de 37 timer, der er normen på arbejdsmarkedet. 17

18 Hvis der gennem længere tid for den koordinerende/ledende sygeplejerske/radiograf opstår et væsentligt, dokumenteret, ekstra arbejde, kan der mellem pågældende og virksomhedens ledelse optages forhandling om ekstra frihed eller kontant honorering. Ledere er omfattet af den øvrige del af arbejdstidsaftalen (Bilag 1) Indgåelse af aftale tilsidesætter arbejdstidsaftalens bestemmelser om honorering for over-/merarbejde 18

19 14 - Lønudbetaling ( 14 i Landsoverenskomsten) Stk. 4 Regler for varsling af arbejdstid m.v., jfr. bilag 1, er ikke gældende for koordinerende/ ledende sygeplejerske. Lønnen udbetales månedsvis bagud, således at lønnen er til disposition den sidste bankdag i måneden, og der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Samtidig med udbetalingen af lønnen indbetaler virksomheden pensionsbidragene i henhold til 15. Varsling omfatter 1, stk. 3 om omlægning af arbejdstiden og aflysning af afspadsering. Det betyder, at den øvrige del af bilag 1 er gældende. Virksomheden kan godt beslutte at udbetale pengene før, men du har ikke krav på, at de gør det. 15 Pension ( 2 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Som bidrag til den ansattes pensionsordning betaler Privathospitalet 10,1 % af de i 1 nævnte lønninger. Endvidere tilbageholder Privathospitalet i den ansattes løn et beløb på 5,05 %. Pensionsbidragene indbetales af Privathospitalet til Pensionskassen for Sygeplejersker, og pensionen ydes i henhold til kassens vedtægter. Grundlønnen som fremgår af 12 indeholder dit eget pensionsbidrag. Arbejdsgiveren lægger det dobbelte bidrag oven i og overfører beløbet til PKA. Kapitel 3 Deltidsansatte og timelønnede 16 - Deltidsansatte Det virksomhedsspecifikke protokollat er indarbejdet Stk. 1. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert tilfælde normalarbejdstiden. Lønnen reduceres i forhold til den nedsatte arbejdstid. 19

20 ( 4 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 2. Ændring af denne normalarbejdstid i nedadgående retning samt omlægning af tjenesten kan kun ske med Funktionærlovens varsel. Stk. 3. Fast merarbejde udover 1 måned skal medføre ændring af lønkvoten. Såfremt medarbejderen ønsker det, kan lønkvoten forblive uændret. Stk. 4. Deltidsbeskæftigede honoreres med normal timeløn for de timer, der ydes ud over den pågældende aftalte ugentlige arbejdstidsnorm og indtil 37 timer. Arbejde herudover honoreres som overarbejde. Tjeneste, der falder uden for virksomhedens aftalte daglige arbejdstidsnorm, betragtes som overarbejde. Stk. 5. Deltidsansatte ydes 12,5 % i feriegodtgørelse af merarbejde. 20

21 17 Timelønnede ( 5 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Medarbejdere, der ansættes med op til 8 timers ugentlig beskæftigelse, kan ansættes på timeløn I tilknytning til en almindelig 8 timers vagt kan der finde sædvanlig afrapportering sted, dog maksimalt af en ½ times varighed. En sådan forlængelse af en vagt har ikke betydning i relation til overenskomstens afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede sygeplejersker. Medarbejdere som blev ansat på Privathospitalet før den 1. april 2014 aflønnes som en personlig ordning med den løn, som blev aftalt ved overenskomstfornyelsen Lønnen reguleres med samme sats, som aftales ved efterfølgende overenskomstfornyelser. Timelønnen i dagtjeneste på hverdage udgør: 1. marts marts marts 2016 Grundløn 221,32 kr. 224,20 kr. 227,45 kr. Uddannelsestillæg 3,15 kr. 3,19 kr. 3,24 kr. I alt 224,47 kr. 227,39 kr. 230,69 kr. I aften-/nattjeneste på hverdage mellem kl og ydes et tillæg på 33,33 %. I weekender fra fredag kl til mandag kl ydes et tillæg på 66,66 %. Når der ydes weekendtillæg, ydes der ikke særlige tillæg for aften-/nattjeneste. På søgnehelligdages ydes et tillæg på 100 %. Honoreringen beregnes pr. påbegyndt time. 21

22 Stk. 2. Medarbejdere, som ansattes fra 1. april 2014 aflønnes i henhold til kapitel 3 i Landsoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og Dansk Sygeplejeråd. Landsoverenskomstens 20: Stk. 1 Timelønnen beregnes med 1/1924 af den pågældendes bruttoårsløn, inkl. det i 7 nævnte efteruddannelsestillæg. Aften- /natperioden med 1/1768. På søgnehelligdage ydes et tillæg på 100 %. Honoreringen beregnes pr. påbegyndt time. Stk. 2 Timeløn i relation til beregning af ulempetillæg inkluderer funktions-, kvalifikationsog grundløn. Arbejdsgiverens pensionsbidrag indgår ikke i beregningen. Stk. 3 Lønnen udbetales månedligt, med mindre der indgås aftale med den enkelte medarbejder om 14 dages afregning. Der tilstilles medarbejderen en specificeret oversigt over det udbetalte beløb. Stk. 3. Med hensyn til: 6, hviletid 9, ugentlig arbejdstid 13, overarbejde 18, rådighedstjeneste 20, patientledsagelse Landsoverenskomstens 7, 3. afsnit, 2 dages efter- I denne kommenterede udgave: 6 = 1 i Bilag 1 9 = 4 i Bilag 1 13 = 8 i Bilag 1 18 = 14 i Bilag 1 20 = 15 i Bilag 1 7, stk. 3 uændret i overenskomst-delen 22

23 /videreuddannelse Landsoverenskomstens 4, særlig opsparing Landsoverenskomstens 10, befordringsgodtgørelse 4 = 4 i overenskomst-delen 10 = 10 i overenskomst-delen gælder samme bestemmelser som for månedslønnede medarbejdere. 23

24 Stk. 4. Såfremt en aftalt tjeneste for en timelønnet ikke kan udnyttes af Privathospitalet, og såfremt Privathospitalet ikke kan anvise den pågældende anden tjeneste, har medarbejderen - med mindre tjenesten annulleres med et varsel på 4 timer forud for tjenestens påbegyndelse - ret til løn for det antal timer, der var aftalt for den pågældende dag. Stk. 5. For timelønnede kan tjenesteforholdet ophæves uden forudgående varsel. Ved sygdom betragtes timelønnedes ansættelsesforhold som ophævet. Stk. 6. Timelønnede har ret (og pligt) til et fridøgn uden betaling for hver periode på 6 arbejdsdage, dog kan fridøgnene i enkelte tilfælde forskydes af hensyn til tjenesten, f.eks. under aften og nattjeneste. Det gælder også hvis den timelønnede opsiges. Stk. 7. Der ydes timelønnede ferie efter Ferieloven. 18 Ferie og feriefridage ( 16 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Medarbejderen er omfattet af den til enhver tid gældende ferielov. Stk. 2. Medarbejderen holder ferie med løn, og der ydes en særlig feriegodtgørelse på 1½ %. Den særlige feriegodtgørelse træder i stedet for ferielovens ferietillæg på 1 %. Ferieloven indeholder ikke bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. 24

25 Stk. 3. Medarbejdere, der har været beskæftiget i virksomheden uafbrudt i 9 måneder, er berettiget til 5 feriefridage pr. ferieår. Feriefridage omregnes til og afvikles som timer inden for ferieåret og placeres efter samme regler som restferie, jf. ferieloven. Der er tale om en særlig ordning, der fraviger de offentlige bestemmelser om feriefridage/6. ferieuge. Der er udarbejdet en særlig vejledning som findes på hjemmesiden. (indsæt link) Holdes feriefridagene ikke inden ferieårets udløb, kan medarbejderen inden tre uger efter ferieårets udløb rejse krav om kompensation svarende til løn under sygdom for hver feriefridag, der ikke er blevet afholdt. Kompensationen udbetales sammen med den næstfølgende lønudbetaling. Ved fratræden afvikles resterende feriefridage eller udbetales med sædvanlig timeløn. Feriefridagene fortabes, hvis den ansatte ikke rejser kravet. Der kan ikke ske overførelse til følgende ferieår. Ved fratræden gælder tre ugers kravet ikke. 25

26 19 Sygdom og barns 1. sygedag ( 17 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. Medarbejderne oppebærer sædvanlig løn under sygdom. Parterne er enige om, at der ved opsigelse på grund af sygdom skal tages individuelle hensyn, med henblik på om muligt, under hensyntagen til virksomhedens drift, at finde andre løsninger. Stk. 2. Der kan gives helt eller delvis tjenestefrihed med løn til pasning af sygt barn på dettes første sygedag, hvis: 1. barnet er under 18 år, og 2. har ophold hos den ansatte, og 3. fravær er nødvendigt af hensyn til barnet, og 4. det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet. Der er ikke tale om en ret, men om en mulighed på samme måde som i offentlig ansættelse Der udbetales sædvanlig løn under fraværet. 20 Graviditet, barsel, adoption m.v. ( 18 i Landsoverenskomsten) Stk. 1 Graviditetsorlov. Moderen er berettiget til fravær fra arbejdet på grund af graviditet fra 8 uger før forventet fødsel. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. 4 af de 8 uger kan efter aftale mellem medarbejderen og virksomheden rykkes til afholdelse i forlængelse af forældreorloven efter stk. 4. Stk. 2 Barselsorlov. Moderen er berettiget til fravær i 14 uger efter fødslen. Virksomheden betaler sædvanlig løn i perioden. Mor 8 (4) uger før fødslen + 14 uger efter fødslen Far 4 uger efter fødslen Fælles/deles 12 uger i forlængelse af de 14 uger. Der er tale om en valgmulighed for moderen. 26

27 Stk. 3 Fædreorlov. Faderen har ret til fravær i 4 uger i forbindelse med fødslen, eller efter aftale med virksomheden inden for de første 14 uger. Der ydes i perioden sædvanlig løn. Stk. 4 Forældreorlov. Virksomheden yder i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fraværet i indtil 10 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller til en af adoptanterne. Til medarbejdere med børn, for hvilke der påbegyndes forældreorlov den 1. juli 2014 eller senere yder virksomheden i forlængelse af de 14 ugers barselsorlov sædvanlig løn under fravær i indtil 12 uger. Denne betaling kan ydes til en af forældrene til barnet eller adoptanterne. Forældreorloven med løn øges fra 10 til 12 uger Stk. 5. Virksomhedens betaling af sædvanlig løn i orlovsperioder, jf. stk. 1-4, er betinget af, at medarbejderen er dagpengeberettiget, samt at virksomheden modtager fuld dagpengerefusion. Såfremt dagpengerefusionen måtte være mindre end den maksimale dagpengesats, nedsættes betalingen til medarbejderen tilsvarende. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår graviditetsorlov i perioden fra 8 uger før forventet fødsel til 4 uger før forventet fødsel. Betingelsen om fuld dagpengerefusion gælder dog ikke for så vidt angår 2 af de 4 ugers fædreorlov, så længe disse ikke er dagpengeberettiget. 27

28 Det præciseres, at såfremt dagpengesatsen nedsættes, reguleres den udbetalte løn tilsvarende. Stk. 6. Bilag 6 fremstiller skematisk oversigt over de gældende bestemmelser for graviditetes-, barsels- og adoptionsorlov. Med hensyn til andet fravær af familiemæssige årsager henvises til bilag 7. Stk. 7. Medarbejderen har ved adoption ret til orlov med sædvanlig løn i 24 uger efter modtagelsen af barnet. Ved fravær til afhentning af barnet i udlandet har medarbejderen ret til fravær med sædvanlig løn i indtil 8 uger, når afgiverlandets myndigheder stiller krav om ophold i afgiverlandet før modtagelsen af barnet. Dette fravær er ikke omfattet af reglerne i stk. 5. Stk. 8. I bilag 6 og 7 er i punktform beskrevet de vilkår, såvel overenskomstmæssige som lovmæssige, der gælder for fravær i forbindelse med graviditet, barsel, adoption mv. samt andet fravær af familiemæssige årsager. Der er ikke aftalt indbetaling af pension i de uger, hvor der ikke ydes løn. Når der i bilagene henvises til lovregler, henvises der til disse reglers indhold pr. 3. juli Lovreglerne er ikke hermed gjort til en del af overenskomsten. 28

29 21 Opsigelse ( 19 i landsoverenskomsten) Stk. 1. Den til enhver tid gældende funktionærlovs opsigelsesvarsler anvendes, når en medarbejder opsiges eller siger sin stilling op. Medarbejderen skal sige sin stilling om med en kalendermåneds varsel og stillingen fratrædes ved månedens udgang. Arbejdsgiverens varsel er 1 6 mdr. afhængig af ansættelsesanciennitet. Stk. 2. Opsigelse fra virksomhedens side sker skriftligt og begrundet efter forudgående orientering af tillidsrepræsentanten og med kopi til samme. Stk. 3. Samtidig med fremsendelse af meddelelsen til medarbejderen om afsked vedlægges kopi til brug ved Dansk Sygeplejeråds eventuelle inddragelse i sagen. Medarbejderen inddrager selv organisationen, hvis hun/han ønsker det. Stk. 4. Meddelelse om uansøgt afskedigelse skal være skriftlig og indeholde sådanne oplysninger, at det fornødne grundlag for vurdering af afskedigelsen er til stede. Tilbageholder virksomheden sådanne oplysninger, skal Dansk Sygeplejeråd orienteres om, at medarbejderen har fået kopi af meddelelsen om afsked med henblik på en eventuel udlevering til Dansk Sygeplejeråd. Stk. 5. Dansk Sygeplejeråd kan kræve sagen forhandlet med virksomheden. Dansk Sygeplejeråd kan kræve forhandlingen afholdt inden for en frist af 1 måned efter afsendelsen af den i stk. 3 nævnte meddelelse. 29

30 Stk. 6. Hvis en opsagt medarbejder ved sin fratræden har været uafbrudt beskæftiget i virksomheden i mindst 11 mdr., kan Dansk Sygeplejeråd kræve sagen indbragt for et afskedigelsesnævn, hvis der ikke opnås enighed ved forhandling efter stk. 5. Et sådant krav skal fremsættes over for Dansk Erhverv Arbejdsgiver inden for en måned efter forhandlingen. Stk. 7. Et afskedigelsesnævn består af 4 medlemmer og en opmand. 2 medlemmer udpeges af Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 2 medlemmer udpeges af Dansk Sygeplejeråd. De 4 medlemmer udpeger i fællesskab en opmand. Hvis de 4 medlemmer ikke kan enes om at udpege en opmand, anmoder de Arbejdsrettens formand om at foretage udpegningen. Stk. 8. Afskedigelsesnævnet fastsætter selv sin forretningsorden. Nævnet kan afhøre parter og vidner. Nævnet afsiger en motiveret kendelse. Hvis nævnet finder, at opsigelsen ikke er rimelig begrundet i medarbejderens eller virksomhedens forhold, kan det pålægges virksomheden at afbøde virkningerne af opsigelsen. Hvis ikke både medarbejderen og virksomheden ønsker ansættelsesforholdet opretholdt, kan nævnet bestemme, at virksomheden skal betale medarbejderen en godtgørelse. 30

31 Kapitel 4 Øvrige vilkår Størrelsen af godtgørelsen bestemmes af nævnet, som skal tage hensyn til sagens omstændigheder og til, hvor længe ansættelsesforholdet har varet. Nævnets omkostninger i forbindelse med sagen fastsættes af nævnet. Omkostningerne fordeles mellem parterne eller pålægges den tabende part. 22 Funktionærloven ( 23 i Landsoverenskomsten) Funktionærloven finder anvendelse for medarbejdere, der beskæftiges gennemsnitligt mere end 8 timer pr. uge. Såfremt en virksomhed udvider til mere end én arbejdsplads, henvises til funktionærlovens regler om væsentlige stillingsændringer. Det betyder at timelønnede, der arbejder mindre end 8 timer om ugen, ikke er omfattet af funktionærloven Tillidsrepræsentant- og samarbejdsbestemmelser ( 24 i Landsoverenskomsten) Stk. 1. På det tidspunkt, hvor der er ansat 5 organiserede sygeplejersker på arbejdspladsen, træder tillidsrepræsentantreglerne jf. bilag 3 i kraft. Stk. 2. På det tidspunkt, hvor der er ansat mere end 35 heltidsbeskæftigede i virksomheden, træder samarbejdsbestemmelserne, jf. bilag 4 i kraft. Det er et krav, at der er tale om 5 medlemmer af DSR, før TR reglerne kan træde i kraft. Det er et krav, at der i alt er ansat 35 medarbejdere før SU reglerne træder i kraft. 31

32 24 Hovedaftale ( 25 i Landsoverenskomsten) 25 Procedure for interessetvister ( 26 i Landsoverenskomsten) Hovedaftale indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd er gældende, jf. bilag 5. Proceduren for interessetvister er følgende: a) Såfremt der opstår en interessetvist, føres der hurtigst muligt mellem virksomhedens leder og tillidsrepræsentanten en forhandling med henblik på at bilægge tvisten. b) Bilægges interessetvisten ikke lokalt, oversendes sagen inden for en frist af 14 dage efter den lokale forhandling til forhandling mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd. Denne forhandling kan kræves afholdt senest 3 uger efter modtagelsen af forhandlingsbegæringen. c) Bilægges interessetvisten ikke ved forhandlingen mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd, kan tvisten ikke videreføres. 26 Fortolkningstvivl ( 27 i Landsoverenskomsten) Uoverensstemmelser vedrørende fortolkning af nærværende landsoverenskomst eller de tilhørende virksomhedsspecifikke aftaler skal søges løst ved lokal forhandling i virksomheden. Opnås der ikke ved denne forhandling enighed henvises til Hovedaftalens 7. 32

33 27 Opsigelse af overenskomst Stk. 1. Nærværende overenskomst træder i kraft med virkning fra 1. marts Overenskomsten kan tidligst opsiges til ophør den 29. februar 2017 med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt mellem parterne. Stk. 2. Fra det tidspunkt at regne, da en opsigelse af overenskomsten får gyldighed, og indtil ny overenskomst indgås, sker aflønning af medarbejder på grundlag af de på overenskomstens sidste gyldighedsdag gældende aftaler. 33

34 Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Arbejdstid Protokollat vedrørende uddannelsestillæg til timelønnede sygeplejersker på privathospitaler Tillidsrepræsentantregler Samarbejdsaftale Hovedaftale Oversigt over barsels- og adoptionsbestemmelser Oversigt over andet fravær af familiemæssige årsager Protokollat 1 Protokollat 2 Protokollat 3 Implementering af direktiv om forældreorlov Implementer af direktiv om deltidsarbejde Implementering af direktiv om tidsbegrænset ansættelse 34

35 Bilag 1 Arbejdstid Hovedområde Overenskomstbestemmelsen DSR-bemærkning 1 Hviletid ( 6 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 2 Tjenesteliste ( 7 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Hviletiden efter arbejdsmiljøloven kan for den enkelte medarbejder nedsættes til 8 timer i begrænset omfang. Tilsvarende kompenserende hviletid skal placeres snarest muligt. Stk. 1. Tjenesteliste bekendtgøres således, at de ansatte (bortset fra timelønnede) til stadighed er orienteret om tjenestens beliggenhed og med ugentlige fridøgns placering mindst 4 uger forud. Stk. 2. Orientering om afspadsering og om ændringer i tjenestens beliggenhed skal foregå i arbejdstiden og med et varsel på mindst 2 døgn. Sker orienteringen om ændringer i tjenestens beliggenhed med mindre end 2 døgns varsel ydes et tillæg på 50 % af de omlagte timer. Kravet om at orientering skal ske i arbejdstiden er ufravigeligt. Honoreringen på 50 % ydes pr. omlagte time. Hvis en 7-15 vagt omlægges til en vagt ydes 50 % tillægget for alle 8 timer. Hvis tjenesten omlægges fra 8-16 til vagt ydes tillægget for timerne mellem kl. 16 og kl

36 Aflyses afspadsering i 2-døgnsperioden, nedskrives afspadseringskontoen, som om afspadsering havde fundet sted. Den pålagte tjeneste honoreres efter bestemmelserne vedrørende overarbejde eller opkald. Hvis der er planlagt afsp. af 8 timer, og afsp. aflyses, ydes overarbejdshonorering (timeløn + 50 % for den tjeneste der udføres). Der kan ikke pålægges afsp. med mindre end to døgns varsel og varslet skal gives i arbejdstiden. 3 Normperiode ( 8 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 4 - Ugentlig arbejdstid ( 9 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 3. Der kan lokalt mellem virksomheden og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales en fravi-gelse af ovennævnte bestemmelser. Normperioden aftales lokalt mellem tillidsrepræsentanten og virksomheden, dog af en varighed på maksimalt 26 ugers varighed. Såfremt parterne ikke kan opnå enighed er normperioden 8 uger. Stk. 1. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstidsnorm er 37 timer, hvori indgår rådighedstjeneste med de i 14 angivne værdier. Den ugentlige arbejdstid fordeles ligeligt på ugens 5 arbejdsdage, med mindre der lokalt er aftalt andet. Afspadseringsregnskabet nedskrives med 8 timer. Der er en gevinst på 4 timer svarende til tillægget på 50 %. Der er ikke fastlagt en normperioden for beregningen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, hvorfor referenceperioden er en måned, svarende til 160,33 time for en fuldtidsansat 36

37 Bemærkninger Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, må den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid ikke overstige 48 timer inkl. overarbejde. Perioden opgøres som nævnt i 1. afsnit. EU direktiv om maksimal ugentlig arbejdstid er 1 måned, svarende til 208 time pr. måned. 37

38 Stk. 2. Ved ansættelse af deltidsbeskæftigede aftales i hvert enkelt tilfælde beskæftigelsesgraden/ansættelseskvoten, og lønnen reduceres svarende til den nedsatte arbejdstid. 5 - Daglig arbejdstid ( 10 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Den daglige arbejdstidsnorm er 5-12 timer. Der kan lokalt mellem Privathospitalet og tillidsrepræsentanten/dansk Sygeplejeråd aftales udvidelse af den planlagte daglige arbejdstid til 4-13 timer. Den planlagte daglige arbejdstid kan maksimalt udgøre 13 timer, idet der skal tages højde for 11 timers hviletid i hvert døgn/24 timers periode. 6 Pauser ( 11 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 7 Aften-/nattjeneste ( 12 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Tjeneste udover den fastsatte daglige arbejdstidsnorm betragtes som overarbejde. Ifølge EU-direktiv 93/104/EF om tilrettelæggelse af arbejdstiden, skal det sikres, at en ansat kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses. I aften-/nattjeneste på hverdage mellem kl og ydes et tillæg på 33,33 %. Tillægsbetalingen beregnes pr. påbegyndt time. Nævnte tillægsbetaling ydes også for overarbejdstimer. EU direktivet sikrer blot at den ansatte har ret til en pause, hvis den daglige arbejdstid er mere end 6 timer. Den ansatte har kutymemæssigt ret til en betalt spisepause af under ½ times varighed, hvor arbejdsstedet ikke må forlades og den ansatte skal stå til rådighed for arbejdsgiveren. Bemærk at tillægget ydes pr. påbegyndt hele time. 38

39 8 Overarbejde ( 13 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Det daglige arbejde tilrettelægges således, at overarbejde så vidt muligt undgås. Ved overarbejde forstås arbejde, der udføres efter anmodning fra den pågældende leder, eller med dennes indforståelse, og som ligger uden for den daglige eller ugentlige arbejdstidsnorm. Overarbejde opgøres i halve timer. Overarbejde søges godtgjort med frihed, der skal være af samme varighed, som det præsterede overarbejde med tillæg af 50 % rundet opad til hele timer. Overarbejde opgøres pr. måned. Der er to slags overarbejde. For det første det traditionelle, der ligger i forlængelse af den planlagte tjeneste. Dernæst de timer, der er planlagt, men som er udover 37 timer i gennemsnit opgjort over 3 mdr. - forekommer f.eks. hvis der planlægges med vagter af mere end 7,4 times varighed uden at der ydes frihed ud over de overenskomstfastlagte fridøgn. Hvis der gennem længere tid for den koordinerende sygeplejerske opstår et væsentligt dokumenteret ekstra arbejde, kan der mellem parterne optages forhandling om ekstra frihed eller kontant honorering. Bemærkninger Ifølge EU-direktiv 93/104/EF kan der ikke ske honorering med overarbejdsbetaling, hvor overarbejde indskrænker hviletiden til mindre end 11 timer (8 timer). Ovenstående betyder, at overarbejde, der indskrænker hviletiden som nævnt, skal afspadseres. Stk. 2 Mellem virksomheden og medarbejderen kan der aftales frivilligt, ekstra arbejde, også ud over gennemsnitlig 37 timer pr. uge. Vilkårene for frivilligt, ekstra arbejde, herunder honorering, aftales Det er altså dig selv, der skal aftale vilkårene med din arbejdsgiver, hvis du gerne frivilligt vil arbejde ekstra. 39

40 mellem privathospitalet og medarbejderen. Du skal aftale timeløn, ulempetillæg, pension af lønnen, ferietillæg af lønnen og vilkårene hvis vagten bliver aflyst eller du bliver syg. Frivilligt ekstra arbejde kan i sagens natur ikke blive pålagt. 40

41 9 - Fridøgn og anden frihed ( 14 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Arbejdsugen består af 5 arbejdsdage og 2 sammenhængende fridøgn. Medarbejdere kan ikke pålægges rådighedstjeneste, jfr. 13, i de ugentlige fridøgn. De ugentlige fridøgn skal sammenlagt have en udstrækning af mindst 55 timer. Stk. 2. Har fridøgnsperioden ikke en længde som anført ovenover, tildeles der i stedet for 2 fridøgnsperioder. Disse skal hver have en længde af mindst 35 timer. Længden af fridøgnsperioderne kan nedsættes til 32 timer. Stk. 3. Inddrages de ugentlige fridøgn, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Stk. 4. Inddrages for en fuldtidsansat anden tilrettelagt frihedsperiode på 24 timer eller mere, afvikles den pålagte tjeneste efter bestemmelserne for overarbejde, dog mindst for 6 timers tjeneste. Bemærkninger Ifølge EU-direktiv 93/104/EF er det gældende, at ved inddragelse af et fridøgn, erstattes det mistede fridøgn af en anden frihedsperiode af tilsvarende længde, inden udgangen af den 3. måned, der følger efter den, hvori tjenesten er præsteret. Det betyder at udgangspunktet er, at der holdes en lang frihedsperiode hver uge (af timers varighed). Det betyder at den lange frihedsperiode kan deles i to frihedsperioder. De skal så blot have en længde af 35 timer. Det korte fridøgn kan nedsættes til 32 timer, idet hviletiden kan nedsættes til 8 timer. Tilkaldes man i fx to timer på et fridøgn, skal man honoreres for 6 timer + 50 %. Arbejder man i 8 timer ydes honorering for 8 timer + 50 %. En anden frihedsperiode for en fuldtidsansat kan være en fridag udover de ugentlige fridøgn. Fx hvis den daglige arbejdstid er mere end 7,4 timer. 41

42 10 - Andre frihedsperioder/opkald ( 15 i det virksomhedsspecifikke protokollat) 11 - Søgnehelligdage og øvrige særlige dage ( 16 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Til ansatte, der uden at være pålagt rådighedstjeneste, opkaldes til tjeneste uden for den normale arbejdstid, ydes der betaling som for overarbejde, dog mindst for 3 timer. Der kan for flere opkald inden for 3 timer kun ydes overarbejdsbetaling for 3 timer. For arbejde ud over 3 timer ydes overarbejdsbetaling pr. påbegyndt time. Stk. 1. Medarbejderne har ret til frihed på søgnehelligdage. Stk. 2. Såfremt der pålægges tjeneste på søgnehelligdagene, har medarbejderne ret til frihed af samme varighed som det præsterede arbejde samt søgnehelligdagstillæg på enten en halv times frihed eller 50 % af timelønnen for hver times tjeneste. Søgnehelligdagstillægget kan enten udbetales eller afspadseres. Det gælder hvis der ikke er tale om inddragelse efter 8 (fridøgn), dvs. tilkald mellem to normaltjenester, på søgnehelligdage eller på en deltidsansats arbejdsfridag. En søgnehelligdag er en helligdag, der falder på en hverdag. Der sker ikke nedskrivning af normtimerne. Her taler vi om planlagt tjeneste på SH dagen. Planlagt tjeneste skal udgøre mellem 6 og 12 timer. Stk. 3. Såfremt søgnehelligdagen falder inden for den i 12 nævnte periode træder denne bestemmelse ligeledes i kraft. Stk. 4. Medarbejderne har ret til frihed på Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag. Såfremt der pålægges tjeneste på de nævnte dage, honoreres tjenesten efter reglerne om weekendtjeneste. Det betyder, at hvis søgnehelligdagen falder mellem fredag efter kl. 16 og lørdag kl. 24, samt mandag kl. 00 til 08 ydes der honorering og erstatningsfrihed efter begge bestemmelser. 42

43 12 Weekendtjeneste ( 17 i det virksomhedsspecifikke protokollat) I weekender fra fredag kl til mandag kl ydes et tillæg på 66,66 %. I denne periode ydes der ikke samtidig særlig godtgørelse for aften-/nattjeneste. Godtgørelse beregnes pr. påbegyndt time. Weekendtjeneste kan enten udbetales eller afspadseres. Til ansatte (bortset fra personale ansat til søndagstjeneste), som i løbet af et kvartal pålægges at udføre tjeneste på flere end 5 søndage, betales der for tjeneste på de overskydende søndage yderligere en godtgørelse svarende til halvdelen af den normale godtgørelse, jfr. ovenstående. 13 Afspadsering ( 18 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Afspadsering afvikles fortrinsvis løbende og efter aftale med den ansatte. Afspadsering afvikles senest 3 måneder efter indtjening, i modsat fald sker udbetaling med næstfølgende lønudbetaling. Der kan mellem Privathospitalet og den ansatte aftales, at afspadsering finder sted på et senere tidspunkt/udbetaling finder sted på et tidligere tidspunkt. Afspadseringstimer udbetales med følgende værdi: Merarbejde, jf. 4: 1 times merarbejde honoreres med 1 times løn Aften-/nattjeneste, jf. 11: 1 times aften-/nattjeneste honore- I denne kommenterede udgave er: 4 = 16 i overenskomst - delen 11 = 7 i bilag 1 43

44 res med 1 time og 20 minutters løn. Overarbejde, jf. 12: 1 overarbejdstime honoreres med 1 time og 30 minutters løn Søgnehelligdage, jf. 15, stk. 1 til 3: 1 times søgnehelligdagstjeneste honoreres med 2 timers løn. Særlige dage, jf. 15, stk. 4: 1 times tjeneste på særlige dage honoreres med 1 time og 40 minutters løn. Weekendtjeneste, jf., 16: 1 times weekendtjeneste honoreres med 1 time og 40 minutters løn. 12 = 8 i Bilag 1 15 = 11 i Bilag 1 15 = 11 i Bilag 1 16 = 12 i Bilag Rådighedstjeneste ( 19 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Stk. 1. Personalet kan pålægges rådighedstjeneste af følgende arter: I) Rådighedstjeneste (max. afstand 15 min.) II) Rådighedstjeneste fra vagtværelse. Medarbejderen har pligt til at give møde omgående efter tilkaldelse. Medarbejdere, der tilkaldes til privathospitalet under rådighedstjeneste (I) transporteres vederlagsfrit til og fra tjenestestedet. Ligeledes afholder privathospitalet udgifter til telefonabonnement. Med mindre der er tale om en døgnvagt, forudsættes det, at der forud for en rådighedsvagt har været afviklet normaltjeneste. Arbejdsgiveren definerer omgående. Sædvanligvis = ½ time. Hvis vagten er fra hjemmet og ovenstående tidsramme ikke kan overholdes, afvikles og honoreres vagten som vagt fra vagtværelse. Stk. 2. Personalet kan endvidere pålægges rådighedstjeneste af de i stk. 1 nævnte arter i et fuldt døgn (døgnvagt) på dage, hvor der ikke er fuldt dagarbejde. 44

45 Stk. 3. Rådighedstjeneste (bortset fra døgnvagter, jfr. stk. 4) indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med følgende værdier: Vagt I: 1/3 time Vagt II: 3/4 time Døgnvagter indgår i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid med følgende værdier: Vagt I: 14 timer Vagt II: 20 timer 45

46 Stk. 4. For den tid, beregnet fra tilkaldelsen, i hvilken der under rådighedstjenesten (bortset fra døgnvagter, jfr. stk. 2) udføres effektivt arbejde, ydes der overarbejdsbetaling, jfr. 12, reduceret med de i stk. 3 nævnte værdier. Endvidere finder bestemmelserne i 11, 15 og 16 anvendelse. Hvert tilkald tæller som mindst 1 times arbejde. Tilkald honoreres pr. påbegyndt time, i hvilken effektivt arbejde udføres. Der kan for flere tilkald inden for samme time kun ydes frihed som for overarbejde eller overarbejdsbetaling for en time. Stk. 5. For døgnvagter, jfr. stk. 2, gælder følgende regler: 1) For de første 8 timers effektivt arbejde ydes ingen særskilt frihed eller betaling. 2) For effektivt arbejde ud over 8 timer ydes der frihed som for overarbejde eller overarbejdsbetaling, jfr ) Bestemmelserne i 12, 16 og 17 finder anvendelse ved opkald af såvel den under nr. 1 som nr. 2 nævnte art. 4) Det effektive arbejde under døgnvagter opgøres som anført i stk. 4, 2. afsnit. 13 = 8 12, 16 og 17 = 7, 11 og 12 (aften/nat, søgnehelligdage og weekend) Stk. 6. Ved udarbejdelsen af den i 7 nævnte tjenesteliste skal det tilstræbes, at personalet ikke umiddelbart efter udført rådighedstjeneste pålægges normaltjeneste i form af dagtjeneste eller døgnvagt. 46

47 Såfremt de ansatte alligevel pålægges normaltjeneste i form af dagtjeneste eller døgnvagt i tilslutning til en rådighedstjenestes ophør, gælder Arbejdsministeriets bekendtgørelse om hviletid og fridøgn af 20. december 1996 og den til enhver tid indgåede aftale om hviletid og fridøgn mellem Dansk Sygeplejeråd og offentlige arbejdsgivere. 15 Patientledsagelse ( 20 i det virksomhedsspecifikke protokollat) Ved patientledsagelse medregnes rejsetiden og opholdet fuldt ud i arbejdstiden. Strækker rejsetiden sig ud over den for den ansatte gældende normale daglige arbejdstid, honoreres de overskydende timer efter bestemmelserne for overarbejde. 47

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Skørping 2014-2017 Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 7

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag. For Viborg Privathospital 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag For Viborg Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 - Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Ciconia Aarhus Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017

Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Samlet overenskomstgrundlag for Privathospitalet Aros 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område... 4 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6 3 Ansættelse...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Teres Hospitalet Aarhus 2014-2017 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede... 6

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005

OVERENSKOMST. for. rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere. tekniske serviceledere. ved. Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 OVERENSKOMST for rengøringsmedarbejdere, tekniske servicemedarbejdere & tekniske serviceledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KAPITEL 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 1. OMRÅDE...

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås

Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Vejledning om forhold der skal eller bør fastsættes i ansættelseskontrakten og forhold som bør undgås Denne vejledning beskriver de forhold, som skal fremgå af ansættelseskontrakten og de forhold, som

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Kollund 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER

LANDSOVERENSKOMST MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver. Dansk Sygeplejeråd ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER LANDSOVERENSKOMST MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG Dansk Sygeplejeråd OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2014-2017 Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 4 1 Overenskomstens område...

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017

Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794649 Indhold Kapitel 1... 4 1. Overenskomstens område... 4 2. Ansættelsesbeviser...

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre

Cirkulære om organisationsaftale for. Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker m.fl. i Dansk Røde Kors Asylafdeling og Beredskabsstyrelsens asylcentre 2002 2.4.13 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Socialrådgivervikarer 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Socialrådgivervikarer 2014/2017 OVERENSKOMST mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Socialrådgiverforening INDHOLD 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 4 2 ARBEJDSTID... 4 3 AFGRÆNSNING

Læs mere

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA)

Samlet Overenskomstgrundlag. For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) Samlet Overenskomstgrundlag For Ortopædisk Hospital, Aarhus (OPA) 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper

Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Ansættelseskontrakt for handicaphjælper Standardkontrakten er udarbejdet af KL og FOA - Fag og Arbejde Arbejdsgivers navn, adresse og evt. CVR-nummer (Skal udfyldes) Arbejdstagers navn, adresse og cpr.nr.

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet Valdemar 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017

Overenskomst. Mellem. 3F Transport. Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 3.60.0 Overenskomst Mellem 3F Transport og Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening 2014-2017 1 1 Dækningsområde Aftalen omfatter chaufførarbejde og andet forefaldende arbejde udført af voksne arbejdere

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012

Kommenteret overenskomst. mellem. Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) Dansk Sygeplejeråd 2012 Kommenteret overenskomst mellem Skodsborg Kurhotel og Spa A/S (Skodsborg Care) og Dansk Sygeplejeråd 2012 1 Indhold 1 Overenskomstens område... 3 2 Personafgrænsning... 3 3 Ansættelsesbrev... 3 4 Løn...

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA

Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA Følgende aftaler er indgået mellem PLR og JA 1) Overenskomst mellem PLR og JA 2) Bilag med lønskalaer for landskabsarkitekter 2008 2011 3) Bilag A Arkitekters ansættelse under Overenskomsten 4) Bilag B

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Privathospitalet H.C. Andersen Klinikken 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede

Læs mere

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG

MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG 3.65.0 2014 /2017 OVERENSKOMST MELLEM STORBUTIKKERNES FORHANDLINGSUDVALG for Brugsforeningen for Als og Sundeved og 3F Sønderborg afdeling MARTS 2014 1 Overenskomstområde Denne overenskomst omfatter al

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne

Overenskomst 2008 2011. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service Hovedstaden. AC-organisationerne Overenskomst 2008 2011 mellem Landsforeningen LEV og HK Service Hovedstaden og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnede medlemmer,

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For HjerteCenter Varde A/S 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

Samlet overenskomstgrundlag

Samlet overenskomstgrundlag Samlet overenskomstgrundlag For Aleris-Hamlet Privathospital 2014-2017 1 INDHOLD Indhold Kapitel 1... 5 Fælles bestemmelser... 5 1 Overenskomstens område... 5 2 Afgrænsning mellem timelønnede og månedslønnede...

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker

2014/2017. Landsoverenskomst. for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst for privathospitaler og klinikker 2014/2017 Landsoverenskomst Mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Sygeplejeråd om ansættelsesvilkår for sygeplejersker og radiografer

Læs mere

L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014

L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM. Dansk Erhverv Arbejdsgiver DANSK SYGEPLEJERÅD ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014 L A N D S O V E R E N S K O M S T MELLEM Dansk Erhverv Arbejdsgiver OG DANSK SYGEPLEJERÅD OM ANSÆTTELSESVILKÅR FOR SYGEPLEJERSKER OG RADIOGRAFER 2012-2014 INDHOLD Kapitel 1 Fælles bestemmelser.................................

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune

OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T. for. tekniske arbejdsledere. ansat i. Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGE ANSATTE O V E R E N S K O M S T for tekniske arbejdsledere ansat i Frederiksberg Kommune 1999 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Overenskomstens område...3

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd Fyns Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gældende for de i Dansk Sygeplejeråd Fyns Amt beskæftigede husassistenter/servicemedarbejdere, der har ansættelsesbrev,

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2012-2014 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2012-2014 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 3 Indholdsfortegnelse Ansættelsesforhold:...6 Arbejdstid:...6

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I.

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger. Afsnit I. Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder.

gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Protokollat Funktionæroverenskomsten mellem DDFF og er fra 1. januar 2003 gældende for virksomheden Det Fælles Udgiverselskab A/S for samtlige af virksomhedens afdelinger og arbejdssteder. Denne tiltrædelse

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven)

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere i landbruget. (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Ansættelseskontrakt for medarbejdere i landbruget (der ikke er omfattet af Lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v. eller Funktionærloven) Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte

Kapitel 1 - Månedslønnede - fastansatte Overenskomst Indgået mellem Water and Wellness Holding ApS ("WWH") og FOA - Fag og Arbejde og HK Privat 2015-2017 Overenskomstens område 1 Område Stk. 1. Overenskomsten gælder for: Tekniske servicemedarbejdere,

Læs mere

Ansættelseskontrakt for funktionærer

Ansættelseskontrakt for funktionærer Ansættelseskontrakt for funktionærer 1. Undertegnede virksomhed (navn, adresse): Ansætter herved (navn, adresse): 2. Arbejdsstedets beliggenhed: Adresse: Se pkt. 1, første afsnit. 3. Som (stillingsbetegnelse/jobbeskrivelse):

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver

LANDSOVERENSKOMST. Privathospitaler og klinikker. Arbejdsgiver 2010 Dansk Sygeplejeråd Sankt Annæ Plads 30 1250 København K Telefon 3315 1555 Fax 3315 2455 E-mail dsr@dsr.dk www.dsr.dk 2012 Arbejdsgiver Børsen 1217 København K Telefon 3374 6000 Fax 3374 6080 E-mail

Læs mere

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T O V E R E N S K O M S T om ansættelses-, løn- og arbejdsforhold for chefoptikere/forretningsbestyrere mellem F. A. Thiele A/S og Serviceforbundet / Serviceforbundet - Urmagerne og Optikerne 1. april 2014-1.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157

Dagbladenes Bureau 6 0.017 20.417 20.817 7 0.187 20.587 20.987 8 0.357 20.757 21.157 Dagbladenes Bureau Mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening for Dagbladenes Bureau og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst om løn- og arbejdsvilkår for journalistiske medarbejdere

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes

Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes Overenskomst mellem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer angående mejeribestyrernes lønforhold mv. 1. Mejeribestyreren er mejeriets ansvarlige leder og dets

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler

Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere. Arbejdstid. Lokalaftaler Dette er et foreløbigt billede. Nyt billede indsættes senere Arbejdstid Lokalaftaler Arbejdstid Lokalaftaler Indholdsfortegnelse Indledning Forhandlingskompetencer Arbejdstidsaftalen i kommunerne Arbejdstidsaftalen

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa.

Må jeg arbejde. Hvor mange fridage har jeg. Hvad gør jeg, syg? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf: 46 97 26 26 www.foa. OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? FOA Fag og Arbejde Staunings Plads 1-3 1790 København V Tlf: 46 97 26 26

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012

SÆROVERENSKOMST. mellem. BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S. Metal Søfart. Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem BUGSER og BJERGNING DANMARK A/S og Metal Søfart Gældende fra 1. marts 2010 til 29. februar 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Bugser og Bjergning Danmark

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE

Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE Mellem Prima Vista/Subline og Dansk Journalistforbund er der dags dato indgået følgende RAMMEAFTALE 1. RAMMEAFTALENS FORMÅL OG OMRÅDE 1.01 Formålet med rammeaftalen er at sikre ansatte og A-lønnede og

Læs mere

2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST

2017/ /2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST LANDSOVERENSKOMST 2017/2020 BUTIKSOVERENSKOMSTEN FUNKTIONÆROVERENSKOMSTEN FOR HANDEL, for VIDEN privathospitaler OG SERVICEog klinikker 2017/2020 LANDSOVERENSKOMST

Læs mere

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at:

I bestemmelsens stk. 2 ændres ordlyden, samt mindstebetalingssatserne for løn og genetillæg, således at det fremgår at: Danske Mediers Arbejdsgiverforening Orientering nr. 20/2010 Løn- og arbejdsforhold 23. april 2010 Overenskomstfornyelse 2010 - Budoverenskomsten for Provinsen Den 9. marts 2010 blev der mellem Fagligt

Læs mere

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT

Overenskomst. Mellem TV 2 DANMARK A/S HK STAT Overenskomst Mellem TV 2 DANMARK A/S og HK STAT 2015 2018 Indholdsfortegnelse 1 Ansættelse... 3 2 Lønforhold... 4 3 Projektløn... 5 4 Arbejdstid... 6 5 Pension... 7 6 Ferie og orlov... 8 7 Barsel og adoption...

Læs mere