Gartneriregnskabsstatistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gartneriregnskabsstatistik"

Transkript

1 Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 28 Gartneriregnskabsstatistik 2007 Horticultural Account Statistics 2007 København 2008

2 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan efter sagens natur ikke forekomme.. Oplysning for usikker, giver ingen mening eller udeladt af diskretionshensyn Oplysning foreligger ikke Vandret eller lodret streg markerer databrud i en tidsserie. Oplysningerne fra før og efter databruddet er ikke fuldt sammenlignelige Som følge af afrunding kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen Symbols - Nil or less than half the final digit shown Not applicable.. Available information not conclusive or not disclosable Data not available Horizontal or vertical line indicates break in series, which means that data before and after break in series are not fully comparable Due to rounding, the figures given for individual items do not necessarily add up the corresponding totals shown. ISSN (tryk, Serie D: Gartneriregnskabsstatistik) ISSN (on-line, Serie D: Gartneriregnskabsstatistik) 2 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

3 Indholdsfortegnelse: Forord... 4 Gartnerierhvervet Potteplantegartnerier... 6 Væksthusgrønsager Frilandsgrønsager Frugt og bær Planteskole Tabeloversigt Materialeudvælgelse og stikprøve Regnskabsstatistikkens udarbejdelse Definitionsændringer fra Ordforklaring/Table translations English abstract: Danish horticulture Revisionskontorer, der har bidraget med mindst 3 regnskaber Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 3

4 Forord Den foreliggende regnskabsstatistik er udarbejdet på grundlag af 298 regnskaber, der er repræsentativt udvalgt blandt landets gartneri-, frugtavls- og planteskolevirksomheder. Udover at danne grundlag for statistikken opfylder regnskabsmaterialet de danske forpligtelser over for EU s informationsnet for landøkonomisk bogføring. Som led i indførelsen af en ny IT-applikation til behandlingen af data (anvendt fra og med 2006-data) er et nyt program til opvejning taget i anvendelse for 2007-data. Programmet, CLAN, afvikles i statistikværktøjet SAS og er oprindelig udviklet af det svenske statistikbureau, SCB. Bortset fra vægtningen er grundmaterialet til statistikken bearbejdet efter stort set uændrede retningslinier. Den foreliggende regnskabsstatistik indeholder summariske tabeller for alle virksomheder og for driftsformerne potteplanter, væksthusgrønsager, frilandsgrønsager, frugt og bær samt planteskole. Endvidere findes tabeller over potteplantegartnerier opdelt efter areal og tabeller, der viser energiforbruget i væksthusgartnerier. På FOI s hjemmeside er der adgang til mere detaljerede regnskabsdata og en publikation om udvælgelse og metode. Med publiceringen rettes en tak til de gartnere, der har stillet regnskab til rådighed og til de revisionskontorer, der har forestået indberetningen. Bagest i publikationen er vist en liste over de kontorer, der har bidraget med mindst 3 regnskaber. Bearbejdningen er foretaget af instituttets statistiske afdeling, hvor Henning Porskrog har udvalgt regnskabsmaterialet, mens vægtning af regnskabsmaterialet samt udvikling af statistikprogrammer i SAS er foretaget af Dorte Hækkerup og Jeppe Strandgaard Herring. Regnskabsbehandlingen er især udført af Henrik Bolding Pedersen og Steffen Møllenberg. Sidstnævnte har redigeret publikationen sammen med statistikchef Vøgg Løwe Nielsen. Fødevareøkonomisk Institut, oktober Henrik Zobbe 4 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

5 1000 kr. pr. gartneri Gartnerierhvervet 2007 Større bruttoudbytte.. Bruttoudbyttet pr. gartnerivirksomhed var i 2007 på 3,4 mio. kr, efter en stigning på godt 5 pct. i forhold til De generelle driftstilskud, herunder tilskud under EU s enkeltbetalingsordning, var på kr., hvilket er kr. mindre end i 2006, jf. tabel men lidt lavere driftsresultat. Stor variation i resultaterne Driftsomkostningerne steg med knap kr. til godt 3,0 mio. kr., mens finansieringsomkostningerne steg med kr. til kr.. Resultatet var et fald i driftsresultatet på kr. til kr., jf. tabel 1.1. I perioden var kun driftsresultatet for 2004 lavere end det for Samtidig er forskellen gartnerierne imellem imidlertid øget. I 2007 var driftsresultatet for dårligste kvartilgruppe på minus godt kr., mens det for bedste gruppe var på knap 1,1 mio. kr. Større, men færre gartnerier Statistikken for 2007 er baseret på 298 regnskaber, repræsentativt udvalgt blandt gartnerivirksomheder. Antallet af virksomheder var 3 pct. lavere end i 2006, men faldet i antal gartnerier blev godt og vel kompenseret af større arealer pr. virksomhed. Nogle frilandsvirksomheder skifter mellem gartneri og landbrug afhængig af forholdet mellem arealerne de enkelte år. Figur 1. Investeringer og afskrivninger (gartneriaktiver), alle gartnerier Investeringer (50) Afskrivninger (31) Kilde: Tabel Anm.: Tallene i parentes henviser til tabellerne samt ordforklaringen. Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 5

6 1.000 kr. pr. gartneri Lidt større investeringer de største i en årrække Større gældsprocent Investeringer i gartneriaktiver steg med kr. til kr. pr. virksomhed, jf. tabel 1.2, hvilket er det højeste beløb i en årrække. Afskrivningerne steg lidt som følge af den stigende virksomhedsstørrelse, men der var plads til, at nettoinvesteringerne, dvs. investeringer minus afskrivninger, steg lidt, se figur 1. Af de samlede investeringer blev 32 pct. egenfinansieret mod 64 pct. året før. I modsætning til 2006 var de gennemsnitlige kapitalgevinster på aktiverne ret ubetydelige (figur 2). Bl.a. derfor steg gældsprocenten med 3 procentpoint til 52, jf. tabel 1.2. Figur 2. Kapitalændringer på aktiver, alle gartnerier Gartneriaktiver Andre aktiver Kilde: og tabel 1.2 Omkostningerne faldt mindre end bruttoudbyttet, hvorved driftsresultatet faldt Potteplantegartnerier Driftsresultatet pr. potteplantegartneri faldt med kr. til kr. i Bruttoudbyttet var kr. lavere end året før. Også driftsomkostningerne var lavere, men ikke helt så meget. Endelig faldt såvel finansieringsomkostningerne som generelle driftstilskud, se tabel 2.1. I den analyserede periode var der kun i 2004 et lavere driftsresultat end i Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

7 Figur 3. Strukturudvikling i potteplantegartnerierne gns. størrelse, m 2 antal gartnerier Kilde: Tabel Væksthusareal pr. gartneri (3) Antal potteplantegartnerier (1) Større, men færre gartnerier Lavere bruttoudbytte pr. m 2 væksthusareal Mindre arbejdskraftforbrug... Væksthusarealet pr. potteplantegartneri steg med knap 200 m 2 til m 2 (se tabel 2.1 og figur 3). Antallet af potteplantegartnerier faldt fra 364 til 342. Bruttoudbyttet pr. gartneri faldt som nævnt med godt kr. til 6,3 mio. kr., og heraf skyldes kr. et faldt i salget af el fra KV-anlæg. De generelle driftstilskud faldt med kr. til kr., bl.a. pga. mindre tilskud til innovation og til elsalg. Bruttoudbyttet pr. m 2 med potteplanter var på 651 kr. mod 716 kr. i Og det på trods af en stigning i potteplantepriserne på 2 pct., jf. Jordbrugets prisforhold Ændringen i dyrkningsintensitet i potteplantegartnerierne skal sandsynligvis ses i sammenhæng med nogle udskiftninger blandt de medvirkende gartnerier samt det ændrede vægtningssystem for regnskaberne i statistikken, se side 41. Driftsomkostningerne faldt med 9 pct. i forhold til Især omkostningerne til lønnet arbejdskraft og til energi faldt, mens der var en stigning for plantemateriale. Omkostningerne til lønnet arbejdskraft faldt pga. et lavere antal lønnede arbejdstimer. Energiomkostningerne faldt pga. et lavere energiforbrug, samt en ændret sammensætning af energityper. Det lavere energiforbrug skyldes delvis, at der var lavere energiforbrug til elproduktion pga. mindre elsalg. Finansieringsomkostningerne, dvs. net- Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 7

8 1000 kr. pr. gartneri...og lavere lønningsevne Lavere energiforbrug pr. m 2 væksthus torenteudgifter og finansieringsomkostninger i øvrigt, var kr. lavere end året før pga. lidt lavere gæld, se tabel 2.1 og 2.2. De samlede arbejdsomkostninger, inkl. en beregnet aflønning af brugerfamilien, udgjorde 36 pct. af bruttoudbyttet sammenlignet med 37 pct. i Lønningsevnen pr. arbejdstime faldt fra 154 til 143 kr. Energiforbruget (inkl. elforbrug) til opvarmning faldt lidt, og da væksthusarealet steg lidt, faldt energiforbruget pr. m 2 fra 1,64 til 1,43 gigajoule. Fordelingen af energiforbruget på energityper fremgår af tabel 2.6. Figur 4. Driftsresultat for dårligste og bedste fjerdedel af potteplantegartnerierne Dårligste fjerdedel Bedste fjerdedel Kilde: Tabel 2.1 Bedste resultater i de mellemstore gartnerier - fremgang for potteplantegartnerier på under m 2 I modsætning til de to foregående år var det ikke i de største potteplantegartnerier, man fandt de største gennemsnitlige driftsresultater og den største lønningsevne. I 2007 var driftsresultaterne i mellemgruppen med m 2 væksthusareal størst, kr. i gennemsnit, mens driftsresultatet i gennemsnit var negativt, minus godt 1 mio. kr., blandt potteplantegartnerier på mindst m 2. Lønningsevnen i de to grupper var på hhv. 161 og 131 kr. pr. time, mens den var 103 kr. pr. time i gartneri- 8 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

9 1000 kr. pr. gartneri er på under m 2. I forhold til 2006 steg driftsresultatet for de to grupper af gartnerier på under m 2, mens det til gengæld faldt kraftigt for gartnerier på mindst m 2. Her har resultater fra nogle få gartnerier i forbindelse med udskiftning af grundmaterialet samt måske også ændringen af vægtsystemet været medvirkende til det store fald i driftsresultatet. Stor spredning i driftsresultatet Spredningen i driftsresultatet er stor. I forhold til 2006 faldt gennemsnittet for den dårligste gruppe, som i 2007 var på minus 1 mio. kr. i gennemsnit. Også gennemsnittet i den bedste fjerdedel af gartnerierne faldt. Her var gennemsnittet på knap 1,5 mio. kr., se tabel 2.1 og figur 4. Figur 5. Investeringer i potteplantegartnerier Væksthuse (47) Inventar (48) Øvrige gartneriaktiver (49) Kilde: Tabel 2.2 Lille fald i investeringerne Investeringer i gartneriaktiver faldt lidt fra kr. til kr. pr. potteplantegartneri (tabel 2.2 og figur 5). Investeringerne var dermed de laveste i den analyserede femårsperiode, og de var ligesom i 2006 mindre end afskrivningerne. Af investeringerne var knap halvdelen inventar, og godt en tredjedel var væksthuse. Som i tidligere år var investeringerne størst blandt de store gartnerier, se tabel Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 9

10 Mest egenfinansiering Små ændringer i egenkapitalen Af de samlede investeringer blev 73 pct. egenfinansieret og resten især finansieret med banklån, se tabel 2.2. Egenkapitalen ændrede sig kun lidt i årets løb (tabel 2.2), og gældsprocenten ved udgangen af året var på 55 mod 57 året før. Driftsresultatet meget lavere end i 2006 Næsten uændret bruttoudbytte pr. m 2 væksthusareal Større omkostninger Mere arbejde og energi pga. større areal Væksthusgrønsager Driftsresultatet pr. gartneri med væksthusgrønsager faldt til kr., hvilket er godt en fjerdedel af, hvad det var i 2006 og det absolut laveste i den analyserede 5-årsperiode. Samtidig steg væksthusarealet pr. gartneri med godt m 2 til m 2 pr. gartneri, mens antal gartnerier var uændret. Bruttoudbyttet pr. gartneri med væksthusgrønsager steg med 1,0 mio. kr. i forhold til 2006 til godt 7,2 mio. kr. Bruttoudbyttet pr. m 2 med grønsager var på 410 kr. mod 413 kr. i Det harmonerer med, at prisen på tomater, agurker og salat kun ændrede sig lidt fra 2006 til Fordelingen af omkostningstyper og driftsresultat fremgår af figur 6 og tabel 3.1. Omkostningerne var kr. højere end i 2006, og der var især stigninger for lønnet arbejdskraft og for energi. De øgede energiomkostninger skyldes først og fremmest et større energiforbrug pga. det øgede væksthusareal. Energiforbruget til opvarmning (inkl. elforbrug) faldt lidt fra 1,8 til 1,7 gigajoule pr. m 2. Stigningen i lønomkostninger på godt kr. skyldes især flere arbejdstimer, men der var også en stigning i timelønnen. Stigningen i arbejdsforbrug var dog forholdsmæssigt lidt mindre end stigningen i væksthusareal. 10 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

11 Figur 6. Omkostninger og driftsresultat, væksthusgrønsager, 2007 Plantemateriale Nettorenteudgifter mv. Driftsresultat Gødning og kemikalier Emballage Lønnet arb.kraft Energi Afskrivning Andre varer og tjenester Kilde: Tabel 3.1 Stigende lønudgifter Større renter og mindre tilskud Som det fremgår af figur 7, steg omkostninger til lønnet arbejdskraft fra knap 31 til 35 pct. af bruttoudbyttet mellem 2003 og Udviklingen i bruttoudbytte kunne ikke holde trit med den stigende timeløn. Energiprisernes stigning fra 2004 til 2006 fremgår tydeligt af figur 7, mens der fra 2006 til 2007 faktisk var et lille fald i energiomkostningerne som andel af bruttoudbyttet. Energiprisstigningerne, som satte ind i slutningen af 2007 og fortsatte ind i 2008, vil sandsynligvis påvirke billedet for Nettorenteudgifterne steg fra 2006 til 2007 bl.a. som følge af større gæld og rentesats. Endvidere var der i modsætning til foregående år omkostninger til leje af bygninger (finansieringsomkostninger i øvrigt). Samtidig faldt de generelle driftstilskud, især pga. lavere tilskud til innovation og til elproduktion. Selvom driftsresultatet før renter således steg fra 2006 til 2007, medførte udviklingen i finansieringsomkostninger og tilskud, at driftsresultatet faldt. Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 11

12 Omkostninger i pct. Figur 7. Lønnet arbejdskraft og energi i pct. af bruttoudbyttet, gartnerier med væksthusgrønsager Lønnet arbejdskraft Energi Kilde: Tabel 3.1 Meget lavere investeringer i gartneriaktiver Små ændringer i egenkapital og gældsprocent De samlede investeringer i gartneriaktiver faldt kraftigt i forhold til 2006 og var blot på kr. pr. gartneri i gennemsnit, jf. tabel 3.2. Imidlertid blev der investeret kr. i væksthuse og kr. i inventar, men da der samtidig var frasalg af fast ejendom, blev investeringer i gartneriaktiver i øvrigt negativ, hvorfor de samlede gartneriinvesteringer blev meget lave. Egenkapitalen ændrede sig kun lidt i Gældsprocenten blev på 50 ved udgangen af 2007 mod 48 året før. Større driftsresultat Større gartnerier Frilandsgrønsager Driftsresultatet steg med kr. til kr. pr. gartneri med frilandsgrønsager i Bag denne udvikling ligger stigning i såvel bruttoudbytte som omkostninger. Udviklingen hænger sammen med, at gartnerierne blev større, idet arealet med grønsager pr. gartneri steg med 5 ha til 23,0 ha, og arealet med landbrugsafgrøder steg med knap 8 ha til 27,1 ha, se tabel 4.1 og figur 8. Herudover findes mindre arealer med andre gartneriafgrøder. 12 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

13 hektar pr. virksomhed Figur 8. Det dyrkede areals fordeling på hovedafgrøde 1 og øvrige afgrøder for tre driftsformer, Grønsager på friland Hovedafgrøde Frugt og bær Landbrugsafgrøder mv. Planteskole 1) Grønsager på friland, frugt og bær samt planteskole. Kilde: Tabel 4.1, 5.1 og 6.1 Større bruttoudbytte pr. gartneri Prisstigning på frilandsgrønsager Større omkostninger Bruttoudbyttet steg med knap kr. til 2,8 mio. kr. Generelle driftstilskud udgjorde kr., hvoraf kr. stammer fra enkeltbetalingsordningen. Sammenlignet med 2006 har der været en stigning i tilskud fra enkeltbetalingsordningen pga. det øgede areal, mens der har været et fald i øvrige generelle driftstilskud. Bruttoudbyttet pr. ha med frilandsgrønsager faldt med godt kr. til kr. på trods af prisstigninger på produkterne på 9 pct. ifølge Jordbrugets prisforhold Der har således været et lavere mængdemæssigt udbytte og/eller en anderledes produktsammensætning. Landbrugsafgrøder har et langt lavere bruttoudbytte pr. ha end grønsager. De samlede driftsomkostninger steg med kr., se tabel 4.1. Der var ændringer for en række poster. Bl.a. steg lønomkostningerne pga. flere lønnede timer. Både lønningsevnen og forrentningsprocenten faldt lidt på trods af det øgede driftsresultat. Det hænger sammen med, at der sammenlignet med 2006 var såvel større kapitalindsats som større arbejdsindsats fra brugerfamilien, som hver især skulle aflønnes. Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 13

14 1000 kr. pr. gartneri Større renteudgifter Større variation gartnerierne imellem Langt større investeringer Nettorenteudgifterne steg med godt kr. i forhold til året før til kr., især pga. øget gæld. Variationen i driftsresultatet gartnerierne imellem steg i Således var gennemsnittet for den bedste fjerdedel af gartnerier med frilandsgrønsager på knap 1,4 mio. kr., mens det i den dårligste fjerdedel var på minus knap kr., se tabel 4.1. Investeringer i gartneriaktiver blev for andet år i træk mere end fordoblet til godt 1,2 mio. kr. i 2007 (tabel 4.2). Såvel investeringer i inventar som i gartneriaktiver i øvrigt mere end fordobledes til hhv og kr. Sidstnævnte udgøres især af investering i driftsbygninger og køb af fast ejendom. Gartneriinvesteringerne var langt større end afskrivningerne, som var på kr. Figur 9. Omkostninger og driftsresultat, frilandsgrønsager Driftsresultat Lønnet arbejdskraft Varer og tjenesteydelser mv. Nettorenteudgifter Afskrivninger Kilde: Tabel 4.1 Højere gældsprocent I modsætning til 2006 var der ingen kapitalgevinster på fast ejendom til at påvirke egenkapitalen. Såvel aktivernes værdi som gælden øgedes i forbindelse med investeringerne, hvorved gældsprocenten steg. Det forklarer dog ikke hele den store stigning i gældsprocenten, som blev på 55 mod 43 ved udgangen af Som det fremgår af tabel 4.1 indgik flere regnskaber i sta- 14 Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

15 tistikken for 2007 end for 2006, og det er sandsynligt, at en del af de ny regnskaber har haft en relativt stor gældsprocent. Langt større driftsresultat første positive resultat i fem år Højere produktpriser medførte større bruttoudbytte pr. hektar Fortsat mange plantager på deltidsbasis Større spredning i resultaterne Frugt og bær Driftsresultatet steg med kr. til kr. Den store stigning skal ses på baggrund af det meget dårlige resultat i Det var første gang i fem år, at driftsresultatet var positivt, se figur 10 samt tabel 5.1. Der var stigning i såvel bruttoudbytte som omkostninger, men bruttoudbyttet steg langt mest. I forhold til 2006 steg arealet med frugt og bær pr. virksomhed med 0,5 ha til 16,9 ha, mens øvrige dyrkede arealer faldt med 0,5 ha (figur 8 og tabel 5.1). Bruttoudbyttet pr. ha. med frugt og bær steg fra kr. til kr. efter gennemsnitlige prisstigninger på produkterne på 16 pct., ifølge Jordbrugets prisforhold Prisen på solbær blev seksdoblet, men der var også markante prisstigninger på ribs og surkirsebær, og de højere priser fremgik tydeligt af bæravlernes regnskaber. De fleste poster blandt driftsomkostningerne steg lidt. Desuden var driftsresultatet påvirket positivt af lidt lavere nettorenteudgifter og lidt højere generelle driftstilskud. Forbruget af lønnet arbejdskraft faldt lidt, og faldet modsvarede nogenlunde stigningen i timeløn. For øvrigt faldt antal lønnede arbejdstimer lidt hvert år mellem 2003 og Til gengæld er brugerfamiliens arbejdsindsats steget, men udgjorde alligevel blot timer i 2007, hvilket svarer til 0,9 fuldtidsbeskæftigede personer. Plantagedriften er således fortsat hobbypræget for en række plantager. Der var fortsat stor spredning i resultaterne plantagerne imellem, I den bedste fjerdedel var driftsresultatet i gennemsnit på godt kr., og i den dårligste fjerdedel af plantagerne opnåedes et driftsresultat på minus kr. i gennemsnit, se tabel 5.1. Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 15

16 1000 kr. pr. virksomhed Langt større investeringer Mere opsparing Lavere gældsprocent Investeringer i plantageaktiver blev mere end firdoblet til kr. pr. plantage, jf. tabel 5.2. Heraf udgjorde inventar kr., mens tre fjerdedele af investeringerne i gartneriaktiver i øvrigt var ejendomserhvervelse, og resten især var driftsbygninger samt frugttræer og bærbuske (se tabeller på Investeringerne var langt større end afskrivningerne, som var på kr., se tabel 5.1. Brugerfamilien havde omtrent samme indkomster fra kilder uden for plantagen som i 2006, hvorfor den løbende indkomst steg stort set med samme beløb som driftsresultatet til kr. (tabel 5.2). Indkomsten var større end skat og privatforbrug, og den løbende opsparing blev på kr. Egenkapitalen ændrede sig meget lidt i løbet af året. Udskiftning i stikprøven har imidlertid påvirket især værdien af aktiver uden for plantagen, hvorfor gældsprocenten faldt fra 48 ved udgangen af 2006 til 44. Figur 10. Den løbende indkomst og den andel, driftsresultatet udgør heraf, frugt og bær Løbende indkomst (242) heraf driftsresultat (236) Kilde: Tabel Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

17 1000 kr. pr. planteskole Lidt større driftsresultat Større hektarudbytte Planteskole Driftsresultatet pr. planteskole steg med kr. til kr. Dermed var planteskole som i den driftsform, som opnåede det højeste driftsresultat blandt de fem, der analyseres her. Udviklingen er et resultat af, at bruttoudbyttet steg lidt mere end omkostningerne. Planteskolearealet pr. planteskole steg med 0,8 ha til 13,8 ha, mens arealet med øvrige afgrøder faldt med 1,4 ha til 7,3 ha, se tabel 6.1 og figur 8. Bruttoudbyttet pr. planteskole steg med knap kr. til 3,4 mio. kr., og bruttoudbyttet pr. ha med planteskole steg med 8 pct. til kr. Priserne på planteskoleprodukter steg med 3 pct. fra 2006 til 2007, jf. Jordbrugets prisforhold Figur 11. Anvendelse af bruttoudbytte + tilskud til omkostninger og driftsresultat, planteskoler Driftsresultat (36) Nettorenteudgifter (35) Lønnet arbejdskraft (32) Afskrivninger (31) Varer og tjenesteydelser Kilde: Tabel 6.1 Større omkostninger Driftsomkostningerne steg med godt kr. i forhold til 2006, se tabel 6.1 og figur 11. Lønnet arbejdskraft steg mest med kr., og stigningen skyldes især flere lønnede timer. Det øgede arbejdsforbrug medførte, at trods stigningen i bruttoudbytte og driftsresultat faldt såvel bruttoudbytte som driftsresultat pr. arbejdstime, se figur 12. Som for gartnerier med grønsager på friland faldt lønningsevne pr. time og forrentningsprocent på trods af større driftsresultat, og årsagerne er nogenlunde Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 17

18 Driftsresultat og bruttoudbytte/time Arbejdsforbrug, timer de samme: større kapital at forrente og flere arbejdstimer fra brugerfamilien. Negative investeringer De samlede investeringer i planteskoleaktiver faldt fra kr. pr. planteskole i 2006 til minus kr. i Inventarinvesteringerne steg lidt til kr. Det var posten gartneriaktiver i øvrigt, der faldt til under 0, idet der blev solgt fast ejendom fra, hvorved posten ejendomserhvervelse blev på minus kr. Herudover var der bl.a. investeringer i driftsbygninger på kr., som trak den modsatte vej. Figur 12. Arbejdsforbrug samt driftsresultat og bruttoudbytte pr. arbejdstime, planteskoler Kilde: Tabel Driftsresultat, kr. pr. arbejdstime Bruttoudbytte, kr. pr. arbejdstime Arbejdsforbrug (6) 0 Større gældsprocent 19 Egenkapitalen ændrede sig kun lidt i årets løb, men alligevel steg gældsprocenten med 5 procentpoint i forhold til året før til 45 ved udgangen af Det skyldes bl.a., at den valgte stikprøve af regnskaber havde en primo status af aktiver og passiver, som afveg fra ultimo status for regnskaberne for Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Driftsresultat: Alle gartnerier Tabel 1.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Tabel 2.1 Driftsresultat: Potteplantegartnerier Tabel 2.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Tabel 2.3 Potteplantegartnerier med mindre end m Tabel 2.4 Potteplantegartnerier med m Tabel 2.5 Potteplantegartnerier med m 2 og over Tabel 2.6 Specifikation af energiforbrug: Potteplantegartnerier Tabel 3.1 Driftsresultat: Gartnerier med væksthusgrønsager Tabel 3.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Tabel 3.3 Specifikation af energiforbrug: Gartnerier med væksthusgrønsager Tabel 4.1 Driftsresultat: Gartnerier med frilandsgrønsager Tabel 4.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Tabel 5.1 Driftsresultat: Gartnerier med frugt og bær Tabel 5.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Tabel 6.1 Driftsresultat: Planteskoler Tabel 6.2 Investering og kapital samt opl. for virksomheder med privatøkonomi Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 19

20 Tabel 1.1 Driftsresultat: Alle gartnerier Financial results: All horticultural holdings Antal virksomheder Stikprøve RESSOURCER pr. virksomhed Væksthusareal, m Frilandsareal, ha 19,0 19,9 21,1 21,6 22,6 113 Heraf med gartneriafgrøder 8,7 9,5 9,6 9,7 10,3 5 Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Heraf lønnet arbejdskraft, timer Energiforbrug, GigaJoule RESULTATOPGØRELSE, GARTNERI kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Væksthusgrønsager Potteplanter Snitblomster og øvrig væksthusproduktion Frilandsgrønsager Frugt og bær Planteskole Gartneri i øvrigt fra friland Landbrugsprodukter Tilskud til landbrugsprodukter Salg af el Andre indtægter Driftsomkostninger i alt Plantemateriale Potter og vækstmedier Gødning, kemikalier m.v Emballage Vedligeholdelse Varer og tjenester i øvrigt Energi Grønne afgifter Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Heraf enkeltbetalingsordning Driftsresultat, gartneri kvartilgruppe kvartilgruppe Forrentningsprocent af aktiver i selveje 0,2-2,3-1,5-1,1-1,5 38 Lønningsevne, kr. pr. time Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

21 Tabel 1.2 Investering og kapital samt oplysninger for virksomheder med privatøkonomi Investments, capital, and information from accounts with non-farm entries INVESTERING OG FINANSIERING kr. pr. virksomhed Investeringer i alt Gartneriaktiver Heraf væksthuse Heraf inventar Heraf gartneriaktiver i øvrigt Finansielle aktiver Finansiering i alt Egenfinansiering Realkreditlån Banklån Låntagning i øvrigt Akkord på gæld Låneomkostninger Forpagtning BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Realkreditlån Banklån Lån i øvrigt Forpagtningsværdi Egenkapital Gældsprocent Stikprøve (antal regnskaber med privatøkonomi) Væksthusareal, m Gartneriafgrøder på friland, ha 8,7 10,0 9,8 8,8 9,7 INDKOMST OG FORBRUG, BRUGERFAMILIEN kr. pr. virksomhed Driftsresultat, gartneri Anden indkomst m.v Overskud, bolig Nettorenteudgifter, privat og andre erhverv Løbende indkomst Personlige skatter Privatforbrug Løbende opsparing UDVIKLING I EGENKAPITAL 261 Egenkapitalforskydninger i alt Egenkapital, primo + løbende opsparing Kapitalændringer på aktiver Kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Egenkapital, ultimo Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 21

22 Tabel 2.1 Driftsresultat: Potteplantegartnerier Financial results: All holdings with pot plants Antal virksomheder Stikprøve RESSOURCER pr. virksomhed Væksthusareal, m Heraf potteplanter, m Frilandsareal, ha 0,8 0,7 0,9 1,4 1,7 5 Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Heraf lønnet arbejdskraft, timer Energiforbrug, GigaJoule RESULTATOPGØRELSE, GARTNERI kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Væksthusgrønsager Potteplanter Snitblomster og øvrig væksthusproduktion Frilandsgrønsager Frugt og bær Planteskole Gartneri i øvrigt fra friland Landbrugsprodukter Tilskud til landbrugsprodukter Salg af el Andre indtægter Driftsomkostninger i alt Plantemateriale Potter og vækstmedier Gødning, kemikalier m.v Emballage Vedligeholdelse Varer og tjenester i øvrigt Energi Grønne afgifter Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Heraf enkeltbetalingsordningen Driftsresultat, gartneri kvartilgruppe kvartilgruppe Forrentningsprocent af aktiver i selveje 3,5 0,3 1,9 1,4-0,5 38 Lønningsevne, kr. pr. time Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

23 Tabel 2.2 Investering og kapital samt oplysninger for virksomheder med privatøkonomi Investments, capital, and information from accounts with non-farm entries INVESTERING OG FINANSIERING kr. pr. virksomhed Investeringer i alt Gartneriaktiver Heraf væksthuse Heraf inventar Heraf gartneriaktiver i øvrigt Finansielle aktiver Finansiering i alt Egenfinansiering Realkreditlån Banklån Låntagning i øvrigt Akkord på gæld Låneomkostninger Forpagtning BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Realkreditlån Banklån Lån i øvrigt Forpagtningsværdi Egenkapital Gældsprocent Stikprøve (antal regnskaber med privatøkonomi) Væksthusareal, m INDKOMST OG FORBRUG, BRUGERFAMILIEN kr. pr. virksomhed Driftsresultat, gartneri Anden indkomst m.v Overskud, bolig Nettorenteudgifter, privat og andre erhverv Løbende indkomst Personlige skatter Privatforbrug Løbende opsparing UDVIKLING I EGENKAPITAL 261 Egenkapitalforskydninger i alt Egenkapital, primo + løbende opsparing Kapitalændringer på aktiver Kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Egenkapital, ultimo Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 23

24 Tabel 2.3 Potteplantegartnerier med mindre end m 2 Financial results: Pot plant holdings with less than sqm Antal virksomheder Stikprøve pr. virksomhed Væksthusareal, m Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Energiforbrug, GJ kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Heraf: 11 Potteplanter Salg af el Driftsomkostninger i alt Heraf: 29 Energi Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Driftsresultat, gartneri Forrentningsprocent af aktiver i selveje -3,1-7,8-10,4-11,8-9,9 38 Lønningsevne, kr. pr. time Løbende opsparing Investeringer Gartneriaktiver Heraf 47 Væksthuse Inventar Gartneriaktiver i øvrigt Finansiering Heraf: 54 Egenfinansiering Realkreditlån Banklån BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Heraf: 70 Realkreditlån Banklån Egenkapital Gældsprocent Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

25 Tabel 2.4 Potteplantegartnerier med m 2 Financial results: Pot plant holdings with sqm Antal virksomheder Stikprøve pr. virksomhed Væksthusareal, m Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Energiforbrug, GJ kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Heraf: 11 Potteplanter Salg af el Driftsomkostninger i alt Heraf: 29 Energi Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Driftsresultat, gartneri Forrentningsprocent af aktiver i selveje 7,4 1,5 0,1-0,3 3,8 38 Lønningsevne, kr. pr. time Løbende opsparing Investeringer Gartneriaktiver Heraf 47 Væksthuse Inventar Gartneriaktiver i øvrigt Finansiering Heraf: 54 Egenfinansiering Realkreditlån Banklån BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Heraf: 70 Realkreditlån Banklån Egenkapital Gældsprocent Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 25

26 Tabel 2.5 Potteplantegartnerier med m 2 og over Financial results of all pot plant holdings with more than sqm Antal virksomheder Stikprøve pr. virksomhed Væksthusareal, m Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Energiforbrug, GJ kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Heraf: 11 Potteplanter Salg af el Driftsomkostninger i alt Heraf: 29 Energi Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Driftsresultat, gartneri Forrentningsprocent af aktiver i selveje 5,3 3,0 7,1 7,0-3,3 38 Lønningsevne, kr. pr. time Løbende opsparing Investeringer Gartneriaktiver Heraf 47 Væksthuse Inventar Gartneriaktiver i øvrigt Finansiering Heraf: 54 Egenfinansiering Realkreditlån Banklån BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Heraf: 70 Realkreditlån Banklån Egenkapital Gældsprocent Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

27 Tabel 2.6 Specifikation af energiforbrug: Potteplantegartnerier Specification of energy consumption: Holdings with potplants pr. virksomhed Væksthusareal, m 2 pr. virksomhed gigajoule pr. virksomhed Energiforbrug i alt Opvarmning af væksthuse Naturgas Fjernvarme Let olie Svær olie Kul Anden energi Energi i øvrigt Elektricitet Naturgas til elproduktion Brændstof kr. pr. virksomhed Energiomkostninger i alt Opvarmning af væksthuse Naturgas Fjernvarme Let olie Svær olie Kul Anden energi Energi i øvrigt Elektricitet Naturgas til elproduktion Brændstof Anden energi Grønne afgifter CO 2-afgift SO 2-afgift Rumvarmeafgift Følgende konstanter er benyttet ved omregning af de enkelte energiarter til gigajoule Naturgas 0,040 GJ/m 3 Fjernvarme Let olie Svær olie Kul El Brændstof 0,17 GJ/m 3 eller 3,6 GJ/mWh 35,9 GJ/1000 l 40,7 GJ/tons 26,5 GJ/tons 3,6 GJ/1000 kwh 35,9 GJ/1000 l Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 27

28 Tabel 3.1 Driftsresultat: Gartnerier med væksthusgrønsager Financial results: Holdings with glasshouse vegetables Antal virksomheder Stikprøve RESSOURCER pr. virksomhed Væksthusareal, m Heraf væksthusgrønsager, m Frilandsareal, ha 2,2 0,1 1,8 1,4 2,1 5 Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Heraf lønnet arbejdskraft, timer Energiforbrug, GigaJoule RESULTATOPGØRELSE, GARTNERI kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Væksthusgrønsager Potteplanter Snitblomster og øvrig væksthusproduktion Frilandsgrønsager Frugt og bær Planteskole Gartneri i øvrigt fra friland Landbrugsprodukter Tilskud til landbrugsprodukter Salg af el Andre indtægter Driftsomkostninger i alt Plantemateriale Potter og vækstmedier Gødning, kemikalier m.v Emballage Vedligeholdelse Varer og tjenester i øvrigt Energi Grønne afgifter Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Heraf enkeltbetalingsordningen Driftsresultat, gartneri kvartilgruppe kvartilgruppe Forrentningsprocent af aktiver i selveje 2,0 1,8 1,9-0,5-0,9 38 Lønningsevne, kr. pr. time Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

29 Tabel 3.2 Investering og kapital samt oplysninger for virksomheder med privatøkonomi Investments, capital, and information from accounts with non-farm entries INVESTERING OG FINANSIERING kr. pr. virksomhed Investeringer i alt Gartneriaktiver Heraf væksthuse Heraf inventar Heraf gartneriaktiver i øvrigt Finansielle aktiver Finansiering i alt Egenfinansiering Realkreditlån Banklån Låntagning i øvrigt Akkord på gæld Låneomkostninger Forpagtning BALANCE, ULTIMO 67 Aktiver Heraf gartneriaktiver Passiver Realkreditlån Banklån Lån i øvrigt Forpagtningsværdi Egenkapital Gældsprocent Stikprøve (antal regnskaber med privatøkonomi) Væksthusareal, m INDKOMST OG FORBRUG, BRUGERFAMILIEN kr. pr. virksomhed Driftsresultat, gartneri Anden indkomst m.v Overskud, bolig Nettorenteudgifter, privat og andre erhverv Løbende indkomst Personlige skatter Privatforbrug Løbende opsparing UDVIKLING I EGENKAPITAL 261 Egenkapitalforskydninger i alt Egenkapital, primo + løbende opsparing Kapitalændringer på aktiver Kapitalændringer på gæld Andre kapitalændringer Egenkapital, ultimo Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 29

30 Tabel 3.3 Specifikation af energiforbrug: Gartnerier med væksthusgrønsager Specification of energy consumption: Holdings with glasshouse vegetables pr. virksomhed Væksthusareal, m 2 pr. virksomhed gigajoule pr. virksomhed Energiforbrug i alt Opvarmning af væksthuse Naturgas Fjernvarme Let olie Svær olie Kul Anden energy Energi i øvrigt Elektricitet Naturgas til elproduktion Brændstof kr. pr. virksomhed Energiomkostninger i alt Opvarmning af væksthuse Naturgas Fjernvarme Let olie Svær olie Kul Anden energy Energi i øvrigt Elektricitet Naturgas til elproduktion Brændstof Anden energy Grønne afgifter CO 2-afgift SO 2-afgift Rumvarmeafgift Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

31 Følgende konstanter er benyttet ved omregning af de enkelte energiarter til gigajoule Naturgas 0,040 GJ/m 3 Fjernvarme Let olie Svær olie Kul El Brændstof 0,17 GJ/m 3 eller 3,6 GJ/mWh 35,9 GJ/1000 l 40,7 GJ/tons 26,5 GJ/tons 3,6 GJ/1000 kwh 35,9 GJ/1000 l Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI 31

32 Tabel 4.1 Driftsresultat: Gartnerier med frilandsgrønsager Financial results: All holdings with vegetables in the open Antal virksomheder Stikprøve RESSOURCER pr. virksomhed Væksthusareal, m Frilandsareal, ha 30,8 29,4 45,0 38,4 51,1 110 Heraf frilandsgrønsager, ha 15,1 16,3 19,1 18,1 23,0 5 Brugeralder, år Arbejdsindsats, timer Heraf lønnet arbejdskraft, timer Energiforbrug, GigaJoule RESULTATOPGØRELSE, GARTNERI kr. pr. virksomhed Bruttoudbytte i alt Væksthusgrønsager Potteplanter Snitblomster og øvrig væksthusproduktion Frilandsgrønsager Frugt og bær Planteskole Gartneri i øvrigt fra friland Landbrugsprodukter Tilskud til landbrugsprodukter Salg af el Andre indtægter Driftsomkostninger i alt Plantemateriale Potter og vækstmedier Gødning, kemikalier m.v Emballage Vedligeholdelse Varer og tjenester i øvrigt Energi Grønne afgifter Afskrivninger Lønnet arbejdskraft Ejendomsskatter Driftsresultat før renter Nettorenteudgifter, gartneri Finansieringsomkostninger i øvrigt Generelle driftstilskud Heraf enkeltbetalingsordningen Driftsresultat, gartneri kvartilgruppe kvartilgruppe Forrentningsprocent af aktiver i selveje -0,3-4,8 0,6 2,2 1,9 38 Lønningsevne, kr. pr. time Anm.: For nogle poster er der sket definitionsændringer fra 2005 til 2006, se s Gartneriregnskabsstatistik 2007 FOI

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 26 Gartneriregnskabsstatistik 2005 Horticultural Account Statistics 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 25 Gartneriregnskabsstatistik 2004 Horticultural Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 23 Gartneriregnskabsstatistik 2002 Horticultural Account Statistics 2002 København 2003 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland

Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet pr. potteplantegartneri steg fra 231.000 kroner i 2013 til 368.000 kroner i 2014. Foto: Annemarie Bisgaard. Fremgang i væksthus tilbagegang på friland Driftsresultatet for heltidsgartnerierne

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 22 Gartneriregnskabsstatistik 2001 Horticultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Gartneriregnskabsstatistik

Gartneriregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie D nr. 24 Gartneriregnskabsstatistik 2003 Horticultural Account Statistics 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2009

Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Accounts Statistics for Horticulture 2009 Regnskabsstatistik for gartneri 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag

Læs mere

Regnskabsstatistik for gartneri 2008

Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Accounts Statistics for Horticulture 2008 Regnskabsstatistik for gartneri 2008 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2009 Oplag

Læs mere

2016 et rigtig godt år for gartnerierne

2016 et rigtig godt år for gartnerierne Væksthusgrønsagsgartnerierne havde i 2016 det absolut største driftsresultat blandt gartnerierhvervets fem driftsformer. Potteplantegartnerierne havde den største fremgang, men også gartnerier med frilandsgrønsager,

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager

DRIFTSØKONOMI Stor fremgang i gartnerier med grønsager Driftsresultatet i væksthusgrønsager steg fra 1.120.000 kroner i 2014 til 1.431.000 kroner i 2015 pr. gartneri. Det fremgår af gartneridelen af Regnskabsstatistik for Jordbrug. Foto: Colourbox. DRIFTSØKONOMI

Læs mere

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien

DRIFTSØKONOMI Et godt år for økonomien I 2013 var driftsresultatet på bedrifter med frilandsgrønsager i gennemsnit på 960.000 kroner mod 379.000 kroner året før. Der er stor variation mellem bedrifterne: Den bedste fjerdedel lå i 2013 i gennemsnit

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 3 STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 4 HOLLAND... 6 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION... 6 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie D nr. 21. Gartneriregnskabsstatistik

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut. Serie D nr. 21. Gartneriregnskabsstatistik Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie D nr. 21 Gartneriregnskabsstatistik 2000 Statens Jordbrugs- og Fiskeriøkonomiske Institut Serie D nr.

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 1 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2004 Aquaculture Account Statistics 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Tal om gartneriet 2012

Tal om gartneriet 2012 Tal om gartneriet 2012 Indholdsfortegnelse TENDENSER... 4 STRUKTUR... 4 ØKONOMI... 5 EKSPORT... 7 HOLLAND... 8 TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 9 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION

Læs mere

Tal om gartneriet 2011

Tal om gartneriet 2011 Tal om gartneriet 2011 Indholdsfortegnelse TENDENSER...3 STRUKTUR...3 ØKONOMI...4 EKSPORT...6 HOLLAND...7 TABELLER...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007

Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 4 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 Aquaculture Account Statistics 2007 København 2008 Regnskabsstatistik for akvakultur 2007 FOI 1 Signatur- - Nul eller mindre

Læs mere

Tal om gartneriet 2013

Tal om gartneriet 2013 Tal om gartneriet 2013 Indholdsfortegnelse STRUKTUR... 3 ØKONOMI... 3 EKSPORT... 6 ERHVERVET I TAL TABEL 1 - ANTAL VIRKSOMHEDER MED VÆKSTHUSPRODUKTION.. 8 TABEL 2 - AREAL MED VÆKSTHUSPRODUKTION OG DRIVAREAL

Læs mere

Tal om gartneriet 2015

Tal om gartneriet 2015 Tal om gartneriet 2015 Tabeloversigt Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion 1999 2002 2005 2008 2011 Væksthusproduktion i alt* 707 633 503 403 395 Grøntsager................. 206 182 142 107

Læs mere

Tal om gartneriet 2007

Tal om gartneriet 2007 Tal om gartneriet 2007 Indholdsfortegnelse Tendenser...3 Struktur...3 Økonomi...4 Eksport...6 Holland...7 Tabeller...8 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion...8 Tabel 2 - Areal med væksthusproduktion

Læs mere

Tal om gartneriet 2016

Tal om gartneriet 2016 Tal om gartneriet 2016 0 Tabel 1 - Antal virksomheder med væksthusproduktion Antal bedrifter 2002 2005 2008 2011 2014 Væksthusproduktion i alt* 633 503 403 395 367 Grøntsager 182 142 107 93 79 Snitblomster

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011

Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene 2011 Economics of Agricultural activities 2011 Økonomien i landbrugets produktionsgrene - 2011 Udgivet af Danmarks

Læs mere

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005

LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 LØN OG BESKÆFTIGELSE I SYGEHUSVÆSENET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 6 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006

Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie H nr. 3 Regnskabsstatistik for Akvakultur 2006 Aquaculture Account Statistics 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal

Læs mere

Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse

Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse Gartneriets økonomi 1995-99 med særligt henblik på omkostninger til pesticider og biologisk bekæmpelse Henrik Bolding Pedersen og Steffen Møllenberg SJFI Working Paper no. 17/2001 Gartneriets økonomi 1995-99

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Account Statistics for Organic Farming 2009 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2009 Udgivet af Danmarks

Læs mere

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011

REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 REGNSKABSSTATISTIK FOR JORDBRUG 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Accounts Statistics for Agriculture 2011 Regnskabsstatistik for jordbrug 2011 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2012 Oplag

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 11 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2006 Account Statistics for Organic Farming 2006 København 2007 Signatur- - Nul eller mindre end halvdelen af den anvendte

Læs mere

Landbrugsregnskabsstatistik

Landbrugsregnskabsstatistik Fødevareøkonomisk Institut Serie A nr. 86 Landbrugsregnskabsstatistik 2001 Agricultural Account Statistics 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed forklaring Tal kan

Læs mere

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens

Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens university of copenhagen University of Copenhagen Deltidslandbrug - indkomst- og formueforhold samt produktionsomfang Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Kvægøkonomisk nyhedsbrev

Kvægøkonomisk nyhedsbrev Kvægøkonomisk nyhedsbrev Af Jannik Toft Andersen Videncentret for Landbrug, Kvæg, Team Bedrifts- og sektorstrategi jta@vfl.dk nr. 4, oktober 2010 Tingenes tilstand i kvægbruget nu og her Sammenfatning

Læs mere

Gartneri Vurderingspriser, opgørelsesmetoder mv. for regnskabsåret 2015

Gartneri Vurderingspriser, opgørelsesmetoder mv. for regnskabsåret 2015 Steffen Møllenberg Tlf. 39 17 31 16 E-mail: sml@dst.dk Marts 2016 SML Gartneri Vurderingspriser, opgørelsesmetoder mv. for regnskabsåret 2015 Indhold: Vejledende statuspriser for gartneriprodukter... 2

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2005 for fondsmæglerselskaber Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter etc. - er steget

Læs mere

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012

LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 2012 LANDBRUGETS GÆLDS- OG RENTEFORHOLD 212 Oktober 213 Resume Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 212. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76

Læs mere

Afgiftsændringer og gartnerne.

Afgiftsændringer og gartnerne. Notat 14. januar 2008 J.nr. 2007-101-0010 Afgiftsændringer og gartnerne. 1. Væksthusgartnerne bruger ca. 1 pct. af det samlede brændselsforbrug i Danmark og knap 1 pct. af elforbruget. Der overvejes indført

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 8 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2003 Account Statistics for organic farming 2003 København 2004 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2012 Regnskabsstatistik for jordbrug 2012 Accounts Statistics for Agriculture 2012 Rettet 13. november 2013, i forhold til oprindelig version (13. november 2013). Fejl

Læs mere

Dansk gartneri i tal 2003

Dansk gartneri i tal 2003 Dansk gartneri i tal 2003 Dansk gartneris produkter er mangfoldige, men alligevel kendte af forbrugerne. Fra væksthus - potteplanter, snitblomster og væksthusgrøntsager; fra friland - frilandsgrøntsager,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen

Jordbrugets indtjening. Forsker Jakob Vesterlund Olsen Jordbrugets indtjening Forsker Jakob Vesterlund Olsen jvo@ifro.ku.dk Disposition: 1. Sektorbytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening på sektorniveau 3. Jordbrugets indtjening på

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Accounts Statistics for Agriculture 2015 Regnskabsstatistik for jordbrug 2015 Udgivet af Danmarks Statistik November 2016 Foto

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

Dansk gartneri i tal 2004

Dansk gartneri i tal 2004 Dansk gartneri i tal 2004 Dansk gartneris produkter er enten smukke eller sunde - i mange tilfælde er der tilmed tale om et "både og". Og på trods af mangfoldigheden er de alligevel kendte af forbrugerne.

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 10 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2005 Account Statistics for organic farming 2005 København 2006 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse)

DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) DET UDVIDEDE FRIE SYGEHUSVALG 2004 OG 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 15 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 6 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2001 Account Statistics for organic farming 2001 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013

Vækstmuligheder for danske svineproducenter. Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 Vækstmuligheder for danske svineproducenter Direktør Nicolaj Nørgaard 16-01-2013 28.01.2013 Docuwise / 1234567890 Indsæt Docuwise og nummer via 'Vis' / 'Hoved- & Sidefod' Side 2 Side Side 4 Udbud og efterpørgsel

Læs mere

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check.

ØkonomiNyt er opdelt i regnskabsresultater fra Djursland Landboforening, landsresultater og Business Check. ØkonomiNyt Indledning... 1 Business Check... 1 Regnskabsresultater Kvæg... 2 Djursland Landboforening... 2 Landsplan... 2 Opsummering... 3 Business Check Kvæg... 3 Regnskabsresultater Søer... 4 Djursland

Læs mere

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens

Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens university of copenhagen Københavns Universitet Landbrugets muligheder for at finansiere de kommende års investeringer Hansen, Jens Publication date: 2009 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

Regnskabsstatistik for jordbrug

Regnskabsstatistik for jordbrug Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Accounts Statistics for Agriculture 2013 Regnskabsstatistik for jordbrug 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015

Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i 2015 Nationalregnskabet i 4. kvartal Den 29. februar 2016 Fremgang i dansk økonomi 30.000 flere i job i BNP steg med 0,2 pct. fra 3. kvartal til 4. kvartal, når der korrigeres for sæsonudsving og prisudvikling.

Læs mere

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber

Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber Markedsudviklingen i 2006 for fondsmæglerselskaber 1. Konklusioner Fondsmæglerselskabernes nettoindtjening er steget. Selskabernes kerneindtjening - i form af gebyrer og provisionsindtægter - er steget,

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015

Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 BIOFOS Holding A/S Refshalevej 250 DK-1432 København post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 89 25 Bestyrelsesmøde 29. maj 2015 21. maj 2015 Pkt. 5. Rapportering for 1. kvartal

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Fødevareøkonomisk Institut Serie G nr. 9 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2004 Account Statistics for organic farming 2004 København 2005 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000

Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Fødevareøkonomisk Institut Serie G, nr. 5 Regnskabsstatistik for økologisk jordbrug 2000 Account Statistics of organic farming 2000 København 2002 Signatur- - Nul eller mindre end ½ af den anvendte enhed

Læs mere

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien?

Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? Rasmus Andersen, Produktionsøkonomigruppen Kvæg - 55 - Hvordan kommer vi fra omkostninger pr. FE til økonomien på bundlinien? v/ Rasmus

Læs mere

Landbrugsgazellerne 2004

Landbrugsgazellerne 2004 Landbrugsgazellerne 2004 Hovedsponsorer Landbrugsgazellerne 2004 Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Forord Formålet med landbrugsgazelleundersøgelsen er at sætte positiv fokus på vækst i landbruget.

Læs mere

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen.

Tabel 1. Nettoformue for afdøde personer, 2006 priser. De ovenstående gennemsnitstal dækker over en stor spredning på størrelsen af nettoformuen. 25. juni 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 Resumé: STOR STIGNING I ARV Den gennemsnitlige efterladte arv var i 2006 på 650.000 kr., hvilket er en stigning på næsten 60 procent siden 1997,

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Statistisk Årbog Statistical Yearbook

Statistisk Årbog Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Statistical Yearbook Statistisk Årbog 2000 Udgivet af Danmarks Statistik November 2000 104. årgang ISBN 87-501-1125-6 ISSN 0070-3567 Redaktion Figurer Stikord Cand. polit. Ulla Agerskov

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 141 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget Folketingets økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003

Nationalregnskab. Nationalregnskab :1. Sammenfatning. Svag tilbagegang i 2003 Nationalregnskab 2005:1 Nationalregnskab 2003 Sammenfatning Svag tilbagegang i 2003 Grønlands økonomi er inde i en afmatningsperiode. Realvæksten i Bruttonationalproduktet (BNP) er opgjort til et fald

Læs mere

Fiskeriets Økonomi 2013

Fiskeriets Økonomi 2013 Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Fiskeriets Økonomi 2013 Economic Situation of the Danish Fishery 2013 København 2013 5. Fiskeforarbejdning 1 Formål I dette afsnit beskrives den økonomiske situation

Læs mere

PENDLING I NORDJYLLAND I

PENDLING I NORDJYLLAND I PENDLING I NORDJYLLAND I 2 Indholdsfortegnelse Pendling i Nordjylland Resume... 3 1. Arbejdspladser og pendling... 4 Kort fortalt... 4 Tabel 1 Arbejdspladser og pendling i Nordjylland i 2007... 4 Tabel

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk

ANALYSE. Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012. København, september 2012. www.fsr.dk København, september 2012 Udvikling i omfanget af revisionsanmærkninger september 2012 ANALYSE www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24

DET NATIONALE DIABETESREGISTER 2005 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 24 DET NATIONALE DIABETESREGISTER 25 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 26 : 24 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 23 København S. Telefon: 7222 74 Telefax:

Læs mere

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015

Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 2015 Den 29. februar 216 Landbrugets foreløbige økonomiske resultater 215 Landbrugets indkomst faldt gennem 215 på grund af store prisfald på landbrugsprodukter. Pæn stigning i produktivitet i 215 og omkostningerne

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 x½ Notat om Midtjyllands langfristede gæld og nettorenteudgifter i 2016-2019 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter 1.1 Indledning Der bliver hvert år ved budgetlægningen lavet et notat,

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER - DANMARK INDTAGER EN 17. PLADS Det danske private forbrug pr. indbygger ligger kun på en 17. plads i OECD, selvom vi er blandt verdens syv rigeste lande. Vores nationale

Læs mere

Jordbrugets indtjening og udfordringer

Jordbrugets indtjening og udfordringer Jordbrugets indtjening og udfordringer Seniorrådgiver Johnny M. Andersen JMAN@foi.ku.dk M:\Landbrugets Økonomi\2012\0015jman Disposition: 1. Bytteforhold og produktivitetsudvikling 2. Jordbrugets indtjening

Læs mere

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11

SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 SYGEHUSENES VIRKSOMHED 2004 (foreløbig opgørelse) Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2005 : 11 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Landbrugets realkreditgæld 2015

Landbrugets realkreditgæld 2015 Landbrugets realkreditgæld 215 Juli 216 Resume og indledende kommentarer Nærværende notat beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne.

Læs mere

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE

DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE i:\jan-feb-2001\8-a-02-01.doc Af Martin Windelin - direkte telefon: 3355 7720 22 RESUMÈ 28. februar 2001 DEN ØKONOMISKE UDVIKLING INDENFOR RESSOURCEOMRÅDERNE I dette notat analyseres den senest offentliggjorte

Læs mere

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning

Konjunktur. Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 2005 2005:2. Sammenfatning Konjunktur 25:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer 1. halvår 25 Sammenfatning Fremgangen i den grønlandske økonomi fortsætter. Centrale økonomiske indikatorer for 1. halvår 25 peger alle i samme

Læs mere

den danske befolkningsudvikling siden 1953

den danske befolkningsudvikling siden 1953 Redegørelse den danske befolkningsudvikling siden 1953 c. Af: Otto Andersen, cand. polit. Uddrag fra: Demokrati for fremtiden Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement Valgretskommissionen

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Regnskabsstatistik for landbrug 2009

Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Accounts Statistics for Agriculture 2009 Regnskabsstatistik for landbrug 2009 Udgivet af Danmarks Statistik Oktober 2010 Oplag:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 9. maj 2011

Bestyrelsesmøde 9. maj 2011 Bestyrelsesmøde 9. maj 2011 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7/2-2011 3. Godkendelse af tegningsprotokollat 4. Beretning Beretning Økonomi - Perioderegnskab

Læs mere