LEJEKONTRAKT for beboelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEJEKONTRAKT for beboelse"

Transkript

1 LYTNING dlejning jerforening Fyn i god tid før fraflytningen n gennemgå din kontrakt. psagt, skal lejer fremvise lejemålet for interesserede lejere. Det er sætter tidspunktet, som skal være to timer hver anden hverdag på et ekvemt for en besigtigelse. jemme hver anden hverdag fra kl og vente, anbefaler l. Oplys dit telefonnummer så du kan kontaktes. Bed evt. dem, der m at give dig besked, om de lejer boligen. for nye lejere, kan udlejer kræve erstatning for ekstra leje hvis han u har forhindret genudlejning og givet ham et tab. elding af forbrug l og evt. andet forbrug, som du betaler direkte til forsyningsværket. onto varme til udlejer, kan du ikke rekvirere aflæsning. Lejernyt Fyn Nr Nye åbningstider pr 1/ : Bliv klædt på til fraflytning Fyn Rundt s. 2-3 Indkaldelse til syn s. 4 Kontingent s. 5 Pas på siden s. 6 Tema: Fraflytning: Indkaldelse til syn Varmeregnskab s Kontraktsvilkår s. 14 Nye åbningstider s. 16 Personlig henvendelse: Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. En række bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, medens andre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne at aftale fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/ eller lejekontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens 11. Aftalte fravigelser må ikke anføres direkte i kontrakt teksten (ved overstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte tekst er givet særlig adgang hertil. Enkelte vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med fed og kursiv. Disse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursive- 1. Parterne og det lejede Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den. u ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de sa forhold i kontraktens 11 er strækkeligt fremhævet. Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforho reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning mindre parterne aftaler andet, hvor lovens regler kan fr Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrøre jekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejl herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejni domme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejek Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed en andelsbolig andet: Lejeforholdet er et fremlejeforhold Beliggende: By: Udlejeren: Navn: CVR-nr/reg. nr.: Adresse: FRAFLYTNING Privat udlejning Kontakt i god tid før fraflytningen for at vi kan gennemgå din kontrakt. Fremvisning Lejeren: Navn: Adresse: Når lejemålet er opsagt, skal lejer fremvise lejemålet for interesserede lejere. Det er fraflytter som fastsætter tidspunktet, som skal være to timer hver anden hverdag på tidspunkt, der er bekvemt for en besigtigelse. Fremfor at sidde hjemme hver anden hverdag fra kl og vente, anbefa vi at du er fleksibel. Oplys dit telefonnummer så du kan kontaktes. Bed evt. dem, de beser lejermålet om at give dig besked, om de lejer boligen. Nægter du adgang for nye lejere, kan udlejer kræve erstatning for ekstra leje hvis han dokumenterer at du har forhindret genudlejning og givet ham et tab. Aflæsning og afmelding af forbrug Areal: Lejemålets samlede bruttoetageareal udgør m 2, der består af værel Erhvervslokaler m.v. udgør heraf m 2 Aflæs og afmeld el og evt. andet forbrug, som du betaler direkte til forsyningsværket. Hvis du betaler aconto varme til udlejer, kan du ikke rekvirere aflæsning. Brugsret til: Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejerens anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Fællesvaskeri Fælles gårdanlæg Loft-/kælderrum nr.: kelparkering Garage nr.: Andet:

2 Fyn rundt om Fyn Private boliger Fra de fynske nævn Vesterhavnen, Nyborg Fællesudgifter Lejerne fik tilbagebetalt fællesudgifter på 500,00 kr. pr mdr. i de 36 måneder, de havde beboet lejemålet. Kanelvænget, Assens Renovation Lejer kunne få tilbagebetalt beløb til renovation i de 34 måneder, hun havde beboet lejemålet. Ud over lejen havde hun betalt 350 kr. til renovation. Beløb ud over lejen I 2009 bestemte Højesteret at beløb ud over lejen kun kan kræves, hvis der er særskilt hjemmel i lejeloven. Det er der for varme og antenne, samt el og vand hvis det kan aflæses efter målere. Derimod er der ikke hjemmel til at opkræve renovation eller fællesudgifter ud over lejen, idet lejelovgivningen ikke indeholder særskilte regler for disse udgifter. De fik desuden malerregningen reduceret fordi de ved mails kunne dokumentere at de gentagende gange havde henvendt sig til udlejer angående vandskader. Istandsættelse af vandskadede vægge skulle derfor fratrækkes regningen. Udgift til istandsættelse af gulve kunne nedsættes med 50% fordi udlejer i synsrapporten havde gjort krav på slibning, men på regningen fremgik både slibning og lakering. 2

3 Almene boliger Haugelund, Assens Lejer betalte 2/3 af lejen for januar 2015 og meddelte boligorganisationen Domea, at hun kunne betale resten snarest. Fredag d. 30/ modtog hun et brev fra Domeas advokat om at lejemålet var ophævet med tre dages varsel, idet hun ikke havde betalt restlejen efter fremsendt rykker. Hun forsøgte at kontakte Domea samt advokaten, idet hun ikke havde modtaget nogen rykker. I weekenden flyttede hun og afleverede mandag d. 2/ nøglerne til boligorganisationen. Da lejer meldte sig ind i, bad vi Domea om kopi af rykkeren samt dokumentation for dens fremsendelse. Kopi af rykkeren kom, men ikke dokumentationen, idet brevet var sendt almindeligt. Derfor tilbød udlejer at fratrække rykkergebyret på 275 kr., men krævede i øvrigt betaling af restleje for januar, leje for februar, marts, april samt maj, udgift til advokat samt istandsættelse. Domeas standpunkt var nu, at lejer ved at aflevere nøglerne havde opsagt lejemålet, og da en opsigelse har virkning fra den første, gjaldt opsigelsen fra d. 1/3 og tre måneder frem. Beboerklagenævnet gav medhold i at lejers fraflytning ikke kunne betragtes som opsigelse. Vi gjorde gældende at lejer skulle have sit indskud tilbage som erstatning for uberettiget ophævelse, idet rykkeren ikke var kommet frem. Efter nogen betænkningstid tilbagebetalte boligorganisationen indskuddet i september Fyn rundt om Fyn Pligtig pengeydelse skal betales rettidigt. Udlejer skal sende en rykker (= påkrav om betaling) hvorefter man har yderligere 14 dage til at betale skyldigt beløb plus gebyr. Betaler man heller ikke efter modtagelsen af påkrav, og har udlejer overholdt procedure med at sende rykker og ophævelse, må man påregne at flytte og alligevel betale leje i almindelig opsigelsesperiode. Fogedretten kan afgøre om proceduren er overholdt. 3

4 Udlejer indkaldte ikke til syn Fraflytning: Forudbetalt leje bør man bo op, men betal forskellen mellem indbetalt og nuværende leje samt acontobeløb til varme mv., som du plejer. Saxovej 75 E, 5210 Odense NV Lejer opsagde lejemålet pr mail og modtog bekræftelse pr mail. Lejer boede den forudbetalte leje op, men glemte at betale aconto til varme og antenne. Udlejer lagde et påkrav om manglende betaling af acontobeløb i lejers postkasse og ophævede siden lejemålet, da han ikke modtog beløbet. Lejer var på ferie og så ikke brevene. AFGØRELSE Nævnet fastslog at lejeren ikke kan pålægges at betale for istandsættelse. BEGRUNDELSE Nævnet lagde til grund: At det følger af lejelovens 98, stk. 3, at udlejeren skal indkalde lejeren til syn senest 2 uger efter, at udlejeren er blevet bekendt med, at lejeren er flyttet, At lejeren skal indkaldes skriftligt til synet med mindst 1 uges varsel, Udlejer skiftede låsen og fremsendte istandsættelseskrav. Da lejer ikke anerkendte kravet om istandsættelse, indbragte udlejer tvisten for huslejenævnet. Han anførte at han ikke havde indkaldt til syn, da han ikke havde ny adresse. At udlejeren både har modtaget og bekræftet lejerens opsigelse pr mail, hvorfor udlejeren kunne have indkaldt lejeren til syn ved at have sendt en mail til lejeren, At udlejeren ikke har indkaldt lejeren til syn i overensstemmelse med lejelovens 98, stk. 3, At udlejerens krav om istandsættelse dermed er bortfaldet jf. lejelovens 98, stk. 5. 4

5 Forny gerne kontingentet til Opkrævningen udsendes af betalingsservice Venligst tilmeld betalingsservice inden d. 12/ Kontingent 2016 Kontingentet opkræves af Betalingservice (Nets) til betaling d. 4/ For medlemmer indmeldt før 2015 udgør kontingentet 375 kr. Der er flere betalingsmuligheder: Elektronisk indbetalingskort som du selv opretter i din netbank. Automatisk træk via Betalingservice kræver, at du tilmelder kontingent hertil. For at oprette en betalingsaftale skal du bruge: PBS Nr.: Debitorgruppenummer Medlemsnummer står bag på bladet over dit navn. Numrene står også på & Lejernyt.dk. Her kan du tilmelde dig online. For indmeldte efter 2011 sendes girokort et år fra indmeldelsen. For indmeldte i 2015 er kontingentet 500 kr. Det opkræves et år efter indmeldelsesdatoen, men man kan tilmelde sig PBS nu. Hvis du ikke bruger betalingsservice: Kan du betale girokortet, som udsendes i slutningen af december på posthuset eller kontant på kontoret i åbningstiden. Kan du indsætte kontingentet direkte på reg. nr konto nr (evt. oprette en fast betaling i din bank. Oplys gerne medlemsnummer og betal helst senest d. 12/ for at vi kan nå at afmelde udsendelse pbs-girokort) Skulle du ønske at udmelde dig, beder vi om at det sker inden d. 12/ fx ved at sende en mail til indtale besked på telefonsvareren. Ny adresse: Har du skiftet adresse, bedes du også give besked inden d. 12/ Beboerrepræsentationer: Medlemmer af beboerrepræsentationer får opkrævning fra beboerrepræsentanten. Hvad får du for kontingentet? Rådgivning og information om konkrete spørgsmål. Sagsbehandling/ korrespondance. Mulighed for at få beset lejemålet ved ind- og fraflytning eller vedligeholdelse. Blad 2 gange om året med sidste nyt om lovændringer og domme. Nyhedsbreve til beboerrepræsentationer. Ret til at deltage i generalforsamlingen. Af din husleje går ca kr. til udlejers administration af dit lejemål. For kontingentet til kan du få rådgivning og sagsbehandling. rådgiver om dine rettigheder og pligter - Udlejer kun om dine pligter. 5

6 Pas på siden Stiger lejen, stiger depositum og forudbetalt leje 1/ / / / / Leje , , , ,00 Depositum 100,00 100,00 100,00 Forudbetalt leje 100,00 100,00 Ac varme ,00 450,00 450,00 450,00 Samlet betaling , , , ,00 Stiger lejen f.eks. 100 kr. pr mdr., og er der ved indflytningen indbetalt depositum svarende til tre måneders leje og forudbetalt leje til to, må begge beløb forhøjes, hhv. fordelt over tre og to måneder, som oven over vist. Hvis udlejer tidligere har glemt at forhøje depositum og forudbetalt leje, kan forhøjelsen være større. Obs i typeformularer A4 (1975) og A5 (1979) er det aftalt at depositum ikke kan stige. Er det aftalt i din kontrakt at lejen stiger efter prisindex eller med fast beløb til faste terminer, skal stigningen ikke varsles. Spar ikke på forsikringen Forsikringen kan fx dække udgifter i forbindelse med: Genhusning, Retshjælp til betaling af sagsomkostninger ved domstolen, hvis f. eks. en afgørelse fra huslejenævn/ beboerklagenævn ankes, Vand-og brandskade, Erstatning i forbindelse med tyveri eller skade. 6

7 Forlig eller afgørelse Forlig eller afgørelse? Det kan koste udlejer 2.096,00 kr. at tabe en sag 100% ved huslejenævnet. Beløbet tilfalder kommunen. Derfor vil nogle udlejere måske være interesseret i forligsmæssige løsninger. Siger man nej til et forlig, eller foreslår man ændringer, bortfalder forligsforslaget. Der er da op til modparten at komme med et nyt forslag. Fordele ved forlig: Hurtigt resultat, Alle tvister lukkes typisk, Ikke nødvendigvis juridisk korrekt resultat, Ingen eller færre gebyrer til nævn/ ret, Ingen eller færre omkostninger til advokat, Mindre tidsforbrug, Kun de berørte parter, Ingen afgørelse som andre lejere kan bruge. Fordele ved afgørelse fra nævn/ret: Afgørelse omhandler den tvist, som er indbragt, Nævn har ikke kompetence til alle emner, Juridisk korrekt afgørelse, Ankemulighed til næste instans, Afgørelse kan have betydning for andre lejere. Hænger du på en andens elregning? Det kan blive dyrt at glemme at melde flytning. Det må flere elkunder sande, når der efterfølgende dukker regninger op for andres elforbrug. Elselskabet kan kræve betaling hos alle, der er tilmeldt som kunde på adressen. Er man tilmeldt som elkunde, må man huske at melde flytning til elselskabet. Det gælder også hvis ekskæresten bliver boende. Når du flytter til en ny bolig Så snart du er flyttet ind, bør du aflæse elmåleren og kontakte elselskabet. På den måde kommer du ikke til at betale for andres elforbrug. Du skal være opmærksom på at dit forventede elforbrug og dermed dine acontobetalinger kan være beregnet på baggrund af de tidligere beboeres forbrug. Elselskabet er ikke forpligtet til at ændre acontobeløbet, men skal kunne dokumentere at beregningen er berettiget. Kilde: Tænks Nyhedsbrev 7

8 Varmeregnskab: Hæfter udlejer eller lejerne for merforbrug i varme? Huslejenævn og boligret: Det gør udlejer. Sagen er anket til landsretten. Merforbruget af varme skyldtes en defekt ventil i varmeanlægget. Ejendommens varmeudgift blev mere end dobbelt så høj som tidligere år. Udlejers standpunkt: Regnskabet er korrekt, idet lejerne burde have meddelt udlejer at vandet i vandhanerne var varmere, og omlægning af beregningsmetode ved Fjernvarme Fyn har betydet større regning. Lejernes standpunkt: Det er udlejers ansvar at sørge for at følge forbruget. Boligrettens dom: Parterne er enige om at det ekstraordinært høje forbrug i den anførte periode skyldes en defekt AVTB ventil, hvilket gjorde at vandet løb igennem anlægget med dagligt m³ pr dag mod normalt ca. 5-6 m³. Da takstomlægningen først fandt sted den 1. oktober 2012, da vidnet fra Fjernvarme Fyn har oplyst, at det ikke har medført en øget udgift, da udgiften til forbrug i det efterfølgende år er faldet tilbage til normal pris, og da udlejeren ikke har foretaget beregninger, der viser at omlægningen kan have medført en øget udgift, finder retten ikke at taktsomlægningen har medført en øget udgift. Det er ubestridt at udlejer mod sædvane ikke foretog kontrol af varmeanlægget fra d. 10. juli 2012 til d. 2. oktober Selvom der ikke er regler om med hvilke mellemrum et varmeanlæg skal tilses, finder boligretten at manglende tilsyn i en så lang periode må betegnes som en forsømmelse. Efter bevisførelsen er det ikke godtgjort at lejerne har bemærket et så stort problem, at de burde have reageret, før det skete. Den betydelige ekstrabetaling må derfor holdes uden for varmeregnskabet. Idet det ikke er sandsynliggjort at Huslejenævnets skønsmæssige fastsættelse er ukorrekt, finder boligretten at varmeudgiften på ,00 kr. skal lægges til grund. Thi kendes for ret: Barfoed Group P/S tilpligtes at anerkende at den samlede varmeudgift andrager ,00 kr., og at dette beløb skal danne grundlag for afregningen af varme i perioden over for de enkelte lejere. PS: Udlejer har anket til landsretten. 8

9 Ejendommens forbrug Beboerrepræsentationen vandt sag om varmeregnskab Beboerrepræsentationen, Palnatokeshaven, 60 lejere mod Deas Ejendommens forbrug var væsentligt højere end tidligere år. Stigningen skyldtes at udlejer havde undladt at aflæse ejendommens faktiske varmeforbrug. Forbruget blev derfor skønsmæssigt fastsat - og det endda 40% højere end ejendommens gennemsnitsforbrug. Beboerrepræsentanterne gjorde indsigelse på varmeregnskabet på vegne af beboerrepræsentationen, blandt andet med henvisning til at det er udlejer, der bærer ansvaret for korrekt afgivelse af varmeregnskab. Beboerrepræsentationen tabte i huslejenævnet, idet nævnet ikke fandt at indsigelsen var tilstrækkeligt begrundet. Til gengæld vandt beboerrepræsentationen i retten, hvortil de sørgede for at sagen blev anket. Med rettens afgørelse statueredes det at udlejer har pligt til at foretage den fornødne aflæsning af det faktiske varmeforbrug, og retten frifandt dermed lejerne for udlejers efterbetalingskrav, opgjort til kr. Obs: Clorius/ Ista og Brunata udarbejder regnskaber ud fra de tal, udlejer opgiver dem. De aflæser ikke ejendommens forbrug, men målere i lejemålene. Det er vanskeligt at få medhold i tvister om forbrugsregnskaber. Dels stilles der strenge krav til lejers indsigelse, da indsigelsen skal være specificeret, dels kræver det ofte at lejerne kan påvise fejl ved f. eks. varmeanlæg, fordeling eller aflæsning, som udlejer kan lastes for. anbefaler at man ikke selv laver indsigelsen, men kontakter vores kontor. Beboerrepræsentanterne skal også sikre sig beboernes opbakning, idet ved anke af sagen til retten er det den enkelte lejer som stævnes og risikerer sagsomkostninger. Det er et stort arbejde for beboerrepræsentationen at indsamle skattemæssige årsopgørelser og indboforsikringer til brug for ansøgning om fri proces/ retshjælpsdækning for 60 lejere, hvoraf nogle flytter i løbet af et sagsforløb. 9

10 Luft ud med gennemtræk 10 minutter 3 gange dagligt Varm op 21 grader Se mere på & Typeformular A, 9. udgave Lejemåls nr.: Kontrakter indgået efter d. 1/ e bestemmelser i lejelovgivningen er ufravigelige, medre gyldigt kan fraviges ved aftale. Ønsker parterne fravigelser af lejelovgivningens almindelige regler og/ kontrakten, skal det aftalte anføres i kontraktens 11. Nyistandsat Det kan ikke længere aftales at lejemålet skal afleveres nyistandsat. fravigelser må ikke anføres direkte i kontrakt teksten erstregning eller lign.), medmindre der i den fortrykte givet særlig adgang hertil. Udvidet vedligeholdelse I ejendomme med mindst syv beboelseslejligheder og hvor lejen er fastsat omkostningsbestemt kan det ikke aftales at lejer har anden vedligeholdelse end indvendig vedligeholdelse. Det kan dog aftales at lejeren skal vedligeholde have, såfremt den indgår i det lejede. vilkår i den fortrykte tekst er fremhævet med fed og isse vilkår er fravigelser af lejelovgivningens almindeer. Hvis parterne har aftalt de forhold, der er kursive- LEJEKONTRAKT for beboelse Autoriseret af Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter den. u ret i kontrakten, er det ikke nødvendigt at anføre de samme forhold i kontraktens 11 er til strækkeligt fremhævet. Udlejerens og lejerens rettigheder og pligter i lejeforholdet er reguleret i den til enhver tid gældende lejelovgivning, medmindre parterne aftaler andet, hvor lovens regler kan fraviges. Som bilag til lejekontrakten hører vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme. Vejledningen er en del af den autoriserede lejekontrakt. rakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, r blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejen- Indvendig vedligeholdelse defineres nu som hvidtning, maling, tapetsering og lakering af arterne og det lejede gulve. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed en andelsbolig For øvrige lejemål andet: kan det fortsat aftales at lejer Lejeforholdet har vedligeholdelsespligt af f. eks. vandhaner, ruder, komfur mv. Typisk har lejer vedlige- er et fremlejeforhold holdelsespligten Beliggende: og udlejer fornyelsespligten. By: Udlejeren: Navn: CVR-nr/reg. nr.: Vedligeholdelses-og fornyelsespligt af lås og nøgler har alle lejere. Pr 1/ hedder den autoriserede kontrakt Typeformular A9. Adresse: Lejeren: 10 Navn: Adresse:

11 Nye åbningstider pr 1/ : Personlig henvendelse: Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Telefontid: Mandag kl Torsdag kl Af din husleje udgør kr. pr år til udlejers administration af dit lejemål. Normtal i Odense Huslejenævn 2016 pr lejemål: Administration: kr. Fremmed adm.: kr. Vicevært: kr. Tilmeld gerne kontingentet til PBS/nets Du kan oprette betalingsaftale i dit pengeinstitut/ netbank For at oprette betalingsaftale skal du bruge: PBS Nr.: Debitorgruppenummer: Medlemsnummer: står på bagsiden. Bliv klædt på til fraflytning Kom ind på vores kontor medbringende din lejekontrakt allerede før du vil opsige, så vi kan drøfte hvad der gælder om fraflytning/ istandsættelse. Din kontrakt afgør om du skal flytte 14 dage før, og hvordan du skal aflevere lejemålet. 11

12 Afsender: Skibhusvej 34, st. th Odense C Husk vores navn: Vi har ikke samarbejde med LLO. Kontingent 2016 Opkrævning udsendes af betalingsservice. Du bedes tilmelde dig inden d. 12/ Læs mere på s. 5 Nye åbningstider pr 1/ : Personlig henvendelse: Mandag kl Tirsdag kl Torsdag kl Telefontid: Mandag kl Torsdag kl Åbent d. 28/ Åbent d. 29/ Kontoret holder lukket: d. 21/ /1 2016, dog åbent mandag d. 28/12 og tirsdag d. 29/ Skibhusvej 34, st. th., 5000 Odense C Tlf facebook.com/lejerforeningfyn

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

GODE RÅD. - når du bor til leje

GODE RÅD. - når du bor til leje GODE RÅD - når du bor til leje Privat udlejning 1 Denne folder beskriver kort nogle af hovedreglerne, når du bor til leje. Den fortæller, hvad du skal være opmærksom på, når du får et brev, et varmeregnskab

Læs mere

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler

Privat udlejning. Fraflytning. Hovedregler Privat udlejning Fraflytning Hovedregler 1 Denne folder handler om hovedreglerne ved fraflytning. Hvordan dit lejemål kan kræves afleveret afhænger af din lejekontrakt. Lejer Forening Fyn Skibhusvej 34,

Læs mere

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16

Nr. 1 Forår 2015. Indflytningsrappport s. 11 Sagsomkostninger s. 12-13 Skatter og afgifter s. 14 Åbningstider s. 16 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2015 INDFLYTNINGSRAPPORT INDFLYTNINGSRAPPORT Udlejeren, der udlejer mere end én beboelseslejlighed, skal syne beboelseslejligheden i forbindelse med indflytningen og udarbejde

Læs mere

Nr. 1 Forår 2012. Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl. 19.00. s. 5

Nr. 1 Forår 2012. Indkaldelse til Generalforsamling. d. 25/4 kl. 19.00. s. 5 Lejernyt Fyn Nr. 1 Forår 2012 Fyn Rundt s. 2-3 Lejeforhøjelse i småhuse s. 4 Tema: Vandregnskab s. 7-10 Indkaldelse til Generalforsamling d. 25/4 kl. 19.00 s. 5 Lejebetaling d. 1. s. 11 Fraflytning s.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem

11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem 11 Vilkår Vedrørende lejemålet xxxxxxxxxxxxxxxx, 8000 Aarhus C Mellem Løvbjerg Ejendomsinvest A/S CVR-nr. 35 53 38 18 Strandkærvej 5 8700 Horsens som udlejer og [Navn] [CPR-nr.] [Nuværende adresse] [Mailadresse]

Læs mere

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE?

HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? HVEM SKAL VEDLIGEHOLDE? - privat udlejning Vedligeholdelse Hvem skal vedligeholde? Det fremgår af lejekontrakten, hvem der har pligt til at vedligeholde. Reglerne om vedligeholdelse kan nemlig aftales

Læs mere

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning

Omkostningsbestemt lejeforhøjelse. Syv eller flere lejemål. Privat udlejning Omkostningsbestemt lejeforhøjelse Syv eller flere lejemål Privat udlejning Den omkostningsbestemte leje er sammensat af: 1 Driftsudgifter + udvendig vedligeholdelse + forbedringer. Forbedringerne/moderniseringen

Læs mere

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme

Privat udlejning. Varmeregnskab. Afregning af varme Privat udlejning Varmeregnskab Afregning af varme Varmeregnskabets modtagelse 2 Når du modtager varmeregnskabet, bør du kontrollere om: (sammenhold tallene med regnskabet på næste side) 1) Det anførte

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten

16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben. 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.00 16.05 Velkomst og BoligPortal generelt v. Preben 16.05 16.20 Nyt fra BoligPortal v. Jørgen og Morten 16.20 17.00 Huslejefastsættelse del 1 v. Louise Kaczor 17.00 17.20 Pause og netværk 17.20 17.55

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 1-15926-XX LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening

Nyhedsbrev Nyt fra din lejerforening Anden udgave af s nyhedsbrev i 2016 indeholder: Kursus om ind- og fraflytning... 1 Hanne og Niels får 23.650 kr. tilbage, da deres udlejer har mistet sit krav på istandsættelse... 2 Der er fordele ved

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Frafl ytning Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider Mandag - onsdag kl. 10.00-14.30

Læs mere

Depositum - Undgå at spilde dine penge

Depositum - Undgå at spilde dine penge Depositum - Undgå at spilde dine penge Mange lejere må vinke farvel til titusindvis af kroner, når udlejeren i forbindelse med udflytning render med hele depositumbeløbet. Berlingske hjælper dig med at

Læs mere

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse

Privat udlejning. For høj husleje? Lejens størrelse Privat udlejning For høj husleje? Lejens størrelse For høj husleje? 1 Huslejens størrelse afhænger af om: lejemålet er moderniseret og hvornår, der er/har været erhverv i ejendommen, antallet af lejemål

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt Storemosevej 7, 9510 Arden mellem Naturstyrelsen Møldrupvej 26 9520 Skørping (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET

Læs mere

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt.

Fraflytnings guide. Forord: Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Kære Beboer. Vi gør opmærksom på, at denne fraflytnings guide alene er ment som en vejledende orientering om de generelle forhold. Hvad der gælder i det enkelte tilfælde fx i din lejlighed afgøres blandt

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem og medundertegnede Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder Cvr. 29189781 (i det følgende kaldet udlejer) Udlændingestyrelsen Ryesgade 53 2100 København Cvr. 77940413

Læs mere

Indflytning & vedligeholdelse

Indflytning & vedligeholdelse Kære lejer. Velkommen til din nye bolig. Forholdet mellem udlejer og lejer er reguleret af lejelovgivningen og af de forhold, der er aftalt i din lejekontrakt. Lovgivningen på området er imidlertid indviklet,

Læs mere

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling

Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Aftale om Betalingsservice og Nykredit Kuvertbetaling Kontohaver(e): CPR.nr.: Reg. nr. Kontonr. Reg. type indgår aftale med Nykredit Bank om tilmelding

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

KENDELSE. Sagen omhandler videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har sat prisen på klagers fritidshus for højt.

KENDELSE. Sagen omhandler videre spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har sat prisen på klagers fritidshus for højt. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Københavnsvej 2-4 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 6. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015

Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015. Ikrafttrædelse 1.7.2015 Den nye lejelov Lov nr. 310 af 30/3 2015 Ikrafttrædelse 1.7.2015 Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf. (+45) 33 15 01 02 Fax (+45) 33 14 19 33 www.homannlaw.dk Loven har medført ændringer af; Lejeloven

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Halsnæs Kommune Cvr.nr 29188416 Rådhuset 3300 Frederiksværk (i det følgende kaldet udlejer) og Frivillighedscenteret Cvr.nr xxxxx xxx (i det følgende kaldet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen.

Indtrykket af det nye vicevært firma er meget positivt, så vi håber, at det kommer til at holde, så forholdene bliver lidt mere stabile igen. 26. november 2015 For ikke at skabe forvirring har vi afventet et bebudet nyhedsbrev fra andelsbestyrelsen, men det lader vente på sig, så vi synes ikke vi kan vente længere med at informere jer lidt om,

Læs mere

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen

Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015. Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen Offentlig uddannelsesdag lejelovsændringer 1.7.2015 Ved Jesper Bøge Pedersen og Kim Nielsen 2 Lejelovsændringer 1. juli 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelsesfordeling og påkrævet

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015. til Til lovforslag nr. L 97 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 24. marts 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov

Læs mere

Bedre boliger for alle

Bedre boliger for alle Indflytning 2015 Bedre boliger for alle KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 08 udlejningen@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Åbningstider for telefonisk betjening:

Læs mere

Når du flytter fra din bolig.

Når du flytter fra din bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter fra din bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Indholdsfortegnelse Opsigelse af din

Læs mere

Tillægsaftale om Betalingsservice

Tillægsaftale om Betalingsservice Tillægsaftale om Betalingsservice 1. Debitorer i Betalingsservice 1.1 Kunden og GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk, banken@banken.gl har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen.

Ejendomsforeningen Danmark. Varme og vand. 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen. www.ejendomsforeningen. Ejendomsforeningen Danmark Varme og vand 30. September 2014 Aarhus Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Forsyning og måling af forbrug Forsyning med varme og vand Udlejer leverer Lejer sørger selv for

Læs mere

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag

Lejen m.v. Leje kr. udgør: A conto varmebidrag. A conto vandbidrag Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Side 2 af 7 sider

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Ansøger nr. 375786 Retur inden 26-05-2015 Betales senest den 26-05-2015 Lejemåls nr. 24 14 0106 008 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Side 1 af 7 sider Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning? Godkendt på afdelingsmøde

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Lejer kan blive boende for evigt

Lejer kan blive boende for evigt Indsigt Pas på med fremleje af ejerbolig: Lejer kan blive boende for evigt Et stigende antal boligejere udlejer deres bolig for en tid. Men de risikerer, at lejeren ikke kan opsiges, og at de selv mister

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Vedligeholdelsesreglement B-ordning Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Reglerne... 2 Ændring af boligoverenskomsten... 2 Fraflytningsordningen... 2 Overtagelse af bolig ved indflytning... 3 Boligens standard... 3 Mangler skal påtales inden

Læs mere

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder)

Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Aftale om Betalingsservice (Gælder fra den 1. november 2009 for både eksisterende og nye kunder) Betingelser 1. SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN må, om ønsket, gennemføre betalinger via PBS (Pengeinstitutternes

Læs mere

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3

AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 AKB KBH HÅNDBOGEN RÅDERETTEN 2 RÅDERET 2 INDIVIDUEL MODERNISERING 3 INSTALATIONSRET 4 TIL DIG DER FLYTTER UD 5 OPSIGELSE 5 FRAFLYTNINGSSYN 5 VEDLIGEHOLDELSESORDNINGER 6 BOLIGGARANTIBEVIS 6 TIL DIG DER

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: I forbindelse med fraflytning skal du i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt og synet inden boligforeningens

Læs mere

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september

VEJLEDNING. Bilag. for beboelse. Vejledning nr. 1 af 3. september 2001. typeformular A, 8. udgave, af 3. september Bilag Vejledning nr. 1 af 3. september 2001 til typeformular A, 8. udgave, af 3. september 2001. VEJLEDNING for beboelse Vejledning vedrørende lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning

Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi. Seks eller færre lejemål. Privat udlejning Lejeforhøjelse efter det lejedes værdi Seks eller færre lejemål Privat udlejning Det lejedes værdi 1 I ejendomme hvor der pr 1. januar 1995 var færre end syv boliger, kan der varsles lejerforhøjelser efter

Læs mere

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen

Udkast til SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Skanderborg Kommune og. de almene boligorganisationer i kommunen Udkast til SAMARBEJDSAFTALE mellem Skanderborg Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen om anvisning af almene boliger i Skanderborg Kommune Aftale Mellem Skanderborg Kommune på den ene side

Læs mere

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed.

FREMLEJE. Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. FREMLEJE Når lejer vil udleje sin lejlighed eller en del af sin lejlighed. Baggrund for informationsmøde O Lovliggørelse af udlejningsreglerne for supplementsboliger i foråret. O Efterfølgende tvivlspørgsmål

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601

Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 Vedligeholdelsesreglement Model B Med vedligeholdelseskonto Afdeling 601 B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement SORGENFRIVANG I Side 11 af 33 Vedligeholdelses- reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er

Læs mere

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig

Beboerhåndbog for Kildemarken III. Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement. Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Afsnit 9 - Vedligeholdelses reglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne ved fraflytning?

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen, når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Lejeaftalens indgåelse

Lejeaftalens indgåelse Eksamensspørgsmålet: Lejeaftalens indgåelse Introduktion Aftaleretlige problemstillinger Betalinger ud over lejen Husorden Intertemporale regler Lejeaftalens indgåelse Erhvervslejeret Lejeretten er indenfor

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Afdeling Birkeparken Dato: 1. Januar 2000 Side 1 af 7 sider din bolig Om hvordan du skal vedligeholde og renholde Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0528 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: KN 8900 Randers Energi Randers Net A/S CVR 2391 2435 & Energi Randers Forsyningspligt A/S CVR 2548 1941 v / Energi

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en andelslejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Poul Erik Bech A/S Nørrebrogade 230 2200 København N Nævnet har modtaget klagen den 25. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger

Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af lejeres tryghed og retsstilling ved fraflytning af private udlejningsboliger 2010/1 BSF 115 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2011 af Thomas Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Sophie Hæstorp Andersen (S), René Skau

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten

Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Praksis nr. 6 Firkantens bestyrelsesmanual Vedtaget den: Salgsprocedure Salgsansvarligt bestyrelsesmedlem: Fremgangsmåde ved salg af lejligheder i Firkanten Denne fremgangsmåde bør følges slavisk, da erfaringerne

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI PRIVATKUNDER 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto. Bortset fra kontante

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip.

Kontrolafgift på 750 kr. samt 2 rykkergebyrer på 100 kr. for rejse uden gyldigt sms-klip. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0279 Klageren: Indklagede: XX 2720 Vanløse Metro Service A/S Klagen vedrører: Ankenævnets sammensætning: Kontrolafgift på 750 kr. samt

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0022 /MLJ Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: X 2500 Valby Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger

Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Vejledning om tjeneste- og lejeboliger Formålet med denne vejledning er at give en overskuelig gennemgang af rettigheder og pligter vedr. tjeneste- og lejeboliger. Gennemgangen tilsigter ikke at være udtømmende.

Læs mere

Forslag til lejekontrakt

Forslag til lejekontrakt Forslag til lejekontrakt Parterne Denne lejekontrakt indgås mellem: Udlejer: Navn: Adresse: CVR.nr.: Herefter kaldet udlejer. og Lejer: Navn: Adresse: Evt. CVR.nr.: Herefter kaldet lejer. 1 Det lejede

Læs mere

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56

GENHUSNING. Af beboerne i Søndergade 42-56 GENHUSNING Af beboerne i Søndergade 42-56 Hvornår genhuses man? Renoveringen indebærer, at ejendommen ikke er beboelig i en periode. Derfor skal du flytte og genhuses i en anden bolig. Der gives varsel

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 64

VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 64 «Bruger_Initial» Mølleriet, Ditlev Bergs Vej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening

Vedligeholdelsesreglement for Dalum Bygge - og Boligforening Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening, november 1998, efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om

Læs mere

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt

A-ordningen med normalistandsættelsesbeløb - kort fortalt Side 1 af 5 sider Vedligeholdelsesreglementet er udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder

Vilkår for betalingskonti- Privatkunder Side 1 af 5 Gældende fra den 23. januar 2015. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En udbetaling skal bekræftes ved din underskrift

Læs mere

38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet

38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet 38. Opfølgende redegørelse om huslejenævnet Magistraten tog redegørelsen til efterretning, idet forvaltningen blev anmodet om ved næste forelæggelse at belyse sagsklargøringstiden samt i forbindelse med

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement «Bruger_Initial» Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 36, Runddyssen 2-354 Model B med vedligeholdelseskonto B-ordningen - kort fortalt Udlejeren sørger i boperioden for boligens indvendige

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig? Brøndby 2007 v/ Formand: Freddy Rasmussen 1 Opsigelsen - 3 måneders

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement

Boligorganisationen Lundebjerggård. Vedligeholdelsesreglement Boligorganisationen Lundebjerggård Vedligeholdelsesreglement Regler for istandsættelse ved fraflytning Model A Principper for A-ordningen (Model A) Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

1 Formål og virke. 2 Medlemmer

1 Formål og virke. 2 Medlemmer Vedtægter for H/F Sommervirke, der henligger på matr. Nr. 15 o, 15 y, af Skelgårde, samt dele af nærliggende, som i henhold til lokalplan Nr. 58A er udlagt til kolonihaveformål. 1 Formål og virke Foreningen

Læs mere

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K.

BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT. Afdeling 3. Merianvænget 1-34. Ternevænget 1-131. Nørrehaven 18-48. Grønnevej 44A - K. «Selskab_Adresse» «Selskab_Lokalby» «Selskab_Postby» Tlf. «Selskab_Tlfnr» Fax «Selskab_Faxnr» «Selskab_wwwAdresse» «Selskab_Email» BoligSyd HUS- OG HAVEREGLEMENT Afdeling 3 Merianvænget 1-34 Ternevænget

Læs mere

Fortegården fraflytning

Fortegården fraflytning Fortegården fraflytning Opmærksomheds-punkter ved fraflytning af Fortegårdens udlejningsboliger. Denne lille folder indeholder praktiske oplysninger i forbindelse med fraflytning. Fortegårdens Administration

Læs mere

Soldalen 8, 7100 Vejle. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk

Soldalen 8, 7100 Vejle. Afdelingschef. Direkte: 87 81 88 36 jakob.kristensen@nordeaejendomme.dk Særdeles markant domicilejendom udlejes Ejendommen har en attraktiv beliggenhed direkte ved motorvejsafkørsel syd til Vejle og dermed en optimal beliggenhed i Information Areal fra 1.000 til 7.176 m² Unik

Læs mere

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os.

Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Kære nye beboer Boligselskabet VIBORG byder dig velkommen i vores selskab. Vi håber, at du vil befinde dig godt hos os. Vi giver dig trygge og private rammer midt i det fælleskab, som er Boligselskabet

Læs mere

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt:

Bogense Boligforening. Lejemåls oversigt: Bogense Boligforening Lejemåls oversigt: Kontor: Adelgade 107, 5400 Bogense Telefon: 64 81 28 35 Email: kijo@bdk.dk eller bbch@bdk.dk Hjemmeside: www.bogenseboligforening.dk Åbningstid kontor: Mandag 11-13

Læs mere

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003

Vedtaget på repræsentantskabsmødet i juni 2003 Indholdsfortegnelse Side Kort fortalt... 5 Generelt... 5 Overtagelse af boligen ved indflytning... 6 Vedligeholdelse i boperioden... 7 Ved fraflytning... 8 Særlig udvendig vedligeholdelse... 9 Særlige

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

A ordning kort fortalt.

A ordning kort fortalt. Boligforeningen P.M. Søndergade 1 9700 Brønderslev Tlf. 98821234 Standard Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A ordning kort fortalt. - Lejeren sørger i bo perioden for boligens indvendige

Læs mere

OVERDRAGELSES PROCEDUREN

OVERDRAGELSES PROCEDUREN OVERDRAGELSES PROCEDUREN a. Sælger og køber udarbejder sammen denne aftale om overdragelse af en andel i Centerparken, med den tilknyttede boligret. Den udarbejdes i 1 eksemplar. Ønsker køber og sælger

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT

ERHVERVSLEJEKONTRAKT ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Mellem Køber Cvr.: (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Vej & Park Skovvej 2a 6400 Sønderborg er indgået følgende lejekontrakt: Cvr.: 29189773 (i det følgende

Læs mere

Standard lejekontrakt

Standard lejekontrakt Dato: [ ] Ledelsesnr.: [ ] Standard lejekontrakt (Beboelse) mellem Naturstyrelsen [ ] [ ] (herefter Udlejer) og [ ] [ ] [ ] (herefter Lejer) Indholdsfortegnelse 1. DET LEJEDE... 3 2. DET LEJEDES STAND...

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET SØLGAARD & KNUDSEN. Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT j.nr. 87.590 lnk/lmj /U5 Tidsbegrænset LEJEKONTRAKT 1 PARTERNE 1.1 Mellem Syddjurs Kommune, Hovedgaden 77, 8410 Rønde, i det følgende kaldet udlejer og medundertegnede Den selvejende institution Ugelbølle

Læs mere