Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret"

Transkript

1 Lokalplan 1033 Bevarende lokalplan for Digterkvarteret Indsigelser og ændringsforslag Dette er et kort sammendrag af hovedindholdet i de indkomne indsigelser og ændringsforslag. For den fulde ordlyd henvises til den enkelte indsigelse Forvaltningen indstiller, at lokalplan 1033 vedtages endeligt med følgende ændringer samt, at indsigere svares i overensstemmelse med nærværende notat Nr. Afsender Hovedindhold Bemærkninger 1 Sandra og Riinette Askgaard Strandvejen 5, 1. Ønsker ejendommene Strandvejen 1 og 3 inkluderet i lokalplan 1033 for at fastholde en naturlig afgrænsning mod byen og med de samme bebyggelsesregulerende bestemmelser som gælder for resten af Digterkvarteret. 2. Ønsker bevarelse af store træer langs åen (især på Strandvejen1 og 3) men ønsker flere muligheder for at beskære træerne uden kommunens tilladelse. Foreslår at ordlyden i 9.4 ændres til: Det er tilladt at beskære træer med ¼ uden Byrådets tilladelse Køge Kommune har besluttet at udarbejde en samlet lokalplan for ejendommene Sdr. Allé 1, og Strandvejen 1 og 3. Der er vurderet at ejendommene Strandvejen 3 skal ses i sammenhæng med de to røde huse Sdr. Allé 1 og Strandvejen1, med henblik på at opnå den bedst mulige og særlige portvirkning til Køge by, set både fra Blegdammen og fra Sdr. Allé. Ny lokalplan udarbejdes for et samlet nyt byrum omkring rundkørslen med bebyggelser, der skal understrege indgangen til Køge bymidte. Den nye lokalplan vil videreføre bevaringsbestemmelserne for ejendommene Strandvejen 1 og 3..

2 2 Ejendomsselskabet Bjerggade 22 A/S Ved. Jørn Rasmussen 3 Arkitekterne Køge A/S Vestergade 20, 1. Ønsker bebyggelsesprocenten ændret til 50 % for Søndre Allé jf. kommuneplan Ønsker at lokalplanen skelner mellem bestående og ny bebyggelse så nye huse kan opføres i en nutidig tilpasset arkitektur og ikke som efterligning af den gamle stil. 2. Ønsker at hæve højdegrænseplanen fra 7,5 til 9 m, pga. generel tilpasning af ny bebyggelse til eksisterende bebyggelse jf. lokalplanens Ad 2. Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser for bevaring af beplantning for områder, der ligger udenfor lokalplanafgrænsningen. En ny lokalplan vil forholde sig til beplantningen på adresserne Strandvejen 1 og 3. Et af lokalplanens formål er at fastholde områdets grønne karakter, som et varieret og frodigt boligområde. Bestemmelsen i 9.4 er med til at sikre værdien af de store træer i boligområdet. Søndre Allé er omfattet af kommuneplanramme 3BE03 og er udlagt med en bebyggelsesprocent på 50. Ramme på 50 % betyder at det er den max % der kan planlægges for i området ved udarbejdelse af lokalplan. Med en bebyggelsesprocent på 50 er der risiko for påvirkning af den grønne karakter i området. Derfor videreføres bebyggelsesprocenten på 30 fra byplanvedtægt 4, idet området fortsat skal have præg af en villabebyggelse i grønne omgivelser. Ny arkitektur skal opføres efter de bestemmelser, der er beskrevet indenfor de 3 delområder. Bestemmelserne er begrundet i ønsket om at bevare homogeniteten i området og fastholde det enkelte delområdes mest markante og

3 bestemmelser. traditionelle arkitektoniske træk. Hvis det viser sig uhensigtsmæssigt at videreføre de særlige arkitektoniske kendetegn i ny bebyggelse er der i følge lokalplanens 13 mulighed for at søge om dispensation til mindre bygningsdetaljer. Ad 2 Forvaltningen indstiller, at højden på ny bebyggelse sættes til 8,5 jf. Kommuneplanens rammebestemmelser. Dette justeres for at muliggøre større husdybde og fortsat fastholde en taghældning på grader I overensstemmelse med eksisterende bebyggelse i området 4 Solveig Stenholm Åvænget Redegørelsen side. 10 øverst, tilføjes eller småsprossede vinduer til beskrivelsen 2. Spørgsmål til 7.1: må der ikke være nogen form for flisebelægning langs åen? 3. Spørgsmål til 9.5: må der være fast belægning fra fortov til garage/hoveddør? Forvaltningen indstiller, at 7.4 ændres til: Ny bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage og en maks. højde på 8,5 m. Forvaltningen indstiller, at småsprossede vinduer tilføjes til afsnittet øverst på s. 10 i redegørelsen. Ad 2. Hensigten med 7.1 er at friholde arealet fra eksisterende bebyggelse ned til å-kanten for nogen form for byggeri. Beplantning er undtaget. Ad 3. Ja - det må der. Bestemmelsen er taget med for at forhindre fremtidig flisebelægning på kommunens grusareal mellem fortov og matr. skel ud over til indkørsel og sti til hoveddør. Jf.lokalplanens 5.1

4 5 Erik Jul Jensen Strandvejen 17 A ail.dk 6 Hans D. Mikkelsen og Lilli Arved Ingemannsvej 28 7 Bjerggade 22 8 Jane og Jan Ipsen Egøjevej Ønsker Strandvejen 1 og 3 medtaget i lokalplanen og området omdannet til grønt anlæg. 1. Ønsker Strandvejen 1 og 3 tilføjet lokalplan så bygningsregler matcher det øvrige Digterkvarter. 2. Ønsker beskæring af store træer uden byrådets tilladelse 3. Mener ikke, at det er hensigtsmæssigt at Carporte og garager opføres bag en byggelinje på 8 m, da dette giver en lang indkørsel Samme indsigelse indsendt 2 gange se punkt Ønsker Strandvejen 3 medtaget i Lokalplan 2. Ønsker eget farvevalg af lertegl for at give området lidt diversitet. 3. Ønsker ikke at vinduer i delområde A og C som krav skal være sidehængte dannebrogsvinduer. Den vinduestype passer ikke til huset Forvaltningen indstiller, at småsprossede vinduer tilføjes til afsnittet øverst på s. 10. og at teksten indarbejdes i den endelige lokalplan Se punkt 1. Ad.1. Se punkt 1. Ad1. Ad.2. Et af lokalplanens formål er at fastholde områdets grønne karakter, som et varieret og frodigt boligområde. Bestemmelsen i 9.4 er med til at sikre værdien af de store træer i boligområdet. Ad.3 Lokalplanen fastlægger en byggelinie langs Sdr. Allé på 8 m og i det øvrige lokalplanområde på 5m. Byggelinien tager udgangspunkt i de eksisterende ejendommes placering mod vejen og er med til at sikre plads til havernes grønne udtryk mod vejen, samt at fastholde områdets harmoniske helhedsindtryk. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke giver Se punkt 1. Ad1 Ad. 2 De røde vingetegl er kendetegnende for bebyggelser i begge tidsperioder i planområdet og er med til at bevare stil, arkitektur og harmoni

5 Egøjevej, der er et funkishus. 4. Mener ikke Egøjevej 40 bør erklæres bevaringsværdigt, da huset ikke skiller sig ud i forhold til resten af området. i området. Det er fortsat muligt at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis husets stil eller taghældning ikke kan bære tegl. Ad.3 Ejendommen Egøjevej 40 er markeret som bevaringsværdig og følger derfor bestemmelsen i 6 og må ikke ændres uden byrådets tilladelse. Ved ønske om renovering el. l. af ejendommen skal et evt. projekt godkendes af kommunen således at det sikres at de ændringer, der foretages er i overensstemmelse med husets stilart. Ad.4. Ejendommen Egøjevej 40 hører ind under kategorien bevaringsværdig fordi huset i særlig grad repræsenterer bebyggelsen fra perioden og er velbevaret i materialevalg og detaljering. 9 Jens Vind Jensen Torvet 11, 3.tv. 1. Strandvejen 3 og Søndre Allé 6 (vandværksgrunden) burde indgå i lokalplan så de indordner sig det øvrige lokalplanområdes karakter. 2. Mener ikke at Bedre Byggeskik burde være en definition/overskrift, da flere af de noterede bygninger ikke er opført efter bevægelsens idealer. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke giver. Se punkt 1. Ad1. Forslaget er taget til efterretning. Vandværksgrunden vil fortsat indgå i arbejdet med at videreudvikle Køge by. Ad. 2 I lokalplanens redegørelse beskrives overvejelserne vedr. arkitektur og inddeling af områder og der gøres opmærksom på, at det er en grov inddeling, der ikke nødvendigvis er kategoriseret med 100 % nøjagtighed. Dog er forvaltningen enig i at der kan opstå misforståelser vedr. kategoriseringen af ejendommene indenfor lokalplanområdet. Derfor

6 ændres lokalplanen således: Overskrifterne/definitionen på de to stilarter Bedre Byggeskik fra ca ca.1930 og Nyere Tid fra ca.1930 ca ændres generelt i lokalplanen til kun at være betegnet ved tidsperioderne, altså perioden fra ca ca og perioden ca.1930 ca uden definering af stilart. Samtidig rykkes Åvænget 3 til tidsperioden ca til ca. 1960, da den stilmæssigt er mere sammenhørig med ejendomme fra den tidsperiode. 10 Niels Kruuse Egøjevej 42 om Mener at lokalplan 1033 er blevet så detaljeret at den går imod kvarterets kvaliteter og særkende. 1. Ønsker ikke sit træ i forhaven erklæret for bevaringsværdigt, da træet er uharmoniskt. 2. Ønsker at områdets afgrænsning bør ændres, så Ingemannsvej tilknyttes delområde A (pkt. 3.1) 3. Ønsker at udstykningsforbud skal gælde hele området, så den grønne profil bevares (pkt. 4.1) 4. Ønsker at dobbelt carport udgår fra pkt. 7.7 Kun garager skal opdeles i 2 lige store rum 5. Ønsker at byggelinjen ændres til 3m eller undtager carporte fra byggelinien Forvaltningen indstiller, at det indarbejdes i lokalplanen at overskrifterne/definitionen på de to stilarter Bedre Byggeskik fra ca ca.1930 og Nyere Tid fra ca.1930 ca ændres til kun at være betegnet ved tidsperioderne, altså perioden fra ca ca og perioden ca.1930 ca uden definering af stilart. Ændringen opdateres i hele lokalplanen. Ad. 1 Træerne er væsentlige for oplevelsen af et boligområde. Udpegning af bevaringsværdige træer i området er gjort efter den overvejelse, at det enkelte træ tilfører området noget særligt. Enten ved at have en markant og betydningsfuld placering i forhold til omgivelserne eller at træet i sig selv er flot og harmonisk træ og derfor tilfører området noget særligt. Et træ kan derfor være bevaringsværdigt alene pga. en placering, der fremhæver vejens krumning el. l., eller fordi træet er medvirkende til at formidle højder mellem hus, have og vej. Et af lokalplanens formål er at

7 så der nemmere kan placeres garage og carport på de små grunde. (pkt. 7.9) 6. Ønsker at det er muligt at nedrive eksisterende skorstene, hvis de ikke er i brug (pkt. 8.7) 7. Ønsker at campingvogne, trailere og både udgår fra punktet Ønsker at naboskel med hegn tillades samt mod stier og banelegme af Støjhensyn og for variationens skyld (pkt ). 9. Ønsker at de eksisterende hække klippes til den højde lokalplanen foreskriver inden en bestemt dato, for at efterkomme den ønskede åbenhed. 10. Ønsker at ejendommen Egøjevej 34 skal indgå på listen over bevaringsværdige huse i området. 11. Ønsker genplantning af egetræer på Egøjevej 1, samt Robenheje, (skråningen på Sdr. Viaduktvej). 12. Matrikel nr. 21a (Kommunes område ved Hvide Bro) ønskes omlagt til hundeluftningsområde. 13. Ønsker ny lokalplan udarbejdet særskilt for området vest for Sdr. Allé, Skovvænget. Husene har stilmæssigt sammenfald med delområde B og her er ligeledes opført nye boliger, der ikke er tilpasset området. fastholde områdets grønne karakter, som et varieret og frodigt boligområde. Ad.2 Ingemannsvej har nogle meget fine eksempler på arkitektur i perioden ca ca. 1960, en homogen bebyggelse, der anses for karaktergivende for område og skal derfor administreres i overensstemmelse med arkitekturen. Ad.3 I delområde A og C er det kun Grudtvigsvej 15, der kan udstykkes. I delområde C er det fortsat muligt at udstykke ejendomme på over 1400m2. Grunde, der udstykkes er fortsat reguleret af bestemmelser ang. ubebyggede arealer og beplantning jf. 9. Ad.4. Hensigten er at undgå store dominerende åbninger mod villavej, men derimod en mere tilpasset og harmonisk volumen mod vej. Ad.5 Se punkt 6 Ad.3 Ad.6 Skorstenene er karakteristisk for det enkelte hus og en del af arkitekturen og skal derfor bevares i lighed med anden detaljering og ornamentik. Ad. 7. Opbevaring af campingvogne, trailere og både indenfor lokalplanområdet er ikke hensigtsmæssigt, da det virker skæmmende for boligområde. Ad. 8. Der må fortsat etableres hegn i skel mellem de enkelte boliger, dog ikke i forhaveareal. Hegning langs banen er ligeledes fortsat muligt på egen grund såfremt, der plantes hæk eller beplantning i skel mod sti. Ad.9.

8 Planloven giver ikke mulighed for at regulere på eksisterende lovlige forhold. Ad.10. Forvaltningen indstiller at: Egøjevej 34 indskrives i lokalplanen som bevaringsværdig ejendom. Ejendommen er i flot stand i originale materialer, nænsomt vedligeholdt og en god repræsentant for stilarten Bedre Byggeskik. Ad.11. Skråningen ned til Viaduktvej ligger udenfor lokalplanområdet og er derfor ikke behandlet i denne lokalplan, men forslaget er taget til efterretning. Ad.12 Bemærkningen er taget til efterretning og vil indgå i forvaltningens overvejelser. Ad.13. Der er i øjeblikket ingen planer om at udarbejde lokalplan for området vest for Sdr. Allé Skovvænget, men forslaget er taget til efterretning. Forvaltningen indstiller, at side 12 i lokalplanens redegørelse tilføjes følgende: Udpegning af bevaringsværdige træer i området er gjort efter den overvejelse at det enkelte træ tilfører området noget særligt. Enten ved at have en markant og betydningsfuld placering i forhold til omgivelserne eller at træet i sig selv er flot og harmonisk træ og derfor tilfører området noget særligt. Et træ kan derfor være bevaringsværdigt alene pga. en placering, der fremhæver vejens krumning eller fordi træet er medvirkende til at formidle højder mellem hus, have og vej. Og at Egøjevej 34 indskrives i lokalplanen som

9 bevaringsværdig ejendom. 11 Trine og Heini Møgelvang Grundtvigsvej 19 com 12 Jan A. Hansen Søndre Allé Charlotte og Carsten Chabert Åvænget 7 bugt.dk Mener at lokalplan 1033 er langt fra udgangspunktet for planen nemlig at forhindre nedrivning af eksisterende ejendomme i kvarteret. I Digterkvarteret skal det fortsat være muligt at udvikle tidssvarende boligkvalitet. 1. Ønsker mulighed for at fjerne deres ubenyttede skorsten så boligen bedre kan udnyttes i planløsningen. 2. Ønsker ikke at grantræ tæt på naboskel erklæres bevaringsværdigt, da det er utrygt i forhold til storm og skygger meget. 1. Ønsker at Strandvejen 3 medtages i lokalplan 1033 under samme forhold, som den øvrige bebyggelse. 1. Ønsker ikke begrænsning for bebyggelse og beplantning i haver mod åen, da det går ud over privatlivet i baghaven. Ad. 1. Se punkt 10 Ad.6. Ad. 2. Se punkt 10 Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke giver Se punkt 1. Ad1. Ad.1 Å-byggelinien er udlagt af hensyn til beskyttelse af åens brinker, uopdaget kulturarv og dyreliv i åen m.m. og skal derudover sikre et bynært landskabselement i overensstemmelse med Regulativ for Køge Å. Der er ingen bestemmelser for tilplantning af haverne. Derudover kan det oplyses a den nordlige del af lokalplanområdet er pålagt en å-beskyttelseslinie på 150m efter Naturbeskyttelsesloven. En undtagelsesbestemmelse i naturbeskyttelsesloven fastlægger at beskyttelsen ikke gælder områder, hvor der senest den 1. september 1972 lovligt er opført eller påbegyndt bebyggelse. Retspraksis har vist at ordet område tolkes sådan at å- beskyttelseslinien flyttes til en linieføring, der forbinder facaderne af sådanne bygninger, der lovligt er opført eller påbegyndt senest den 1. september Det betyder at å-

10 14 Helle Nielsen Grundtvigsvej Helle Nielsen Åvænget 9 16 Camilla og Rasmus Dyre Kingosvej 24 ail.dk 17 Hans Christian Hollânder 1. Ønsker mulighed for at anvende sortglaseret tegl til tilbygning i overensstemmelse med tagbelægning på eksisterende ejendom. 1. Ønsker mulighed for at anvende sortglaseret tegl til tilbygning i overensstemmelse med tagbelægning på eksisterende ejendom. 2. Ønsker åbyggelinjen flyttet frem til kant af bolværk og ønsker ingen begrænsninger i havens brug. 1. Ønsker Kingosvej 24, fjernet fra listen over "Særligt bevaringsværdig bebyggelse", eftersom en stor del af huset, som kan ses fra vejen er fra Ønsker vandgran i forhaven fjernet fra listen over bevaringsværdige træer så den kan beskæres uafhængig af kommunen. 1. Ønsker lokalplan udvides i område C, Søndre Allé nr. 2 og 6, de 2 vandværksbygninger pga. deres arkitektoniske og kulturhistoriske værdi. beskyttelseslinien gælder foran bygninger opført senest 1. september Å-beskyttelseslinien gælder således mellem åen og den omtalte bebyggelse. Ad.1. Se punkt 8 Ad. 2. Ad.1 Se punkt 8 Ad. 2. Ad. 2 Se punkt 13 Ad.1 Ad.1 Kingosvej 24 hører ind under kategorien bevaringsværdigt fordi huset er særligt for sin stilart bedre Byggeskik og er nænsomt renoveret og tilbygget med respekt for detaljering og materialer. Jf. lokalplanens 6.1 er det fortsat muligt at søge om tilladelse til enkelte bygningsændringer i henhold til et fremsendt projekt. Ad. 2 Se punkt 10 Ad.1. Se punkt 1. Ad 1 og punkt 9 Ad.1.

11 Strandvejen 19 e.dk 2. Hvad er begrundelsen for en max bygningshøjde på 7m 3. Er vores kvist med fladt tag i strid med punkt Er vores vinduestyper i overensstemmelse med lokalplanen? 5. Tilladt hækhøjde i forhaver bør øges pga. privatlivets fred 6. Ligger kommunen inde med de oprindelige arkitekttegninger, hvis en tilbageførelse til opr. Arkitektur skal kunne bevises?. Ad.2 Se punkt 3 Ad.2 Ad.3 Kvistene på ejendommen Strandvejen 19 er i overensstemmelse med 7.8 og husets arkitektoniske stilart. Ad.4 De eksisterende vinduestyper småsprossede palævinduer på ejendommen Strandvejen 19 er i overensstemmelse med husets arkitektoniske stilart. Ad.5 Forvaltningen indstiller at ordlyden i 9.2 ændres til: Forhaver skal fremstå tilplantet eller med græs. Afgrænsning mod vej og naboskel i forhaveareal skal etableres som hæk eller, spredt beplantning i buske og træer. Der må derudover opsættes fast hegn i en højde af max. 1.20m i forhaveareal i skel mod vej og nabo. Ad.6 Hvis en ejer ikke har de oprindelige arkitekttegninger er det muligt at søge efter dem på kommunens hjemmeside under tegningsarkiv. Jf. 8.9 angår denne fortrinsvis ejendomme, der er ombygget i flere forskellige stilarter gennem årene og som er svære at bestemme arkitektonisk. Forvaltningen indstiller at ordlyden i 9.2 ændres til: Forhaver skal fremstå tilplantet eller med græs. Afgrænsning mod vej og naboskel i forhaveareal skal etableres som hæk eller, spredt beplantning i buske og træer. Der må derudover opsættes fast hegn i en højde af max. 1.20m i forhaveareal i skel mod vej og nabo.

12 18 Museum Sydøstdanmark Køgefonden Nørregade 4 1. Ønsker matrikel Strandvejen 3 indeholdt i lokalplanen med bebyggelsesregulerende bestemmelser, som resten af lokalplanområdet. 2. Ønsker at vandværksgrunden, især vandtårnet, indskrives i lokalplanens Som bevaringsværdig bygning og at strækningen fra vandværkgrund til Skovparken burde indlemmes i område C Se punkt 1. Ad. 2 Se punkt 1. Ad. 1. og punkt 9 Ad.1.og punkt 10 Ad. 14. Ad Ønskes flere bygninger tilføjet listen over bevaringsværdige bygninger. Herunder Forvaltningen er af den opfattelse at bevarende bygninger fra Robenheje, som repræsentere en særlig arkitektur lokalplanens kategori af bevaringsværdige huse indeholder de mest stilrene bebyggelser i området, idet flere af de øvrige huse er renoveret uhensigtsmæssigt for stilarten, dog tilføjes Egøjevej 34 til listen. Robenheje er omfattet af de generelle bestemmelser vedr. stilart som skal følges ved ombygning. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke giver Følgende 3 indsigelser indkommet efter endt høringsperiode 19 Jeanette og Søren Madsen Åvænget 3 1. Ønsker lokalplan udvidet til også at omfatte Danboligs garageanlæg, Danbolig samt vandværket. 2. Mener at den udlagte å-byggelinje indskrænker den private ejendomsret 3. Mener ikke at åbeskyttelseslinjen på 150 m giver nogen mening i bymæssig bebyggelse 4. Ønsker mulighed for at fælde bevaringsværdigt træ ved åen og etablere et orangeri inden for å-byggelinien. Ad. 1. Se punkt 1. Ad1. og punkt 9 Ad.1. og punkt 10 Ad. 14. Ad. 2 og Ad.3 Se punkt 13 Ad.1. Ad. 4 Træet er væsentligt for oplevelsen af et tilplantet boligområde med vekslende beplantning, skyggevirkninger og formidling af højdeforhold. Oplevelsen af åen som bynært

13 5. Å- byggelinien bør ligeledes omfatte Strandvejen 1 og 3 6. Mener at etablering af bænke og platforme ved Hvide Bro er opført uden borgerens mulighed for at komme med indsigelser, - står i stor kontrast til villaejernes (villaer mod åen) muligheder jf. lokalplanens bestemmelser 7. Ønsker svar på erstatningspligten, hvis en gren fra bevaringsværdigt træ rammer person 8. Indsigelse mod P-zone for beboerne i området ikke er inkluderet i lokalplansforslaget landskabselement er især styrket af de store gamle piletræer, der vokser i åkanten. Se i øvrigt punktet ovenfor. Ad.5 Ejendommene Strandvejen 1 og 3 er ikke indeholdt i lokalplanområdet og derfor ikke omfattet af bestemmelserne. Ad.6 Den oprydning/renovering der er foregået på det offentlige areal ved den Hvide Bro er afstedkommet af de tvungne tekniske installationer, der er foretaget på stedet. De nødvendige gravearbejder er udnyttet til at etablere en bedre tilgængelighed på stede, der svare til det offentlige areal på modsatte side af åen langs Fændediget. Ad. 7 Som udgangspunkt er det træets ejer, der er ansvarlig vedr. nedfaldne grene eller lign. Ejer af træet har pligt til at sørge for vedligeholdelse af træet, så det ikke er til skade for andre. Ad.8 Planloven indeholder ikke mulighed for at regulere parkeringsrestriktioner i lokalplanområdet. Det reguleres af Vejloven. 20 Anders Kæmpe og Charlotte Brodin Strandvejen 11 om 1. Mener også at lokalplan skal dække Strandvejen 3 samt vandværksgrunden, da udviklingen af disse områder har stor indflydelse på hele bydelen. 2. Ønsker ikke deres piletræ noteret som bevaringsværdigt og er i tvivl om erstatningspligt vedr. nedfaldne grene. 3. Mener at 9.5 mangler en bemærkning om, at arealet skal holdes pænt og Se punkt 1. og punkt 9 Ad.1. Ad. 2 Se punkt 19 Ad. 4 og punkt 19 Ad. 7. Ad. 3 Planloven indeholder ikke mulighed for at

14 rent. 4. Mener at, 9.1 vedr. placering af køretøjer på over 3500kg er et indgriben i den private ejendomsret. 5. Mener ikke at en hækhøjde på 1,2m er passende pga. indbliksgener. 6. Mener ikke at å-byggelinjen er passende og ønsker forklaring på hvorfor Torvebyen er etableret indenfor å-byggelinien.. 7. Der efterlyses regler for hvor lang tid et hus må være under ombygning og stå ubeboet. 8. Mener at lokalplanen mangler parkeringsrestriktioner 9. Ønsker ingen begrænsninger i beplantning af haver langs åen regulere renligholdelse. Ad. 4. Se punkt 10 Ad. 7. Ad. 5 Se punkt 17 Ad.5 Ad. 6 Se punkt 13 Ad. 1. og punkt 19 Ad.6 Torvebyen er opført på et areal der har været bebygget før Derfor påhviler å-byggelinien ikke her. Set ud fra en helhedsbetragtning vurderer forvaltningen at den aktuelle udformning af åen vil tilgodese spredningsmuligheder for dyrelivet i Køge Å Ad. 7 Planloven indeholder ikke mulighed for at regulere disse forhold. Ad. 8 Se punkt 19 Ad. 8. Ad. 9 Lokalplanen indeholder ingen bestemmelser der hindrer beplantning i haverne langs åen. 21 LE34 Søndre Allé 5 1. Bevaringsværdigt birketræ fældet efter storm Ønsker endnu et træ fældet på ejendommen. Forvaltningen indstiller, at høringssvaret ikke giver Ad.1 Træet er væsentligt for oplevelsen af et tilplantet boligområde med vekslende beplantning, skyggevirkninger og formidling af højdeforhold. Et af lokalplanens formål er at fastholde områdets grønne karakter, som et varieret og frodigt boligområde. Såfremt træet er til fare for andre, kontaktes forvaltningen for aftale om fældning og genplantning.

15 Forvaltningens indstillinger: Forvaltningen indstiller at, det indarbejdes i lokalplanen at overskrifterne/definitionen på de to stilarter Bedre Byggeskik fra ca ca.1930 og Nyere Tid fra ca.1930 ca ændres til kun at være betegnet ved tidsperioderne, altså perioden fra ca ca og perioden ca.1930 ca uden definering af stilart. Ændringen rettes i hele lokalplanen. Samtidig rykkes Åvænget 3, bevaringsværdig, ejendom til tidsperioden ca til ca Forvaltningen indstiller at: Egøjevej 34 indskrives i lokalplanen som bevaringsværdig ejendom. Forvaltningen indstiller at: småsprossede vinduer tilføjes til afsnittet øverst på s. 10. i redegørelsen og at teksten indarbejdes i den endelige lokalplan Forvaltningen indstiller at: Optegningen af å-byggelinien ændres så den følger baglinien af al bebyggelse langs åen i en mere lige linie. Forvaltningen indstiller at: side 12 i lokalplanens redegørelse tilføjes følgende: Udpegning af bevaringsværdige træer i området er gjort efter den overvejelse at det enkelte træ tilfører området noget særligt. Enten ved at have

16 en markant og betydningsfuld placering i forhold til omgivelserne eller at træet i sig selv er flot og harmonisk træ og derfor tilfører området noget særligt. Et træ kan derfor være bevaringsværdigt alene pga. en placering, der fremhæver vejens krumning eller fordi træet er medvirkende til at formidle højder mellem hus, have og vej. Forvaltningen indstiller at 4.1 ændres til: Der må ikke udstykkes grunde i delområde A og B. Dog kan Grundtvigsvej 15 udstykke grund på mindst 700m2. Ingen grunde i lokalplanområdet må sammenlægges. Forvaltningen indstiller at 7.3 ændres til: Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Dog må ejendomme der har en størrelse mellem m2 bebygges med op til 175m2. Forvaltningen indstiller at 7.4 ændres til: Ny bebyggelse må opføres i maks. 1 etage med udnyttelig tagetage og en maks. højde på 8,5 m. Forvaltningen indstiller at 9.2 ændres til: : Forhaver skal fremstå tilplantet eller med græs. Afgrænsning mod vej og naboskel i forhaveareal skal etableres som hæk eller, spredt beplantning i buske og træer. Der må derudover opsættes fast hegn i en højde af max. 1.20m i forhaveareal i skel mod vej og nabo.

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger 1 Birte Schultz- Lorentzen, Hegnsvej 185, 2850 Nærum. Birte Schultz-Lorentzen fremfører, at det er upraktisk og forældet at foreskrive i 7.3, at der skal anvendes trækarme og rammer, ligesom den oprindelige

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade

for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-9407 for området mellem Trykkergang, Store Rådhusgade, Brogade og Bjerggade BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanforslaget omfatter et ældre centerområde med gode muligheder

Læs mere

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner

Den bevarende lokalplan. Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Den bevarende lokalplan Værktøjskassen - redskaber til udarbejdelse af lokalplaner Planloven Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for bl.a. sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder

Læs mere

for et område omkring kirken i Vindinge,

for et område omkring kirken i Vindinge, 1-2.. )..Q Lokalplan nr, 249 for et område omkring kirken i Vindinge, Redegørelse, Indledning: Vindinge 1782. Vindinge landsby bestod oprindelig af både tre- og firlængede gårde og enkelte småhuse, der

Læs mere

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631

Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14-forbud 342631 Pkt.nr. 8 Godkendelse af principper for Lokalplan 218, bevarende lokalplan for Phønixhusene langs Brostykkevej, og varsling af 14forbud 342631 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 4-013 for området ved Vejgård Vandværk Byrådet godkendte den 14. juni 2010 kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By

Lokalplan 320. for et område i Skovshoved By Lokalplan 320 for et område i Skovshoved By ! INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 320 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN

Læs mere

Lokalplan 241- Forslag

Lokalplan 241- Forslag 1 Lokalplan 241- Forslag Genbrugsplads og renseanlæg på Møllevej Marts 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om -

Læs mere

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse

o o o og, Q ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal  ~ ' Ugertøse Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse HVIDEBÆK KOMMUNE o o o og, Q ~,,, /, V' km ~ Q.. ~.~ l:j.;r T ruelsdal " ~ "' \" Ugertøse " Lokalplan 4.3 for et område i Ugerløse Indholdsfortegnelse Redegørelse Planens forhold til anden planlægning:

Læs mere

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE

BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Eskær Mosbjergvej 510, Mosbjerg Nørregade 38, Sindal BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER I HJØRRING KOMMUNE Strandvejen 37, Tornby Astrupvej 652, Astrup Nørregade 27, Hjørring Forord I Hjørring Kommune er godt

Læs mere

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET

MARIELYST KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET KARAKTER OG KVALITET I SOMMERHUSOMRÅDET Marielyst - Karakter og kvalitet i sommerhusområdet er udarbejdet af Guldborgsund Kommune, Stab og Plan i samarbejde med Hasløv & Kjærsgaard, Byplankonsulenter,

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg

Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelsesskema lokalplan 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2010-02 Sommerhusområde ved Dyreborg Sag nr. 01.02.05-P16-11 Høringsperiode: 20. september 2011

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-0007

LOKALPLAN NR. 11-0007 LOKALPLAN NR. 11-0007 Historiecenter Dybbøl Banke SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00 Fax 74 43 49 12 - E-mail raadhus@sonderborg.dk SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2

REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 OPFATTELSER OG OPFORDRINGER VEDRØRENDE REVIDERING AF LOKALPLAN 316.2 SOLRØD STRAND GRUNDEJERFORENING 28. JUNI 2015 1 INDLEDNING Formålet med den nugældende lokalplan 316.2 og tidligere 316 lokalplaner

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,-

VORDINGBORG KOMMUNE. Plejecenter Solvang, Ore LOKALPLAN NR. B - 15.2. Pris kr. 20,- VORDINGBORG KOMMUNE BOR N CHS VEJ E T OLE G O N R Æ E V V E S U N D V E J N Y V E J T JØ R N E J LOKALPLAN NR. B - 15.2 Plejecenter Solvang, Ore Vordingborg april 2002 Pris kr. 20,- Om kommune- og lokalplaner

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune.

AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer m.v. i Vordingborg Kommune. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. august 2014 J.nr.: NMK-33-02167 Ref.: lismb-nmkn AFGØRELSE i sag om dispensation fra lokalplan til udskiftning af vinduer

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation?

Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Hvilke regler gælder for byggeri? Hvad siger tinglysningen og lokalplanerne? Kan jeg få dispensation? Den enkelte grundejer har som udgangspunkt en byggeret, hvis byggeriets omfang antager 'normale' dimensioner.

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan nr. 086-620

Lokalplan nr. 086-620 Lokalplan nr. 086-620 Bolig ved Ribelandevej Tønder TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Marts 2015 2 Indhold VEJLEDNING HVAD ER EN LOKALPLAN?... 4 LÆSEVEJLEDNING... 4 OFFENTLIGGØRELSE AF PLANFORSLAG... 4 INDSIGELSER,

Læs mere

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP

LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP LOKALPLAN 03-033 BOLIGOMRÅDE, STAMMEN 128-142 GISTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING MAJ 2000 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, stier,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård

LOKALPLAN NR. 1.27_345. Tølløse Avlsgård LOKALPLAN NR. 1.27_345 Tølløse Avlsgård Ændring af lokalplan nummer. I forbindelse med Kommunesammenlægningen i 2007 har denne lokalplan sammenfaldende lokalplannummer med andre lokalplaner indenfor Holbæk

Læs mere

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe

Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelsesskema lokalplan 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Indsigelser til forslag til lokalplan nr. 2013-4 Butiksområde v. Ørbækvej, Ringe Sag nr. 01.02.05-P16-50-10 Høringsperiode: 23/4-2013-17/6-2013

Læs mere

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde

LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde LOKALPLAN 3-27 Lovparken og ny bebyggelse nord for Sct. Gertrudsstræde KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 3-27 BOLIGER LANGS SKT. GERTRUDSSTRÆDE OG LOVPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse side Lokalplanens

Læs mere

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse)

Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) Punkt 5. Vestbyen, Poul Paghs Gade/Valdemarsgade, boliger m.m. Kommuneplantillæg 1.026 og lokalplan 1-3-110 (2. forelæggelse) 2014-6829 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej

LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej LOKALPLAN 11.33 for 10 nye rækkehuse ved Porsvej Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune

Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune 8. februar 2016 Sags id.: 15/5503 Endelig vedtagelse af lokalplan 323 Boliger på Stadiongrunden og Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 2025 for Fredericia Kommune Fredericia Byråd har på mødet den 1. februar

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m.

K O M M U N E P L A N. Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 3.011 for ændret anvendelse fra bolig- til erhvervsformål ved Gabriel m.m. Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 94. Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 94 Stenhuggergrunden Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1995 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution

Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Lokalplan nr. 3.20 Område til offentlige formål v. Bredgade, Gandrup; beskyttede boliger og institution Fremlagt fra den 02.01.2003 til den 27.02.2003. Endelig godkendt den 26.03.2003 HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991

HØJER KOMMUNE. Lokalplan 03.49.06. Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 HØJER KOMMUNE Lokalplan 03.49.06 Lejrskole i Emmerlev (Emmerlev gl. skole) Vedtaget: 09.04.1991 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail: raadhuset@hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING

LOKALPLAN NR. 256 A FOR ET BOLIGOM- RÅDE VED GL. AMTSVEJ. INDLEDNING INDLEDNING Gl. Amtsvej er et ældre, blandet område, som med sine mange forskelligartede huse, fremstår som en karakterfyldt villavej. Indenfor området ligger to ubebyggede grunde, matr. nre. 1 dg og 1dh,

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE

BYPLANVEDTÆGT E 4 GLOSTRUP KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT E 4 TILLÆG NR. 5 GLOSTRUP KOMMUNE DEL AF EJBY LANDSBY TILLÆG NR. 5 TIL BYPLANVEDTÆGT NR. E 4 FOR DEL AF EJBY LANDSBY. INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 3 Tillæg

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lyset. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Valby. Bevaring m.v. Boligområde. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 270 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lyset Valby Bevaring m.v. Boligområde KONGSBAK INFORMATIK Juni 1996 Ksbenhavns Kommunes Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN NR. B 51.30.01

LOKALPLAN NR. B 51.30.01 LOKALPLAN NR. B 51.30.01 FOR DØGNINSTITUTION PÅ FRØRUPVEJ 34A ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2002 2 Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. B 51.30.01 Lokalplanens redegørelse. Side Lokalplanens baggrund

Læs mere

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan:

Teknisk Forvaltning foreslår følgende rettelser indarbejdet i den endelige lokalplan: 15. Endelig vedtagelse af Lokalplan 433 og tillæg nr. 17 til Kommuneplan 1988-98 for "Strandhaven": tæt-lav bebyggelse. (Tillægget nu ændret til tillæg nr. 6 til Kommuneplan 1995-2005). 01.02.05 P20/6092

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 6. januar 2009. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 6. januar 2009 Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan nr. 853, bevarende lokalplan for boligområdet Finnebyen, Århus V og Tillæg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup

Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Lokalplan nr. B 05.08.01 Børneinstitution i Neder Vindinge, Kastrup Januar 2013 1 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Ungdomsboliger ved Kildemarksvej LOKALPLAN NR. B-22.1. 20,00 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. B-22.1 Ungdomsboliger ved Kildemarksvej November 2004 20,00 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 134 FOR ET OMRÅDE VED PRÆSTEVÆNGET GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan nr. 134 for

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER

KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7. Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER KOMMUNEPLAN 2009-2021 BIND 7 Kommuneplan 2009-2021 Rammer for Høng planområde RAMMER Indholdsfortegnelse Lokale forhold og rammer introduktion Rammer -Rammer for Høng planområde -Høng by (H1) - rammer

Læs mere

bemærkninger til Lokalplan nr. 319

bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Plangruppens oplæg (slettes ved udsendelse efter byrådsbeslutning) Notat af 07.07.11 Vurdering af indsigelser og bemærkninger til Lokalplan nr. 319 Sommerhusområdet Blakshaven, Ahl ved Ebeltoft Bemærkninger

Læs mere

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag

Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Supplement til Lokalplan nr. 233 - forslag Skovparken Harevænget 2-6 Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område. Lokalplanen kan

Læs mere

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark

Lokalplan 98. Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark Lokalplan 98 Syd for Fugmannsvej ved Dreyersvej og Rungsted Strandvej Rungsted Sundpark INDLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr. 98, er beliggende i villakvarteret ved Strandvejen nord for

Læs mere

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST

LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST LOKALPLAN 2A5-1 BOLIGOMRÅDE NUUSSUAQ VEST NUUP KOMMUNEA FORVALTNINGEN FOR TEKNIK OG MILJØ FEBRUAR 2000 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, stier, veje o.s.v.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej

Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Lokalplan 271 - Boliger ved Baungårdsvej Forslaget til Lokalplan 271 for et boligområde ved Baungårdsvej har været i offentlig høring i perioden 24. marts 2015-19. maj 2015. I perioden er der indkommet

Læs mere

Lokalplantillæg - Ærø Kommune. Klinten og del af Arnekrogen

Lokalplantillæg - Ærø Kommune. Klinten og del af Arnekrogen Lokalplantillæg - Ærø Kommune Klinten og del af Arnekrogen Lokalplantillæg nr. 42-1-1 2015 Offentlighedsperiode Planforslaget var fremlagt i offentlig høring i 8 uger fra tirsdag d. 1. september 2015 til

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

NATURKLAGENÆVNET. 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 12. december 2003 J.nr.: 03-131/700-0012 03-33/700-0064 SKR

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

VEDTAGET. Tillæg 28. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) VEDTAGET Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 28 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.033 for området ved Sankelmarksgade og Bleggårdsgangen Aalborg Byråd godkendte

Læs mere

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede

FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede FORSLAG Høringsperiode 2. december 2014 til 27. januar 2015 Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 103 Område til boligformål på Stolpegården i Strøby Egede Hvad er en lokalplan? En lokalplan kan siges at være

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej

Lokalplan nr. 142. for et område ved Hortensiavej Lokalplan nr. 4 for et område ved Hortensiavej Hvad er en lokalplan? En lokalplan fastsætter regler om bebyggelse og anvendelse af arealer m.v. inden for planens geografiske område. En lokalplan fastlægger

Læs mere

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og

LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og DRAG0R KOMMUNE LOKALPLAN 32 - for et ornrade mellem Falledvej og Kalvebodvej ( Mg5llevang ) LOKALPLANENS BAGGRUND Baggrunden for nærværende lokalplan er et ønske om at ligestille Dragør kommunes 3 kolonihaveområder

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL

LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL STENLØSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.1.23 STENLØSE FOR OMRÅDE VED H.P. HANSENSVEJ TIL FORENINGS- OG BOLIGFORMÅL KOMMUNEPLANTILLÆG NR 5 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 Vedtaget endeligt af Byrådet den 25. august

Læs mere

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6

Erhvervsområde i Tandslet. Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Erhvervsområde i Tandslet Sydals Kommune Lokalplan TA 6 Indledning 1 Sydals Kommune Lokalplan nr. TA 6 For en erhvervsvirksomhed i Tandslet Indledning og redegørelse Hvad er en lokalplan...................

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 4.23. for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 4.23 for Helårsboliger på matr. nre. 8 d og 8 x, Boderne, Hellebæk, Ndr. Strandvej 180, Ålsgårde INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE....3 Eksisterende forhold....3 Lokalplanens formål....3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej

LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej LOKALPLAN 2-19 Tagboliger på Nylandsvej KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 2-19 TAGBOLIGER VED NYLANDSVEJ INDHOLD side Redegørelsen... 3 Forhold til anden planlægning 5 Retsvirkninger... 8 Lokalplanen... 11 Lokalplan

Læs mere

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag.

Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Bilag 3 - Ændringer i det reviderede lokalplanforslag. Redegørelse, Bebyggelse, side 12: Af forslaget fremgår det at: Størrelsen på de arealer, som kan bebygges og bebyggelsernes omfang, er fastlagt for

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig

Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig Lokalplan nr. 93 for en ny boligbebyggelse i Søndervig INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Offentlig fremlæggelse... 1 Lokalplanområdet... 2 Planens formål og indhold... 2

Læs mere

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune)

Lokalplan 012-707. Forslag. Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa. med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) T E K N I K O G M I L J Ø Forslag Lokalplan 012-707 Torv ved Søndergade og Åbyen i Grenaa med Kommuneplantillæg 28 (til Kommuneplan 1998-2010 for Grenaa Kommune) Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa

Læs mere

En rundtur i Lyset på godt og ondt

En rundtur i Lyset på godt og ondt En rundtur i Lyset på godt og ondt Inden for de seneste 5-7 år er der sket en kolossal udvikling i Lyset. Der er blevet solgt rigtig mange huse, og det har blandt andet betydet at nye ejere er gået i gang

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken

Svinninge Kommune. LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Svinninge Kommune LOKALPLAN NR. A301.1 For et område til boligbebyggelse i Kundby syd for kirken Skema til registrering af lokalplaner Ansvarlig myndighed Svinninge Kommune Amtsnummer 030 Kommunenummer

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde

Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde Syddjurs Kommune 29. april 2011 Ansøgning om principiel godkendelse af udstykningsforslag til et nyt sommerhusområde ved Egnsmark. Ejer af ejendommen Palle G. Jensen og EBA Invest Aps Erik Bo Andersen

Læs mere

Nr. Afsender Datofor modtagelse

Nr. Afsender Datofor modtagelse Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 431 for en erhvervsvirksomhed ved Hovedgaden i Løgstrup samt forslag til tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen

Forslag til Lokalplan nr. 73.1. Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen Forslag til Lokalplan nr. 73.1 Udstykning af Bygaden 37 i Landsbyen August 2014 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode... 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger... 3 Klagevejledning...

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg

Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden. Kommuneplantillæg Plan og Gis Dato: 23-05-2014 Sagsnr.: 12/35955 Dok.løbenr.: 144338/14 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Direkte tlf.: 73767277 E-mail: klh@aabenraa.dk Notat. Bemærkninger til foroffentlighed - Cimbriagrunden.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 019

Kommuneplantillæg nr. 019 Kommuneplantillæg nr. 019 Tillæg til Kommuneplan 2009-2021 for Frederikssund Kommune. For nyt rammeområde LE 6.2. Ridecenter i Over Dråby. Kommuneplantillægget er endeligt vedtaget af Frederikssund byråd

Læs mere

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124

Boligområde på Søndermarksvej. Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Boligområde på Søndermarksvej Billund kommune Teknisk Service April 2006 LOKALPLAN NR. 124 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse af området...5 Beskrivelse

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr.

Kommuneplantillæg. Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.B.10 N.R.1 N.R.1. Kort over nye rammer - kommuneplantillæg nr. Kommuneplantillæg Tillæg nr. 13 til Kommuneplan 2009-2021 N.O.3 N.L.1 T.L.1 N.R.1 N.B.10 N.B.2 N.R.1 N.B.1 Kommuneplanrammer Signaturer: N.B.1 Kommuneplan ramme Område der overgår til N.R.1 Kort over nye

Læs mere

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Nyt byhus i 2 etager i Ole Rømers Gade 50, Aarhus C. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 12. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kalkværksvej 10 8100 Aarhus C 1. Resume Der er søgt om tilladelse

Læs mere

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej

for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Lokalplan GL 35.2 for området mellem Sydvestvej, Engtoftevej og Sondre Ringvej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanområdets beliggenhed side 3 Eksisterende forhold side 3 Lokalplanens baggrund

Læs mere

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret

Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret DRAGØR KOMMUNE Lokalplan 61 og kommuneplantillæg 6 - for en ny boligetage på en forretningsejendom i Dragørcentret 1 2 INDHOLD REDEGØRELSE Lokalplanen baggrund side 5 Planens indhold Planens forhold til

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86

FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 FAABORG KOMMUNE Lokalpian 3.86 Boligområde ved Rugagerparken Januar 2001 Lokaiplan nr. 3.86 Indhoidsfortegnelse: Redet~orelse side Lokalpianens baggrund og formål 3 Beskrivelse af lokalpianområdet 3 Lokalpianens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens indhold side 4 Lokalplanens forholdet til anden planlægning side 4 LOKALPLAN H26 1 Lokalplanens afgrænsning

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget

HØJER KOMMUNE. Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 02.12.01 Lejeboliger i Sdr. Sejerslev ved Præstevænget Vedtaget: 08.10.1985 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk E-mail:

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Lokalplan 252- Forslag

Lokalplan 252- Forslag 1 Lokalplan 252- Forslag Selandia Erhvervspark ved Haslevvej INDLEDNING September 2010 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade

K O M M U N E P L A N. Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg 1.024 for Institutionsbælte ved Annebergvej, Saxogade og Sankt Jørgens Gade Aalborg

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere