Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner"

Transkript

1 Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport myndighedskrav - Gennemgang af myndighedskrav med betydning for arealstandard i sygehusbyggeri (bilag til rapport dateret , Arkitektfirmaet C. F. Møller) Lovgivning, bekendtgørelser, vejledninger, gældende bestemmelser mv. Det forudsættes at krav der stilles til bygninger, indretning, installationer og arbejdsmiljø opfyldes. Nedenfor omtales de væsentligste forhold der kan influere på arealbehovet og på b/n-faktor. Tilgængelighed Arbejdsmiljølovgivning Brandforhold Fødevarer Samt Opbevaring af kemikalier og brandfarligt væsker mv. Sikringsrum Tilgængelighed Krav til tilgængelighed fremgår af: BR08, kapitel 3. Bygningers indretning, SBI-anvisning 216, hvor bestemmelser i BR08 forklares nærmere. DS 3028, Tilgængelighed for alle I SBI-216 fastlægges 3 kvalitetsniveauer: Kvalitetsniveau C: Kvalitet svarende til niveau i BR08 Kvalitetsniveau B: Evt. højere kvalitet, svarende til DS 3028, mv. Kvalitetsniveau A: Kvalitet svarende til behovene hos personer med stort plejebehov. Kvalitetsniveau for tilgængelighed influerer på arealstandarder og b/n-faktor for pleje- og behandlingsafsnit, hvor tilgængelighed sikres i h.h.t. Kvalitetsniveau A, samt bygningsafsnit med offentlig adgang, fællesarealer mv., hvor tilgængelighed sikres i h.h.t. Kvalitetsniveau B. Bygningsafsnit med administration mv. skal alene opfylde BR08-krav, d.v.s. Kvalitetsniveau C. Nedenfor beskrives de væsentligste konsekvenser for arealstandarderne. Det bemærkes, at når krav til tilgængelighed opfyldes til h.h.v. Kvalitetsniveau A og B for gange og døre, gælder det normalt, at der ikke bliver yderligere behov for arealer for at opfylde brandkrav i BR08 kapitel 5. Dette skal naturligvis eftervises. Gange (jf BR08, 3.2.2, Fælles adgangsveje) For at opfylde BR08-krav skal gangbredde være min. 1,3m. (Kvalitetsniveau C) For gange i pleje- og behandlingsafsnit er der behov for større bredde. Hvor 2 senge skal kunne passere øges gangbredde til min. ca. 2,4 m. (Særligt, 1

2 funktionsbestemt kvalitetsniveau) I gange, hvor der er hyppigere trafik af gående og hvor 2 kørestole skal kunne passere i modsat retning øges gangbredde til min. 1,8m. (Kvalitetsniveau A) I gange i offentlige arealer, hvor en gående og en kørestolsbruger skal kunne passerer hinanden, øges gangbredde til min. 1,5m. (Kvalitetsniveau B) Døre (jf BR08, 3.2.2, Fælles adgangsveje) For at opfylde BR08-krav skal døre have en fri passagebredde på mindst 0,77m. (Kvalitetsniveau C) Døre i pleje- og behandlingsafsnit: Døre som skal kunne passeres af plejesenge og bredere hjælpemidler skal tilpasses hertil i bredden. Det fri breddemål afhænger af sengetyperne. (Min. kvalitetsniveau A) Opmærksomheden henledes på at plejesenge og hjælpemidler til tunge patienter (over 200kg) kan kræve op til 1,37m fri bredde og dermed brug af to-fløjede døre i alle adgangsveje. For øvrige døre anbefales at der generelt anvendes døre med fri bredde 0,87m for at give plads til betjening af drivringe på manuelle kørestole. (Kvalitetsniveau B) Elevatorer (jf BR08, 3.2.2, Fælles adgangsveje) For at opfylde BR08-krav skal elevatorstole måle min. 1,1 x 1,4m med fri dørbredde 0,8m. (Kvalitetsniveau C) Til sengetransporter i pleje- og behandlingsafsnit skal de indvendige mål på elevatorstole og dørbredde være tilstrækkelige til transport af plejesenge. Elevatorstoles længde og breddemål fastlægges på grundlag af sengemål, eventuelt pladsbehov udfor sengegavle, plads til hjælpemidler og plads til ledsagende personale. Derudover er der behov for ekstra plads til plejesenge og hjælpemidler til tunge patienter. Plejesenge, der er ekstra lange og bredde måler op til 1,1 x 2,4m. (Min. Kvalitetsniveau A eller særligt funktionsbestemt kvalitetsniveau) Personelevatorer i pleje- og behandlingsafsnit samt fællesarealer i øvrigt skal kunne anvendes til el-dreven kørestol, hvorfor elevatorstoles mål og dørbredde skal forøges. (Kvalitetsniveau B) Det bemærkes at elevatorantallet influeres af kapacitetsbehovet for vertikal transport. Toiletter (Jf. BR08, 3,4,4, WC-rum) Der er behov for toiletter til, personale, patienter og udefra kommende som besøgende, leverandører mv. Personaletoiletter Antallet af toiletter skal tilpasses antallet af beskæftigede. Der skal være mindst 1 toilet for hver 15 personer. I toiletantal indgår 1 kørestolstoilet pr. etage og bygningsafsnit til handicappet personale. Herudover kan Arbejdstilsynet påbyde, at der skal indrettes særskilte toiletter p.g.a. arbejdets karakter. Der skal normalt indrettes særskilte toiletforhold til køkkenpersonale. Der henvises i øvrigt til Arbejdsmiljølovgivning, til AT-vejledning A.1.13, nedenfor. Patientbadeværelser Der henvises til Arbejdsmiljølovgivning nedenfor. 2

3 Toiletter til besøgende, leverandører mv. Toiletter i fællesarealer, offentligt tilgængelige bygningsafsnit udføres i h.h.t. krav og arealstandard i BR08 (Kvalitetsniveau C), herunder udføres toiletter for kørestolsbrugere på grundlag af arealstandard i BR08 (Kvalitetsniveau C). Sengestuer Der henvises til Arbejdsmiljølovgivning nedenfor. Arbejdsmiljølovgivning For institutionsbyggeri indeholder arbejdsmiljølovgivningen med tilhørende vejledninger andre krav til funktioner og mål på rum, gangbredder og indretning, der er skærpende i forhold til BR08. Disse krav kan influere på arealbehovet og b/n-faktor. AT-vejledningerne er ikke bindende for virksomhederne, sikkerhedsorganisationerne eller andre, men vejledningerne bygger på lovgivning der er bindende. Krav fra Arbejdstilsynet vil derfor være opfyldt, hvor AT-vejledningerne er fulgt. Lovgivning og vejledninger: Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 med senere ændringer; jf. bekendtgørelse 721 af 22. juni (Jf. bilag 2 til BR08) Bekendtgørelsen giver ikke specifikke krav til arealstandarder. Vejledning om arealstandarder mv. fremgår af AT-vejledningerne. For indretning af arbejdssteder henvises generelt til: AT-vejledning Arbejdsstedets indretning A Arbejdsrum på faste arbejdssteder. I afsnit 3, Arbejdsrummets størrelse, anvises standarder for rumhøjder, gulvarealer og luftrum. Rumhøjde. Rumhøjde skal være mindst 2,5m. Større rumhøjde kræves hvor arbejdsforholdene gør det nødvendigt. Gulvareal Gulvarealet skal normalt være 7m2. Der bør være mindst 110cm bag forkant af arbejdsbord e.l. Luftrum. Normalt er mindstekrav 12m 3 luftrum for hver beskæftiget. En reduktion til 8m 3 kan accepteres, hvis der er mekanisk ventilation. I afsnit 7, Dagslys og 8, Udsyn, stilles en række krav til arbejdsrummet der ikke influerer på arealbehov. I de øvrige afsnit stilles krav til: Udgangsforhold og færdselsveje, Overflader på vægge, lofter og gulve, Kunstig belysning, Støj og akustik, Temperatur, Ventilation, Indeklima Disse krav influerer ikke på arealbehov. 3

4 Ventilation Hvor teknik og føringsveje influerer på arealbehov. Lempelser Der er mulighed for lempelser for rum til lejlighedsvis eller kortvarig anvendelse, herunder lempelse af arbejdsrummets størrelse. AT-vejledning Arbejdsstedets indretning A Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdspladser. I afsnit 3, De enkelte faciliteter, anvises standarder for toiletter, Spisepladser, håndvaske, opbevaring af tøj, omklædningsrum, baderum, rensepladser, hvilepladser og sovepladser. Disse standarder influerer på arealbehov. Toiletter. Jf. Tilgængelighed, toiletter ovenfor. Spisepladser. Der skal indrettes særskilte spisepladser, hvis der er spisepauser under arbejdet. Spisepladser indrettes normalt i særskilte rum. Spiseafdelingen skal være indrettet med vask, kogeindretning og køleskab. Arealbehov mindst 7m2 og mindst 1m2 pr. person, der benytter spiseafdelingen. Der skal være dagslystilgang og udsyn til omgivelserne. Håndvaske. Der skal findes et passende antal håndvaske placeret hensigtsmæssigt i forhold til arbejdet. Ved planlægning heraf kan håndvaske i toiletrum ikke medregnes. For køkkenområder er der krav om håndvaske, der er hensigtsmæssigt placeret og specielt beregnet til håndvask, idet køkkenvaske ikke må anvendes hertil. Opbevaring af tøj. Gangtøj og arbejdstøj skal kunne opbevares forsvarligt i garderobe eller omklædningsrum. Kontorpersonale kan normalt benytte stanggarderobe eller knage i kontor. Omklædningsrum Ved omklædning fra gangtøj til arbejdstøj skal forefindes omklædningsrum, der er adskilt for mænd og kvinder. Der er krav om 1m 2 gulvareal og et aflåseligt garderobeskab for hver ansat samt et passende antal siddepladser. Afstand mellem skabsrækker og til modstående væg mindst 1,2m. Skabsmål mindst B x D x H, 30 x 50 x 170cm for enkeltskabe. Skabsmål mindst B x D x H, 60 x 50 x 170cm for opdelte skabe med separate rum til gang- og arbejdstøj. Hvis arbejdstøj udsættes for forurening med smittefarlige organismer m.v. skal der være to omklædningsrum, der er adskilte, med adgang via baderum. Baderum. Der kan være krav om baderum hvis arbejdet er tilsmudsende m.v. Baderum skal have adgang via omklædningsrum og indrettes med et passende antal håndvaske og mindst 1 brusebad 4

5 pr. 10 personer. Rensepladser. Hvis personlige værnemidler rengøres på stedet, skal der forefindes renseplads. Hvilepladser. Hvis særlige hvilepauser er nødvendige eller påbudt, og når gravide/ammende skal have mulighed for at hvile sig, skal der forefindes hvileplads. Normalt vil en siddeplads i særskilt rum opfylde kravene. Spiseafdelingen kan eventuelt anvises som hvilerum. Sovepladser. Hvis der på arbejdsstedet udføres tjeneste med tilladelse til at sove, skal der indrettes soveplads. Soveplads skal indrettes i et passende rum, der kan aflåses og med passende nærhed til toilet. AT-vejledning Arbejdsstedets indretning A Planlægning af faste arbejdspladsers indretning. Denne vejledning oplyser om arbejdsmiljømæssige krav til planlægning af faste arbejdspladsers indretning. Særlige krav til arbejdsmiljø, der kan influere på arealbehov og dermed på b/n-faktor, omtales ovenfor, jf. AT-Vejledning A.1.11 og A For bygningsafsnit med plejekrævende patienter henvises i øvrigt til: AT-vejledning D.3.3 af juni Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer. For sengestuer og badeværelser henviser vejledningen til : AT-cirkulæreskrivelse nr Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende. I cirkulæreskrivelsen henvises til: Publikation: Indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende m.fl. ISBN nr fra 1997, udarbejdet i et samarbejde mellem Bygge- og Boligstyrelsen, Socialministeriet, Arbejdstilsynet, m.fl. Vejle Amt har udarbejdet 2 publikationer i 2003 med retningslinier: Den gode sengestue Retningslinier for indretning af sengestuer til plejekrævende patienter på sygehuse. Det gode badeværelse Retningslinier for indretning af sengestuer til lejekrævende patienter på sygehuse. Forflytning og løft i sengestuer: I AT-vejledning for forflytning og løft er der 2 eksempler på arealforbrug til plejesenge. Arealbehov ved forflytning og løft af fra en plejeseng med mobillift kan opfyldes indenfor min. L x B 3,75 x 3,1m, med nettoareal på min. 11,6m 2. Dette areal dækker alene arealbehov ved forflytning og løft. Der er ikke afsat plads til håndvask, garderobeskab og løst inventar. Arealbehov ved forflytning og løft af fra en plejeseng med loftlift er min. mål L x B 3,5 x 3,1m, med nettoareal på min.10,9m2. En plejeseng med mål 1,0 x 2,2m er lagt til grund for arealberegningen. 5

6 Såfremt der skal være plads til senge der er ekstra lange og bredde, med mål op til 1,1 x 2,4m, øges arealbehovet til 12,7m 2 ved brug af mobillift og 11,9m 2 ved brug af loftlift. Sengestue Eksempel med loftlift Arealbehov ved forflytning (10,9m2) Sengestue Eksempel med mobillift Arealbehov ved forflytning (11,6m2) Den gode sengestue 6

7 I publikationen Den gode sengestue indgår eksempler på 1-sengsstuer og 2-sengsstuer. 1-sengsstuer er illustreret med 3 indretningsforslag med nettoareal fra 18 20,5m 2. 2-sengsstuer er illustreret med 3 indretningsforslag med nettoareal 33 33,8m2. Plejesengen; der er plads til senge med mål op til 1,1 x 2,4m. Døren til sengestuen har fri bredde 1,3m til sengetransporter. Dør er 2-fløjet med daglig åbning 0,9m til kørestolsbrugere. 2-sengsstue Forslag 1 fra Vejle Amt (33m 2 ) 2-sengsstue Forslag 2 fra Vejle Amt (33,5m2) Med almindelig håndvask 2-sengsstue Forslag 2a fra Vejle Amt (33,8m2) Med patienthåndvask ; (0,3m2 tillæg) 7

8 1-sengsstue Forslag 3 fra Vejle Amt (18,8m2) Med almindelig håndvask 1-sengsstue Forslag 3a fra Vejle Amt (20,5m2) Med patienthåndvask ; (1,7m2 tillæg) 1-sengsstue Forslag 4 fra Vejle Amt (18m 2 ) Forflytning og løft i badeværelser: I AT-vejledning for forflytning og løft i badeværelser er der 3 eksempler på badeværelser, der er egnede til kørestolsbrugere og den plejekrævende patient med 2 hjælpere. Det 4. eksempel har begrænset anvendelse. Eksempel 1 har mål min. L x B 2,64 x 2,4m, med nettoareal på min. 6,3m2 ved brug af mobillift. Toilet er rykket 10cm frem for at lette forflytning. Eksempel 2 har mål min. L x B 2,64 x 2,15m, med nettoareal på min. 5,7m 2 ved brug af loftlift. Toilet er rykket 10cm frem for at lette forflytning. Eksempel 3 har mål min. L x B 2,54 x 2,25m, med nettoareal på min. 5,7m 2 ved brug af mobillift. Toilet er ikke rykket frem. Eksempel 4 har mål min. L x B 2,00 x 2,4m, med nettoareal på min. 4,8m2 ved brug af loftllift. Toilet er ikke rykket frem. Dette eksempel har begrænset anvendelse i forhold til patienternes funktionsniveau. 8

9 I eksemplerne vises arealbehov ved forflytning og løft med grøn farve. Disponering af plads til løst inventar som rullebord, snavsetøjsvogn, mv. er ikke vist, bortset fra restarealer uden grøn farve. Eksempel 1, med mobillift (6,3m2) Eksempel 2 med loftlift (5,7m2) Eksempel 3, med mobillift (5,7m2) Eksempel 4 med loftlift (4,8m2) Det gode badeværelse 9

10 I publikationen Det gode badeværelse indgår 2 eksempler på badeværelser. Det ene har mål 3,05 x 3,05m, med areal 9,3m 2. Det andet har mål 2,5 x 4,05m, med areal 10,1m2. Areal er større i dette eksempel grundet den langstrakte form. Toilet er rykket frem i begge forslag. Løst inventar som rullebord, snavsetøjsvogn, mv. indgår i disponering. Døren til badeværelset har fri åbning 0,9m til kørestolsbrugere. Forslag fra Vejle Amt (10,1m 2 ) Forslag fra Vejle Amt (9,3m 2 ) r med bruseleje / badekar. Hvor der er behov for badekar indrettes særligt badeværelse. Badekar skal være tilgængeligt fra begge sider, med 0,75m fri bredde på den ene side og 1,75m på den anden for den plejekrævende patient med 2 hjælpere. Brandforhold Brandforhold behandles i h.h.t. BR08 samt BEK 174 og 212. Forskrifterne i BR08 fremgår af kapitel 5. I BR08 er fastlagt særlige krav til senge- og behandlingsafsnit, hvoraf krav til flugtvejs- og redningsforhold kan influere på bruttoareal. Gange og døre i flugtveje skal dimensioneres til sikker og betryggende evakuering af sengeliggende patienter til sikkert område. 10

11 Det bemærkes, at når krav til tilgængelighed opfyldes til h.h.v. Kvalitetsniveau A og B for gange og døre, gælder det normalt, at der ikke bliver yderligere behov for arealer for at opfylde brandkrav i BR08 kapitel 5. Dette skal naturligvis eftervises. Forskrifter for brandværnsforanstaltninger fremgår af BEK 174 og BEK 212. BEK 174 af Bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet om brandværnsforanstaltninger i hoteller, plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler mv. Behandlings- og sengeafsnit behandles i h.h.t. BEK 212. BEK 212 af Bekendtgørelse fra Forsvarsministeriet om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler m.v. Det vurderes at bekendtgørelse 174 og 212 ikke har arealmæssige konsekvenser når krav til tilgængelighed opfyldes til h.h.v. Kvalitetsniveau A og B. Dette skal naturligvis eftervises. Fødevarer Forhold vedrørende toiletter og håndvaske er omtalt ovenfor. Det skal undersøges i hvert tilfælde hvilke krav Fødevarestyrelsen stiller til lokaler, hvor der tilberedes, behandles eller forarbejdes fødevarer, krav ved transport, og krav der stilles til spiselokaler o.l. Lovgivning mv. fremgår af: EF-forordning nr. 852/2004 BEK nr. 788 af Bekendtgørelse fra Fødevareministeriets om fødevarehygiejne (Fødevareforordningen) Publikation fra fødevarestyrelsen fra 2007, Om indretning af restauranter mv. Opbevaring af kemikalier og brandfarlige væsker mv. Der kan være behov for rum til opbevaring af gasflasker, brandfarlige væsker og kemikalier. Der henvises til de relevante bekendtgørelser fra Justitsministeriets, herunder BEK nr. 161 af 26. april 1985 for brandfarlige væsker. Sikringsrum Det skal undersøges i hvert tilfælde om kommunalbestyrelsen stiller krav om indretning af sikringsrum. I givet fald skal anvendelse til sygehusformål tænkes ind i arealudnyttelsen. LBK nr, 732 af Forsvarsministeriets bekendtgørelse af lov om beskyttelsesrum. 11

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1.5 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder 1 Generelt 1 Findes velfærdsfaciliteterne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13. Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.13 Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.11 af november 1995 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café

Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café KEN nr 9423 af 01/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 21. november 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900012-11 Senere ændringer

Læs mere

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver

Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Fysiske rammer, plads og indretning for svært overvægtige personer 1 Lone Sigbrand, arkitekt MAA, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Hvad er tilgængelighed?

Hvad er tilgængelighed? Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 15 2970 Hørsholm +45 4586 5533 www.sbi.dk Lars S. Pedersen, Arkitekt MAA, Tilgængelighedsrådgiver

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det gode badeværelse

Det gode badeværelse Det gode badeværelse RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF BADEVÆRELSER TIL PLEJEKRÆVENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSENE F O R O R D : På sygehusene skal der løbende ske en udvikling og tilpasning af bygningerne,

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen.

Svar: De forhold, der spørges til, er ikke specifikt kontraktreguleret, da de allerede er reguleret via lovgivningen. Center for Økonomi Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Telefon 48 20 50 00 EAN-nr: 5798001686235 CVR/SE-nr.: 29 19 06 23 Dato: 10. juli 2014 Spørgsmål nr.: 122 Dato: 10. juni 2014 Stillet

Læs mere

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe

MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3. Bygningsreglement 2015 (med Bygningers indretning 01.01.2016) MØLLER & ROSENØRN Byggerådgivning Logistik Arkitektgruppe 3.1 Generelt 3.2 Adgangsforhold / Tilgængelighed 3.3 Boliger 3.4 Andre bygninger

Læs mere

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis

Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Tilgængelighed en oplevelse af teori i praksis Lone Sigbrand, arkitekt maa, rådgiver Afdelingen for by, bolig og ejendom, SBi Aalborg Universitet www.sbi.dk Program Tilgængelighedsbegreber Handicapgruppers

Læs mere

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)

Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42) Page 1 of 23 Bygningsreglementet (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00/0/42)» 3. Bygningers indretning (http://www.ebst.dk/bygningsreglementet.dk/br10_00_id49/0/42) 3. Bygningers indretning

Læs mere

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen Dato

Aarhus Projektnr Ref. SIE/Simon Enevoldsen  Dato 1. Administrative bestemmelser xx BR15 01.01.2016 UNDERSØGES 2. Bebyggelsesregulerende bestemmelser BR15 01.01.2016 2.1 Generelt Beregning af bebyggelsesregulerende forhold BR15 2.1 Kapitel 2 s gyldighed

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi.

Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet. Afd. for By, Bolig og Ejendom. Dr. Neergaardsvej 152970. Hørsholm+45 4586 5533. www.sbi. Statens Byggeforskningsinstitut, SBiAalborg Universitet Afd. for By, Bolig og Ejendom Dr. Neergaardsvej 152970 Hørsholm+45 4586 5533 www.sbi.dk Hvad er tilgængelighed? Begrebet er tæt forbundet med Design

Læs mere

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ

11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 11. BØRNEHAVEN FLORAVEJ Floravej 1, 6000 Kolding Børnehaven er beliggende i den sydøstlige del af Kolding by. Institutionen er

Læs mere

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE

65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 65. BØRNEHAVEN SCT. HEDVIGSØSTRENE Sct. Michaelsgade 10, 6000 Kolding Institutionen er beliggende i den vestlige del af Kolding

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler

installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer, inventar, maskiner og tekniske hjælpemidler samt rengøring Lærerværelset Er lokalets areal passende i forhold til antallet af brugere, dvs.

Læs mere

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010

Bliv opdateret på arbejdsmiljøet. Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 Bliv opdateret på arbejdsmiljøet Tandlæge Adi Løie Tandlæge MPH Marianne Uhre 2010 1 Når Arbejdstilsynet kommer Ved en screeningen i dag lægges der vægt på alle væsentlige arbejdsmiljøforhold. Der lægges

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, 1- sengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) Brendstrupgårdsvej 100 8200 Århus

Læs mere

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap

Høringssvar vedrørende BR10 Vedr. mangler i Bygningsreglementet (BR) I forhold til FN-konvention om rettigheder for personer med handicap Center for Byg og Bos høringspostkasse: hoeringbb@ebst.dk. Kopi til min@kemin.dk Lykke Friis, Klima- og energiminister og minister for ligestilling min@oem.dk Brian Mikkelsen, Økonomi- og erhvervsminister

Læs mere

Når sengestuen lever op til pjecens retningslinier, er der tale om Den gode sengestue.

Når sengestuen lever op til pjecens retningslinier, er der tale om Den gode sengestue. Den gode sengestue RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF SENGESTUER TIL PLEJEKRÆVENDE PATIENTER PÅ SYGEHUSENE F O R O R D : På sygehusene skal der løbende ske en udvikling og tilpasning af bygningerne, så de

Læs mere

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Hjemkundskab APV - Fase 1 Skema 10 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, Fleksibel ensengsstue med bad/toilet Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Det Nye Universitetshospital i Århus Brendstrupgårdsvej 100 8200

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse af om nogle af de ejendomme

Læs mere

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som ****

* ** *** **** ***** Samme krav som * Samme krav som ** Samme krav som *** Samme krav som **** 1. GENERELT & UDENOMSAREALER 1.1. FORORD Vandrerhjemmet skal fremtræde indbydende i forhold til stjerneklassificering. Vandrerhjemmet kan benyttes til de til enhver tid gældende formål, som fremgår af

Læs mere

Indretning af arbejdssteder i jordbruget

Indretning af arbejdssteder i jordbruget Indretning af arbejdssteder i jordbruget KOLOFON Udgiver: GLS-A Agro Food Park 13 8200 Aarhus N T 87 40 34 00 E info@gls-a.dk www.gls-a.dk Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N T 8740

Læs mere

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning

Rum/arbejdsområde: Problemet Ja Nej Bemærkninger. Arbejdsstedets indretning 1 of 12 Arbejdsstedets indretning Er størrelsen på de enkelte arbejdsrum tilpasset produktionen? Er der tilstrækkelig plads til, at medarbejderne kan arbejde uden hindringer Er der tilstrækkelig plads

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

Arbejdspladsens indretning og inventar

Arbejdspladsens indretning og inventar 1.4 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdspladsens indretning og inventar Overordnet om indretning og inventar 1 1 Er arbejdspladsen

Læs mere

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN

2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 2.2 BØRNEHAVEN MÆLKEBØTTEN W. Kiørboesvej 3, 6000 Kolding Institutionen der er beliggende i Kolding by er normeret til 40 børnehavepladser,

Læs mere

42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE

42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 42. SDR. BJERT MENIGHEDSBØRNEHAVE Engdraget 2, 6091 Sdr. Bjert Menighedsbørnehaven er beliggende i Sdr. Bjert i den sydøstlige

Læs mere

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL

RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL RIBE AMTS HJÆLPEMIDDELCENTRAL HØGEVEJ 11-6705 ESBJERG Ø - TLF. 75 14 25 11 Indholdsfortegnelse Forord................................................................................. 5 Indledning..............................................................................

Læs mere

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger

Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger Forhåndstilkendegivelser ved nybyggeri og større ombygninger At-cirkulæreskrivelse CIR-15-1 Arbejdsmiljøemne: Bygherrer, udbydere mv. Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 21. september 1998 Senest

Læs mere

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand

Lærerarbejdspladser. Temakursus 2013. v. Amalie Ferdinand Lærerarbejdspladser Temakursus 2013 v. Amalie Ferdinand Overskrifter Proces til indretning af arbejdspladser Krav til arbejdspladser Krav på pauser? Hjemmearbejdspladser APV Samarbejde mellem TR og AMR

Læs mere

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN

23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 23. MENIGHEDSBØRNEHAVEN Gl. Kongevej 48, 6000 Kolding Menighedsbørnehaven er beliggende i den nordlige del af Kolding by. Institutionen

Læs mere

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Billedkunstlokale APV - Fase 1 Skema 2 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalet placeret med udgangsdøre til evt. parkeringsplads eller lign.? Hvis nej, er der så vareelevator eller ladvogne/rulleborde?

Læs mere

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER

KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER KLASSIFIKATIONSKRITERIER FOR HORESTAs MEDLEMSHOTELLER (6. udgave - gældende fra 1. juli 2009) Fastlagt af Klassifikationsnævnet den 16. juni 2008 HOTEL, RESTAURANT & TURISTERHVERVET Gyldighed Nærværende

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater

Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med og opdræt af hunde samt hundepensioner og hundeinternater BEK nr 1466 af 12/12/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2006-5401-0032 Senere ændringer til forskriften BEK nr 993 af 06/10/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *)

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *) Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning *) Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 1 februar 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD

11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 11.4 DAGINSTITUTIONEN PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Petersbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding.

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering SFO Lellinge. Hovedhus Klublænge Aktivitetshus. Situationsplan Hovedhus Klublænge Aktivitetshus Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Psykiatri, 1-sengsstue med bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Region Hovedstadens Psykiatri Kristineberg 3 2100 København Ø. Region Hovedstaden

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011

Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Nyhedsbrev nr. 9/ 2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i oktober måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

Skolebibliotek APV - Fase 1- Skema 18 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Findes depot i umiddelbar nærhed? Findes depot i samme niveau?

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve 1) BEK nr 35 af 11/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen. j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt

Lov om arbejdsmiljø... 1 Sag nr. 1... 1. Påbud om at håndtere skotøjsæsker sikkerheds- og sundhedsmæssigt Nyhedsbrev nr. 11/2011 Arbejdsmiljøklagenævnet har i december måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres helhed i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse

Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Eksempler på rumindretning i nye sygehuse Somatik, en-sengsstue med eget bad Titel, adresse, region Byggeri, art og størrelse Sygehus Lillebælt, Kolding Skovvangen 2-8 6000 Kolding Region Syddanmark Der

Læs mere

Få god og sikker hverdag

Få god og sikker hverdag Få god og sikker hverdag Arbejdsmiljø/formål med workshop Fokus på det nære arbejdsmiljø Hvem påvirker Hvad kan du selv gøre Fokus på arbejdsmiljø mindst hver 3.de år ved APV Påvirker arbejdsmiljø: Lovgivning

Læs mere

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3

Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Ekstraordinært referat af Økonomiudvalgets møde den 24.03.2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3 Tilstedeværende: Flemming Christensen (C) formand Marie Stærke (A) udvalgsmedlem Mette Jorsø (V) udvalgsmedlem Niels

Læs mere

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme

Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Registrering af tilgængelighed til offentligt tilgængelige kommunale ejendomme Rudersdal Kommune 2014 Registrant Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen Navn Anders Klarskov/Torben Wilhelmsen E-mail Registrering

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Uddannelsestilbud på DBI Uddannelsestilbud på DBI DFPB Side1 Brandteknisk diplomuddannelse CFPA The European Confederation of Fire Protection Associations Kursus 2004 (5 x 3 dage) Modul 1. Modul 2. Modul 3. Modul 4. Modul 5. Passiv

Læs mere

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal.

Arealforholdene for de børnevendte arealer er i overensstemmelse med de i kommissoriet opstillede nøgletal. 6.4 IDRÆTSBØRNEHAVEN Ambolten 6B, 6000 Kolding Idrætsbørnehaven er på egen matrikel ved Kolding Hallerne i den sydlige del af Kolding By, og hører administrativt under Daginstitutionen Tved beskrevet i

Læs mere

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme:

Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Assens Kommune Bygnings- og indeklimaanalyse af følgende ejendomme: Centralforvaltningen i Assens Miljø & Natur i Aarup Social & Sundhed i Tommerup Børn & Kultur i Vissenbjerg 09.05.2007 Assens Kommune

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM. Hjemmearbejdspladser BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM Hjemmearbejdspladser INDHOLD 3 EGNEDE OPGAVER 3 ARBEJDSMILJØ NÅR MAN ARBEJDER HJEMME 5 KRAV TIL INDRETNING ARBEJDSBORD STOL BELYSNING BÆRBAR PC PRINTER SKÆRMBRILLER

Læs mere

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1)

Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) 11 01 137 Emne: Lov om arbejdsmiljø April 2001 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 Side 1 Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning 1) I medfør af 20 stk. 2, 43, 44, 73,

Læs mere

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle

Sunde Boliger i en Sund By. Boligen for alle Sunde Boliger i en Sund By Boligen for alle Indholdsfortegnelse: FORORD... 3 INDLEDNING... 4 BOLIGENS INDRETNING M.V... 4 4.3. ADGANGS- OG TILKØRSELSFORHOLD... 5 4.3.1. REKREATIVE UDEAREALER... 6 4.3.2.

Læs mere

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe

Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser med aftalt vip til 40 samt en vuggestuegruppe Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 59. ØDIS BØRNEHAVE Ødis Byvej 3, 6580 Vamdrup Børnehaven er beliggende i Ødis by. Institutionen er normeret til 37 heldags børnehavepladser

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr

Definitioner. SafeExIT a/s, Herstedøstervej 19, DK 2600 Glostrup. Tel Cvr-nr Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker I medfør af 33, stk. 2, og 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven,

Læs mere

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger

Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomistaben NOTAT 26-09-2011 Bilag 7. De Københavnske Ældreråds bud på krav til fremtidens plejeboliger Indledning de lovgivningsmæssige rammer Alle plejeboliger i Danmark opføres

Læs mere

Sammenfattende vurdering

Sammenfattende vurdering Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 37. PETERSBJERGGÅRD Petersbjerggård 30, 6000 Kolding Peterbjerggård er beliggende i den nordlige del af Kolding. Institutionen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994

At-VEJLEDNING. Indretning af arbejdssteder. A.0.2 April Erstatter At-meddelelse nr af juni 1994 At-VEJLEDNING A.0.2 April 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.00.1 af juni 1994 Indretning af arbejdssteder 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold,

EDB -lokaler APV Fase 1 Skema 5 2002 Ja Nej Årsag, vurdering af behov for ændringer og øvrige bemærkninger Lokalet, herunder størrelsesforhold, Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Egå Gymnasium. Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet. 25.08.2008 Case: Egå Gymnasium Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/8 Egå Gymnasium Århus Amts ønsker og krav til tilgængelighed var beskrevet i Byggeprogrammet.

Læs mere

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk

Åboulevarden 70 8000 Århus C Telefon 86 12 26 11 Telefax 86 12 41 16 www.sj.dk Analyse af arealstandarder for sygehusbyggeri Danske Regioner Delrapport teknikarealer Analyse af arealstandarder for tekniske anlæg, Udarbejdet af Søren Jensen, rådgivende ingeniører (bilag til rapport

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE I CHAMPIGNONGARTNERIER Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Udgiver: BAR Jord til Bord, www.barjordtilbord.dk Oktober 2002 Tegninger: Jesper Hummeluhr ISBN-Nr. 87-91073-06-5

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Kontor Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod

Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Kendelse af 8. maj 2015 i faglig voldgift FV2015.0032: Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for Virksomheden Arne Mose Hansen, CVR-nr. 84654418 (chefkonsulent

Læs mere

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING

TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN TILGÆNGELIGE BOLIGER INDRETNING SBI-ANVISNING 249 1. UDGAVE 2015 Tilgængelige boliger indretning Lone Sigbrand Philip Henrik Jensen SBi-anvisning

Læs mere

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN

5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 5.1 BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE

13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2014-2021 Bind III 13.1 DAGINSTITUTIONEN FIRKLØVERET - ENGLØKKE Engløkke 5-7, 6091 Sdr. Bjert Institutionen er opdelt i to afdelinger beliggende på

Læs mere

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte

Pladsfordelingsplaner. Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Pladsfordelingsplaner Vejledning om udformning af pladsfordelingsplaner til forsamlingslokaler og telte Oktober 2017 Indhold 1. Regelgrundlaget... 2 2. Indholdet af en pladsfordelingsplan... 2 3. Udseende

Læs mere

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1)

Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde 1) BEK nr 1516 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20100045510 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13. Gravearbejde At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.13 Gravearbejde Januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

RKB 12 Nordfløjen Change request

RKB 12 Nordfløjen Change request konsekvens for den efterfølgende drift 1.0 Bygningsafsnit indrettes /apteres eller bygges ikke. 1.1 Kontorer som råhus. Nettoarealer udgør samlet 3.516 kvm. jf. arealskema. Der kan være et mindre arealtillæg

Læs mere

At-VEJLEDNING. Faste arbejdssteders indretning. A.1.9 Marts Erstatter At-meddelelse nr Juni 1996

At-VEJLEDNING. Faste arbejdssteders indretning. A.1.9 Marts Erstatter At-meddelelse nr Juni 1996 At-VEJLEDNING A.1.9 Marts 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.1 Juni 1996 Faste arbejdssteders indretning 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Restauranter og barer

Restauranter og barer Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Restauranter og barer Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal

Beredskab. Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Beredskab Vejledning om Brug af Forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Vejledning om Brug af forsamlingslokaler og udfærdigelse af Driftsjournal Furesø Kommune 1. udgave 1/2013 2 Furesø Kommune

Læs mere

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner

Vejledning om. Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner Vejledning om Flugtvejsplaner Etageplaner Pladsfordelingsplaner Inventaropstillingsplaner Belægningsplaner 1. udgave april 2010 Hvorfor skal der laves flugtvejsplaner? Flugtvejsplaner, etageplaner, pladsfordelingsplaner,

Læs mere

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark

Side 1 Maj 2009 Center for Kommunikation og Hjælpemidler i Region Syddanmark Center for Kommunikation og Hjælpemidler (CKHM) er et regionalt videnscenter for handicappede borgere og personale i kommunerne og på regionens institutioner. Centrets indsatsområder omfatter kompenserende

Læs mere

31. BØRNEHUSET LUNDERSKOV AFD. SKRÆNTEN

31. BØRNEHUSET LUNDERSKOV AFD. SKRÆNTEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 31. BØRNEHUSET LUNDERSKOV AFD. SKRÆNTEN Reinholdts Bakke 27c, 6640 Lunderskov Institutionen er beliggende i Lunderskov By og opdelt

Læs mere

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling

22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling 22.2 BØRNEHUSET VED ÅEN - Vuggestueafdeling Engstien 5, 6000 Kolding Børnehuset Ved Åen er beliggende i Kolding by og består af en børnehaveafdeling og en vuggestueafdeling. Institutionen er normeret til

Læs mere

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1

Klasselokale nr: APV - Fase 1 Skema 1 Lokalet, herunder størrelsesforhold, materialer, installationer og rengøring Er lokalets areal passsende i forhold til antallet af brugere? Er der plads nok til at udføre arbejdet på en hensigtsmæssig

Læs mere

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede

BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede BR08 og SBi 216 om udearealer fokus på synshandicappede Annette Bredmose, ingeniør M.IDA, tilgængelighedskonsulent, rådgiver By, bolig og ejendom Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Alborg Universitet,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner

Driftsmæssige forskrifter. for. Daginstitutioner Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner STATENS BRANDINSPEKTION 1. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december

Læs mere

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

KONTOR. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til KONTOR Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er virksomhedens

Læs mere

Midlertidig overnatning

Midlertidig overnatning Thisted Brandvæsen Midlertidig overnatning Retningslinier Midlertidig overnatning: Bygninger, som ikke er indrettet til hotel eller anden overnatningsvirksomhed, kan i kortere tidsrum anvendes til indkvartering.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel

Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel Nyhedsbrev nr. 08/ 2010 Arbejdsmiljøklagenævnet har i august måned truffet følgende afgørelser af almen eller principiel interesse. Afgørelserne vil i deres helhed blive lagt i Retsinformation, og afgørelserne

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Døgninstitutioner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere