REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI"

Transkript

1 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen København den 22. februar F-repræsentanter: Vagn Schmidt John Krøier Jensen Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager (tilforordnet) Afbud: Allan Borgwardt Schmidt (formand), 3F René Damgaard, DI Brigitte Pudor Gullev, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI Torsdag den 19. februar 2015 kl Hos Tradium, Blommevej 40, 8930 Randers NØ TEMA: ERHVERVSUDDANNELSESREFORMEN OPSUMMERING AF DAGSORDEN Program Kl : Udvalgsmøde Kl : Frokost Kl : Rundvisning i værkstedet for overfladebehandleruddannelsen Kl : Rundvisning på praktikcenter 1. Indledning 2. Meddelelser 3. TEMA: ERHVERVSUDDANNELSESREFORMEN A. Ny uddannelsesbekendtgørelse B. Ny uddannelsesordning C. Praktikcenter pr. 1. august Udvikling af EUD uddannelsen A. Virksomhedsforlagt projektopgave i uddannelsens skoledel 5. Udvikling af AMU uddannelserne A. Nye kurser B. AMU kursuspakker til ledige C. AMU analyse D. Garantikurser 6. Markedsføring af IOP overfladebehandler 7. Statistik A. Praktikpladsstatistik B. AMU statistik 8. Nyt fra LUU 9. Handlingsplan Næste møde 11. Eventuelt Side 1 af 10

2 1. Indledning 1. Indledning A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Referat af møde d. 11. december 2014 er lagt på hjemmesiden, se her Fra referatet er der følgende opfølgningspunkter: A. Godkendelse af referat (beslutningspunkt) Dagsorden godkendes. Næstformanden oplyser, at Rene Damgaard udtræder af udvalget, og at man er i gang med at finde en ny DI-repræsentant. 1. Markedsføring af kernepakker På sidste møde blev det besluttet, at sekretariatet skulle få IF til at undersøge, hvorvidt jobcentrenes vejledningsprogram spor tager højde for IF jobpakker til ledige arbejde. Endvidere blev det besluttet, at det skulle undersøges, om jobcentre yder vejledning om hvilke uddannelsespakker som passer til bestemte virksomheder. Behandles under punkt 5.B. B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) B. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) Godkendes. 2. Meddelelser (orienteringspunkt) 2. Meddelelser (orienteringspunkt) A. Formandskabet A. Formandskabet Organisationerne har meget fokus på den nye EUV (erhvervsuddannelse for voksne). Der ligger et stort arbejde i at kommunikere de nye regler til virksomheder og medarbejdere. IU er i gang med at udvikle en EUD portal, der skal gøre det lettere for den enkelte at få overblik over, hvilke formelle kompetencer man har og, om de giver merit til en erhvervsuddannelse. Herudover har organisationerne fokus på at skaffe praktikpladser til de unge og øge deres motivation for at tage en erhvervsuddannelse. B. Udvalgets medlemmer B. Udvalgets medlemmer Benny Vinther Jensen oplever, at cirkulationen blandt de ledige er større, flere kommer i beskæftigelse. Jan Lærke oplever, at der er stor aktivitet i branchen, primært fordi nedgangen i oliesektoren bruges til at få de store olieboreplatforme renoveret på land. Vagn Schmidt oplever god aktivitet hos de lokale overfladebehandlervirksomheder. C. Skolerne C. Skolerne Tradium Nyt grundforløb startes op snart, næsten alle har uddannelsesaftale. Skolen har mange meritafklaringer af Side 2 af 10

3 D. Sekretariatet voksne. Der er meget lidt aktivitet på AMU delen. Skolen har ikke gjort så meget for at opprioritere AMU, fokus er på EUD reformen. AMU Vest Oplever travlhed på AMU delen. Skolen ser frem til at få 5 ugers skoleforløb på grundforløbet, frem for de 3 uger, der er i dag. Skolen har som noget nyt ISO certificeret nogle metalliseringsoperatører hos en virksomhed, der er underleverandør til Mærsk. Det betyder, at underleverandøren fremadrettet lever op til Mærsks krav om, at metalliseringsoperatører skal være ISO certificeret. Det er helt nyt, at denne certificering kan foretages af en dansk skole. Fagbladet Industriel overfladebehandling vil omtale den nye mulighed for certificering i næste nummer. ISO standarden kræver, at metalliseringsoperatørerne skal re-certificeres hvert 3. år, så der forventes også aktivitet på dette område fremadrettet. D. Sekretariatet Sekretariatet oplyser, at Danmarks Evalueringsinstitut pt har stort fokus på erhvervsuddannelserne. Der er i den forbindelse udgivet to rapporter, som kan være af udvalgets interesse. Det drejer sig om følgende rapporter: Merit og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne. En spørgeskemaundersøgelse Fra ufaglært til faglært. Hvad har betydning for ufaglærtes orientering mod at blive faglærte? Begge rapporter kan findes på EVA s hjemmeside 3. TEMA: EUD REFORMEN (beslutningspunkt) 3. TEMA: EUD REFORMEN (beslutningspunkt) A. Ny uddannelsesbekendtgørelse (orienteringspunkt) B. Ny uddannelsesbekendtgørelse (orienteringspunkt) Ministeriet har haft kommentarer til bekendtgørelsen. Det er ministeriets holdning, at der skal skæres i alt 3 uger af skoleperioden for voksne for at leve op til kravet om 10% afkortning. Derfor er der i bekendtgørelsen nu blevet skrevet ind, at der skæres to skoleuger på trin 1 og én skoleuge på trin 2. Endvidere har ministeriet vejledt i forhold til at foretage ændringer i beskrivelse af standardmeritter i bilaget. Der er på den baggrund foretaget følgende ændringer: Punktet tages til efterretning. Side 3 af 10

4 Fjernelse af kombinationsmeritter (AMU kurser +erhvervserfaring) Tilføjelse af ny merit for de to nye ekspert kurser inden for forbehandling- og pulver. Disse giver tilsammen 1 uges merit på skoledelen af uddannelsens trin 1 Ministeriet roste udvalgets arbejde med at lave standardmeritter til andre erhvervsuddannelser. B. Ny uddannelsesordning (beslutningspunkt) B. Ny uddannelsesordning (beslutningspunkt) Sekretariatet har udarbejdet udkast til ny uddannelsesordning. Der skal beskrives uddannelsesordning for de unge og voksne over 25 år. Udkastet er vedlagt i bilag 1. I udkastet til uddannelsesordningen er lavet følgende ændringer Grundfaget Læring, Kommunikation og Samarbejde udgår og det foreslås at fagets målpinde i stedet integreret i de uddannelsesspecifikke fag på trin 1 Valgfag forhøjet fra 1 til 2 uger på trin 1 Nye praktikmål Beskrivelse af det udgåede fag Kommunikation, Læring og Samarbejde er vedlagt i bilag 2 Det indstilles, at udvalget drøfter det i bilag 1 beskrevne forslag til uddannelsesordning, herunder sekretariatets forslag til ændringer, som fremgår af kommentarsporet i dokumentet. C. Praktikcenter pr. 1. august 2015 (orienteringspunkt) Ministeriet har den 19. december indkaldt ansøgninger til at blive godkendt som praktikcenter på de uddannelser, som er efter reformen er kommet på positivlisten. Ansøgningsfristen var den 6. februar Udvalget er orienteret om, at Tradium han ansøgt om at blive praktikcenter for overfladebehandleruddannelsen. På mødet vil Tradium redegøre for, hvordan de har tænkt sig at gribe opgaven som praktikcenter for overfladebehandleruddannelsen an. Til udvalgets orientering er EVA s evaluering af Tradiums nuværende praktikcenter vedlagt i bilag 3 Skolerne oplyser, at valgfagene i dag bruges til at styrke uddannelsens kernefaglighed. Skolerne er positive over for en model, hvor antallet af valgfagsuger øges fra en til to uger på trin 1. Det vil give skolerne mulighed for at udbyde truck kursus til eleverne, alternativt at tilbyde tysk eller en særlig projektopgave inden for overfladebehandling. Der er tilslutning til, at kompetencemålene for grundfaget læring, kommunikation og samarbejde integreres i de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på trin 1, uden at den samlede uddannelsestid til at nå målene forhøjes. Det vurderes, at det nye mere fagligt rettede GF2 vil løfte elevernes kompetencer også inden for læring, kommunikation og samarbejde så meget, at de vil have brug for mindre undervisningstid i dette fag på hovedforløbet. Det besluttes, at der i uddannelsesordningen fremadrettet indgår to ugers valgfag på trin 1 og en uges valgfag på trin 2. Valgfagene vil udgå for EUV elever. Øvrige elever kan bruge valgfagene til overfladefaglige projektopgaver eller tilegnelse af specifikke kompetencer inden for f.eks. tysk, truck og kran kørsel mv. Fremadrettet vil skolerne få et klarere opdrag om, at en bestemt mængde elever skal gennemføre uddannelsen med fag på højere niveau. Skolen vil typisk indstille en elev til et fag på højere niveau, når eleven har gennemført grundforløb 2 og dele af den 1. praktikperiode. Først der vil der være tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne vurdere elevens egnethed i forhold til at tage fag på højere niveau. Det drøftes, om eleven har tilstrækkeligt med motivation til at vælge fag på højere niveau, når dette ikke i sig selv forbedrer deres videreuddannelsesperspektiv. Side 4 af 10

5 Der er enighed om, at det vil være godt, hvis der blev startet en dialog med de videregående uddannelser om, hvilke kompetencer erhvervsuddannelseselever særligt skal have, for at få merit på de videregående uddannelser. Det aftales, at sekretariatet går i gang med denne dialog. Dette med henblik på en yderligere drøftelse i udvalget om, hvordan overfladebehandleren kan få et stærkere videreuddannelsesperspektiv. Det aftales, at skolerne tager et ekstra kvalitetstjek på de nuværende fag beskrevet på højere niveau i uddannelsesordningen. Endvidere vil sekretariatet få indholdet af fagene på højere niveau kvalitetssikret hos udvalgsmedlem Brigitte Pudor Gullev. C. Praktikcenter pr. 1. august 2015 (orienteringspunkt) Skolen oplyser, at man har ansøgt om at blive praktikcenter for overfladebehandleruddannelsen på en lidt anderledes måde. Skolen forventer, at der vil være 1-3 skolepraktikelever på overfladebehandleruddannelsen årligt. Dette er ikke nok til at etablere værkstedsfaciliteter med tilhørende skolepraktikinstruktører på skolen. I stedet vil man satse på at få eleverne ud i virksomhedsforlagt undervisning og korte uddannelsesaftaler enten med eller uden et skoleophold. Skolens mål er, at alle elever kommer så meget i virksomhedspraktik som muligt, selvom de bliver SKP elever. 4. Udvikling af EUD uddannelsen 4. Udvikling af EUD uddannelsen A. Virksomhedsforlag projektopgave i uddannelsens skoledel (beslutningspunktpunkt) A. Virksomhedsforlagt projektopgave i uddannelsens skoledel (beslutningspunkt) Sekretariatet har modtaget forslag fra Tradium vedr. at henlægge en del af skoledelen til virksomheden for at give eleven mulighed for at løse et projekt i en virksomhedsnær kontekst. Tradium har foreslået følgende model: I de sidste to skoleuger på hovedforløb 2 får eleven en opgave og to emner af skolen, som eleven tager med hjem i virksomheden. I virksomheden skal eleven løse projektopgaven med tilhørende beskrivelser, dokumentationer osv. Undervejs i forløbet vil skolen besøge eleven, og eleven har mulighed for at være på skolen og skrive sin afrapportering af projektet. Eleven vil skulle møde på skolen i slutningen af forløbet og modtage en evaluering af sit projekt. Det er meningen, at virksom- Skolen oplyser, at den nye projektopgave forventes at kunne give en tættere kobling/synenergi mellem skole -og praktikdelen af uddannelsen. Skolen forestiller sig, at det vil være frivilligt for virksomhederne, om eleven skal løse projektopgaven på virksomheden eller ej. Der er også den mulighed, at eleven laver selve opgaven på virksomheden og laver dokumentationsdelen på skolen. Grundet de ændringer, som er vedtaget i den nye uddannelsesordning (jf. punkt 3B), vil det være mest hensigtsmæssigt at lægge projektopgaven i den ene uges valgfag, som er vedtaget ligger på trin 2. Det skal være muligt for eleven at lave projektopgaven både på avanceret niveau og ekspertniveau. Side 5 af 10

6 heden ikke må benytte eleven som produktionsmedarbejder i de to uger, som eleven har til at løse opgaven og aflevere rapport om projektet. På udvalgsmødet mødet vil Tradium uddybe de tanker som ligger i forslaget. Herunder, hvorledes skolen vil sikre, at kvaliteten i denne form for undervisning er den samme som ved almindelig undervisning/projektarbejde på skolen. Udvalget støtter, at forslaget om projektopgaven afprøves på Tradium. AMU Vest oplyser, at de vil afvente erfaringerne fra Tradium, inden de sætter noget lignede i gang. Det indstilles, at udvalget, på baggrund af skolens oplæg, træffer beslutning om, hvorvidt der skal indføres den foreslåede praktikopgave på uddannelsens hovedforløb Udvikling af AMU uddannelserne 4. Udvikling af AMU uddannelserne A. Nye kurser(orienteringspunkt) A. Nye kurser (orienteringspunkt) Sekretariatet har fået godkendt de to nye kurser ind for avanceret forbehandling og pulverlakering. Kurserne har været igennem en sproglig bearbejdning i henhold til ministeriets nye retningslinjer for sprog og opsætning. De godkendte kurser er vedlagt i bilag 4. Kurserne er endnu ikke udbudt. Tradium oplyser, at de nye ekspert-kurser vil blive udbudt første gang i december Det noteres, at det er vigtigt, at organisationerne får tilsendt skolens markedsføringsmateriale omkring kurset i god tid, så dette kan distribueres i relevante netværk. AMU Vest har oplyst, at der ikke er behov for at udvikle særlige kurser i forhold til robot og automatisering ved industriel overfladebehandling. Udviklingsarbejdet er således sat i bero. AMU Vest oplyser, at de fleste producenter af konstruktioner selv programmerer evt. maleprogrammer til robotter. Det betyder, at der ikke stilles krav om, at operatøren skal kunne programmere. Derfor er der ikke behov for at udvikle særlige robotkurser til overfladebehandlere. B. AMU kursuspakker til ledige (orienteringspunkt) B. AMU kursuspakker til ledige (orienteringspunkt) På sidste udvalgsmøde blev det drøftet, hvilke 1-2 kernepakker udvalget gerne vil markedsføre særligt. Det blev besluttet, at det er de to nye AMU kursuspakker til ledige som vil blive markedsført særligt. IU udgiver snart en brochure, hvor alle AMU pakker til ledige inden for industriens område bliver synliggjort. Afsnittet omkring kursuspakkerne inden for overfladebehandling er allerede på plads og er vedlagt i bilag 5. Det aftales, at sekretariatet udsender link til den nye pjece med oversigt over industriens AMU kursuspakker til ledige. Alle pakkerne kan også ses på amukurs.dk AMU Vest oplyser, at AMU pakken for overfladebehandling af konstruktioner har været i udbud, og der er stor tilslutning. Det er både ledige og folk i arbejde, der deltager på forløbet. Side 6 af 10

7 Sekretariatet har undersøgt jobcentrenes vejledningspraksis. Halvdelen af jobcentrene har licens til det itbaserede vejledningsværktøj Jobspor. Dette vejledningsredskab er udviklet til brug på jobcentre, hos andre aktører, i revalideringscentre, a-kasser, på daghøjskoler og alle andre steder, hvor man beskæftiger sig med borgernes mobilitet på arbejdsmarkedet. I jobspor kan borgeren få matchet sine interesser og kompetencer med relevante job ved at besvare en række spørgsmål, som fører til en prioriteret jobliste, eller kan ved at forholde en række fotoserier af jobsituationer, afklare sig i forhold til jobområder med tilhørende job. Begge afklaringsforløb giver mulighed for at læse nærmere om de enkelte job, får link til ledige stillinger i jobnet og jobindex, og få information om helbredskrav til jobbene samt få indblik i beskæftigelsessituationen vedr. link til AMB (arbejdsmarkedsbalancen). IU er ved at udvikle en ny funktion på amukurs.dk, så brugere af amukurs.dk kan få overblik over sine erhvervede kompetencer og mulige efteruddannelsesmuligheder, herunder relevante AMU pakker. Den nye funktion udvikles i samarbejde med bl.a. jobcentre, og IU vil i den forbindelse afklare, hvorledes jobcentrenes egne afklaringsredskaber som jobspor spiller sammen med de afklaringsredskaber, som er i gang med at blive udviklet på amukurs.dk. C. AMU analyse (orienteringspunkt) Sekretariatet er i dialog med konsulentvirksomheden Alumbra omkring udførelse af den analyse, som udvalget har fået bevilliget penge til på årets AMU bevilling. Der arbejdes på at finde en model, hvor Hans Jørgen Eriksen, der har sæde i begge uddannelsens LUU er indgår som ressourceperson i projektet. Det forventes, at projektet går i gang i april I projektet undersøges om følgende udviklingstendenser påvirker kompetencebehovet i branchen: Tradium vurderer, at det af pædagogiske årsager ikke er muligt at udbyde pakken samtidig med, at der gennemføres grundforløb for EUD elever, hvilket der gøres i efteråret Derfor vil pakken ikke blive udbudt i år. Udvalget finder det beklageligt, at Tradium ikke har mulighed for at udbyde AMU pakken i overfladebehandling af komponenter. Det betyder, at ledige som ønsker en intro til netop komponentbranchen er afskåret fra at opkvalificere sig inden for netop dette fagområde. Udvalgets næstformand oplyser, at amukurs.dk får en ny funktionalitet, hvor brugerne kan tilføje de kurser som de gerne vil på til mappen mine favoritkurser. Ved at lægge kurset i mappen signalerer man, at man gerne vil på det pågældende kursus. Skolen vil, når der er tilstrækkeligt mange som har lagt kurset i favoritmappen, blive adviseret om tilslutning og blive anmodet om at lave et udbud. Endvidere vil dem som har tilføjet kurset i deres favoritmappe få mail om udbud. Det er forhåbningen, at denne funktion kan sikre, at uddannelsessøgende ikke bliver afskåret fra relevante AMU pakker/kurser. Tradium meddeler, at man vil være interesseret i at udbyde AMU kurser/amu pakker, såfremt der er mere end syv som har tilkendegivet interesse over for amukurs.dk Dette finder udvalget positivt. C. AMU analyse (orienteringspunkt) Punktet tages til efterretning. Udfasning af chrom i som følge af nye miljøkrav. Nye overfladebehandlingsløsninger til maritime produkter, f.eks. brug af pulverlakeringer på kompositdele til havvindmøller Indførelse af ny standard for industriel overfladebehandling af aluminium (GBS standard) Ny robot- og automatiseringsteknologi Side 7 af 10

8 Nye teknologier i forhold til struktureringer af overflader Nye arbejdsorganiske metoder i overfladebehandlingsproduktioner D. Garantikurser (drøftelsespunkt) D. Garantikurser (drøftelsespunkt) På sidste udvalgsmøde oplyste AMU Vest, at man planlægger at udbyde den nye AMU pakke til ledige inden for konstruktionsområdet. Udbuddet skal ske i marts Skolen oplyser, at det ikke er et problem at have garantiudbud på netop denne pakke, da efterspørgslen er stor. Skolerne oplyser, at flere af områdets AMU kurser bliver udbudt med garanti i foråret De to nye ekspert kurser inden for kemisk forbehandling og pulverlakering vil blive udbudt med garanti i december På mødet vil begge skoler også orientere om hidtidige erfaringer med garantiudbud og planer omkring garantikurser fremadrettet. Det indstilles, at udvalget på baggrund af skolernes oplæg drøfter, om der er behov for at iværksætte yderligere initiativer i forhold til garantiudbud, f.eks. yderlig markedsføring. 6. Markedsføring af IOP overfladebehandler (drøftelsespunkt) 6.Markedsføring af IOP overfladebehandler (drøftelsespunkt) På sidste møde blev det besluttet, at der skulle tilkobles yderligere et AMU mål til industrioperatøruddannelsen for at gøre denne attraktiv for virksomheder, som arbejder med overfladebehandling. Det drejer sig om følgende AMU mål: Kemisk forbehandling på industrianlæg Sekretariatet har afklaret rollefordelingen omkring markedsføring af IOP overfladebehandler med udviklingsudvalget for industrioperatør. Det er UU IOP s holdning, at særlige profiler skal markedsføres af den pågældende branche. Det betyder, at det er UU overfladebehandling, som skal beslutte en evt. markedsføringsstrategi for det nye tilbud om industrioperatør med profil inden for overfladebehandling. Det indstilles, at udvalget drøfter ideer til, hvorledes opgaven med at markedsføres den nye IOP overfladebehandler gribes an. Endvidere indstilles det, at udvalget drøfter, hvilke virksomheder den nye IOP overfladebehandler vil være relevant for. Det har tidligere været nævnt at uddannelsen særligt vil være relevant Det besluttes, at udvalgets medlemmer sender besked til sekretariatet om virksomheder, som man kender og vurderer vil være relevante i forhold til den nye IOP med overfladebehandlingsprofil at sekretariatet trækker en liste, der viser, hvor mange af de nuværende overfladebehandlervirksomheder, der også er godkendt til industrioperatøruddannelsen. at sekretariatet trækker liste over alle virksomheder, som er godkendte til industrioperatøruddannelsen, inden for de brancheområder der er relevante for overfladebehandling De udtrukne lister vil danne baggrund for udvalgets videre drøftelser omkring markedsføringsstrategi. Det foreslås, at sekretariatet også udsender et spørgeskema til relevante industrioperatørvirksomheder med spørgsmål omkring deres behov for den nye IOP overfladebehandler. Sekretariatet vil arbejde videre med disse input sammen med formandskabet. Side 8 af 10

9 for møbel, køkken og lagerreolproducenter. Spørgsmålet er, om der er flere brancher, for hvem uddannelsen kan være relevant. 7. Statistik (orienteringspunkt) A. Praktikpladsstatistik A. Praktikpladsstatistik Aktuel statistik for indgåede og igangværende uddannelsesaftaler fremgår af følgende tabel: Udvalget er tilfredse med den positive udvikling i antallet af praktikaftaler. (PRK) Indg. aftaler i perioden Ordinære uddannelsesaftaler Restudd.aft. (eft. ord. prakt./prakt. i udlandet) (PRK) Igangv. aftaler ult. perioden Total Ordinære uddannelsesaftaler Total Bemærk: Statistikken for 2014 er til og med november Data for december er endnu ikke offentliggjort grundet ekstraordinært valideringsmæssigt arbejde. B. AMU statistik B. AMU statistik Udviklingen i AMU aktiviteten opgjort i antal kursister i de sidste 4 år (til og med 3. kvartal 2014) fremgår af følgende tabel: Det noteres, at der er er en positiv udvikling i AMU aktiviteten inden for konstruktionsområdet. Airless og pneumatisk malingspåføring Automatisk pulverlakering 21 Fristråleblæsning af stålkonstruktioner Kemisk forbehandling på industrianlæg Kvalitetskontrol - stålkonstruktioners overflade Manuel pulverlakering Manuel pulverpåføring for operatører Mekanisk forbehandling af stålkonstruktioner Metallisering af stålkonstruktioner Opbygning af malingssystemer efter specifikation Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater Side 9 af 10

10 Pulverlakering - materialer og processer Vådlakering for operatører Total Nyt fra LUU (orienteringspunkt) 8. Nyt fra LUU (orienteringspunkt) Medlemmer af LUU kan under dette punkt orientere om de punkter fra LUU møderne, som har relevans for udviklingsudvalget. LUU Tradium Udvalget har snakket meget om strukturen fremadrettet efter den nye EUD reform. Skolen vil primært satse på indtag direkte på GF2. Skolen har stor succes med at skaffe elever, hvilket blandt andet tilskrives, at skolen er meget aktiv i de lokale mesterskaber for 8. klasser, også inden for overfladebehandling. Skolen har også god kontakt til de lokale UU vejledere, som har fået øjnene op for bl.a. overfladebehandleruddannelsen. LUU AMU Vest Har fået to nye medlemmer. Der er kommet ny formand, der har gode kontakter i branchen. Der er også kommet ny næstformand, en yngre medarbejder i en lokal virksomhed. Der satses på fire årlige møder, hvoraf ét af møderne bliver et fælles LUU møde med bestyrelsen på AMU Vest. 9. Handlingsplan 2015 (beslutningspunkt) 9. Handlingsplan 2015 (beslutningspunkt) Sekretariatet har på baggrund af udvalgets beslutninger og IF s indsatsområder udarbejdet forslag til handlingsplan for Forslag til handlingsplan er vedlagt i bilag 6. Udvalget ønsker, at arbejdet med markedsføring af IOP overfladebehandler tilføjes til handlingsplanen. Det indstilles, at udvalget drøfter det fremlagte forslag med henblik på godkendelse af endelig handlingsplan for Næste møde (orienteringspunkt) 10. Næste møde (orienteringspunkt) Næste møde afholdes den 6. maj på AMU Vest. Mødekalender er vedlagt i bilag Eventuelt 11. Eventuelt Der spørges om det er muligt at niveau-dele AMU beviser. Svaret er nej. Side 10 af 10

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 31.august 2010 Deltagere på mødet: LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Oluf Lauritsen (DI) Poul Viggo Fisher (AMU Vest) Hans Hansen

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 26.oktober 2015 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) * Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri)* Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Erling Hybschmann

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI. Tirsdag den 22. februar 2011 kl. 10.00 13.00 DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Rene Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Afbud: Niels Henning Jørgensen, DI Benny Vinter Jensen, 3F Poul Viggo Fischer, AMU Vest

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

København den 22.september 2011

København den 22.september 2011 København den 22.september 2011 LUU AMU Vest Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) LUU Tradium Erhverv Vagn Smidt (3F Byg) ** Niels Ove Pedersen (Tradium) Benny Madsen (Tradium)

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 488 af 21/04/2015 om uddannelsen til

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give

Tom Brandt. Tirsdag den 29. november 2016 kl Hos Velux, Nordre Ringvej 13, Thyregod, 7323 Give København den 13. december 2016 CSH DI-repræsentanter: Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Vagn Schmidt Tom Brandt Benny Vinther Jensen Elise Andsager Afbud:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 30.januar 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Jan Nørskov

Læs mere

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen Henrik Vejen Kristensen REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Afbud: Brigitte Pudor Gullev, DI René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Lærke, Dansk Byggeri John Krøier Jensen, 3F Allan Borgwardt Schmidt,

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Brigitte Pudor Gullev Afbud Jan Lærke, Dansk Byggeri Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Elise Andsager, 3F Benny Vinther Jensen René Damgaard,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 13. april 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Dansk

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Uddannelsesordning for uddannelsen til Overfladebehandler Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

København den 21. februar 2013

København den 21. februar 2013 København den 21. februar 2013 Arbejdstagersiden Kaj Andersen, formand Lone Gade Nielsen (afbud) Morten Søndergård Arbejdsgiversiden Gitte Frid, næstformand Kirsten Hjøllund Karen Jensen Indkaldelse til:

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Formål og opdeling. Varighed

Formål og opdeling. Varighed BILAG 1 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen [Overfladebehandler] I medfør af 4, stk. 2, i lov om erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. [x] af [x]. [x-måned] 2014, og til dels efter vedkommende

Læs mere

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu?

IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? IF indsatsområder 2013 hvor er vi nu? SWOT- Hvad fandt vi ud af i 2012? A Styrker - Relevante kurser - amukurs.dk - LUU og UU medlemmer = fagligt netværk i brancherne Svagheder - UU ernes sammensætning:

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 10.oktober 2012 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen Lausten (3F Byg) Poul Viggo Fischer (AMU Vest) Afbud: Oluf Lauritsen (DI) Peter Skærbæk (DI)

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 494 af /04/015 om erhvervsuddannelsen til

Læs mere

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde

Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og Hytek 12.00-12.30 Frokost 12.30-15.00 Udvalgsmøde SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 5. FEBRUAR KL. 10.00-CA.15.00 PÅ AMU NORDJYLLAND SOFIEVEJ 61, 9100 AALBORG Plan for dagen: Kl. 10.00-12.00 Møde med AMU Nordjylland og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1

Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Referat fra mødet i Skole-Praktik forum, trin 1 tirsdag, den 25. august 2015 kl. 9.00 12.00 på Social & SundhedsSkolen, Herning, i mødelokale 1 Til stede: Afbud fra: Referent: Herning Kommune: Bente Schleicher

Læs mere

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser Til medlemmerne i det lokale uddannelsesudvalg - Fødevarer, jordbrug og oplevelser GRUPPE Det lokale uddannelsesudvalg Fødevarer, jordbrug og oplevelser MØDE Referat fra møde i det lokale uddannelsesudvalg

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri Jan Nørskov Jørgensen, Tradium Erhverv REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke København den 23. september 2011 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

IF indsatsområder 2014

IF indsatsområder 2014 IF indsatsområder 2014 Forord 20. december 2013 Vi har valgt, at der i 2014 skal arbejdes videre med de strategiske spor som blev lagt ud allerede i 2013. Sporene blev lagt ud fra de strategiske analyser,

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN

OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN OVERFLADE BEHANDLER UDDANNELSEN HVAD ER EN OVERFLADEBEHANDLER? S om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

Ivan Bak REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 25.februar 2013 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen René Damgaard Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Jesper Juul Sørensen Tilforordnede: Poul Viggo Fischer, AMU Vest Anette

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2

Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Bliv dus med de nye uddannelsesbekendtgørelser vol. 2 Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis September 2015 Oplæg af Chefkonsulent Anne Nyegaard, Industriens Uddannelser Program for workshop

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F.

Referat fra mødet i LUU den 30.09.15, kl. 09.00 12.00, i lokale 228 på SOSU Nykøbing F., Vestensborg Allé 78, 4800 Nyk. F. Tilstede: Karen Hansen, Pia Lindquist Nielsen, Christina Graungaard, Birgit Hansen, Birte Engen, Lise Rasmussen, Jørgen Lücking Houmøller, Anne Bjerregaard, Kirsten Velschow, Hanne Stilling Referent: Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

overflade behandler uddannelsen

overflade behandler uddannelsen overflade behandler uddannelsen Hvad er en overfladebehandler? s om overfladebehandler laver du overflader til stegepander, skibe, møbler, brillestel, smykker og mange andre ting, som bruges af alle mennesker

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen

Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Social-og sundhedsuddannelsen trin 1 og 2 efter EUD-reformen Ny opbygning af uddannelsen: Grundforløb 1, grundforløb 2, hovedforløb trin 1 og trin 2 Elevgrupper: Grundforløb 1: 12 ugers erhvervsfag, 8

Læs mere

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet.

Sekretariatet foreslår, at man sætter 15 ekstra uddannelsesaftaler som måltal for projektet. BILAG 1 17. september 2014 Notat csh Et fælles AUB projekt for overfladebehandleruddannelsen I det følgende præsenteres oplæg til et AUB projekt, som skal skabe flere praktikaftaler på overfladebehandleruddannelsen.

Læs mere

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse

Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Galvano (Overfladebehandling) Resultat af spørgeskemaundersøgelse Gennemført i perioden august september 2008 af udviklingsudvalg for overfladebehandling 1 Kort om undersøgelsen: Spørgeskemaet blev udsendt

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet

Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Referat af REUs Møde nr. 90 Fredag den 10. oktober 2014 Afholdt i Undervisningsministeriet Ad dagsordenens pkt. 1 Godkendelse af dagsorden og referat af rådets møde nr. 89 den 19. september 2014. Formanden

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler

Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler 1. Ikrafttrædelsesdato: [1.maj 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til overfladebehandler Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til overfladebehandler.

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9

RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9 Kbh. 5. maj 2011 JBN RESUME FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR SVEJSE- STØBERI- OG SKIBSBYGNINGSINDUSTRI AFHOLDT DEN 14. APRIL 2011 KL. 9.00 BLADT INDUSTRIES, NØRREDYBET 1, AALBORG ØST Ved mødet deltog: Claus

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Næstformand Aage K. Feddersen Johnny Wichmann Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette Rosendal Sørensen, TEKO (VIA EUD) Kim von Bülow, CPH West Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014)

Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) BILAG 1 Uddrag fra bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (bek.nr. 1010 af 22/09/2014) 88. Den skole, hvor eleven skal optages, undersøger ved modtagelsen af uddannelsesaftalen, om den er fuldstændigt udfyldt

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører

Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen

Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Uddannelsesordning for plastmageruddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang produktion

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00. i sekretariatet MEJERIFAGETS FÆLLESUDVALG R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg tirsdag den 22. april 2008 kl. 10.00 i sekretariatet Der forelå afbud fra Vagn Henriksen og Jens Ingvardsen. Mødets dagsorden

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere