AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1"

Transkript

1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti tager udgangspunkt i, at der skal udstedes garantier for bilaterale lån, og ikke rammegarantier for et obligationsprogram eller lignende. 1

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND DEFINITIONER BETINGELSER FOR GARANTISTILLELSE GARANTIPROVISION REGRES OG SUBROGATION RENTER OG OMKOSTNINGER ERKLÆRINGER FORPLIGTELSER MISLIGHOLDELSE VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER ØVRIGE BESTEMMELSER LOVVALG OG VÆRNETING Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Oversigt over statsgarantier, som garanten efter instituttets ansøgning har accepteret at udstede på visse supplerende vilkår Udkast til anmodning om udstedelse af Garanti Udkast til Garanti Udkast til ny ansøgning Udkast til Garantens godkendelse af ny ansøgning 2

3 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI Denne aftale ( Aftalen ) er indgået den [*]. [*] 2010 mellem: (1) Finansiel Stabilitet A/S, CVR-nr , på statens vegne som garant Amaliegade 3-5, København K ("Garanten") og (2) [*] som rekvirent [adresse] ("Instituttet") 1. BAGGRUND 1.1 I henhold til 16 a i Loven (som defineret nedenfor) er der etableret en ordning, hvorefter Garanten kan indgå aftale om ydelse af individuel statsgaranti for eksisterende og ny ikke - efterstillet, usikret gæld med en løbetid på op til 3 år. Der kan endvidere stilles garanti for et SDO-udstedende / SDO- og/eller SDRO-udstedende instituts, herunder Danmarks Skibskredit A/S's optagelse af gæld til brug for at opfylde krav om at stille supplerende sikkerhedsstillelse (junior covered bonds). Ordningen omfatter lån, der udstedes senest den 31. december Denne Aftale indeholder de generelle vilkår for ydelse af individuel statsgaranti for Instituttets forpligtelser i henhold til Loven på baggrund af den ansøgning om statsgaranti, som Instituttet har indgivet ("Ansøgningen"). Garanten har imødekommet Ansøgningen om individuel statsgaranti for de forpligtelser og på de supplerende vilkår, der fremgår af bilag 1. Garanten har i den forbindelse givet Instituttet et garantitilsagn på DKK [*]. På den baggrund kan Instituttet anmode om udstedelse af statsgarantier for de forpligtelser og på de supplerende vilkår, der fremgår af bilag 1, jf. bilag 2 (anmodning om Garanti). Udstedte garantier vil have et indhold svarende til bilag 3. Bilag 4 indeholder udkast til Instituttets ansøgning om ændring eller forlængelse af denne Aftale. Bilag 5 indeholder udkast til Garantens godkendelse af en ny ansøgning. I det omfang Garanten godkender ansøgningen, vil Garanten fremsende et revideret bilag 1 med supplerende vilkår, eller parterne kan indgå en revideret Aftale. 1.3 På denne baggrund har Garanten og Instituttet indgået denne Aftale på de vilkår, der fremgår af Loven, Bekendtgørelsen og denne Aftale 3

4 2. DEFINITIONER 2.1 Følgende definitioner anvendes i denne Aftale: "Bankdag" betyder en hverdag, hvor pengeinstitutter er åbne for forretning i København. "Bekendtgørelsen" betyder den i medfør af Loven udstedte bekendtgørelse nr. 231 af 26. marts 2009 om ansøgning om individuel statsgaranti efter lov om finansiel stabilitet som ændret ved bekendtgørelse nr. 792 af 17. august 2009 (med eventuelle senere ændringer). "CHF" betyder schweiziske franc. "DKK" betyder danske kroner. "EUR" betyder euro, den fælles valuta i de 16 EU-lande, der udgør euro-zonen. "FIL" betyder lovbekendtgørelse nr. 793 om finansiel virksomhed af 20. august 2009 (med eventuelle senere ændringer) samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. "Finansielle Forpligtelser" betyder gæld optaget med det formål at finansiere Instituttets drift eller aktiver, herunder: a) pengelån (herunder indlån); b) obligationer og tilsvarende finansielle instrumenter; c) acceptkreditter og vekselkreditter; d) indløselige præference aktier; e) finansiel leasing; f) factoring arrangementer, herunder salg af fordringer med regres; g) hedging eller andre derivat transaktioner; h) enhver anden transaktion, der har samme formål eller samme effekt som lån; eller i) garantier, indeståelser eller tilsvarende tilsikringer for nogen tredjemands finansielle gældsforpligtelser. "Garanterede Forpligtelser" betyder Lån, for hvilke der er udstedt Garantier. "Garantierne" betyder den eller de garantier, der er udstedt i henhold til denne Aftale i den form, som fremgår af bilag 3. "Garantitilsagn" har den betydning, som er angivet i afsnit

5 "GBP" betyder britiske pund. "JPY" betyder japanske yen. "Loven" betyder lovbekendtgørelse nr. 875 af 15. september 2009 om finansiel stabilitet som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009 og lov nr af 16. december 2009 (med eventuelle senere ændringer). "Lånedokumentationen" betyder en behørigt underskrevet endelig låneaftale med bilag, herunder betalingsagentaftale fremsendt i forbindelse med en anmodning, jf. bilag 2. "Lånet" betyder lån, der ydes under Lånedokumentationen. Hvis lånet udstedes i form af obligationer, omfatter Lånet også Instituttets eventuelle egenbeholdning af obligationer. "Lånevilkårene" betyder de generelle vilkår for bilaterale lån, som Instituttet har fremlagt i forbindelse med Ansøgningen. "Misligholdelsestilfælde" betyder enhver af de begivenheder, der er nævnt i afsnit 9.1. "NOK" betyder norske kroner. "Potentielt Misligholdelsestilfælde" betyder en hændelse eller tilstand, der efter afgivelse af meddelelse, udløb af tidsmæssig periode og/eller konstatering af væsentlighed, vil udgøre et Misligholdelsestilfælde. "SEK" betyder svenske kroner. "USD" betyder US dollar. 3. BETINGELSER FOR GARANTISTILLELSE 3.1 Garantistillelse. Garanten forpligter sig til at udstede Garantierne på de vilkår og betingelser, der fremgår af denne Aftale, herunder bilag Garantitilsagn. Den samlede maksimale ramme i DKK for udstedelse af Garantier i medfør af denne Aftale fremgår af bilag 1, afsnit II, pkt GARANTIPROVISION 4.1 Årlig garantiprovision. I overensstemmelse med Loven og Bekendtgørelsen skal Instituttet betale en årlig garantiprovision for udstedelse af Garantierne, der beregnes på grundlag af Bekendtgørelsens bestemmelser herom. Garantiprovisionens størrelse og betaling er fastsat nærmere i bilag 1. 5

6 4.2 Efterregulering. Hvis den betalte garantiprovision, jf. afsnit 4.1, ikke svarer til den faktisk skyldige garantiprovision i henhold til den endelige opgørelse af de Garanterede Forpligtelser for en given periode, kan efterregulering ske i forbindelse med efterfølgende opkrævninger. 5. REGRES OG SUBROGATION 5.1 Udbetaling. Garanten er berettiget og forpligtet til at udbetale under en Garanti, når vilkårene herfor i Garantien er opfyldt. Garanten er ikke forpligtet til at indhente Instituttets samtykke, før der udbetales under en Garanti, og Instituttet kan ikke gøre et ansvar gældende over for Garanten på baggrund af, at Garanten har indfriet et krav under en Garanti eller ikke har indfriet et krav under en Garanti, medmindre Garanten har udvist fortsæt eller grov uagtsomhed. 5.2 Regres. Garanten har fuld regres mod Instituttet for enhver udbetaling under en Garanti, og Instituttet skal på anfordring skadesløsholde Garanten for ethvert beløb som denne har betalt under en Garanti med tillæg af den rente, der fremgår af Lånedokumentationen fra tidspunktet for Garantens udbetaling under en Garanti til betaling sker. Et påkrav om indfrielse af Garantens regreskrav skal indeholde en betalingsfrist på mindst 2 Bankdage. 5.3 Valuta. Garantens regreskrav indfries i samme valuta som det indfriede krav. Garanten har dog ret til at få indfriet regreskravet i DKK, selvom det indfriede krav er i en anden valuta, hvis Garanten afgiver meddelelse herom til Instituttet senest Bankdagen efter dagen for udbetalingen under Garantien. Hvis Garanten ønsker at få indfriet sit regreskrav i DKK, omregnes regreskravet til DKK på grundlag af den valutakurs, der på dagen for udbetalingen under Garantien er fastsat af Nationalbanken og offentliggøres på Nationalbankens hjemmeside, ca. kl Subrogation. Ved Garantens indfrielse af krav mod Instituttet under Lånedokumentationen subrogerer Garanten i kravet og tilhørende rettigheder mod Instituttet under Lånedokumentationen. 5.5 Valgfrihed. Garanten kan i tilfælde af udbetalinger under en Garanti frit vælge at gøre sit regreskrav gældende direkte over for Instituttet, jf. afsnit 5.2, eller subrogere i kravet med tilhørende rettigheder under Lånedokumentationen, jf. afsnit RENTER OG OMKOSTNINGER 6.1 Morarenter. Hvis Instituttet ikke rettidigt betaler forfaldne beløb i henhold til denne Aftale, er Instituttet forpligtet til at betale morarenter af det forfaldne ikke-betalte beløb. Hvis det forfaldne ikke-betalte beløb er et regreskrav, jf. afsnit 5.2, betales der morarenter med den højeste af (i) den morarentesats, der fremgår af Lånedokumentationen og (ii) den morarentesats, der fremgår af renteloven. For andre ikke-betalte forfaldne beløb betales der morarente med den morarentesats, der fremgår af renteloven. 6

7 6.2 Øvrige omkostninger. Instituttet skal på anfordring betale alle Garantens omkostninger, herunder omkostninger til juridisk rådgivning, i forbindelse med betalinger under Garantierne og fuldbyrdelse af denne Aftale og Garantierne. 6.3 Rentekonvention. Ved beregning af skyldige renter i henhold til afsnit 6.1(i) anvendes rentekonventionen i Lånedokumentationen. Ved beregning af skyldige renter i henhold til afsnit 6.1(ii) eller denne Aftale i øvrigt anvendes rentekonventionen faktisk/ ERKLÆRINGER 7.1 Erklæringer. På tidspunktet for indgåelse af denne Aftale og ved udstedelsen af en Garanti erklærer Instituttet følgende over for Garanten: Garanterede Forpligtelser. De Garanterede Forpligtelser er omfattet af Lovens 16 a, stk. 1, og Instituttet opfylder alle krav i henhold til Loven for at kunne opnå individuel statsgaranti på vilkårene i denne Aftale Ingen konflikt. Indgåelsen og opfyldelsen af denne Aftale er ikke i strid med (i) nogen lov, offentlig regel, domstolsafgørelse eller nogen form for offentlig anvisning, (ii) Instituttets vedtægter eller (iii) nogen aftale eller dokument som Instituttet er part i eller som er bindende for Instituttet Ingen misligholdelse. Der er ikke indtruffet begivenheder, der medfører, at Instituttet er i misligholdelse under aftaler, der er væsentlige for Instituttets fortsatte drift, og alle sådanne aftaler, som Instituttet er part i, er gyldige og bindende Korrekt information. Alle oplysninger, præsentationer, rapporter m.v., som Garanten har modtaget fra Instituttet, herunder oplysninger som Instituttet har indhentet hos egne rådgivere, i forbindelse med Ansøgningen, er i al væsentlighed korrekte og indeholder ikke nogen væsentlige fejl eller udeladelser Væsentlige negative begivenheder. Der er ikke siden indgåelse af denne Aftale indtrådt begivenheder, der vil have en væsentlig negativ påvirkning for Instituttets fortsatte drift eller som i væsentligt grad vil forringe Instituttets mulighed for at opfylde denne Aftale eller sine forpligtelser under de Garanterede Forpligtelser Øvrige erklæringer. Sådanne øvrige erklæringer som fremgår af bilag FORPLIGTELSER 8.1 Generelt. Instituttet forpligter sig til for egen regning at opfylde følgende forpligtelser og sørge for, at disse opfyldes fra tidspunktet for indgåelse af denne Aftale til Instituttet har opfyldt alle sine forpligtelser under Lånedokumentationen og denne Aftale: Lovgivning mv. Instituttet forpligter sig til at overholde gældende lovgivning, herunder FIL, Loven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder Bekendtgørelsen, samt de yderligere vilkår og bestemmelser, der fremgår af denne Aftale Lånedokumentationen. Instituttet forpligter sig til at opfylde sine forpligtelser under Lånedokumentationen. Instituttet må ikke indgå aftale om ændring af Lånedokumentationen 7

8 (herunder aftale om henstand med betaling af de Garanterede Forpligtelser eller andre ændringer af de Garanterede Forpligtelser samt ændring af betalingsagent) uden forudgående skriftligt samtykke fra Garanten dages fristen. Instituttet skal sikre, at udbetalingen af det relevante Lån sker senest 30 dage efter udstedelse af den relevante Garanti (hvis udbetalingen gennemføres) Krydsmisligholdelse. Instituttets skal sikre, at Finansielle Forpligtelser, der samlet overstiger DKK [*], ikke: a) Misligholdes på grund af manglende rettidig betaling; b) Forfalder før aftalt forfaldstidspunkt som følge af misligholdelse; eller c) Opsiges på grund af misligholdelse Oplysninger. Instituttet skal fremsende følgende oplysninger til Garanten straks det er muligt, medmindre andet er udtrykkeligt angivet nedenfor: a) En opgørelse af de krav, Garantierne omfatter efter anmodning; b) Dokumentation for indfrielse (helt eller delvist) af hovedstolen under de Garanterede Forpligtelser; c) Instituttets offentliggjorte regnskaber; d) Underretning om ethvert Misligholdelsestilfælde eller Potentielt Misligholdelsestilfælde; e) Underretning om tilfælde, hvor Instituttet ikke har overholdt sine Finansielle Forpligtelser, medmindre årsagen til den manglende overholdelse skyldes tekniske eller administrative fejl, og der ikke er indtrådt misligholdelse, der ikke er udbedret, under den pågældende Finansielle Forpligtelse; og f) Sådanne yderligere oplysninger af samme type som indgivet i forbindelse med Ansøgningen, jf. Bekendtgørelsens 2, som Garanten med et rimeligt varsel anmoder om. Instituttet kan opfylde sine oplysningsforpligtelser efter afsnit ved at henvise til netsteder, hvor oplysningerne allerede er offentliggjorte. Instituttet kan endvidere opfylde sine oplysningsforpligtelser ved at henvise til oplysninger, der er fremsendt i forbindelse med Ansøgningen eller eventuelle senere ansøgninger, jf. bilag Form. Instituttet forpligter sig til at opfylde de af Garanten stillede nærmere rimelige krav til fremgangsmåden, herunder anvendelse af Garantens web-baserede IT-platform, i forbindelse med afgivelse af oplysninger i medfør af denne Aftale Pari passu. Instituttet skal sikre, at alle Garanterede Forpligtelser er af en type omfattet af Lovens 16 a, stk. 1. 8

9 8.1.8 De Garanterede Forpligtelser: Instituttet skal sikre, at de Garanterede Forpligtelser: Indeholder vilkår om, at betaling 5 hverdage efter ordinær forfaldsdag er rettidig betaling, og Ikke indeholder vilkår, hvorefter de Garanterede Forpligtelser forfalder eller kan kræves indfriet i andre tilfælde end betalingsmisligholdelse eller anticiperet betalingsmislighol delse af de pågældende Garanterede Forpligtelser, herunder må de ikke indeholde vilkår, hvorefter de Garanterede Forpligtelser forfalder eller kan kræves indfriet, såfremt: a) Instituttet misligholder andre Finansielle Forpligtelser, b) Instituttet påtager sig Finansielle Forpligtelser, c) Instituttet pantsætter eller frasælger aktiver, d) Instituttet foretager ændringer i sit forretningsgrundlag eller deltager i en fusion, spaltning eller anden selskabsretlig omdannelse, e) Instituttet foretager akkvisitioner eller deltager i joint ventures, og/eller f) Instituttet ikke efterlever finansielle nøgletal. Uanset ovenstående må de Garanterede Forpligtelser indeholde vilkår, hvorefter de forfalder eller kan kræves indfriet, såfremt: i) Instituttet anmelder betalingsstandsning, standser sine betalinger, der indgives konkursbegæring af eller imod Instituttet, eller der indledes forhandlinger med Instituttets kreditorer med henblik på en rekonstruktion, akkordordning eller tilsvarende, ii) iii) der foretages individualforfølgning eller udøves tilbageholdsret mod Instituttet eller dets aktiver, som har en væsentlig negativ påvirkning på Instituttet, og/eller Garanten har godkendt vilkåret i forbindelse med udstedelse af en Garanti Betalingsagenten. Hvis der er en betalingsagent under Lånedokumentationen, skal betalingsagenten efter udstedelse af Garantier for Instituttets forpligtelser derunder have en short-term rating hos Standard & Poor's, a Division of The McGraw-Hill companies, ("S&P") på A-1, og en short-term rating hos Moody's Investors Service Ltd. ("Moody's") på P-1. Instituttet skal straks (i) underrette Garanten hvis betalingsagenten ikke overholder disse krav og (ii), hvis betalingsagentens short-term rating hos S&P falder under A-2, eller shortterm rating hos Moody's falder under P-2, a) udskifte betalingsagenten, eller b) såfremt Instituttet fremsender dokumentation for, at risikoen for, at betalingsagenten ikke kan videreformidle betalinger indtil denne er udskiftet, er afdækket på en for 9

10 Garanten betryggende måde, opsige betalingsagenten med det varsel, der fremgår af Lånedokumentationen. Udgifterne til udskiftning af betalingsagenten afholdes af Instituttet. 9. MISLIGHOLDELSE 9.1 Misligholdelsestilfælde. Der foreligger et Misligholdelsestilfælde i henhold til denne Aftale, hvis en af følgende begivenheder indtræder: Manglende betaling af regreskrav. Instituttet ikke rettidigt betaler Garantens regreskrav i henhold til denne Aftale Manglende betaling af garantiprovision og omkostninger. Instituttet ikke rettidigt betaler skyldige beløb til dækning af garantiprovision eller omkostninger i henhold til denne Aftale, medmindre sådanne beløb betales senest 3 Bankdage fra modtagelsen af skriftligt påkrav fra Garanten og den manglende betaling skyldes tekniske eller administrative fejl Manglende opfyldelse af øvrige forpligtelser. Instituttet ikke opfylder øvrige forpligtelser i henhold til denne Aftale eller i henhold til Lånedokumentationen, og hvis en sådan manglende opfyldelse kan udbedres og udbedring ikke sker senest 5 Bankdage fra det tidligste tidspunkt, hvor Instituttet bliver klar over, at forpligtelsen ikke er opfyldt korrekt, eller Instituttet underretter Garanten om den manglende opfyldelse af forpligtelsen Indeståelser. Indeståelserne fra Instituttet i denne Aftale eller i Lånedokumentationen viser sig at være ukorrekte eller mangelfulde i væsentlig grad, og hvis en sådan manglende opfyldelse kan udbedres, udbedring ikke sker senest 10 Bankdage fra det tidligste tidspunkt, hvor Instituttet bliver klar over den ukorrekte indeståelse, eller Instituttet underretter Garanten om den manglende opfyldelse af forpligtelsen. 9.2 Misligholdelsesbeføjelser. Hvis der er opstået et Misligholdelsestilfælde eller et Potentielt Misligholdelsestilfælde, har Garanten almindelige misligholdelsesbeføjelser under dansk ret, herunder adgang til at foretage retslige skridt med henblik på at håndhæve sine rettigheder. 9.3 Meddelelse til Finanstilsynet. Hvis der opstår et Misligholdelsestilfælde kan Garanten meddele Finanstilsynet dette, og er i den forbindelse berettiget til at videregive alle relevante oplysninger om denne Aftale og garantistillelsen til Finanstilsynet. 10. VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER 10.1 Oplysninger. Garanten er berettiget til at lade en af Garanten udpeget revisor eller anden rådgiver gennemgå alle oplysninger modtaget fra Instituttet i forbindelse med Ansøgningen, Aftalen og Lånedokumentationen, og Instituttet indestår for, at alle oplysninger i forbindelse med denne Aftale, Ansøgningen og Lånedokumentationen må videregives til Garanten og dennes rådgivere. Garanten kan i samme omfang videregive oplysningerne til Nationalbanken. Hvis Garanten videregiver oplysninger til rådgivere eller Nationalbanken, er rådgiveren henholdsvis Nationalbanken underlagt fortrolighed i samme omfang som Garanten. 10

11 11. ØVRIGE BESTEMMELSER 11.1 Offentliggørelse. Garanten offentliggør Garantierne og betalinger herunder efter reglerne herom i Bekendtgørelsen. Instituttet må ikke foretage massemarkedsføring af, at der er statsgaranti for de Garanterede Forpligtelser. Gengivelse af indholdet af denne Aftale og Garantierne i prospekter og lignende udgør ikke massemarkedsføring i strid med denne bestemmelse Ændringer til Aftalen. Enhver ændring til denne Aftale er kun gyldig, såfremt den er skriftlig. Garanten kan ensidigt ændre denne Aftale, hvis det er nødvendigt under hensyn til de opgaver, som Garanten varetager i henhold til Loven og Bekendtgørelsen. Sådanne ændringer finder kun anvendelse for så vidt angår endnu ikke udstedte Garantier Valutarestriktioner. Garanten kan opstille særlige valutarestriktioner i forbindelse med godkendelse af en ny ansøgning, jf. bilag 4 og bilag 5. Restriktionerne kan omfatte størrelsen og fordelingen af de Garanterede Forpligtelser på forskellige valuta samt vilkår for forfaldsstrukturen Supplerende vilkår. Garanten kan i forbindelse med godkendelse af en ny ansøgning om ydelse af statsgaranti opstille supplerende vilkår herfor. Supplerende vilkår kan fremgå af Garantens godkendelse, jf. bilag 5, og kan ske ved ændring af bilag Forrang. Hvis der er uoverensstemmelse mellem på den ene side Aftalen og på den anden side Loven eller Bekendtgørelsen, har Loven og Bekendtgørelsen forrang. Garanten er berettiget til at kræve Aftalen ændret, i det omfang det er nødvendigt på baggrund af ændringer i Loven eller Bekendtgørelsen. I det omfang der er uoverensstemmelse mellem Aftalen og bilag 1, har bilaget forrang Udløb af Aftalen. Forpligtelsen til at udstede Garantier i medfør af denne Aftale gælder indtil [dato] 2. I forbindelse med udløbet af Aftalen, kan Instituttet indgive en ny ansøgning om individuel statsgaranti efter Bekendtgørelsens regler herom. 12. LOVVALG OG VÆRNETING 12.1 Lovvalg. Denne Aftale er undergivet dansk ret Værneting. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal afgøres ved Københavns Byret. Garanten har dog ret til at begære sagen henvist til behandling ved Østre Landsret. 2 Indsæt dato der er den tidligste af 1 år fra datoen (i) anført på forsiden af denne Aftale eller ( ii) for Instituttets modtagelse af skriftlig underretning om at Garanten på de i underretningen nævnte vilkår vil indgå aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti. Dog senest den 31. december

12 For Instituttet, [Instituttets navn]: Navn: Stilling: Navn: Stilling: For Garanten, Finansiel Stabilitet A/S på vegne af staten: Navn: Stilling: Navn: Stilling: 12

13 Bilag 1 OVERSIGT OVER STATSGARANTIER, SOM GARANTEN EFTER INSTITUTTETS ANSØGNING HAR ACCEPTERET AT UDSTEDE PÅ VISSE SUPPLERENDE VILKÅR Dato: [*] 2010 I. FORTOLKNING 1. Dette bilag med tilhørende annekser er en integreret del af Aftalen. 2. Definitioner anvendt i Aftalen anvendes også i dette bilag. II. GARANTITILSAGN 1. Garanten har imødekommet Instituttets ansøgning om et garantitilsagn på DKK [*] ("Garantitilsagnet") på de vilkår, der fremgår af Aftalen og dette bilag. 2. En Garanti kan ikke udstedes, hvis Garantitilsagnet herved overskrides i henhold til følgende: i. Garantien, der er anmodet om udstedelse af, med tillæg af udestående Garanterede Forpligtelser må ikke overstige Garantitilsagnet. ii. Ved Garanterede Forpligtelser i anden valuta end DKK omregnes til DKK på grundlag af de valutakurser, der på Bankdagen før dagen for den anmodede udstedelsesdag er offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside, ca. kl. 15. III. VALUTARESTRIKTIONER 1. Der kan alene udstedes Garantier for forpligtelser i følgende valutaer: DKK, EUR, GBP, USD, SEK, NOK, CHF og JPY, medmindre andet aftales. 2. Garanten kan fastsætte yderligere valutabegrænsninger i forbindelse med godkendelse af en Garanti, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre Garantens mulighed for at fremskaffe fremmed valuta med henblik på rettidig betaling af Garanterede Forpligtelser. IV. DE GARANTEREDE FORPLIGTELSER 1. Der kan alene udstedes Garantier for Instituttets optagelse af lån på vilkår, der svarer til Lånevilkårene. V. SUPPLERENDE VILKÅR 1. Supplerende vilkår for udstedelse af Garantier fremgår af Anneks A. VI. ÆNDRING AF DETTE BILAG 1. Aftalens bilag 4 indeholder udkast til Instituttets ansøgning om ændring eller forlængelse af denne Aftale. Hvis ansøgningen imødekommes, kan dette bilag opdateres. 13

14 Anneks A SUPPLERENDE VILKÅR FOR UDSTEDELSE AF GARANTIER: Garanten forpligter sig til at udstede Garantien på Aftalens vilkår, når følgende betingelser er opfyldt: 1. Garanten har med 7 Bankdages varsel (medmindre andet aftales) modtaget Instituttets skriftlige anmodning om at udstede Garantien på en Bankdag i den form, som er vedlagt som bilag 3 til Aftalen med de deri indeholdte bekræftelser, erklæringer og dokumenter, herunder Lånedokumentationen; 2. Garantitilsagn og valutarestriktioner er overholdt; og 3. Dokumentation for bestyrelsesbeslutning fra Instituttet. Garantiprovision: Beregning. Garantiprovisionen beregnes som en procentdel af Lånets hovedstol. Garantiprovisionen udgør (i) i perioden frem til 1. oktober ,xx % p.a., og (ii) fra 1. oktober ,yy % p.a. Betaling. Opkrævning af garantiprovision sker periodisk forud før påbegyndelsen af en ny måned, dog første gang ved udløb af den måned, hvori Garantien udstedes. Betaling skal ske senest 8 Bankdage efter datoen for fakturaens udstedelse, som er den sidste dag i hver måned. Efterregulering af garantiprovision. Forudbetalt garantiprovision på Garanterede Forpligtelser i anden valuta end DKK efterreguleres. Efterreguleringen foretages på baggrund af en genberegning af de relevante Garanterede Forpligtelsers hovedstol på grundlag af gennemsnittet af valutakursen på datoen for udstedelse af den faktura, hvor forudbetalingen blev opkrævet, og datoen for udstedelse af den følgende faktura. Den forudbetalte garantiprovision efterreguleres i opadgående eller nedadgående retning på baggrund af beregningen af gennemsnittet af de relevante Garanterede Forpligtelser. Valuta. I det omfang de Garanterede Forpligtelser er i en anden valuta end DKK, omregnes forpligtelserne til DKK ved beregning af garantiprovisionen ved at anvende den 14

15 valutakurs, som på fakturadagen er offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside, ca. kl. 15. Hvis fakturadagen ikke er en Bankdag, anvendes den valutakurs, som Nationalbanken har offentliggjort på den seneste Bankdag før fakturadagen. Supplerende forpligtelser: [*] 15

16 Fra: [Instituttet] Bilag 2 Til: Finansiel Stabilitet A/S Amaliegade 3-5, København K Danmark Dato: [*] 2010 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI DATERET [*] 2010 ANMODNING OM UDSTEDELSE AF GARANTI Vi henviser til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti dateret [*] 2010 (herefter kaldet "Aftalen") mellem Finansiel Stabilitet A/S på vegne af staten og [*]. Definitioner anvendt i Aftalen er også anvendt i denne anmodning ("Anmodningen"). Instituttet skal herved uigenkaldeligt og ubetinget anmode om, at en Garanti på [valuta] [beløb] udstedes den [dato], som er en Bankdag, for Instituttets forpligtelser i henhold til vedlagte Lånedokumentation. I forbindelse med denne Anmodning bekræfter vi følgende: 1. Betingelserne i Aftalens bilag 1, jf. Aftalens afsnit 3, er og/eller vil være opfyldt senest samtidig med udstedelse af Garantien; 2. Lånedokumentationen opfylder Lånevilkårene, der blev fremsendt med Ansøgningen; og 3. Erklæringerne i Aftalens afsnit 7 er og vil være opfyldt samtidig med udstedelse af Garantien; og 4. at alle øvrige betingelser i henhold til Loven, Bekendtgørelsen og Aftalen er opfyldte, og 5. at der ikke er indtrådt et Misligholdelsestilfælde eller et Potentielt Misligholdelsestilfælde. Det bekræftes, at de oplysninger, der blev afgivet i forbindelse med Ansøgningen, fortsat er retvisende, jf. vedlagte erklæring fra Instituttets bestyrelse og direktion, idet der dog vedlægges følgende [supplerende/reviderede] oplysninger: 1. [*]; 16

17 For Instituttet, [Instituttets navn]: Navn: Stilling: 17

18 Bilag 3 GUARANTEE BY The Kingdom of Denmark acting through Finansiel Stabilitet A/S as guarantor I N F A V O U R O F The persons from time to time to whom the Guaranteed Liabilities (as defined below) are owed as beneficiaries Dated [*]

19 GUARANTEE This guarantee (the "Guarantee") is made on [*] 2010 by (1) The Kingdom of Denmark, acting through Finansiel Stabilitet A/S company register (CVR) no , as guarantor Amaliegade 3-5, Copenhagen K Denmark (the Guarantor ) in favour of (2) the persons from time to time to whom the Guaranteed Liabilities (as defined below) are owed as beneficiaries (the "Beneficiaries") BACKGROUND 1.1 The Guarantor and the Governmental Guarantee Scheme. Pursuant to the Act (as defined below) the Guarantor may on an individual basis and upon application guarantee the issuance of new unsubordinated and unsecured debt by a credit institution and the issuance of junior covered bonds by an issuer of covered bonds or covered mortgage bonds provided that the guaranteed debt shall have a term of maximum 3 years and shall be issued no later than 31 December The Guaranteed Documents. Pursuant to the Guaranteed Documents (as defined below), the Beneficiaries have granted or will grant a facility of [*] to [*], company register (C VR) no. [*], (the Institution ) pursuant to [insert details of loan documentation] dated [*](the Facility Agreement ) between the Institution as borrower and [*] as lenders and [*] as paying agent (the "Paying Agent"). 1.3 The Guarantee. Pursuant to the Act and the Ministerial Order (as defined below), the Institution has applied for the issuance of a guarantee for the Institution s obligations under the Guaranteed Documents as defined below and the Guarantor has agreed to issue this Guarantee in accordance with the rules laid down in the Act and the Ministerial Order. 3 To be revised if beneficiaries are represented by a trustee. 19

20 2. DEFINITIONS 2.1 Defined terms. In addition to the terms defined above, the following terms shall have the following meanings in this Guarantee: "Act" means Consolidated Act no. 875 of 15 September 2009 on Financial Stability (as amended). "Demand" has the meaning given to it in Clause 4.1 below. Due Date means the date on which the relevant payment becomes due and payable excluding the applicable grace period (if any) under the Guaranteed Documents. "Guaranteed Documents" means the Facility Agreement and [insert details of supplemental documents]. "Guaranteed Liabilities" means the actual, contingent, present and/or future obligations and liabilities of the Institution from time to time to the Beneficiaries under or pursuant to the Guaranteed Documents. "Ministerial Order" means ministerial order no. 231 of 26 March 2009 (as amended) issued by the Minister of Economic and Business Affairs according to Section 16b(3), Section 16c(4), and Section 16c(6) of the Act. 3. GUARANTEE 3.1 Guarantee. The Guarantor hereby irrevocably guarantees on demand as primary obligor (in Danish selvskyldner ) to the Beneficiaries the due and punctual payment of all sums from time to time payable by the Institution in respect of the Guaranteed Documents as and when the same become due and payable promptly after receipt of the Demand made in accordance with Clause 4 and in the manner and currency prescribed by the Guaranteed Documents for payments by the Institution in respect of the Guaranteed Liabilities, of any and every sum or sums which the Institution is at any time liable to pay in respect of such Guaranteed Liabilities and which the Institution has failed to pay on the Due Date. 4. DEMAND AND PAYMENT 4.1 Demand. A demand for payment under this Guarantee (a Demand ) must be made by and registered letter in the form of Schedule 1. 20

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1

AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 AFTALE OM VILKÅR FOR YDELSE AF STATSGARANTI 1 MELLEM Finansiel Stabilitet A/S på statens vegne som garant OG [*] som rekvirent DATO [*] 2010 1 Dette udkast til aftale om vilkår for ydelse af statsgaranti

Læs mere

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014

Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Bilag 16 Garanti Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GARANTIEN... 3 5 BAGGRUND... 4 6 GARANTI... 4 7 BETALINGER... 5 8 GARANTIENS BESTÅEN...

Læs mere

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN

STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN STANDARD VILKÅR FOR VÆKSTLÅN 1 Lånets formål 1.1 Lånet må alene anvendes af Låntager til finansiering af Låntages virksomhed i overensstemmelse med forretningsplanen som Låntager har fremlagt for Vækstfonden

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE

CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE SE Strandvejen 104 B, DK-2900 Hellerup, Denmark Tlf: +45 39 25 65 00 Fax: +45 39 25 65 75 www.chubb.com/dk FORSIKRING FOR NETBANKINDBRUD ALMINDELIGE BETINGELSER For forsikringen

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe

Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe Bekendtgørelse nr. 217 af 8. august 1998 om forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe I medfør af 198 og 514 i søloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 39

Læs mere

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00

Gl. kongevej 74A 1850 Frederiksberg C tlf. 33 55 82 82 Fax 33 55 82 00 Finanstilsynets vejledning af 12. april 2008 om afvikling af investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og afdelinger heraf efter

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

LAW FIRM ASSOCIATION FOR

LAW FIRM ASSOCIATION FOR LAW FIRM BILAG 8.1.C TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.C TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS...

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse]

Garanti. Udstedt af. [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] Garanti Udstedt af [Garantens navn] [CVR-nr.] [adresse] den [dato] Klima-, energi- og bygningsministeren har i henhold til Undergrundsloven meddelt Rettighedshaver Tilladelse til efterforskning og indvinding

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteprognose september 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteprognose september 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU

Læs mere

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI

Oktober 2011. Svend Bjerregaard Advokat. Bilag A Udkast til managementaftale for fonden. sbj@holst-law.com T +45 8934 1159. J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Oktober 2011 Bilag A Udkast til managementaftale for fonden Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040035-0004 SBJ/HAI Managementaftale Mellem Den Midtjyske Iværksætterfond CVR-nr.

Læs mere

COMMITTED LÅNEFACILITET

COMMITTED LÅNEFACILITET COMMITTED LÅNEFACILITET DKK [ ] MELLEM GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER SOM LÅNTAGER OG [ ] SOM LÅNGIVER [..] APRIL 2014 Indhold 1. Definitioner...2 2. Faciliteten...4 3. Formål med Faciliteten...

Læs mere

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder:

Bilag A Appendix A. The following applies to the authorisation: For bemyndigelsen gælder: Bilag A Appendix A Den 8. juni 2016 besluttede generalforsamlingen i TCM Group A/S at bemyndige bestyrelsen til indtil 8. juni 2021 (i) at udstede og tildele warrants ad en eller flere omgange til medarbejdere

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax:

INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: / Fax: 2438 INTERNATIONAL PASSENGER PROTECTION LTD IPP House, 22-26 Station Rd, West Wickham, Kent, BR4 0PR Tel: 020 8776 3752 / Fax: 020 8776 3751 REJSEARRANGØRS KONKURS - ANMELDELSESBLANKET (FINANCIAL FAILURE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning fra oktober Dato 25. november 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 November 2013 NU Forventningen til renteniveauet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet

Bekendtgørelse af lov om finansiel stabilitet LBK nr 875 af 15/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1911-0048 Senere ændringer

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Rapportering Rapport udarbejdet den 9. januar 2014 Dealer Pernille Linnerup Kristensen Indhold Ordforklaring side 3 Kommentarer til risiko side 4 Nøgletal til risikostyring side

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 25. november 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Transaktionen er gennemført i forkert valuta

Transaktionen er gennemført i forkert valuta Transaktionen er gennemført i forkert valuta Er beløbet er hævet i en forkert valuta, har du mulighed for at gøre indsigelse. Før du kan gøre indsigelse, skal du selv have kontaktet forretningen. Det er

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Markedsguiden december 2013 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Markedsguiden december 2013 1Y 3Y 5Y 7Y 9Y Rentemarkedet DKK siden januar og fremover 3.5% 3.0% Vores forventning til renteniveauet om 1 år 2.5% NU 2.0%

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN

SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN SPØRGSMÅL TIL UDBUD AF SYSTEMUNDERSTØTTELSE AF GEODANMARK PRÆKVALIFIKATIONSFASEN EU-UDBUD NR. 2016/S 089-156404 (Version 5 af 1. juni 2016) Page 1 of 6 1 ESPD, Teknisk og faglig formåen I ESPD punkt IV,

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra februar Dato 3. marts 2015 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 Marts 2014 Forventningen til renteniveauet om 1

Læs mere

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99

Articles of Association. Vedtægter ISS A/S ISS A/S. CVR-nr. 28 50 47 99. CVR no. 28 50 47 99 Vedtægter Articles of Association ISS A/S ISS A/S CVR-nr. 28 50 47 99 CVR no. 28 50 47 99 1. Navn, formål og koncernsprog 1. Name, objects and official group language 1.1 Selskabets navn er ISS A/S. 1.1

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN SIDE 1 AF 7 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR ANSVARLIGT LÅN Nedenstående er Almindelige Betingelser, der er gældende i det omfang der ikke er truffet særlige aftaler under punkt 4, der fraviger disse. 1 LÅNETS

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018

Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Obligationsvilkår DLR Kredit A/S DKK 1.000.000.000 Usikret Seniorgæld med variabel rente og forfaldstid 1. juli 2018 Side 2 1 Indledning 1.1 De DKK 1.000.000.000 usikret seniorgæld obligationer med forfaldsdato

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra august Dato 15. september 2015 1.8 Rentemarkedet DKK 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Nu September

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.4.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.4.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Penge og kapitalmarked

Penge og kapitalmarked Penge og kapitalmarked FLERE TAL Danmarks Statistik offentliggør løbende statistik indenfor dette område, der bl.a. omhandler likviditets-forhold, valutareserven, pengeinstitutternes balance, indlån og

Læs mere

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.

FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING. I ERRIA A/S, CVR-nr ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15. FULDSTÆNDIGE FORSLAG TIL VEDTAGELSE PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ERRIA A/S, CVR-nr. 15300574 ONSDAG DEN 24. APRIL 2013 kl. 15.00 AMAGER STRANDVEJ 390, 2., KASTRUP. Dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning

Læs mere

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer,

[øvrige aktionærer]............,...,... er herefter samlet benævnt Projektejerne og individuelt Projektejer, INVESTERINGSAFTALE 2 Mellem [Navn og adresse på Investor] CVR nr. [xx xx xx xx] (herefter benævnt Investor ) og og og [øvrige aktionærer]..............................,...,... er herefter samlet benævnt

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells

Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Tilladelse til vævscenter til håndtering af humane væv og celler Authorisation of tissue establishment for the handling of human tissues and cells Sundhedsstyrelsen godkender hermed, at: The Danish Health

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden

Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden Udkast af 21. oktober 2009. Bekendtgørelse om auktion over områder til råstofindvinding fra havbunden I medfør af 20a, stk. 5 i lov om råstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1025 af 20. oktober 2008 om råstoffer

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) (Opløsningsbekendtgørelsen) BEK nr 781 af 10/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016603

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN LAND & LEISURE A/S OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN I LAND & LEISURE A/S 1 Indledning 1.1 Nærværende

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50

Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq Copenhagen A/S

Læs mere

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø

Låneaftale. Loan note. Låntager. Borrower. Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Låneaftale Loan note Låntager [Navn, adresse og CVR-nr. på låntager] Borrower [Name, Adress and CVR-no. on the Borrower] Långiver Accelerace Management A/S Fruebjergvej 3 2100 København Ø Lender Accelerace

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank

Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Bestemmelser for sikkerhedsstillelse for kredit i danske kroner i Danmarks Nationalbank Nationalbanken beslutter, hvilke aktiver der kan tjene til sikkerhed for kredit i danske kroner. Nationalbankens

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, Renteafdækning fra januar Dato 26. januar 2016 1.6 Rentemarkedet DKK 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Forventningen til renteniveauet om 1 år Januar 2015 Nu DKK

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013

Priser i SKB/OBS pr. 1.10.2013 I denne prisliste kan du se de priser, som Danske Bank beregner over for kontohavere i SKB/OBS fra den 1.10.2013. Priserne er gældende i hele kontraktens løbetid, herunder også i en evt. forlængelsesperiode,

Læs mere

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE

RAMMEAFTALE. ØSTKRAFT Energiservice A/S. [Kunden] LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S OG [Kunden] VEDR. LEVERING AF FIBRE RAMMEAFTALE MELLEM ØSTKRAFT Energiservice A/S CVR.nr. 27 48 99 82 Skansevej 2 3700 Rønne (i det følgende benævnt "ØSTKRAFT")

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE

AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE AFTALE OM SYNDIKERINGSLÅN / SYNDICATION LOAN NOTE LÅNTAGER / BORROWER [Navn] [Adresse] CVR-nummer / no [nr] Iværksætteren / the Entrepreneur LÅNGIVER / LENDER Vækstfonden Strandvejen 104 A 2900 Hellerup

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kommune og Amts Revision Danmark Statsautoriseret Revisionsaktieselskab RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER Note 23 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat 1 Afskrivninger Resultat

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Ole Andersen Bestyrelsesformand 17. marts 2016 Vi har nået de finansielle målsætninger for 2015 Mål Status ultimo 2015 Egenkapitalforrentning på 9,5 % 11,6%* Forbedrede ratings Omkostninger

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. marts 2014 Sag 30/2012 (1. afdeling) Precision Industries ApS under konkurs (advokat Kim Munk-Petersen) mod Danske Bank A/S (advokat Søren Juul) I tidligere instans

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Nr. 1386 11. december 2007 Bekendtgørelse for Færøerne om opløsning af erhvervsdrivende fonde (likvidation, konkurs, tvangsopløsning og fusion) 1) Kapitel 1 Likvidation Kapitel 2 Konkurs Kapitel 3 Tvangsopløsning

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING

SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING DTU SSA MINDRE PROJEKTER MARTS 2015 SAMARBEJDSAFTALE OM SAMFINANSIERET FORSKNING (MINDRE PROJEKTER) mellem Danmarks Tekniske Universitet [Institut] Anker Engelunds Vej 1 DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 30

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere