Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Hjortnæs Møllelaug I/S. Interessenterne. Udtræden og overdragelse af andele. for. Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S."

Transkript

1 Vedtægter for Hjortnæs Møllelaug I/S 1 Interessentskabets navn er Hjortnæs Møllelaug I/S. 2 Interessentskabets hjemsted er Løkken-Vrå kommune. 3 Interessentskabets formål er at eje og drive vindmøller, der er tilsluttet elnettet efter de i bekendtgørelse nr af 13. december 1996 om vindmøllers tilslutning til elnettet indeholdte regler om personligt ejede vindmøller eller vindmølleandele. Interessenterne. 4 Som interessenter kan alene optages personer, institutioner, foreninger eller selskaber, der opfylder de på optagelsestidspunktet gældende regler i tilslutningsbekendtgørelsen for andelsejede vindmøller, for tiden bekendtgørelse nr.1148 af Såfremt en interessent ikke længere opfylder betingelserne for at besidde andele i interessentskabet, er den pågældende forpligtet til at afhænde sine andele i overensstemmelse med reglerne i 5. Hvis vindmøllelaugets vindmølleanlæg er pantsat, må antallet af interessenter ikke uden panthavers samtykke på noget tidspunkt være under 10 pr. pantsat mølle. Interessentskabet består af andele. Udtræden og overdragelse af andele. 5 Har en interessent pligt til eller ønske om at udtræde af interessentskabet, skal den pågældende interessents andel først tilbydes de øvrige interessenter.

2 Tilbud om salg med tilkendegivelse af pris og vilkår fremsendes til interessentskabets bestyrelse. Bestyrelsen fører en liste over interessenter, der forud har meddelt, at de ønsker at øge deres antal andele. Bestyrelsen underretter straks og inden 8 dage de interessenter, der står først på listen, om tilbuddet. Hvis tilbuddet accepteres, skal sælgeren have meddelelse herom senest 14 dage efter udsendelse af tilbuddet. Ønsker ingen af de øvrige interessenter at gøre forkøbsretten gældende, kan andelen frit overdrages til tredjemand til samme pris og på samme vilkår som tilbudt de øvrige interessenter, dog er overdragelsen betinget af, at køberen opfylder de i 4 nævnte betingelser for at være andelshaver i interessentskabet. Såfremt en interessent er forpligtet til at sælge sin andel, jfr. ovenfor 4, er interessentskabet forpligtet til at købe andelen, såfremt denne ikke kan afhændes til de øvrige interessenter eller tredjemand indenfor en frist af 3 måneder efter at forpligtelsen til at afhænde andelen er indtrådt. Prisen må maksimalt udgøre en beregnet markedspris. Prisen og vilkårene fastsættes i mangel af mindelig aftale herom af den nedenfor i 19 nævnte voldgiftsret. Reglerne om tilbudspligt gælder ikke ved overgang eller overdragelse til den pågældende interessents ægtefælle, samlever og/eller livsarvinger, forudsat at disse opfylder betingelserne for optagelse som interessent, jfr. ovenfor 4. Ligeledes gælder tilbudspligten ikke, såfremt overdragelse af andel sker i forbindelse med salg af en interessents faste ejendom med tilknyttet forbrugssted, idet andelen i så fald frit kan overdrages til køberen af ejendommen under forudsætning af, at køberen opfylder betingelserne for optagelse som interessent, jfr. 4. Erhververen af interessentskabsandelen indtræder i samtlige overdragerens rettigheder og forpligtelser overfor interessentskabet. Overdrageren er dog først frigjort overfor interessentskabet, når eventuelle restancer til interessentskabet er berigtiget. Interessentskabsandelene er iøvrigt uoverdragelige, kan ikke pantsættes, og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning, idet det dog bemærkes, at pantsætning kan ske til sikkerhed overfor pengeinstitut for lån som pengeinstituttet har ydet til finansiering af den pågældende interessents kapitalindskud i interessentskabet. Hæftelse. 6 Interessenterne hæfter direkte, solidarisk og personligt for interessentskabets forpligtelser. Indbyrdes hæfter interessenterne proratarisk i forhold til deres ideelle andele i interessentskabet. Interessentskabets aktiver skal ikke kunne gøres til genstand for nogen interessentskabet uvedkommende gæld. Kapitalgrundlag og drift.

3 7 Den til vindmøllernes anlæg og drift fornødne kapital tilvejebringes dels ved interessenternes indskud og/eller ved optagelse af lån samt dels ved afsætning af den af vindmøllerne producerede energi til elforsyningsselskabet. Hvis interessenternes kontante indskud finansieres ved optagelse af individuelle lån eller optagelse af fælleslån, noterer interessentskabet sådanne transporter i udlodninger, som långiver måtte anmelde overfor interessentskabet. Lån i realkreditinstitut samt i bank/sparekasse må kun optages med proratarisk hæftelse for interessenterne. Interessentskabets indtægter med fradrag af ydelserne til det anlæg af møllerne optagne lån og efter fradrag til drift, vedligeholdelse og henlæggelser fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Såfremt finansieringen af anlæg af vindmøllerne sker gennem et pengeinstitut, kan der ikke ske udlodning til interessenterne før det i pengeinstituttet optagne lån er fuldt indfriet. Udbyttet udbetales mindst en gang årligt senest een måned efter at regnskabet er godkendt på interessentskabets ordinære generalforsamling. Det kan på interessentskabets årlige generalforsamling vedtages, at bemyndige bestyrelsen til i det løbende regnskabsår, at foretage a conto udlodninger i et omfang som efter bestyrelsens opfattelse af det forventede driftsresultat må anses for absolut forsvarligt. Såfremt der er behov herfor, er interessenterne forpligtet til med 30 dages varsel at indbetale et beløb til dækning af underskud eller hvis det i øvrigt af hensyn til driften eller likviditeten måtte være nødvendigt. Det nødvendige beløb, der skal indbetales, fordeles mellem interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Generalforsamling 8 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 30. april. Generalforsamling indkaldes ved særskilt skriftlig meddelelse til hver interessent med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden. Samtidig med indkaldelsen udsendes det til godkendelse på generalforsamlingen udarbejdede og af revisor og bestyrelse underskrevne årsregnskab. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

4 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget til godkendelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg til bestyrelse og 2 suppleanter 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/4 af interessenterne med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skriftligt har forlangt det, eller når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4 uger efter, at begæring herom er fremsat. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes på samme måde og med samme varsel som ordinære generalforsamlinger. På generalforsamlingen har hver interessent hver een stemme. Der kan stemmes ifølge skriftlig fuldmagt. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller interessentskabets opløsning kræves dog, at 3/4 af interessenterne er mødt, og at forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer. Er der ikke på en generalforsamling repræsenteret 3/4 af interessenterne, men forslaget vedtages med mindst 3/4 af de afgivne stemmer, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af repræsenterede interessenter. Sålænge interessentskabets vindmølleanlæg er pantsat, kan beslutning om interessentskabets opløsning eller ændring af vedtægterne alene træffes med panthaverens samtykke. Fuldmagter til første generalforsamling gælder også til anden generalforsamling, medmindre fuldmagten skriftligt er tilbagekaldt. Til vedtagelse af beslutninger af vidtrækkende økonomisk betydning for den enkelte interessent, d.v.s. mere end 10 % af den enkelte interessents investering i interessentskabet, kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer, stemmer herfor. Over det på generalforsamlingerne passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

5 Bestyrelse 10 Interessentskabet ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår i lige år, medens 2 medlemmer afgår i ulige år. Bestyrelsen konstituerer hurtigst muligt sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Det afgøres ved lodtrækning, hvem der afgår efter 1 år, henholdsvis 2 år, idet dog formand og kasserer ikke kan afgå samme år. Der vælges 2 suppleanter for eet år ad gangen. 11 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, som underskrives af de mødte bestyrelsesmedlemmer. 12 Bestyrelsen kan træffe sædvanlige dispositioner som led i den daglige drift og kan antage teknisk, juridisk og regnskabsmæssig bistand. Bestyrelsens formand og kasserer er hver for sig berettiget til at disponere over interessentskabets driftskonto i forbindelse med møllerne drift og vedligeholdelse, dog inden for et maximum, der hvert år fastlægges i budgettet. 13 Vederlag til bestyrelsen fastsættes af generalforsamlingen. Tegning 14

6 Interessentskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening, jfr. dog 15. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt vindmøller, kræves godkendelse af generalforsamlingen. Hvis det findes hensigtsmæssigt kan pantsætning endvidere foretages af bestyrelsen uden afholdelse af generalforsamling, men i henhold til en af samtlige interessenter underskrevet fuldmagt til bestyrelsen til optagelse af størst mulige lån i realkredit og/eller pengeinstitut. Regnskab og revision 15 Interessentskabets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsperiode løber fra interessentskabets stiftelse til førstkommende 31. december. Den daglige bogføring forestås af interessentskabets kasserer, der ligeledes fører momsregnskab. Formanden og kasserer tegner i forening interessentskabet overfor Told & Skat. Årsregnskabet udarbejdes af kassereren og revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. 16 Bestyrelsen udarbejder budget for eet år ad gangen, der sammen med årsregnskabet godkendes på generalforsamlingen. Budgettet skal indeholde en oversigt over interessentskabets forventede indtægter og udgifter, herunder vederlag til bestyrelsen samt et til vedligeholdelse af interessentskabets aktiver passende beløb. Misligholdelse 17 Såfremt en interessent væsentligt misligholder sine forpligtigelser overfor interessentskabet, herunder undlader at betale beløb, han er afkrævet af interessentskabet, kan han af bestyrelsen opsiges som interessent til øjeblikkelig udtræden. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter, at dette er krævet af den opsagte interessent. Generalforsamlingens afgørelse træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved udtræden efter opsigelse på grund af misligholdelse fortaber den opsagte interessent ethvert krav på andel i interessentskabets formue.

7 Såfremt interessentskabet har en nettogæld beregnet på grundlag af likvidationsværdien, skal den opsagte interessent indbetale sin i forhold til sin ideelle andel i interessentskabet beregnede del af nettogælden senest 30 dage efter at opgørelsen er udarbejdet. Opløsning 18 Såfremt beslutning om interessentskabets opløsning er vedtaget, jfr. 9, vælger generalforsamlingen een eller flere likvidatorer til snarest at realisere interessentskabets aktiver og afvikle alle dets forpligtelser samt til slut fordele formuen blandt interessenterne i forhold til disses ideelle andele i interessentskabet. Eventuel gæld inddækkes af interessenterne i samme forhold. Interessentskabet er opløst, når en generalforsamling har godkendt likvidationsregnskabet. Voldgift 19 Enhver strid mellem interessentskabet og de enkelte interessenter om et indbyrdes mellemværende afgøres endeligt af en voldgiftsret på 3 medlemmer, hvoraf eet medlem vælges af bestyrelsen og eet medlem af vedkommende interessent. Desuden tiltrædes voldgiftsretten af en formand, der udpeges af dommeren i den retskreds, hvor interessentskabet har hjemsted. Voldgiftsretten fastsætter selv alle regler for sagens behandling for retten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for begge parter. Voldgiftsretten træffer i kendelsen bestemmelse om, hvem af parterne, der skal betale sagens omkostninger, herunder honorar til rettens medlemmer. Sagens behandling for voldgiftsretten og voldgiftskendelsen skal ikke være offentlig tilgængelig. Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 19. november 1998 på Løkkens Vejkro, Rubjerg. Ivar Nielsen Jørgen Abildgård Søren Pedersen Jørn Buus Vagn Johansen

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn

V E D T Æ G T E R. for. Andelsboligforeningen Anneberghus - Sandbygård - Torbenfeldthus. Navn Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 kontor - 2720 Vanløse - Tlf 38 600 404 - Fax 38 608 404 Kontortid: Mandag - fredag kl.: 8:00-9:00. Mandag også kl.: 17:00-18:00. AST@mail.tele.dk. Administrator:

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Andelsboligforeningen Solbjerg

Andelsboligforeningen Solbjerg ANDELSBOLIGFORENINGEN SOLBJERG Bellahøjvej 108, kælder, 2720 Vanløse tlf. 38 89 02 08 kontortid 1. mandag i hver måned kl. 18:30-20:00 - e-mail: absolbjerg@absolbjerg.dk Administrator: advokat Ole Fischer,

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk

Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Ebeltoft Fjernvarmeværk Vedtægter for Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er - Selskabets hjemsted er Ebeltoft. Formål 2. Selskabets formål er at anlægge og drive fjernvarmeværket i Ebeltoft

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading

Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Vedtægter for grundejerforeningen Engbakken Lading Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Engbakken Lading 2. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 1 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN FERIECENTER RÅGELEJE KLIT 2 INDHOLDSFORTEGNELSE. 1 Ejerforeningens navn og hjemsted. 2 Formål. 3 Timeshare andel. 4 Medlemmer. 5 Hæftelse. 6 Administrationsbidrag. 7 Restancer.

Læs mere