VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. for. Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A."

Transkript

1 VEDTÆGTER for Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A.

2 Indholdsfortegnelse 1. Navn og hjemsted: Formål: Organisation: Forum: Optagelse af andelshavere: Andelsbevis: Ophør af medlemskab og ejerskifte: Selskabets kapitalforhold: Lån og gæld: Generalforsamling: Stemmeret: Afstemningsmåde: Bestyrelsen: Beslutningsprotokoller: Regnskab: Revision: Opløsning:... 9

3 1. Navn og hjemsted: 1.1. Selskabets navn er Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A Selskabet er registreret i Erhvervs-og Selskabsstyrelsen i henhold til lov om erhvervsdrivende virksomheder 1 og medlemmernes / andelshavernes ansvar for virksomhedens drift er begrænset til det af medlemmerne foretagne indskud i selskabet Selskabets hjemsted er Ringsted Kommune Selskabets adresse er Ringsted Kommunes udviklingsdirektørs kontoradresse Selskabets adresse er Ringsted Kommunes hovedadresse. 2. Formål: 2.1. Ringsted Erhvervsforum er en selvstændig paraply organisation for erhvervslivet i Ringsted, der opsamler og viderebringer ideer og projekter. Der tilsikres en åben og konstruktiv dialog mellem Ringsted Kommunes kommunalbestyrelse og erhvervslivet i Ringsted Ringsted Erhvervsforum er en selvstændig paraplyorganisation for erhvervslivet i Ringsted, der faciliterer aktiviteter til inspiration for og udvikling af medlemmernes virksomheder og som via dialog med Ringsted Kommune og andre erhvervsfremmeaktører understøtter erhvervsudviklingen i Ringsted. Der tilsikres en åben og konstruktiv dialog mellem Ringsted Kommunes kommunalbestyrelse og erhvervslivet i Ringsted. 3. Organisation: 3.1. Selskabets generalforsamling vælger en bestyrelse, der skal bestå af 5 medlemmer Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen støttes af en sekretariatsfunktion, idet den til enhver tid værende udviklingsdirektør i Ringsted Kommune, forestår sekretariatsfunktionen, uden udgift for Ringsted Erhvervsforum Bestyrelsen udgør selskabets daglige ledelse. Bestyrelsen støttes af en sekretariatsfunktion. Ringsted Kommune forestår sekretariatsfunktionen uden udgift for Ringsted Erhvervsforum.

4 3.3. Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en række erhvervspaneler, der enten er brancheorienteret eller projektorienteret. Erhvervspanelerne kan udarbejde debatoplæg eller fremkomme med konkrete forslag til erhvervspolitiske tiltag eller pege på andre indsatsområder, som vil kunne styrke Ringsted Kommune i almindelighed og erhvervslivet i Ringsted Kommune i særdeleshed Bestyrelsen kan beslutte at nedsætte en række koordinationsgrupper, netværk eller lignende, der enten er tema-, branche- eller projektorienterede. Disse grupper eller netværk kan arbejde med virksomhedsudvikling på tværs af deltagerne, udarbejde debatoplæg eller fremkomme med konkrete forslag til erhvervspolitiske tiltag eller pege på andre indsatsområder, som vil kunne styrke Ringsted Kommune i almindelighed og erhvervslivet i Ringsted Kommune i særdeleshed Forslag til etablering af et erhvervspanel forelægges for bestyrelsen, der i fællesskab med initiativtagerne formulerer en målsætning og en handlingsplan, som skal udgøre grundlaget for erhvervspanelets arbejde. Antallet af medlemmer i et erhvervspanel skal være i størrelsesordenen 5 personer. Ringsted Kommune har mulighed for at pege på relevante medlemmer til et erhvervspanel. De af Ringsted Kommune udpegede medlemmer må dog ikke have flertal i et erhvervspanel, ligesom medlemmerne ikke må være medlem af kommunalbestyrelsen Forslag til etablering af en aktivitet (gruppe, netværk eller lignende) forelægges for bestyrelsen af initiativtagerne. Initiativtagerne formulerer en målsætning og en handlingsplan, som skal udgøre grundlaget for gruppens eller netværkets arbejde. Bestyrelsen træffer beslutning om igangsættelse af aktiviteterne Når et erhvervspanel er etableret, udarbejder erhvervspanelet en prognose for de omkostninger, der vil være forbundet med erhvervspanelets arbejde og bestyrelsen træffer herefter afgørelse om, på hvilken måde det pågældende arbejde skal finansieres Grupper, netværk eller lignende udarbejder et budget for de omkostninger, der vil være forbundet med arbejdet, og bestyrelsen træffer afgørelse om, på hvilken måde det pågældende arbejde skal finansieres Bestyrelsen kan når som helst forlange sig orienteret om erhvervspanelets arbejde og bestyrelsen træffer beslutning om en eventuel opløsning af erhvervspanelet Bestyrelsen kan når som helst forlange sig orienteret om gruppers, netværks og lignendes arbejde, og bestyrelsen træffer beslutning om en eventuel opløsning af disse Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for de enkelte erhvervspanelers projekter og fokusområder samt de resultater, som erhvervspanelerne har opnået i et driftår.

5 3.7. Bestyrelsen skal i sin årsberetning redegøre for de enkelte gruppers og netværks fokusområder og resultater i driftsåret. 4. Forum: 4.1. Bestyrelsen skal medvirke til skabelse af et forum, der tilsikrer en åben debat imellem erhvervslivet og Ringsted Kommune. Denne aktivitet skal understøttes af udviklingsdirektøren og udviklingsdirektørens sekretariat Bestyrelsen skal medvirke til skabelse af et forum, der tilsikrer en åben debat imellem erhvervslivet og Ringsted Kommune Bestyrelsen bestemmer herudover selv, på hvilken måde og i hvilket regi bestyrelsen ønsker at generere og opretholde en ideudviklende debat for erhvervslivet i Ringsted Kommune. 5. Optagelse af andelshavere: 5.1. Som andelshavere kan optages: a. Erhvervsvirksomheder i Ringsted Kommune. b. Foreninger c. Organisationer, dog ikke brancheorganisationer Indtræden sker ved, at andelshaveren skriftligt bekræfter sit medlemskab af Ringsted Erhvervsforum S.m.b.A., og andelshaveren er dermed forpligtet i henhold til selskabets vedtægter, som disse til enhver tid er gyldigt vedtaget Hver andelshaver skal have udleveret et eksemplar af vedtægterne og en bekræftelse af medlemskabet. 6. Andelsbevis: 6.1. Ved selskabets stiftelse udgjorde hvert andelsbevis kr. 500,00 ekskl. moms Foreninger og organisationer, der optages, skal tegne et andelsbevis stort min. Kr. 500,00 og max. Kr ekskl. moms. Andelsbeløbet erlægges kontant ved indtræden i selskabet En virksomhed kan max. tegne andelsbeviser for kr ekskl. moms.

6 7. Ophør af medlemskab og ejerskifte: 7.1. Udtræden med lovligt varsel finder sted ved skriftlig meddelelse til selskabets kontor. Meddelelsen skal være selskabet i hænde inden udløbet af et regnskabsår og får virkning fra og med udløbet af det regnskabsår hvori udmeldelsen finder sted. Medlemmer er således pligtig til at betale driftstilskud til og med udløbet af det regnskabsår, hvori udmeldelsen finder sted Et medlem kan i øvrigt ekskluderes af selskabet, såfremt det pågældende medlem tilsidesætter selskabets vedtægter eller i øvrigt handler i strid med de intentioner, der har ligget til grund for selskabets stiftelse. Den samlede bestyrelse i selskabet træffer ved almindelig stemmeflerhed beslutning om eksklusion. Medlemmet er således pligtig at betale driftstilskud til og med udløbet af det følgende regnskabsår efter det regnskabsår, hvori udmeldelsen har fundet sted. 8. Selskabets kapitalforhold: 8.1. Selskabets kapitalgrundlag udgøres af den ansvarlige andelskapital Udover det beløb, andelshaverne indbetaler ved selskabets stiftelse, hæfter hver andelshaver for et beløb af samme størrelse, som det indbetalt beløb Andelshavernes andel i selskabet kan ikke gøres til genstand for overdragelse, pantsætning eller anden form for kreditorforfølgning. I tilfælde af en andelshavers konkurs, tilfalder den pågældende andelshavers andel selskabet. Ingen andelshaver har krav på at få sin andel udbetalt, bortset i tilfælde af selskabets likvidation, og kun andelshavere, der er andelshavere i det regnskabsår, hvor likvidation finder sted, kan få andel i likvidationsprovenuet. 9. Lån og gæld: 9.1. De til selskabets drift og investeringer nødvendige pengemidler kan tilvejebringes ved lån. Lån kan optages og garantiforpligtelser indgås af bestyrelsen. 10. Generalforsamling: Generalforsamlingen er i alle anliggender selskabets højeste myndighed indenfor de grænser, der fastsattes af den til enhver tid gældende lovgivning Den årlige, ordinære generalforsamling skal afholdes indenfor perioden 15. marts april inkl Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder dette nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 20 % af de stemmeberettigede medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I så tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling afvikles senest på månedsdagen efter, at selskabet har modtaget begæringen.

7 10.4. Alle generalforsamlinger indvarsles med et varsel på 14 dage, enten ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholdende dagsorden for generalforsamlingen samt tidspunktet og stedet for dens afholdelse. Alle generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt sted inden for Ringsted Kommune Alle generalforsamlinger indvarsles med et varsel på 1 måned, enten ved annoncering i dagspressen eller ved skriftlig indkaldelse. Indkaldelsen skal indeholdende dagsorden for generalforsamlingen samt tidspunktet og stedet for dens afholdelse. Alle generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt sted inden for Ringsted Kommune Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets drift i det forløbne regnskabsår. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab med status til godkendelse. 4. Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til godkendelse af budget, der illustrerer et positivt resultat. 5. Indkomne forslag fra medlemmerne 6. Indkomne forslag fra bestyrelsen 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt Eventuelle indkomne forslag skal annonceres samtidig med indkaldelsen, ligesom det skal fremgå, at årsrapporten kan rekvireres og at den er fremlagt på sekretariatets kontor Af indkaldelsen skal det fremgå, at årsrapporten kan rekvireres og at den er fremlagt på sekretariatets kontor Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest den 1. marts Forslag, der ønskes behandlet på en ordinær generalforsamling, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Eventuelle indkomne forslag annonceres senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes Generalforsamlingens forhandlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen, og som ikke behøver at være andelshaver.

8 11. Stemmeret: Hvert andelsbevis á kr. 500,00 ekskl. moms giver ret til at stemme på generalforsamlingen Det er en betingelse for en andelshavers deltagelse i afstemning på såvel ordinære som ekstraordinære generalforsamlinger, at han eller virksomheden har været medlem af selskabet i mindst 30 dage inden generalforsamlingens afholdelse Er en andelshaver en flerhed af personer, en institution, et bo, et selskab eller lignende, må en med behørig fuldmagt udrustet repræsentant møde og stemme for vedkommende. 12. Afstemningsmåde: Alle sager afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte Forslag til ændring af vedtægterne kan ved simpel stemmeflerhed vedtages på en generalforsamling, uanset antallet af fremmødte. 13. Bestyrelsen: Bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Generalforsamlingen vælger herudover 2 bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen vælges for en periode på 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer af bestyrelsen er på valg i lige årstal og 2 medlemmer på valg i ulige årstal. Ved første afstemning efter vedtagelsen af nærværende vedtægter, trækkes der lod om, hvilke medlemmer der skal sidde i toårig periode og hvilke medlemmer der skal sidde i en etårig periode. Bestyrelsens funktionsperiode er 1. maj til 30. april På bestyrelsens første møde efter ordinær generalforsamling vælger bestyrelsen sin formand blandt de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med selskabets virksomhed og påse, at dette finder sted på forsvarlig måde og i overensstemmelse med selskabets vedtægter Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, der i blandt formanden eller næstformanden, er til stede Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende Selskabets tegnes af mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer Bestyrelsen kan meddele prokura.

9 14. Beslutningsprotokoller: For selskabets generalforsamlinger føres protokol For selskabets bestyrelse føres forhandlingsprotokol. 15. Regnskab: Selskabets regnskabsår er kalenderåret Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik og under foretagelse af nødvendige afskrivninger og henlæggelser Årsregnskabet forsynes - efter påtegning af revisor - med samtlige bestyrelsesmedlemmers underskrift Årsregnskabet tilstilles Ringsted Kommune straks efter, at dette er godkendt. 16. Revision: Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret / registreret revisor, som fungerer indtil generalforsamlingen vælger en ny revisor i stedet Revisoren skal i revisionsprotokollen indføre beretning og foretage revision med de bemærkninger, denne har givet anledning til. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive de enkelte protokoller som bevis for, at de har gjort sig bekendt med indholdet. 17. Opløsning: Opløsning af selskabet kan med respekt af aftaler indgået eller tiltrådt af generalforsamlingen finde sted, når beslutning herom træffes med 2/3 af de afgivne stemmer på 2 generalforsamlinger, der afholdes med mindst 8 dages og højest 30 dages mellemrum Er opløsning vedtaget, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg bestående af 3 personer - der ikke behøver at være andelshavere i selskabet - som træder i bestyrelsens og udviklingschefens sted. Likvidationsudvalget er i enhver henseende berettiget til at tegne selskabet Er opløsning vedtaget, vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg bestående af 3 personer - der ikke behøver at være andelshavere i selskabet - som træder i bestyrelsens og sekretariatets sted. Likvidationsudvalget er i enhver henseende berettiget til at tegne selskabet.

10 17.3. Likvidationsudvalget skal afhænde selskabets aktiver på bedst mulige vilkår. Hvis der af likvidationen fremkommer nettogæld, skal denne dækkes af selskabets andelshavere og tidligere andelshavere indenfor de beløb, hvormed de nævnte i medfør af de til enhver tid gældende vedtægter hæfter for selskabets forpligtelser. En eventuel nettoformue fordeles mellem selskabets andelshavere på tidspunktet for likvidationens vedtagelse i forhold til deres andelskapital Selskabet er opløst, når generalforsamlingen her godkendt regnskabet for likvidationen. Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 27. marts revideret på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april , 2.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 4.1., 10.4., 10.6., 10.7., indstilles til ændring på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2013.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab

AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab VEDTÆGTER FOR AROS FORSIKRING gensidigt forsikringsselskab Hovedkontor: Viby Ringvej 4, 8260 Viby J. CVR-nummer 35 99 27 15 2 Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Aros Forsikring gensidigt forsikringsselskab.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Advokaterne i Nørregade

Advokaterne i Nørregade Advokerne i Nørregade Nørregade 6, 8500 Grenaa J.nr. 215783/CL/DE VEDTÆGTER FOR NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.m.b.a. 1 Selskabets navn er Norddjurs Antenneforsyning A.m.b.a. Selskabets hjemsted er Norddjurs

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2

stk. 1 stk. 2 stk. 3 stk. 4 stk. 1 Stk. 2 Stk. 3 stk. 1 stk. 2 1 1 Foreningens navn er Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening. Stiftet 4. oktober 1866 som Nr. Lyndelse Skytte og Idrætsforening. I 1966 sammensluttet med Nr. Søby Gymnastikforening til Nr. Lyndelse/Søby Idrætsforening.

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere