Vejledning til uddannelsesakkreditering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til uddannelsesakkreditering"

Transkript

1 Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010)

2 Indhold 1. Indledning... 3 Baggrund... 3 Vejledningens funktion og opbygning... 3 Faser i akkrediteringsprocessen... 4 Akkrediteringsrådets afgørelser... 4 Uddannelsesinstitutionens opgave... 5 To uddannelsesniveauer i én ansøgning... 5 Aflevering af ansøgningen Præsentation af uddannelsen De ti kriterier Tema 2: Indhold og tilrettelæggelse... 9 Kriterium 3. Kvalifikationsramme... 9 Kriterium 4. Opbygning og indhold Kriterium 5. Undervisnings- og arbejdsformer Kriterium 6. Bedømmelsesformer Kriterium 7. Internationalisering Kriterium 8. Faciliteter og materielle ressourcer Tema 3: Videngrundlag Kriterium 9. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning Kriterium 10. Undervisere Tema 4: Kvalitetsarbejde Kriterium 11. Systematisk og løbende kvalitetsarbejde Kriterium 12. Optagelse og gennemførelse

3 1. Indledning Baggrund Med lov nr. 601 af om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner har Danmark fået et samlet nationalt akkrediteringssystem, som skal styrke uddannelsesinstitutionernes arbejde med at udvikle uddannelser med stadig højere faglig kvalitet og relevans. Det nye akkrediteringssystem har hovedvægt på akkreditering af institutioner, men indeholder også akkreditering af uddannelser og udbud i en overgangsperiode. Kriterierne for de videregående uddannelser inden for Kulturministeriets område er fastlagt i ministeriets akkrediteringsbekendtgørelse nr. 250 fra april 2014 (akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet). I uddannelsesakkreditering vurderer et akkrediteringspanel, om en ny uddannelse lever op til kriterier, som er fastlagt i bekendtgørelsen. Der gennemføres akkreditering af nye uddannelser på: Institutioner, der endnu ikke har påbegyndt institutionsakkreditering Institutioner, der har fået en betinget positiv institutionsakkreditering. Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) sammensætter et akkrediteringspanel, som foretager en vurdering af uddannelsen. På baggrund af vurderingen udarbejder AI en akkrediteringsrapport. Denne vejledning er for nye videregående uddannelser under Kulturministeriet. Den er en videreførelse af den tidligere vejledning på området udarbejdet af EVA, i det kriterierne ikke er ændret i forbindelse med etableringen af det nye samlede akkrediteringssystem. Vejledningens funktion og opbygning Vejledningen har to funktioner: Den er en skriftlig vejledning for jer som uddannelsesinstitution, der skal have akkrediteret en uddannelse, og for det akkrediteringspanel, der skal vurdere, om en uddannelse opfylder kriterierne. Den indeholder en skabelon, som I eventuelt kan vælge at benytte i jeres arbejde med at skrive ansøgningen. Vejledningen har seks dele. Denne første del beskriver bl.a. hvordan vejledningen er bygget op, hvordan ansøger skal redegøre for og dokumentere kriterierne, og hvordan proceduren for aflevering af ansøgningen og bilag er. Den beskriver desuden akkrediteringsprocessen og lovgrundlaget for akkreditering. Del 2 indeholder en beskrivelse af de faktuelle grundoplysninger, som I skal oplyse i ansøgningsmodulet på Del 3 forklarer vejledningens opbygning mens de sidste tre dele indeholder de fastsatte kriterier og de spørgsmål som ansøger skal svare på for at vise at uddannelsen opfylder kriterierne. 3

4 Faser i akkrediteringsprocessen Før ansøgning om akkreditering skal uddannelsen være prækvalificeret og godkendt af Kulturministeren. Ansøgning om prækvalifikation kan indgives til Kulturministeriet. Kulturministeriet offentliggør vejledning til institutionerne samt frister for indgivelse af ansøgning ( 10 stk.4). Samtidig med ansøgning om prækvalifikation skal ansøger orientere AI om, hvornår man forventer at ansøge om akkreditering. Der må ikke foretages væsentlige ændringer, som påvirker uddannelsens erhvervssigte og konstituerende faglige elementer, efter prækvalifikationen. Er der foretaget ændringer, skal ansøgningen redegøre for disse og dokumentere, at der ikke er tale om væsentlige ændringer. Akkrediteringsprocessen forløber i store træk således: Skriftlig ansøgning o o o o Uddannelsesinstitutionen udarbejder ansøgningen. I denne periode nedsætter AI et akkrediteringspanel. Institutionen orienteres om de udpegede panelmedlemmer og har inden for en angivet tidsfrist mulighed for at gøre begrundet indsigelse, hvis der er anledning til at betvivle panelmedlemmernes habilitet. Uddannelsesinstitutionen afleverer ansøgningen. Akkrediteringspanelet og AI læser og drøfter ansøgningen og beder eventuelt om supplerende oplysninger. Akkrediteringsrapport o o o AI udarbejder en akkrediteringsrapport på baggrund af akkrediteringspanelets vurdering af ansøgningen. Rapporten indeholder akkrediteringspanelets vurderinger af og begrundelser for, om de enkelte kriterier er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt. Rapporten indeholder også en samlet indstilling til Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Uddannelsesinstitutionen modtager akkrediteringsrapporten i høring. AI færdiggør akkrediteringsrapporten sammen med akkrediteringspanelet og afleverer den til Akkrediteringsrådet og offentliggør den samtidig på Afgørelse om akkreditering o o Akkrediteringsrådet behandler akkrediteringsrapporten og træffer afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Afgørelsen meddeles uddannelsesinstitutionen og Kulturministeriet senest 5 dage efter, at afgørelsen er truffet. Afgørelsen offentliggøres samtidig på Akkrediteringsrådets afgørelser Akkrediteringsrådet kan træffe følgende afgørelser om akkreditering af nye uddannelser: Afgørelse om positiv uddannelsesakkreditering. Uddannelsen lever samlet set op til akkrediteringskriterierne. Uddannelsesakkrediteringen gælder for seks år, hvorefter uddannelsen skal genakkrediteres, medmindre uddannelsesinstitutionen i mellemtiden har opnået en positiv eller en betinget positiv institutionsakkreditering. 4

5 Afgørelse om afslag på uddannelsesakkreditering. Uddannelsen lever samlet set ikke op til akkrediteringskriterierne. Et afslag på uddannelsesakkreditering betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke kan udbyde uddannelsen. Uddannelsesinstitutionens opgave Grundlaget for akkrediteringspanelets faglige vurderinger er ansøgningen og de oplysninger, som akkrediteringspanelet eventuelt yderligere indhenter fra uddannelsesinstitutionen, samt afgørelsen og afgørelsesgrundlaget i forbindelse med prækvalifikationen. Uddannelsesinstitutionen er ansvarlig for, at ansøgningen indeholder de ønskede oplysninger, og for, at oplysningerne i ansøgningen er retvisende. Ansøgningen skal ledsages af et følgebrev underskrevet af uddannelsesinstitutionens leder, som attesterer oplysningernes rigtighed. Frivillig brug af skabelon. Det er frivilligt, om I vil bruge skabelonen i denne vejledning. I kan vælge at besvare spørgsmålene i de hvide felter i skabelonen, eller I kan indsende en samlet beskrivelse. Hvis I vælger det sidste, er det vigtigt, at I kommer omkring de emner, som kriterierne dækker, da det er grundlaget for akkrediteringspanelets vurdering af jeres ansøgning. To uddannelsesniveauer i én ansøgning Hvis I vurderer, at en bacheloruddannelse og en kandidatuddannelse ligger i naturlig forlængelse af hinanden, kan I udarbejde en samlet ansøgning for begge uddannelser. Det kan være hensigtsmæssigt, fx fordi uddannelserne er forankret i samme faglige miljø, eller fordi gennemførelsen af den ene er et adgangskrav for optagelse på den anden. Der kan også være andre gode grunde til at samle beskrivelsen af tæt beslægtede uddannelser. Kontakt eventuelt AI, hvis I ønsker at samle ansøgninger om flere uddannelser. Hvis I udarbejder en samlet ansøgning, er det vigtigt, at det tydeligt fremgår, hvad der gælder for den enkelte uddannelse, og hvad der gælder for begge. Selvom der indsendes en samlet ansøgning for to uddannelser, vil de blive akkrediteret hver for sig, dvs. at de vil få hver sin akkrediteringsvurdering i akkrediteringsrapporten. Aflevering af ansøgningen Ansøgningen og følgebrevet, som skal være underskrevet af uddannelsesinstitutionens leder, skal uploades i ansøgningsmodulet på Vi anbefaler, at I følger vejledningen på hjemmesiden. Filer skal uploades som ulåste PDF-filer, og bilagene må ikke indscannes. De uploadede filer må samlet set ikke fylde mere end 20 MB. En ansøgning, som omfatter én uddannelse, bør have et omfang på højst 40 sider. En ansøgning, som omfatter to uddannelsesniveauer, bør have et omfang på højst 60 sider. Bilagsmaterialet bør begrænses mest muligt og bør som udgangspunkt ikke have et omfang på mere end 200 sider. Bilagsmateriale, der vedrører mere end ét 5

6 uddannelsesniveau, forventes ikke at stige med mere end 50 sider pr. ekstra uddannelsesniveau. Tidsfristen for aflevering fremgår af AI s hjemmeside Ansøgningen kan skrives på dansk eller engelsk, ligesom I kan aflevere både dansk- og engelsksprogede bilag. 6

7 2. Præsentation af uddannelsen I vil i det elektroniske ansøgningsmodul på blive bedt om at angive nogle oplysninger om jeres uddannelse, som er nødvendig baggrundsviden for akkrediteringen. Ansøgningsmodulet indeholder nærmere information eller præcisering af de oplysninger, I skal angive. Vi beder om følgende grundoplysninger: Uddannelsestype Uddannelsens navn Den eller de adresser, hvor uddannelsen skal udbydes Uddannelsens hovedområde eller centrale fagområder Hvilket sprog uddannelsen skal udbydes på Forventet optag Udkast til studieordning for den ny uddannelse Navn på kontaktperson. 7

8 3. De ti kriterier Bemærk: Kriterierne svarer til tema 2, 3 og 4 i bekendtgørelsens (nr. 250) bilag 2. Tema 1 omkring Relevans og behov og tema 5 omkring Resultat og målopfyldelse anvendes kun ved eksisterende uddannelser. Hvert kriterium er opbygget på følgende måde: Kriteriet: Først citeres kriteriet fra bekendtgørelsens bilag 2 og derefter uddybes kriteriet. Spørgsmål: Under hvert kriterium er der spørgsmål. De stiller ikke yderligere krav end uddybningspunkterne, men er en hjælp til at forstå, hvilke oplysninger I skal give, for at akkrediteringspanelet kan vurdere, om kriteriet er opfyldt. Det gør I ved at svare på spørgsmålene og/eller ved at vedlægge bilag i form af dokumenter, som I har i forvejen. Spørgsmålene står i de grå felter, og I kan skrive jeres svar i de hvide felter under spørgsmålene. I kan også vælge at indsende en rapport uden at bruge skabelonen, men så skal I være opmærksomme på at komme omkring alle aspekter af kriterierne. Det er vigtigt for akkrediteringspanelets vurdering af jeres ansøgning, at det kan finde alle de relevante svar. Vejledende bemærkninger: Bemærkningerne kan fx være en uddybning af kriteriets fokus eller en definition af bestemte ord, der indgår i et spørgsmål. Eksempler på relevante bilag: Under hvert kriterium er der en række forslag til bilag. Disse punkter er kun vejledende, og vi opfordrer til at bilagsmaterialet begrænses til det mest nødvendige. Akkrediteringspanelets baggrund for vurdering: Dette afsnit indeholder en præcisering af hvad redegørelsen og/eller bilagene skal gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere. Hensigten med dette punkt er, at give ansøger mulighed for at målrette redegørelse og/eller bilag bedst muligt. 8

9 4. Tema 2: Indhold og tilrettelæggelse Kriterium 3. Kvalifikationsramme Uddannelsens mål for læringsudbytte er niveaumæssigt i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Uddybning: Kriteriet sætter fokus på hvordan mål for læringsudbytte er formuleret for uddannelsen, og om mål for læringsudbytte niveaumæssigt er i overensstemmelse med den relevante gradstypebeskrivelse. Derudover skal det belyses om der er klar sammenhæng mellem de kompetencebehov som er afdækket i beskrivelsen af relevans og efterspørgsel, og uddannelsens mål for læringsudbytte. Spørgsmål 1: Hvad er uddannelsens mål for læringsudbytte? Spørgsmål 2: Hvilken sammenhæng er der mellem beskrivelsen af mål for læringsudbytte og de kompetencebehov der er afdækket i beskrivelsen af uddannelsens samfundsmæssige relevans og efterspørgsel? Vejledende bemærkninger De relevante gradstypebeskrivelser findes i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Mål for læringsudbytte skal her forstås som den viden og de færdigheder og kompetencer som dimittenderne forventes at besidde ved afslutningen af uddannelsen. Mål for læringsudbytte skal udgøre uddannelsens konkretisering af de generiske mål for læringsudbytte som er angivet i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Eksempler på relevante bilag: Udkast til studieordning eller andet som viser mål for læringsudbytte Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om uddannelsens mål for læringsudbytte er på det rette niveau, jf. beskrivelse af gradstypen i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser. Hvorvidt det belyses om læringsmålene understøtter uddannelsens kompetenceprofil/ mål for læringsudbytte? 9

10 Kriterium 4. Opbygning og indhold Der er sammenhæng mellem uddannelsens mål for læringsudbytte og indholdet og vægtningen af de enkelte elementer på uddannelsen. Uddybning Kriteriet sætter fokus på uddannelsens indhold og vægtningen af de forskellige elementer set i forhold til målene for uddannelsens læringsudbytte. Dvs. at der er fokus på om de studerende, når de realiserer enkeltelementernes læringsmål, også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte. Redegørelse og/eller bilag skal belyse om det faglige indhold af elementerne er passende set i forhold til læringsmålene. Desuden skal redegørelse og/eller bilag belyse om elementernes samspil understøtter faglig progression for de studerende. Spørgsmål 1: Beskriv hvilke elementer uddannelsen vil bestå af. For hvert element angives: Titel, ECTS-point, en kort beskrivelse af læringsmål og en kort beskrivelse af indhold. Spørgsmål 2: Vil der være særlige bindinger mellem elementerne, og hvilken fordeling vil der være mellem valgfrie og obligatoriske elementer? Spørgsmål 3: Hvordan forventes uddannelsens opbygning og vægtning af elementer at understøtte den faglige progression? Spørgsmål 4: Redegør for at der samlet set vil være god sammenhæng mellem læringsmålene for uddannelsens enkelte elementer og de overordnede mål for læringsudbytte. Vejledende bemærkninger Det er ansøger som med udgangspunkt i uddannelsens struktur definerer hvad der forstås som et element i uddannelsen, fx år, semester, modul eller fag. Der skal være fastsat ECTS-point for elementerne. Vægtningen kommer til udtryk i ECTS-fordelingen. Eksempler på relevante bilag: Udkast til studieordning eller undervisningsplan som viser uddannelsens indhold ECTS-fordeling som viser vægtningen af de forskellige elementer Udkast til studieordning, notat eller andet som viser uddannelsens tilgang til den faglige progression Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. 10

11 Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om det er sandsynliggjort at de studerende der realiserer elementernes læringsmål, også realiserer de overordnede mål for læringsudbytte Om det er sandsynliggjort at sammenhængen mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte sikrer faglig progression for de studerende. 11

12 Kriterium 5. Undervisnings- og arbejdsformer De anvendte undervisnings- og arbejdsformer er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddybning Dette kriterium sætter fokus på undervisnings- og arbejdsformer og på hvordan de er relevante for uddannelsens mål for læringsudbytte. Redegørelse og/eller bilag skal altså belyse om undervisnings- og arbejdsformer bidrager til at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte, dvs. om de understøtter opnåelse af både viden, færdigheder og kompetencer. Spørgsmål 1: Hvilke undervisnings- og arbejdsformer forventes anvendt? Spørgsmål 2: Hvordan forventes undervisnings- og arbejdsformer at understøtte uddannelsens mål for læringsudbytte? Vejledende bemærkninger Undervisnings- og arbejdsformer beskrives og kommenteres kort i forhold til deres hensigtsmæssighed i forbindelse med at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. I beskrivelsen af undervisnings- og arbejdsformer kan ansøger evt. henvise eller forholde sig til beslægtede nationale eller internationale uddannelsers undervisnings- og arbejdsformer. Det kan også være relevant at nævne bedømmelsesformer hvori centrale undervisningsog arbejdsformer indgår. Eksempler på relevante bilag: Udkast til studieordning, undervisningsplan eller andet som giver en oversigt over de væsentligste anvendte undervisnings- og arbejdsformer Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om det er sandsynliggjort at undervisnings- og arbejdsformer fremmer realiseringen af uddannelsens mål for læringsudbytte. 12

13 Kriterium 6. Bedømmelsesformer De anvendte bedømmelses- og evalueringsformer sikrer en samlet belysning af om de studerende har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddybning Kriteriet sætter fokus på hvordan uddannelsen vil vurdere om de studerende har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte, og om bedømmelses- og evalueringsformerne samlet set giver et dækkende billede af om de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til målene for læringsudbytte. Spørgsmål 1: Hvilke bedømmelses- og evalueringsformer forventes anvendt i løbet af og ved afslutningen af uddannelsen? Spørgsmål 2: Hvilke mål for læringsudbytte forventes bedømt eller evalueret ved disse bedømmelser/evalueringer? Spørgsmål 3: Hvordan forventes det sikret at de valgte prøver og eksaminer samlet set giver et dækkende billede af om de studerende har opnået viden, færdigheder og kompetencer der svarer til målene for læringsudbytte? Vejledende bemærkninger Et dækkende billede skal forstås på den måde at bedømmelses- og evalueringsformer skal dække væsentlige mål for læringsudbytte og forholde sig til både viden, færdigheder og kompetencer. Evalueringsformer henviser til evaluering af de studerende. Evaluering af uddannelsen dækkes under kriterium 11 om systematisk og løbende kvalitetsarbejde. Besvarelsen om bedømmelsesformer skal så vidt muligt omfatte alle prøver og eksaminer i løbet af studiet som bedømmes ved intern og ekstern censur, med karakterer og med bestået/ikke bestået. Besvarelsen skal ikke omfatte fag som bestås ved fremmøde, og der ses bort fra prøver og eksaminer som en studerende evt. har fået meritoverført fra et andet studie. Sammenhængen mellem bedømmelses- og evalueringsformer og mål for læringsudbytte kan beskrives eller evt. illustreres vha. en grafisk fremstilling eller et oversigtsskema. Eksempler på relevante bilag: Udkast til studieordning, undervisningsplan eller andet som viser bedømmelses- og evalueringsformer Oversigt over bedømmelses- og evalueringskriterier Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. 13

14 Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om det er sandsynliggjort at bedømmelses- og evalueringsformer er velegnede til at sikre en samlet belysning af om de studerende har realiseret uddannelsens mål for læringsudbytte. 14

15 Kriterium 7. Internationalisering Uddannelsen arbejder med at fremme internationalisering i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddybning Dette kriterium sætter fokus på uddannelsens arbejde for at fremme internationalisering på uddannelsen. Der er med andre ord fokus på den indsats uddannelsen gør for at internationalisering skal bidrage til at de studerende realiserer uddannelsens mål for læringsudbytte. Spørgsmål 1: Hvordan forventes uddannelsen at arbejde med at fremme internationalisering? Spørgsmål 2: Hvilke udvekslings- og samarbejdsaftaler har uddannelsesinstitutionen indgået? Og hvilke aftaler påtænkes etableret? Spørgsmål 3: Hvilke kurser vil uddannelsen tilbyde på andre sprog end dansk? Spørgsmål 4: Hvordan vil internationalisering være afspejlet i uddannelsens indhold og mål for læringsudbytte? Vejledende bemærkninger Internationalisering skal her forstås som alle aktiviteter der medvirker til at skabe en international profil i en uddannelse. Det drejer sig om både udadrettede aktiviteter som samarbejds- og udvekslingsaftaler og internationalisering som en integreret del af uddannelsens faglighed og tilrettelæggelse hvad man kan kalde internationalisation at home fx undervisning eller kurser på andre sprog end dansk, internationale projekter eller brug af internationale cases eller internationalt materiale. Eksempler på relevante bilag: Strategi, notat, resultatkontrakt eller andet som viser uddannelsens/institutionens formål med og målsætninger for internationalisering Eksempler på internationaliseringstiltag, fx udvekslings- og samarbejdsaftaler på institutionsniveau Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om det er sandsynliggjort at uddannelsens forventede internationaliseringsaktiviteter er 15

16 tilstrækkelige til at fremme internationalisering i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. 16

17 Kriterium 8. Faciliteter og materielle ressourcer Uddannelsens fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at realisere uddannelsens mål for læringsudbytte. Uddybning Kriteriet sætter fokus på uddannelsens fysiske rammer og materielle ressourcer og på hvordan de er relevante for realiseringen af læringsudbyttet. Spørgsmål 1:Hvilke fysiske faciliteter og materielle ressourcer er relevante for at de studerende kan realisere uddannelsens mål for læringsudbytte? Spørgsmål 2:I hvilket omfang vil disse faciliteter og materielle ressourcer være til rådighed for de studerende og underviserne? Herunder oplyses faciliteternes og ressourcernes relevans i forhold til det forventede antal studerende og faciliteternes og ressourcernes alder og stand. Vejledende bemærkninger Fysiske faciliteter og materielle ressourcer er fx bibliotek, it-udstyr og andet teknisk udstyr, lokaler, værksteder, materialer og redskaber. Ressourcer kan også omfatte mere immaterielle ressourcer som fx såkaldte kaninordninger på musikkonservatorierne eller brug af professionelle skuespillere på sceneinstruktøruddannelsen. Det er vigtigt at beskrivelsen af de relevante fysiske faciliteter og materielle ressourcer relaterer sig til uddannelsens mål for læringsudbytte. Faciliteter og ressourcer behøver ikke at være nye, men oplysningerne om alder, stand og tilstrækkelighed skal bruges til at vurdere om manglende eller forældede faciliteter og ressourcer er en hindring for at nå mål for læringsudbytte. Hvis nogle af de fysiske faciliteter og materielle ressourcer ikke findes på uddannelsens adresse, bedes ansøger redegøre for hvordan de vil være til rådighed for uddannelsens studerende og undervisere. Eksempler på relevante bilag: Oversigt over eller beskrivelse af de væsentligste faciliteter og materielle ressourcer Arbejdspladsvurdering (APV), undervisningsmiljøvurdering eller andet som viser en vurdering af eksisterende fysiske faciliteter og materielle ressourcer Aftageres, studerendes eller andre relevante aktørers vurdering af de eksisterende fysiske faciliteter og materielle ressourcer Evt. andet som ansøger finder relevant for akkrediteringspanelets vurdering. Redegørelse og bilag skal tilsammen gøre det muligt for akkrediteringspanelet at vurdere: Om det er sandsynliggjort at uddannelsen råder over fysiske faciliteter og materielle ressourcer som er hensigtsmæssige med henblik på at understøtte de studerendes realisering af uddannelsens mål for læringsudbytte 17

18 Om forholdet mellem det forventede antal studerende og omfanget af fysiske faciliteter og materielle ressourcer er passende. 18

19 5. Tema 3: Videngrundlag Kriterium 9. Kunstnerisk udviklingsvirksomhed, viden fra faglig praksis og forskning a. Uddannelsen er baseret på: kunstnerisk udviklingsvirksomhed og/eller viden fra faglig praksis og/eller forskning. b. Uddannelsen giver de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. c. Uddannelsen giver de studerende viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer i overensstemmelse med uddannelsens mål for læringsudbytte. d. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde, er det kunstneriske miljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet. e. I den udstrækning uddannelsens videngrundlag er baseret på forskning, er det forskningsmiljø, som hører til uddannelsen, af høj kvalitet. Uddybning Kriteriets punkt a fokuserer på uddannelsens videngrundlag og på hvordan de tre videnelementer kunstnerisk udviklingsarbejde, viden fra faglig praksis og forskning indgår i og vægtes på uddannelsen. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan de relevante former for viden tilgår uddannelsen. Kriteriets punkt b er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet at de studerende skal tilegne sig viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde, erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling samt almene kunstneriske kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan uddannelsen bibringer de studerende viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde og søger at sikre at de studerende tilegner sig almene kunstneriske kompetencer. Kriteriets punkt c er kun relevant for uddannelser hvor det er en beskrevet del af læringsudbyttet at de studerende skal tilegne sig viden om videnskabelig teori, erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder og almene akademiske kompetencer. Redegørelse og/eller bilag skal belyse hvordan uddannelsen bibringer de studerende viden om videnskabelig teori og søger at sikre at de studerende tilegner sig videnskabelige og generelle akademiske kompetencer. Kriteriets punkt d er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstrækning baserer sig på kunstnerisk udviklingsarbejde. Redegørelse og/eller bilag skal belyse kvaliteten af det kunstneriske miljø som hører til uddannelsen. Kriteriets punkt e er kun relevant for uddannelser hvis videngrundlag i en eller anden udstrækning baserer sig på forskning. Redegørelse og/eller bilag skal belyse kvaliteten af det forskningsmiljø som hører til uddannelsen. Spørgsmål 1: Hvilke af de tre videnelementer forventes at indgå i uddannelsens videngrund- 19

20 lag i forhold til mål for læringsudbytte? Spørgsmål 2: Hvilken vægtning forventes der at være mellem de videnelementer som indgår i uddannelsens videngrundlag? Spørgsmål 3: Hvis kunstnerisk udviklingsarbejde forventes at indgå i uddannelsens videngrundlag, skal følgende spørgsmål besvares: Hvilke kunstneriske udviklingsaktiviteter og/eller -samarbejder forventes at bidrage til uddannelsens videngrundlag? Hvordan forventes viden fra disse aktiviteter og/eller samarbejder at tilgå uddannelsen? Hvordan vil uddannelsen give de studerende: Viden om grundprincipperne for kunstnerisk udviklingsarbejde? Erfaring med at vurdere og anvende metoder til kunstnerisk udvikling? Almene kunstneriske kompetencer? Spørgsmål 4: Hvis der drives kunstnerisk udviklingsarbejde på den institution hvor uddannelsen skal placeres, skal følgende spørgsmål besvares: Hvordan vil uddannelsen sikre sig at det kunstneriske miljø er af høj kvalitet? Vedlæg oversigt over kunstnerisk udviklingsarbejde for de sidste tre år. Giv gerne andre eksempler på indikatorer der viser kvaliteten af det kunstneriske miljø. Hvilke krav vil der blive stillet om at uddannelsen er tilrettelagt af personer der driver kunstnerisk udviklingsarbejde? Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansatte der driver kunstnerisk udviklingsarbejde? Hvilke krav vil der blive stillet om at de studerende undervises af undervisere der driver kunstnerisk udviklingsarbejde? Hvordan forventer uddannelsen at sikre at undervisningen er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde på de kurser og i de fag og projekter m.m. hvor undervisningen ikke varetages af undervisere der driver kunstnerisk udviklingsarbejde? Hvordan forventes uddannelsen at blive bemandet og tilrettelagt, så den er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde? Spørgsmål 5: Hvis viden fra faglig praksis forventes at indgå i uddannelsens videngrundlag, skal følgende spørgsmål besvares: Hvordan forventes underviserne at bidrage med viden og erfaringer fra erhverv og/eller kunstnerisk praksis gennem tidligere eller sideløbende ansættelser og kunstnerisk virke? Hvilke aktiviteter og/eller samarbejder forventes at bidrage med viden og erfaringer fra erhverv og/eller kunstnerisk praksis? Hvordan forventes viden fra disse aktiviteter og/eller samarbejder at tilgå uddannelsen? 20

21 Spørgsmål 6: Hvis forskning forventes at indgå i uddannelsens videngrundlag, skal følgende spørgsmål besvares: Hvilke forskningsaktiviteter og/eller samarbejder med forskningsinstitutioner forventes at finde sted på uddannelsen? Hvordan forventes viden fra disse aktiviteter og/eller samarbejder at tilgå uddannelsen? Hvordan vil uddannelsen give de studerende: Viden om videnskabelig teori? Erfaring med at vurdere og anvende videnskabelige metoder? Almene akademiske kompetencer? Spørgsmål 7: Hvis der drives forskning på den institution hvor uddannelsen skal placeres, skal følgende spørgsmål besvares: Hvordan vil uddannelsen sikre sig at forskningsmiljøet er af høj kvalitet? Vedlæg oversigt over forskningsproduktion og -formidling for de sidste tre år. Giv gerne eksempler på andre indikatorer der viser kvaliteten af forskningsmiljøet. Hvilke krav vil der være til at uddannelsen er tilrettelagt af aktive forskere? Hvor stor en andel af uddannelsens tilrettelæggere er fastansat videnskabeligt personale (VIP) der forsker inden for uddannelsens centrale fagområder? Hvilke krav vil der være til at de studerende undervises af aktive forskere? Hvordan forventer uddannelsen at sikre en nødvendig forskningsbasering på de kurser og i de fag og projekter m.m. som institutionen baserer på forskning? Hvordan forventes uddannelsen at blive bemandet og tilrettelagt, så den er baseret på kunstnerisk udviklingsarbejde? Vejledende bemærkninger Videngrundlag skal forstås som den grundlæggende viden en uddannelse bygger på. Forskning skal forstås som forskning inden for det pågældende fagområde. Kunstnerisk udviklingsarbejde skal forstås som de forsøgs- og udviklingsprojekter der løbende tilgår uddannelsen, og som bidrager til at uddannelsen har bred viden om konkrete metoder og udtryksformer. Viden fra faglig praksis skal forstås som viden og erfaringer fra erhverv og/eller kunstnerisk praksis som inddrages i uddannelsen og medvirker til at den er tidssvarende og relevant. Viden og erfaring kan også komme fra undervisernes tidligere ansættelser (eller nuværende, sideløbende ansættelser) og/eller fra undervisernes kunstnerisk virke. Relevante forskningsindikatorer kan fx være publiceringer, deltagelse i konferencer, forskningsevalueringer, peer-review (fagfællevurdering) og internationalt samarbejde. Relevante indikatorer for kunstnerisk udviklingsarbejde kan fx være deltagelse i fagfællenetværk, værker, publiceringer og internationalt samarbejde. Eksempler på relevante bilag: 21

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Vejledning til institutionsakkreditering

Vejledning til institutionsakkreditering Vejledning til institutionsakkreditering Udkast af 25. april 2013 25. april 2013 Studiestræde 5 1455 København K Telefon 3392 6900 Telefax 3392 6901 E-post acedenmark@acedenmark.dk Netsted www.acedenmark.dk

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-536/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering af nyt udbud. Journalnummer: 2008-506/MA og 2009-105/LLA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge ved Professionshøjskolen University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud Journalnummer: 2008-506/MA

Læs mere

Vejledning om institutionsakkreditering

Vejledning om institutionsakkreditering Vejledning om institutionsakkreditering 1. juli 2013 Side 1/31 Indhold DEL1. RAMME OG FORMÅL 1. Hvorfor institutionsakkreditering?... 3 2. Om denne vejledning... 4 DEL 2. SELVEVALUERINGSRAPPORT 3. Selvevalueringsrapporten...

Læs mere

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem.

Kvalitetshjulet i figur 1 illustrerer hovedelementerne og faserne i VIAs centralt forankrede kvalitetssystem. VIA University College Dato: 13. maj 2015 Journalnummer: U0027-4-5-15 VIAs kvalitetssystem VIAs kvalitetssystem skal sikre, at der arbejdes systematisk med målet i VIAs politik for kvalitetssikring og

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen Att. sekretariatschef Rune Heiberg Hansen acedenmark@acedenmark.dk Høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk

Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen. Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Uddannelsesleder Hanne Feld Sendt pr. e-mail: hafe@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende

Læs mere

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens

Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Diplomuddannelse i erhvervspædagogik ved Professionshøjskolen VIA University College i Horsens Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud

Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud Vejledning og ansøgningsskema til akkreditering af nye uddannelser og udbud For erhvervsakademiuddannelser, professionsbacheloruddannelser, videregående voksenuddannelser og diplomuddannelser Ansøgningsskema

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3

INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 INSTITUTIONSAKKREDITERING L A R S D Ø V L I N G A N D E R S E N 1 6. 0 5. 1 3 Lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner vedtaget af Folketinget i dag! Kvalitetssikring af videregående

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi

Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi Nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2010 Journalnummer: 2009-0328 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelsen

Læs mere

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA

NOTAT. Notat. Kvalitetsrapportering i VIA Træd i karakter VIA University College Notat Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapportering i VIA Kvalitetsrapporten er et internt ledelses- og styringsinstrument med fokus på uddannelseskvalitet. Rapporten

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Tietgenskolen Att.: Projektleder Regitze Kristensen Sendt pr. e-mail: rekr@tietgen.dk ts@tietgen.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0127 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus

Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Udbud af profilforløb i human resources ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Ansøgt i 2008 og genansøgt (kriterium 1 og 3) i august 2009 Journalnummer: 2008-0578 og 2009-0217/CFP

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Professionshøjskolen University College Nordjylland Att.: Ole Faaborg og Henriette Eduardsen Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk heed@noea.dk ucn@ucn.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Diplomuddannelse i webudvikling ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0243/MTS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om

Endelig er der nogle forhold omkring den offentlige lederuddannelse, som slet ikke adresseres i bekendtgørelsen. Det drejer sig om 09-0388 - BORA - 18.06.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Høringssvar til certificeringsbekendtgørelsen med bilag og til bekendtgørelse om diplomuddannelse i ledelse FTF har en

Læs mere

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af:

To af de i alt fem kriterier i en institutionsakkreditering er centreret omkring kvalitetssikring i form af: Oprettet: 140318 Senest rev.: 150126 J.nr.: 2010-027729 Kvalitetssikring systematisk Ref: KP/MeO Behandlet / godkendt af: rektoratet 150121 Kvalitetssikring på DJM Institutionsakkreditering og kvalitetssikring

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/004459 Juni

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen TEC Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Per Buron Sendt pr. e.mail: pb@tec.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af uddannelse til professionsbachelor i webudvikling ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-95/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg

Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Aalborg Diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet April 2013 Sagsnummer:

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: Professionshøjskolen Metropol Att.: Stine Vinten-Johansen Sendt pr. e-mail: stvi@dsh-k.dk info@phmetropol.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns

Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i it og sundhed ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at:

I henhold til lov og bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelser, skal akademiet have et kvalitetssystem, der sikrer, at: Kvalitetssystem Dette dokument beskriver Erhvervsakademi Aarhus kvalitetssystem. Heri beskrives kvalitetssikringen og kvalitetsudviklingen af vores uddannelser. 1. Formål Som det fremgår af erhvervsakademiets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter

Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Udbud af uddannelse til professionsbachelor inden for offshore ved Erhvervsuddannelsescenter Vest Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-544/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Aarhus Att.: Uddannelseschef Arne Schøtt Hansen Sendt pr. e-mail: asha@eaaa.dk info@akademiaarhus.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i vurdering Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro

Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Udbud af diplomuddannelse i ledelse ved Københavns Erhvervsakademi, Østerbro Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0101/MDS DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Københavns Erhvervsakademi Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/BJH og 2009-63/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy i Lyngby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0129

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark Erhvervsakademiet Lillebælt (Vejle) Att.: Akademichef Bruno Lindskjold Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk jmp@eal.dk Afslag på akreditering af nyt udbud af profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i

Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen. Sendt på e-mail: me@ats.dk. Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse i autoteknologi

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-516/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi Akkreditering

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0113

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier

Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier Bekendtgørelse om Forsvarets masteruddannelse i militære studier I medfør af 8 a i lov nr. 122 af 27. februar 2001 om Forsvarets formål, opgaver og organisation m.v., som ændret ved lov nr. 568 af 9. juni

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I SUNDHEDSPRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i sundhedspraksis Erhvervsakademi MidtVest, Herning

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Uddannelse til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0122 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Aarhus Universitet i Århus Akkreditering af ny udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0117 DANMARKS

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Sjælland i Køge Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København

Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Uddannelse til professionsbachelor i visuel kommunikation ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship

Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Diplomuddannelse i innovation og entrepreneurship Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0130 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige helhedsvurdering, at kriterierne for udbuddets relevans og kvalitet er opfyldt på tilfredsstillende vis. Erhvervsakademi Kolding Att.: Uddannelseschef Kirsten Jensen Sendt pr. e-mail: kij@ibc.dk info@eakolding.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelse i webudvikling Akkrediteringsrådet har på rådsmøde

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København

Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Uddannelse til professionsbachelor i tandpleje ved Københavns Universitet i København Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0116 DANMARKS

Læs mere

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland

Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland Akademiuddannelse i HR ved Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse. Ansøgt i 2011 og genansøgt (alle kriterier) i december 2012 Indstilling til

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde 5. november 2010 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte Diplomuddannelse i visuel journalistik. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Att.: Projektleder Torben Nielsen Sendt pr. e-mail: tn@update.dk info@dmjx.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i visuel journalistik Akkrediteringsrådet har på

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus

Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Uddannelse til professionsbachelor i e-konceptudvikling ved Erhvervsakademi Århus i Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere