Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016"

Transkript

1 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er, at Djøf er som medlemmerne: Altid en kompetent og værdiskabende medspiller i arbejdslivet. Djøfs mål er at få flere og mere tilfredse og loyale medlemmer, fordi det vil bringe foreningen nærmere visionen. Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at Djøf i sit arbejde hele tiden har fokus på de behov, medlemmerne har. Medlemmernes behov ændrer sig hele tiden. Derfor har Djøf en strategi, som muliggør, at indsatser løbende tilpasses medlemmernes aktuelle behov. Strategien baserer sig på fire udviklingsretninger og en række eksempler på indsatser, som kan igangsættes inden for udviklingsretningerne. De nævnte indsatser kan realiseres, hvis de på det givne tidspunkt vurderes at ville give den bedste målopfyldelse samlet set. Indsatser kan enten være generelle og tværgående eller målrettet særlige medlemsgrupper. Strategien fastlægger altså ikke meget konkret og præcist, hvilke indsatser der skal gennemføres fra 1. juli 2016, men den udstikker den retning, som udviklingen skal ske inden for. I Djøfs strategi 2016/17 videreføres udviklingsretningerne fra Djøfs strategi 2015/16 i let justeret form. Videreførelsen skyldes, at der ikke er identificeret nye behov hos medlemmerne, som giver anledning til ændringer i udviklingsretningerne, og at udviklingen i medlemstal og medlemstilfredshed har været meget positiv, særligt når man sammenligner med branchen i øvrigt, hvilket indikerer, at der ikke er behov for en helt ny strategi. Dette konkluderede fællesbestyrelsen på mødet den 18. november 2015, og bestyrelsen på deres møde den 16. december Hvis den positive udvikling skal fortsætte, er det afgørende, at Djøf fortsat udvikler sig, og at der gennemføres nye indsatser inden for udviklingsretningerne. Medlemsundersøgelser, input fra fællesbestyrelse mv. peger på, at Djøf pt. grundlæggende har den service og de ydelser, som medlemmerne forventer, og at medlemmerne oplever et højt kvalitetsniveau. Selvom der på denne baggrund ikke er behov for udvikling af helt nye ydelser, skal der alligevel løbende gøres en særlig indsats for at videreudvikle ydelserne og opretholde den høje kvalitet, som svarer til medlemmernes forventninger. Herunder skal der udvikles nye bl.a. digitale leveringsformer, og der skal udvikles skaleringsmodeller, så nogle ydelser kan tilbydes til flere.

2 Strategien angiver fire udviklingsretninger: 1. Værdi af Djøf-medlemskabet for mig som medlem 2. Djøfernes værdiskabelse for samfund og virksomheder 3. Djøfs internationale profil 4. Hvervning I det følgende uddybes de fire retninger, og der gives eksempler på og idéer til indsatser, som kan igangsættes inden for udviklingsretningerne, hvis det vurderes, at det er de indsatser, som på det pågældende tidspunkt vil give bedst mulighed for, at Djøf kan nå sine mål. Djøfs indsatser for at øge beskæftigelsen blandt medlemmerne gennemføres i henhold til et særskilt rammeprogram fastlagt af bestyrelsen og finansieres af fondsbevillinger. Beskæftigelsesindsatsen er derfor ikke indeholdt i nærværende strategi. Som det vil fremgå, er der dog grænseområder, hvor indsatser både kan gavne arbejdet med en strategisk udviklingsretning og beskæftigelsesindsatsen. 1. Værdi af medlemskabet for mig som medlem Arbejdet med at formidle den værdi, som Djøf-medlemskabet giver det enkelte medlem, har til formål at øge både tilfredshed og loyalitet og dermed fastholdelsen og villigheden til at anbefale Djøf til andre. Sigtet med arbejdet er at blive stadigt bedre til at ramme medlemmernes faktiske behov i såvel ydelser som kommunikation. Overordnet set kan medlemmernes behov rammes ved, at Djøf formår at skabe værdi for medlemmerne i forhold til deres faglige identitet, via det faglige fællesskab i foreningen, ved at stille ydelser af høj kvalitet til rådighed og ved at tale ind i medlemmernes drømme/aspiration. Disse fire værdiskabere er grundstenene i arbejdet med at øge den værdi, som medlemmerne oplever, at Djøf-medlemskabet giver dem. Involvering af medlemmerne er også afgørende for at kunne lykkes med at øge den oplevede værdi af medlemskabet. Ét spor i dette arbejde er at bruge medlemmerne i kommunikationen med henblik på at sætte ansigter på det kompetente fællesskab, man indgår i som Djøf-medlem og herigennem give mulighed for, at man kan spejle sig i og lade sig inspirere af hinanden som medlemmer. Et andet spor er at give medlemmerne endnu bedre muligheder for at involvere sig og være aktive i Djøf-regi. Her kan der bl.a. arbejdes med medlemmernes deltagelse i mentorordning, kaffemøder mv. Derudover kan medlemmernes muligheder for at indgå i lokale/regionale fællesskaber, som går på tværs af delforeninger og sektorer, styrkes. Behovet for disse netværk er senest blevet aktualiseret med de statslige flytninger af arbejdspladser. Her viser såvel offentligt ansatte som enten flytter eller bliver som privatansatte interesse for at indgå i netværk og deltage i aktiviteter i regi af Djøf. Bl.a. på den Kommunikere om værdi af medlemskabet til brede målgrupper Vise klynger / pakker af ydelser i forhold til medlemsbehov i form af annoncer o.l., f.eks. om ledelse og jobskifte Indsatser for at fastholde udmeldelsestruede grupper, bl.a. yngre privat ansatte, herunder ansatte i finans- og advokatsektoren. Indsatser for at øge tilfredsheden blandt offentligt ansatte unge Indsatser for at fastholde medlemmer ved overgangen fra studerende til erhvervsaktiv f.eks. dimittend-receptioner og brobygningsarrangementer mellem studerende og erhvervsliv Indsatser vedr. lederprofil/ ledelse, f.eks. via workshops og kommunikation om ledelsesfaglige emner og ved at vise/bruge medlemmer som rollemodeller. 2

3 baggrund kan det være hensigtsmæssigt at arbejde med en (re)vitalisering af rammerne for at være aktiv inspireret af den succesfulde forandring på studenterområdet. Fokus skal altså rettes mod at gøre det nemmere for flere at være aktive i Djøf-regi uanset om man er aktiv i forbindelse med et enkelt arrangement, går ind i repræsentantskab/bestyrelse, er mangeårig mentor etc. Når det gælder kommunikationen til medlemmerne, er der etableret et grundlag for arbejdet med at tydeliggøre værdien af medlemskabet i form af en ny kommunikationsplatform. Platformen er retningsgivende for både Djøfs massekommunikation og kommunikationen med medlemmerne i alle de mange andre kontaktpunkter. Når det gælder den kommunikation, hvor Djøf er afsender f.eks. annoncer, nyhedsmails og hjemmeside skal fokus bl.a. rettes mod at tale ind i medlemmernes behov, at bruge medlemmerne i kommunikationen og at bruge kreative virkemidler, som skaber stop-op-effekt. Arbejdet med at implementere og anvende kommunikationsplatformen skal fortsætte i den kommende strategiperiode. Som led i arbejdet skal det overvejes, gennem hvilke medier og kanaler der kan opnås størst effekt. Som bekendt er der forskelle blandt Djøfs medlemmer. Nogle er privatansatte, og andre er offentligt ansatte. Nogle er studerende, mens andre er erhvervsaktive. Nogle arbejder i Danmark, og andre arbejder i udlandet. Alligevel har Djøfmedlemmerne mange fællestræk og der er generelt en pæn mobilitet i medlemskredsen mellem arbejdspladser, sektorer mv. Et af fællestrækkene blandt medlemmerne er en interesse i at orientere sig bredere, end ens aktuelle jobsituation måske umiddelbart lægger op til. Undersøgelser viser, at der, ud over de medlemmer som rent faktisk skifter funktion, er endnu flere, der overvejer eller blot leger med tanken om at gøre det. Eksempelvis siger 61 pct. af ikke-cheferne, at de har et ønske om at blive ledere heraf hver tredje i den nærmeste fremtid. Resten ønsker et lederjob på lidt længere sigt. Dette understreger behovet for at kommunikere/markere Djøf som en yderst attraktiv forening for ledere og for dem, der gerne vil være ledere. Et egnet middel til dette er at synliggøre de Djøf-medlemmer, som allerede er ledere, over for de medlemmer, som aspirerer mod ledelse. Det giver mulighed for, at de medlemmer, som aspirerer mod ledelse, kan spejle sig i og lade sig inspirere af de medlemmer, som har erfaring som ledere. Hvis Djøf formår at identificere sådanne tværgående behov og gøre en forskel i forhold til at indfri dem kan det lykkes at øge den oplevede værdi af medlemskabet for brede grupper af medlemmer. Det kan f.eks. foregå ved at lave og kommunikere om pakker/klynger af ydelser, som er relevante i forbindelse med f.eks. jobskifte. Kommunikation af denne art vil have til hensigt at inspirere brede målgrupper, og der vil derfor være mindre behov for snæver segmentering. Der kan også identificeres anledninger, som er relevante for mange medlemmer. Overgangen fra studerende til erhvervsaktiv er et eksempel på en anledning, hvor der er behov for at øge den værdi, som medlemmerne oplever at få ud af medlemskabet. Der er et særligt potentiale i at fokusere på perioden omkring kandidattids- 3

4 punktet. Det omfatter både den sidste tid på studiet og den første tid som erhvervsaktiv både før og efter medlemmerne har fået deres første job. Det er afgørende, at medlemmerne her oplever, at Djøf-medlemskabet giver værdi i forhold til andet og mere end at få det første job. Djøf har også særlige udfordringer af lidt forskellig karakter i forhold til forskellige afgrænsede medlemsgrupper. Der kan f.eks. registreres fastholdelsesproblemer i forhold til yngre privatansatte, herunder ansatte i advokatbranchen og finanssektoren. Det kan ligeledes være nødvendigt at rette et særligt fokus mod de offentligt ansatte unge. Det skyldes ikke høje udmeldelsesprocenter, men at tilfredsheden for gruppen er faldet for andet år i træk. Det er også vigtigt, at Djøf følger med den teknologiske udvikling og lever op til medlemmernes ønsker om digitale tilbud. Digitale tilbud kan bl.a. øge tilgængeligheden til ydelserne og gøre dem geografisk uafhængige. Det er bl.a. afgørende, at Djøf løbende videreudvikler sine teknologiske platforme (for bl.a. hjemmeside og medlemssystemet MR4). Herigennem kan brugeroplevelser, processer og tilgængelighed hele tiden forbedres. Derudover skal der være fokus på de digitale kanaler, herunder sociale medier, som kan understøtte medlemmernes relationer både til hinanden og til sekretariatet. 2. Djøfernes værdiskabelse for samfund og virksomheder Uanset i hvilken del af Danmark eller verden djøferne arbejder, yder de værdifulde bidrag til samfund og/eller virksomheder. Der er behov for at gøre disse bidrag mere synlige. Arbejdet med at synliggøre denne værdiskabelse kan både ske via indsatser rettet mod det private og det offentlige område. Der er et særligt potentiale i at vise djøfernes værdiskabelse på det private område. Det skyldes, at djøferne på det private område ikke er blevet omtalt negativt i offentligheden på samme måde, som djøferne på det offentlige område er. Et øget fokus på det private område kan altså være et middel til at tegne et positivt billede af djøferne på tværs af sektorer. Når det gælder det private område, er der bl.a. behov for at skabe, bearbejde og formidle viden om de resultater og den værdi, som djøferne skaber i private virksomheder. F.eks. skal der rettes opmærksomhed mod den meget store værdi på både top- og bundlinje, som djøferne skaber, og på at djøferne er en katalysator for skabelse af job til andre faggrupper. Indsatser på det private område kan også gå ud på at italesætte og synliggøre djøfernes værdiskabelse via konkrete cases og eksempler, som vi bl.a. kender det fra beskæftigelsesindsatsen, hvor der især arbejdes med eksempler på djøfernes værdiskabelse i små og mellemstore virksomheder. Strategiske samarbejder med brancheorganisationer, arbejdsgivere og medier om at italesætte og vise djøfernes værdiskabelse i private virksomheder Personliggøre værdiskabelsen med cases Skabe kendskab til og anerkendelse af djøfernes bidrag på tværs af sektorer Øge samarbejde med centrale faggrupper på det offentlige områder brobygning og partnerskaber fælles eftersøgning af den forsvundne tillidsreform Opfølgning på Bo Smith 4

5 På det offentlige område er djøferne gennem lang tid blevet omtalt negativt i den offentlige debat. Det har bevirket, at der hersker en negativ klang omkring begrebet djøfer, og især mange offentligt ansatte djøfere oplever, at de ikke i tilstrækkelig grad bliver anerkendt for deres arbejde. Der er behov for, at Djøf reagerer på dette. Det kan dels ske ved, at Djøf direkte anerkender medlemmerne for deres indsats og resultater, dels ved at Djøf bidrager til, at djøfernes bliver anerkendt i samfundet generelt set. Som nævnt kan sidstnævnte bl.a. ske gennem en synliggørelse af djøfernes værdiskabelse på det private område. Der er endvidere behov for, at Djøf fortsat spiller en aktiv rolle i den løbende udvikling og nytænkning af den offentlige administration, herunder bl.a. unødig bureaukratisering. Arbejdet med at tegne det positive billede af djøferne og deres bidrag kan på både det private og det offentlige område bl.a. ske via forskellige alliancer og partnerskaber. Det kan f.eks. være strategiske samarbejder med andre faggrupper/faglige organisationer, arbejdsgivere, brancheorganisationer og medier. Hvis sådanne indsatser skal få betydning for medlemmernes oplevede værdi af medlemskabet, er kommunikation om dem selvsagt afgørende. 3. Djøfs internationale profil Globaliseringen er et vilkår, som har betydning for Djøf-medlemmernes job og de krav og ønsker, de har til Djøf. Det bliver sværere og sværere at skelne mellem danske og internationale job. Der findes udenlandske virksomheder i Danmark og danske virksomheder i udlandet. Danskere tager til udlandet og arbejder, og udlændinge arbejder i Danmark. Samtidig handler og samarbejder vi i høj grad med udlandet - både i privat og offentligt regi. Djøfs medlemmer har også i stigende grad interesse for at arbejde og studere i udlandet. Størstedelen af de studerende tager f.eks. til udlandet på udvekslingseller praktikophold under deres studie, og mange erhvervsaktive er interesserede i at gøre karriere internationalt. Det stiller krav om, at Djøf understøtter medlemmerne på dette område. Det gælder både de medlemmer, som ønsker eller drømmer om et job i udlandet på et senere tidspunkt, og de medlemmer, som står over for at skulle afsted til udlandet. Djøf kan altså både spille en rolle ved at give inspiration og næring til drømmene om en international karriere og ved at stille tilbud til rådighed, som gør det lettere for medlemmerne at føre drømmene ud i livet. Naturligvis skal sekretariatet stille tilbud og ekspertise til rådighed, men de medlemmer, som har internationale erfaringer, er den afgørende faktor, hvis potentialet i forhold til Djøfs internationale profil skal indfris. Disse medlemmer har værdifuld viden og erfaringer, som de gerne deler ud af til de øvrige medlemmer, som har ønsker og drømme i international Arrangementer om international karriere i samarbejde med Udenrigsministeriet Arrangementer med internationale vinkler på ledelse, forretningsudvikling mv. i samarbejde med internationale business schools som bl.a. IMD Videreudvikling af Djøfs rejselegat, herunder brug af legatmodtagere EU mentor Få den internationale profil gjort mere tydelig i Djøfs kommunikation Vise udenlandske djøfere, der arbejder i Danmark, i Djøfs kommunikation mm. Vise Djøfs internationale tilbud og profil i kontaktpunkterne med medlemmerne 5

6 retning. Her bliver fordelene og potentialet ved at være medlem af en forening meget tydelige. Det er endvidere virkningsfuldt at bruge medlemmer med internationale erfaringer i Djøfs kommunikation, fordi andre medlemmer med tanker, drømme eller ambitioner om arbejde i udlandet eller arbejde med internationale relationer i Danmark kan spejle sig i dem. Djøfs internationale profil tager altså i høj grad afsæt i Djøfs medlemmer med internationale erfaringer og i Djøfs ydelsespalette på det internationale område, da det netop er på disse punkter, Djøf adskiller sig fra sine konkurrenter. Ud over de mange danske medlemmer i udlandet har Djøf i dag medlemmer fra over 90 forskellige lande. Mangfoldigheden i Djøfs medlemsskare og foreningens internationale udsyn gør det naturligt, at Djøf tager rollen som interessent og medspiller i bestræbelserne på at få integreret flygtninge med Djøf-uddannelser i det danske samfund via relevante jobs. 4. Hvervning Formålet med at fokusere på hvervning er selvsagt at påvirke medlemsvæksten i positiv retning. Hverveindsatserne hænger snævert sammen med fastholdelsesindsatserne, som indgår i udviklingsretningen om værdi af medlemskabet, da det er de samme begrundelser for medlemskab, som gerne både skal fastholde de eksisterende medlemmer og hverve nye. At der rekrutteres nye medlemmer både studerende og erhvervsaktive er afgørende for, at Djøf kan bevare eller udbygge sin markedsandel og dermed position og styrke. Det kræver imidlertid en særlig indsats blot at opretholde markedsandelen i en branche, der er præget af modvind. Udover at have betydning for Djøfs styrke har medlemsudviklingen og dermed hvervningen også betydning for det økonomiske spillerum, som strategien og Djøfs service kan realiseres inden for. Hvis det skal lykkes at hverve medlemmer i det nødvendige omfang, er det afgørende, at Djøf differentierer sig. Det skal ikke kun være i forhold til andre faglige organisationer men også i forhold til forskellige andre aktører, som udbyder ydelser, der minder om Djøfs. Det har stor betydning, at de potentielle medlemmer får øjnene op for, at de med et medlemskab af Djøf ikke bare får service af høj kvalitet, men også kommer til at indgå i et attraktivt fællesskab. Djøfs primære fødekanal er hvervning af medlemmer, mens de er studerende. Hverveindsatsen skal derfor fortsat i høj grad være rettet mod de studerende. Det er naturligt at videreudvikle elementerne fra den vellykkede studiestartskampagne i 2015 og sikre, at de bliver indarbejdet endnu bredere i aktiviteterne på studenterområdet. Videreudvikle konceptet for studenterhvervningen både kommunikationsmæssigt og indholdsmæssigt Udvikle metoder i forhold til hvervning af nye kandidatmedlemmer bl.a. fokus på anledninger og værktøjer Hverve-/fastholdelsesindsats i advokatsektoren Identificere og prioritere målgrupper for hvervning bl.a. via nye data fra Danmarks Statistik 6

7 Når det gælder de erhvervsaktive, har Djøf de seneste år oplevet en betydelig tilgang af medlemmer. Disse indmeldelser er sket, uden der har været iværksat omfattende hverveindsatser. Tilgangen af erhvervsaktive kan forsøges øget gennem egentlige hverveaktiviteter målrettet bestemte grupper. Især på kandidatområdet kan der være behov for at indkredse hvervekoncepter. Et sådant arbejde er både rettet mod at udvælge de grupper, som bør prioriteres, og de metoder, som bør anvendes. Arbejdet kan medvirke til at sikre, at Djøf får mest mulig effekt af hverveindsatserne på både kort og langt sigt. Fokus skal bl.a. rettes mod identificering og udnyttelse af de anledninger, hvor de potentielle medlemmer er åbne over for at blive hvervet eller særligt modtagelige over for budskaber om Djøf, som kan føre til hvervning på et senere tidspunkt. Ressourcer Målene for strategien kan kun nås, hvis Djøf har et højt kompetent og motiveret sekretariat, der kan levere og udvikle service på det høje niveau, som Djøfs medlemmer forventer. Direktionen skal derfor fortsat have fokus på, at denne forudsætning er opfyldt. Den økonomiske ramme for driften og udviklingen af Djøf stiller krav om, at sekretariatet fortsat arbejder med at effektivisere, så det kan servicere et stigende antal medlemmer, uden at kontingentsatserne øges. Herudover har effektiviseringen som formål at frigøre ressourcer, som kan anvendes til flere medlemsrettede indsatser. Mål Som beskrevet indledningsvis har strategien som mål at øge antallet af medlemmer og at øge medlemmernes loyalitet og tilfredshed. Nærmere bestemt skal strategien medvirke til, at følgende mål bliver nået: 1. Medlemsvækst: Væksten i antallet af medlemmer i 2016/17 skal mindst være på 4,7 pct. fra 1. juli 2016 til 1. juli Loyalitet/udmeldelser: Udmeldelsesprocenten blandt henholdsvis erhvervsaktive og studerende skal reduceres med mindst 0,1 pctpoint i løbet af strategiperioden. 3. Medlemstilfredshed: Medlemstilfredsheden for erhvervsaktive skal mindst stige med 1 point fra medlemsundersøgelsen i september 2016 til september 2017, o Som delmål skal medlemstilfredsheden for gruppen af offentligt ansatte unge mindst stige med 2 point. Tilfredsheden blandt studerende skal mindst stige med 1 point Tilfredsheden blandt pensionister skal mindst fastholdes på nuværende niveau. 7

Djøfs strategi 2017/18

Djøfs strategi 2017/18 Djøfs strategi 2017/18 April 2017 Tænk længere Foreningen Djøf - strategi 2017/18 (godkendt af Djøfs repræsentantskab den 27. april 2017) Djøf er en forening dannet af medlemmerne, og mere end 90.000 højtuddannede

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker

Netværk for optimering af drift og vedligehold. Strategi 2016-2018. fordi vedligehold er mennesker Netværk for optimering af drift og vedligehold Strategi 2016-2018 fordi vedligehold er mennesker Strategi 2016-2018 DDV strategien for 2016-2018 er en opdatering af strategien fra 2015. Den endelige udgave

Læs mere

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011

Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia. DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Djøfs pressearbejde og brug af Infomedia DUF arrangement hos Infomedia 8.6.2011 Fakta om Djøf 73.000 medlemmer Medlemsfremgang 4-5 pct. årligt. +12 pct. blandt studerende i 2010. Samler samfundsvidenskabelige

Læs mere

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018

Erhvervspolitik. Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik Ballerup Kommune 2013-2018 Erhvervspolitik 2013-2018 Ballerup Kommune Indhold Forord 3 Ballerup Kommunes erhvervspolitiske vision 4 Fra vision til handling 5 Fokusområde 1 Viden og innovation

Læs mere

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017

STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 2015-2017 STRATEGIGRUNDLAG 2015-2017 Side 4 EAL Strategi INTRODUKTION Erhvervsakademiet Lillebælt har i 2014 gennemført en proces, hvor bestyrelse, ledelse og medarbejdere i fællesskab har udfoldet strategigrundlaget

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen

Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen Udviklingskontrakt 2016 for Dagtilbud Højvangen 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN

DIREKTIONENS STRATEGIPLAN DIREKTIONENS STRATEGIPLAN INDLEDNING Direktionens strategiplan angiver den overordnede retning for Direktionens arbejde i 2015 og 2016. Direktionen har arbejdet med emnet hen over efteråret for at afklare

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 2. GENERATION ARBEJDSMARKEDSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand René Christensen Rammer og vision Med udspring i kommuneplanen og Byrådets visioner er det Arbejdsmarkedsudvalgets strategi for de kommende

Læs mere

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015

Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Borgmester Uffe Jensens tale ved Nytårskur 2015 Odder Parkhotel, den 12. januar 2015 Velkomst Velkommen til nytårskur. Det er dejligt at se den store opbakning til den traditionsrige nytårskur i Odder

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet

Aktivitet Mål Ressourcer/barrierer Lang/kortsigtet VEJLEDNING Mentorordning: De unge skal holdes i hånden ved hjælp af en mentor. Det er vigtigt med nogle, der kan "samle den unge op" og guide den Mentorordningen kan være 1) individuelt tilpassede forløb,

Læs mere

Politik for unges uddannelse og job

Politik for unges uddannelse og job Politik for unges uddannelse og job Indhold Forord Forord... 2 Fremtidens platform - uddannelse til alle... 3 Job- og Uddannelsestilbud med mening... 4 Et rummeligt uddannelsestilbud... 5 En god start

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015

Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Vækst i Holbæk Kommune APRIL 2015 Indhold 1. Vækst i Holbæk Kommune 4 2. Hvor skal vi hen? 6 Hvem vil være med? 6 3. Indsatsområder for vækst 8 Samarbejde og rigtige udbud løfter erhvervsudviklingen 8

Læs mere

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER

SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER KØBENHAVNS KOMMUNE SAMMEN OM VÆKST OG ARBEJDSPLADSER - ET ERHVERVSVENLIGT KØBENHAVN FORSLAG TIL KØBENHAVNS KOMMUNES ERHVERVS- OG VÆKSTPOLITIK FORORD Københavns Erhvervsråd består af repræsentanter fra

Læs mere

Holstebro Kommunes Integrationspolitik

Holstebro Kommunes Integrationspolitik Holstebro Kommunes Integrationspolitik Godkendt af Arbejdsmarkedsudvalget Holstebro Kommunes April 2013 Indhold Indledning 2 Holstebro Kommunes vision 2 Integrationspolitikkens tilblivelse 3 Tværgående

Læs mere

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune

Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Oplæg til drøftelse: Sigtelinjer for erhvervs- og arbejdsmarkedspolitikken i Vordingborg Kommune Indledning Kommunalbestyrelsen har den 25. februar 2016 vedtaget, at Vordingborg Kommunes politikker skal

Læs mere

Digitale læremidler som forandringsmotor

Digitale læremidler som forandringsmotor Artiklen er bragt i bogen 'Den digitale bog - fra papir til pixels', udgivet af Foreningen for Boghåndværk, nov. 2015 Digitale læremidler som forandringsmotor Thomas Skytte og Karin Eckersberg Udviklingen

Læs mere

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord

Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Strategipapir for udmøntning af Limfjordsrådets vision: En ren og bæredygtig Limfjord Indhold Baggrund... 2 Vandoplandsstyregruppen for Limfjorden Vådområde- og ådalsindsatsen... 2 Øvrige vandplanindsatser...

Læs mere

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man

Idestafet. Ja, og. Min ide: BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg. Og hvad hvis man BC-Syd- 1. int. praktikdag i ugen i butik/flensborg KBH 1 praktikdag i Malmø Eller som en praktikuge, i et tæt på land. hvad med - EUREKA! PIU kontorer Materiale omkring i verden - Det kunne bemandes med

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet

Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet Indhentelse af tilbud: Opmærksomhedsskabende kampagne om virksomhedspartnerskabet 7. marts 2016 Udlændinge-, Integrationsog Boligministeriet Styrelsen for International Rekruttering og Integration skal

Læs mere

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr.

24-03-2014. Til direktionen KFF. Sagsnr. 2014-0059806. Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation. Dokumentnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Københavns Borgerservice Frontoffice NOTAT Til direktionen KFF Kommissorium for Borgerkontakt og Digital Innovation Borgerne, brugerne, tilflytterne og turisterne Hver dag har vores

Læs mere

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER

CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER CYKELKAMPAGNER NETVÆRKSKAMPAGNEN SOM OMKOSTNINGSEFFEKTIV FORANDRINGSDRIVER 1 Klassiske kampagner kan skabe synlighed og interesse 2 og adressere problemer 3 msaggregater eller anerkende bestemt adfærd

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

På forkant med fremtiden

På forkant med fremtiden : 31-05-2016 : 2015-009367-23 På forkant med fremtiden Formål Fortællingen På forkant med fremtiden skal skabe mening, motivation og fælles forståelse. Det er fortællingen om, hvorfor vi er her, hvad vi

Læs mere

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET

SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN FUNDAMENTET SCALING BY DESIGN Er jeres virksomhed klar til at skalere? Gennemgå fundament-kortene for at sikre, at jeres virksomhed har grundlaget i orden, før skaleringsprocessen går

Læs mere

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile

Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Uddannelsesforløb - også med anvendelse af læringsstile Præsentationens indhold: Indledning Mål Kritiske succesfaktorer for at nå målet Uddybning af kritiske succesfaktorer Hvordan kommer vi i gang? Uddrag

Læs mere

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015

Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskoles overordnede strategi 2011-2013/2015 Roskilde Handelsskole definerede i 2008 en strategi for perioden 2008 2010. Strategien kan sammenfattes i 2 ord værdifuld vækst. Siden 2008 har

Læs mere

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014

Ko m Va rd e. VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 En dn u dre skole e b 3 = + 7 B A C Ko m Va rd e mu ne VISIONSSTRATEGI for skoleområdet 2014 FREMTIDENS SKOLE I VARDE KOMMUNE At stræbe højt og skue mod nye horisonter Formålet med Varde Kommunes visionsstrategi

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING

VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING Formål og værdier VÆRKTØJER TIL KERNEFORTÆLLING KERNEFORTÆLLING At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange måder helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden

Læs mere

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012

Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Kompetencestrategi for Nota 2009-2012 Formålet med denne strategi er at sikre, at Notas ansatte besidder de kompetencer, der er nødvendige, for at Nota kan opfylde de mål, der er beskrevet i den overordnede

Læs mere

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune

Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Job- og personprofil for den nye skolechef til Holstebro Kommune Indledning: Vores afholdte skolechef gennem 12 år har valgt at gå på pension. Vi søger derfor hans afløser til tiltrædelse 1. april 2015

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at

HF & VUC FYN er landets største VUC, og det forpligter. Derfor vil vi også være landets bedste VUC til at Fælles fokus på læring HF & VUC FYN bygger bro til en fremtid med mere uddannelse bedre job og højere livskvalitet Strategi 2016 2019 Med udgangspunkt i denne vision uddanner vi unge og voksne i et miljø,

Læs mere

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland

Socialfondsprogram 2014-2020. v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogram 2014-2020 v/ Nanna Skovrup, kontorchef Regional Udvikling, Region Nordjylland Socialfondsprogrammet 2014-2020 Prioritetsakse 1: Indsatsområder: Prioritetsakse 2: Indsatsområde: Iværksætteri

Læs mere

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde

Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Bestyrelsens rolle i det strategiske arbejde Af specialkonsulent Søren Svendgaard, Videncentret for Landbrug, 2014 Denne artikel beskriver, hvordan en professionel bestyrelse kan involvere sig i landbrugsvirksomhedens

Læs mere

FREMTIDENS JOBANNONCERING

FREMTIDENS JOBANNONCERING FREMTIDENS JOBANNONCERING MED OFIR JOBUNIVERS KAN DU SELV PUBLICERE DIN JOBANNONCE PÅ DANMARKS STØRSTE UDVALG AF JOBSITES OG BRANCHEWEBSITES. 2 Indholdsfortegnelse Ofir jobunivers... Sådan finder vi drømmemedarbejderen

Læs mere

Årsplan 2012/13. Marts 2012

Årsplan 2012/13. Marts 2012 Årsplan 2012/13 Marts 2012 Årsplan 2012/13 I forbindelse med processen omkring Djøfs strategi ( Djøf frem mod 2015 ) blev følgende megatrends prioriteret som dem, der bedst afspejlede medlemmernes udfordringer

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Anerkendende ledelse i staten. December 2008

Anerkendende ledelse i staten. December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten December 2008 Anerkendende ledelse i staten Udgivet december 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt

Læs mere

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016

Indstilling. Deltagelse i frikommunenetværk. Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Indstilling Til Magistraten Fra Sociale forhold og Beskæftigelse Dato 18. maj 2016 Deltagelse i frikommunenetværk 1. Resume By & Bolig, MSB, har i samarbejde med Randers, Favrskov, København, Roskilde

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Flere akademikere i job 2016

Flere akademikere i job 2016 Akademikeraftalen Flere akademikere i job 2016 Følgende partier er med i aftalen Det Konservative Folkeparti enhedslisten Liberal Alliance Radikale venstre socialdemokraterne socialistisk folkeparti venstre

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg

Viborg - den sunde kommune -Et fælles ansvar - Et personligt valg Bilag 1 Tværgående Sundhedspolitik for Viborg Kommune Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter i flok for at realisere sundhedspolitikkens

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

18. Effektiv Medlemskommunikation

18. Effektiv Medlemskommunikation 18. Effektiv Medlemskommunikation Det ser let ud, når det virker kommunikationen. Men når det ikke gør, kan det være svært at spotte, hvor det går galt. Men forskellen på, om man når og engagerer målgruppen,

Læs mere

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden.

MapMyClimate består af en stærk og kompetent gruppe partnere, der på flere niveauer kan tilbyde strategiske partnere og sponsorer værdi og viden. SYNLIGGØR DIT KLIMA De globale klimaforandringer er nogle af vor tids største udfordringer. Indsatsen for at bekæmpe klimaændringer og finde nye miljøvenlige energiløsninger berører alle dele af samfundet

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 11. juni 2012 10XXXX Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om væksthusene i 2013 Som aftalt mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM) den 15. juni 2009 får kommunerne i 2013 i alt 96.600.000

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015

Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015 Djøf Offentlig Formandens mundtlig beretning 2015 Den gode bager ved, at et godt brød afhænger af ingrediensernes kvalitet, temperatur og proces. Og skal brødet være rigtig flot, kræver det også lidt kunstnerisk

Læs mere

Etisk kodeks Maj 2016

Etisk kodeks Maj 2016 Idégrundlag hoej.dk A/S er grundlagt i 2005 ud fra en ide om, at dødsfald skal kunne kommunikeres og være tilgængelige på tryk og på internettet for efterladte, venner og bekendte - lokalt og globalt.

Læs mere

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Børn og Unge Januar 2014 Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune Det er vigtigt, at der er en klar defineret lokalpolitisk ramme for implementering af den nye skolereform.

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling

HR-strategi 2012. En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 En fælles indsats for effektiv arbejdstilrettelæggelse, god ledelse, godt arbejdsmiljø og strategisk kompetenceudvikling HR-strategi 2012 1 Indholdsfortegnelse HR-strategi 2012 s.3 Systematisk

Læs mere

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene:

Der blev endvidere nedfældet i kontrakten at vi arbejder med målene: Værdier i Institution Hunderup, bearbejdet i Ådalen. Sammenhæng: Vi har siden september 2006 arbejdet med udgangspunkt i Den Gode Historie for at finde frem til et fælles værdigrundlag i institutionen.

Læs mere

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser

Odense Kommunes. Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet - et liv på egne præmisser Odense Kommunes Handicappolitik Odense Kommunes Handicappolitik Mennesket før handicappet et liv på egne præmisser Udgivet

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

Fremtidens dagtilbud i København

Fremtidens dagtilbud i København Fremtidens dagtilbud i København Klik for at redigere typografi i masteren Andet niveau Tredje niveau Fjerde niveau» Femte niveau Hvorfor tænke anderledes? Anderledes forventninger til fysiske rammer,

Læs mere

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015

Bosætningsstrategi 2015-2020. Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi 2015-2020 Vedtaget af Byrådet 26. februar 2015 Bosætningsstrategi for Lolland Kommune - Tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af borgere 2015-2020 1. Indholdsfortegnelse 2. Baggrund...

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus

Job- og personprofil. Uddannelseschef til Campus Job- og personprofil Uddannelseschef til Campus Food College Aalborg Style & Wellness College Aalborg Dental College Aalborg Skolehjem December 2013 Udarbejdet af HR-afdelingen, Tech College Aalborg, i

Læs mere

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012

2012 Elevtrivselsundersøgelsen December 2012 12 Elevtrivselsundersøgelsen December 12 For erhvervsuddannelserne Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Svarprocent: 91% (59 besvarelser ud af 646 mulige) Skolerapport Velkommen til Elevtrivselsundersøgelsen

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune.

Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Borgmesterens tale ved nytårskuren den 20. Januar 2014 Velkomst Velkommen til nytårskur. Og velkommen tilbage til Pakhuset, som igen danner rammen om den traditionsrige nytårskur her i Odder Kommune. Men

Læs mere

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi

for helheden Vi udviser rettidig omhu Vi gør det! Synergi Anerkendelse Vi har en positiv tilgang til hinanden Vi vil anerkendende ledelse Vi fremmer arbejdsglæden og det gode kollegiale fælleskab Vi skaber positiv sammenhæng mellem værdier og dagligdag! Sig det...

Læs mere

Job og personprofil for skolechef

Job og personprofil for skolechef Job og personprofil for skolechef 1. Stillingen Skolechefen refererer til Direktøren for Børn og Unge. Skoleområdet består af 27 skoler, 14 klubber, 10 SFO-klubber og 3 samdrevne institutioner, Naturskolen

Læs mere

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være

Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være VISION 2 0 1 2 Vision for Favrskov Kommune Favrskov Kommune vil være Visionen for Favrskov Kommune fastlægger de overordnede pejlemærker for den kommunale servicevirksomhed og beskriver de rammer, som

Læs mere

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010

Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Fagligt og personligt udbytte af netværk i DJØF 27. sept. 2010 Ved Christian Ahlefeldt Laurvigen Netværksdag 2010 Medico Industrien Hvad er DJØF? Faglig organisation for nøglemedarbejdere og ledere Medlemmer

Læs mere

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune

Vores fundament. Miljø og Teknik. Randers Kommune Vores fundament Miljø og Teknik Randers Kommune I efteråret 2009 har vi arbejdet med at skabe et nyt fælles fundament for Miljø og Teknik. Ambitionen har været at skabe en klar retning for vores fremtidige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016. Udviklingsstrategi 2016 Udviklingsstrategi 2016 1 Indledning Greve Kommune skaber sammen med borgere og virksomheder rammer for et attraktivt og udviklende fællesskab. Denne overordnede kerneopgave danner rammen for arbejdet

Læs mere

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015

Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Udviklingsplan Dagplejen 2012-2015 Om udviklingsplanen Direktionen i Frederikssund kommune har udarbejdet en udviklingsplan. Efterfølgende har alle fagchefer udarbejdet en udviklingsplan den relevante

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere