Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet."

Transkript

1 TeliaSonera Danmark A/S Ejby Industrivej Glostrup TeliaSoneras priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik i mobilnet i Danmark, Sverige, Norge og Finland. 24. januar 2006 Holsteinsgade København Ø Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TeliaSoneras GSM-mobilnet. Sagsnr Ved terminering af trafik forstås terminering af taleopkald. Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Grundlaget for anvendelse af bedste praksis Grundlaget for anvendelse af bedste praksis til nedsættelse af TeliaSoneras samtrafikpriser baseret på en sammenligning med tre lande er s afgørelse af 24. januar 2006 til TeliaSonera på TeliaSoneras engrosmarked for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet (herefter kaldet markedsafgørelsen ), samt 51f, stk. 5, nr. 2, jf. stk. 8, nr. 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, med senere ændringer ved lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven). vurderer i markedsafgørelsen, at bedste praksis prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skal finde anvendelse på samtrafikproduktet terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet. vurderer i markedsafgørelsen tillige, at den bedste praksis prisfastsættelsesmetode, der skal finde anvendelse på samtrafikproduktet terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet skal være BP3-prisfastsættelsesmetoden, hvorefter den samlede pris for et samtrafikprodukt kan nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik. Af bemærkningerne til 51f, stk. 8, nr. 2, i teleloven fremgår, at:

2 Bestemmelsen indeholder en uændret indholdsmæssig videreførelse af gældende regler om bedste praksis metoderne. Bedste praksis metoden, hvorefter den samlede pris for et samtrafikprodukt kan nedsættes, således at prisen maksimalt udgør prisen for tilsvarende samtrafikprodukter i tre tilsvarende danske eller udenlandske aftaler om samtrafik, bygger på, at der alene skal korrigeres for dokumenterede, væsentlige produktrelaterede forskelle. Dette fremgår af bemærkningerne til 55, stk. 3, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. Med udgangspunkt i disse principper skal der blandt andet, hvor der identificeres væsentlige forskelle i de sammenlignede produkter, net og anlæg (herunder eksempelvis alder, teknisk opbygning og kvalitet) foretages korrektioner med henblik på at sikre en overordnet sammenlignelighed af samtrafikprodukterne. Der skal desuden foretages korrektioner for et eventuelt unaturligt lavt prisniveau m.v. i sammenlignede aftaler. Dette betyder, at der blandt andet skal foretages en kompenserende korrektion, hvis der er tale om et prisniveau for de omhandlede samtrafikprodukter, som er unaturligt lavt på grund af krydssubsidiering, herunder eventuelt regulatorisk påtvunget krydssubsidiering, mellem forskellige kategorier af samtrafikprodukter, mellem samtrafikpriserne og andre aktivitetsområder, eller eventuelt gennem statstilskud til dækning af samlede underskud eller lignende. Side 2 Det skal ligeledes sikres, at den pågældende listepris er udtryk for et stabilt prisleje. Der kan ses bort fra korrektioner, der vurderes at være af bagatelagtig betydning for den pågældende prisfastsættelse, som er indeholdt i allerede foretagne korrektioner, eller som bevirker, at samtrafikpriserne belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. I forbindelse med anvendelse af bedste praksis metoderne udøves afsluttende et samlet skøn med udgangspunkt i de overordnede målsætninger for teleloven. I nærværende bedste praksis afgørelse er anvendt de samme metodemæssige principper, som fremgår af s tidligere afgørelser om bedste praksis ved en sammenligning af tre lande af 28. september 1999, 27. april 2000, 17. maj 2000, 7. december 2000 og 20. februar Hvor der i nævnte tidligere afgørelser blev foretaget sammenligninger med samtrafikpriser på fastnetområdet, foretages i nærværende afgørelse en sammenligning af samtrafikpriser for terminering af trafik i mobilnet. udsendte den 24. juni 2005 udkast til BP3-afgørelser til TDC, SONOFON, TeliaSonera i national høring i branchen, jf. 2 i bekendtgørelsen om høringsprocedurer og grænseoverskridende konfliktløsning på samtrafikområdet m.v.

3 TeliaSonera har i forbindelse med høringen oplyst, at selskabet ikke aktuelt opkræver faste afgifter i forbindelse med terminering af trafik i selskabets mobilnet. har vurderet, at det forhold, at TeliaSonera ikke opkræver faste afgifter, er af bagatelagtig betydning, jf. bemærkningerne til 55 stk. 3 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, for fastsættelsen af TeliaSonera s pris for terminering af trafik i selskabets mobilnet, idet en korrektion i priser for terminering vil være af en størrelsesorden på mindre end en øre. Styrelsen har derfor ikke fundet grundlag for at foretage den foreslåede korrektion. Høringssvarene har i øvrigt ikke givet anledning til væsentlige ændringer i BP3- afgørelserne til TDC, SONOFON og TeliaSonera. De konkrete bemærkninger fra branchen til udkast til BP3-afgørelser fremgår af det i bilag 3 vedlagte høringsnotat vedr. udkast til afgørelser til Hi3G, SONOFON, TDC, Tele2 og TeliaSonera på engrosmarkederne for mobilterminering (marked 16) af 24. juni Side 3 EU-Kommissionen har i medfør af rammedirektivet art. 7, stk. 3, afgivet sine bemærkninger til s notificerede udkast til markeds- og BP3- afgørelser. Af EU-Kommissionens bemærkninger fremgår det, at hvis en national tilsynsmyndighed beslutter at indføre pligt til priskontrol på grundlag af sammenligning med andre lande, bør den efter Kommissionens opfattelse udvælge de objektive kriterier omhyggeligt og klart begrunde, hvorfor den mener, at disse landes relevante markeder på baggrund af de valgte kriterier er de mest velegnede som sammenligningsgrundlag under hensyntagen til forskellene mellem vilkårene på det eller de relevante markeder i sammenligningslandene og vilkårene på hjemmemarkedet. Ligeledes blev der i flere høringssvar fra branchen efterlyst en nærmere begrundelse for valg af sammenligningslande i BP3-afgørelserne. På baggrund af de nationale høringssvar og EU-Kommissionens bemærkninger har fundet anledning til i BP3-afgørelserne at begrunde valget af sammenligningslande (Sverige, Norge og Finland) yderligere, jf. nedenfor. Telestyrelsens konkrete sammenligning har valgt at basere bedste praksis sammenligningen af de danske takster for terminering af trafik i mobilnet på en sammenligning med priserne i Sverige, Norge og Finland pr. 1. juni Med valget af Finland, Sverige og Norge som sammenligningslande i nærværende bedste praksis afgørelse, har IT og Telestyrelsen foretaget en nøje afvejning af, hvorvidt en sammenligning med de pågældende lande opfylder telelovens formål. I forbindelse med denne afvejning, har vurderet, at forholdene i Finland, Sverige og Norge er sammenlignelige med danske forhold, og således opfylder lovens bestemmelser om sammenlignelighed. Det skyldes bl.a. at nettene i de sammenlignede lande omtrent er lige gamle, produktdefinitionen og afgrænsningen af samtrafikproduktet er tilsvarende, samtrafikaftalerne er

4 sammenlignelige, og at der ikke er grund til at forvente forskelle i kvaliteten af de udbudte samtrafikprodukter. Dette forhold er nærmere beskrevet i afsnittet om net-typer på side 8 i nærværende afgørelse. har i forbindelse med tidligere bedste praksis afgørelser på fastnetområdet anvendt svenske og norske samtrafikpriser. Nærværende analyse er bl.a. baseret på disse landes prisniveauer pr. 1. juni 2005 for terminering af trafik i mobilnet, sammenholdt med samtrafikreguleringen, markedsudviklingen og -sammensætningen i disse lande. Analysen vedrører alene samtrafikproduktet terminering af trafik i mobilnet, jf. telelovens 40, stk. 3, nr. 2. Sammenligningen er baseret på følgende dokumentation: 1) Amendment to Direct Interconnect Agreement, Annex 4, Prices for Basic In terconnect Services and Supplementary Network Services, mellem Telia A/S og SONOFON A/S, dateret 23. august 2004, med ikrafttræden den 1. juli /. 2) Referenserbjudande Samtrafik fra TeliaSonera Mobile Networks AB, bilag 4 af 4. oktober 2004,./. 3) Avtale om Samtrafikk, Vedlegg 6, af 20. februar 2004 fra Telenor Mobil A/S,./. 4) Makkaviestinnän operaattoripalvelujen hinnasto af 1. juni 2005 fra TeliaSonera Finland Oyj, samt Yhteenliitämishinnasto af 1. marts 2004 fra TeliaSonera Finland Oyj, afsnit 1.1 og 1.2. Side 4 Der er i alle lande tale om takster for terminering af trafik i mobilnet. De af de pågældende udbydere anvendte takster for terminering af trafik i mobilnet fremgår af nedenstående tabel. Tabel 1 Terminering af trafik i mobilnet - Listepriser pr. 1. juni Listepris TeliaSonera (Sverige) Telenor Mobil (Norge) 0,80 0,63 0,068 TeliaSonera (Finland) TeliaSonera (Danmark) 1,00 DKK (peak) 0,66 DKK (off-peak) Opkaldsafgift 0 0,20 0 0,08 Valuta SEK NOK EUR DKK har i forbindelse med udarbejdelse af nærværende analyse været i kontakt med telemyndighederne i Sverige, Norge og Finland og har i den 1 TeliaSonera (Danmark) opererer ikke med en fast listepris hvilket indebærer, at selskabet anvender en differentieret engrosprissætning af mobilterminering i selskabets samtrafikaftaler. Selskabets pris overfor SONOFON er her lagt til grund.

5 forbindelse indhentet en række yderligere oplysninger om terminering af trafik i mobilnet i de pågældende lande. s spørgsmål og de respekti-./. ve svar fra telemyndighederne i Sverige, Norge og Finland fremgår af bilag 1-3. Det formelle sammenligningstidspunkt er 1. juni ) Vurdering af sammenlignelighed Sammenligneligt produkt Terminering af trafik i mobilnet i de pågældende lande defineres og afgrænses på tilsvarende måde som i Danmark. Det indebærer, at terminering af trafik i mobilnet omfatter aflevering af trafik til en mobiludbyder med sigte på, at denne udbyder terminerer eller afleverer den pågældende trafik hos en slutbruger, der er kunde hos udbyderen og har overladt den pågældende udbyder at modtage indgående opkald på sine vegne. Termineringsydelsen begynder ved det første samtrafikpunkt, hvor den terminerende udbyder kan overtage den videre befordring af opkaldet til den kaldte abonnent. Grænsedragningen er i samtrafikpunktet i MSC (Mobile Switching Center) eller i GMSC (Gateway Mobile Switching Center). Termineringsydelsen udgøres fysisk af strækningen fra MSC/GMSC til den kaldte abonnents håndsæt (terminaludstyret). Side 5 Stabilt prisleje De pågældende bilag, der dokumenterer taksterne for terminering af trafik i mobilnet, er alle fra standardtilbud fra henholdsvis TeliaSonera Mobile Networks AB (Sverige), TeliaSonera Finland Oyj (Finland) og Telenor Mobil A/S (Norge), og dermed er taksterne i overensstemmelse med de faktiske forhold i hhv. Sverige, Norge og Finland. Endvidere kan konstatere, at der er tale om listepriser, der benyttes i gældende samtrafikaftaler, ligesom der er tale om, at de pågældende listepriser er udtryk for et stabilt prisleje. Sammenlignelige samtrafikaftaler De sammenlignede udbydere er på nuværende tidspunkt markedsledende på mobilområdet i deres respektive lande og de pågældende udbydere har en stærk markedsposition på deres respektive separate engrosmarkeder for mobilterminering. De pågældende samtrafiktakster indgår i aftaler indgået mellem en udbyder med en stærk markedsposition og en anden udbyder på det nationale marked. Der er derfor tale om samtrafikaftaler indgået mellem tilsvarende parter, hvorved der er tale om tilsvarende samtrafikaftaler. Sverige og Finland er som Danmark medlemmer af EU, mens Norge er associeret til EU gennem en EØS-aftale. Også Norge gennemfører EU s direktiver på teleområdet i national lovgivning. Telelovgivningen og herunder samtrafikreguleringen i landene har derfor et harmoniseret præg. Dette taler yderligere for, at der er

6 tale om sammenlignelige samtrafikaftaler, idet de lovgivningsmæssige rammer som de pågældende udbydere er underlagt for indgåelse af samtrafikaftaler, ikke er væsentligt forskellige. Samlet set er det s vurdering, at der er tale om sammenlignelige samtrafikaftaler, at de i sammenligningen benyttede priser er udtryk for et stabilt prisleje, og således ikke er udtryk for usædvanligt lave priser som følge af priskrig eller lignende. Spørgsmålet om krydssubsidiering Med henblik på at vurdere, om der skulle være tale om et prisniveau for det omhandlede samtrafikprodukt, som er unaturligt lavt på grund af krydssubsidiering, har foretaget en vurdering af krydssubsidiering i forhold til a) andre relevante ydelser indenfor samtrafikproduktet, b) andre relevante kategorier af samtrafikprodukter samt c) andre relevante aktivitetsområder. En fuldstændig vurdering af spørgsmålet om krydssubsidiering kan i realiteten kun foretages ved at sammenholde sammenlignelige omkostningsdata fra de forskellige lande. Da sådanne data ikke er tilgængelige, har som i tidligere bedste praksis afgørelser ved en sammenligning med tre lande i stedet foretaget mere overordnede vurderinger hovedsageligt baseret på prissammenligninger. Det skal dog bemærkes, at en prisforskel, der skyldes forskelle i underliggende omkostninger, ikke nødvendigvis vil være en indikation for krydssubsidiering. Side 6 Vedr. a) andre relevante ydelser indenfor samtrafikproduktet For så vidt angår andre relevante ydelser indenfor samtrafikproduktet (terminering af trafik i mobilnet), har foretaget en vurdering af, om der i de sammenlignede lande opkræves andre afgifter (faste afgifter i forbindelse med terminering af trafik i mobilnet), som er højere end i Danmark, og som eventuelt kunne muliggøre lavere trafikafgifter for terminering i mobilnet../. har i bilag 4 foretaget en gennemgang af faste afgifter, der er relevante i forbindelse med terminering af trafik i mobilnet. TeliaSonera Mobile Networks AB (Sverige) og TeliaSonera Finland Oyj (Finland) opkræver en engangsafgift, der dækker implementering af en samtrafikaftale på mobilområdet og tjenester omfattet af aftalen. har medtaget disse engangsafgifter i sammenligningsgrundlaget for beregning af faste afgifter i forbindelse med terminering af trafik i mobilnet. De i Sverige, Norge og Finland opkrævede faste afgifter er ikke af en størrelse, der i sig selv kan give anledning til en formodning om, at der forekommer krydssubsidiering mellem priserne for faste afgifter og de trafikafhængige afgifter i disse lande. har erfaret, at TeliaSonera ikke aktuelt opkræver faste afgifter i forbindelse med terminering af trafik i selskabets mobilnet, som det er til-

7 fældet i såvel Norge, Sverige og Finland. har på den baggrund foretaget en vurdering af, om der måtte være grundlag for at foretage korrektioner i de priser, der fastsættes for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet. Styrelsen har med henblik på en konkret vurdering heraf, sat de for TDC Mobil beregnede årlige faste afgifter ( kr.) i forhold til den af TeliaSonera oplyste afsætning af terminering af trafik i mobilnet (antal minutter) til sin største engroskunde i har på det grundlag imidlertid vurderet, at det forhold, at TeliaSonera ikke opkræver faste afgifter, er af bagatelagtig betydning, jf. bemærkningerne til 55 stk. 3 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, for fastsættelsen af TeliaSoneras pris for terminering af trafik i selskabets mobilnet, idet en korrektion i priser for terminering vil være af en størrelsesorden på mindre end en øre. har på det grundlag ikke foretaget en korrektion i TeliaSoneras pris for terminering af trafik i selskabets mobilnet. Vedr. b) andre relevante kategorier af samtrafikprodukter Side 7 For så vidt angår andre kategorier af samtrafikprodukter, har udover de ovenfor nævnte faste afgifter undersøgt takstniveuaet for terminering af SMS i de sammenlignede lande, og styrelsen har kunnet konstatere, at taksterne herfor i såvel Finland, Norge og Sverige er højere end i Danmark 2. Undersøgelsen har samtidig vist, at mobiludbyderne i Norge anvender samme prissætning for terminering af SMS (0,35 NOK pr SMS), mens prissætningen blandt mobiludbydere i Finland ikke antages at afvige væsentligt fra hinanden 3. For så vidt angår Sverige, er det kun selskabet TeliaSoneras takst for terminering af SMS, som er offentligt tilgængelig (0,40 SEK pr. SMS), hvorfor det derfor ikke er muligt at fastslå, om der er gensidighed i de takster for terminering af SMS, som svenske mobiludbydere anvender indbyrdes. Taksterne for terminering af SMS ses aktuelt ikke at genstand for regulering i nogen af de sammenlignede lande. I en situation med afbalancerede trafikstrømme mellem mobiludbydere, som antages generelt at gælde på det danske mobilmarked, for så vidt angår afsendelse og modtagelse af SMS, vil mobiludbyderes indtægter og udgifter blive neutraliseret, såfremt mobiludbyderne anvender samme prissætning for terminering af SMS. Forskelle i takstniveauet for terminering af SMS mellem lande vil i denne situation ikke kunne medføre overførsel af midler til området for mobilterminering. har på baggrund af undersøgelsen af takstniveauet for 2 De danske mobiludbydere antages at tage samme takst for terminering af SMS indbyrdes. Den aktuelle takst antages at ligge på 0,20 DKK pr. SMS. 3 FICORA har oplyst overfor, at den seneste af TeliaSonera offentliggjorte takst for terminering af SMS i TeliaSonera s mobilnet er fra 25. juli 2003, hvor prisen var 0,0589 /SMS. Ifølge FICORA var den senest offentliggjorte takst for terminering af SMS i Elisa s mobilnet en anelse højere (0,0605 /SMS). Der er aktuelt ikke krav om at mobiludbyderne i Finland skal offentliggøre deres respektive takster for terminering af SMS. Der har ifølge FICORA ikke være forlydender hverken officielt eller uofficielt - om at taksterne for terminering af SMS efterfølgende skulle have ændret sig.

8 terminering af SMS i Norge, Sverige og Finland ikke fundet belæg for, at mobiludbydere i de pågældende lande via prissætningen af SMS skulle kunne kompensere for eller subsidiere lavere priser for terminering af taleopkald i de pågældende udbyderes mobilnet. Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at foretage en korrektion. Vedr. c) andre relevante aktivitetsområder For så vidt angår andre aktivitetsområder har ud fra en væsentlighedsbetragtning undersøgt takstniveauet for slutbrugere på mobiltelefoniområdet i de sammenlignede lande. Det anses som udgangspunkt for tvivlsomt om de pågældende udbydere i de sammenlignede lande ville vælge at subsidiere taksten for terminering af trafik i mobilnet ved forhøjede takster i forhold til slutbrugere. En sådan krydssubsidiering ses heller ikke at være regulatorisk påtvunget i de pågældende lande. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der vil skulle foretages en korrektion, hvis der er tale om krydssubsidiering i et eller flere af de pågældende lande. Side 8 har gennemgået en sammenligning af niveauet for slutbrugertakster fra Teligen (februar 2005). Det fremgår af denne sammenligning, at priserne for mobiltelefoni i Danmark er lavere end i Sverige, Norge og Finland. De danske priser er ca. 10 pct. lavere end i Finland og ca pct. lavere end i Norge og Sverige. Forskellen afhænger dog af de nærmere antagelser omkring inkluderede tjenester, kurvesammensætning, omregningskurs m.v. vil i overensstemmelse med de metodemæssige principper for bedste praksis-analyser skulle foretage en kompenserende korrektion, hvis der er tale om, at prisniveauet for det omhandlede samtrafikprodukt, er unaturligt lavt på grund af krydssubsidiering, herunder eventuelt regulatorisk påtvunget krydssubsidiering fra andre aktivitetsområder til priserne for terminering af trafik i mobilnet. I Sverige og Norge er udbydernes takster for terminering af trafik i mobilnet fastsat af telemyndighederne på grundlag af omkostningsbaserede prisreguleringsmetoder, hvilket beror på, at de pågældende udbydere er vurderet til at have en stærk markedsposition på markedet herfor. I Finland har udbyderne indgået aftale om at reducere deres respektive priser for terminering i mobilnet med virkning fra 1. juni Markederne for mobiltelefoni i Sverige, Norge og Finland er samtidig konkurrenceudsatte markeder. Der er således ikke grundlag for at antage, at hver enkelt mobiludbyder på de pågældende markeder skulle kunne agere uafhængigt af de øvrige udbydere på markedet. Der synes således ikke at være risiko for, at de enkelte udbydere skulle kunne hæve priserne i forhold til slutbrugerne og overføre ressourcer til det pågældende samtrafikmarked, som led i konkurrenceforvridende krydssubsidiering. Det er derfor s samlede vurdering, at der ikke er indikationer for, at de sammenlignede takster i Sverige, Norge og Finland, skulle være usædvanlig lave, som følge af eventuel krydssubsidiering fra andre relevante aktivi-

9 tetsområder til samtrafikpriserne. Der er på den baggrund ikke fundet grundlag for at foretage en korrektion herfor. Sammenfattende er det s vurdering, at prisniveauet for det omhandlede samtrafikprodukt i henholdsvis Sverige, Norge og Finland ikke er unaturligt lavt som følge af krydssubsidiering. Net-typer De sammenlignede udbydere er alle GSM-operatører og råder over mobilnet, som baserer sig på GSM 900- og GSM 1800-teknologien. Efter s vurdering adskiller disse mobilnet sig ikke væsentligt fra danske GSM-mobilnet og er hverken væsentligt ældre eller mere moderne end danske GSM-mobilnet. Der er dermed heller ikke grundlag for at antage, at kvalitetsniveauet for samtrafikydelser i danske mobilnet skulle afvige væsentligt fra kvalitetsniveauet hos de udbydere, der sammenlignes med. Samlet set er det s vurdering, at der er tale om net af stort set samme alder og teknologi. Side 9 2) Beregningsmæssige korrektioner Som det fremgår af tabel 1 er der ikke fuld parallelitet i anvendelsen af opkaldsafgifter og peak/off-peak perioder, hvorfor der i sammenligningen vil skulle korrigeres for dette med henblik på at opfylde forudsætningen om at sammenligne tilsvarende samtrafikydelser, jf. telelovens 51f, stk. 8, nr. 2. Forskelle i peak/off-peak perioder samt trafikfordeling I sammenligning af taksterne for terminering af trafik i mobilnet tages højde for forskelle i peak/off-peak perioder. Der tages højde for forskelle i peak/off-peak perioder ved at sammenveje priserne i disse perioder på baggrund af trafikfordelingen i disse perioder. Blandt udbyderne i de sammenlignede lande er det, som det fremgår af tabel 1, kun TeliaSonera (Danmark), som anvender forskellige takster for terminering af trafik i mobilnet baseret på peak/off-peak perioder. I forbindelse med s udarbejdelse af udkast til analyser af markederne for mobilterminering, som blev sendt i offentlig høring den 28. september 2004, indhentede styrelsen oplysninger fra de danske mobiloperatører om trafikfordeling. Det er på baggrund af disse oplysninger lagt til grund, at 70 pct. af mobiltermineringsminutterne falder i peak-perioden mens 30 pct. af minutterne falder i off-peak perioden. Forskelle i opkaldsafgift Varigheden af en gennemsnitlig mobiltermineret samtale har betydning for beregning af prisniveauet for terminering af trafik i mobilnet i de lande, hvor der benyttes en opkaldsafgift i forbindelse med terminering af trafik i mobilnet. I Danmark og Norge er der, som det fremgår af tabel 1, en opkaldsafgift i forbin-

10 delse med terminering af trafik i mobilnet, som det er nødvendigt at korrigere for i beregningen. Der opkræves ikke opkaldsafgift i Sverige og Finland. I forbindelse med ovenfor nævnte udkast til analyser af markeder for mobilterminering, indhentede oplysninger fra de danske mobiloperatører om den gennemsnitlige varighed af en mobiltermineret samtale i danske mobilnet. Det fremgik heraf, at en gennemsnits mobiltermineret samtale i Danmark varer 1,76 minutter (106 sekunder). Til beregning af prisniveauet for Telenor Mobil s (Norge) og TeliaSoneras (Danmark) takst pr. minut for terminering af trafik i mobilnet er de respektive selskabers opkaldsafgift derfor fordelt på 1,76 minutter (106 sekunder). Valutakursomregning Valutakursomregningen er foretaget ved de gennemsnitlige valutakurser for perioden 1. juni maj 2005) oplyst af Nationalbanken. Side 10 På baggrund af disse korrektioner kan de gennemsnitlige takster for samtrafikproduktet terminering af trafik i mobilnet i de pågældende lande beregnes. Beregningerne inden s samlede skønsmæssige vurdering giver følgende korrigerede takster for terminering af trafik i mobilnet: Tabel 2. Resultater af sammenligningen (DK øre pr. minut) Valutakurs Terminering af trafik i mobilnet Pris (DK øre pr. minut) Indeks TeliaSonera (Danmark) 1,000 DKK 94, TeliaSonera (Sverige) 0,817 SEK 65,36 69 Telenor Mobil (Norge) 0,902 NOK 67,08 71 TeliaSonera (Finland) 7,439 EUR 50,59 54 s samlede skønsmæssige vurdering har under udøvelsen af det samlede skøn særligt taget hensyn til i videst muligt omfang at sikre reelle konkurrencemarginer, at sikre at priser ikke opretholdes på et unaturligt højt niveau, at sikre at samtrafikprisen for terminering af trafik i mobilnet ikke belastes af utidssvarende teknik, fejlinvesteringer, ineffektiv drift m.v. hos den samtrafikforpligtede udbyder, samt at samtrafikpriserne fremmer vækst og innovation. Med henblik på at udøve et samlet skøn for prisniveauet for tilsvarende samtrafikydelser i tilsvarende samtrafikaftaler tager udgangspunkt i de i tabel 2 angivne takster. De forholdsmæssigt højere slutbrugerpriser for mobiltelefoni i Finland og i særdeleshed Sverige og Norge har vurderet ikke er en følge af krydssubsidiering fra slutbrugerpriserne på mobiltelefoniområdet til samtrafikpriserne, hvorfor der ikke er fundet grundlag for at foretage korrektioner herfor.

11 har ikke fundet forhold, der skulle begrunde, at taksterne i et eller flere af de sammenlignede lande tillægges større eller lavere vægt, hvorfor taksterne for terminering af trafik i mobilnet i de tre lande derfor tillægges lige stor vægt. Med de foretagne korrektioner er det s vurdering, at der er tale om sammenlignelige samtrafikydelser. Afhængig af vægtningen mellem de sammenlignede lande, er der på denne baggrund grundlag for at nedsætte TeliaSoneras takst for terminering af trafik i mobilnet til mellem 58 og 63 øre pr. minut 4. Det er s vurdering, at en forsigtighedsbetragtning tilsiger et niveau i den øvre del af dette interval, det vil sige en nedsættelse af TeliaSoneras termineringstakst til 62 øre pr minut. Det er s vurdering, at implementeringen af den ved nærværende bedste praksis afgørelse regulerede pris bør ske trinvis med henblik på at give markedet mulighed for at tilpasse sig det nye regime med regulerede priser. Side 11 Det er s vurdering, at en trinvis implementering bedst tilgodeser hensynet til såvel slutbrugeren der i sidste ende vil drage fordel af lavere termineringspriser som til udbyderne. En umiddelbar nedsættelse af priserne for terminering i TeliaSoneras mobilnet vil være meget byrdefuld for udbyderen, fordi termineringsprisen kan have været påvirket af konkurrencemæssige forhold på andre af selskabets forretningsområder inden for mobilmarkedet som helhed. Udbyderne har således indtil nu investeret og handlet under den forudsætning, at mobilterminering ikke har været underlagt prisregulering. En umiddelbar prisnedsættelse ville kunne ændre de økonomiske forhold således, at konkurrencen på det samlede mobilmarked kunne lide skade. Den trinvise implementering vil efter s vurdering bidrage til at sikre den vedvarende konkurrence på mobilmarkedet som helhed og understøtte innovationsprægede investeringer bredt i markedet. En sådan trinvis implementering er i øvrigt i overensstemmelse med almindelig praksis i forbindelse med overgang til et nyt regulatorisk regime. 4 s vægtning mellem de sammenlignede lande er i nærværende afgørelse beregnet udfra følgende kriterier: Den øvre intervalgrænse er beregnet som et vægtet gennemsnit af de tre sammenligningslandes mobiltermineringspriser, hvor den højeste pris er tillagt en vægt på 50 pct. og de øvrige to priser er tillagt en vægt på 25 pct. Den nedre intervalgrænse er ligeledes beregnet som et vægtet gennemsnit, men hvor den laveste mobiltermineringpris er vægtet med 50 pct. og de øvrige to priser er vægtet med 25 pct.

12 s afgørelse På baggrund af ovenstående bedste praksis beregninger og vurderinger er det ITog Telestyrelsens samlede vurdering, at der foreligger dokumentation for, at prisniveauet for terminering af trafik i mobilnet i tilsvarende samtrafikaftaler i Sverige, Norge og Finland er lavere end den pr. 1. juni 2005 hos TeliaSonera gældende takst for terminering af opkald i mobilnet. I medfør af s afgørelse af 24. januar 2006 til TeliaSonera på TeliaSoneras engrosmarked for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet, og i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. senest lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005, med senere ændringer ved lov nr af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, er det hermed s afgørelse, at Telia- Soneras takst for terminering af trafik i mobilnet skal nedsættes til 62 DK øre pr. minut. Side 12 har valgt, at implementeringen af den ved nærværende bedste praksis afgørelse regulerede pris vil ske i tre trin over en periode, der udfra forholdets natur er fastsat til 2 år. Det fastsættes hermed, at: Første nedsættelse skal ske senest den 1. maj 2006, hvor den gennemsnitlige pris for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet maksimalt må udgøre 84 DK øre pr. minut. Anden nedsættelse skal ske senest 1. maj 2007, hvor den gennemsnitlige pris for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet maksimalt må udgøre 72 DK øre pr. minut. Tredje nedsættelse skal ske senest den 1. maj 2008, hvor den gennemsnitlige pris for terminering af trafik i TeliaSoneras mobilnet maksimalt må udgøre 62 DK øre pr. minut. Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at har truffet nærværende afgørelse. Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.

13 TeliaSonera bedes fremsende en oversigt til over de ændrede takster for terminering af trafik i mobilnet, der dokumenterer, at taksterne er i overensstemmelse med afgørelsen. Oversigten må være i hænde senest d. 8. maj 2006, henholdsvis d. 7. maj 2007 og d. 9. maj Med venlig hilsen Jakob Willer Morten Baadsgaard Side 13

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet.

Bedste praksis afgørelsen omhandler alene terminering af trafik i TDC s GSMmobilnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC's priser for terminering af trafik i GSM-mobilnet har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af trafik

Læs mere

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik

Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S. Hi3G s priser for terminering af trafik Hi3G Danmark Aps Arne Jacobsens Allé 17 2300 København S Hi3G s priser for terminering af trafik har i nærværende afgørelse foretaget en bedste praksis sammenligning baseret på priser for terminering af

Læs mere

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald.

Bedste praksis afgørelsen omhandler således ikke terminering af SMS og andre former for dataopkald. Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Bedste praksis 3-afgørelse af priser for terminering af taletrafik i Barablus

Læs mere

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende:

1 AFGØRELSE IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af 51f, stk. 8, nr. 2, jf. 51f, stk. 5, nr. 2 i teleloven 1 følgende: Barablu Mobile Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP UK Barablu Mobil Ørestads Boulevard 61, opgang 1(F), 1. sal 2300 København S Fremsendes alene via mail Bedste praksis 3-afgørelse overfor Barablu om

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt

Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt 1 Indledning modtog den 26. november 2009 TDC s nye

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade København C. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Juridisk Afdeling Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om fastsættelse af pris for samtrafikproduktet "gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet"

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail 23. maj 2012 TDC A/S regulering@tdc.dk /camibo Fremsendes alene via mail RHVRVSSTYRLSN Afgørelse om fastsættelse af WACC for regnskabsåret 2011 i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i

Læs mere

Resultat af den nationale høring

Resultat af den nationale høring 19. august 2015 /dajosc Høringsnotat vedr. udkast til markedsafgrænsning, markedsanalyser og markedsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet Erhvervsstyrelsen har i perioden

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet

Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet TDC Regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for TDC på engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet 1 Indledning fastsætter

Læs mere

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011

Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TDC s standardtilbud 12. april 2011 TC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om fastsættelse af WACC i forbindelse med omkostningsdokumentation af priserne i TC s standardtilbud 12. april 2011 1. Indledning Med udgangspunkt

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

,!~. maj Teleklagenævnet

,!~. maj Teleklagenævnet Teleklagenævnet Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg Att.: advokat Niels Christian Ellegaard Amerika Plads 37 2100 København ø Bredgade 43 DK-1260 København K Tit 3392 9700 Fax 3392 9988 Deres anmodning

Læs mere

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene.

Endvidere har IT- og Telestyrelsen modtaget EU-Kommissionens bemærkninger til afgørelsesudkastene. Høringsnotat s høringsnotat af 11. februar 2011 for høring over udkast til afgørelse på engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 1. juli 2010 en høring

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C

Teleklagenævnet. TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Teleklagenævnet TDC A/S Nørregade 21 0900 Køb~vn C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 33929700 Fax 33929988 Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. februar

Læs mere

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail

Telia Danmark TDC A/S Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om TDC s opkrævning af transitafgift i forbindelse med aflevering af opkaldstrafik til Fullrates og A+ Telecoms

Læs mere

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST

TDC regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via email UDKAST TDC regulering@tdc.dk 3. juli 2014 Fremsendes alene via email /mobljo UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i TDC s mobilnet i 2015

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob.

IT- og Telestyrelsen har den 1. oktober 2008 sendt udkast til afgørelse i høring hos Sonofon og Bibob. Sonofon A/S Juridisk afdeling Frederikskaj 1780 København V Afgørelse efter telelovens 63, stk. 3, vedrørende anmodning om ikke at offentliggøre dele af samtrafikaftale mellem Sonofon og CBB Sonofon A/S,

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)

Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC A/S standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8) 1 Indledning Den

Læs mere

0 20 40 60 80 100 Procent

0 20 40 60 80 100 Procent It-infrastruktur 9 1. It-infrastruktur Figur 1.1 Tilgængelighed af xdsl. Medio 2005 Holland* Luxembourg Korea* Belgien Schweiz* * Japan* New Zealand* Island Tyskland* 99,8 98,0 98,0 96,0 95,7 94,1 93,0

Læs mere

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C

Teleklagenævnet. TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Teleklagenævnet TDC AIS Jura & Regulering Teglholmsgade 1 0900 København C Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse af TDC AIS' (TDC) klage over IT- og Telestyreisens

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC

Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet. Delafgørelse overfor TDC Engrosmarkedet for terminering af sms i TDC s mobilnet Delafgørelse overfor TDC 19. juni 2012 INTRODUKTION 1 Markedsafgørelse I medfør af 41, stk. 1, jf. 40, stk. 1, og 37, stk. 2, i lov nr. 169 af 3.

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion

Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej BSA uden samproduktion Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 52 vedrørende TDC A/S opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på ledningsvej

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen.

I det følgende refereres og kommenteres de væsentligste substansbemærkninger, som IT- og Telestyrelsen har modtaget i høringen. Høringsnotat s høringsnotat af 1. juli 2010 for høring over udkast til analyser af engrosmarkedet for terminering af sms i individuelle mobilnet 1 Indledning iværksatte den 30. oktober 2009 en høring af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64

Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity A/S Frederikskaj 1780 København V TDC A/S Nørregade 21 0900 København C 2. juli 2008 Afgørelse vedrørende klage over konkret misbrug af oplysninger i strid med telelovens 64 Cybercity har d.

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning,

Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Telelovens 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, jf. telelovens

Læs mere

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse

i forhold til den regulerede ydelse, som den er defineret i Den danske Telemyndigheds (nu Erhvervsstyrelsen) LRAICafgørelse Telia Danmark regulatory@telia.dk 7. august 2012 Afgørelse vedrørende TDC's produktdefinitioner i forbindelse med den LRAIC-regulerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 1. Indledning

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL

Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K. Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity A/S Ovengaden Neden Vandet 7 1414 København K Ved. 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet om at træffe afgørelse efter telelovens 65, fordi

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber

65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity A/S Overgaden Neden Vandet 7 1414 København K 65 afgørelse vedr. anmodning om at hvilende abonnement ikke kan begrunde afvisning af adgang til delt rå kobber Cybercity har ved brev af 10. juni

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet

Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet Rapport om krydsportabilitet - om muligheden for indførelse af lovkrav om krydsportabilitet IT- og Telestyrelsen Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BAGGRUND...3 METODE...4 HISTORIK...5

Læs mere

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/5 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling 2007/S 248-304075 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): IT-og Telestyrelsen,

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa

Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa IP/08/1016 Bruxelles, den 26. juni 2008 Det skal blive billigere at telefonere med mere ensartede takster og mere konkurrence: Kommissionen holder høring om lavere mobiltakster i Europa Kommissionen vil

Læs mere

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden)

Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) TF2004-05 Vejledning om behandling af individuelle samtrafikaftaler (i overgangsperioden) 1. Indledning Teleloven er blevet ændret med virkning fra den 25. juli 2003[1]. Dette betyder, at reglerne om samtrafik

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

DONG-område Resten af landet

DONG-område Resten af landet TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af priser for BSA leveret via TDC s fibernet 1 Indledning traf fredag den 15. april 2011 LRAIC-prisafgørelse

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster

Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere termineringstakster TDC A/S Juridisk afdeling Nørregade 21 0900 København C Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse om klage fra Telia over diskrimination i forbindelse med varsling fra TDC Mobil af højere

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC.

IT- og Telestyrelsen har med henblik på opgørelsen af et fradrag for sparede omkostninger indhentet dokumentation herfor fra TDC. TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med priskontrol efter metoden

Læs mere

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C

TDC A/S Nørregade København K. TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København K TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne indkobling af rå kobber i centraler, herunder

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C

TDC A/S Nørregade København C TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om ændring af aftale om tjenesteudbyderadgang på fastnettet mellem Tele2 og TDC ( hvilende abonnement ) Tele2 anmodede med brev af 7. juli 2004

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester

Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Se vedlagte modtagerliste Høring over Kommissionens meddelelse om revision af den europæiske fælles ramme for elektroniske kommunikationsnet og - tjenester Vedlagt fremsendes i høring Kommissions meddelelse

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). 28. oktober 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2). Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og

Læs mere

Telekommunikationsret

Telekommunikationsret Tom Latrup-Pedersen Telekommunikationsret &d$5 THOMSON REUTERS Forord 5 Kapitel 1 Telekommunikationsrettens genstand 16 1.1. Sondringen mellem infrastruktur og indhold 21 1.2. Den sektorspecifikke konkurrenceregulering

Læs mere

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet)

om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden (fastnet) TDC A/S regulering@tdc.dk Telia Danmark regulatory@telia.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning af KAP-stik 1 Indledning Telia har den 24.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt. Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0382 Bilag 9 Offentligt Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i udlandet Analyse af priser og omkostninger for brug af mobile datatjenester i

Læs mere

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet

19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 19501 Cybercity Løsning af dobbeltdækningsproblemet 31. marts 2006 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 SAMMENFATNING... 4 KAPITEL 1 DET RÅ KOBBER OG DOBBELTDÆKNING... 6 1.1. ANVENDELSEN

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V

Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Telenor Danmark Holding A/S Frederikskaj 1780 København V Afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden over for Telenor Danmark Holding A/S (herefter benævnt Sonofon) Baggrund har

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email

Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com. Fremsendes alene via email Lycamobile Stephen.Lodge@lycamobile.com 5. december 2014 Fremsendes alene via email /mobljo Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald, terminering af sms samt samtrafikpunkter i Lycamobiles

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 117 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail

TDC A/S Fremsendes alene via mail TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende standardservice i TDC s standardtilbud om rå kobber/delt rå kobber (marked 4) og Ethernet BSA (marked 5) 1 Indledning TDC A/S (herefter

Læs mere

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet

Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet Afgørelse af 12. maj 2011 over for Hi3G på engrosmarkedet for terminering af sms i Hi3G s mobilnet IT- & Telestyrelsen 12. maj 2011 Indhold > 1 MARKEDSAFGØRELSE...4 2 KLAGEVEJLEDNING...6 3 INTRODUKTION...7

Læs mere

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere)

Priser og vilkår. telenor. Priser. Mobil Data. Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Priser Mobildata og fax Mobilfax Mobildata Basis Mobildata Plus Mobildata Virksomhed (for flere brugere) Oprettelse Hovedabonnement 79,20 79,20 79,20*** 79,20 Tillægsabonnement 39,60 0,00 0,00 0,00 Abonnement

Læs mere

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC

Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Afgørelse i 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen mellem Tele2 og TDC Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter.

til et bredt segment af slutbrugere. Der er således hverken tale om en udbyder af discountprodukter eller luksusprodukter. 16. august 2012 /chkjgi Dokumentation af værktøj til brug for prisklemmetilsyn Som en del af afgørelserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang og bredbåndstilslutninger

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro 16. maj 2012 Sag 4/1020-0301-0705 / CGA Deres ref. Att. Dir. Bo K. Ludvigsen Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS

'Jo. januar 2003. Teleklagenævnet. Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup. Elektro-Let ApS Teleklagenævnet Elektro-Let ApS Stestrupvej 55 4360 Kr. Eskilstrup Bredgade 43 DK-1260 København K fif 3392 9700 Fax 3392 9988 Afgørelse i klage sag indbragt af Elektro-Let ApS vedrørende klage over et

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Teleforum Allan Koch, koncerndirektør, SONOFON

Teleforum Allan Koch, koncerndirektør, SONOFON Teleforum Allan Koch, koncerndirektør, SONOFON GSM gateways GSM gateways har vundet udbredelse på det danske marked siden midten af 2004 Brugen giver anledning til en række betydelige problemer af både

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere