Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdateret vedtægter. Venlig hilsen InterMail A/S. Jens Knudsen, CEO. Yderligere oplysninger:"

Transkript

1 InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr / august 2014 Opdateret vedtægter Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 5. februar 2014 om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes 5.E til at udstede warrants, jf. BILAG 2, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 21. februar 2014 om udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes 5.E til at udstede warrants, jf. BILAG 3, og som ændret ved bestyrelsens beslutning af 25. august 2014 om optagelse af nye binavne i forbindelse med gennemførelse af fusionen med InterMail Graphic A/S. Venlig hilsen InterMail A/S Jens Knudsen CEO Yderligere oplysninger: Jens Knudsen, CEO Anders Ertmann, CFO Telefon: Telefon: Mobil: Mobil: Jens. InterMail er via datterselskabet StroedeRalton en de største udbydere af fulfilment-services, mailhåndtering og it-baserede loyalitetssystemer i Norden. Ligeledes er InterMail den største aktør på det nordiske marked for konvolutproduktion og tiltrykning. Selskabet producerer mere end 1 mia. konvolutter om året og har i tillæg en lang række forsendelseskoncepter (SkanPack), som efterspørges af virksomheder inden for den stadigt voksende internethandel.

2 V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr

3 August 2014 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir Industri A/S, NI Leasing A/S, InterMail Graphic A/S og Inter- Mail Grafisk A/S. HJEMSTED: 2: Selskabets hjemsted er Hvidovre Kommune. FORMÅL: 3: Selskabets formål er at drive fabrikation, udvikling og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland. Selskabet kan som aktionær og/eller som interessent have interesse i andre selskaber eller virksomheder inden for samme formål. KAPITAL: 4: Selskabets aktiekapital er kr ,-, skriver kroner totitremillionerfiretifemtusindeethundrede 00/100, fordelt på aktier à kr. 20,- og multipla heraf. AKTIEKLASSER: 5: Af aktiekapitalen er kr A-aktier og kr B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på kr. 20 giver 10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på kr. 20 giver 1 stemme på generalforsamlinger. Ingen aktionær eller aktionærgruppe - skriftligt eller stiltiende aftalt - kan på B-aktier dog stemme for mere end 20 % af selskabets aktiekapital uanset ejerandel. Ved forhøjelse af A-aktiekapitalen har alene indehavere af A-aktier forholdsmæssig fortegningsret til de nye A-aktier. Ved forhøjelse af B-aktiekapitalen har indehavere af A- og B-aktier forholdsmæssig fortegningsret til de nye B-aktier. Såfremt forhøjelse sker samtidigt med både A- og B-aktier, skal den ske efter forholdet mellem de to aktieklasser på forhøjelsestidspunktet, således at forholdet mellem aktieklasserne ikke ændres. Indehavere af A-aktier har da fortegningsret til de nye A-aktier, og indehavere af B-aktier har fortegningsret til de nye B-aktier. Ved nye aktieklasser har indehavere af A- og B-aktier samme ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier.

4 I tilfælde af, at købstilbud skal fremsættes overfor indehavere af selskabets B-aktier i henhold til de til enhver tid gældende børsregler om købstilbud ved overdragelse af kontrollerende aktieposter, skal kursen i købstilbuddet til selskabets B-aktionærer ikke afvige fra den i ovennævnte regler fastsatte A- aktiekurs. 5.A Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange at forhøje Selskabets B-aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 25. mio. ved udstedelse af op til 1,25 mio. stk. nye B-aktier á nominelt kr. 20 mod kontant indbetaling med forholdsmæssig fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B- aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter om de nye aktier skal kunne tegnes til favørkurs og øvrige vilkår. 5.B Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange ved tegning til markedskurs at forhøje selskabets B- aktiekapital med maksimalt nominelt kr. 25. mio. ved udstedelse af op til 1,25 mio. stk. nye B-aktier á nominelt kr. 20 mod kontant indbetaling uden forholdsmæssig fortegningsret for selskabets eksisterende A- og B-aktionærer. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. 5.C Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer at optage lån på op til kr. 25 mio. mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af B-aktier i selskabet. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt enstemmigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B- aktiekapital med forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 25 mio. ved konvertering af de konvertible

5 gældsbreve omtalt i denne pkt. 5.C. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B- aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår. 5.D Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2014 ad én eller flere gange uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer at optage lån på op til kr. 25 mio. mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af B-aktier i selskabet. Lånene skal indbetales kontant til selskabet. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt enstemmigt de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til denne bemyndigelse. Konvertering skal ikke kunne ske til en kurs, der er lavere end den noterede børskurs på selskabets eksisterende B-aktier på NASDAQ OMX Copenhagen A/S på tidspunktet for gældsbrevenes udstedelse. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B-aktiekapital uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr. 25 mio. ved konvertering af de konvertible gældsbreve omtalt i denne pkt. 5.D. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ikke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B- aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår. 5.E Selskabets bestyrelse bemyndiges til i perioden indtil 31. marts 2016 ad én eller flere gange at udstede indtil i alt tegningsoptioner (warrants), der hver giver ret til at tegne én B-aktie á nominelt kr. 20 i selskabet. Som følge af denne bemyndigelse er bestyrelsen endvidere bemyndiget til i samme periode at beslutte at forhøje selskabets B-aktiekapital uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr mio. For nye B-aktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal gælde, at sådanne B-aktier skal være omsætningspapirer, skal udstedes til ihændehaveren men noteres på navn i selskabets ejerbog, at der ikke skal gælde begrænsninger i B-aktiernes omsættelighed, at der ik-

6 ke skal være nogen pligt for en ny aktionær til at lade B-aktierne indløse, og at B-aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder som eksisterende B-aktier i selskabet. Warrants kan udstedes til direktionen og øvrige medarbejdere i selskabet. Bestyrelsen beslutter de øvrige vilkår, herunder udnyttelseskursen. AKTIER: 6: Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Aktierne udstedes gennem Værdipapircentralen. Selskabets ejerbogsfører er Computershare A/S, CVR-nr Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. A-aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog. B-aktierne udstedes lydende på ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog. Ingen aktionær har særlige rettigheder ud over det i 5 nævnte. Aktierne er omsætningspapirer. 7: Udbytte udbetales gennem Værdipapircentralen efter de herom fastsatte regler. Udbytte, der ikke er hævet senest 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet. 8: Aktier kan ved selskabets foranstaltning mortificeres uden dom efter de herom for omsætningspapirer gældende lovregler og i overensstemmelse med reglerne herom gældende for aktier udstedt gennem Værdipapircentralen. Omkostningerne ved mortifikationen afholdes af den, der begærer mortifikationen foretaget. 8a: Generalforsamlingen har i henhold til selskabslovens 139 på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014 godkendt overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er offentliggjort på selskabets hjemmeside (www.intermail.dk).

7 GENERALFOR- SAMLINGER: 9: Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i Storkøbenhavn. Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel via selskabets hjemmeside (www.intermail.dk) og Erhvervs- og Selskabsstyrelsens IT-system samt ved brev til de i selskabets ejerbog navnenoterede aktionærer. Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen for generalforsamlingen. Hvis der foreligger forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen, og forslagets væsentligste indhold angives heri. 3 uger før hver generalforsamling skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der agtes fremsat, tillige med de øvrige i selskabslovens 99 nævnte dokumenter samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende den reviderede årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning og ledelsesberetning samt eventuelt koncernregnskab, gøres tilgængelige til eftersyn for aktionærerne på selskabets hjemmeside (www.intermail.dk). De fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige den reviderede årsrapport samt eventuelt koncernregnskab, skal samtidig udsendes til enhver navnenoteret aktionær, som har fremsat begæring herom. 10: Den ordinære generalforsamling afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1: Ledelsens beretning om selskabets virksomhed. 2: Forelæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab til godkendelse. 3: Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4: Valg af medlemmer til bestyrelsen. 5: Valg af revisor. 6: Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. Aktionærerne er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne emner optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget krav herom senest 6 uger før generalforsamlingen.

8 11: Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings, bestyrelsens eller den generalforsamlingsvalgte revisors beslutning eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen. Aktionærernes anmodning skal indeholde angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Indkaldelse hertil skal derefter udfærdiges inden 14 dage af bestyrelsen. 12: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, som den pågældende besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren eller dennes fuldmægtig har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen. 13: Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der er udpeget af bestyrelsen. Over det på generalforsamlingen passerede indføres beretningen i en protokol, der underskrives af dirigenten. Senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse skal protokollen eller en bekræftet udskrift heraf være tilgængelig for aktionærerne. Ligeledes senest 2 uger efter generalforsamlingens afholdelse offentliggøres eventuelle afstemningsresultater for generalforsamlingen på selskabets hjemmeside (www.intermail.dk). STEMMERET: 14: Stemmeret på generalforsamlinger har enhver aktie, for hvilken vedkommende aktionær har forsynet sig med adgangskort i henhold til 12. På generalforsamlingen giver hvert A-aktiebeløb på kr stemmer og hvert B-aktiebeløb på kr stemme. Ingen aktionær eller aktionærgruppe - skriftligt eller stiltiende aftalt - kan på B- aktier dog stemme for mere end 20 % af selskabets aktiekapital uanset ejerandel.

9 Alle beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. BESTYRELSE: 15: Selskabet ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen, bortset fra de medlemmer, der vælges i henhold til lovgivningens regler om repræsentation af arbejdstagere i bestyrelsen. Den generalforsamlingsvalgte del af bestyrelsen består af 3-7 medlemmer. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. De generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den generalforsamling, der afholdes i det år, hvor de fylder 70 år. Generalforsamlingen fastsætter bestyrelsens honorar. 16: Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin formand. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt en nærmere forretningsorden for sit hverv. Bestyrelsen ansætter en direktion. TEGNINGSRET: 17: Selskabet tegnes i) af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller to bestyrelsesmedlemmer, eller ii) af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør, eller iii) af to direktører i forening. REVISOR: 18: Selskabets årsrapport revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

10 REGNSKAB: 19: Selskabets regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. ***** Som vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. januar 2014, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 5. februar 2014 om at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes 5.E til at udstede warrants, jf. BILAG 2, som ændret ved bestyrelsens beslutning af 21. februar 2014 om udnyttelse af bemyndigelse i vedtægternes 5.E til at udstede warrants, jf. BILAG 3, og som ændret ved bestyrelsens beslutning af 25. august 2014 om optagelse af nye binavne i forbindelse med gennemførelse af fusionen med InterMail Graphic A/S.

11 BILAG 1 Bestyrelsen i InterMail A/S ( Selskabet ) har den 21. august 2013 besluttet delvist at udnytte den på den ordinære generalforsamling den 24. januar 2013 meddelte bemyndigelse til at udstede konvertible gældsbreve på op til kr. 25 mio. uden forholdsmæssig fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Bestyrelsen besluttede at udnytte bemyndigelsen til at udstede ansvarlige konvertible gældsbreve ( Lånene eller Lånet ) til i alt 11 kreditorer ( Kreditorer ) med en pålydende sammenlagt værdi på DKK (skriver danske kroner tyvemillionertrehundredehalvtredstusinde) uden fortegningsret for selskabets aktionærer ved kontant indskud i henhold til vedtægternes 5.D, idet lånene tegnes ved underskrift af de konvertible gældsbreve, jf. BILAG 1.A. Lånene indbetales senest 5 dage efter underskrift af gældsbrevet. Lånene ydes af de respektive kreditorer som led i den med Selskabets bankforbindelser, Danske Bank A/S, FS Finans III A/S, FIH Erhvervsbank A/S, FIH Kapital Bank A/S (samlet "Bankerne"), indgåede aftale ( Bankaftalen ) om omstrukturering af Selskabets gæld og tilførsel af ny kapital, hvorefter en del af Bankernes tilgodehavende hos Selskabet konverteres til ansvarligt lån ( Bankernes Ansvarlige Lån ), mens der for den resterende del af Bankernes tilgodehavende ( Bankernes Seniorlån ) er aftalt ændrede vilkår for den kommende treårsperiode. Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible gældsbreve: Lånene ydes i form af ansvarlig, konvertibel lånekapital på i alt DKK (det Nye Ansvarlige Lån ). A: Det konvertible gældsbrev Samtlige Kreditorer, der yder Selskabet lån, er ligestillede og har samme vilkår. Lånenes til enhver tid værende hovedstol forrentes i hele løbetiden med en fast årlig rente på 5 % p.a., hvoraf 2 % p.a. betales hver den 30. juni, første gang den 30. juni 2014, mens 3 % p.a. oprulles og tillægges hovedstolen hver den 30. juni, første gang den 30. juni Lånene med påløbne, ikke betalte renter er fra både Selskabets og de respektive Kreditorers side uopsigeligt indtil den 30. september 2018, medmindre en Kreditor forinden har givet meddelelse til Selskabet om udnyttelse af konverteringsretten. Lånet er et ansvarligt lån og således efterstillet alle Selskabets til enhver tid værende ikke-efterstillede kreditorer samt Bankernes Ansvarlige Lån. Så længe Lånet og påløbne renter ikke er tilbagebetalt eller konverteret til aktier i Selskabet, er Selskabet uberettiget til at udlodde udbytte til aktionærerne.

12 Der henvises i det hele til Lånets detailvilkår. B: Konvertering Ved konverteringen giver Lånet ret til at modtage et antal B-aktier á nominelt DKK 20 til kurs 100 (svarende til DKK 20). Under henvisning til selskabslovens 169 skal følgende gælde i forbindelse med konverteringen: 1) Det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør i alt nominelt DKK ) Konverteringen kan tidligst finde sted den 30. juni 2016 og senest den 30. september 2018 ved skriftlig meddelelse til Selskabet. I den nævnte periode kan meddelelse om udnyttelse af konverteringsretten kun gives i et handelsvindue i forbindelse med Selskabets offentliggørelse af et hel- eller halvårsregnskab. Selskabet skal gennemføre konverteringen senest 30 dage efter påkrav herom. 3) Ved konverteringen skal Selskabet foranledige, at Selskabets aktieklasser sammenlægges, således at alle aktier i Selskabet opnår samme stemmeantal og øvrige rettigheder. Selskabets A-aktionærer, der besidder i alt ca. 75 % af stemmerne og ca. 23 % af aktiekapitalen i Selskabet, har over for Selskabet uigenkaldeligt forpligtet sig til på en generalforsamling i Selskabet at stemme for sammenlægning af aktieklasserne i forbindelse med en eventuel konvertering og til ikke inden da at afhænde A-aktier i Selskabet, bortset fra mellem de nuværende A-aktionærer. 4) De nye B-aktier skal ikke have særlige rettigheder og skal have samme stilling som de øvrige B-aktier i Selskabet. 5) Aktierne udstedes som omsætningspapirer til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog. 6) Aktiernes nominelle størrelse skal være den på konverteringstidspunktet gældende styk-størrelse eller multipla heraf. 7) Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye B-aktiers omsættelighed. 8) Ihændehaverne af de nye B-aktier er ikke pligtige at lade deres aktier indløse helt eller delvist. 9) De nye B-aktier skal give ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for bestyrelsens beslutning om forhøjelse af aktiekapitalen. 10) Øvrige konverteringsvilkår, jf. selskabslovens 169, stk. 3:

13 a) Bortset fra ved kapitalforhøjelse til markedskurs skal enhver ændring i Selskabets kapital, der medfører en udvanding af Kreditors økonomiske retsstilling, fx udstedelse af fondsaktier, udstedelse af warrants eller yderligere konvertible gældsbreve, der ved konvertering/udnyttelse giver ret til at tegne aktier til favørkurs i forhold til kursen på udstedelsestidspunktet, kapitalforhøjelse til favørkurs samt kapitalnedsættelser, medføre en forholdsmæssig ændring af konverteringskursen, dog minimum DKK 20 pr. aktie. Selskabets udstedelse af sædvanligt warrant-program til ledelsen og/eller generel medarbejderaktieordning eller sammenlægning af Selskabets aktieklasser skal ikke medføre nogen ændring i konverteringskursen. b) Konverteringsretten kan endvidere udnyttes, såfremt Selskabet misligholder Gældsbrevet. *****

14 BILAG 1.A K O N V E R T I B E LT G ÆL D S B R EV Ansvarligt lån Undertegnede InterMail A/S Stamholmen Hvidovre CVR nr ( Selskabet ) erkender at være skyldig til [navn] [adresse] [postnr. og by] [CVR-nr.] ( Kreditor ) et samlet beløb på i alt DKK [DKK] ( Lånet ) på de i dette gældsbrev ( Gældsbrevet ) aftalte vilkår: 1. Baggrund 1.1 Lånet ydes af Kreditor som led i den med Selskabets bankforbindelser, Danske Bank A/S, FS Finans III A/S, FIH Erhvervsbank A/S, FIH Kapital Bank A/S (samlet "Bankerne"), indgåede aftale ( Bankaftalen ) om omstrukturering af Selskabets gæld og tilførsel af ny kapital, hvorefter en del af Bankernes tilgodehavende hos Selskabet konverteres til ansvarligt lån ( Bankernes Ansvarlige Lån ), mens der for den resterende del af Bankernes tilgodehavende ( Bankernes Seniorlån ) er aftalt ændrede vilkår for den kommende treårsperiode. 1.2 Lånet udgør en del af en kapitaltilførsel til Selskabet i form af ansvarlig, konvertibel lånekapital på i alt minimum DKK 20 mio. og maksimum DKK 25 mio. (det Nye Ansvarlige Lån ). Samtlige kreditorer, der yder Selskabet ansvarlige, konvertible lån, er ligestillede og har samme vilkår i henhold til de udstedte konvertible gældsbreve.

15 2. Hovedstol og forrentning 2.1 Lånets hovedstol udgør DKK [DKK], skriver [danske kroner] 00/ Lånets til enhver tid værende hovedstol forrentes i hele Lånets løbetid med en fast årlig rente på 5 % p.a., hvoraf 2 % p.a. betales hver den 30. juni, første gang den 30. juni 2014, mens 3 % p.a. oprulles og tillægges hovedstolen hver den 30. juni, første gang den 30. juni Såfremt der på en renteforfaldsdag foreligger misligholdelse af Bankernes Ansvarlige Lån eller Bankernes Seniorlån, betales renten på 2 % ikke men oprulles på samme måde som renten på 3 %. Berigtiger Selskabet misligholdelsen i overensstemmelse med de med Bankerne aftalte lånevilkår, betales den som følge af misligholdelsen oprullede rente på 2 % samtidig. 3. Tilbagebetaling 3.1 Lånet med påløbne, ikke betalte renter er fra både Selskabets og Kreditors side uopsigeligt indtil den 30. september 2018, med mindre Kreditor forinden har givet meddelelse til Selskabet om udnyttelse af konverteringsretten, jf. punkt Misligholdelse 4.1 Uanset Lånets uopsigelighed, jf. punkt 3, kan Kreditor kræve Lånet med påløbne renter indfriet øjeblikkeligt i tilfælde af misligholdelse af Gældsbrevet. Ved misligholdelse forstås, at: (a) Selskabet ikke betaler rente på forfaldstidspunktet, (b) Selskabet ikke tilbagebetaler Lånet med påløbne, ikke betalte renter på forfaldstidspunktet, den 30. september 2018, (c) kontrollen over Selskabet skifter (bortset fra overdragelser af aktier mellem Selskabets A- aktionærer), hvorved forstås et kontrolskifte, som medfører tilbudspligt efter værdipapirhandelsloven eller ville medføre tilbudspligt, hvis ikke kontrollen var opnået via et frivilligt tilbud eller der var dispenseret fra tilbudspligten, (d) Selskabet indgår i en fusion eller spaltes, (e) Selskabet kommer under indenretlig rekonstruktion, bliver tvangsopløst, bliver endeligt likvideret eller opløst eller erklæres konkurs, eller (f) Selskabet i øvrigt væsentligt misligholder vilkårene i Gældsbrevet.

16 4.2 Indtrådt misligholdelse kan dog ikke gøres gældende overfor Selskabet, såfremt misligholdelsen er bragt til ophør senest fem hverdage efter skriftligt påkrav herom. Påkrav skal fremsættes senest fem hverdage efter, at Kreditor har konstateret eller burde have konstateret misligholdelsen, idet misligholdelsen i modsat fald ikke kan gøres gældende overfor Selskabet. 5. Ansvarligt lån 5.1 Lånet er et ansvarligt lån og således efterstillet alle Selskabets til enhver tid værende ikkeefterstillede kreditorer samt Bankernes Ansvarlige Lån. 5.2 Lånet kan ikke kræves tilbagebetalt, før InterMail-koncernens, herunder Selskabets, samlede engagement med Bankerne, herunder Bankernes Ansvarlige Lån, er indfriet fuldt ud, og Kreditor kan således heller ikke indlede indenretlig kreditorforfølgning. Dette gælder uanset, om Lånet misligholdes, jf. punkt Konvertering 6.1 Kreditor har ret til at konvertere hele eller dele af Lånets hovedstol og påløbne, ikke betalte renter til B-aktier i Selskabet til en fast kurs på DKK 20, jf. dog punkt 6.2, pr. B-aktie á DKK Bortset fra ved kapitalforhøjelse til markedskurs skal enhver ændring i Selskabets kapital der medfører en udvanding af Kreditors økonomiske retsstilling, fx udstedelse af fondsaktier, udstedelse af warrants eller yderligere konvertible gældsbreve, der ved konvertering/udnyttelse giver ret til at tegne aktier til favørkurs i forhold til kursen på udstedelsestidspunktet, kapitalforhøjelse til favørkurs samt kapitalnedsættelser, medføre en forholdsmæssig ændring af konverteringskursen i punkt 6.1, dog minimum DKK 20 pr. aktie. Selskabets udstedelse af sædvanligt warrant-program til ledelsen og/eller generel medarbejderaktieordning eller sammenlægning af Selskabets aktieklasser skal ikke medføre nogen ændring i konverteringskursen i punkt Konverteringsretten kan udnyttes tidligst den 30. juni 2016 og senest den 30. september 2018 ved skriftlig meddelelse til Selskabet. I den nævnte periode kan meddelelse om udnyttelse af konverteringsretten kun gives i et handelsvindue i forbindelse med Selskabets offentliggørelse af et hel- eller halvårsregnskab. 6.4 Konverteringsretten kan endvidere, også udenfor den i punkt 6.3 anførte periode, udnyttes, såfremt Selskabet misligholder Gældsbrevet, jf. punkt Såfremt Kreditor udnytter konverteringsretten, skal Selskabet foranledige, at selskabets aktieklasser sammenlægges, således at alle aktier i Selskabet opnår samme stemmeantal og øvrige rettigheder. Selskabets A-aktionærer, der besidder i alt ca. 75 % af stemmerne og ca. 23 % af aktiekapitalen i Selskabet, har overfor Selskabet uigenkaldeligt forpligtet sig til på en generalforsamling i Selskabet at stemme for sammenlægning af aktieklasserne i forbindelse med en eventuel konver-

17 tering og til ikke inden da at afhænde A-aktier i Selskabet, bortset fra mellem de nuværende A- aktionærer. 7. Udbytte 7.1 Så længe Lånet og påløbne renter ikke er tilbagebetalt eller konverteret til aktier i Selskabet, er Selskabet uberettiget til at udlodde udbytte til aktionærerne. 8. Øvrige forhold 8.1 Gældsbrevet er ikke et omsætningsgældsbrev. 8.2 Alle betalinger i henhold til Gældsbrevet skal ske med valør for Kreditor på forfaldsdagen. 8.3 Selskabet betaler alle udgifter i forbindelse med eventuel misligholdelse af Gældsbrevet, herunder udgifter til eventuel inkassation. 8.4 Gældsbrevet er eksigibelt i medfør af retsplejelovens 478, stk. 1, nr. 5 og stk. 4, men kan kun tvangsfuldbyrdes i overensstemmelse med Gældsbrevets øvrige vilkår. 9. Lovvalg og værneting 9.1 Gældsbrevet er undergivet dansk ret. 9.2 Enhver tvist vedrørende Gældsbrevet afgøres ved Københavns Byret. Den 2013 For InterMail A/S som debitor: Morten Damgaard N. E. Nielsen Den 2013 For [x] som kreditor:

18 BILAG 2 Generalforsamlingen traf den 28. januar 2014 beslutning om at bemyndige bestyrelsen til at udstede op til i alt stk. warrants til selskabets direktion og øvrige medarbejdere samt til at foretage dertil hørende kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Generalforsamlingen godkendte samtidig nye overordnede retningslinjer for selskabets incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Bestyrelsen besluttede den 5. februar 2014 i forbindelse med ansættelse af ny administrerende direktør, Jens Knudsen, at etablere et warrantprogram for denne. Bestyrelsen har i warrantprogrammet givet tilsagn om successiv tildeling af henholdsvis stk. warrants (2013/14) og stk. warrants (2014/15). Tildeling er betinget af, at InterMail A/S opnår de af bestyrelsen forud fastsatte mål for EBITDA og omsætning i henholdsvis regnskabsåret 2013/14 og regnskabsåret 2014/15. Tildeling vil i givet fald ske samtidig med bestyrelsens godkendelse af årsrapporten for de pågældende regnskabsår. Ved fuld målopfyldelse vil tilsagnet medføre udstedelse af i alt stk. warrants, i overensstemmelse med bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes 5.E og selskabets overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning. Hver tildelt warrant vil give ret til at tegne én (1) B-aktie i InterMail A/S a nominelt kr. 20 til en fast udnyttelsespris på kr. 20. Udnyttelse Jens Knudsen kan tidligst udnytte eventuelt tildelte warrants i den/de periode(r), der begynder fire (4) år efter en tildeling og slutter syv (7) år efter en tildeling. Herefter bortfalder eventuelt uudnyttede warrants. Udnyttelsen af eventuelt tildelte warrants er betinget af fortsat ansættelse i selskabet, hvorfor retten til warrants bortfalder uden kompensation ved fratræden, såfremt modtageren selv opsiger stillingen eller bliver opsagt af selskabet grundet misligholdelse af ansættelsesforholdet. Såfremt selskabet opsiger modtageren, uden at dette skyldes dennes forhold, bevarer modtageren retten til at udnytte warrants på de respektive udnyttelsestidspunkter, jf. de for de udstedte warrants gældende Generelle vilkår, som er bilag til dette BILAG 2.Ved udløb af de respektive udnyttelsesperioder bortfalder eventuelt uudnyttede warrants. Hvis de tildelte warrants ønskes udnyttet, skal selskabet have skriftlig meddelelse herom 7 dage inden den ønskede udnyttelse. Generelle vilkår Der henvises til de Generelle Vilkår, der er bilag til dette BILAG 2.

19 Bilag til BILAG 2 G E N E R E L L E V I L K ÅR Bestyrelsen i InterMail A/S ( Selskabet ) har ved personligt brev ( Tilsagnsbrev(et) ) givet tilsagn til medlemmer af direktionen om tildeling af warrants til den enkelte medarbejder ( Medarbejderen ). For de warrants, hvorom der er givet tilsagn om tildeling, gælder følgende generelle vilkår ( Generelle Vilkår ) ved siden af de vilkår, som følger af Tilsagnsbrevet. 1. Vederlag 1.1 Medarbejderen yder ikke vederlag for tildeling af warrants. 2. Udnyttelse af warrants 2.1 Warrants kan udnyttes i den periode (Udnyttelsesperioden), der begynder fire (4) år efter tildelingen og slutter syv (7) år efter tildelingen. 2.2 I Udnyttelsesperioden kan de tildelte warrants kun udnyttes af Medarbejderen inden for de perioder, der er gældende ifølge Selskabets interne regler fastsat i henhold til værdipapirhandelsloven. Perioderne er fra offentliggørelsen af Selskabets årsregnskabsmeddelelse og 4 uger frem, eller fra offentliggørelse af Selskabets delårsrapporter og 4 uger frem. Warrants kan i øvrigt ikke udnyttes, hvis Medarbejderen på udnyttelsestidspunktet besidder intern viden i henhold til værdipapirhandelslovens regler. Selskabet vil meddele Selskabets medarbejdere på en praktisk måde, når Udnyttelsesperioderne foreligger. 3. Procedure ved udnyttelse 3.1 Medarbejderen (eller en part, der handler på vegne af Medarbejderen efter Medarbejderens død) kan udnytte warrants ved at sende en instruks (Instruksen) til Selskabets CFO, således at Instruksen er denne i hænde senest kl på 7. dag efter åbningen af perioden hvor handel med aktier kan gennemføres efter Selskabets interne regler, jf. pkt. 2.2.

20 3.2 Hver udnyttelse skal omfatte mindst warrants eller det mindre antal, som Medarbejderen har. 3.3 Når Selskabet har modtaget og godkendt Instruksen samt modtaget købesummen fra Medarbejderen, foranlediger Selskabet udstedelse og overførsel af det antal aktier, der svarer til de udnyttede warrants til Medarbejderens VP depotkonto. 4. Bortfald 4.1 Efter Udnyttelsesperiodens udløb dvs. syv (7) år efter tildelingen bortfalder de tildelte warrants uden vederlag, såfremt de ikke forinden er udnyttet. 5. Omsættelighed 5.1 Warrants må ikke være genstand for overdragelse (herunder ved salg, frivillig overdragelse, arv, gave, pantsætning eller på anden måde) hverken direkte, indirekte, helt eller delvist. Uanset ovennævnte må der dog ske overdragelse af tildelte warrants til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger i tilfælde af Medarbejderens død på betingelse af, at ægtefællen/samleveren og/eller livsarvingen indtræder i de vilkår, der følger af Tilsagsbrevet samt nærværende Generelle Vilkår. 5.2 Såfremt Medarbejderen måtte disponere over de tildelte warrants i strid med det i pkt. 5.1 nævnte forbud eller nærværende Generelle Vilkår i øvrigt, betragtes dette som væsentlig misligholdelse af Tilsagnsbrevet, nærværende Generelle Vilkår og af Medarbejderens ansættelsesforhold, ligesom dispositioner i strid hermed ikke kan gøres gældende over for Selskabet. 6. Ansættelsesforholdets ophør 6.1 Medarbejders fratræden, uden at denne har misligholdt: Såfremt Medarbejderens ansættelsesforhold i Selskabet ophører på grund af 1. Selskabets opsigelse af Medarbejderen, uden at dette skyldes Medarbejderens misligholdelse af ansættelsesforholdet, 2. Medarbejderen opsiger sit ansættelsesforhold på grund af Selskabets væsentlige misligholdelse, 3. Medarbejderen går på pension, 4. Medarbejderen fratræder på grund af langvarig sygdom, 5. Medarbejderens død,

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr. 42 57 81 18

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr. 42 57 81 18 V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr. 42 57 81 18 Februar 2014 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S. CVR-nr V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr. 42 57 81 18 Januar 2013 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for InterMail A/S. CVR-nr

V E D T Æ G T E R. for InterMail A/S. CVR-nr V E D T Æ G T E R for InterMail A/S CVR-nr. 42 57 81 18 Januar 2017 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S, National Papir

Læs mere

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35 Vedtægter For Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej 5 2900 Hellerup CVR nr. 30 73 17 35 1 VEDTÆGTER for Copenhagen Capital A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Capital A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Juni 2007 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S (Ambu A/S) og under binavnet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Marts 2012 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S).

VEDTÆGTER. for DSV A/S Navn UDKAST. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af A/S (DSV A/S). VEDTÆGTER for DSV A/S ----------------------- Navn 1. Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Formål 2. Selskabets formål er at drive

Læs mere

Side 1 af 11 VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Side 1 af 11 VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 11 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S April 2014 Navn, hjemsted og formål 1 Side 2 af 11 Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Selskabets hjemsted er Brøndby kommune. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Maj 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr

VEDTÆGTER. For. Blue Vision A/S, CVR- nr VEDTÆGTER For Blue Vision A/S, CVR- nr. 26 79 14 13 1. Navn 1.1. Selskabets navn er Blue Vision A/S med binavnet Vision A/S (Blue Vision A/S). 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at investere i fast ejendom.

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S April 2016 Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Hjemsted... 3 3. Formål... 3 4. Selskabets kapital... 3 5. Selskabets aktier... 3 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse...

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

Side 1 af 12 VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

Side 1 af 12 VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Side 1 af 12 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S November 2013 Navn, hjemsted og formål 1 Side 2 af 12 Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Selskabets hjemsted er Brøndby kommune.

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen.

B-aktierne er omsætningspapirer. De udstedes på navn og skal stedse være noteret på navn i ejerbogen. Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 5. december 2016 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Holtedam 1 3050 Humlebæk Denmark Tlf: +45 4911 1111 www.coloplast.com CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S December 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S

EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S VEDTÆGTER for EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S Selskabets navn er European Lifecare Group A/S. 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Danske Lægers Vaccinations Service A/S (European Lifecare

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab

Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab VEDTÆGTER I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Akademisk Boldklub s Fodboldaktieselskab. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnene AB A/S (Akademisk

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 2. Vestas internal protocol Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål... 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele)... 3 3 Bemyndigelser

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S December 2013 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S

VEDTÆGTER. for. Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S. Selskabets hjemsted er Brøndby kommune. 2 Selskabets formål er at drive professionel

Læs mere

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16

VEDTÆGTER. for PANDORA A/S. CVR-nr. 28 50 51 16 VEDTÆGTER for PANDORA A/S CVR-nr. 28 50 51 16 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er PANDORA A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med anlægsinvestering, finansiering, industri, handel og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S

VEDTÆGTER. for. Initiator Pharma A/S Den 2. december 2016 Ref. 23-311/SS/MS VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Initiator Pharma A/S. 2 Selskabets hjemsted er Århus Kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S MEDDELELSE NR. 26 03. juli 2007 VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Udkast til vedtægter med alle ændringer foreslået af bestyrelsen til ordinær generalforsamling torsdag den 10. februar 2011 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Ingen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter. Columbus A/S

Vedtægter. Columbus A/S 1. april 2016 Vedtægter for Columbus A/S CVR-nr. 13 22 83 45 -----ooo0ooo----- 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Columbus A/S. 1.2 Selskabets binavne er Columbus IT Partner A/S, Columbus Danmark A/S, Columbus

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

NYE GAMLE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted og formål 1 1 Selskabets navn er FLSmidth & Co. A/S. Selskabets binavne er F.L.Smidth & Co. A/S

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. Copenhagen Network A/S. CVR-nr VEDTÆGTER for Copenhagen Network A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Network A/S. 2 Formål 2.1 Selskabets formål er at drive IT Business virksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes InterMail A/S, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, Danmark Selskabsmeddelelse nr. 4 6. januar 2014 Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S

GAMLE NYE. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S. Vedtægter FLSmidth & Co. A/S til indkaldelsen til ordinær generalforsamling i FLSmidth & Co. A/S torsdag den 30. marts 2017 GAMLE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S NYE Vedtægter FLSmidth & Co. A/S Navn, hjemsted og formål Navn, hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet")

VEDTÆGTER. for. ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) (Selskabet) VEDTÆGTER for ALK-Abelló A/S (CVR-nr. 63 71 79 16) ("Selskabet") Marts 20142016 Navn 1.1 Selskabets navn er ALK-Abelló A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene ALK A/S (ALK-Abelló A/S),

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR

VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR VEDTÆGTER FOR VICTORIA PROPERTIES A/S CVR-NR. 55660018 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Victoria Properties A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder ved investering

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere