VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR NRW II A/S"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR NRW II A/S

2 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier og/eller anparter i andre selskaber eller på anden vis, samt at udstede obligationer. 4. SELSKABETS KAPITAL 4.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á DKK 1 eller multipla heraf. 4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 4.3 Selskabets generalforsamling har den 6. februar 2006 truffet beslutning om optagelse af et efterstillet lån på DKK med ret for långiveren til at konvertere sin fordring til nye aktier i selskabet. De nærmere låne- og konverteringsvilkår er ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 5. april 2006 og 24. oktober 2008 og fremgår af den låneaftale, der er vedhæftet som bilag 4.3 til disse vedtægter, som udgør en integreret del af vedtægterne, herunder bestemmelserne om långivers retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible lån eller opløsning ved fusion eller spaltning m.v., forinden konvertering af det konvertible lån finder sted. 4.4 Selskabets generalforsamling har den 6. februar 2006 truffet beslutning som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 24. oktober 2008 om udstedelse af tegningsoptioner med ret til tegning af nye aktier á DKK 1 i selskabet til kurs 100, der kan udnyttes såfremt (i) der ved konvertering af konvertible lån og/eller konvertible obligationer udstedes nye aktier i selskabet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom, og (ii) selskabets eksisterende nominelt DKK aktier herved kommer til at udgøre mindre end 30% af selskabets samlede aktiekapital. Såfremt konvertering af det konvertible lån og/eller de konvertible obligationer sker ved långivers henholdsvis obligationsejernes udnyttelse af disses konverteringsret, kan tegningsoptionerne udnyttes til tegning af A-aktier i selskabet. Retten til at tegne nye A-aktier i selskabet i henhold hertil er begrænset, idet (i) der alene kan tegnes nye A-aktier op til et beløb svarende til, at den samlede A-aktiekapital udgør 30% af selskabets samlede aktiekapital, og (ii) retten til at udnytte tegningsoptionerne skal gælde alle A-aktionærer i forhold til deres andel af den samlede A-aktiekapital.

3 Såfremt konvertering af det konvertible lån og/eller de konvertible obligationer sker ved selskabets udnyttelse af dets konverteringsret, kan tegningsoptionerne udnyttes til tegning af aktier i selskabet, der har samme rettigheder som selskabets øvrige aktier (dvs. at der ikke sker opdeling i aktieklasser). Retten til tegning af de op til DKK nye aktier i selskabet er ikke begrænset. Udnyttelse af tegningsoptionerne kan ske ved skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse og kontant indbetaling af tegningsbeløbet i perioden løbende fra 30 dage efter indehaverens modtagelse af meddelelse fra selskabets bestyrelse om, og i hvilket omfang tegningsoptionerne kan udnyttes. Såfremt der ikke gives meddelelse om udnyttelsen inden ovennævnte frist, bortfalder tegningsoptionerne. Nye aktier, der tegnes i henhold til tegningsoptionerne, udstedes senest 8 dage efter selskabets modtagelse af tegningsbeløbet. Nye A-aktier, der kan tegnes ved långivers henholdsvis obligationsejernes udnyttelse af konverteringsret, skal have samme rettigheder som selskabets øvrige A-aktier, der udstedes ved konvertering af selskabets konvertible lån og/eller konvertible obligationer i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser herom. Der skal ikke gælde fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer til tegning af nye A-aktier. Nye A-aktier udstedes i stykstørrelser af DKK 1 eller multipla heraf. Nye A-aktier skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn. Nye aktier, der kan tegnes i henhold til tegningsoptionerne ved selskabets udnyttelse af dets konverteringsret, skal have samme rettigheder som selskabets øvrige aktier (dvs. at der ikke sker opdeling i aktieklasser). Der skal ikke gælde fortegningsret for selskabets øvrige aktionærer til tegning af de nye aktier. De nye aktier udstedes i stykstørrelser af DKK 1 eller multipla heraf. De nye -aktier skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn. Nye aktier, som udstedes ved udnyttelse af tegningsoptionerne, giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra udstedelsestidspunktet. Tegningsoptionerne kan ikke overdrages uden forudgående skriftligt samtykke fra selskabets bestyrelse, idet bestyrelsen alene er berettiget og forpligtet til at meddele samtykke til overdragelse af tegningsoptioner, såfremt erhververen samtidig med overtagelsen af tegningsoptionerne overtager aktier i selskabet for hver tegningsoptioner, der erhverves. Overdragelse af tegningsoptioner kan alene ske i antal af eller multipla heraf. Selskabet er forpligtet til at føre en fortegnelse over de til enhver tid værende optionsindehavere med angivelse af navn, adresse og antal tegningsoptioner. Ved ændringer i kapitalforholdene i selskabet eller dets direkte og indirekte ejede datterselskaber som medfører, at værdien af tegningsoptionerne reduceres, skal tegningskursen justeres således, at optionsindehaveren ved udnyttelse af tegningsoptionerne stilles som om, sådanne ændringer ikke var gennemført. 3

4 Tegningskursen skal således justeres i følgende tilfælde: Hvis der i selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve/obligationer med en konverteringskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner med udnyttelseskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i selskabet træffes beslutning om udbetaling af udbytte eller kapitalnedsættelse ved udlodning til aktionærerne eller køb af egne aktier til over markedskurs på tidspunktet for en sådan disposition; eller Hvis der i selskabet træffes beslutning om udstedelse af fondsaktier. Der skal derimod ikke ske justering af tegningskursen i følgende tilfælde: Hvis der i selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af warrants eller konvertible gældsbreve/obligationer med en udnyttelses/konverteringskurs svarende til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i selskabet træffes beslutning om kapitalnedsættelse til dækning af tab, eller Hvis selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber fusioneres, spaltes eller opløses. Uanset det ovenfor anførte sker der ikke regulering af tegningskursen (i) ved selskabets udstedelse af børsnoterede konvertible obligationer i 2006, samt ændring af vilkårene herfor ved generalforsamlingsbeslutning den 24. oktober 2008, (ii) ved selskabets optagelse af efterstillet konvertibelt lån i henhold til generalforsamlingens beslutning af 6. februar 2006, samt ændring af vilkårene herfor ved generalforsamlingsbeslutning den 24. oktober 2008, (iii) ved gennemførelse af kapitalforhøjelser i selskabets direkte eller indirekte datterselskaber, såfremt de nye aktier tegnes af den eksisterende aktionær henholdsvis kommanditanpartshaver, eller (iv) ved konvertering af det konvertible lån eller de konvertible obligationer. 4

5 I fastlæggelsen af markedskursen vil følgende forhold blive inddraget: (i) selskabernes aktuelle aktiver og passiver, (ii) dagsværdien af den af selskabets indirekte ejede datterselskaber ejede ejendomsportefølje, (iii) dagsværdien af selskabernes gæld, (iv) eventualaktiver og passiver, der ikke er optaget i balancen, samt (v) at der ikke indregnes goodwill ved fastsættelsen af markedskursen. Markedskursen vil blive fastsat af en af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer udpeget vurderingsmand på grundlag af en anerkendt uafhængig ejendomsmæglers vurdering af de af selskabet (indirekte) ejede ejendomme. Selskabet vil bære omkostningerne forbundet med fastsættelsen af markedskursen. Generalforsamlingen har truffet beslutning om den til udnyttelse af tegningsoptionerne hørende kapitalforhøjelse. 4.5 Selskabet har i henhold til generalforsamlingens beslutning den 5. april 2006 (som ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 24. oktober 2008) udstedt DKK konvertible obligationer med ret for obligationsejerne til at konvertere de konvertible obligationer til nye aktier i selskabet. De nærmere vilkår for de konvertible obligationer, herunder bestemmelser om obligationsejernes retsstilling i tilfælde af kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af nye konvertible lån eller opløsning ved fusion eller spaltning m.v., forinden konvertering finder sted, fremgår af de som bilag 4.5 til disse vedtægter vedlagte obligationsvilkår, som udgør en integreret del af vedtægterne. 5. SELSKABETS AKTIER 5.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. 5.2 Aktierne er ikke-omsætningspapirer. 5.3 Der gælder ikke indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. 6. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser. 6.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Storkøbenhavn. 6.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages og højst 4 ugers varsel ved brev eller til de i selskabets aktiebog noterede aktionærer, der har fremsat begæring herom. 6.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af aktionærer, der ejer mindst 1/10 af selskabets aktiekapital. 5

6 6.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For at kunne behandles på selskabets ordinære generalforsamling må et forslag være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse. 6.7 Senest 8 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport fremlægges på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver i aktiebogen noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. 7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 7.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af medlemmer til bestyrelse. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer. 8. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET, STEMMERET 8.1 Hvert aktiebeløb på DKK 1 giver fem (5) stemmer. 8.2 Enhver aktionær er berettiget til at deltage på en generalforsamling. En aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt, givet for ikke længere tid end 12 måneder. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. 8.3 Stemmeret kan kun udøves, når den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, er noteret på aktionærens navn i aktiebogen. En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, kan kun udøve stemmeret for de pågældende aktier på en generalforsamling, hvis de erhvervede aktier er noteret på den erhvervende aktionærs navn i aktiebogen, på det tidspunkt hvor generalforsamlingen indkaldes, eller hvis den erhvervende aktionær inden dette tidspunkt har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. 9. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL 9.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 6

7 9.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal. 9.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 10. BESTYRELSE 10.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil den næstkommende ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Referat af bestyrelsesmøder skal indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. 11. DIREKTION 11.1 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen 1-3 direktører I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som administrerende direktør. 12. LIKVIDATION 12.1 Såfremt det i punkt 4.3 nævnte efterstillede konvertible lån måtte blive konverteret helt eller delvist til nye B-aktier i selskabet i forbindelse med en Exit-begivenhed (som defineret i bilag 4.3), og/eller såfremt de i punkt 4.5 nævnte konvertible obligationer måtte blive konverteret helt eller delvist til nye B-aktier i selskabet i forbindelse med en Ekstraordinær Begivenhed (som defineret i bilag 4.5), skal selskabets bestyrelse hurtigst muligt og senest 30 dage efter selskabets indfrielse af samtlige sine forpligtelser i henhold til de af punkterne 4.3 og 4.5 omfattede konvertible lån indkalde generalforsamlingen med forslag om, at selskabet træder i likvidation, idet likvidationen i øvrigt skal ske i overensstemmelse med aktieselskabslovens regler og bestemmelserne i disse vedtægter. 13. TEGNINGSREGEL 13.1 Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. 14. REVISION 7

8 14.1 Selskabets årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 15. REGNSKABSÅR 15.1 Selskabets regnskabsår skal løbe fra 1. juli til 30. juni. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 1. januar 2005 til den 30. juni Som vedtaget på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 5. april 2006 og ændret på ordinær generalforsamling den 24. oktober

9 BILAG 4.3 TIL VEDTÆGTER LÅNEAFTALE EFTERSTILLET KONVERTIBELT LÅN GRIFFIN BONDS A/S NRW II A/S 9

10 Denne låneaftale (herefter kaldet Aftalen ) er indgået den 6. februar 2006 og ændret den 5. april 2006 og 24. oktober 2008 mellem 1. GRIFFIN BONDS A/S, CVR nr Hovedvejen 2 DK-2600 Glostrup Danmark ( Långiver ) OG 2. NRW II A/S, CVR nr Strandvejen 102E DK-2900 Hellerup Danmark ( Selskabet ) 16. BAGGRUND 16.1 Långiver og Selskabet har dags dato indgået en aftale vedrørende Selskabets optagelse af et efterstillet lån stort DKK fra Långiver, der giver Långiver ret til at konvertere sin fordring på Selskabet til aktier i Selskabet på de i Aftalen indeholdte vilkår. 17. DET KONVERTIBLE LÅN 17.1 Selskabet har optaget et efterstillet lån stort DKK (skriver danske kroner femogtyve millioner) (det Konvertible Lån ), der giver Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) ret til ved konvertering af det Konvertible Lån at modtage i alt nominelt DKK nye B-aktier i Selskabet, jf. dog pkt. 23 nedenfor Långivers krav mod Selskabet i henhold til det Konvertible Lån er i enhver henseende efterstillet krav fra Selskabets (ikke-efterstillede) kreditorer, herunder men ikke begrænset til krav fra de til enhver tid værende ejere af ikke-efterstillede konvertible obligationer udstedt af Selskabet Långivers krav mod Selskabet i henhold til det Konvertible Lån er i enhver henseende foranstillet krav fra Selskabets aktionærer (i deres egenskab af aktionærer). 18. TILBAGEBETALING 18.1 Det Konvertible Lån er et stående lån og henstår afdragsfrit indtil 4 måneder efter Konverteringsperiodens udløb ( Forfaldsdagen ), hvor det Konvertible Lån (inklusive påløbne renter) forfalder til betaling, i det omfang det ikke forinden er konverteret til aktier i Selskabet.

11 18.2 Selskabet er ikke berettiget til at indfri det Konvertible Lån helt eller delvist før Forfaldsdagen, jf. dog pkt FORRENTNING 19.1 Det Konvertible Lån forrentes med en fast rente på 5 % p.a. Der påløber ikke renter fra det tidspunkt og i det omfang, det Konvertible Lån måtte blive konverteret til aktier Renter tilskrives kvartalsvis hver den 31. marts, 30. juni, 30. september og 31. december, første gang den 30. juni Tilskrevne renter forfalder til betaling senest 5 hverdage efter det af Selskabets ledelse godkendte kvartalsregnskab for det senest afsluttede kvartal foreligger, dog senest 45 dage efter afslutningen af det pågældende kvartal, idet tilskrevne renter alene forfalder til betaling, såfremt Selskabet ifølge kvartalsregnskabet har tilstrækkelig likviditet til betaling af tilskrevne renter, og såfremt Selskabet har betalt alle forfaldne beløb til Selskabets ikke-efterstillede kreditorer. 20. KONVERTERINGSVILKÅR 20.1 Konvertering af det Konvertible Lån til aktier skal finde sted i perioden fra datoen for offentliggørelsen af Selskabets reviderede og af generalforsamlingen godkendte årsrapport for 2015/2016 og indtil 30 dage herefter ( Konverteringsperioden ) Konverteringen skal gennemføres senest 30 dage efter Konverteringsperiodens udløb Konverteringen skal ske til kurs 1.000, således at Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) efter konvertering af hele det Konvertible Lån modtager nominelt DKK aktier i Selskabet Konvertering af det Konvertible Lån sker uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. De aktier der udstedes ved konverteringen af det Konvertible Lån skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed Ved udstedelsen af nye aktier ved konvertering af det Konvertible Lån skal selskabets aktiekapital opdeles i to aktieklasser, således at de eksisterende aktier skal være A-aktier, og de nye aktier, der udstedes ved konverteringen af det Konvertible Lån skal være B-aktier. Hver A-aktie á kr. 1 skal give ret til 5 stemmer på Selskabets generalforsamling, og hver B-aktie á kr. 1 skal give ret til 1 stemme på Selskabets generalforsamling. I tilfælde af Selskabets likvidation skal hver B-aktie have ret til forlods at modtage et beløb svarende til den overkurs, der er indbetalt ved konverteringen, hvorefter et overskydende likvidationsprovenu fordeles mellem aktionærerne i forhold til deres forholdsmæssige andel af Selskabets samlede aktiekapital. Ved enhver kontant kapitalforhøjelse skal aktionærerne have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasse, hvorefter de øvrige aktionærer kan udøve deres fortegningsret. 11

12 Bortset fra det i dette pkt anførte, skal der ikke være forskel i de rettigheder, der er knyttet til Selskabets A- og B-aktier, idet Selskabets aktier i øvrigt skal have de rettigheder, der følger af vedtægterne. Selskabets bestyrelse drager omsorg for at ovenstående bestemmelser om aktieklasser indsættes i Selskabets vedtægter i forbindelse med konverteringen af det Konvertible Lån Aktier udstedt på grundlag af konvertering af det Konvertible Lån giver ret til udbytte fra konverteringstidspunktet Selskabet skal bære omkostningerne forbundet med konverteringen, som anslås til at være DKK Långivers konverteringsret kan udnyttes delvist, dog således at den minimum skal omfatte DKK eller multipla heraf. Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) kan således vælge kun at konvertere en del af det Konvertible Lån. 21. KONVERTERING VED EXIT 21.1 Såfremt der inden påbegyndelsen af Konverteringsperioden indtræder én af følgende begivenheder (herefter kaldet en Exit-begivenhed ) er Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) berettiget til at konvertere det Konvertible Lån helt eller delvist til aktier i Selskabet: Det af Selskabet indirekte ejede datterselskab under navneændring til Griffin Rhein-Ruhr KG ( Griffin Rhein-Ruhr ), indgår bindende aftale om salg af mere end 10% af den af Griffin Rhein-Ruhr på tidspunktet for Aftalens indgåelse ejede ejendomsportefølje (beregnet på grundlag af bogført værdi), Det af Selskabet ejede datterselskab, Griffin Flats NRW GmbH ( Griffin Flats ), indgår bindende aftale om salg af mere end 10% af Griffin Flats ejerandel i Griffin Rhein-Ruhr, Selskabet indgår bindende aftale om salg af mere end 10% af Selskabets ejerandele i Griffin Flats, eller Selskabet, Griffin Flats eller Griffin Rhein-Ruhr fusioneres, spaltes eller opløses Såfremt der indtræder en Exit-begivenhed, skal Selskabet hurtigst muligt underrette Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) om begivenhedens indtræden, hvorefter Långiver inden for 30 dage skal give Selskabet skriftlig meddelelse, såfremt konverteringsretten ønskes udnyttet. Efter konverteringen er Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt. 25.2) indforstået med, at Selskabet likvideres i overensstemmelse med bestemmelsen herom i Selskabets vedtægter Såfremt Långiver (og/eller den/de til hvem det Konvertible Lån måtte være overdraget helt eller delvis, jf. pkt 25.2) ikke udnytter konverteringsretten fuldt ud, er Selskabet berettiget og forpligtet til at indfri den del af det Konvertible Lån, der ikke er konverteret, til kurs

13 med tillæg af påløbne renter i forbindelse med udlodningen af provenu fra likvidationen af Selskabet, jf. pkt REGULERING AF KONVERTERINGSRET 22.1 Ved ændringer i kapitalforholdene i Selskabet eller dets direkte og indirekte ejede datterselskaber, som medfører, at værdien af konverteringsretten i henhold til det Konvertible Lån reduceres, skal konverteringskursen justeres således, at Långiver ved udnyttelse af konverteringsretten stilles som om sådanne ændringer ikke var gennemført Konverteringskursen skal således justeres i følgende tilfælde, jf. dog pkt : Hvis der i Selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve/obligationer med en konverteringskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner med udnyttelseskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Selskabet træffes beslutning om udbetaling af udbytte eller kapitalnedsættelse ved udlodning til aktionærerne eller køb af egne aktier til over markedskurs på tidspunktet for en sådan disposition; eller Hvis der i Selskabet træffes beslutning om udstedelse af fondsaktier Der skal derimod ikke ske justering af konverteringskursen i følgende tilfælde: Hvis der i Selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Selskabet eller dets direkte eller indirekte datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af warrants eller konvertible gældsbreve med en udnyttelses/konverteringskurs svarende til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Selskabet træffes beslutning om kapitalnedsættelse til dækning af tab, eller Hvis Selskabet, Griffin Flats eller Griffin Rhein-Ruhr fusioneres, spaltes eller opløses Uanset det i pkt og anførte sker der ikke regulering af konverteringsretten (i) ved Selskabets udstedelse af børsnoterede konvertible obligationer i 2006, samt ændring af vilkårene herfor ved generalforsamlingsbeslutning den 24. oktober 2008, (ii) ved Selskabets udstedelse af tegningsoptioner i henhold til generalforsamlingens beslutning af 22. februar 2006, samt ændring af vilkårene herfor ved generalforsamlingsbeslutning den 24. oktober 2008, (iii) ved gennemførelse af kapitalforhøjelser i Griffin Flats og eller Griffin Rhein-Ruhr, såfremt de nye aktier tegnes af den eksisterende aktionær henholdsvis kommanditanparts- 13

14 haver, eller (iv) ved konvertering af de børsnoterede konvertible obligationer eller udnyttelse af tegningsoptioner I fastlæggelsen af markedskursen vil følgende forhold blive inddraget: (i) selskabernes aktuelle aktiver og passiver, (ii) dagsværdien af den af Griffin Rhein-Ruhr ejede ejendomsportefølje, (iii) dagsværdien af selskabernes gæld, (iv) eventualaktiver og passiver, der ikke er optaget i balancen, samt (v) at der ikke indregnes goodwill ved fastsættelsen af markedskursen. Markedskursen vil blive fastsat af en af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer udpeget vurderingsmand på grundlag af en anerkendt uafhængig ejendomsmæglers vurdering af de af Selskabet (indirekte) ejede ejendomme. Selskabet vil bære omkostningerne forbundet med fastsættelsen af markedskursen. 23. SELSKABETS KONVERTERINGSRET 23.1 Uanset pkt ovenfor, har Udsteders bestyrelse i tilfælde af (i) at Udsteder har tabt mere end halvdelen af sin aktiekapital, eller (ii) at Udsteders bestyrelse vurderer, at Udsteder indenfor en periode på 6 måneder ikke vil være i stand til at opfylde sine betalingsforpligtelser i henhold til det Konvertible Lån (samlet en "Kapitalbegivenhed"), ret til at kræve det Konvertible Lån konverteret til aktiekapital på de vilkår, der følger af dette pkt. 23. Långiver er forpligtet til at acceptere en sådan konvertering af det Konvertible Lån Såfremt Selskabet efter indtræden af en Kapitalbegivenhed ønsker at udnytte Selskabets konverteringsret, skal Selskabet give Långiver meddelelse herom indeholdende: (i) en beskrivelse af Kapitalbegivenheden, (ii) oplysning om, at Selskabet ønsker at udnytte sin konverteringsret, og at der således indtræder en konverteringspligt for Långiver, og (iii) oplysning om, hvornår Selskabet forventer at gennemføre konverteringen. Selskabet skal have gennemført konvertering og udstedt de nye aktier indenfor 60 dage efter afgivelse af sådan meddelelse Konvertering i medfør af en Kapitalbegivenhed skal ske for lånet i sin helhed, og kan ikke ske for dele heraf. Konvertering skal ske til kurs 100. Det Konvertible Lån konverteres således til styk nye aktier à nominelt DKK 1 i Selskabet Konverteringen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i Selskabet. De aktier der udstedes ved konverteringen af det Konvertible Lån skal lyde på navn og være noteret i Selskabets aktiebog. Der skal ikke gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed. De nye aktier forventes ikke at blive søgt optaget til notering eller handel på Københavns Fondsbørs eller et andet reguleret marked. Aktier udstedt på grundlag af konvertering som følge af en Kapitalbegivenhed giver ret til udbytte og andre rettigheder fra konverteringstidspunktet. De nye aktier skal have samme rettigheder som Udsteders eksisterende aktier. Der vil således ikke ske opdeling i aktieklasser ved udnyttelse af Udsteders konverteringsret i medfør af dette pkt

15 23.5 Bestyrelsen i Udsteder træffer samtidig med beslutning om udnyttelse af Udsteders konverteringsret i henhold til dette pkt. 23 beslutning om, hvorvidt (a) renteberegning og betaling vil skulle ske forholdsvist frem til og med udstedelsesdagen for de nye aktier i overensstemmelse med pkt ovenfor, eller (b) påløbne, men ikke-betalte renter pr. udstedelsesdagen for de nye aktier, skal tillægges lånets hovedstol og konverteres til nye aktier ved konverteringen. 24. MISLIGHOLDELSE 24.1 Der foreligger misligholdelse af denne Aftale, hvis et af følgende tilfælde opstår: a) Selskabet ikke rettidigt betaler et forfaldent beløb i henhold til denne Aftale, medmindre betaling foretages senest 2 dage efter, at Långiver har givet meddelelse herom til Selskabet; eller b) Selskabet erklæres konkurs I tilfælde af misligholdelse er Långiver berettiget til at opsige lånet og kræve det tilbagebetalt tillige med påløbne renter. 25. OVERDRAGELSE 25.1 Selskabet må ikke uden samtykke fra Långiver overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale helt eller delvist Långiver kan uden samtykke fra Selskabet overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Aftale helt eller delvist, forudsat erhververen tiltræder denne Aftale. Erhververen skal give Selskabet skriftlig meddelelse om overdragelsen. Såfremt det Konvertible Lån måtte blive fordelt på flere långivere, skal disse være berettigede til at håndhæve deres rettigheder særskilt. 26. ÆNDRINGER 26.1 Denne Aftale kan ikke ændres til skade for de til enhver tid værende ejere af konvertible obligationer udstedt af Selskabet i henhold til generalforsamlingens beslutning af 5. april 2006 uden forudgående skriftligt samtykke fra Special Servicer som repræsentant for de til enhver tid værende ejere af konvertible obligationer. 27. GÆLDENDE RET OG VÆRNETING 27.1 Denne Aftale er undergivet dansk ret Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne Aftale, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i København. 15

16 BILAG 4.5 OBLIGATIONSVILKÅR NRW II A/S 16

17 28. VILKÅR FOR KONVERTIBLE OBLIGATIONER 28.1 Definitioner Alle definerede termer med stort, der anvendes i disse vilkår, henviser til definitioner i offentliggjort prospekt af 25. april 2006 vedr. 5% Griffin II 2017 konvertible obligationer Udsteder Udsteder er et dansk aktieselskab, NRW II A/S, stiftet den 1. januar 2005 med en nominel selskabskapital på DKK , som efterfølgende er forhøjet til DKK Udsteder har ikke andre aktiviteter end ejerskab af Ejendomsporteføljen via Datterselskaberne samt finansiering heraf. Udsteders registrerede hjemstedsadresse er: Strandvejen 102E 2900 Hellerup Danmark 28.3 Beløb og valuta Der udstedes Konvertible Obligationer i en stykstørrelse på DKK svarende til en udstedelse på i alt nominelt DKK (de "Konvertible Obligationer"). Enhver fysisk eller juridisk person, der tegner Konvertible Obligationer, skal minimum tegne for DKK De Konvertible Obligationer udbydes ikke til særlige kategorier af investorer Emissionskurs De Konvertible Obligationer udstedes til kurs 100 franko kurtage Anvendelse af provenu Udsteders nettoprovenu ved Obligationsudstedelsen vil blive anvendt dels til at refinansiere købesummen for kommanditanparterne i Griffin Rhein-Ruhr KG, samt dels til at finansiere omkostninger forbundet med købet og finansieringen af Ejendomsporteføljen. Udsteder allokerer EUR af provenuet fra Obligationsudstedelsen og Investor Lånet samt Udsteders likvide midler til sin tyske filial. Efter afholdelse af omkostninger m.v. i filialen på EUR indskydes det resterende beløb på EUR ved en kapitaltilførsel i Griffin Flats NRW GmbH. Griffin Flats NRW GmbH anvender herefter dele af den indskudte kapital til at indfri Bridge Lånet stort EUR med tillæg af påløbne renter, som blev optaget til 17

18 mellemfinansiering af Griffin Flats NRW GmbH's betaling købesummen for kommanditanparterne i Griffin Rhein-Ruhr KG. Den resterende del af den indskudte kapital indskydes herefter efter afholdelse af omkostninger i Griffin Flats NRW GmbH som kapital i Griffin Rhein-Ruhr KG med henblik på betaling af omkostninger ved købet af Ejendomsporteføljen og finansieringen heraf Hæftelse Udsteder er ansvarlig for opfyldelsen af Obligationsvilkårene og hæfter for indfrielsen af de Konvertible Obligationer. Som sikkerhed for Obligationsejernes krav mod Udsteder i henhold til de Konvertible Obligationer giver Udsteder sikkerhed i Sikkerhederne som beskrevet i afsnit nedenfor Konverteringsret Til hver af de Konvertible Obligationer er der knyttet en ret for Obligationsejeren til i Konverteringsperioden at konvertere sin Konvertible Obligation til nye aktier i Udsteder på de vilkår, der følger af afsnit Konverteringsretten kan ikke adskilles fra den Konvertible Obligation og kan således ikke overdrages separat. Obligationsejere, der har anvendt pensionsmidler til investering i de Konvertible Obligationer, er forpligtet til at overholde de til enhver tid gældende regler for placering af pensionsmidler, som blandt andet fastsætter begrænsninger i relation til anbringelse af pensionsmidler i unoterede kapitalandele. Disse begrænsninger vil skulle iagttages i forbindelse med konvertering af de Konvertible Obligationer, såfremt Udsteders aktier ikke optages til notering på Københavns Fondsbørs eller andet reguleret marked Konverteringsvilkår Til hver af de Konvertible Obligationer er der knyttet en ret til at konvertere den Konvertible Obligation til nye B-aktier i Udsteder. I relation til den ordinære konvertering løber Konverteringsperioden i en periode på 30 dage fra dagen efter offentliggørelsen af Udsteders reviderede årsrapport for regnskabsåret 2015/2016, eller fra offentliggørelsen af et eventuelt prospekt, såfremt det måtte være påkrævet at udarbejde og offentliggøre prospekt i forbindelse med konverteringen efter gældende regler på konverteringstidspunktet. Såfremt en Obligationsejer ønsker at udnytte sin konverteringsret, skal Obligationsejeren i Konverteringsperioden give Special Servicer meddelelse om, at konverteringsretten ønskes udnyttet. Konverteringen vil blive gennemført senest 30 dage efter udløbet af Konverteringsperioden. 18

19 Meddelelse, om at konverteringsretten ønskes udnyttet, er bindende og uigenkaldelig. Såfremt der ikke gives meddelelse til Special Servicer inden udløbet af Konverteringsperioden, bortfalder konverteringsretten automatisk ved Konverteringsperiodens udløb. Konverteringen skal ske til kurs Hver Konvertibel Obligation på nominelt DKK kan således konverteres til nye B-aktier à nominelt DKK 1 i Udsteder. Konverteringsretten tilknyttet hver enkelt Konvertibel Obligation med en stykstørrelse på nominelt DKK kan kun udnyttes helt og ikke delvist. Konverteringen sker uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer i Udsteder. I forbindelse med den ordinære konvertering har Udsteder til hensigt at søge A- og B- aktierne i Udsteder optaget til notering på Københavns Fondsbørs eller anden reguleret markedsplads hjemmehørende i Skandinavien. Udsteder vil, såfremt der måtte være krav om dette, i behørig tid forud for optagelse af sine aktier til notering udarbejde et prospekt, der opfylder de til den tid gældende krav til prospekter udarbejdet i forbindelse med optagelse af aktier til notering på den relevante markedsplads. Udsteder skal bære omkostningerne forbundet med konverteringen, som anslås til at udgøre DKK , medmindre der skal udarbejdes prospekt, idet omkostningerne så vil være højere Opdeling i aktieklasser Forud for en eventuel konvertering af de Konvertible Obligationer er Udsteders aktiekapital ikke opdelt i aktieklasser. Ved konvertering af de Konvertible Obligationer i overensstemmelse med afsnit 28.8 skal Udsteders aktiekapital opdeles i to aktieklasser således, at de eksisterende aktier i Udsteder bliver A-aktier, og de nye aktier i Udsteder, der udstedes i forbindelse med konverteringen, bliver B-aktier. Hver A-aktie á DKK 1 giver ret til 5 stemmer på Udsteders generalforsamling, og hver B-aktie á DKK 1 skal give ret til 1 stemme på Udsteders generalforsamling. I tilfælde af selskabets likvidation skal B-aktierne have ret til forlods at modtage et beløb svarende til overkursen ved konverteringen, hvorefter et overskydende likvidationsprovenu fordeles mellem A- og B-aktionærerne i forhold til deres forholdsmæssige andel af Udsteders samlede aktiekapital. Ved enhver kontant kapitalforhøjelse skal aktionærerne have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasse, hvorefter de øvrige aktionærer kan udøve deres fortegningsret. 19

20 Bortset fra det i dette afsnit anførte, skal der ikke være forskel i de rettigheder, der er knyttet til A- og B-aktier i Udsteder, idet Udsteders aktier i øvrigt skal have de rettigheder, der følger af vedtægterne. Udsteders bestyrelse drager omsorg for, at ovenstående bestemmelser om aktieklasser indsættes i Udsteders vedtægter i forbindelse med konverteringen af de Konvertible Obligationer. Aktier udstedt på grundlag af konvertering af de Konvertible Obligationer giver ret til udbytte og andre rettigheder fra konverteringstidspunktet Regulering af konverteringsret Ved ændringer i kapitalforholdene i Udsteder eller Udsteders datterselskaber, som medfører, at værdien af Obligationsejernes konverteringsret reduceres, skal konverteringskursen justeres således, at Obligationsejerne ved udnyttelse af konverteringsretten stilles som om, sådanne ændringer ikke var gennemført. Konverteringskursen skal således justeres i følgende tilfælde, jf. dog nedenfor: Hvis der i Udsteder eller i Udsteders datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Udsteder eller Udsteders datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve/obligationer med en konverteringskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Udsteder eller Udsteders datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner med udnyttelseskurs, der er under markedskurs på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Udsteder træffes beslutning om udbetaling af udbytte eller kapitalnedsættelse ved udlodning til aktionærerne eller køb af egne aktier til over markedskurs på tidspunktet for en sådan disposition; eller Hvis der i Udsteder træffes beslutning om udstedelse af fondsaktier. Der skal derimod ikke ske justering af konverteringskursen i følgende tilfælde: Hvis der i Udsteder eller Udsteders datterselskaber træffes beslutning om kapitalforhøjelse til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Udsteder eller Udsteders datterselskaber træffes beslutning om udstedelse af tegningsoptioner eller konvertible gældsbreve med en udnyttelses/konverteringskurs svarende til markedskurs eller derover på tidspunktet for en sådan beslutning; Hvis der i Udsteder træffes beslutning om kapitalnedsættelse til dækning af tab, eller Hvis Udsteder eller Udsteders datterselskaber fusioneres, spaltes eller opløses. Uanset ovenstående skal der ikke ske regulering af konverteringsretten (i) ved selskabets optagelse af efterstillet konvertibelt lån ("Investor Lånet") i henhold til generalforsamlingens beslutning af 6. februar 2006 samt ændring af vilkårene herfor ved ge- 20

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F.

BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10. Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008. for. Brøndbyernes I.F. 1 af 8 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 2. januar 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 2/2008 VEDTÆGTER for Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S December 2007 2 af 8 Navn, hjemsted og formål

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier.

Vedtægter. a. Selskabets aktiekapital udgør kr. 219.749.230. Heraf er kr. 112.316.270 A-aktier og kr. 107.432.960 B-aktier. Vedtægter Selskabets navn og formål Selskabets navn er ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S. 1. 2. Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og

Læs mere

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S

Stiftelsesdokument. for. Bulgarian Investment Company A/S. Bulgarian Investment Company A/S Advokat Mogens Flagstad Flagstad Advokaterne Rønhave Strand Immortellevej 13A 2950 Vedbæk tlf.: 77 300 400 fax: 77 300 600 e-mail:mf@flagstadlaw.com Stiftelsesdokument for Bulgarian Investment Company

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter Roskilde Bank A/S

Vedtægter Roskilde Bank A/S Vedtægter Roskilde Bank A/S Side 2 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Roskilde Bank A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne: Benløse Sparekasse A/S Den

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter

HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S. Vedtægter HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S Vedtægter 18. december 2013 VEDTÆGTER FOR HOLBÆK FORSYNING HOLDING A/S CVR-NR. 33 03 26 33 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Holbæk Forsyning Holding A/S. 1.2 Selskabets binavn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB

VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 VEDTÆGTER for ROBLON AKTIESELSKAB Selskabets navn,

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 07. maj 2013 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS. 1.2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S

VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S VEDTÆGTER for DLR Kredit A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er DLR Kredit A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Dansk Landbrugs Realkreditfond A/S. 2. FORMÅL Selskabets formål er at

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 8 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 8 Side 2 af 8 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672)

Vedtægter. for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Vedtægter for Air Greenland A/S (A/S 30.672) Side 6 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Air Greenland A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavne: 2 Hjemsted Grønlandsfly A/S (Air Greenland A/S) Air Kalaallit Nunaat

Læs mere

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S

ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER JOBINDEX A/S VEDTÆGTER JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Jobindex A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Jobsafari A/S

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991

VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 VEDTÆGTER FOR ESBJERG VAND A/S CVR-NR: 32660991 Side 2 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Esbjerg Vand A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Esbjerg Kommune. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av.

VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83. Advokat Kelvin V. Thelin. Sags nr. 66268.17.37./MS. Slettet: 58134 Slettet: av. Advokat Kelvin V. Thelin Sags nr. 66268.17.37./MS Slettet: 58134 Slettet: av VEDTÆGTER FOR ENERGI OG SOL APS CVR-NR. 20 04 25 83 Slettet: l Slettet: 3 Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Navn og formål...

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46

VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS. CVR. nr.: 32 87 89 46 VEDTÆGTER FOR ISHØJ FORSYNING APS CVR. nr.: 32 87 89 46 1. SELSKABETS NAVN, OG HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Ishøj Forsyning ApS. Selskabets binavn er Ishøj Service ApS (Ishøj Forsyning ApS).

Læs mere

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis.

FOR. Ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvis. V E D T Æ G T E R FOR B O C O N C E P T H O L D I N G A / S 1. Selskabets navn er BoConcept Holding A/S. Selskabets binavn er Denka Holding A/S (BoConcept Holding A/S). Selskabets hjemsted er Herning Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr.

VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER. for. for. Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. PLESNER ADVOKATFIRMA VEDTÆGTER (nuværende) Forslag til ændrede VEDTÆGTER for for Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Arkil Holding A/S (CVR.nr. 36 46 95 28) Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S

VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S VEDTÆGTER FOR IC GROUP A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Group A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene IC Companys A/S, InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Hellerup, den 19. april 2010 Meddelelse nr. 57 Indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen for Investea German High Street II A/S indkalder hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S.

VEDTÆGTER. for. KIF Håndbold Elite A/S. I. Navn, hjemsted og formål. 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Lett Advok a t fir m a Adv. Jon Stefansson J.nr. 210199-CDH/AHV VEDTÆGTER for KIF Håndbold Elite A/S I. Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er KIF Håndbold Elite A/S. Selskabets hjemsted er Kolding

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15. Til aktionærerne i CVR-nr. 30 21 43 15 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl. 15.00 på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen

Læs mere

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS

VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 323-120863 KMA/usk 22.12.2008 VEDTÆGTER for Strandby Lystbådehavn ApS 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Strandby Lystbådehavn ApS. 1.2 Selskabets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2. Formål.

Læs mere

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a.

Vedtægter for. Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Vedtægter for Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Danske FjernvarmeForsyningers EDB-Selskab A.m.b.a. Selskabet driver endvidere

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S

V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S BILAG 1 København Sagsnr. 908404-0037 jkr/tkr/hpj V E D T Æ G T E R FOR VATTENFALL VINDKRAFT KLIM P/S København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Danmark

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz og Jensen A/S. 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS

VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS A D V O K A T F I R M A E T L E D E T & W I L L A D S E N B R I N C K S E I D E L I N S G A D E 9 9800 H J Ø R R I N G J. nr. 13-16-10714 03.09.2012A VEDTÆGTER FOR LØNSTRUP VANDVÆRK ApS Selskabets navn,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere