Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser."

Transkript

1 NOTAT Dato: 2. marts 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Muligheder for optimering af bringeordninger (kuber) 1 Indledning Dette notat beskriver overordnet resultaterne af forsøgsprojektet med øget genanvendelse i bringeordninger (kuber), der er gennemført i samarbejde med Silkeborg Forsyning A/S, Silkeborg Kommune og med Econet A/S som konsulent. Forsøget, der er støttet af Miljøstyrelsens Kommunepulje, blev gennemført i 2015 og er netop afrapporteret. Forsøgsområderne var 2 mindre landsbysamfund i Silkeborg Kommune (Lemming og Serup) og Mørke i Syddjurs Kommune. Først beskrives den nuværende situation på Djursland, herunder økonomien ved afsætning af affaldet fra de nuværende kuber til flasker/glas/dåser. Herefter beskrives overordnet forsøget i Mørke og de væsentligste resultater, der er mere uddybende beskrevet i en selvstændig rapport. Endelig beskrives de økonomiske konsekvenser samt fordele og ulemper ved at udvide sorteringsløsningen fra forsøget i Mørke til hele Djursland. Såvel ved den nuværende løsning som ved nye løsninger er det af stor betydning for økonomien ved afsætningen af materialerne, hvorledes hele flasker skal behandles. Der redegøres for konsekvenserne af forskellige muligheder herfor. 2 Nuværende situation I den nuværende situation kan borgere og sommerhusejere på Djursland aflevere flasker/glas/dåser i de opstillede kuber (ca. 250 stk. rundt på Djursland). Kubeopstillingerne består de fleste steder tillige af en kube til papir/pap (i alt ca. 200 stk.) og en beholder til restaffald, hvor borgerne kan henlægge f.eks. poser, som affaldet er bragt i. Kuben til flasker/glas/dåser var indtil 2010 alene til flasker og glas. I 2010 blev der indført mulighed for også at komme øl- og sodavandsdåser og plastflasker i, og i 2014 også konservesdåser. Herudover kan flasker/glas/dåser også afleveres i kuber opstillet på genbrugsstationerne.

2 Mængden af flasker/glas/dåser har de senere år været ca til ton, men er steget til ca ton i Forklaringen på stigningen kendes ikke eksakt, men kan bl.a. skyldes muligheden for yderligere sortering og informationen i Affaldsguiderne. Affaldet afsættes til MFC A/S, der sorterer affaldet og afsætter de hele flasker til genpåfyldning. Ukurante flasker, emballageglas og skår afsættes som skår til materialegenanvendelse som enten nyt glas eller glasuld. Metaldåser afsættes til materialegenanvendelse som jern/metal. Plast afsættes med henblik på genanvendelse på markedet. Generelt gælder for markedet for genanvendelse af plast, at den konkrete genanvendelse ikke kendes, idet det typisk afsættes på verdensmarkedet, og er vanskelig at dokumentere. Det antages, at en betydelig del af plasten, der ikke kan afsættes til genanvendelsesformål, afsættes til energifremstilling i ind- og udland. I dag betaler vi ca. 190 kr./ton for afsætningen (inkl. sortering), da de hele flasker afsættes til genpåfyldning og ikke som skår til materialegenanvendelse. Den samlede pris for afsætningen er med ton ca. 0,27 mio. kr./år. 3 Hele flasker til genpåfyldning eller som skår til materialegenanvendelse I stedet for at afsætte de hele flasker til genpåfyldning, kan det vælges at afsætte disse til materialegenanvendelse på samme måde som de ukurante flasker og emballageglas. Efter at emballageafgiften blev nedsat i 2011 er materialegenanvendelse en billigere løsning end genpåfyldning, fordi værdien af de hele genpåfyldelige flasker dermed blev reduceret, og der er højere sorteringsomkostninger, når de hele flasker skal afsættes til genpåfyldning. Jf. notat af 7. marts 2011 fremlagt på bestyrelsesmøde 16. marts 2011 fremgår det i hovedtræk: Afsætning af hele flasker til genpåfyldning anses for en miljømæssigt bedre løsning end til materialenyttiggørelse som følge af lavere energiforbrug ved skylning frem for omsmeltning af skår til fremstilling af nye flasker. Genbrug til samme formål er højere i Affaldshierarkiet end materialegenanvendelse. Meromkostningen ved at afsætte hele flasker til genpåfyldning blev i 2011 vurderet at være ca. 50 kr./ton svarende til i størrelsesordenen kr./år. På dette grundlag og med en relativ beskeden meromkostning valgte Reno Djurs i 2011 at fortsætte med at afsætte de hele flasker til genpåfyldning, idet vi dog ville følge udviklingen. MFC A/S oplyser nu, at efterspørgslen på genbrugte flasker siden er væsentligt reduceret, og at værdien derfor er yderligere reduceret, hvorfor de fleste af landets kommuner afsætter alle flaskerne som skår til materialegenanvendelse. Med den nuværende sortering i kuberne med flasker/glas/dåser kan afsætningsprisen reduceres til i størrelsesordenen 25 kr./ton (inkl. sortering). Med ton svarer til ca. 0,04 mio. kr./år. 2

3 Spørgsmålet om afsætning af flasker til enten genpåfyldning eller omsmeltning/materialegenanvendelse indgår i affaldsplanen med følgende målsætning: Vurdere om det fortsat er hensigtsmæssigt, at hele flasker afsættes til genpåfyldning frem for som skår til omsmeltning eller materialegenanvendelse til isolering 4 Forsøget i Mørke I forsøgsprojektet i Mørke blev der opstillet nye og større kuber på to centrale lokaliteter bag ved Brugsen (Stationsvej) og ved købmanden (Parkvej). Ved hver kubeopstilling var der følgende: En kube til papir og pap, blandet sammen som hidtil (der er fortsat også henteordning hos alle). En kube med tre indkast til batterier, sparepærer og småt elektronik (der er fortsat pose på låget ordning hos alle). En kube til alt småt glas, metal og plast, blandet sammen. Det er nyt, at det omfatter alt metal og plast ikke kun dåser og flasker. Indkastet på denne kube er Ø 35 cm, der gør det muligt at aflevere affaldet både i løs vægt fra f.eks. en kasse eller emballeret i en åben pose. Formålet var at gøre det let at lave opsamlingsløsninger i hjemmet og hurtigt at hælde/lægge affaldet i kuben. Der blev informeret massivt om projektet i form af foldere, Klistermærker til hjælp med sorteringen, annoncer, Facebook. Forsøgets hovedkonklusioner for Mørke er: Der ses ikke nogen betydelig reduktion i mængden af glas, metal og plast i restaffaldet. Plast er dog som den eneste fraktion reduceret med ca. 2 kg pr. husstand pr. år i restaffaldet. Metal indsamlet i forsøgskuberne udgør årligt ca. 2,6 kg pr. husstand pr. år i Mørke. Plast indsamlet i forsøgskuberne udgør årligt ca. 5,2 kg pr. husstand pr. år i Mørke. Målt pr. husstand er den indsamlede mængde metal og plast ca. 3-4 gange større i Mørke end i Lemming/Serup. Mængden indsamlet i de nye kuber stammer tilsyneladende primært fra andre ordninger (genbrugsstationer), idet der ikke ses et tilsvarende fald i mængden af fokusmaterialer i restaffaldet. Dog ses der et lille fald på 2 kg plast pr. husstand pr. år i restaffaldet i Mørke. Der er kommet mere i kuberne i Mørke, men det er primært flyttet fra genbrugsstationerne (så bedre service, men ikke bedre miljø). Der er en god kvalitet af både det udsorterede glas, plast og metal høj renhed, få fejlsorteringer. Før og under forsøget sorterer de fleste borgere primært glas og papir/pap. Metal og plast fra køkkenaffaldet opfattes af mange slet ikke som genanvendeligt. Borgerne oplever det svært at sortere plast der er et utal af produkter i husholdningen. Hvad er f.eks. PVC, og hvor rent skal plasten være. 3

4 Tiltag for at gøre sorteringen nemmere vurderes positivt af de borgere, som allerede sorterede før forsøget. Dette øger tilsyneladende ikke genanvendelsen af restaffaldet, fordi disse borgere også sorterede før forsøget. De borgere, som ikke tidligere sorterede, er ikke begyndt at sortere pga. forsøget. Øget information og nemmere sortering har altså ikke haft indflydelse på disse borgeres adfærd. Mørke-borgernes sorteringsløsninger er samlet i et idékatalog, som kan bruges, hvis forsøget gøres permanent. De fleste borgere ønsker ikke udleveret opsamlingsmateriel til hjemmet bruger individuelle løsninger (one size fits none). De ønsker hellere inspiration. Den nye forsøgskube til småbatterier, sparepærer og småelektronik fungerer, men praktikken vurderes lidt uhensigtsmæssig, og f.eks. ses det, at sparepærer kan knuses. Samtidig er løsningen temmelig dyr (ca kr./kube). Denne løsning kræver nærmer overvejelser og data i sammenhæng med pose-på-låg ordningen. 5 Økonomiske konsekvenser af en eventuel udvidelse af sorteringen i kuberne I forsøgsprojektet blev sorteringsvejledningen for glas/flasker/dåser udvidet til at omfatte alt skyllet og rengjort glas, metal og plast. Ud over flasker og emballageglas, var det således muligt for borgerne også at aflevere f.eks. opvaskebørster, emballagepakninger af plast, plastposer, dunke af plast, metalemballager og andet småt metal i en blandet fraktion. Såfremt dette indføres generelt, vil det have betydning for såvel mængderne som afsætningspriserne. Det er usikkert, hvor meget mængderne vil øges i kuberne. Forsøgsprojektet i Mørke indikerede, at hver husstand afleverede en mermængde på i størrelsesordenen 8 kg plast og metal (denne mængde var dog primært flyttet fra genbrugsstationerne og ikke fra restaffaldet). På det grundlag skønnes mermængden for hele Djursland at kunne udgøre op til i størrelsesordenen 300 ton/år, hvoraf ca. 100 ton/år vil blive flyttet fra dagrenovationsordningens restaffaldsmængde. Det skal dog understreges, at dette skøn er forbundet med usikkerhed. Prisindikationer fra MFC A/S for afsætning af en sådan sortering er følgende: Hvis de hele flasker afsættes til genpåfyldning vil prisen være ca. i størrelsesordenen 550 kr./ton (inkl. sortering). Med en mermængde på 300 ton vil den samlede mængde være ca ton. Den samlede pris for afsætning vil derfor være ca. i størrelsesordenen 0,9 mio. kr./år. Ved afsætning af alle flasker som skår vil prisen være ca. 250 kr./ton (inkl. sortering). Med ton svarer dette til ca. i størrelsesordenen 0,4 mio. kr./år. De eksakte priser kan variere og vil skulle afprøves gennem udbud. Tømningen af kuberne vil skulle ske oftere, hvis mængderne øges med 300 ton (hvoraf plast-og metalemballager fylder relativt meget på grund af lav vægtfylde). Det anslås, at en mermængde på 300 ton emballager af plast og metal vil betyde i størrelsesordenen ekstra tømninger til en merpris på ca. 0,5 mio. kr./år. 4

5 Der vil samtidig være en marginal besparelse på forbrændingsprisen for den del af mermængden, der stammer fra restaffaldet. Denne andel af mermængden skønnes højst at udgøre 100 ton svarende til en besparelse på i størrelsesordenen kr./år. For den resterende del, der er flyttet fra genbrugsstationerne, vurderes der ikke nogen betydelig besparelse, idet metalandelen giver indtægter, når det afleveres i containeren til jern og metal, mens der er behandlingsomkostninger på ca. 300 kr./ton for plasten. Den besparede transport af de flyttede mængder fra genbrugsstationerne vurderes at være marginal. Som nævnt ovenfor er der ved kubeopstillingerne også opstillet en 240 liters beholder til restaffald, hvor borgerne kan henlægge f.eks. poser, som affaldet er bragt i. Beholderne tømmes hver uge, og skraldemændene sørger samtidig for oprydning/fejning ved kuberne. I forsøgsprojektet i Mørke blev der ikke opstillet en restaffaldsbeholder, idet plastposer også kunne lægges i kuberne. Der blev ikke under forsøget konstateret problemer med restaffald og fejlsorteringer i kuberne. Hvis sorteringen i kuberne derfor udvides til at omfatte også plastposer, er det muligt at restaffaldsbeholderne kan undlades, hvilket i givet fald vil give en besparelse på ca. 0,4 mio. kr.. Det er dog uvist, om det vil give problemer med fejlsortering/rod omkring kuberne, hvis dette gennemføres generelt. Derfor vil dette skulle afprøves og vise sig funktionsdueligt, før besparelsen kan gennemføres permanent. Det større indkast i forsøgskuberne skulle gøre det muligt for borgerne at hælde affaldet ned i kuben i løs vægt eller aflevere det hele emballeret i en pose. Dette blev af borgerne opfattet som nemt, men ifølge undersøgelsens resultater næppe udslagsgivende for, om de benytter ordningen. Hvis ordningen skulle udvides til alle kubeopstillinger med et tilsvarende stort indkast, vil det indebære større investeringer, og det kan ikke udelukkes, at et stort indkast på nogle kubeopstillinger vil resultere i fejlsorteringer (restaffald, der lægges i kuberne). Kuberne i forsøgsprojektet koster ca kr./stk. Udskiftning af samtlige kuber til en sådan ny model vil koste 8-10 mio. kr., hvilket må anses for uforholdsmæssigt dyrt for at sikre et større indkast. En anden mulighed kunne eventuelt være at gøre indkastene på eksisterende kuber større. Det vil dog ikke være nødvendigt for at udvide sorteringsløsningen. Økonomien ved eventuelt at sikre større indkast er ikke medtaget i denne økonomiske vurdering. 6 Sammenfatning af økonomien ved de forskellige muligheder Nuværende sorteringsløsning i kuber for flasker/glas/dåser genpåfyldning materialegenanvendelse Samlet afsætningspris 0,27 mio. 0,04 mio. Pris pr. husstand/sommerhus/år

6 Udvidet sorteringsløsning som ved forsøgsprojektet i Mørke inkl. restaffaldsbehol- der som ved nuværende ordning genpåfyldning materialegenanvendelse Samlet afsætningspris 0,90 mio. 0,40 mio. Merpris for tømninger fratrukket besparelse i restaffald hos borgene Samlet afsætningspris og merpris Pris pr. husstand/sommerhus/år. 0,45 mio. 0,45 mio. 1,35 mio. 0,85 mio Udvidet sorteringsløsning som ved forsøgsprojektet i Mørke, hvor restaffaldsbehol- der fjernes fra kubeopstillinger genpåfyldning materialegenanvendelse Samlet afsætningspris 0,90 mio. 0,40 mio. Merpris for tømninger fratrukket besparelse i restaffald hos borgerne og besparelse af restaffaldsbeholder ved kuber Samlet afsætningspris og merpris Pris pr. husstand/sommerhus/år. 0,05 mio. 0,05 mio. 0,95 mio. 0,45 mio De alternative løsninger koster således ca. i intervallet 1 26 kr. pr. husstand/sommerhus om året. Nuværende pris er ca. 5 kr. om året. Nedefor er vist en samlet oversigt nuværende løsning er markeret med fed: 6

7 Sammenfatning af økonomi ved forskellige løsninger Nuværende sorteringsløsning Ny sortering som i forsøgsprojekt inkl. restaffaldsbeholder Ny sortering som i forsøgsprojekt uden restaffaldsbeholder genpåfyldning 0,27 mio. kr. i alt 5 kr. pr. husstand 1,35 mio. kr. i alt 26 kr. pr. husstand 0,95 mio. kr. i alt 18 kr. pr. husstand materialegenanvendelse 0,04 mio. kr. i alt 1 kr. pr. husstand 0,85 mio. kr. i alt 16 kr. pr. husstand 0,45 mio. kr. i alt 9 kr. pr. husstand 7 Fordele og ulemper ved at udvide sorteringsløsningen i kuberne Fordele: Borgerne får en bedre mulighed for aktivt at medvirke til øget genanvendelse. Mange borgere vil opfatte det positivt og også se det som en bedre service. Hvis den udvidede sorteringsløsning udbredes på hele Djursland, kan der informeres mere intensivt, hvilket måske kan medvirke til at øge genanvendelsen. Kvaliteten af det indsamlede glas, metal og plast kan med udgangspunkt i forsøget forventes at være god. Vi kan med de indsamlede materialer være med til at skubbe på en udvikling, hvor plast genanvendes i højere grad og med et højere dokumentationsniveau for miljøeffekter. Løsningen kræver ikke investeringer, hvis der holdes fast i eksisterende kuber uden ændringer i indkast. Investeringer vil være begrænset til information/skilte. Da der ikke investeres i eller opstilles nyt udstyr, er der mulighed for senere at vælge andre løsninger, uden at noget er forspildt f.eks. hvis der senere ønskes henteordninger med spande på adressen. Løsningen koster mere end i dag, men er i sammenligning med henteordninger betydeligt billigere og kan rummes inden for nuværende renovationsgebyr. Ulemper: Der sker næppe nogen betydelig reduktion i restaffaldsmængden og dermed altså kun en beskeden øget genanvendelse, om end det ikke kan udelukkes, at udbredelse af systemet til hele Djursland kan give en mere positiv effekt. 7

8 Ordningen kræver en betydelig informationsindsats. Især volder sortering af plast problemer for borgerne, og det er vanskeligt at lave en simpel og forståelig sorteringsvejledning. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at dokumentere genanvendelsen /slutbehandlingen til nye produkter) af plast. Nogle borgere vil efterspørge denne viden. Selv om plast afsættes til genanvendelse på markedet til en positiv afsætningspris, er der ikke nogen sikkerhed for positive miljøeffekter for al det indsamlede plast. Det koster mere at udvide sorteringen. Forskellen mellem de vurderede løsninger er fra 1 kr./husstand/år til 26 kr./husstand/år. Nuværende løsning koster 5 kr. husstand/år ved afsætning af hele flasker til genpåfyldning, og øges til 26 kr./husstand/år ved en udvidet sorteringsløsning, hvor de hele flasker fortsat afsættes til genpåfyldning. Ved at afsætte alle flasker til materialegenanvendelse, er prisen for en udvidet sorteringsløsning dog kun 16 kr./hustand/år. Selvom det procentuelt er en stor stigning, er der dog tale om et relativt lavt absolut omkostningsniveau og betydeligt billigere end henteordninger. Der er dog eventuelt mulighed for at reducere omkostningerne til restaffaldsbeholder ved kuberne ved en udvidet sorteringsløsning. 8 Anbefaling Det fremlægges til bestyrelsens stillingtagen, om om sorteringsløsningen ved de nuværende kuber til flasker/glas/dåser skal udvides til at omfatte alt skyllet og rengjort glas, metal og plast svarende til forsøgsprojektet i Mørke, indsamlede flasker skal afsættes som hele flasker (som nu) eller til materialegenanvendelse. 8

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs

Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs DAKOFA 9. februar 2016 Øget genanvendelse i bringeordninger Et forsøgsprojekt v. Hardy Mikkelsen, Reno Djurs Projektet Formål: At øge genanvendelsen af plast, metal, glas og pap ved brug af bringeordninger

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 2. december 2013 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager, opdatering Indledning Administrationen fremlagde 12. december 2012 notat

Læs mere

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet

Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission mulig Da ordbogen blev udvidet Mission Mulig, værdiagent, værdibeholder og værdiselskab. Renosyd fik sat dagsordenen, da den nye indsamlingsordning skulle træde i kraft i 2012 Noget af det vigtigste

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Indsamling af pap, plast og metal

Indsamling af pap, plast og metal Forsøg med Indsamling af pap, plast og metal Resultater og konklusioner for service, økonomi og miljø - 2011 Indhold 1 Resumé...3 2 Indledning...3 3 Indsamling i tre forsøgsområder...4 4 Sortering af affaldet

Læs mere

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014

Bilag 1. Øget genanvendelse i bringeordninger. Baggrund. 27. november 2014 27. november 2014 Bilag 1 Øget genanvendelse i bringeordninger Baggrund I Reno Djurs opland er der i dag en velfungerende indsamlingsordning for papir og pap, hvor alle husstande har en særskilt beholder

Læs mere

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække

Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Notat Dato 4. juni 2012 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Arbejdsmiljø ved håndtering af renovationssække Baggrund Skraldemændene fra Miljø Team A/S har gennem længere tid ønsket at anvendelse af sækkestativer

Læs mere

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald

Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Oktober 2015 5. info Vi har brug for DIN hjælp til at sortere affald Hvordan sorterer din nabo? Kære beboer i Lærkeparken Vores pilotprojekt Affald er ressourcer, der skal genanvendes er stadig godt i

Læs mere

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling.

4. At mindre etageejendomme tilbydes bokse til opsamling af farligt affald og småt elektronikaffald. Boksene tømmes efter bestilling. Notat til indsamling af elektronikaffald og farligt affald Bygge, Plan og Miljø (BPM) har gennemført et forsøg med indsamling af småt elektronik i beholdere fra ca. 90 ejendomme. Desuden er der gennemført

Læs mere

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager

Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager Notat Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 4. december 2012 Økonomi og genanvendelse ved husstandsindsamling af emballager I dag indsamles glasflasker, emballageglas, plastflasker og øl- og sodavandsdåser

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING

INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING INDSAMLING AF SMÅ- ELEKTRONIK FORSLAG TIL AFHENTNINGSORDNING DECEMBER 2014 Indsamling af småelektronik Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgivningen... 5 2.1 Elektronikaffald...

Læs mere

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020

Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Side 1 af 53 Ringsted Kommune Ringsted Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Side 2 af 53 Side 3 af 53 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020

Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Page 1 of 49 Sorø Kommunes affaldsplan 2010-2020 Bilag 1 Page 2 of 49 Page 3 of 49 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 2.1 Husholdninger 2.1.1 Dagrenovation 2.1.2 Papir og pap 2.1.3 Glas 2.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig!

Nye affaldsbeholdere. på vej til dig! Nye affaldsbeholdere på vej til dig! Du får to nye affaldsbeholdere Vi er snart klar til at sende kommunens nye affaldsbeholdere ud til dig. Det stativ eller den beholder, som du allerede har til dagrenovation,

Læs mere

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt

Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Din affaldsguide 2013 Til alle etageboliger og husstande med fælles sortering Fra gammelt og brugt til nyt og nyttigt Historier om affald og genbrug i Herlev Teknisk Forvaltning 2013 Vores miljø er vigtigt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2

Bilag 1. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=2 Side 1 af 46 Bilag 1 Side 2 af 46 Side 3 af 46 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Haveaffald 3.1.3 Emballageaffald: Papir/pap 3.1.4 Emballageaffald:

Læs mere

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen

NOTAT. Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner. Dato: 27. juni Bestyrelsen. Administrationen NOTAT Dato: 27. juni 2016 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Oversigt over planlagte affaldsordninger i nærliggende kommuner Om oversigten Dette notat giver et kort overblik over nuværende og planlagte

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr

Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling BILAG 2 Udenlandske erfaringer med bedre sortering af husholdningsaffald Nedenstående er en kort sammenfatning af udenlandske erfaringer

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park

Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Forsøg med affaldssortering i Sct. Jørgens Park Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Sct. Jørgens Park er, sammen med tre andre boligområder, udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Mere sortering Mindre bøvl

Mere sortering Mindre bøvl Mere sortering Mindre bøvl Ny affaldshåndteringsplan: Det hele bliver hentet ved husstanden TEKNIK OG MILJØ Du får to beholdere I Horsens Kommunes affaldshåndteringsplan lægger vi op til et nyt system,

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder Notat Dato 10. marts 2015 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder En meget stor del af de opgaver, som Reno Djurs har ansvaret for, løses af private

Læs mere

Uforløste potentialer på genbrugsstationen

Uforløste potentialer på genbrugsstationen Uforløste potentialer på genbrugsstationen - med fokus på småt brændbart Econet AS Udarbejdet af: Casper Mayland Dato: 29. februar 2016 Projekt: 542 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Indledning...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Batterirapport. - en del af byen

Batterirapport. - en del af byen Batterirapport 2015 1 - en del af byen Indhold Forord... 3 Aktiviteter i 2015... 4 Kommunernes egne ordninger... 5 Indsamlingsresultater i 2015... 6 Økonomi... 8 Planlagte aktiviteter i 2016... 9 2 Forord

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 25. februar 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1917 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/00104

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere

Mere genanvendelse i bringeordninger

Mere genanvendelse i bringeordninger Mere genanvendelse i bringeordninger Forsøg med bringeordninger i Lemming, Serup og Mørke Econet AS Udarbejdet af: Claus Petersen, Casper Mayland, Julie Priess Hansen Dato: Marts 2016 Projekt: 543 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

1. Præsentation af Hillerød Forsyning

1. Præsentation af Hillerød Forsyning Agenda 1. Præsentation af Hillerød Forsyning 2. Affaldshåndtering i Hillerød Kommune Ved affaldsplanlægger og projektleder Kasper Damsgaard Thomsen Præsentation af Hillerød Forsyning Hillerød Forsyning

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode

4 Styrket samarbejde om affaldsforebyggelse kordinering af mål og midler 5 Pap og papir identificering af optimal indsamlingsmetode Til: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget Kopi til: Byrådet Fra: Center for Drift og Teknik Status for realisering af Furesø Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Furesø Kommunens Affaldsplan 2009 2020 blev udarbejdet

Læs mere

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS

Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund. Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Affaldsenergi i fremtidens ressourcesamfund Affaldsdage Dansk Affaldsforening 9. oktober 2015 Claus Petersen, Econet AS Ved kilden Hus Hvordan kan information og instrukser blive mere entydige og klare?

Læs mere

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan

FANØ KOMMUNE. Affaldsplan FANØ KOMMUNE Affaldsplan 2017 2028 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Ressourcerne i affaldet skal udnyttes bedre... 5 Vision og overordnede temaer... 5 Temaer... 6 Initiativer under Tema 1 - Mere effektiv

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET

SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET AFFALDSGUIDE 2016 SOMMERHUSE AFFALDSLØSNINGER TIL SOMMERHUSET STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte genbrug. Derfor fortsætter vi naturligvis

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser

Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Affaldsplan for Faxe Kommune 2014-2024 Bilag 2: Kortlægning & Prognoser Vedtaget 27. juni 2013 Indhold 1. Affaldsordninger, status... 2 2. Affaldskortlægning... 4 2.1. Oversigt over affaldsdannelsen...

Læs mere

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB

AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB AFALDSFRI SKOLE OPSAMLING OG EVALUERING AF TESTFORLØB Affaldsfri skole - indsamling og sorteringsløsninger Opsamling og evaluering af testforløb Forord Som en del af Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1

BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk. Næstved Kommune Affaldsplan 2005-2016 Bilag 1 BILAG 1 Næstved Kommunes affaldsplan som opslagsværk Næstved Kommune Bilag 1 Bilag 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE AFFALDSPLANENS OPBYGNING 2 1 PLANOPSLAG 3 1.1 Indledning 3 Husholdninger: 5 Dagrenovation

Læs mere

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Sønderborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 3 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Godkendelse af container til restaffald og madaffald

Godkendelse af container til restaffald og madaffald Punkt 7. Godkendelse af container til restaffald og madaffald 2015-038690 Miljø- og Energiforvaltningen fremsender til Miljø- og Energiudvalgets godkendelse, at de containere, der fra 2017 anvendes til

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 03-11-2015 kl. 08:00

Læs mere

Når skraldet skal fjernes

Når skraldet skal fjernes Når skraldet skal fjernes Information om affaldssystemet i Horsens Kommune KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem - nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende

Læs mere

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Forslag til. Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk. Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Forslag til Bilag 1 Bornholms Regionskommunes Affaldshåndteringsplan som opslagsværk Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk

Læs mere

Oversigt over forsøgsområder

Oversigt over forsøgsområder Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Oversigt over forsøgsområder Fællesbilag Bilag 1 til alle delrapporter TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag 1 Oversigt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund

Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Debatoplæg - Fremtidens affaldssystem i Albertslund Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en ambitiøs affaldsplan, herunder at vi skal genanvende mindst 50 % af vores husholdningsaffald senest i 2018. Det

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts

KOMMENDE TØMNINGER. Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december 8. januar 29. januar 19. februar 12. marts KOMMENDE TØMNINGER Beholder 1 til restaffald og bioaffald tømmes hver 2. uge: 24. december 7. januar 21. januar 4. februar 18. februar 4. marts Beholder 2 til papir og plast tømmes hver 3. uge: 18. december

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk

Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Oplæg Rybners 2015 Kontaktoplysninger Jens Stræde Bondesen Fagkoordinator AffaldGenbrug Tlf.: 21 77 87 33 Mail: jsb@dinforsyning.dk Kontakt til DIN forsyning Tlf.: 74 74 74 74 post@dinforsyning.dk 2 Dagsorden

Læs mere

Kære beboer i Herstedøster

Kære beboer i Herstedøster Kære beboer i Herstedøster Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med papcontainerprojektet, og svar på en række spørgsmål, der er blevet stillet.

Læs mere

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016

Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Notat Dato 15. juli 2016 Til Fra Bestyrelsen Administrationen Reno Djurs samarbejder med private genanvendelsesvirksomheder, opdateret status juli 2016 Dette notat er en opdatering af notat af 10. marts

Læs mere

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald

Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Projekt SAGA II tekstiler, drikkekarton og plastaffald Udført af for ejerkommunerne Haderslev, Vejen, Kolding og Tønder. I perioden 01. maj 2014 16. december 2014 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Målsætninger...

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE

ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE AFFALDSGUIDE 2016 ANHOLT INFORMATION OM AFFALD OG GENBRUG TIL PRIVATE HUSSTANDE OG SOMMERHUSEJERE STOR SUCCES MED DIREKTE GENBRUG Der har været stor interesse for genbrugspladsernes containere med direkte

Læs mere

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald.

Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af madaffald. Baggrundsnotat for valg af poser til indsamling af. Indledning Ifølge den nationale ressourcestrategi og som vedtaget i Affaldsplan 2013-2024 for Frederikssund Kommune skal der sikres en bedre udnyttelse

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande

Notat. 6. juli 2012. Øget genbrug fra private husstande Notat Faxe Affald A/S CVR-nr. 34 08 47 42 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk 6. juli 2012 Øget genbrug fra private husstande

Læs mere

Affaldsguide 2013. Information om affald og genbrug til alle private husstande og sommerhusejere. Åbningstider se bagsiden

Affaldsguide 2013. Information om affald og genbrug til alle private husstande og sommerhusejere. Åbningstider se bagsiden Affaldsguide 2013 ANholt Information om affald og genbrug til alle private husstande og sommerhusejere Åbningstider se bagsiden 2 NY HJEMMESIDE MED MANGE FORSKELLIGE FUNKTIONER MIN SIDE ER HELT DIN EGEN

Læs mere

Øget genanvendelse i henteordninger

Øget genanvendelse i henteordninger Silkeborg Genbrug og Affald A/S Øget genanvendelse i henteordninger DAKOFA 05/04/2016 Disposition Projektets målsætning Projektramme Resultater Kundernes vurdering Konklusion 1 Projektets målsætning Specifikke

Læs mere

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1

Hovedplanen. http://affaldsplan.affaldsportal.dk/haderslev/print.aspx?ixrapportdel=1 Side 1 af 25 Hovedplanen Side 2 af 25 Side 3 af 25 1 Forord 2 Indledning 2.1 Rammerne for affaldsplanen 3 Affaldsplanens opbygning 4 Haderslev Kommunes målsætninger 4.1 Målsætninger for perioden 2009-2012

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning:

Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Norddjurs Kommune Syddjurs kommune!"" ### $ % $ &' ( )** Den fælles affaldsplan 2005-2016 for kommunerne på Djursland indeholder blandt andet følgende målsætning: Reno Djurs I/S vil igangsætte følgende

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning

Fik du ikke spurgt? Få hjælp til hukommelsen - modtag en SMS når der er tømning SORTERINGSGUIDE Vrå er Hjørring Kommunes foregangsby i affaldssorteringen, her afprøver vi det affaldssystem, som vi tror vil blive gældende for hele kommunen i løbet af nogle år. Vi sorterer affald fordi

Læs mere

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune

Madam Skrald nemt og bekvemt. v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Madam Skrald nemt og bekvemt v. Jesper Raad Petersen Natur og Miljø Herlev Kommune Hvad vil vi fortælle om i dag -Hvorfor Madam Skrald -Processen -Brugerdreven innovation -Foreløbige resultater -Udestående

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Affaldsplan 2005-2016 FORORD Affaldsplan 2005-2016 er Greve Kommunes affaldsplan for de kommende år. Planen erstatter Affaldsplan 2001-2012. Der er en række miljøproblemer, der knytter sig til affaldsområdet.

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Del 1 Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 6. maj 2011 Projekt nr.: A418 Indhold 1 INDLEDNING 1 1.1 FORMÅL 1 1.2 LOKALISERING 1 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers

Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Affaldsanalyse Småt brændbart Randers Rapport udarbejdet for Randers Kommune Econet AS, Claus Petersen 27. juni 2012 Projekt nr. A418 Indhold 1 INDLEDNING 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 LOKALISERING 4 1.3 SORTERINGSKRITERIER

Læs mere

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE

FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE OKTOBER 2015 MILJØSTYRELSEN FRA KØKKEN TIL GENANVENDELSE - FORSØG I FREDERIKS- BERG KOMMUNE HAVEBOLIGER 11 L. SPANDE ETAGEBOLIGER 20 L. SPANDE MULEPOSER Fra køkken til genanvendelse - Forsøg i Frederiksberg

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Randers Kommune Affaldsplan 2009-2012 Bilag 1 1 Affaldsplanens opbygning 2 Planopslag 3 Planopslag 3.1 Husholdninger 3.1.1 Dagrenovation 3.1.2 Emballageaffald glas/papir/pap 3.1.3 Emballageaffald plast

Læs mere

Affaldssortering der er til at forstå

Affaldssortering der er til at forstå Skraldeguide Affaldssortering der er til at forstå Det kan være svært at finde rundt i, hvordan affald skal sorteres, og hvordan du hurtigt og miljøvenligt kan affaldssortere i hverdagen. Med denne guide

Læs mere

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014

Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner. Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Affaldsplan for Slagelse Kommune 2014-2024 Bilag 4: Tidsplaner Godkendt af Slagelse Byråd den 15. september 2014 Tidsplan, husholdninger fejlsorterede materialer i dagrenovatationen Information om sortering

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser

Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser Idékatalog til øget genanvendelse af storskrald fra husholdninger og af brændbart affald fra genbrugspladser J.nr. MST-7759-00109 Econet AS Projektnr: A396 Dato: December 2010 rev 004 1 Indhold FORORD

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi

Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi Side 1 af 8 Ansøgning om tilskud til projekter under Pulje til implementering af regeringens ressourcestrategi For at ansøgningen kan behandles, skal samtlige punkter i ansøgningsskemaet udfyldes. Ansøgningsskemaer

Læs mere

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8.

Affaldsplanværktøj. Jord & Affald Den 19. august 2015 VEJLEDNING. 1 http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2013/01/978-87-92903-80-8. VEJLEDNING Jord & Affald Den 19. august 2015 Affaldsplanværktøj Et værktøj for kommuner til beregning af genanvendelsesprocenten samt estimering af potentialer og aktuelle indsamlingseffektiviteter for

Læs mere

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted.

VIDSTE DU AT. Udvalgsformand. Ove Andersen. Kongelig dag fortsætter... sæt allerede nu i kalenderen den 2.5.2008 i genbrugsbutikken i Gelsted. Genbrug, storskrald og dagrenovation 2008 Ove Andersen Indledning Det er en del af Byrådets vision, at Middelfart Kommune skal være Danmarks grønneste vækst kommune. For at den vision kan blive til virkelighed,

Læs mere