Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk"

Transkript

1 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011 en tilsynssag på baggrund af en henvendelse fra journalist A, tidsskriftet bogmarkedet.dk. Bo gmarkedet.dk er et fagblad for bogbranchen. Henve ndelsen drejede sig om folkebibliotekernes udlånsportal ere olen.dk. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M A B M I D D I R E K T E T E L E F O N : Ereolen.dk er en portal, hvorfra folkebibliotekernes lånere kan downloade e-bøger til låns. Det fremgik af de artikler fra bogmarkedet.dk nr og nr , som journalisten havde fremsendt, at folkebibliotekerne ifølge aftalen med de forlag, der deltager i pro jektet om ereolen.dk, har forpligtet sig til, at der også skal sælges e - bøger via ereolen.dk. Det fremgik endvidere, at komm u- nerne ifølge aftalen får del i avancen ved det planlagte salg af e-bøger. A ønskede at vide, om stat sforvaltningen havde taget stilling til, om den planla gte købefunktionalitet på portalen var lovlig. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen har fundet, at et eller flere af eleme n- terne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kom munalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen lægger imidle r- tid på baggrund af en udtalelse fra Kulturstyrelsen til grund, at bibliotekslovens 1 20 hjemler projektet. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereol en.dk overtræder lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Lo vb ekendtgø rel se n r. 914 a f 20. au gust 2008 om bibl iot e ksvi r k- somhed med sen er e ændringer.

2 Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- mere begrundelse for statsforvaltningens konklusion. Sagens baggrund Statsforvaltningen lægger følgende opfattelse af sagen til grund: Ereolen.dk er på portalens hjemmeside beskrevet som en ny national ebogsservice til folkebibliotekernes lånere. Portalen giver borgerne mulighed for at prøve, dvs. få adgang til at læse et begrænset udsnit af en e -bogstitel, låne og købe e-bøger. For at kunne bruge portalen, skal borgeren logge sig ind. Købefunktionen er ikke iværksat endnu, men efter det oplyste vil der snart blive åbnet for køb. Når købefunktionen implementeres, vil borgeren, når han klikker på Køb, blive overført til e n webbogshop, som de deltagende forlag leverer bøger til. Webbogsho p- pen ejes og drives af det private selskab Publizon A/S, der ejes af forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof. På portalen er der desuden bl.a. boganmeldelser, nyheder om litteratur, videoklip med interviews med forfattere, og forskellige lister over bogtitler, f.eks. en liste over S e- nest lånte bøger. Det fremgår, at [a]lle forlag er ve l- komne til at bidrage til servicen. Projektet er startet i foråret 2011 og løber frem til 31. december Alle 19 kommuner i Region Midtjylland deltager i ere o- len.dk. Århus Kommune, som leder projektet om ere o- len.dk, har den 8. december 2011 på statsforvaltningens anmodning oplyst bl.a. følgende om portalen: Portalen ereolen.dk er et led i et kom munalt drevet fo r- søgsprojekt, som foreløbig 94 kommuner har tilsluttet sig, og hvor der er indgået en rammeaftale mellem pr o- jektenheden og foreløbig 66 forlag. Projekt et er åbent for alle forlag, der er interesseret i at være med. Forlag, der tilmelder sig, laver en kontrakt med distributøren. Projektet har modtaget tilskud fra Styrelsen for Bibli o- tek og Mediers Udviklingspulje for folke - og skolebibli o- teker. Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at det i projektet er aftalt med forlagene, at ereolen.dk har en henvisning til køb af e -bøgerne. Projektet skal sål e- des afprøve, om udlån også giver anledning til salg. I det omfang det er tilfældet, betaler bibliotekerne en l a- vere pris for udlånet. S I D E 2

3 Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at ma n er enig med konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bi b- liotekerne, men forlagene, der sælger e -bøger, og at der heller ikke er tale om, at bibliotekerne deler et event uelt overskud fra salg af e -bøger med forlagene e.l., idet k ø- beknap-funktionalitete n alene er et led i prisfast sætte l- sen for bibliotekernes udlån af e -bøger. Vurdering Juridisk Service lægger under hensyn til styrelsens ove n- for nævnte tilkendegivelse til grund, at der ikke er tale om kommunalt salg af bøger fra ereolen.dk, eller i øvrigt er tale om, at komm unen tjener penge ved salg af e - bøger fra ereolen.dk. Der er tale om et forsøg, som skal afprøve, om udlån af bøger også giver anledning til salg af bøger, der i givet fald varet ages af forlagene. Alle fo r- lag har adgang til ereole n.dk på lige vilkår, lige som sa l- salget fra ereolen.dk i øvrigt foregår på almindelige markedsvilkår. Det må endvidere lægges til grund, at selve henvisningen til køb er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på bibliotekernes portaler. Tilsvare n- de ordninger har således i en årrække fungeret på andre hjemmesider, hvori kommuner er engageret. Juridisk Service finder un der hensyn til ovennævnte, og til at der er tale om et forsøg, at kommunens engag e- ment i forhold til ereolen.dk ligger inden for rammerne af lovgivningen. Formanden for konsortiet bag ereolen.dk, er den 2. januar 2012 i forlængelse af Århus Kommunes oplysninger af 8. december 2011 telefonisk fremkommet med supplerende bemærkninger til sagen. Han anførte bl.a., at købefunkt i- onen på hjemmesiden er oprettet, fordi de enkelte ko m- muner kan indsætte begrænsninger på deres udlån af e - bøger, dels på brugerniveau, dvs. i forhold til den enkelte låner, dels på samlet niveau, dvs. i forhold til et bibli o- teks samlede udlån. Kommunerne indsætter begrænsni n- gerne ud fra budgetmæssige hensyn. Når udlånsbegræn s- ningen er nået, er det planen, at borgeren skal have m u- lighed for i stedet at købe bogen via ereolen.dk s køb e- funktion. Århus Kommune har den 29. februar 2012 på statsfo r- valtningens anmodning. fremsendt en række yderligere oplysninger om ereolen.dk. Om samarbejdet og aftalen bag ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: S I D E 3

4 ereolen er et samarbejdsprojekt [ ] støttet af Kult urst y- relsen. Projektejerskabet er placeret i Aarhus Kommune, forvaltningen for Borgerservice og Biblioteker, som sål e- des er den juridisk ansvarlige for ereolen. Sam arbejdet best år af: - De 6 centralbiblioteker (Gentofte, Roskilde, Odense, Vejle, Aalborg og Herning) - Frederiksberg Komm unes biblioteker - Københavns Kommunes biblioteker - Borgerservice og biblioteker, Aarhus Kommune Derudover er der tilknyttet en række samarbejdspartn e- re: - Litterat ursiden.dk ( Aarhus Kommune) - Bibliotekernes Licensgruppe (Gentofte Kommune) - DBC A/S ( Dansk Bibliotekscenter) - Publizon A/S - Forlaget Gyldendal - Forlaget Lindhardt og Ringhof Aft alen om udlån af e -bøger via folkebibliotekerne er en rammeaftale. Rammevilkårene er forhandlet mellem ko n- sortiet (repræsenteret ved Aarhus Komm une) og forlag e- ne (repræsenteret ved Gyldendal og Lindhardt og Ri n- ghof). Rammeaftalen forpligt er alene de forlag, der melder sig til, og de biblioteker, der tilslutter sig aftalen. Hvert tilmeldt forlag har en kontrakt med den af forl a- gene valgte distributør (Publizon A/S), baseret på ra m- meaftalen. Hvert tilsluttet bibliotek har en kontrakt med dist ribut ø- ren, baseret på rammeaftalen. Ud over rammeaftalen er der således ingen juridiske bindinger mellem ereolen og hhv. forlagene og bibliot e- kerne. Om den pris, bibliotekerne ifølge aftalen skal betale for retten til at udlåne de d eltagende forlags e-bøger, oplyser Aarhus Kommune bl.a. følgende: Prismodellen er forbrugsbaseret dvs. at bibliotekerne afregner et beløb pr. klik (udlån) foret aget af komm u- nens borgere. S I D E 4

5 Prismodellen indeholder en kvantitativ rabattrappe samt en differentiering mellem nye og ældre materialer regnet fra udgivelsesdato. Dertil er der yderligere en model for kommuner, der ø n- sker at afprøve 15 -dages lån i stedet for standarden på 30 dage. Købsfunktionen er et integreret, men variabelt parameter i prisaft alen, Om deltagelsen på forlagsside i ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: Distributøren er Publizon A/S, som er valgt af forlag e- ne. Ethvert momsregist reret forlag kan lave aft ale med ereolen. 81 forlag har tilmeldt sig ereolen. Borgerservice og Biblioteker har ikke udtømmende inform ationer om, hvor m ange forlag, der findes i Danmark, men er af den opfattelse, at man dækker en meget stor andel af de fo r- lag, der publicerer inden for vores interesseområde. En t ilmelding t il ereolen giver imidlertid ikke garanti for, at forlagets titler helt eller delvist bliver gjort til genstand for udlån. Det skyldes, at bibliotekerne ifølge bibliotekslovens 2 skal foretage deres materialevalg ved biblioteksfaglig vurdering, ud fra de i bestemmelsen opregnede kriterier om kvalitet, alsidighed og aktualitet (de såkaldte materialevalgskriterier). Materialevalget foret ages således af bibliotekspersonale fra de deltagende biblioteker. Det er udelukkende de deltagende forlags bøger, som vil kunne tilgås via købefunktionen på ereolen.dk, ligesom der fra portalen også kun vil kunne lånes bøger fra de de l- tagende forlag. Om købefunktionen oplyser kommunen i øvrigt bl.a. fø l- gende: H ver downlån-t ransaktion, herunder også en brugers forgæves forsøg på sådan som følge af en downlån - begrænsning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt e -bogsbutik, Det er ikke planen, at der elekt ronisk skal m arkedsføres eller reklameres for salg af e -bøger. Købehenvisningen kan derfor alene tilgås via ereolen.dk. Den kan således f.eks. ikke fremsøges via Google eller andre søgemask i- S I D E 5

6 ner, og bliver heller ikke på anden måde udstillet, hvo r- for der ikke er andre end de faktiske brugere, som vil kunne benytte købehenvisningen. For en bruger af ereolen.dk vil det kun give mening at købe en e -bog, hvis der indt ræder en udlånsbegræn s- ning, dvs. hvis brugerens egen kvote er opbrugt, hvis bibliotekskommunens kvote er opbrugt eller hvis et lån ikke er fo rnyet i rette tid. Det vil teknisk være muligt, at købehenvisning ( købeknappen) udelukkende er aktiv i disse tilfælde. Det er foreløbig ikke planen at udvikle en sådan funktionalitet, da købehenvisningen er snævert knyttet til brugeres lån af ebøger på ere olen.dk, hvorfor der ikke er nogen saglig grund til, at der i forsøgspr o- jektet afholdes en væsentlig merudgift til udvikling af fun ktionaliteten. Århus Kommune bemærker afslutningsvis, at ereolen.dk er et forsøgsprojekt, som overordnet har til formål at afprøve forskellige forretningsmodeller for bibliotekernes udlån af e-bøger. Udlån af e-bøger er ifølge kommunen et ti l- bud af helt afgørende betydning for bibliotekssektorens fremtidige virksomhed. Kommunen skriver videre, at den nuværende model med en købehenvisning bl.a. skal bel y- se, i hvilket omfang forlagenes salg af e -bøger påvirkes af bibliotekernes udlån af e-bøger med de anførte begræn s- ninger. Endvidere er købehenvisningen en service til br u- gere, der på grund af udlånsbegrænsningerne ikke kan l å- ne e-bøger fra portalen. Om selve købehenvisningen, anfører kommunen følgende: St yrelsen for Bibliotek og Medier, nu Kult urst yrelsen, [har] telefonisk oplyst, at en købehenvisning ved li n- king o. l. må betragtes som informat ionsformidling om, hvor m ateriale kan fremskaffes til hvilken pris, og at det er fast bibliotekspraksis, at der som en service til br u- gerne på bibliotekernes portaler give s en købehenvisning e.l. Styrelsen har i den forbindelse endvidere peget på, at bibliotekerne i medfør af bibliot ekslovens 20 kan foretage markedsovervågning, hvor der indsamles og formidles oplysninger vedrørende bestemte vare - eller markedsom råder. Af rammeaftalen om folkebibliotekernes e -bogsprojekt, som ligger til grund for projektet, fremgår bl.a. følgende: 3. Deltagende forlag stiller så vidt muligt hele katal o- get af akt uelle e -bogstitler, der er til salg, til rådighed. Dog kan særlige imprints undt ages. Bibliotekerne info r- meres om titler, der ikke kan indgå i servicen. S I D E 6

7 4. Materialevalg: Bibliotekerne for holder sig ret til at f o- retage materialevalg. 6. Downlån perioden pr. titel er 30 dage. Der er muli g- hed for gendownlån én gang i løbet af låneperioden og senest et døgn efter udløb af første downlånperiode. Derefter kan titlen tidligst downlånes igen efter 90 dage efter udløb af sidste downlånperiode. 7. Bibliotekerne kan begrænse antal bøger pr. låner pr. md., og sætte begrænsninger for budget pr. md. pr. bi b- liotek. 11. Der integreres m ulighed for køb i brugerfladerne. Hver downlånt ransaktion, h erunder også en brugers fo r- gæves forsøg på sådan som følge af en downlånb e- græn sning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt ebogsbutk, som alene varetager salg genereret fra bibliotekernes sites. Nett oindt ægter fra salg (dvs. fo rlaget s pris minus forfatter -royalt y på 27%) deles mellem parterne i forholdet 50% til bibliot e- ket og 50% til forlaget. Nettoprisen tillægges en ge n- nemsnitlig ma rkedsavance og sælges til privat forbrug efter gældende lovgivning. 13. Bibliotekerne indestår for, at indholdet på e - bogshjemmesiden løbende vedligeholdes og ajourføres således, at f.eks. top -ti-lister holdes dynamiske, at n y- hedslistevisningen øverst på siden til stadighed viser nyeste titler gjort tilgængelige på sitet, at anbefalinger, nyhedsspots og andre særlige fremhævelser af titler ikke favoriserer enkelte forlag, t itler eller genrer. Der er lavet en allonge til rammeaftalen. Allongen beskr i- ver mere detaljeret baggrunden for og håndteringen af købsfaciliteten, jf. rammeaftalens pk t. 11. Herom fremgår bl.a. følgende af allongen: St yrelsen for Bibliotek og Medier har givet konsortiet tilsagn og støtte til at afprøve forskellige forretningsm o- deller. Før og under forhandlingsforløbet har parterne været usikre på, hvilken konsekve ns udlån af e -bøger ville få for salget. Vil udlån stim ulere salget eller vil det modsatte være tilfældet? S I D E 7

8 Faciliteten skal bidrag en vigtig kortlægning af den e f- fekt, som udlån har på salget af e -bøger. På den baggrund er købsfaciliteten indlejret i rammeaftalen som en prisreducerende faktor i proportional rel a- tion til salget. Købefaciliteten er således en del af den samlede prisa f- tale en variabel faktor i prismodellen. Købsfaciliteten skal understøtte brugere, der: 1. Har foretaget et lån og evt. et genlån (jf. ram meaft a- lens punkt 6), og ønsker at erhverve bogen. 2. Har nået loftet for ant al lån pr. måned indsat af br u- gerens hjemstedskom mune, subsidiært at komm u- nens maksim alt afsatte budget for perioden er nået. Sammenfattende en service for brugere n, der har nået rammen for sin akt uelle mulighed for lån. Brugerne tilbydes priser svarende til de enhver tid gæ l- dende nettopriser, tillagt en avance, der svarer til øvrige detailhandleres gennemsnitlige avance på e -bøger. Om prissætningen på e-bøgerne på e-reolen.dk fremgår det af rammeaftalen om ereolen.dk, at nettoprisen ti l- lægges en gennemsnitlig markedsavance og sælges til pr i- privat forbrug efter gældende lovgivning. Flere netboghandlere frygter ifølge bogmarkedet.dk nr konkurrencen fra ereolen.dk s e-bogshop. Direktøren for netboghandlen saxo.com ser ifølge artiklen store f a- resignaler i modellen, og anfører, at [d]et er decideret konkurrenceforvridende, at det offentlige på den måde går ind og styrer markedet og prisen. Også direkt øren for riidr.com er ifølge artiklen kritisk over for portalens e - bogshop. Både Saxo.com og riidr.com sælger e -bøger. Statsforvaltningen har den 13. december 2011 modtaget en henvendelse fra Boghandlerforeningen om sagen. Bo g- handlerforeningen er brancheo rganisation for danske boghandlere. Foreningen pointerede i den forbindelse, at s a- gen om ereolen.dk har sammenhæng med meget bety d- ningsfulde ændringer i den danske og internationale bo g- branche. Statsforvaltningen sendte den 10. april 2012 sin foreløb i- ge vurdering af sagen til Kulturstyrelsen og udbad sig S I D E 8

9 eventuelle bemærkninger herfra. Styrelsen svarede ved brev af 15. maj Svarene indeholdt for det første nogle præciserende og korrigerende oplysninger om pr o- jektet. For det andet tilkendegav styrels en, at bibliotekslovens 20 efter styrelsens opfattelse giver tilstrækkelig hjemmel for projektet ereolen.dk, som dette er beskrevet. På baggrund af statsforvaltningens behandling af sagen tilkendegives følgende: Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, som særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 2 48, stk. 1. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsynsmyndigheder kan t age stilling til den pågæ l- dende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser, hører forvaltningsretlige og kommunalretlige regler i skreven lovgivning. Endvidere uskrevne forvaltningsretl i- ge grundsætninger samt de såkaldte kommunalfuldmagt s- regler. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at en kommune i visse tilfælde kan udføre aktiviteter og anvende komm u- nens økonomiske midler, også uden hjemmel i en vedt a- gen lov. Det forudsætter bl.a., at der er en kommunal interesse i den pågældende aktivitet. En kommune kan som udgangspunkt kun foretage dispositioner, som kommer det kommunale fællesskab til gode. Den kan således ikke uden lovhjemmel gennemføre foranstaltninger, der ud e- lukkende eller i det væsentlig e er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkel t- virksomheder. Hvis der er et kommunalt formål, indeb æ- rer den omstændighed, at virkningen af foranstaltningen er til fordel for enkeltpersoner eller -virksomheder dog ikke i sig selv, at den kommunale disposition bliver ulovlig. Kommuner er som hovedregel afskåret fra, alene eller i samarbejde med andre, uden udtrykkelig lovhjemmel at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virkso m- hed. Reglen har sin baggrund i, at sådanne aktiviteter i et økonomisk blandingssamfund som det danske er forb e- holdt den private sektor. Et andet af reglens formål er at sikre mod konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor, herunder at kommunens involvering kommer b e- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se m ed senere ændringe r S I D E 9

10 stemte virksomheder til gode, eventuelt konkurrencemæ s- sigt på bekostning af andre. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer desuden, at en kommune ikke uden udtrykkelig lovhjemmel må yde øk o- nomisk støtte til enkeltpersoner eller virksomheder. Forbuddet udelukker ikke blot direkte økonomiske tilskud o.l. Også indirekte økonomisk støtte til enkeltvirksomheder er kommuner afskåret fra at yde. Efter statsforvaltningens opfattelse vil det være udtryk for indirekte støtte til en virksomhed, hvis en kommune over for offentlig heden fremhæver netop denne virksomhed i videre omfang, end den lovlige kommunale aktivitet i sig selv nødvendiggør. At reklamere for private virksomheder er kommuner no r- malt afskåret fra. Det gælder også, selvom virksomhede r- ne betaler kommunen herfor, o g selvom det måtte kunne fastslås, at betalingen udgør markedsprisen for sådan r e- klame. Efter statsforvaltningens opfattelse gælder det o g- så, selvom vederlaget fra de private virksomheder har form af, at kommunen opnår en indirekte fordel, f.eks. ved at skulle yde en mindre betaling end ellers for pr o- dukter eller ydelser, den aftager fra de virksomheder, der reklameres for. Ved lov 3 er indført en særskilt undtagelse fra forbuddet mod at reklamere, hvorefter en kommune kan anvende fast ejendom og løsøre ti l brug for reklamering for andre. Det forudsætter, at reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning, og at kommunen opkræver markedspris for reklameydelsen. Denne undtagelse fra hovedreglen om reklameforbud gæ l- der kun kommunens faste ejendomme og løsøre, mens elektroniske medier, herunder kommunens hjemmeside ikke efter loven kan anvendes til reklamering, I forarbe j- derne til loven er reklame defineret som enhver form for kommunikation til en ubestemt flerhed af personer me d det formål at gøre opmærksom på et produkt eller en tj e- nesteydelse for at få folk til at købe det pågældende pr o- dukt eller den pågæ ldende tjenesteydelse 4. Statsforvaltningen har ved sin behandling af sagen fundet, at et eller flere af elementerne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har således navnlig hæftet sig ved, at Århus Kommune som led i projektet ereolen.dk selvom 3 Lov n r. 490 a f 7. juni 2006 om kommuners o g r egi oner s anvendelse a f fast ejendom og løsøre til brug for re klamering for andre. 4 msat.htm#dok, s pecielle bemærknin ger til lov forsla get s 1. S I D E 10

11 den ikke via portalen selv sælger e -bøger, men alene formidler et sådant salg som led i sin service over for bibli o- teksbrugere dog ved de indgåede aftaler opnår en øk o- nomisk gevinst ved de køb, der formidles vi købefunkti onaliteten. Statsforvaltningen har endvidere hæftet sig ved, at formidlingen af køb sker til én bestemt virksomhed Publizon A/S på et marked, hvor der er andre udbydere. Statsforvaltningen er ved sin vurdering opmærksom på, at kommunens og det nationale biblioteksvæsen har saglig interesse i at skaffe sig viden og erfaring gennem et forsøgsprojekt som det iværksatte. Statsforvaltningen er også opmærksom på betydningen af, at der i første o m- gang er tale om et forsøgsprojekt, og at dette har en rel a- tivt beskeden varighed. Statsforvaltningen har den 10. april 2012 forelagt Kultu r- styrelsen et udkast til sin udtalelse i sagen. Kulturstyre l- sen har i brev af 15. maj 2012 afgivet nogle bemærkni n- ger hertil. Kulturstyrelsen har bl.a. tilkendegivet den o p- fattelse, at projektet efter styrelsens opfattelse har hjemmel i bibliotekslovens 20. Kulturstyrelsen har således bl.a. anført: Det er styrelsens vurdering, at indførelse af en køb e- fun ktionalitet på en ebogsport al, der udlåner e -bøger i henhold til en samlet ordning for folkebibliotekerne, mod betaling fra rettighedshaverne til og leverandørerne af de omhandlede ebøger, evt. i form af en rabat på u d- lån af e -bøgerne, kan anses for om fattet af biblioteksl o- vens 20. Der lægges herved vægt på, at købefunktion a- liteten er baseret på folkebibliotekernes viden om bibli o- teksbrugerne og på grundlag af en af bibliotekerne etableret e -bogsport al, og at der er tale om en service for folkebiblioteksbrugere, der som følge af udlånsbegræn s- ninger får m ulighed for at købe de e -bøger, der er omfattet af udlånsordningen, idet købefunkt ionaliteten he r- ved vurderes at have den fornødne, nære tilknytning til udlånsvirksomheden. Det er imidlertid en betingelse, at købefun ktionaliteten kun kan anvendes, når der for ve d- kommende biblioteksbruger består en udlånsbegræn s- ning. Købefunktionaliteten må ikke kunne tilgås af brugere, uafhængigt af om der gælder en udlånsbegræn s- ning eller ej. Såfremt en bibliotekskommune af budge t- mæssige grunde helt generelt lukker for udlån, m å der heller ikke være adgan g til at anvende købefunktionalit e- ten. Det bem ærkes i den forbindelse, at der i en længere p e- riode er anvendt en købehenvisning på litteratursiden.dk., hvilket formentlig sker mod bet aling. Endvidere S I D E 11

12 anvendtes i en årrække fra en købefunktion a- litet til boghandlere på bibliotek.dk. mod betaling af en klik-pris. Den daværende biblioteksstyrelse fandt dengang, at anvendelse af denne købefunktionalitet var o m- fattet af bibliotekslovens 20. Købefunktionaliteten blev fjernet i 2008 pga. manglende brug. Statsforvaltningen lægger denne forståelse af biblioteksl o- vens 20 til grund for sin stillingtagen. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereolen.dk overtræder lovgivning, hvis ove r- holdelse statsforvaltningen påser. Statsforvaltningen for e- tager sig derfor ikke yderligere i anledning af den mo d- tagne henvendelse. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse til statsforval t- ningen, at Århus Kommune tidligere har taget initiativ til en dialog med styrelsen om, h vorvidt der lovligt kan indføres en købehenvisning eller købefunktionalitet på u d- lånsportalen ereolen.dk. Dialogen blev imidlertid indsti l- let som følge af, at statsforvaltningen rejste sin tilsyn s- sag. Statsforvaltningen skal henstille til kommunens ove r- vejelse at genoptage denne dialog. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til journalist A og til Kulturstyrelsen. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse S I D E 12

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr.

Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Aarhus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 15-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Vedrørende fritagelse for affaldsgebyr. Statsforvaltningen Midtjylland har i perioden fra oktober 2010 til februar 2011 modtaget en række

Læs mere

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt

Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt 14-03- 2 0 1 2 Vedrørende henvendelse om afslag på aktindsigt T I L S Y N E T I har den 12. januar 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 29. marts 2012 til en kommune 29-03- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Nyborg Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 22. marts 2012 til en kommune 2 2-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted

Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted Hedensted Kommunalbestyrelse Niels Espesvej 8 8722 Hedensted 20-12- 2010 TILSYNET A rettede den 11. februar 2009 henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som ifølge styrelseslovens 1 kapitel VI

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger

Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Statsforvaltningens brev af 30. juni 2011 til en borger Du har sammen med en gruppe borgere rettet henvende l- se til statsforvaltningen vedrørende kommunalbestyre l- sesmedlem Masoum Moradi, som ifølge

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges.

Procedurerne har ikke været nedfældet og offentliggjort på internettet. Dette er der nu rettet op på. Retningsl i- nierne vedlægges. Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2011 til en borger: 26-08- 2 0 1 1 Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget din henvendelse af 1. juli 2010 vedrørende Odense Kommunes

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 21-03- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sagsindsigt i KMD -sagen mm. Anders Buhl-Christensen og Hans Kortbæk, byrådsme d- lemmer i Randers, rettede

Læs mere

Adgangsforbud i X Kommune

Adgangsforbud i X Kommune 01-06- 2011 T I L S Y N E T Adgangsforbud i X Kommune Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med kommunerne i Midtjylland. Henvendelserne vedrører

Læs mere

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85.

Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C. Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. Randers Kommunalbestyrelse Laksetorvet 8900 Randers C 04-10- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende manglende iv ærksættelse af bostøtte efter servicelovens 85. A har den 15. marts 2011 rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 27-09- 2 0 1 1 Vedrørende Viborg Kommunes j. nr. 2008/30572 T I L S Y N E T A har ved brev af 20. juni 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune

Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune Statsforvaltningens udtalelse til Nordfyns Kommune 1 1. j u n i 2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har på baggrund af omtale i pressen rejst sag om Nordfyn Kommunes bevilling af underskudsgaranti til

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 14. november 2012 til en kommune Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 12. juli 2012 i sagen om Fanø Kommune og delegation af myndighedskompetence til Hjælpemiddelcentralen

Læs mere

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet.

Baggrunden for ansøgningen er, at bygningsejeren har rettet henvendelse til kommunen for at købe arealet. Statsforvaltningens brev af 15. december 2011 til en kommune 15-12- 2011 T I L S Y N E T Svendborg Kommune har i brev af 19. oktober 2011 søgt statsforvaltningen om dispensation fra reglerne om offentligt

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS.

Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune. Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Statsforvaltningens brev af 23. oktober 2012 til en kommune 23-10- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende sag om delegation af myndighedskompetence til CRS. Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Vedrørende Kolding Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev

Læs mere

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post

Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg. Sendt pr. e-post Kalundborg Kommune Klosterparkvej 7 4400 Kalundborg Sendt pr. e-post 13-02- 2 0 1 3 1. Vores henvendelse I brev af 25. oktober 2012 bad vi Kalundborg Kommune om en udtalelse i anledning af nogle avisartikler

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist

Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist Statsforvaltningens brev af 5. januar 2012 til en journalist 05-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen har via e -post modtaget din henvendelse

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde. under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Roskilde Kommune under henseende til lovgivningen om ambulancekørsel og kommunalfuldmagtsreglerne vil være afskåret fra at køre ambulancekørsel i tre andre

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Udmeldelse af børn fra skole

Udmeldelse af børn fra skole 14-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Udmeldelse af børn fra skole Du skrev den 4. januar 2011 til Statsforvaltningen Midtjy l- land, som fører det statslige tilsyn med de midtjyske kommuner 1. Du oplyste, at

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger:

Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: Statsforvaltningen Syddanmarks udtalelse af 25. juni 2012 til en borger: 25-06- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har ved e-mail af 14. september 2011 rettet henve n- delse til Statsforvaltningen Syddanmark,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk:

Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: Halsnæs Kommune Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Sendt pr. e-post 21-10- 2 0 1 4 Kirsten og Ebbe Moltzen Strandgade 12, 3300 Frederiksv ærk: T i l s y n e t Jeres henvendelse vedrørende Halsnæs Kommune

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem

Hørsholm Kommune Ådalsparkvej Hørsholm. Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 02-10- 2 0 1 4 Statsforvaltningen har i dag skrevet således til kommunalbestyrelsesmedlem Gitte Burchardt: Henvendelse vedrørende Hørsholm borgmesters håndtering

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden Rønde. Beskyttede naturområder i Girafmosen Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 30-03- 2011 TILSYNET Beskyttede naturområder i Girafmosen Danmarks Naturfredningsforening i Syddjurs har den 2. december 2009 rettet henvendelse til

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post

Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør. Sendt pr. e-post Helsingør Kommune Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Sendt pr. e-post 18-12- 2 0 1 3 Statsforvaltningen har skrevet følgende til Statsautoriseret Revisor Niels Borum Madsen, Kongevejen 3, 3000 Helsingør: T

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune

Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune 19-12- 2011 T I L S Y N E T Vedrørende din henvendelse om afslag på aktindsigt i t e- lekontrakter Lemvig Kommune Statsforvaltningen Midtjylland modtog den 8. august 2011 via Statsforvaltningen Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen

udbydelse ved salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen Salg af kommunale ejendomme til medlemmer af kommunalbestyrelsen eller kommunalt ansatte Henstillet til indenrigsministeriet, at ministeriet gjorde samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt hovedstadsrådet

Læs mere

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt.

Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V. Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V Andreas Hare Sendt pr e-postøkonomiforvaltningen, 11. kt. 11-04- 2006 TILSYNET Københavns Kommune, Økonomiforvaltningen, har ved brev af 22. marts 2006 anmodet

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? Juni 2015 Side 1/7 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning.

Kommunen har anmodet Selskabet om at præcisere, hvilke udgifter der relaterer sig til markedsføring/fremstød for fjernvarmeforsyning. Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 158988 NOTAT 1. INDLEDNING Hvidovre Fjernvarmeselskab A.m.b.A. ("Selskabet") har anmodet Hvidovre Kommune ("Kommunen")

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

NOTAT 19. februar 2013. Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet Torben Brøgger Partner Sagsnr. 019047-0031 tb/ralp/kkp T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com NOTAT 19. februar 2013 Opførelse og udlejning af lokaler til Skanderborg Lokalpoliti som led i realisering af Fælledprojektet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten

Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 8. januar 2016 Notat vedr. grundlaget for fratagelse af kommunalt tilskud til Gyngehesten 1. Indholdet af notat Notatet indeholder en vurdering af det oplysningsgrundlag, herunder retligt der administrativt

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice.

- Folkebibliotekernes nye ebogsservice. - Folkebibliotekernes nye ebogsservice. Indhold på ereolen.dk ca. 2000 skøn- og faglitterærere titler litteratur for både børn og voksne Gratis smagsprøver (svarende til 3% af hver titel) Mulighed for

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C

Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C Århus Lejerforening Lille Torv 4, 2. sal 8000 Århus C 11-04- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende Århus Lejerforenings henvendelse om udpe g- ning af medlemmer til huslejenævnene i Århus Århus Lejerforening

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold.

Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Notat om opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold. Resumé Statsforvaltningens udtalelse af 2. oktober 2014 vedrørte en konkret sag om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget:

Byrådsmedlem Erik Lund fremsatte den 8. maj 2017 følgende forslag i Kultur- og Idrætsudvalget: NOTAT Allerød Kommune Sekretariatet Bjarkesvej 2 Allerød http://www.alleroed.dk Dato: 24. maj 2017 Hjemmelsgrundlag for støtte til privatskoler halvering af taksterne for privatskolers leje af idrætsfaciliteter.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S

Statsforvaltningens brev til en borger. Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Statsforvaltningens brev til en borger Viborg Kommunes køb af reklamer på Viborg Stadion af Viborg FF A/S Du har rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere