Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk"

Transkript

1 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011 en tilsynssag på baggrund af en henvendelse fra journalist A, tidsskriftet bogmarkedet.dk. Bo gmarkedet.dk er et fagblad for bogbranchen. Henve ndelsen drejede sig om folkebibliotekernes udlånsportal ere olen.dk. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M A B M I D D I R E K T E T E L E F O N : Ereolen.dk er en portal, hvorfra folkebibliotekernes lånere kan downloade e-bøger til låns. Det fremgik af de artikler fra bogmarkedet.dk nr og nr , som journalisten havde fremsendt, at folkebibliotekerne ifølge aftalen med de forlag, der deltager i pro jektet om ereolen.dk, har forpligtet sig til, at der også skal sælges e - bøger via ereolen.dk. Det fremgik endvidere, at komm u- nerne ifølge aftalen får del i avancen ved det planlagte salg af e-bøger. A ønskede at vide, om stat sforvaltningen havde taget stilling til, om den planla gte købefunktionalitet på portalen var lovlig. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen har fundet, at et eller flere af eleme n- terne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kom munalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen lægger imidle r- tid på baggrund af en udtalelse fra Kulturstyrelsen til grund, at bibliotekslovens 1 20 hjemler projektet. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereol en.dk overtræder lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Lo vb ekendtgø rel se n r. 914 a f 20. au gust 2008 om bibl iot e ksvi r k- somhed med sen er e ændringer.

2 Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- mere begrundelse for statsforvaltningens konklusion. Sagens baggrund Statsforvaltningen lægger følgende opfattelse af sagen til grund: Ereolen.dk er på portalens hjemmeside beskrevet som en ny national ebogsservice til folkebibliotekernes lånere. Portalen giver borgerne mulighed for at prøve, dvs. få adgang til at læse et begrænset udsnit af en e -bogstitel, låne og købe e-bøger. For at kunne bruge portalen, skal borgeren logge sig ind. Købefunktionen er ikke iværksat endnu, men efter det oplyste vil der snart blive åbnet for køb. Når købefunktionen implementeres, vil borgeren, når han klikker på Køb, blive overført til e n webbogshop, som de deltagende forlag leverer bøger til. Webbogsho p- pen ejes og drives af det private selskab Publizon A/S, der ejes af forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof. På portalen er der desuden bl.a. boganmeldelser, nyheder om litteratur, videoklip med interviews med forfattere, og forskellige lister over bogtitler, f.eks. en liste over S e- nest lånte bøger. Det fremgår, at [a]lle forlag er ve l- komne til at bidrage til servicen. Projektet er startet i foråret 2011 og løber frem til 31. december Alle 19 kommuner i Region Midtjylland deltager i ere o- len.dk. Århus Kommune, som leder projektet om ere o- len.dk, har den 8. december 2011 på statsforvaltningens anmodning oplyst bl.a. følgende om portalen: Portalen ereolen.dk er et led i et kom munalt drevet fo r- søgsprojekt, som foreløbig 94 kommuner har tilsluttet sig, og hvor der er indgået en rammeaftale mellem pr o- jektenheden og foreløbig 66 forlag. Projekt et er åbent for alle forlag, der er interesseret i at være med. Forlag, der tilmelder sig, laver en kontrakt med distributøren. Projektet har modtaget tilskud fra Styrelsen for Bibli o- tek og Mediers Udviklingspulje for folke - og skolebibli o- teker. Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at det i projektet er aftalt med forlagene, at ereolen.dk har en henvisning til køb af e -bøgerne. Projektet skal sål e- des afprøve, om udlån også giver anledning til salg. I det omfang det er tilfældet, betaler bibliotekerne en l a- vere pris for udlånet. S I D E 2

3 Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at ma n er enig med konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bi b- liotekerne, men forlagene, der sælger e -bøger, og at der heller ikke er tale om, at bibliotekerne deler et event uelt overskud fra salg af e -bøger med forlagene e.l., idet k ø- beknap-funktionalitete n alene er et led i prisfast sætte l- sen for bibliotekernes udlån af e -bøger. Vurdering Juridisk Service lægger under hensyn til styrelsens ove n- for nævnte tilkendegivelse til grund, at der ikke er tale om kommunalt salg af bøger fra ereolen.dk, eller i øvrigt er tale om, at komm unen tjener penge ved salg af e - bøger fra ereolen.dk. Der er tale om et forsøg, som skal afprøve, om udlån af bøger også giver anledning til salg af bøger, der i givet fald varet ages af forlagene. Alle fo r- lag har adgang til ereole n.dk på lige vilkår, lige som sa l- salget fra ereolen.dk i øvrigt foregår på almindelige markedsvilkår. Det må endvidere lægges til grund, at selve henvisningen til køb er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på bibliotekernes portaler. Tilsvare n- de ordninger har således i en årrække fungeret på andre hjemmesider, hvori kommuner er engageret. Juridisk Service finder un der hensyn til ovennævnte, og til at der er tale om et forsøg, at kommunens engag e- ment i forhold til ereolen.dk ligger inden for rammerne af lovgivningen. Formanden for konsortiet bag ereolen.dk, er den 2. januar 2012 i forlængelse af Århus Kommunes oplysninger af 8. december 2011 telefonisk fremkommet med supplerende bemærkninger til sagen. Han anførte bl.a., at købefunkt i- onen på hjemmesiden er oprettet, fordi de enkelte ko m- muner kan indsætte begrænsninger på deres udlån af e - bøger, dels på brugerniveau, dvs. i forhold til den enkelte låner, dels på samlet niveau, dvs. i forhold til et bibli o- teks samlede udlån. Kommunerne indsætter begrænsni n- gerne ud fra budgetmæssige hensyn. Når udlånsbegræn s- ningen er nået, er det planen, at borgeren skal have m u- lighed for i stedet at købe bogen via ereolen.dk s køb e- funktion. Århus Kommune har den 29. februar 2012 på statsfo r- valtningens anmodning. fremsendt en række yderligere oplysninger om ereolen.dk. Om samarbejdet og aftalen bag ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: S I D E 3

4 ereolen er et samarbejdsprojekt [ ] støttet af Kult urst y- relsen. Projektejerskabet er placeret i Aarhus Kommune, forvaltningen for Borgerservice og Biblioteker, som sål e- des er den juridisk ansvarlige for ereolen. Sam arbejdet best år af: - De 6 centralbiblioteker (Gentofte, Roskilde, Odense, Vejle, Aalborg og Herning) - Frederiksberg Komm unes biblioteker - Københavns Kommunes biblioteker - Borgerservice og biblioteker, Aarhus Kommune Derudover er der tilknyttet en række samarbejdspartn e- re: - Litterat ursiden.dk ( Aarhus Kommune) - Bibliotekernes Licensgruppe (Gentofte Kommune) - DBC A/S ( Dansk Bibliotekscenter) - Publizon A/S - Forlaget Gyldendal - Forlaget Lindhardt og Ringhof Aft alen om udlån af e -bøger via folkebibliotekerne er en rammeaftale. Rammevilkårene er forhandlet mellem ko n- sortiet (repræsenteret ved Aarhus Komm une) og forlag e- ne (repræsenteret ved Gyldendal og Lindhardt og Ri n- ghof). Rammeaftalen forpligt er alene de forlag, der melder sig til, og de biblioteker, der tilslutter sig aftalen. Hvert tilmeldt forlag har en kontrakt med den af forl a- gene valgte distributør (Publizon A/S), baseret på ra m- meaftalen. Hvert tilsluttet bibliotek har en kontrakt med dist ribut ø- ren, baseret på rammeaftalen. Ud over rammeaftalen er der således ingen juridiske bindinger mellem ereolen og hhv. forlagene og bibliot e- kerne. Om den pris, bibliotekerne ifølge aftalen skal betale for retten til at udlåne de d eltagende forlags e-bøger, oplyser Aarhus Kommune bl.a. følgende: Prismodellen er forbrugsbaseret dvs. at bibliotekerne afregner et beløb pr. klik (udlån) foret aget af komm u- nens borgere. S I D E 4

5 Prismodellen indeholder en kvantitativ rabattrappe samt en differentiering mellem nye og ældre materialer regnet fra udgivelsesdato. Dertil er der yderligere en model for kommuner, der ø n- sker at afprøve 15 -dages lån i stedet for standarden på 30 dage. Købsfunktionen er et integreret, men variabelt parameter i prisaft alen, Om deltagelsen på forlagsside i ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: Distributøren er Publizon A/S, som er valgt af forlag e- ne. Ethvert momsregist reret forlag kan lave aft ale med ereolen. 81 forlag har tilmeldt sig ereolen. Borgerservice og Biblioteker har ikke udtømmende inform ationer om, hvor m ange forlag, der findes i Danmark, men er af den opfattelse, at man dækker en meget stor andel af de fo r- lag, der publicerer inden for vores interesseområde. En t ilmelding t il ereolen giver imidlertid ikke garanti for, at forlagets titler helt eller delvist bliver gjort til genstand for udlån. Det skyldes, at bibliotekerne ifølge bibliotekslovens 2 skal foretage deres materialevalg ved biblioteksfaglig vurdering, ud fra de i bestemmelsen opregnede kriterier om kvalitet, alsidighed og aktualitet (de såkaldte materialevalgskriterier). Materialevalget foret ages således af bibliotekspersonale fra de deltagende biblioteker. Det er udelukkende de deltagende forlags bøger, som vil kunne tilgås via købefunktionen på ereolen.dk, ligesom der fra portalen også kun vil kunne lånes bøger fra de de l- tagende forlag. Om købefunktionen oplyser kommunen i øvrigt bl.a. fø l- gende: H ver downlån-t ransaktion, herunder også en brugers forgæves forsøg på sådan som følge af en downlån - begrænsning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt e -bogsbutik, Det er ikke planen, at der elekt ronisk skal m arkedsføres eller reklameres for salg af e -bøger. Købehenvisningen kan derfor alene tilgås via ereolen.dk. Den kan således f.eks. ikke fremsøges via Google eller andre søgemask i- S I D E 5

6 ner, og bliver heller ikke på anden måde udstillet, hvo r- for der ikke er andre end de faktiske brugere, som vil kunne benytte købehenvisningen. For en bruger af ereolen.dk vil det kun give mening at købe en e -bog, hvis der indt ræder en udlånsbegræn s- ning, dvs. hvis brugerens egen kvote er opbrugt, hvis bibliotekskommunens kvote er opbrugt eller hvis et lån ikke er fo rnyet i rette tid. Det vil teknisk være muligt, at købehenvisning ( købeknappen) udelukkende er aktiv i disse tilfælde. Det er foreløbig ikke planen at udvikle en sådan funktionalitet, da købehenvisningen er snævert knyttet til brugeres lån af ebøger på ere olen.dk, hvorfor der ikke er nogen saglig grund til, at der i forsøgspr o- jektet afholdes en væsentlig merudgift til udvikling af fun ktionaliteten. Århus Kommune bemærker afslutningsvis, at ereolen.dk er et forsøgsprojekt, som overordnet har til formål at afprøve forskellige forretningsmodeller for bibliotekernes udlån af e-bøger. Udlån af e-bøger er ifølge kommunen et ti l- bud af helt afgørende betydning for bibliotekssektorens fremtidige virksomhed. Kommunen skriver videre, at den nuværende model med en købehenvisning bl.a. skal bel y- se, i hvilket omfang forlagenes salg af e -bøger påvirkes af bibliotekernes udlån af e-bøger med de anførte begræn s- ninger. Endvidere er købehenvisningen en service til br u- gere, der på grund af udlånsbegrænsningerne ikke kan l å- ne e-bøger fra portalen. Om selve købehenvisningen, anfører kommunen følgende: St yrelsen for Bibliotek og Medier, nu Kult urst yrelsen, [har] telefonisk oplyst, at en købehenvisning ved li n- king o. l. må betragtes som informat ionsformidling om, hvor m ateriale kan fremskaffes til hvilken pris, og at det er fast bibliotekspraksis, at der som en service til br u- gerne på bibliotekernes portaler give s en købehenvisning e.l. Styrelsen har i den forbindelse endvidere peget på, at bibliotekerne i medfør af bibliot ekslovens 20 kan foretage markedsovervågning, hvor der indsamles og formidles oplysninger vedrørende bestemte vare - eller markedsom råder. Af rammeaftalen om folkebibliotekernes e -bogsprojekt, som ligger til grund for projektet, fremgår bl.a. følgende: 3. Deltagende forlag stiller så vidt muligt hele katal o- get af akt uelle e -bogstitler, der er til salg, til rådighed. Dog kan særlige imprints undt ages. Bibliotekerne info r- meres om titler, der ikke kan indgå i servicen. S I D E 6

7 4. Materialevalg: Bibliotekerne for holder sig ret til at f o- retage materialevalg. 6. Downlån perioden pr. titel er 30 dage. Der er muli g- hed for gendownlån én gang i løbet af låneperioden og senest et døgn efter udløb af første downlånperiode. Derefter kan titlen tidligst downlånes igen efter 90 dage efter udløb af sidste downlånperiode. 7. Bibliotekerne kan begrænse antal bøger pr. låner pr. md., og sætte begrænsninger for budget pr. md. pr. bi b- liotek. 11. Der integreres m ulighed for køb i brugerfladerne. Hver downlånt ransaktion, h erunder også en brugers fo r- gæves forsøg på sådan som følge af en downlånb e- græn sning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt ebogsbutk, som alene varetager salg genereret fra bibliotekernes sites. Nett oindt ægter fra salg (dvs. fo rlaget s pris minus forfatter -royalt y på 27%) deles mellem parterne i forholdet 50% til bibliot e- ket og 50% til forlaget. Nettoprisen tillægges en ge n- nemsnitlig ma rkedsavance og sælges til privat forbrug efter gældende lovgivning. 13. Bibliotekerne indestår for, at indholdet på e - bogshjemmesiden løbende vedligeholdes og ajourføres således, at f.eks. top -ti-lister holdes dynamiske, at n y- hedslistevisningen øverst på siden til stadighed viser nyeste titler gjort tilgængelige på sitet, at anbefalinger, nyhedsspots og andre særlige fremhævelser af titler ikke favoriserer enkelte forlag, t itler eller genrer. Der er lavet en allonge til rammeaftalen. Allongen beskr i- ver mere detaljeret baggrunden for og håndteringen af købsfaciliteten, jf. rammeaftalens pk t. 11. Herom fremgår bl.a. følgende af allongen: St yrelsen for Bibliotek og Medier har givet konsortiet tilsagn og støtte til at afprøve forskellige forretningsm o- deller. Før og under forhandlingsforløbet har parterne været usikre på, hvilken konsekve ns udlån af e -bøger ville få for salget. Vil udlån stim ulere salget eller vil det modsatte være tilfældet? S I D E 7

8 Faciliteten skal bidrag en vigtig kortlægning af den e f- fekt, som udlån har på salget af e -bøger. På den baggrund er købsfaciliteten indlejret i rammeaftalen som en prisreducerende faktor i proportional rel a- tion til salget. Købefaciliteten er således en del af den samlede prisa f- tale en variabel faktor i prismodellen. Købsfaciliteten skal understøtte brugere, der: 1. Har foretaget et lån og evt. et genlån (jf. ram meaft a- lens punkt 6), og ønsker at erhverve bogen. 2. Har nået loftet for ant al lån pr. måned indsat af br u- gerens hjemstedskom mune, subsidiært at komm u- nens maksim alt afsatte budget for perioden er nået. Sammenfattende en service for brugere n, der har nået rammen for sin akt uelle mulighed for lån. Brugerne tilbydes priser svarende til de enhver tid gæ l- dende nettopriser, tillagt en avance, der svarer til øvrige detailhandleres gennemsnitlige avance på e -bøger. Om prissætningen på e-bøgerne på e-reolen.dk fremgår det af rammeaftalen om ereolen.dk, at nettoprisen ti l- lægges en gennemsnitlig markedsavance og sælges til pr i- privat forbrug efter gældende lovgivning. Flere netboghandlere frygter ifølge bogmarkedet.dk nr konkurrencen fra ereolen.dk s e-bogshop. Direktøren for netboghandlen saxo.com ser ifølge artiklen store f a- resignaler i modellen, og anfører, at [d]et er decideret konkurrenceforvridende, at det offentlige på den måde går ind og styrer markedet og prisen. Også direkt øren for riidr.com er ifølge artiklen kritisk over for portalens e - bogshop. Både Saxo.com og riidr.com sælger e -bøger. Statsforvaltningen har den 13. december 2011 modtaget en henvendelse fra Boghandlerforeningen om sagen. Bo g- handlerforeningen er brancheo rganisation for danske boghandlere. Foreningen pointerede i den forbindelse, at s a- gen om ereolen.dk har sammenhæng med meget bety d- ningsfulde ændringer i den danske og internationale bo g- branche. Statsforvaltningen sendte den 10. april 2012 sin foreløb i- ge vurdering af sagen til Kulturstyrelsen og udbad sig S I D E 8

9 eventuelle bemærkninger herfra. Styrelsen svarede ved brev af 15. maj Svarene indeholdt for det første nogle præciserende og korrigerende oplysninger om pr o- jektet. For det andet tilkendegav styrels en, at bibliotekslovens 20 efter styrelsens opfattelse giver tilstrækkelig hjemmel for projektet ereolen.dk, som dette er beskrevet. På baggrund af statsforvaltningens behandling af sagen tilkendegives følgende: Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, som særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 2 48, stk. 1. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsynsmyndigheder kan t age stilling til den pågæ l- dende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser, hører forvaltningsretlige og kommunalretlige regler i skreven lovgivning. Endvidere uskrevne forvaltningsretl i- ge grundsætninger samt de såkaldte kommunalfuldmagt s- regler. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at en kommune i visse tilfælde kan udføre aktiviteter og anvende komm u- nens økonomiske midler, også uden hjemmel i en vedt a- gen lov. Det forudsætter bl.a., at der er en kommunal interesse i den pågældende aktivitet. En kommune kan som udgangspunkt kun foretage dispositioner, som kommer det kommunale fællesskab til gode. Den kan således ikke uden lovhjemmel gennemføre foranstaltninger, der ud e- lukkende eller i det væsentlig e er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkel t- virksomheder. Hvis der er et kommunalt formål, indeb æ- rer den omstændighed, at virkningen af foranstaltningen er til fordel for enkeltpersoner eller -virksomheder dog ikke i sig selv, at den kommunale disposition bliver ulovlig. Kommuner er som hovedregel afskåret fra, alene eller i samarbejde med andre, uden udtrykkelig lovhjemmel at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virkso m- hed. Reglen har sin baggrund i, at sådanne aktiviteter i et økonomisk blandingssamfund som det danske er forb e- holdt den private sektor. Et andet af reglens formål er at sikre mod konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor, herunder at kommunens involvering kommer b e- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se m ed senere ændringe r S I D E 9

10 stemte virksomheder til gode, eventuelt konkurrencemæ s- sigt på bekostning af andre. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer desuden, at en kommune ikke uden udtrykkelig lovhjemmel må yde øk o- nomisk støtte til enkeltpersoner eller virksomheder. Forbuddet udelukker ikke blot direkte økonomiske tilskud o.l. Også indirekte økonomisk støtte til enkeltvirksomheder er kommuner afskåret fra at yde. Efter statsforvaltningens opfattelse vil det være udtryk for indirekte støtte til en virksomhed, hvis en kommune over for offentlig heden fremhæver netop denne virksomhed i videre omfang, end den lovlige kommunale aktivitet i sig selv nødvendiggør. At reklamere for private virksomheder er kommuner no r- malt afskåret fra. Det gælder også, selvom virksomhede r- ne betaler kommunen herfor, o g selvom det måtte kunne fastslås, at betalingen udgør markedsprisen for sådan r e- klame. Efter statsforvaltningens opfattelse gælder det o g- så, selvom vederlaget fra de private virksomheder har form af, at kommunen opnår en indirekte fordel, f.eks. ved at skulle yde en mindre betaling end ellers for pr o- dukter eller ydelser, den aftager fra de virksomheder, der reklameres for. Ved lov 3 er indført en særskilt undtagelse fra forbuddet mod at reklamere, hvorefter en kommune kan anvende fast ejendom og løsøre ti l brug for reklamering for andre. Det forudsætter, at reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning, og at kommunen opkræver markedspris for reklameydelsen. Denne undtagelse fra hovedreglen om reklameforbud gæ l- der kun kommunens faste ejendomme og løsøre, mens elektroniske medier, herunder kommunens hjemmeside ikke efter loven kan anvendes til reklamering, I forarbe j- derne til loven er reklame defineret som enhver form for kommunikation til en ubestemt flerhed af personer me d det formål at gøre opmærksom på et produkt eller en tj e- nesteydelse for at få folk til at købe det pågældende pr o- dukt eller den pågæ ldende tjenesteydelse 4. Statsforvaltningen har ved sin behandling af sagen fundet, at et eller flere af elementerne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har således navnlig hæftet sig ved, at Århus Kommune som led i projektet ereolen.dk selvom 3 Lov n r. 490 a f 7. juni 2006 om kommuners o g r egi oner s anvendelse a f fast ejendom og løsøre til brug for re klamering for andre. 4 msat.htm#dok, s pecielle bemærknin ger til lov forsla get s 1. S I D E 10

11 den ikke via portalen selv sælger e -bøger, men alene formidler et sådant salg som led i sin service over for bibli o- teksbrugere dog ved de indgåede aftaler opnår en øk o- nomisk gevinst ved de køb, der formidles vi købefunkti onaliteten. Statsforvaltningen har endvidere hæftet sig ved, at formidlingen af køb sker til én bestemt virksomhed Publizon A/S på et marked, hvor der er andre udbydere. Statsforvaltningen er ved sin vurdering opmærksom på, at kommunens og det nationale biblioteksvæsen har saglig interesse i at skaffe sig viden og erfaring gennem et forsøgsprojekt som det iværksatte. Statsforvaltningen er også opmærksom på betydningen af, at der i første o m- gang er tale om et forsøgsprojekt, og at dette har en rel a- tivt beskeden varighed. Statsforvaltningen har den 10. april 2012 forelagt Kultu r- styrelsen et udkast til sin udtalelse i sagen. Kulturstyre l- sen har i brev af 15. maj 2012 afgivet nogle bemærkni n- ger hertil. Kulturstyrelsen har bl.a. tilkendegivet den o p- fattelse, at projektet efter styrelsens opfattelse har hjemmel i bibliotekslovens 20. Kulturstyrelsen har således bl.a. anført: Det er styrelsens vurdering, at indførelse af en køb e- fun ktionalitet på en ebogsport al, der udlåner e -bøger i henhold til en samlet ordning for folkebibliotekerne, mod betaling fra rettighedshaverne til og leverandørerne af de omhandlede ebøger, evt. i form af en rabat på u d- lån af e -bøgerne, kan anses for om fattet af biblioteksl o- vens 20. Der lægges herved vægt på, at købefunktion a- liteten er baseret på folkebibliotekernes viden om bibli o- teksbrugerne og på grundlag af en af bibliotekerne etableret e -bogsport al, og at der er tale om en service for folkebiblioteksbrugere, der som følge af udlånsbegræn s- ninger får m ulighed for at købe de e -bøger, der er omfattet af udlånsordningen, idet købefunkt ionaliteten he r- ved vurderes at have den fornødne, nære tilknytning til udlånsvirksomheden. Det er imidlertid en betingelse, at købefun ktionaliteten kun kan anvendes, når der for ve d- kommende biblioteksbruger består en udlånsbegræn s- ning. Købefunktionaliteten må ikke kunne tilgås af brugere, uafhængigt af om der gælder en udlånsbegræn s- ning eller ej. Såfremt en bibliotekskommune af budge t- mæssige grunde helt generelt lukker for udlån, m å der heller ikke være adgan g til at anvende købefunktionalit e- ten. Det bem ærkes i den forbindelse, at der i en længere p e- riode er anvendt en købehenvisning på litteratursiden.dk., hvilket formentlig sker mod bet aling. Endvidere S I D E 11

12 anvendtes i en årrække fra en købefunktion a- litet til boghandlere på bibliotek.dk. mod betaling af en klik-pris. Den daværende biblioteksstyrelse fandt dengang, at anvendelse af denne købefunktionalitet var o m- fattet af bibliotekslovens 20. Købefunktionaliteten blev fjernet i 2008 pga. manglende brug. Statsforvaltningen lægger denne forståelse af biblioteksl o- vens 20 til grund for sin stillingtagen. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereolen.dk overtræder lovgivning, hvis ove r- holdelse statsforvaltningen påser. Statsforvaltningen for e- tager sig derfor ikke yderligere i anledning af den mo d- tagne henvendelse. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse til statsforval t- ningen, at Århus Kommune tidligere har taget initiativ til en dialog med styrelsen om, h vorvidt der lovligt kan indføres en købehenvisning eller købefunktionalitet på u d- lånsportalen ereolen.dk. Dialogen blev imidlertid indsti l- let som følge af, at statsforvaltningen rejste sin tilsyn s- sag. Statsforvaltningen skal henstille til kommunens ove r- vejelse at genoptage denne dialog. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til journalist A og til Kulturstyrelsen. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse S I D E 12

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma. Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev af 9.2. 2012 til et firma Vedrørende Esbjerg Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i et brev af 20. september 2011, bilagt korrespo n- dance med kommunen klaget over, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune Statsforvaltningens brev af 17. april 2012 til en kommune 17-04- 2 0 1 2 Dette er en opfølgning på statsforvaltningens udtalelse af 11. januar 2012 i sagen om Kerteminde Kommune og delegation af myndighedskompetence.

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 09-01- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedr. Århus Kommunes boliggaranti og kriterier for ti l- deling af ungdomsboliger Statsforvaltningen Midtjylland rejste den

Læs mere

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde

Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C 23-11- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Henstand med betaling til kommunen for byggegrunde Århus Kommune har den 10. juli 2012 anmodet Statsfo r- valtningen Midtjylland,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing

Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Ringkøbing-Skjern Byråd Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 08-12- 2010 TILSYNET Advokatfirmaet Johansen og Bliddal har den 7. oktober 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, der

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 10. januar 2008 til Nyborg Kommune 10-01- 2008 Statsamtet Sønderjylland besluttede den 9. maj 2006 at rejse sag om Nyborg Kommunes udlån af materiel til personalet ansat

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune

Journalist Heikki Yding DR Østjylland. Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune Journalist Heikki Yding DR Østjylland 2 2-08- 2 0 1 3 Kontrol af muligt socialt bedrageri i Aarhus Kommune T i l s y n e t Statsforvaltningen M idtjylland modtog din henvendelse af 25. januar 2013 om en

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning

Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning Herning Kommune Rådhuset Torvet 7400 Herning 23-06- 2008 Vedr. Støtte til Fruehøjgaard. Herning Kommune har ved mail af 7. januar 2008 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, der i medfør af 47 i lov om

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningens skrivelse af 26. august 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, anmodede den 17. september 2008 Sønderborg Kommune om at indsende oplysninger vedrørende

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus

Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus 25-05- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende valg af kunstner til udsmykning af Viborg Rådhus Du har den 24. februar 2011, på vegne af en række personer med bl.a. tilknytning til kulturinstitutioner i Viborg,

Læs mere

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer,

Det er oplyst, at den tidligere Y Kommune tegnede børneulykkesforsikringer, Y Ved e-mail af 4. april 2007 har Y Kommune rettet henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland vedrørende kommunens adgang til at godtgøre forældre de udgifter, de måtte få i forbindelse med hændelige

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens

Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens Horsens Kommune Postbox 119 Rådhustorvet 4 8700 Horsens 11-05- 2009 TILSYNET Udtalelse vedrørende klage over Horsens Kommunes meddelelse af administrativt fremmødeforbud på rådhuset. STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune.

Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en. Kommune. Statsforvaltningens brev af 30. oktober 2008 til en kommune. 30-10- 2008 TILSYNET Vedrørende godkendelse af ændrede vedtægter for det kommunale fællesskab Fælleskøkkenet Elbo I/S. Fredericia Kommune har

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er

Tørre støv af, støvsugning, gulvvask i de rum, hvor det er Hørsholm Kommune Borgmesterkontoret Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm 06-01- 2 0 1 2 Vedrørende j.nr. 10/28275 Ved brev af 9. november 2010 har Ældresagen anmodet Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Jytte Terkildsen specialkonsulent

Jytte Terkildsen specialkonsulent X 16-09- 2011 T I L S Y N E T Henvendelse vedrørende Aalborg Kommunes tilbud om haveservice og snerydning Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 23. november 2010 videresendt 2 spørgsmål fra dig vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens

Læs mere

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger

Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger Aarhus 28. august 2014 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 029774-0318 tb/hps/kkp Notat Udbudsstrategi Salg af fast ejendom med henblik på opførelse af almene boliger 1. Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007

Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab. Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningens brev af 16. september 2008 til et kommunalt fællesskab 16-09- 2008 Vedrørende regnskab 2007 Statsforvaltningen har modtaget revisionsprotokollat af 17. april 2008 vedrørende regnskab

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 27. november 2009 til Varde Kommune 2 7-1 1-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har som følge af omtale i pressen rej st en t ilsynssag o m lo v lig h eden af at t ilbyde

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser

ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser ereolen 2015: Nye modeller & konsekvenser CB-tour, ultimo 2014 Mikkel Christoffersen, København & Foreningen ereolen Jeppe Mossin, DDB Program 2012-problemet på ereolen Klik og licenser Forhandlinger med

Læs mere

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen

Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Sag nr. 21563 Notat om forslag fremsat i Borgerrepræsentationen Københavns Kommune har anmodet Bender von Haller Dragsted om en juridisk vurdering af nedenstående forslag set i forhold til Kommunens muligheder

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven

UDKAST. Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven UDKAST 15. oktober 2013 Vejledning om udrulning af bredbånd i medfør af erhvervsfremmeloven 1. Indledning Denne vejledning til erhvervsfremmeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010,

Læs mere

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S.

Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning. i Messecenter Herning A/S. Herning Kommune Rådhuset Torvet 1 7400 Herning 07-09- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Messecenter Herning A/S. X har ved mail af 7. december 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Århus

Læs mere

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613

Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive. Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 Skive Byråd Torvegade 10 7800 Skive 15-03- 2011 Skive Kommunes reference: 779-2009-157613 TILSYNET Skive Kommune har ved brev af 11. november 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af

Læs mere

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge

Kalundborg Kommune dispensation for offentligt udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til Svebølle-Viskinge Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da virksomheden - der er naboejendom har et konkret og aktuelt behov for at erhverve arealet

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008

Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 29. oktober 2008 29-10- 2008 Vedr. Tilskud til efterskoleophold. A har ved brev af 23. oktober 2006, på vegne af B og C rettet henvendelse til Statsamtet Århus.

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne

Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Rapport om e-bogens udvikling på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X 02-09- 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Henvendelse vedrørende tilskud til kommunal borgerportal Du har ved mail af 16. februar 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt 2 0 1 4-1 9 0 6 8 4 D a t o : 27-0 5-2 0 1 5 Henvendelse vedrørende Region Hovedstade n om aktindsigt Du har den 24. oktober 2014 klaget over Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 1. og 9.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne. Modeller for organisering og finansiering af en udvidelse af Roskilde-Hallerne 22. november 2007 I dette notat præsenteres tre forskellige hovedmodeller for en udbygning og modernisering af Roskilde-Hallerne.

Læs mere

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde

Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Roskilde Kommune Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Roskilde Kommune anmoder ved henvendelse af 7. december 2012 Statsforvaltningen Sjælland om samtykke til at sælge

Læs mere

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE.

Sorø Kommune dispensation for offentlig udbud i forbindelse med salg af kommunalt ejet areal til SEAS-NVE. Resume. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til salg af areal uden offentligt udbud, da arealet skal indgå i et projekt, hvorfor det findes ubetænkeligt at meddele tilladelse.

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008.

Sagens faktiske omstændigheder Rammeaftale 02.18 er udbudt ved udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S 9-010105 af 15. januar 2008. Region Midtjylland Att. Peter Nielsen Skottenborg 26 8800 Viborg 28. april 2010 Sag 4/0420-0100-0160 / KBN Deres ref. Henvendelse vedrørende SKIs anvendelse af rammeaftale 02.18 i relation til en konkret

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 11. december 2007 til en borger: 11-12- 2007 TILSYNET Ved udtalelse af 28. Juli 2006 har det tidligere Statsamtet Vestsjælland behandlet Deres klager med hensyn til forskellige

Læs mere

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd:

Resume: Roskilde Kommunes anmodning har følgende ordlyd: Resume: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at der gives forhåndssamtykke til mageskifte/salg af ejendomskomplekser uden offentligt udbud, under henvisning til formålet med salget, hvorfor det findes

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer 2014-190698 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-0 8-2015 Henvendelse vedrørende Ringkøbing-Skjern Kommunes retningslinjer om private børnepasseres brug af vikarer Du har den 3. september 2014

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 9. marts 2007 til en borger: 09-03- 2007 Den 26. januar 2004 modtog det daværende Statsamtet Sønderjylland nu Statsforvaltningen Syddanmark via Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Finanstilsynet i en redegørelse af 7. februar 2008 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 22. oktober 2008 (J.nr. 2007-0014728). Modeller til spilsystem indebærer en sådan mulighed for tilbageførsel af indskudte midler, at det må betragtes som indlån, jf. 7, stk. 1 i lov om finansiel

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere