Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C. Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk"

Transkript

1 Århus Kommunalbestyrelse Rådhuset 8100 Århus C T I L S Y N E T Salg af e-bøger via folkebibliotekernes e -bogsportal e- reolen.dk Statsforvaltningen Midtjylland rejste den 12. december 2011 en tilsynssag på baggrund af en henvendelse fra journalist A, tidsskriftet bogmarkedet.dk. Bo gmarkedet.dk er et fagblad for bogbranchen. Henve ndelsen drejede sig om folkebibliotekernes udlånsportal ere olen.dk. S T A T S F O R V A L T N I N G E N M I D T J Y L L A N D S T. B L I C H E R S V E J 6 P O S T B O X : R I N G K Ø B I N G J O U R N A L N R. : / S A G S B E H A N D L E R : M A B M I D D I R E K T E T E L E F O N : Ereolen.dk er en portal, hvorfra folkebibliotekernes lånere kan downloade e-bøger til låns. Det fremgik af de artikler fra bogmarkedet.dk nr og nr , som journalisten havde fremsendt, at folkebibliotekerne ifølge aftalen med de forlag, der deltager i pro jektet om ereolen.dk, har forpligtet sig til, at der også skal sælges e - bøger via ereolen.dk. Det fremgik endvidere, at komm u- nerne ifølge aftalen får del i avancen ved det planlagte salg af e-bøger. A ønskede at vide, om stat sforvaltningen havde taget stilling til, om den planla gte købefunktionalitet på portalen var lovlig. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Statsforvaltningen har fundet, at et eller flere af eleme n- terne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kom munalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen lægger imidle r- tid på baggrund af en udtalelse fra Kulturstyrelsen til grund, at bibliotekslovens 1 20 hjemler projektet. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereol en.dk overtræder lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser. T E L E F O N : T E L E F A X : G I R O : E A N - N R m i d t j y l l a n s t a t s f o r v a l t n i n g. d k w w w. s t a t s f o r v a l t n i n g. d k T E L E F O N T I D : M A N D A G : T I R S D A G - O N S D A G : T O R S D A G : F R E D A G : E K S P E D I T I O N S T I D : M A N D A G - O N S D A G T O R S D A G F R E D A G Lo vb ekendtgø rel se n r. 914 a f 20. au gust 2008 om bibl iot e ksvi r k- somhed med sen er e ændringer.

2 Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en næ r- mere begrundelse for statsforvaltningens konklusion. Sagens baggrund Statsforvaltningen lægger følgende opfattelse af sagen til grund: Ereolen.dk er på portalens hjemmeside beskrevet som en ny national ebogsservice til folkebibliotekernes lånere. Portalen giver borgerne mulighed for at prøve, dvs. få adgang til at læse et begrænset udsnit af en e -bogstitel, låne og købe e-bøger. For at kunne bruge portalen, skal borgeren logge sig ind. Købefunktionen er ikke iværksat endnu, men efter det oplyste vil der snart blive åbnet for køb. Når købefunktionen implementeres, vil borgeren, når han klikker på Køb, blive overført til e n webbogshop, som de deltagende forlag leverer bøger til. Webbogsho p- pen ejes og drives af det private selskab Publizon A/S, der ejes af forlagene Gyldendal og Lindhardt & Ringhof. På portalen er der desuden bl.a. boganmeldelser, nyheder om litteratur, videoklip med interviews med forfattere, og forskellige lister over bogtitler, f.eks. en liste over S e- nest lånte bøger. Det fremgår, at [a]lle forlag er ve l- komne til at bidrage til servicen. Projektet er startet i foråret 2011 og løber frem til 31. december Alle 19 kommuner i Region Midtjylland deltager i ere o- len.dk. Århus Kommune, som leder projektet om ere o- len.dk, har den 8. december 2011 på statsforvaltningens anmodning oplyst bl.a. følgende om portalen: Portalen ereolen.dk er et led i et kom munalt drevet fo r- søgsprojekt, som foreløbig 94 kommuner har tilsluttet sig, og hvor der er indgået en rammeaftale mellem pr o- jektenheden og foreløbig 66 forlag. Projekt et er åbent for alle forlag, der er interesseret i at være med. Forlag, der tilmelder sig, laver en kontrakt med distributøren. Projektet har modtaget tilskud fra Styrelsen for Bibli o- tek og Mediers Udviklingspulje for folke - og skolebibli o- teker. Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at det i projektet er aftalt med forlagene, at ereolen.dk har en henvisning til køb af e -bøgerne. Projektet skal sål e- des afprøve, om udlån også giver anledning til salg. I det omfang det er tilfældet, betaler bibliotekerne en l a- vere pris for udlånet. S I D E 2

3 Styrelsen for Bibliotek og Medier har oplyst, at ma n er enig med konsortiet bag ereolen.dk i, at det ikke er bi b- liotekerne, men forlagene, der sælger e -bøger, og at der heller ikke er tale om, at bibliotekerne deler et event uelt overskud fra salg af e -bøger med forlagene e.l., idet k ø- beknap-funktionalitete n alene er et led i prisfast sætte l- sen for bibliotekernes udlån af e -bøger. Vurdering Juridisk Service lægger under hensyn til styrelsens ove n- for nævnte tilkendegivelse til grund, at der ikke er tale om kommunalt salg af bøger fra ereolen.dk, eller i øvrigt er tale om, at komm unen tjener penge ved salg af e - bøger fra ereolen.dk. Der er tale om et forsøg, som skal afprøve, om udlån af bøger også giver anledning til salg af bøger, der i givet fald varet ages af forlagene. Alle fo r- lag har adgang til ereole n.dk på lige vilkår, lige som sa l- salget fra ereolen.dk i øvrigt foregår på almindelige markedsvilkår. Det må endvidere lægges til grund, at selve henvisningen til køb er i overensstemmelse med sædvanlig praksis på bibliotekernes portaler. Tilsvare n- de ordninger har således i en årrække fungeret på andre hjemmesider, hvori kommuner er engageret. Juridisk Service finder un der hensyn til ovennævnte, og til at der er tale om et forsøg, at kommunens engag e- ment i forhold til ereolen.dk ligger inden for rammerne af lovgivningen. Formanden for konsortiet bag ereolen.dk, er den 2. januar 2012 i forlængelse af Århus Kommunes oplysninger af 8. december 2011 telefonisk fremkommet med supplerende bemærkninger til sagen. Han anførte bl.a., at købefunkt i- onen på hjemmesiden er oprettet, fordi de enkelte ko m- muner kan indsætte begrænsninger på deres udlån af e - bøger, dels på brugerniveau, dvs. i forhold til den enkelte låner, dels på samlet niveau, dvs. i forhold til et bibli o- teks samlede udlån. Kommunerne indsætter begrænsni n- gerne ud fra budgetmæssige hensyn. Når udlånsbegræn s- ningen er nået, er det planen, at borgeren skal have m u- lighed for i stedet at købe bogen via ereolen.dk s køb e- funktion. Århus Kommune har den 29. februar 2012 på statsfo r- valtningens anmodning. fremsendt en række yderligere oplysninger om ereolen.dk. Om samarbejdet og aftalen bag ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: S I D E 3

4 ereolen er et samarbejdsprojekt [ ] støttet af Kult urst y- relsen. Projektejerskabet er placeret i Aarhus Kommune, forvaltningen for Borgerservice og Biblioteker, som sål e- des er den juridisk ansvarlige for ereolen. Sam arbejdet best år af: - De 6 centralbiblioteker (Gentofte, Roskilde, Odense, Vejle, Aalborg og Herning) - Frederiksberg Komm unes biblioteker - Københavns Kommunes biblioteker - Borgerservice og biblioteker, Aarhus Kommune Derudover er der tilknyttet en række samarbejdspartn e- re: - Litterat ursiden.dk ( Aarhus Kommune) - Bibliotekernes Licensgruppe (Gentofte Kommune) - DBC A/S ( Dansk Bibliotekscenter) - Publizon A/S - Forlaget Gyldendal - Forlaget Lindhardt og Ringhof Aft alen om udlån af e -bøger via folkebibliotekerne er en rammeaftale. Rammevilkårene er forhandlet mellem ko n- sortiet (repræsenteret ved Aarhus Komm une) og forlag e- ne (repræsenteret ved Gyldendal og Lindhardt og Ri n- ghof). Rammeaftalen forpligt er alene de forlag, der melder sig til, og de biblioteker, der tilslutter sig aftalen. Hvert tilmeldt forlag har en kontrakt med den af forl a- gene valgte distributør (Publizon A/S), baseret på ra m- meaftalen. Hvert tilsluttet bibliotek har en kontrakt med dist ribut ø- ren, baseret på rammeaftalen. Ud over rammeaftalen er der således ingen juridiske bindinger mellem ereolen og hhv. forlagene og bibliot e- kerne. Om den pris, bibliotekerne ifølge aftalen skal betale for retten til at udlåne de d eltagende forlags e-bøger, oplyser Aarhus Kommune bl.a. følgende: Prismodellen er forbrugsbaseret dvs. at bibliotekerne afregner et beløb pr. klik (udlån) foret aget af komm u- nens borgere. S I D E 4

5 Prismodellen indeholder en kvantitativ rabattrappe samt en differentiering mellem nye og ældre materialer regnet fra udgivelsesdato. Dertil er der yderligere en model for kommuner, der ø n- sker at afprøve 15 -dages lån i stedet for standarden på 30 dage. Købsfunktionen er et integreret, men variabelt parameter i prisaft alen, Om deltagelsen på forlagsside i ereolen.dk oplyser Århus Kommune følgende: Distributøren er Publizon A/S, som er valgt af forlag e- ne. Ethvert momsregist reret forlag kan lave aft ale med ereolen. 81 forlag har tilmeldt sig ereolen. Borgerservice og Biblioteker har ikke udtømmende inform ationer om, hvor m ange forlag, der findes i Danmark, men er af den opfattelse, at man dækker en meget stor andel af de fo r- lag, der publicerer inden for vores interesseområde. En t ilmelding t il ereolen giver imidlertid ikke garanti for, at forlagets titler helt eller delvist bliver gjort til genstand for udlån. Det skyldes, at bibliotekerne ifølge bibliotekslovens 2 skal foretage deres materialevalg ved biblioteksfaglig vurdering, ud fra de i bestemmelsen opregnede kriterier om kvalitet, alsidighed og aktualitet (de såkaldte materialevalgskriterier). Materialevalget foret ages således af bibliotekspersonale fra de deltagende biblioteker. Det er udelukkende de deltagende forlags bøger, som vil kunne tilgås via købefunktionen på ereolen.dk, ligesom der fra portalen også kun vil kunne lånes bøger fra de de l- tagende forlag. Om købefunktionen oplyser kommunen i øvrigt bl.a. fø l- gende: H ver downlån-t ransaktion, herunder også en brugers forgæves forsøg på sådan som følge af en downlån - begrænsning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt e -bogsbutik, Det er ikke planen, at der elekt ronisk skal m arkedsføres eller reklameres for salg af e -bøger. Købehenvisningen kan derfor alene tilgås via ereolen.dk. Den kan således f.eks. ikke fremsøges via Google eller andre søgemask i- S I D E 5

6 ner, og bliver heller ikke på anden måde udstillet, hvo r- for der ikke er andre end de faktiske brugere, som vil kunne benytte købehenvisningen. For en bruger af ereolen.dk vil det kun give mening at købe en e -bog, hvis der indt ræder en udlånsbegræn s- ning, dvs. hvis brugerens egen kvote er opbrugt, hvis bibliotekskommunens kvote er opbrugt eller hvis et lån ikke er fo rnyet i rette tid. Det vil teknisk være muligt, at købehenvisning ( købeknappen) udelukkende er aktiv i disse tilfælde. Det er foreløbig ikke planen at udvikle en sådan funktionalitet, da købehenvisningen er snævert knyttet til brugeres lån af ebøger på ere olen.dk, hvorfor der ikke er nogen saglig grund til, at der i forsøgspr o- jektet afholdes en væsentlig merudgift til udvikling af fun ktionaliteten. Århus Kommune bemærker afslutningsvis, at ereolen.dk er et forsøgsprojekt, som overordnet har til formål at afprøve forskellige forretningsmodeller for bibliotekernes udlån af e-bøger. Udlån af e-bøger er ifølge kommunen et ti l- bud af helt afgørende betydning for bibliotekssektorens fremtidige virksomhed. Kommunen skriver videre, at den nuværende model med en købehenvisning bl.a. skal bel y- se, i hvilket omfang forlagenes salg af e -bøger påvirkes af bibliotekernes udlån af e-bøger med de anførte begræn s- ninger. Endvidere er købehenvisningen en service til br u- gere, der på grund af udlånsbegrænsningerne ikke kan l å- ne e-bøger fra portalen. Om selve købehenvisningen, anfører kommunen følgende: St yrelsen for Bibliotek og Medier, nu Kult urst yrelsen, [har] telefonisk oplyst, at en købehenvisning ved li n- king o. l. må betragtes som informat ionsformidling om, hvor m ateriale kan fremskaffes til hvilken pris, og at det er fast bibliotekspraksis, at der som en service til br u- gerne på bibliotekernes portaler give s en købehenvisning e.l. Styrelsen har i den forbindelse endvidere peget på, at bibliotekerne i medfør af bibliot ekslovens 20 kan foretage markedsovervågning, hvor der indsamles og formidles oplysninger vedrørende bestemte vare - eller markedsom råder. Af rammeaftalen om folkebibliotekernes e -bogsprojekt, som ligger til grund for projektet, fremgår bl.a. følgende: 3. Deltagende forlag stiller så vidt muligt hele katal o- get af akt uelle e -bogstitler, der er til salg, til rådighed. Dog kan særlige imprints undt ages. Bibliotekerne info r- meres om titler, der ikke kan indgå i servicen. S I D E 6

7 4. Materialevalg: Bibliotekerne for holder sig ret til at f o- retage materialevalg. 6. Downlån perioden pr. titel er 30 dage. Der er muli g- hed for gendownlån én gang i løbet af låneperioden og senest et døgn efter udløb af første downlånperiode. Derefter kan titlen tidligst downlånes igen efter 90 dage efter udløb af sidste downlånperiode. 7. Bibliotekerne kan begrænse antal bøger pr. låner pr. md., og sætte begrænsninger for budget pr. md. pr. bi b- liotek. 11. Der integreres m ulighed for køb i brugerfladerne. Hver downlånt ransaktion, h erunder også en brugers fo r- gæves forsøg på sådan som følge af en downlånb e- græn sning, aktiverer en købeknap, der leder direkte til en af projektet valgt ebogsbutk, som alene varetager salg genereret fra bibliotekernes sites. Nett oindt ægter fra salg (dvs. fo rlaget s pris minus forfatter -royalt y på 27%) deles mellem parterne i forholdet 50% til bibliot e- ket og 50% til forlaget. Nettoprisen tillægges en ge n- nemsnitlig ma rkedsavance og sælges til privat forbrug efter gældende lovgivning. 13. Bibliotekerne indestår for, at indholdet på e - bogshjemmesiden løbende vedligeholdes og ajourføres således, at f.eks. top -ti-lister holdes dynamiske, at n y- hedslistevisningen øverst på siden til stadighed viser nyeste titler gjort tilgængelige på sitet, at anbefalinger, nyhedsspots og andre særlige fremhævelser af titler ikke favoriserer enkelte forlag, t itler eller genrer. Der er lavet en allonge til rammeaftalen. Allongen beskr i- ver mere detaljeret baggrunden for og håndteringen af købsfaciliteten, jf. rammeaftalens pk t. 11. Herom fremgår bl.a. følgende af allongen: St yrelsen for Bibliotek og Medier har givet konsortiet tilsagn og støtte til at afprøve forskellige forretningsm o- deller. Før og under forhandlingsforløbet har parterne været usikre på, hvilken konsekve ns udlån af e -bøger ville få for salget. Vil udlån stim ulere salget eller vil det modsatte være tilfældet? S I D E 7

8 Faciliteten skal bidrag en vigtig kortlægning af den e f- fekt, som udlån har på salget af e -bøger. På den baggrund er købsfaciliteten indlejret i rammeaftalen som en prisreducerende faktor i proportional rel a- tion til salget. Købefaciliteten er således en del af den samlede prisa f- tale en variabel faktor i prismodellen. Købsfaciliteten skal understøtte brugere, der: 1. Har foretaget et lån og evt. et genlån (jf. ram meaft a- lens punkt 6), og ønsker at erhverve bogen. 2. Har nået loftet for ant al lån pr. måned indsat af br u- gerens hjemstedskom mune, subsidiært at komm u- nens maksim alt afsatte budget for perioden er nået. Sammenfattende en service for brugere n, der har nået rammen for sin akt uelle mulighed for lån. Brugerne tilbydes priser svarende til de enhver tid gæ l- dende nettopriser, tillagt en avance, der svarer til øvrige detailhandleres gennemsnitlige avance på e -bøger. Om prissætningen på e-bøgerne på e-reolen.dk fremgår det af rammeaftalen om ereolen.dk, at nettoprisen ti l- lægges en gennemsnitlig markedsavance og sælges til pr i- privat forbrug efter gældende lovgivning. Flere netboghandlere frygter ifølge bogmarkedet.dk nr konkurrencen fra ereolen.dk s e-bogshop. Direktøren for netboghandlen saxo.com ser ifølge artiklen store f a- resignaler i modellen, og anfører, at [d]et er decideret konkurrenceforvridende, at det offentlige på den måde går ind og styrer markedet og prisen. Også direkt øren for riidr.com er ifølge artiklen kritisk over for portalens e - bogshop. Både Saxo.com og riidr.com sælger e -bøger. Statsforvaltningen har den 13. december 2011 modtaget en henvendelse fra Boghandlerforeningen om sagen. Bo g- handlerforeningen er brancheo rganisation for danske boghandlere. Foreningen pointerede i den forbindelse, at s a- gen om ereolen.dk har sammenhæng med meget bety d- ningsfulde ændringer i den danske og internationale bo g- branche. Statsforvaltningen sendte den 10. april 2012 sin foreløb i- ge vurdering af sagen til Kulturstyrelsen og udbad sig S I D E 8

9 eventuelle bemærkninger herfra. Styrelsen svarede ved brev af 15. maj Svarene indeholdt for det første nogle præciserende og korrigerende oplysninger om pr o- jektet. For det andet tilkendegav styrels en, at bibliotekslovens 20 efter styrelsens opfattelse giver tilstrækkelig hjemmel for projektet ereolen.dk, som dette er beskrevet. På baggrund af statsforvaltningens behandling af sagen tilkendegives følgende: Statsforvaltningens udtalelse Statsforvaltningen fører tilsyn med, at kommunerne ove r- holder den lovgivning, som særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. styrelseslovens 2 48, stk. 1. Statsforvaltningen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage - eller tilsynsmyndigheder kan t age stilling til den pågæ l- dende sag, jf. styrelseslovens 48, stk. 3. Til den lovgivning, hvis overholdelse statsforvaltningen påser, hører forvaltningsretlige og kommunalretlige regler i skreven lovgivning. Endvidere uskrevne forvaltningsretl i- ge grundsætninger samt de såkaldte kommunalfuldmagt s- regler. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer, at en kommune i visse tilfælde kan udføre aktiviteter og anvende komm u- nens økonomiske midler, også uden hjemmel i en vedt a- gen lov. Det forudsætter bl.a., at der er en kommunal interesse i den pågældende aktivitet. En kommune kan som udgangspunkt kun foretage dispositioner, som kommer det kommunale fællesskab til gode. Den kan således ikke uden lovhjemmel gennemføre foranstaltninger, der ud e- lukkende eller i det væsentlig e er begrundet i varetagelse af individuelle interesser hos enkeltpersoner eller enkel t- virksomheder. Hvis der er et kommunalt formål, indeb æ- rer den omstændighed, at virkningen af foranstaltningen er til fordel for enkeltpersoner eller -virksomheder dog ikke i sig selv, at den kommunale disposition bliver ulovlig. Kommuner er som hovedregel afskåret fra, alene eller i samarbejde med andre, uden udtrykkelig lovhjemmel at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virkso m- hed. Reglen har sin baggrund i, at sådanne aktiviteter i et økonomisk blandingssamfund som det danske er forb e- holdt den private sektor. Et andet af reglens formål er at sikre mod konkurrenceforvridning i forhold til den private sektor, herunder at kommunens involvering kommer b e- 2 Lov be kendtgø relse nr a f 1. november om kommun ernes styrel se m ed senere ændringe r S I D E 9

10 stemte virksomheder til gode, eventuelt konkurrencemæ s- sigt på bekostning af andre. Kommunalfuldmagtsreglerne indebærer desuden, at en kommune ikke uden udtrykkelig lovhjemmel må yde øk o- nomisk støtte til enkeltpersoner eller virksomheder. Forbuddet udelukker ikke blot direkte økonomiske tilskud o.l. Også indirekte økonomisk støtte til enkeltvirksomheder er kommuner afskåret fra at yde. Efter statsforvaltningens opfattelse vil det være udtryk for indirekte støtte til en virksomhed, hvis en kommune over for offentlig heden fremhæver netop denne virksomhed i videre omfang, end den lovlige kommunale aktivitet i sig selv nødvendiggør. At reklamere for private virksomheder er kommuner no r- malt afskåret fra. Det gælder også, selvom virksomhede r- ne betaler kommunen herfor, o g selvom det måtte kunne fastslås, at betalingen udgør markedsprisen for sådan r e- klame. Efter statsforvaltningens opfattelse gælder det o g- så, selvom vederlaget fra de private virksomheder har form af, at kommunen opnår en indirekte fordel, f.eks. ved at skulle yde en mindre betaling end ellers for pr o- dukter eller ydelser, den aftager fra de virksomheder, der reklameres for. Ved lov 3 er indført en særskilt undtagelse fra forbuddet mod at reklamere, hvorefter en kommune kan anvende fast ejendom og løsøre ti l brug for reklamering for andre. Det forudsætter, at reklameringen er i overensstemmelse med markedsføringsloven og anden lovgivning, og at kommunen opkræver markedspris for reklameydelsen. Denne undtagelse fra hovedreglen om reklameforbud gæ l- der kun kommunens faste ejendomme og løsøre, mens elektroniske medier, herunder kommunens hjemmeside ikke efter loven kan anvendes til reklamering, I forarbe j- derne til loven er reklame defineret som enhver form for kommunikation til en ubestemt flerhed af personer me d det formål at gøre opmærksom på et produkt eller en tj e- nesteydelse for at få folk til at købe det pågældende pr o- dukt eller den pågæ ldende tjenesteydelse 4. Statsforvaltningen har ved sin behandling af sagen fundet, at et eller flere af elementerne i projektet ereolen.dk næppe har hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne. Statsforvaltningen har således navnlig hæftet sig ved, at Århus Kommune som led i projektet ereolen.dk selvom 3 Lov n r. 490 a f 7. juni 2006 om kommuners o g r egi oner s anvendelse a f fast ejendom og løsøre til brug for re klamering for andre. 4 msat.htm#dok, s pecielle bemærknin ger til lov forsla get s 1. S I D E 10

11 den ikke via portalen selv sælger e -bøger, men alene formidler et sådant salg som led i sin service over for bibli o- teksbrugere dog ved de indgåede aftaler opnår en øk o- nomisk gevinst ved de køb, der formidles vi købefunkti onaliteten. Statsforvaltningen har endvidere hæftet sig ved, at formidlingen af køb sker til én bestemt virksomhed Publizon A/S på et marked, hvor der er andre udbydere. Statsforvaltningen er ved sin vurdering opmærksom på, at kommunens og det nationale biblioteksvæsen har saglig interesse i at skaffe sig viden og erfaring gennem et forsøgsprojekt som det iværksatte. Statsforvaltningen er også opmærksom på betydningen af, at der i første o m- gang er tale om et forsøgsprojekt, og at dette har en rel a- tivt beskeden varighed. Statsforvaltningen har den 10. april 2012 forelagt Kultu r- styrelsen et udkast til sin udtalelse i sagen. Kulturstyre l- sen har i brev af 15. maj 2012 afgivet nogle bemærkni n- ger hertil. Kulturstyrelsen har bl.a. tilkendegivet den o p- fattelse, at projektet efter styrelsens opfattelse har hjemmel i bibliotekslovens 20. Kulturstyrelsen har således bl.a. anført: Det er styrelsens vurdering, at indførelse af en køb e- fun ktionalitet på en ebogsport al, der udlåner e -bøger i henhold til en samlet ordning for folkebibliotekerne, mod betaling fra rettighedshaverne til og leverandørerne af de omhandlede ebøger, evt. i form af en rabat på u d- lån af e -bøgerne, kan anses for om fattet af biblioteksl o- vens 20. Der lægges herved vægt på, at købefunktion a- liteten er baseret på folkebibliotekernes viden om bibli o- teksbrugerne og på grundlag af en af bibliotekerne etableret e -bogsport al, og at der er tale om en service for folkebiblioteksbrugere, der som følge af udlånsbegræn s- ninger får m ulighed for at købe de e -bøger, der er omfattet af udlånsordningen, idet købefunkt ionaliteten he r- ved vurderes at have den fornødne, nære tilknytning til udlånsvirksomheden. Det er imidlertid en betingelse, at købefun ktionaliteten kun kan anvendes, når der for ve d- kommende biblioteksbruger består en udlånsbegræn s- ning. Købefunktionaliteten må ikke kunne tilgås af brugere, uafhængigt af om der gælder en udlånsbegræn s- ning eller ej. Såfremt en bibliotekskommune af budge t- mæssige grunde helt generelt lukker for udlån, m å der heller ikke være adgan g til at anvende købefunktionalit e- ten. Det bem ærkes i den forbindelse, at der i en længere p e- riode er anvendt en købehenvisning på litteratursiden.dk., hvilket formentlig sker mod bet aling. Endvidere S I D E 11

12 anvendtes i en årrække fra en købefunktion a- litet til boghandlere på bibliotek.dk. mod betaling af en klik-pris. Den daværende biblioteksstyrelse fandt dengang, at anvendelse af denne købefunktionalitet var o m- fattet af bibliotekslovens 20. Købefunktionaliteten blev fjernet i 2008 pga. manglende brug. Statsforvaltningen lægger denne forståelse af biblioteksl o- vens 20 til grund for sin stillingtagen. Statsforvaltningen finder på det grundlag, at Århus Kommune ikke ved sit engagement i ereolen.dk overtræder lovgivning, hvis ove r- holdelse statsforvaltningen påser. Statsforvaltningen for e- tager sig derfor ikke yderligere i anledning af den mo d- tagne henvendelse. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse til statsforval t- ningen, at Århus Kommune tidligere har taget initiativ til en dialog med styrelsen om, h vorvidt der lovligt kan indføres en købehenvisning eller købefunktionalitet på u d- lånsportalen ereolen.dk. Dialogen blev imidlertid indsti l- let som følge af, at statsforvaltningen rejste sin tilsyn s- sag. Statsforvaltningen skal henstille til kommunens ove r- vejelse at genoptage denne dialog. Statsforvaltningen har sendt en kopi af denne skrivelse til journalist A og til Kulturstyrelsen. Udtalelsen vil desuden snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside på internettet (www.statsforvaltning.dk). Med venlig hilsen Martin Basse S I D E 12

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.

Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig. Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04. Lemvig Kommunalbestyrelse Rådhusgade 2 7620 Lemvig 06-06- 2 0 1 1 T I L S Y N E T Kommunal garanti for Harboøre Centrets lån, Lemvig Kommunes journal nr. 04.04.00P27-005 Lemvig Kommune søgte den 18. maj

Læs mere

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V

Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s. 1-2. Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V 2007-01-10. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse vedr. salg af boliger med restriktioner i forbindelse med gennemførelse af Københavns Kommunes Projekt 5x5. Se resumé i begyndelsen af udtalelsen, s.

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg. Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset 8600 Silkeborg 17-02- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Gebyr for udsendelse af kommunale regninger Advokat Poul Gudberg, Silkeborg, skrev den 18. august 2011 til Statsforvaltningen

Læs mere

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg.

Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning. Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Byråd Rådhuset Torvet 7400 Herning 11-10- 2007 TILSYNET Vedr. j.nr. 2006120386 : Højhuset i Vildbjerg. Herning Kommune har ved mail af 17. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune.

Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive. Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Skive Kommune Torvegade 10 7800 Skive 24-07- 2009 TILSYNET Vedr. Bredbånd i Sallingsund Kommune. Folketingsmedlem A stillede den 16. december 2005 i Folketinget en række spørgsmål til indenrigs- og sundhedsministeren,

Læs mere

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena.

2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. 2008-04-21. Københavns Kommune. Kommunens engagement i en multiarena. Resumé: Statsforvaktningen udtalt, at Københavns Kommunes engagement i en multiarena på den af kommunen beskrevne vis efter statsforvaltningens

Læs mere

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen:

Københavns Kommune har følgende bemærkninger til sagen: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Statsforvaltningen, Tilsynet Storetorv 10 6200 Aabenraa Udtalelse om Andelsboligforeningen Grøndalsvænge 18-02-2015 Sagsnr. 2014-0270223

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.

Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr. Nørre Djurs Kommune Kommunalbestyrelsen Glesborg Bygade 1 8585 Glesborg Dato: 16. september 2004 Kontor: Stabsenheden J.nr.: 2004-21123/725-1 Sagsbeh.: Fil-navn: DSI udt. Ved brev af 27. november 2003

Læs mere

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder

Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 12. august 2013 Notat om støtte til socialøkonomiske virksomheder 0. Konklusion Generelt om støtte til socialøkonomiske virksomheder: Det må antages at være ulovligt efter statsstøttereglerne at give støtte

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K

) h. november 1999. Teleklagenævnet. Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Teleklagenævnet Advokatfirmaet Jonas Bruun Bredgade 38 1260 København K Bredgade 43 DK-1260 København K Tlf 3392 9700 Fax 3392 9988 Teleklagenævnets afgørelse vedrørende klage fra Sonofon Holding A/S over

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger

11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11. Arbejdsgruppens overvejelser og anbefalinger 11.1 Indledning Som det fremgår af arbejdsgruppens kommissorium, skal arbejdsgruppen ove r- veje reglerne om administrativ udvisning, herunder behovet og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 27. november 2008 til en borger 27-11- 2008 TILSYNET Du har ved brev af 27. oktober 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Århus om opførelsen af Vejle Stadion. I forbindelse

Læs mere

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier.

På dette møde blev der indgået aft ale med alle parter om, at der skal betales provisionsgaranti for de medde l- te garantier. Statsforvaltningen Syddanmarks brev af 14. december 2012 til en kommune: 14-12- 2 0 1 2 Det kommunale tilsyn rettede den 30. oktober 2012 he n- vendelse til Langeland Kommune, idet det fremgik af referaterne

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

Kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Dato: 11. august 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPEGE

Læs mere

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE

IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE 21-12-2011 4/0120-0225-0005 /GRH & CHJ PUNKT 2: RÅDSMØDET 21. DECEMBER 2011 IRMA S JORDLEJEKONTRAKT I VÆRLØSE BYMIDTE KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT

BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT Horten Advokat Andreas Christensen Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159367 BORTFORPAGTNING AF CAFÉDRIFT GRUNDLAGET OG RAMMERNE FOR BORTFORPAGTNINGEN AF CA-

Læs mere

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist.

Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. Statsforvaltningen brev af 1. juli 2008 til en journalist. 01-07- 2008 De har i brev af 17. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark, vedrørende Fyns

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere