Til aktionærerne i. CVR-nr Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til aktionærerne i. CVR-nr. 30 21 43 15. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S. onsdag den 29. april 2015 kl. 15."

Transkript

1 Til aktionærerne i CVR-nr Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Dantherm A/S onsdag den 29. april 2015 kl på Marienlystvej 65, 7800 Skive Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapporten for 2014 til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes udbytte. 4. Valg af medlemmer til selskabets bestyrelse. Bestyrelsen foreslår genvalg af: Jørgen Møller-Rasmussen Nils Rosenkrands Olsen Henrik Sørensen Preben Tolstrup Der henvises til Dantherm A/S årsrapport 2014 for oplysninger om de enkelte bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisorer: Bestyrelsen foreslår genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab (CVRnr ), som selskabets revisor. Side 1 af 14

2 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag: a) Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen i tiden indtil 10. april 2018 bemyndiges til ad en eller flere gange at optage et eller flere lån med en samlet hovedstol på maksimum DKK 30 mio. mod udstedelse af obligationer, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible obligationer ). Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen samtidig bemyndiges til at foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser på maksimalt nominelt DKK Forslaget om udstedelse af konvertible obligationer er begrundet i selskabets ønske om øget fleksibilitet til at styrke sit kapitalgrundlag. For bemyndigelsen til udstedelse af konvertible obligationer skal gælde: At bemyndigelsen til bestyrelsen vedrører udstedelse af konvertible obligationer, der skal være omsætningspapirer og frit omsættelige, At det samlede lån skal udgøre maksimum DKK 30 mio., At mindstetegning per investor skal være på DKK , At bemyndigelsen skal gælde indtil den 10. april 2018, At bestyrelsen samtidig bemyndiges til at foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser på maksimalt nominelt DKK , idet konverteringskursen skal svare til markedskursen som nærmere fastsat af bestyrelsen på udstedelsestidspunktet for de konvertible obligationer. Ved fastsættelse af markedskursen kan bestyrelsen vælge at tage hensyn til aktiens likviditet og kursudviklingen over en periode, som bestyrelsen vurderer relevant, men bestyrelsen kan også inddrage andre hensyn, At udstedelsen af de konvertible obligationer sker ved fravigelse af aktionærernes fortegningsret, At udstedelsen af konvertible obligationer skal ske til kvalificerede investorer eller en nærmere afgrænset kreds af investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, at de nye aktier bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af de nye aktiers udstedelse i Erhvervsstyrelsen, At der ikke skal gælde særlige indskrænkninger i den til de nye aktiers knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser, At der ikke skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers omsættelighed eller nogen pligt til at lade de nye aktier indløse, At de nye aktier skal være omsætningspapirer og være frit omsættelige, At selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog, At udstedelsen af de konvertible obligationer skal ske mod kontant indbetaling, og At de nye aktier i øvrigt skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier i selskabet på konverteringstidspunktet. Side 2 af 14

3 De nærmere vilkår for de konvertible obligationer fastsættes af bestyrelsen baseret på Vilkår for konvertible obligationer. Vilkårene optages som bilag 2.2 til vedtægterne, dersom forslaget om at bemyndige bestyrelsen til at udstede konvertible obligationer vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer og justeringer i de i bilag 2.2 anførte vilkår som bestyrelsen finder hensigtsmæssige. Som følge af forslaget foreslås indsat følgende bestemmelse som nyt pkt. 2.2 i selskabets vedtægter: Bestyrelsen er i perioden indtil den 10. april 2018 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage et eller flere lån med en samlet hovedstol på maksimum DKK 30 mio., mod udstedelse af obligationer, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible obligationer ). Der gælder en mindstetegning per investor på DKK De konvertible obligationer udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage de dertilhørende kapitalforhøjelser på maksimalt nominelt DKK , idet konverteringskursen skal svare til markedskursen som nærmere fastsat af bestyrelsen på udstedelsestidspunktet for de konvertible obligationer. Ved fastsættelse af markedskursen kan bestyrelsen vælge at tage hensyn til aktiens likviditet og kursudviklingen over en periode, som bestyrelsen vurderer relevant, men bestyrelsen kan også inddrage andre hensyn. De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 2.2. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer og justeringer i de i bilag 2.2 anførte vilkår som bestyrelsen finder hensigtsmæssige. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible obligationer skal ske til kvalificerede investorer eller en nærmere afgrænset kreds af investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Udstedelsen af konvertible obligationer sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af de nye aktiers udstedelse i Erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde særlige indskrænkninger i den til de nye aktiers knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible obligationer skal være omsætningspapirer og frit omsættelige og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed eller nogen pligt til at lade de nye aktier indløse. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier på konverteringstidspunktet. b) Forslag om kapitalnedsættelse med henlæggelse til særlig reserve, derunder forslag om ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier samt i konsekvens deraf ændring af selskabets vedtægter. Bestyrelsen foreslår, at aktiekapitalen nedsættes med nominelt DKK fra nominelt DKK til nominelt DKK , hvor beløbet på nominelt DKK henlægges til en særlig reserve, jf. Selskabslovens 188, stk. 1, nr. 3. Antallet af aktier i selskabet, i alt stk. aktier, forbliver uændret, mens hver aktie på nominelt DKK 10 reduceres til en nominel værdi på DKK 5. Side 3 af 14

4 Kapitalnedsættelsen vil kunne gennemføres efter udløb af 4 ugers-fristen ifølge Selskabslovens 192. I forbindelse med kapitalnedsættelsen foreslås det, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at gennemføre og registrere kapitalnedsættelsen efter udløbet af 4-ugers fristen, samt at registrere ændringen af selskabets vedtægter i overensstemmelse med beslutningen om kapitalnedsættelse. I konsekvens af de foreslåede kapitalnedsættelser og ændring af aktiernes stykstørrelse skal vedtægternes pkt. 2.1 ændres til: "Selskabets aktiekapital udgør DKK ,00 skriver kroner tretifemmillioner nihundredeogfemtitotusinde ottehundredesyvti 00/100 kroner, fordelt i aktier a DKK 5 og multipla heraf. Vedtægternes pkt. 7.3 skal have følgende ordlyd: På generalforsamlinger giver hvert aktiebeløb på DKK 5 én stemme. 7. Eventuelt. Aktionæroplysninger Selskabets aktiekapital udgør DKK fordelt på aktier á DKK 10 og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 10 giver én stemme. Selskabet har udpeget Danske Bank som kontoførende pengeinstitut. Selskabets aktionærer kan herigennem udøve deres finansielle rettigheder. Oplysning om generalforsamlingen Senest tre uger før generalforsamlingen vil der på selskabets hjemmeside, kunne findes yderligere oplysninger om generalforsamlingen herunder indkaldelsen, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, de fuldstændige forslag på generalforsamlingen, den reviderede årsrapport for 2014 og formularer til anvendelse ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev. Denne indkaldelse er ligeledes offentliggjort via Erhvervsstyrelsens it-system samt fremsendt til alle navnenoterede aktionærer og enhver aktionær, der har fremsat anmodning herom. Deltagelse i generalforsamlingen For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme gælder følgende: En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse, dvs. den 22. april Aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Aktionærens aktiebeholdning opgøres på registreringsdatoen på baggrund af Side 4 af 14

5 notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen. Deltagelse er endvidere betinget af, at aktionæren rettidigt har indløst adgangskort som beskrevet nedenfor. Adgangskort Adgang til generalforsamlingen har enhver aktionær, der mod behørig legitimation (VPdepotnummer) senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har løst adgangskort på selskabets kontor. Rekvisition kan tillige ske ved skriftlig henvendelse enten pr. eller pr. brev til Dantherm A/S, Investor Relations, Marienlystvej 65, 7800 Skive. Adgangskort udstedes til aktionærer, der besidder aktier i selskabet på registreringsdatoen. Fuldmagt og brevstemmer Aktionærer, der er noteret på navn i ejerbogen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller andre ved at udfylde den fremsendte fuldmagts-/brevstemmeblanket. Aktionærer, der ikke er noteret på navn i ejerbogen, kan afgive fuldmagt mod behørig dokumentation, til bestyrelsen eller andre ved at udfylde fuldmagts-/brevstemmeblanket. Blanketten kan rekvireres på selskabets kontor. For at fuldmagten er gyldig skal blanketten være underskrevet, dateret og være selskabet i hænde senest 24. april Aktionærer kan i stedet for at afgive deres stemme på selve generalforsamlingen - vælge at afgive brevstemme, dvs. at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes. Fuldmagts- /brevstemmeblanket er vedlagt denne indkaldelse. Aktionærer, der vælger at stemme pr. brev, skal sende deres brevstemme til selskabet skriftligt på adressen Dantherm A/S, Investor Relations, Marienlystvej 65, 7800 Skive eller pr. således den er selskabet i hænde senest den 28. april Vedtagelseskrav Til vedtagelse af forslaget under dagsordenens pkt. 6a og 6b kræves, at 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital tiltræder forslaget. Godkendelse, vedtagelse og valg i øvrigt sker ved simpelt stemmeflerhed. Skive, den 31. marts 2015 Dantherm A/S Bestyrelsen Side 5 af 14

6 Bilag 2.2 løbenr. [ ] Vilkår for konvertible obligationer Dantherm A/S og [ ] Side 6 af 14

7 Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund Definitioner Lånebeløb Rente Tilbagebetaling Konvertering Justering af udnyttelseskurs og/eller antal Aktier Vilkår og betingelser for Aktier udstedt ved konvertering Opsigelse Misligholdelse Omsættelig Obligation Overdragelse og transport Mortifikation Lovvalg og domstole Side 7 af 14

8 Den [ ] har 1 Dantherm A/S, et aktieselskab stiftet i henhold til dansk ret med CVR-nr og med hjemsted på adressen Marienlystvej 65, 7800 Skive ( Låntager ) og 2 [ ], [ ] stiftet i henhold til dansk ret med CVR-nr. [ ] og med hjemsted på adressen [ ] eller [ ] med CPR-nr. ( Långiver ) indgået aftale om, at Långiver yder Lånebeløbet til Låntager på de i denne konvertible obligation anførte vilkår og betingelser. 1 Baggrund 1.1 Långiver ønsker at yde et lån til Låntager til kapitalisering af Låntager på de i denne Obligation anførte vilkår. 2 Definitioner Når de anvendes i denne Obligation, har følgende udtryk følgende betydning: Aktieantallet har den betydning, der er anført i pkt Aktier har den betydning, der er anført i pkt Konverteringskurs har den betydning, der er anført i pkt Lånebeløb har den betydning, der er anført i pkt. 3.1 med fradrag af beløb konverteret til Aktier under pkt. 6. Lånet betyder Lånebeløbet samt tilskreven, påløben Rente med fradrag af beløb konverteret til Aktier under pkt. 6. Løbetiden betyder perioden fra Udstedelsesdatoen til Udløbsdagen. Obligation betyder denne konvertible obligation med de til enhver tid gældende ændringer. Rente har den betydning, der er anført i pkt Udbetalingsdatoen har den betydning, der er anført i pkt Udløbsdagen har den betydning, der er anført i pkt Udstedelsesdato har den betydning, der er anført i pkt Side 8 af 14

9 3 Lånebeløb 3.1 Långiver har den [ ] ( Udstedelsesdatoen ) indvilliget i at tegne konvertible obligationer udstedt af Låntager for et samlet beløb stort nominelt DKK [ ], fordelt på obligationer med stykstørrelser af nominelt DKK [ ] og omfattende løbenr. [ ] - [ ] ( Lånebeløbet ), som udbetales til Låntager senest [ ] ( Udbetalingsdatoen ). 4 Rente 4.1 Der beregnes en fast rente ( Rente ) af Lånet i henhold til denne Obligation på[ ] %. 4.2 Rente beregnes og tilskrives Lånet hvert kvartal bagud den sidste dag i hvert kvartal. Rente tilskrives første gang den [ ]for perioden fra Udstedelsesdatoen til den [ ]. Rente tilskrives frem til endelig indfrielse af Lånet. Rente for perioder, der ikke udgør et helt kvartal, beregnes for det faktiske antal forløbne dage på basis af et renteår på 360 dage. 4.3 Tilskreven Rente forfalder til betaling 10 bankdage efter udløbet af et kvartal. 5 Tilbagebetaling 5.1 Medmindre Långiver på det relevante tidspunkt har givet meddelelse om konvertering af Lånet til Aktier, skal Låntager tilbagebetale ethvert udestående beløb med påløben, tilskreven, ikke-betalt Rente den [ ] ( Udløbsdagen ). 5.2 [Evt. forlængelsesbestemmelser]. 5.3 Lånebeløbet er afdragsfrit, idet Låntager ikke har ret til at tilbagebetale, og Långiver ikke har ret til at kræve betaling af Lånebeløbet helt eller delvist før på Udløbsdagen. Långiver skal have ret til at kræve tilbagebetaling med 30 dages varsel i tilfælde af (i) likvidation, (ii) salg af Låntagers virksomhed eller væsentlige dele heraf forud for Udløbsdagen/konvertering, (iii) salg af en bestemmende del af aktierne i Låntager forud for udløbsdagen/konvertering, (iv) omstrukturering som indebærer overgang af bestemmende indflydelse i Låntager, eller (v) ved Låntagers væsentlige misligholdelse af finansielle låneaftaler. 5.4 Lånet og Obligationen skal rangere mindst pari passu med alle Låntagers øvrige usikrede ikke-efterstillede forpligtelser. Side 9 af 14

10 6 Konvertering 6.1 Långiver kan til enhver tid med 15 dages forudgående skriftligt varsel til Låntager konvertere det udestående beløb i henhold til denne Obligation eller en del heraf, dog i minimumsbeløb af DKK per konvertering, til Aktier i Låntager i overensstemmelse med dette pkt. 6. Dog kan der ikke ske konvertering inden for de første tolv (12) måneder efter Udstedelsesdatoen, idet denne begrænsning ikke gælder, såfremt der fremsættes et offentligt købstilbud til aktionærerne i Låntager, i hvilken situation Långiver har ret til, at foretage konvertering fra tidspunkt, hvor det offentlige købstilbud er fremsat. 6.2 Långiver kan dog senest konvertere det udestående beløb i henhold til denne Obligation med virkning fra den [ ] kl dansk tid. Såfremt Långiver vil konvertere det udestående beløb i henhold til denne Obligation med virkning fra den [ ] kl dansk tid, skal meddelelse herom gives til Låntager senest en uge efter offentliggørelse af Låntagers regnskab for [ ]. 6.3 Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen på Udstedelsesdatoen, således at et beløb på DKK [ ] konverteres til én aktie i Låntager med en pålydende værdi på DKK [ ] ( Konverteringskurs ). Konverteringskursen svarer mindst til markedskursen for aktierne i Låntager på udstedelsestidspunktet for Obligationen, som nærmere fastsat af bestyrelsen. 6.4 Ethvert udestående beløb i henhold til denne Obligation, som konverteres i overensstemmelse med dette pkt. 6, skal ved udstedelse af de pågældende Aktier anses for fuldt indfriet og vil ikke længere blive betragtet som et udestående beløb i henhold til denne Obligation. 6.5 For ethvert udestående beløb i henhold til denne Obligation, som konverteres i overensstemmelse med dette pkt. 6, ophører tilskrivning af Rente per datoen for Långivers meddelelse om konvertering til Låntager. 7 Justering af udnyttelseskurs og/eller antal Aktier 7.1 Hvis Låntagers kapitalstruktur ændres på en måde, som direkte bevirker en reduktion eller forhøjelse af værdien af den udstedte Obligation, skal der, medmindre andet fremgår af pkt nedenfor, ske en regulering af Konverteringskursen og/eller det antal aktier, som kan tegnes ved konvertering af Lånet ( Aktieantallet ), således at værdien af Obligationen forbliver upåvirket af ændringen. De væsentligste eksempler på ændringer i selskabets kapitalstruktur er kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, fusion, spaltning, udstedelse af fondsaktier, udstedelse af tegningsoptioner og udstedelse af konvertible gældsbreve. Side 10 af 14

11 7.2 Ændringer i værdien af Obligationen, som konsekvens af afledte virkninger af ændringer i Låntagers kapitalstruktur, herunder som en konsekvens af driften af Låntagers virksomhed, giver ikke anledning til regulering af Konverteringskursen og/eller Aktieantallet. 7.3 Der skal ikke ske regulering af Konverteringskursen eller Aktieantallet på grundlag af betaling af årligt udbytte, der ikke samlet overstiger DKK 1 per aktie à nom. DKK [ ], udstedelse og tegning af nye aktier til markedskurs, køb eller salg af egne aktier til markedskurs, udstedelse af warrants til markedskurs, udstedelse af konvertible gældsbreve til markedskurs eller likvidation af Låntager. 7.4 I tilfælde af udstedelse af fondsaktier, udstedelse og tegning af nye aktier under markedskurs (bortset fra udstedelse af aktier eller warrants til ledelse og medarbejdere), eller en ændring af Aktiernes stykstørrelse, skal Aktieantallet tilsvarende reguleres. 7.5 Enhver regulering i henhold til dette pkt. 7 skal beregnes af Låntagers generalforsamlingsvalgte revisor. 7.6 Såfremt Långiver eller Låntager er uenige i den efter pkt. 7.5 foretagne regulering, kan en part anmode om, at reguleringen fastsættes ved en uvildig vurdering foretaget af to sagkyndige vurderingsmænd udpeget af FSR danske revisorer. Omkostningerne ved vurderingen efter pkt. 7.6 afholdes af den part, som anmoder om en uvildig vurdering. Vurderingsmændene skal træffe afgørelse senest 20 bankdage efter, at de har modtaget et fyldestgørende grundlag for en stillingtagen. Vurderingsmændenes afgørelse efter pkt. 7.6 er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller anden myndighed. 8 Vilkår og betingelser for Aktier udstedt ved konvertering 8.1 Følgende gælder for aktier ( Aktier ) i Låntager, som erhverves ved konvertering af hele det udestående beløb i henhold til denne Obligation: (a) Det højeste nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes på baggrund af konvertering, beregnes i henhold til vilkårene for denne Obligation, jf. nærmere pkt. 6 og 7; (b) (c) Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn; Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye Aktiers omsættelighed; (d) Aktierne skal have en pålydende værdi på DKK [ ] eller multipla heraf; (e) Aktierne bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af Aktiernes udstedelse i Erhvervsstyrelsen; Side 11 af 14

12 (f) Der vil ikke gælde særlige indskrænkninger i den til Aktierne knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser; (g) Aktierne skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Låntager på konverteringstidspunktet. 9 Opsigelse 9.1 Denne Obligation kan ikke opsiges af Långiver før Udløbsdagen (eventuelt som forlænget iht. Punkt [ ]). 10 Misligholdelse 10.1 Der foreligger væsentlig misligholdelse af denne Obligation, såfremt Låntager (i) ikke erlægger forfalden Rente rettidigt, jf. pkt. 4.3; (ii) undlader rettidig og/eller fuldstændig at erlægge kontante tilbagebetalingsbeløb til Långiver, jf. pkt. 5.2); eller (iii) undlader at efterkomme et berettiget krav om konvertering til Aktier, jf, pkt Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse af denne Obligation, såfremt (i) Låntager erklæres konkurs eller (ii) en offentlig myndighed indleder tvangsopløsning af Låntager Såfremt Långiver vil gøre en væsentlig misligholdelse af denne Obligation gældende over for Låntager, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Låntagers bestyrelse uden ugrundet ophold fra det tidspunkt, hvor Långiver er blevet bekendt med misligholdelsen Låntager skal i en periode på højst 20 bankdage fra afsendelsen af meddelelsen, jf. pkt. 10.3, være berettiget til at afhjælpe det påtalte misligholdende forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt misligholdelsen består i et af de i pkt nævnte forhold. Såfremt Låntager indenfor denne frist afhjælper det påtalte misligholdende forhold, herunder blandt andet ved erlæggelse af eventuelle forsinkede betalinger med tillæg af morarenter i henhold til renteloven, er Långiver uberettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende Foreligger der et af de i pkt anførte misligholdende forhold, eller i øvrigt et misligholdende forhold, jf. pkt. 10.1, som ikke afhjælpes rettidigt i henhold til pkt. 10.4, er Långiver berettiget til at opsige denne Obligation til øjeblikkelig fuldstændig indfrielse, herunder med tilskrivning af Rente frem til datoen for meddelelsen om indfrielseskravet, ved skriftlig meddelelse herom til Låntagers bestyrelse. Konverteringsretten, jf. pkt. 6, bevares indtil tilbagebetaling inklusive Rente og eventuelle morarenter er sket fuldt ud. Side 12 af 14

13 10.6 Såfremt Låntager på anden måde end anført i pkt og 10.2 tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til denne Obligation, er Långiver berettiget til at kræve dom for naturalopfyldelse eller til at kræve erstatning for eventuelle tab i henhold til dansk rets almindelige regler. Sådanne forhold kan derimod ikke fordre ophævelse af denne Obligation eller give ret til ekstraordinær konvertering. Det i pkt finder ikke anvendelse i tilfælde omfattet af dette pkt I tilfælde af misligholdelse i henhold til en af de i pkt anførte grunde, kan denne Obligation tvangsfuldbyrdes i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr Omsættelig Obligation 11.1 I overensstemmelse med Lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986 (med senere ændringer) (gældsbrevsloven) anses denne Obligation for at være et omsætningspapir. 12 Overdragelse og transport 12.1 Låntager må ikke overdrage eller transportere nogen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Obligation Långiver er berettiget til at overdrage denne Obligation og rettigheder knyttet hertil i sin helhed. Enhver overdragelse af denne Obligation skal meddeles skriftligt til Låntager for at være gyldig. 13 Mortifikation 13.1 Bortkommer denne Obligation kan den erstattes for Långivers regning efter gennemført udenretlig mortifikation efter de for omsætningspapirer gældende regler. 14 Lovvalg og domstole 14.1 Denne Obligation og enhver tvist eller krav vedrørende denne Obligation er undergivet og skal fortolkes og afgøres efter dansk ret. Enhver tvist skal behandles af de ordinære danske domstole efter retsplejelovens almindelige regler. [Underskrifter på separat side] Side 13 af 14

14 Sted, [ ] For Långiver: [ ] Navn Titel Navn Titel For Låntager: Dantherm A/S Navn Titel Navn Titel Side 14 af 14

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for Novo Nordisk A/S

Vedtægter for Novo Nordisk A/S Vedtægter for Novo Nordisk A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Aktiekapital... 3 4. Aktier og ejerbog... 3 5. Forhøjelse af aktiekapitalen... 4 6. Generalforsamlingen, afholdelsessted

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar

Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Fuldstændige forslag til vedtægtsændringer fremsat af bestyrelsen: Jyske Banks ekstraordinære generalforsamling, den 26. februar Nugældende Med de foreslåede ændringer Vedtægter for Jyske Bank A/S 4 -

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014

UDBUDSPROSPEKT 2014. NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 UDBUDSPROSPEKT 2014 NORDENS KONVERTIBLE OBLIGATIONER VI A/S København, 6. august 2014 2 INDLEDNING Indledning 1.0 Indledning Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet af Nordens Konvertible Obligationer

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Vedtægter for Danske Bank A/S Bankens navn, virksomhed, hjemsted og koncernsprog Stk. 1. Bankens navn er Danske Bank A/S. 1. Stk. 2. Bankens hjemsted er Københavns kommune. 2. Stk. 1. Banken driver bankvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere