Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde"

Transkript

1 Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle de fællesanliggender, der omhandles i deklaration af 7. juli 1962 som er tinglyst på ejendommen matr. Nr. 3 k, Skovlunde by og sogn, og parceller udstykket herfra. Endvidere at varetage medlemmernes interesser i de fællesanliggender, der omhandles i deklaration tinglyst 14. januar 1967 om samtlige grundejeres fælles pligt til vedligeholdelse af områdets vand- og afløbsledninger samt elkabler med pligt for grundejerforeningen til at betale for udbedring af alle brud og skader og med grundejerforeningen som påtaleberettiget. Såfremt der måtte opstå interesse for at inddrage flere fællesanliggender end de i deklarationen omhandlede under foreningens område, kræver dette at 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller 2/3 af samtlige mødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, der holdes indenfor en måned, stemmer herfor. 3. MEDLEMSFORHOLD Enhver ejer af en eller flere parceller solgt fra dette område deklarationen angår skal være medlem af grundejerforeningen. Medlemmerne betaler et indskud på 20 kr., hvilket også gælder i tilfælde af ejerskifte. Årskontingentet pr. parcel på generalforsamlingen, og forfalder til betaling kvartalsvis den 15. i kvartalets første måned. Hvert medlem har kun én stemme. Hvis et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen mere end to måneder og ikke herefter trods påkrav berigtiger restancen indenfor en frist af 8 dage, bortfalder medlemsrettighederne, herunder stemmeret på generalforsamlingen, hvorimod dette forhold selvfølgelig ingen indflydelse har på medlemmets forpligtelse overfor foreningen og med hensyn til foreningens lovligt besluttede fællesudgifter. Stemmeafgivelse kan ske ved personligt fremmøde eller ved behørig fuldmagt. Fuldmagt kan kun meddeles et andet medlem eller en advokat og intet medlem må repræsentere mere end eet medlem.

2 4. YDELSER TIL FORENINGEN Alle i henhold til nærværende vedtægter fastlagte ydelser vil være at indbetale til foreningens kasserer kontant eller pr. post, med mindre bestyrelsen beslutter andre indbetalingssteder. Alle ydelser vil være at betale senest 1 måned efter påkrav, og bestyrelsen vil være berettiget til, såfremt denne bestemmelse sides overhørig, at overgive restance til retslig inkasso. 5. ADRESSEFORANDRING OG EJERSKIFTE Såfremt et medlem skifter adresse eller afhænder sin ejendom er han pligtig omgående at meddele formand eller kasserer dette, samt den eventuelle nye ejers navn og bopæl, ligesom han er pligtig straks at berigtige eventuelle restancer. Sælgeren er ligeledes pligtig at meddele køberen nøje oplysninger om, hvilke forpligtigelser, der påhviler parcellen overfor foreningen direkte og/eller med hensyn til lån optaget af grundejerforeningen til varetagelse af foreningens fællesanliggender. Sælgeren frigøres ikke, før han overfor, foreningen behørigt har dokumenteret, at køberen er gjort bekendt med og har erklæret sig indforstået med at overtage sådanne forpligtelser. Sælgeren må til køberen afgive sit eksemplar af foreningens love og eventuelle indbetalingshæfter eller lignende. 6. UDGIFTFORDELINGEN Drift og vedligeholdelse af fællesanlæggende, for så vidt de ikke måtte blive afholdt af det offentlige, påhviler samtlige grundejere indenfor deklarationens område således at udgifterne hertil fordeles med en andel pr. parcel. Det areal som udlægges som forretningskvarter skal deltage i drift - og vedligeholdelsesudgifterne med en andel pr. parcel. For at begrænse grundejerforeningens udgifter til reparation af skader på de i deklaration, tinglyst 14. januar 1967 omhandlede vand- og afløbsledninger samt elkabler, jævnfør vedtægternes 2, stk. 1 andet punkt, henvises medlemmerne til at tegne rørskadeforsikring dækkende ledningerne/kablerne fra huset til tilslutningen til fællesledningerne. Hvis et medlem undlader at tegne rørskadeforsikring som anført eller at holde den i kraft, må det pågældende medlem i tilfælde af skade på ledninger eller kabler selv betale de reparationsudgifter, som ellers ville have været dækket af forsikringen. Hvis der er selvrisiko knyttet til rørskadeforsikringen, må medlemmet også selv betale denne.

3 7. ORDINÆR GENERALFORSAMLING På den årlige generalforsamling, der afholdes inden udgangen af april måned, skal foretages: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 5. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af 2 bestyrelsessupleanter. 7. Valg af 2 revisorer. Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom ledsaget af det eller de spørgsmål, der ønskes behandlet. INDKALDELSE Alle generalforsamlinger indkaldes med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem indeholdende specificeret dagsorden. Såfremt generalforsamlingen skal træffe beslutning om optagelse af lån eller acceptere låne- eller entreprisetilbud med hensyn til udførelsen af fællesanlæg eller om vedtægtsændringer, skal indkaldelsen ske ved anbefalet brev. 9. GENERALFORSAMLINGEN Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender og er beslutningsdygtig, når den er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til de mødende antal. De spørgsmål, der bliver forelagt, afgøres med simpelt stemmeflerhed. Ved afstemning om låntagning samt køb og salg af fast ejendom gælder dog de samme afstemningsregler som for vedtægtsændringer. Afstemningen sker ved håndsoprækning. Dog kan mindst 4 medlemmer forlange skriftlig afstemning. VEDTÆGTSÆNDRINGER Til vedtagelse af ændringer i eller tilføjelser til lovene kræves, at mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer herfor, eller at mindst 2/3 af de mødende på 2 efter hinanden følgende, indenfor 30 dage afholdte generalforsamlinger stemmer for forslagene. Vedtægterne vil dog aldrig kunne ændres således, at de strider mod deklarationen, med mindre dette vedtages af samtlige medlemmer og godkendes af kommunalbestyrelsen for Ballerup-Måløv kommune.

4 10. BESTYRELSEN Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges direkte af generalforsamlingen. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer, (efter tur) afgår hvert år. Kun medlemmer af foreningen kan vælges, og genvalg kan finde sted. Bortset fra hvervet som formand konstituere bestyrelsen sig selv. HONORAER Der kan kun tillægges bestyrelsen eller enkelte bestyrelsesmedlemmer honorar efter forudgående vedtagelse af generalforsamlingen, der tillige bestemmer honorarets størrelse. TEGNINGSBERETTIGEDE Foreningen tegnes af formanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Til optagelse af lån og til køb og salg af fast ejendom samt pantsætning heraf kræves generalforsamlingens samtykke, og dokumenter herom vil være at underskrive af den samlede bestyrelse. PROTOKOL Over det ved bestyrelsesmøder og generalforsamlinger passerede føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer; for generalforsamlingsprotokollatet tillige af den valgte dirigent. FORRETNINGSORDEN Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden, der bl.a. skal indeholde følgende bestemmelser: Møde afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldelse foretages af formanden med mindst 2 dages varsel. Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Gyldig beslutning kan ikke træffes såfremt kun 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede, med mindre disse er enige om beslutningens indhold. Udebliver et bestyrelsesmedlem uden lovlig forfald fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan den øvrige bestyrelse beslutte, at han må udtræde som medlem af bestyrelsen, og den suppleant, der på generalforsamlingen er valgt med flest stemmer, indtræder da i hans sted.

5 11. REGNSKAB Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren i en af bestyrelsen godkendt form. Såfremt kassebeholdningen overstiger 50 kr., skal det overskydende beløb snarest indsættes i en af bestyrelsen godkendt bank eller sparekasse. Foreningens formue kan i øvrigt anbringes i børsnoterede obligationer efter bestyrelsens skøn. Obligationsbeholdningen skal opbevares i bankboks, hvortil kun formanden og kassereren i forening har adgang. Bestyrelsen fastsætter regler for kontrol med foreningens midler. Kassereren kan gyldigt kvittere for alle indbetalinger. Alle udgifter anvises af formanden og kassereren i forening. Ved regnskabsårets udgang udarbejdes et driftsregnskab og en status, der underskrives af den samlede bestyrelse og tilstilles revisorerne inden 15. februar. Senest 14 dage før den ordinære generalforsamling fremsendes det reviderede regnskab til medlemmerne. 12. TILSYNSUDVALG Grundejerforeningens bestyrelse er forpligtet til at påse, at de i deklarationen indeholdte ordensbestemmelser nøje overholdes. Endvidere kan bestyrelsen nedsætte tilsynsudvalg til at påse, at de arealer, der er udlagt som fælles til parker, legepladser m.v. holdes i behørig tilstand. Udvalgene kan udtages blandt foreningens medlemmer. Medlemmerne er pligtige til at påtage sig sådanne hverv, dog kun for et år ad gangen. Samme person kan, når han har varetaget et udvalgshverv tidligst genudpeges dertil uden samtykke efter 5 års forløb. 13. MEDLEMMERNE HÆFTELSE OG FORENINGENS FORMUE For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne kun pro rata i forhold til de parceller vedkommende medlem måtte eje. Intet medlem har ved udtrædelse af foreningen (v. salg) eller på noget andet tidspunkt krav på andel i foreningens formue. Såfremt der af foreningen er oparbejdet en fond til fremtidig gennemførelse af et fællesanliggende har sælgeren af en parcel krav på af bestyrelsen af erholde oplysning om, hvor stor en andel af dette fond, der falder på ejendommen, og vil være berettiget til af køberen at kræve refusion heraf. Sådant forhold mellem køber og sælger er i øvrigt foreningen uvedkommende.

6 14. OPLØSNING Foreningen kan kun opløses med godkendelse af kommunalbestyrelsen for Ballerup-Måløv kommune, og kun såfremt ¾ af foreningens medlemmer stemmer derfor og alle foreningens økonomiske forbindelse er afviklede og samtlige medlemmers forpligtelser overfor foreningen er dækkede. Såfremt der ved foreningens opløsning er formue i behold vil denne være at udlodde til foreningens medlemmer efter reglerne for disses hæftelser. ooooo Ovenstående love er vedtaget på stiftende generalforsamling den 14. august 1963 og godkendt af Ballerup-Måløv kommune. Sidste revision foretaget den 2. december 1985

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting.

Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Grundejerforeningen Kirkeager. Foreningens hjemsted er Århus kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Stk. 2 - Foreningens stedlige område

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN august 2009 1. Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN HYRDEENGEN 2. Foreningens hjemsted er Vallensbæk Kommune under Brøndbyernes Ret, der er foreningens værneting. 3. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011).

Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). Vedtægter Vedtægter for for Grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby (Vedtaget 2011). 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby 2 Foreningens hjemsted er Slagelse

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser,

1. Navn og formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser, 1. Navn og formål 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Jonstruphøj, dens område er matr. 5b, 5d, 5e, 5f, 5g, 5h, 5i, 5k, 5l, 5m, 5n, 5o, 5p, 5q, 5r, 5s, 5t, 5u, 5v, 5x, 5y, 5z, 5æ, 5ø, 5aa,

Læs mere

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken.

VEDTÆGTER. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærhøjgårdsparken. Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er. 2 Foreningens hjemsted er Allerød kommune under Hillerød Ret, der er foreningens værneting. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape"

Vedtægter for. Grundejerforeningen Lindholt 1. etape 1 Forslag til Vedtægter for "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2 Kapitel 1. Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Lindholt 1. etape" 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser

6 Medlemmernes og foreningens pligter samt miljøbestemmelser Vedtægter for Grundejerforeningen Søholt Stiftet den 21. september 1978 Vedtægter revideret senest den 26. marts 2014 1 Foreningens lovgrundlag og hjemsted 2 Omfattede parceller 3 Foreningens arbejdsområder

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN STENAGERVEJ, RISSKOV Revideret november 2014 1 1. Foreningens navn: 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stenagervej, Risskov. 2. Foreningens hjemsted: 2.1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting.

Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget. 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde, der er foreningens værneting. Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. Vedtægter for Grundejerforeningen Gormsvænget 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Gormsvænget". 2. Foreningens hjemsted er Lejre Kommune under Retten i Roskilde,

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab

VEDTÆGTER. for. EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød. -o0o- Medlemskab VEDTÆGTER for EJERLAUGET SLETTEBJERGET 1 20, 3400 Hillerød -o0o- Medlemskab 1 Ret og pligt til medlemskab har de til enhver tid værende ejere af ejendommene matr.nr. 9 aø til og med 9 bt Hammersholt by,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter

Grundejerforeningen Hallandsparken. Vedtægter Grundejerforeningen Hallandsparken Vedtægter 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Hallandsparken. Dens hjemsted er Høje Taastrup kommune. Grundejerforeningens område er matr. nr. 2 o Høje Taastrup

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere