V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R for Andelsselskabet Ølsted Strands Vandværk Den 1. juli 2000 Emneoversigt for vedtægterne I Selskabets navn, hjemsted og formål 1-2 II Selskabet 3-7 III Andelshaverne 8-12 Betingelser for optagelse 8 Regler for vandleverance 9 Andelshavernes pligter 10 Ejerskifte og adresseforandring 11 Udtræden 12 IV Tilslutningsafgifter, vandafgifter m.v Betaling ved tilmelding 13 Løbende betalinger 14 Ændring af afgifter 15 V Generalforsamlingen VI Bestyrelsen VII Revision 27 VIII Overgangsbestemmelser 28 Således vedtaget på generalforsamlingen den 23. august 1964 Selskabets stiftende generalforsamling fandt sted den 20. januar 1961 Vedtægterne er ændret den: 20. august januar august juli august august juni august 1990

2 Vedtægter for: Andelsselskabet ØLSTED STRANDS VANDVÆRK I. Selskabets hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "Andelsselskabet ØLSTED STRANDS VANDVÆRK", og dets hjemsted er Ølsted. 2. Selskabets formål er at forsyne ejendomme ved Ølsted Strand evt. m.fl., der ligger indenfor et rimeligt forsyningsområde, f.s.v. vandværket kan levere, med godt og rigeligt vand til billigst mulig pris. II. Selskabet 3. Selskabet sørger for anlæg, udbygning, drift og vedligeholdelse af boringer og pumpestation samt anlæg og vedligeholdelse af hovedledninger og stikledninger til og med stophane/målerbrønd. 4. Boringer, pumpestation, hovedledninger, stikledninger samt installationer til og med stophane/målerbrønd på hver grund er selskabets ejendom, uanset om disse måtte være bekostet af andelshaverne. 5. Selskabet påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser eller for eventuelle vandskader eller andre skader, der måtte indtræffe, ligesom sådanne forhold ikke ændrer andelshavernes forpligtelser overfor selskabet. 6. De nødvendige pengemidler til selskabets anlægsvirksomhed m.v. samt til større reparations og fornyelsesarbejder der ikke kan magtes af reparations- og fornyelsesfonden, kan tilvejebringes ved lån. Amortisering af lån til reparations- og fornyelsesformål sker ved driftsregnskabet. 7. Selskabets regnskabsår er 1. april marts. III. Andelshaverne 8. Betingelser for optagelse Stk. 1. Vand leveres kun til selskabets andelshavere, medmindre det drejer sig om institutioner eller andre, der ifølge deres natur - eller som følge af andre omstændigheder - ikke kan være andelshavere. For sådanne brugsforhold fastsætter bestyrelsen særlige regler. Stk. 2. Som andelshavere kan kun optages grundejere i henhold til tinglyst adkomst indenfor vandværkets forsyningsområde. Stk. 3. Der kræves et medlemskab for hver enkelt selvstændig ejendom, der ønsker vandforsyning. Ved flere forbrugere (husstande) indenfor samme ejendom er fastsat særlige regler. Stk. 4. En udbygning af ledningsnettet kan kun finde sted i det omfang, hvor der til en ny ledning kan tilsluttes så mange nye andelshavere, at ledningen kan forrente sig. Udbygningen af ledningsnettet til betjening af nye andelshavere skal betales af disse, men ejendomsretten samt vedligeholdelsen overgår til selskabet (til og med stophane/målerbrønden ). Stk. 5. Anmodning om vandforsyning indgives skriftligt til bestyrelsen på særlige blanketter. Vandforsyningen kan først etableres, når tilslutningsafgift er indbetalt til selskabet. Stk. 6. Ved etablering af vandforsyning til nye udstykninger gælder som særlig betingelse, at udstykkeren betaler de i 13 nævnte ydelser for samtlige udstykningens parceller, samt i slutsedlen skal forpligte køberne af de enkelte parceller til at indtræde som andelshavere med betalingspligt fra det betalingshalvår, hvor slutsedlen er underskrevet. Beløbet - ifølge 13 - der skal gælde som indbetalt med lige stort a conto beløb for hver enkelt parcel i udstykningen, tjener samtidig som garantisum for udstykningens gennemførelse i den forelagte form.

3 Såfremt parcellernes antal nedsættes eller udstykningen helt eller delvis opgives, tilfalder a conto beløbene for de således færre udstykkede parceller selskabets reservefond. Udstykkeren/skødehaveren hæfter for forfaldne afgifter fra slutsedlens underskrivelse til køberen bliver andelshaver ved endeligt skødes tinglysning. Stk. 7. Eventuelle tvistigheder om levering af vand til nye ejendomme i området og vilkårene herfor afgøres af byrådet, medmindre parterne eller en af dem indbringer spørgsmålet for landvæsenskommissionen. 9. Regler ved vandleverance. Stk. 1. Vand leveres kun til andelshavernes eget forbrug på den pågældende ejendom, og det må derfor ikke under nogen form leveres videre til andre. Stk. 2. Vandets benyttelse til havevanding er tilladt. Såfremt der vandes med slange, skal denne forsynes med spreder. Såfremt havevanding foregår i erhvervsmæssigt øjemed, skal der også betales vandafgift efter erhvervstarif ( 14 stk. 3.) Havevanding er kun tilladt fra kl og fra kl Stk. 3. Bestyrelsen er i øvrigt berettiget til at fastsætte sådanne begrænsninger i vandets benyttelse - herunder også for erhvervsmæssig benyttelse - som den efter omstændighederne måtte skønne fornødne. l0. Andelshavernes pligter Stk. 1. For optagne lån samt i øvrigt for al gæld selskabet måtte stifte hæfter andelsselskabets medlemmer solidarisk. Stk. 2. Ethvert arbejde vedrørende tilslutning eller ændring af andelshavernes anlæg ved målerbrønden skal af andelshaveren anmeldes til formanden, og tildækning må ikke foretages før det er godkendt af en af bestyrelsen autoriseret vandmester. Stk. 3. Enhver andelshaver er pligtig uden erstatning at tåle nedlæggelse af rør samt øvrig installation i private veje, hvortil han har ejendomsret, medejendomsret, færdselsret ect. Stk. 4. Ethvert arbejde der efter bestyrelsens skøn ikke er udført forsvarligt eller i overensstemmelse med de givne forskrifter, skal straks ændres. Stk. 5. Det påhviler enhver andelshaver forsvarligt at vedligeholde sit anlæg, og han er forpligtet til uopholdeligt at lade enhver utæthed eller skade istandsætte. Stk. 6. Bestyrelsen, eller hvem den måtte bemyndige dertil, skal til enhver tid have adgang til målerbrønd, stophane, stikledninger, husinstallation m.v. Stk. 7. Viser nogen sig forsømmelig ved istandsættelse af sin vandinstallation, kan bestyrelsen påbyde dette udbedret inden udløbet af en nærmere ansat frist. Stk. 8. Vægrer ejeren sig ved at lade en påbudt ændring eller istandsættelse udføre, eller efterkommer han ikke sådant påbud inden den givne frist, er bestyrelsen berettiget til at lade arbejdet udføre for hans regning. Stk. 9. Alle omkostninger ved anlæg indenfor målerbrønden er selskabet uvedkommende. Stk. 10. Såfremt der i frostperioder sker skade på selskabets ledningsnet m.v. på grund af manglende lukning af at stophane/målerbrønd eller tømning af eget røranlæg, må andelshavere erstatte selskabet dets udgifter til udbedring af den skete skade. Stk. 11. Ønskes en eksisterende vandtilslutning nedlagt, må henvendelse herom rettes til bestyrelsen, som da foranstalter forbindelsen med selskabets ledningsnet afbrudt på ejerens bekostning. Dette fritager ikke andelshaveren for fortsat at betale vandafgift og andelsafgift m.v. Andelshaveren er selv ansvarlig for eventuel overtrædelse af bygnings-og sundhedsvedtægt ved at ejendommens vandforsyning afbrydes. Stk. 12. Ved overtrædelse af bestemmelserne i 9 og 10 stk. 2,5,7 og 8 samt 11 stk. 1 kan

4 bestyrelsen pålægge andelshaveren en bod fra kr. 25,00 + moms til kr. 250,00 + moms. 11. Ejerskifte og adresseforandring. Stk. 1. Ejerskifte og adresseforandring skal omgående anmeldes til selskabet. Stk. 2. Såfremt en andelshaver sælger eller på anden måde afstår sin ejendom, er han (ved dødsfald eller konkurs hans bo) forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer - ved at underskrive og indsende ejerskifteformular- indtræder i hans forpligtigelser overfor selskabet, herunder overtage eventuel restgæld for andelsafgift til amortisation efter de gældende regler (se vedtægterne 29, stk. 2.) Sker dette ikke, mister han sin ret til andel i selskabets værdier, men hæfter fremdeles for dets forpligtelser. Det er en betingelse for overdragelse af medlemskabet, at samtlige forfaldne ydelser til selskabet er betalt. Selskabet kan betinge sig, at nye medlemmer ved en tinglyst deklaration på ejendommen sikrer betaling af forfaldne ydelse - også i tilfælde af ejerskifte ved tvangsauktion eller anden retsforfølgelse. 12. Udtræden Stk. 1. Såfremt en andelshaver vil udtræde uden samtidig salg af sin ejendom, kan det kun ske, når han stiller en af bestyrelsen godkendt sikkerhed for sit ansvar for selskabets forpligtigelser samt har indbetalt forfaldne afgifter og hele andelsafgiften. Stk. 2. Ved udtræden har en andelshaver ikke krav på nogen del af selskabets formue. IV. Tilslutningsafgifter, vandafgifter m.v. 13. Betalinger ved tilmelding Stk. 1. For hvert medlemskab betales ved tilmelding en tilslutningsafgift bestående af: Stk. 2. Depositum for de udgifter til ledninger, stophane, målerbrønd m.v. som andelshaveren skal betale i henhold til 8, stk. 4, samt for stander med taphane. Depositumets størrelse fastsattes af bestyrelsen for hver tilslutning. Umiddelbart efter fremsendelsen af endelig opgørelse skal en eventuel rest indbetales kontant. Stk. 3. Indskud hvis størrelse fremgår af det gældende takstblad. Stk. 4. Depositum og indskud skal være indbetalt til selskabet forinden arbejdet iværksættes. Eventuelle projekteringsomkostninger må indbetales forinden projekt udarbejdes. 14. Løbende betalinger Stk. 1. Når stophane/målerbrønd er etableret skal yderligere betales: Stk. 2. Almindelig vandafgift til dækning af drift- og administrationsomkostninger, henlæggelse til reparations- og fornyelsesfond m.v. samt til amortisation af eventuel lån optaget til reparation og fornyelsesformål m.v. Størrelsen af den almindelige vandafgift fremgår af det gældende takstblad. Stk. 3. Erhvervsvandafgift, for ejendomme, hvor vandforbruget benyttes til erhvervsformål, til institutioner eller lignende, afregnes forbruget efter måler. Prisen pr. m3 og minimumsafgift fremgår af det gældende takstblad. Herudover skal betales for anskaffelse, installation og vedligeholdelse af vandmåler. 15. Ændring af afgifter Stk. 1. Vandafgifter kan andres, når der derom træffes beslutning med simpel majoritet af en lovlig indkaldt generalforsamling, dog kan afgiften ikke nedsattes, medmindre det er notorisk, at værket med de således nedsatte afgifter er i stand til at dække udgifterne, ligesom nedsættelse ikke kan finde sted, forinden der er opsparet en likvid reserve mindst på størrelse med sidste års udgifter.

5 V. Generalforsamlingen 16. Andelsselskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. 17. Ordinær generalforsamling en gang om året i juni-august måned. Til generalforsamling i henhold til foranstående indvarsles andelshaverne med mindst 14 dages varsel ved direkte skriftlig meddelelse til alle andelshavere. Denne meddelelse skal indeholde dagsorden og regnskab samt tilkendegivelse af, at fremsatte forslag fremligger til eftersyn på nærmere angivet sted. 18. Ekstraordinær generalforsamling bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af andelshaverne fremsætter skriftligt forlangende derom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden. Når der fremsattes behørigt krav om ekstraordinær generalforsamling, skal en sådan indkaldes med samme varsel og på samme måde som anført i 18 og skal afholdes senest 30 dage efter, at anmodningen om indkaldelse er fremsat. 19. På den ordinære generalforsamling vil være at behandle: 1. Bestyrelsens årsberetning. 2. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 3. Indkomne forslag. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 5. Valg af revisorer og suppleant. Forslag fra andelshaverne, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må fremsættes skriftligt til bestyrelsen inden den 15. maj. 20 Alle andelshaverne har adgang til generalforsamlingen, men adgang til at deltage i forhandlingen samt stemmeberettigede er dog kun sådanne der ikke står i restance med betaling af afgifter eller andre ydelser til selskabet. 21. Alle afstemninger sker ved simpel stemmeflerhed, hvor intet andet er bestemt, og afstemningen skal på begæring af bestyrelsen eller 10 stemmeberettigede andelshavere foregå skriftlig. 22. Såfremt der til behandling foreligger forslag til opløsning af selskabet eller vedtægtsændring, der bortset fra det i 16, stk. I omhandlende tilfælde, vil bevirke nogen forrykkelse af selskabets økonomiske stilling, kan sådant forslag kun vedtages, når 2/3 af samtlige i andelsselskabet værende medlemmer stemmer derfor. Opnås sådan majoritet ikke kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling med 14 dages varsel til afholdelse tidligst 3 uger og senest 5 uger efter førnævnte generalforsamling og under påberåbelse af nærværende paragraf. Såfremt forslaget på denne således indkaldte generalforsamling derefter vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, er forslaget lovligt vedtaget. 23. Ved evt. opløsning af selskabet træffer generalforsamlingen samtidig bestemmelse om selskabets midler. VI. Bestyrelsen 24. Stk. 1. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf formand, kasserer og 3 medlemmer vælges ved simpel stemmeflerhed på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Efter tur afgår i lige år formand og 1 medlem og i ulige år kasserer og 2 medlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen vælger selv blandt sine medlemmer næstformand og sekretær.

6 Stk. 3. Ved vakance indtræder suppleant indtil den førstkommende generalforsamling, hvor nyvalg sker for den resterende del af det pågældende medlems funktionsperiode. Stk. 4. Er et lønnet bestyrelsesmedlem på grund af sygdom eller anden uforudset hændelse hindret i at varetage sin funktion, konstituer bestyrelsen et andet bestyrelsesmedlem i stillingen indtil førstkommende generalforsamling. Bestyrelsen fastsætter den konstitueredes honorar under iagttagelse af arbejdsbyrden i konstitutionsperioden. Efter omstændighederne afgør bestyrelsen om der skal foretages afkortning i det afløste bestyrelsesmedlems honorar. 25. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, hvoraf 1 afgår i lige år og 1 i ulige år. 26. Stk. 1. Selskabets bestyrelse repræsenterer selskabet udadtil og har under ansvar for generalforsamlingen den hele ledelse og varetagelse af selskabets anliggender. Bestyrelsen er bemyndiget til at indgå alle fornødne aftaler og træffe fornødne dispositioner vedr. anlæg og udbygning af vandværk og ledningsnet m.v. Tilvejebringelse af de fornødne pengemidler er overladt til bestyrelsens bedste skøn, og bestyrelsen råder over midlerne til fremme af de vedtægtsmæssige formål, samt til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. Stk. 2. Ved optagelse af lån, køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse. Stk. 3. Selskabets sparekasse-, bank - og giroindestående må kun kunne hæves af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Kasserers kontante beholdning må ikke overstige kr ,00 Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, dog pålægges det bestyrelsen at afholde mindst 2 møder årligt. Stk. 5. Gyldige beslutninger kan tages af bestyrelsen, når mindst halvdelen har givet møde I øvrigt træffes bestyrelsens beslutning ved almindelig stemmeflerhed, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Referat af bestyrelsesmøder og de der trufne beslutninger indføres af sekretæren i en forhandlingsprotokol. VII Revision 27. På den ordinere generalforsamling vælges 2 regnskabskyndige revisorer og en revisorsuppleant. Mindst en af de valgte revisorer skal være andelshaver. VIII Overgangsbestemmelser 28. Stk. 1. For andelshavere, der tegnede sig ved selskabets stiftelse og som endnu ikke har haft vandtilslutning gælder, at de skal betale normal andelsafgift, men vandafgift skal først betales fra det betalingshalvår, hvor tilslutning til selskabets stophane/ vandmåler foretages. Hvis vandtilslutning en gang er etableret, gælder vedtægternes almindelige bestemmelser. Stk. 2. Andelshavere, som ifølge tidligere vedtægtsbestemmelser er pålignet andelsafgift, som ikke er færdigbetalt, skal fortsat betale ydelse med kr. 67,- + moms pr, halvår hver 1/4 og 1/10, indtil hele gælden er betalt iflg. Amortisationsoversigten. Gælden skal enten færdigbetales eller overtages af eventuel ny ejer, før overdragelsen af medlemskabet kan godkendes (jvf. 11 stk. 2.). Stk. 3. Erhvervsforbrugere, institutioner og lignende, som var tilsluttet selskabet pr. 1/7 1982, stilles ved overgang til ny indskudsberegning som var indskud betalt efter det højeste årsforbrug indenfor de sidste 3 regnskabsår med tillæg af 25 %. Ved forbrug herudover

7 forfalder nye tillægsbidrag til betaling efter de normale regler i takstbladet. Stk. 4. For andelshavere, på hvis ejendomme der pr. 1/ forefandtes flere forbrugere (husstande) indenfor samme ejendom, og hvor der efter tidligere regler betaltes dobbelt vandafgift for hver husstand udover den første, bestemmes, at forholdet kan bringes ind under bestemmelsen i takstbladet om "øvrigt boligbyggeri" ved inden den 30. september 1982 kontant at indbetale en tillægsandelsafgift på kr ,00 + moms for hver husstand udover den første for hver ejendom. Hvis forholdet er under afvikling, kan det fortsætte på de hidtidige gældende regler indtil 30. september Ved delvis afvikling må tillægsandelsafgift for de lejligheder/husstande udover den første, som ønskes bevaret udover den 30. september 1983, indbetales til selskabet inden den 30. september 1982.

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune

Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Vedtægter for private vandværker i Aabenraa kommune Standardvedtægter for private almene Vandforsyninger Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 13. februar 1934, er et andelsselskab, hvis navn

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø

Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø 1 Vedtægter for Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Jomfrustræde 7, 4720 Præstø (7.januar2004/ 26.maj 2004 ) 1 Selskabets navn er Præstø Fjernvarme a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) Selskabets hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab.

VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK. Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Advokat P. Højgaard Nielsen Sønderbrogade 3, 2.th. 8700 Horsens J. nr. 16-83870 VEDTÆGTER FOR FENSTEN VANDVÆRK Interessentskabet, der er stiftet den 30. oktober 1963, er et interessentskab. Interessentskabets

Læs mere

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S

FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER FOR FJELLERAD VANDVÆRK I/S 1 navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Fjellerad Vandværk I/S. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening

Vedtægter. for. Bolværkets grundejerforening Hillerød den 23. marts 2010 BOLVÆRKETS GRUNDEJERFORENING 3400 HILLERØD Vedtægter for Bolværkets grundejerforening Indholdsfortegnelse: 1. Foreningens område. 2. Medlemsret og - pligt. 3. Formål. 4. Hæftelser.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Malling Vandværks vedtægter

Malling Vandværks vedtægter Malling Vandværks vedtægter Indhold 1. navn og hjemsted 2. formål 3. medlemmer 4. medlemmernes rettigheder 5. medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt 6. udtræden af Malling Vandværk 7. levering

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården.

Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtægter for Grundejerforeningen Møllegården. Vedtaget på generalforsamlingerne den 4/9 1967, 9/4 1969, 16/4 1969, 16/5 1971, 2/5 1973, 28/2 1979, 16/6 1980 (brevafstemning), 29/5 1990 og 29/5 2000. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for grundejerforeningen FYRRELUNDEN Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for grundejerforeningen "FYRRELUNDEN" Liseleje Strand Nuværende tekst Ændringsforslag Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er grundejerforeningen Fyrrelunden. 2 Foreningens hjemsted er

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København

Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Vedtægter Sporvejsfunktionærernes Boligforening København Navn, hjemsted og formål 1 1. Foreningens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening, almen boligorganisation med begrænset ansvar (forkortet

Læs mere

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK

Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Vedtægter for KAAS MARK VANDVÆRK Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Kaas Mark Vandværk. Selskabet har hjemsted i Jammerbugt kommune. Formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen

Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen Vedtægter for Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen 1 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Fløngvænget Bavneåsen. 2. Foreningens hjemsted er Høje Tåstrup Kommune under

Læs mere

Søndermarkens Antenneforening

Søndermarkens Antenneforening Søndermarkens Antenneforening Vedtægter 1. Navn, hjemsted og stiftelse Foreningens navn er Søndermarkens Antenneforening. Den er hjemmehørende i Vejle og er stiftet i 1969. 2. Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) VEDTÆGTER for Haarby Kraft Varme A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er HAARBY KRAFT-VARME A.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Haarby, Assens kommune. 2

Læs mere

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds

1. Navn og hjemsted. 2. Formål. 3. Forsyningsområde og medlemskreds 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rødbyhavn Fjernvarme a.m.b.a. Dets hjemsted er Rødby kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at anlægge og drive et varmeværk til forsyning af medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby.

Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. J. nr. 48838-0 Vedtægter for Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby Navn, hjemsted og formål Stk. 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Jens Martin Knudsens Vej, Låsby. Stk. 1. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE

Love for GRUNDEJERFORENINGEN EGENÆSVÆNGE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Egenæsvænge. Foreningens hjemsted er Odsherred Kommune, under Nykøbing Sj. ret, der er foreningens værneting. Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet.

Vedtægter for Grundejerforeningen Skovbrynet. 1 - Navn: Foreningens navn er Grundejerforeningen Skovbrynet. 2 - Hjemsted: Foreningens hjemsted er Hørning i Skanderborg Kommune. Formål: 3.1. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes nuværende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII

VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII VEDTÆGTER FOR BEBOERFORENINGEN MØLLEDAMMEN OMRÅDE VII 1. Foreningens navn og formål: 1.1 Foreningens navn er beboerforeningen Mølledammen Område VII, med hjemsted i Slangerup Kommune og med værneting ved

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere