EU- udbud 2014/S på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EU- udbud 2014/S 040-06591 på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune"

Transkript

1 EU- udbud 2014/S på levering af operationel leasing af gasbiler til Skive Kommune Spørgsmål/svar af Spørgsmål Svar Ændring til udbudsmaterialet Afprøvning I punkt 2.9 afprøvning stilles der krav om, at bil til afprøvning skal indeholde alt udstyr, der kræves efter kravspecifikationen. De meget specifikke krav vil typisk ikke kunne opfyldes ved afprøvning med så kort varsel, da det ofte er biler, der skal kundebestilles fra fabrikken med en leveringstid på uger. Vil det kunne accepteres, at der stilles en CNG bil til afprøvning med tydelig markering af det manglende udstyr? Kravspecifikation delaftale 2 automatgear Jeg er ikke bekendt med, at der er nogle bilfabrikanter, der kan levere små eller mellemstore CNG biler med automatgear. Ønsker I at ændre udbudsmaterialet, så kravet om automatgear bortfaldes? 3. 8 Leasingydelse Såfremt kontrakthaver jf. 23 bestemmelserne om Ændring af biltype introducerer en erstatningsbil, svarende til den tilbudte bil på tilbudslisten, skal ordregiver have mulighed for at lease denne til de i tilbudslisten angivne priser. I udbudsbetingelserne pkt. 2.9 står: Det er derfor vigtigt, at den bil der stilles til rådighed for afprøvning, indeholder alt det udstyr, der kræves efter kravspecifikationen. Det er ikke en nødvendighed, at drivmidlet er gas. Derfor er det ikke et krav at det stilles en CNG-bil til afprøvning, men udstyret skal være i bilen. Skive Kommune fastholder betingelserne. Forud for igangsættelsen af udbuddet blev der foretaget en markedsafklaring med det resultat, at der var små CNG-biler med automatgear, hvorfor kravet fastholdes. Betingelserne i 8 og 23 fastholdes Leasingselskaberne er ikke producenter af biler og har 1

2 derfor ingen indflydelse på prissætningen ab. fabrik. Typisk i fbm. med et modelskifte sker der prisstigninger ab. fabrik, stigninger der desuden påvirkes af registreringsafgift og moms. Den samledes leasingydelse består ikke alene af bilens pris, men indeholder bl.a. også rente, restværdi, service/vedligeholdelsesomkostninger, dækomkostninger m.v. De nævnte parameter er således individuelle for hver eneste bilmodel. Leasingselskaberne kan derfor ikke tilbyde en nye model til samme pris som den udgående. Vi skal derfor foreslå, at eventuelle prisændringer skal kunne dokumenteres for at kunne få virkning. udbudskravene? 4. 9 Regulering af leasingydelsen For biler, der købes via delydelsesreglen, kan priserne reguleres i henhold til Kommunernes Landsforenings pris og løn skøn for øvrige tjenesteydelser (art. 4.0 og art 4.9). Reguleringen foretages på baggrund af det skøn der offentliggøres af KL i juni for det kommende år Reduktioner i lovgivningsmæssigt fastsatte afgifter skal uden ophold komme ordregiver til gode. Reduktion af leasingydelse beregnes på baggrund af den forrentning, der er lagt til grund i Kontrakthavers tilbud. Leasingselskaberne er ikke producenter af biler og har derfor ingen indflydelse på prissætningen. Prisen ab. fabrik påvirkes desuden af registreringsafgift og moms. Prisen på den bil der i Pulje 4 skal leveres pr samt eventuelt yderligere leveringer via delydelsesregel kan derfor ikke garanteres af hverken forhandlere eller leasingselskaber. Skive Kommune lemper på reguleringen af leasingydelsen for biler der købes via delydelsesreglen. De resterende betingelser under 9 fastholdes, og endvidere ift. bilen til levering d fastholdes, at leasingydelsen er identisk med den pris, der afgives ved tilbudsafgivelsen. 9 Regulering af leasingydelsen s. 14 For biler, der købes via delydelsesreglen, kan priserne reguleres i henhold til Kommunernes Landsforenings pris og løn skøn for øvrige tjenesteydelser (art. 4.0 og art. 4.9). Reguleringen foretages på baggrund af det skøn der offentliggøres af KL i juni for det kommende år. For biler, der købes via delydelsesreglen, kan leasingydelsen i tilfælde af prisændringer (på f.eks. prisen ab. fabrik) reguleres under forudsætning af dokumentation og godkendelse af ordregiver. 2

3 På samme vis kan der heller ikke stilles en garanteret fastrente for hverken leveringen 1½ år frem i tiden eller de yderligere biler der måtte komme til via delydelsesreglen. Endelig er der ingen praktisk sammenhæng mellem hverken bilens pris, finansieringsrenten, bilens restværdi, service/vedligeholdelsesomkostninger, dækomkostninger m.v. i forhold til KLs pris og lønskøn. En reduktion i afgifterne giver naturligvis en billigere indkøbspris. Men falder indkøbsprisen bliver restværdien jo ligeledes reduceret, men f.eks. serviceomkostninger ikke øndres. En reduktion i afgiften på f.eks kr. betyder således ikke automatisk et fald i leasingydelsen på kr. Vi skal derfor foreslå, at eventuelle prisændringer skal kunne dokumenteres for at kunne få virkning. udbudskravene? Betalingsbetingelser Operationel billeasing er en finansiel tjenesteydelse. Skive Kommune udbyder således en finansiel tjenesteydelse og ikke et traditionelt varekøb. Kravet om en betalingsfrist der hedder Faktura modtagelsen + 30 dage, svarer til at bede sit pengeinstitut om udsættelse på betalingen af et lån Pengeydelser, som f.eks. lån og leasing, skal betales på forfaldsdato, hvorfor der på denne type tjenesteydelser ikke ydes f.eks. 30 dages betalingsfrist. Vi udsender typisk faktura via EAN ca. 2 uger før forfald. Er Skive Kommune indstillet på at ændre udbudsvilkårene Betingelserne præciseres. Det betyder, at leasingydelsen for fx april mdr. skal betales den 1. april. Korrekt faktura skal derfor fremsendes senest 30 dage forinden forfaldsdato. 10 Betalingsbetingelser s. 14 Leasingydelserne betales månedsvis forud. Betalingsbetingelserne er 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura. Leasingydelsen betales månedlig forud hver d. 1. i måneden med en betalingsfrist på 30 dage netto fra korrekt modtaget faktura. 3

4 således, at betalingen sker månedligt forud på forfaldsdatoen. Faktureringen vil således ske via EANfakturering omkring den 15. i måneden før forfaldsdato? Tilbagelevering Ved leasingperiodens udløb afregnes bilernes samlede kilometerafstand samlet i puljer som angivet i bilag 7. Evt. overkørte kilometer i forhold til det fakturerede aflæses og krediteres Kontrakthaver. Overkørte kilometer inden for puljerne afregnes med 0,50 kr. pr. km ekskl. moms. Underkørte kilometer afregnes ikke. Bilerne ønskes afregnet i 6 puljer ved aftalens udløb. Desuden har Skive Kommune selv fastsat satsen for de overkørte km. Ved selv at fastsætte km-prisen fjerner Skive Kommune et reelt konkurrenceparameter. Tager man udgangspunkt i f.eks. Pulje 5 med gennemsnitlige km pr. bil, så vil forskellen på f.eks. en bil med en slut km på km og en med slut km km ikke markedsmæssigt kunne opvejes i et udgangspunkt på gennemsnitligt km pr. bil. Desuden tager beskrivelsen i udbudsmaterialet ikke højde for hvordan der skal korrigeres i den samlede puljestørrelse ved aftaleperiodens udløb, hvis f.eks. en eller flere biler i aftaleperioden udgår som følge af totalskade. Ligeledes mangler der beskrivelse af, hvordan en totalskadet bil i leasingperioden opgøres i forhold til overkørte km på skadestidpunktet. I forhold til Pulje 4 med de 2 biler som leveres med 13 måneders forskel, mangler der en beskrivelse af hvordan man tænker puljeafregningen opgjort. Endelig mangler der beskrivelse af hvordan eventuelt Betingelserne præciseres, pulje 4 ophæves og afregningssatsen fastholdes. 12 Tilbagelevering s. 14 Ved leasingperiodens udløb afregnes bilernes samlede kilometerafstand samlet i puljer som angivet i bilag 7. Evt. overkørte kilometer i forhold til det fakturerede aflæses og krediteres Kontrakthaver. Ved leasingperiodens udløb afregnes bilernes samlede kilometerantal i puljer som angivet i bilag 7, dog ophæves pulje 4, hvor de to biler opgøres hver for sig. Evt. overkørte kilometer i forhold til det fakturerede aflæses og krediteres Kontrakthaver. I tilfælde hvor en bil i aftaleperioden totalskades udgår denne af puljen. Den bil, der erstattes med, indgår ikke i nogen pulje men opgøres alene. Såfremt den totalskadede bils kørte kilometerantal overstiger det anslåede kilometerantal afregnes det, når skaden er sket. Biler, der købes via delydelsesreglen og anskaffes til levering samtidig, kan samles i puljer. 4

5 senere anskaffede biler via delydelsesreglen indgår i puljeregnskab og afregning. Vores forslag er, at den enkelte bil automatisk omberegnes til ny forventet slut km, hvis den afviger +/ km i forhold til det til en hver tid beregnet kmbudget. Ved udløbet af den enkelte bils leasingperiode sker der afregning af både over- og underkørte km, hvorved puljebehovet elimineres. Herved kommer Skive Kommune alene til at betale den faktiske km pril og f.eks. ikke den noget højere sats for overkørte km. og præcisere udbudskravene? Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over de leasede biler, indholdende de relevante data for bilerne, herunder: Skadesrapporter for bilen Hvis Kontrakthaver skal kunne levere den ønskede statistik over skader kræver det, at Skive Kommune uden undtagelse indrapporterer samtlige skader, hvis rapporteringen skal have et relevant indhold. Vil Skive Kommune på den baggrund dels præcisere udbudskravene dels oplyse hvordan man vil tilsikre, Kontrakthaver modtager de nødvendige oplysninger? Kravet om skaderapporter udgår 13 Statistik s. 15 Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over de leasede biler, indeholdende de relevante data for bilerne, herunder: Registreringsnummer og tilhørende stelnummer Model Kilometerstand Skadesrapporter for bilen Statistik skal fremsendes elektronisk i Excel format til ordregiver. Kontrakthaver skal efter anmodning med en måneds varsel udarbejde og fremsende statistik over de leasede biler, indeholdende de relevante data for bilerne, herunder: 5

6 Registreringsnummer og tilhørende stelnummer Model Kilometerstand Statistik skal fremsendes elektronisk i Excel format til ordregiver Forsinkelse / 22 Opfyldelseshindringer, herunder force majeure Betingelserne i 17 og 22 fastholdes Ordregiver anser enhver forsinkelse som væsentlig. Hvis kontrakthaver ikke leverer til aftalt tid, er ordregiver berettiget til at hæve den afgivne ordre helt eller delvist uanset forsinkelsens varighed. Kontrakthaver er ligeledes erstatningsansvarlig for direkte tab opstået som følge af forsinkelsen. Som force majeure regnes ikke vejrlig, strejke og lockout (opremsningen er ikke udtømmende). Skive Kommune anser enhver forsinkelse som væsentlig, med ret til hel eller delvis ophævelse af kontrakten. Samtidigregnes bl.a. vejrlig, strejke og lockout ikke som force majeure. I tilfælde af ovenstående gøres kontrakthaver erstatningsansvarlig i forhold til direkte tab som følge af evt. forsinkelse. Ingen leasingselskaber er hverken producent eller importør af biler til det danske marked. At gøre et leasingselskab erstatningsansvarlige for forsinkelser som følge af f.eks. en tsumami i Japan, en skibstransport der synker i den engelske kanal pga. storm eller transportstrejke i Sydeuropa er ikke rimelig. Leasinggiver/kontrakthaver bør rimeligvis alene være erstatningsansvarlige for forhold i egen virksomhed og 6

7 det samme bør gælde i forhold til hel eller delvis ophævelse af kontrakten. udbudskravene i 17 og 22? / 5.2 Kravspecifikationer punkt 38 Serviceaftalen skal omfatte servicering af bilen i henhold til instruksbogens program, og som min. 1 gang årligt. De fleste bilers serviceprogram er fastsat ud fra f.eks. km forbrug og/eller en tidsfaktor. Dette kan f.eks. være km, eller når bilens computer melder om servicebehov. At kræve et serviceeftersyn min. 1 gang årligt uanset km tal falder derfor ofte udenfor bilens serviceprogram og vil derfor medføre en unødig meromkostning for Skive Kommune. Betingelserne ændres. 5.1 / 5.2 Kravspecifikationer punkt 38 Serviceaftalen skal omfatte servicering af bilen i henhold til instruksbogens program, og som min. 1 gang årligt. Serviceaftalen skal omfatte servicering af bilen i henhold til instruksbogens program. Vil skal derfor foreslå, at kravet og som min. 1 gang årligt fjernes. udbudskravene? Der er indkommet yderligere spørgsmål, der afklares og offentliggøres snarest. 7

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing

Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Bilag A.3. Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Indholdsfortegnelse PARTERNE side 3 A. DEN LEASEDE BIL side 3 B. LEASINGPERIODEN side 4 C. LEASINGYDELSERNE side 4 D. FORSIKRING

Læs mere

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 4: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF.

Eksempel: Brændstofaftale er indgået Dato DD.MM.ÅÅÅÅ Side 1 Vers. X Sælger Jyffi-ordre nr. 1234567890123 A.-nummer A1234567JF. Side 1 Vers. X Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejere) og Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 11 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Dato Anbefalet af FDM (Forenede Danske Motorejer) og Finans og Leasing - Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Denne kontrakt er udarbejdet på grundlag af en standardkontrakt udarbejdet

Læs mere

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.:

Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing. Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: Bilag 3A: Leasingaftale Operationel Leasing Aftale nr.: Mærke: Model: Stel nr.: 1 PARTERNE... 3 A. DEN LEASEDE BIL... 3 B. LEASINGPERIODEN... 4 C. LEASINGYDELSERNE... 4 D. FORSIKRING... 5 E. MAKSIMUMKILOMETER...

Læs mere

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast

EU-UDBUD. Specialkørsler. Vesthimmerlands Kommune. Bilag 2 - Kontraktudkast EU-UDBUD Specialkørsler i Vesthimmerlands Kommune Bilag 2 - Kontraktudkast Bilag 2 - Kontraktudkast Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX.

Udbudsmateriale. Offentligt EU-udbud. Levering af lokal basal erhvervsservice. til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: XXXX XXXX. Udbudsmateriale Offentligt EU-udbud Levering af lokal basal erhvervsservice til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: XXXX XXXX Side 1 af 27 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Ordregiver...3 1.2 Udbuddets omfang...3

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118

Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 SKAT Jr.nr 10-187995 Spedalsø 61 8700 Horsens Tlf. 97 18 17 16 Aftale Privatleasingaftale Imellem & BMC Leasing A/S, Spedalsø 61, 8700 Horsens, CVR 30617118 Objekt : Reg. nummer: Stelnummer: Farve: Anhængertræk

Læs mere