Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte"

Transkript

1 Inatsisartutlov nr. 6 af 2. december 2009 om erhvervsfremme af landbrug. Kapitel 1 Formål med og principper for erhvervsstøtte 1. Denne lov har til formål at bidrage til Grønlands selvforsyning samt fremme et effektivt og konkurrencedygtigt landbrugserhverv ved tiltag, der har en langsigtet beskæftigelseseffekt igennem initiativer, der på længere sigt anses for at have en positiv samfundsøkonomisk effekt. Stk. 2. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån eller tilskud som angivet i kapitel 4 og 5 til personer eller selskaber med ret til at drive landbrug i Grønland. Kapitel 2 Definitioner 2. Begreberne landbrug eller landbrugserhverv i denne lov omfatter alle relevante landbrugsgrene i Grønland, herunder drift og avl af dyr, skovbrug, grønsagsdyrkning, græsdyrkning til forskellige dyr samt udnyttelse af pels, skind, klove m.v. Kapitel 3 Overordnede principper for tildeling af erhvervsfremmelån og tilskud Projekter, hvortil der kan ydes erhvervsfremmelån 3. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån til projekter 1) der skønnes teknisk forsvarlige, 2) der nu eller på længere sigt skønnes økonomisk rentable, og 3) hvor projektomkostningerne i øvrigt skønnes at stå i et rimeligt forhold til det forventede afkast. Projekter, hvortil der kan ydes tilskud 4. Naalakkersuisut kan yde tilskud til projekter 1) der skønnes teknisk forsvarlige, 2) der nu eller på længere sigt skønnes samfundsøkonomisk forsvarlige, og 3) kan medvirke til, at tilskudsmodtageren opnår mulighed for selvforsørgelse. Kapitel 4 Nærmere bestemmelser om erhvervsfremmelån 5. Ved behandling af ansøgning om erhvervsfremmelån foretages en samlet vurdering af ansøgningen, hvor der blandt andet skal lægges vægt på følgende dokumenterede forhold:

2 1) Ansøgers faglige kvalifikationer, der kan sandsynliggøre, at ansøgeren har de nødvendige driftsog ledelsesmæssige kvalifikationer til sikring af en økonomisk rentabel drift af det projekt, der ansøges om erhvervsfremmelån til. 2) Drifts- og likviditetsbudget med tilhørende budgetforudsætninger, der kan sandsynliggøre, at erhvervsfremmelånet vil kunne tilbagebetales. 3) Oversigt over ansøgers formueforhold, herunder vilkår for afvikling af eksisterende forpligtelser, der sandsynliggør, at erhvervsfremmelånet vil kunne tilbagebetales. 4) Myndighedstilkendegivelse om at arealtildeling samt andre offentlige tilladelser og godkendelser af betydning for gennemførelse af projektet kan gives ved tildeling af erhvervsfremmelån efter denne lov. 5) Ansøgers opfyldelse af øvrige krav til gennemførelse af det projekt, der ansøges om erhvervsfremmelån til. Stk. 2. Vurderingen, jf. stk. 1, nr. 3, skal ske på grundlag af ansøgerens økonomi på ansøgningstidspunktet. Betingede forhold, herunder afgørelse af forsikringssag, retssag med videre indgår ikke i vurderingen, før der foreligger en afgørelse. Stk. 3. Naalakkersuisut kan supplere vurderingsgrundlaget ved at kræve oplysninger om tidligere modtagne erhvervsrelaterede lån eller tilskud fra Grønlands Selvstyre til vurdering af, hvorvidt ansøger har opfyldt sine forpligtigelser. Stk. 4. En ansøger kan kun opnå erhvervsfremmelån til 1 landbrug. 6. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån til erhververen af et landbrug til opførelse eller overtagelse af en aftægtsbolig i forbindelse med overdragelse af et landbrug, såfremt 1) der er indgået en ubetinget aftale om overdragelse af landbrug med tilhørende bolig, erhvervsbygninger, maskiner og dyr, og der er meddelt erhververen arealtildeling, 2) overdrager af landbruget og dennes nærmeste familie skal bebo aftægtsboligen, og 3) aftægtsboligen opføres, belånes og ejes af erhververen af landbruget. 7. Udover de i 15 nævnte tilskud kan der ydes et erhvervsfremmelån på 15 % af dokumenterede udgifter til opførelse, udvidelse eller overtagelse af erhvervsbygninger. 8. Erhvervsfremmelån ydet efter 6 og 7 omfatter udgifter til elinstallation, udgifter til håndværkere til hjælp ved opførelse af fundament og øvrige anlægsudgifter i forbindelse med byggeriet samt teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning. Stk. 2. Erhvervsfremmelån ydes til overtagelse af eksisterende landbrug, herunder erhvervsejendomme, maskiner, besætning, beboelsesejendomme og andet driftsmateriel samt teknisk, juridisk og økonomisk rådgivning vedrørende købet. Stk. 3. Erhvervsfremmelånet ydes kun i det omfang anskaffelsessummen efter stk. 1 og 2 må anses for sædvanlig. Driftsmidler og øvrige anlæg 9. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån til: 1) Anskaffelse af maskiner, redskaber, vandingsanlæg, indhegning samt øvrigt nødvendigt driftsmateriel. 2) Opførelse eller anskaffelse af anlæg til elproduktion, herunder minivandkraft, vindkraft og solenergi til brug for bygninger til landbrugsformål, bolig og aftægtsbolig. 3) Anskaffelse af jolle til persontransport.

3 Avlsdyr 10. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån til anskaffelse af avlsdyr i følgende tilfælde: 1) Når der herved sker en ekstraordinær og væsentlig udvidelse af den samlede besætning, 2) Når anskaffelsen af avlsdyr sker som følge af, at eksisterende avlsdyr i et væsentligt omfang er mistet ved sygdom i besætningen, klimatiske forhold eller lignende, eller 3) Når der i et landbrug genopstartes virksomhed. Reparationer 11. Naalakkersuisut kan yde erhvervsfremmelån til reparation af aktiver nævnt i 6, 8 og 9, såfremt reparationen er af væsentlig betydning for landbrugets fortsatte drift og ligger ud over almindelige og forventelige reparationsomkostninger. Kapitel 5 Nærmere bestemmelser om tilskud 12. For landbrug kan der kun ydes tilskud til jordforbedringsarbejder samt opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger. Ansøger skal for at kunne modtage tilskud til jordforbedringsarbejder samt opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger 1) være mellem 21 og 65 år, 2) drive eksisterende landbrug, 3) dokumentere, at jordforbedringsarbejdet eller erhvervsbygningen vil medvirke til at fremme og effektivisere landbruget, og 4) dokumentere, at jordforbedringsarbejdet eller erhvervsbygningen vil bidrage positivt til landbrugets økonomi. Jordforbedringsarbejder 13. Naalakkersuisut kan yde tilskud til opdyrknings- og nyrydningsarbejder, mergling, dræning, kalkning, gødskning samt anlæggelse af markveje, som udføres på arealer, hvor brugsretten er tildelt ejeren af landbruget. Stk. 2. Tilskuddet ydes på baggrund af størrelsen af det areal, der er blevet behandlet og karakteren af arbejdet og udbetales, når det er dokumenteret, at arbejdet er afsluttet. Stk. 3. Tilskud til jordforbedringsarbejde ydes i henhold til krav og vurderingskriterier nævnt i 4 og 12. Stk. 4. Jordforbedringsarbejdet skal være vurderet af Konsulenttjenesten for Landbrug, før tilskud til jordforbedringsarbede kan udbetales. Nærmere bestemmelser om landbrug 14. Naalakkersuisut kan yde tilskud til et landbrug til opførelse eller overtagelse af 1 selvbyggerhus til enten ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper.

4 Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes som tilskud på højst 95 % af dokumenterede udgifter til materialer, der skal bruges til selvbyggeriet. 15. Naalakkersuisut kan yde tilskud til et landbrug til opførelse, udvidelse eller overtagelse af erhvervsbygninger. Stk. 2. Tilskud efter stk. 1 ydes som tilskud på højst 75 % af dokumenterede udgifter til materialer, der skal bruges til erhvervsbygningerne. Reparationer 16. Naalakkersuisut kan yde tilskud til reparation af aktiver nævnt i 14 og 15, såfremt reparationen er af væsentlig betydning for landbrugets fortsatte drift og ligger ud over almindelige og forventelige reparationsomkostninger. Kapitel 6 Særligt om driftskredit 17. Naalakkersuisut kan stille en fast forrentet driftskredit til rådighed til dækning af udgifter til foder, såsæd, gødning eller lignende. Desuden kan små anskaffelser og mindre vedligeholdelsesarbejde dækkes af driftskreditten. Udbetalinger sker på baggrund af forevisning af dokumentation for afholdte udgifter. Stk. 2. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde tillade træk på driftskreditten til betaling af andre udgifter end de i stk. 1 nævnte, når disse udgifter er relateret til driften af landbruget og afholdelse af disse udgifter er uopsættelig eller af nødværgemæssig karakter. Stk. 3. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om driftskreditten, herunder om driftskredittens størrelse, tilbagebetaling og rentesats. Kapitel 7 Vilkår for erhvervsfremmelån Afvikling 18. Erhvervsfremmelån ydes og afvikles som et fast forrentet annuitetslån. Stk. 2. Naalakkersuisut kan yde tilskud til afvikling af erhvervsfremmelånet i takt med at låntager betaler afdrag på erhvervsfremmelånet. Der kan ikke ydes tilskud til betaling af renter. Stk. 3. Naalakkersuisut kan forhøje tilskuddet, såfremt flere ejere af landbrug anskaffer bygninger, maskiner med videre til fælles brug. Stk. 4. Naalakkersuisut fastsætter tilskuddets størrelse gældende for erhvervsfremmelånets løbetid. Tilskuddet til afvikling af erhvervsfremmelån kan udgøre op til 75 % af afdraget. Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån kan ydes, når låntager har betalt det i henhold til låneaftalen fastsatte afdrag. Stk. 5. I forbindelse med nyetablering som landbruger kan Naalakkersuisut fastsætte tilskuddet til afvikling af erhvervsfremmelån højere end den fastlagte procentsats i stk. 2. Bestemmelsen finder ikke anvendelse, såfremt låntager erhverver en andel af en landbrugsbedrift, som vedkommende i

5 forvejen er medejer af. Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om størrelsen af tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån og øvrige vilkår for afvikling af erhvervsfremmelån. Eget indskud 19. Naalakkersuisut yder erhvervsfremmelån på betingelse af, at ansøger har et eget indskud. Stk. 2. Eget indskud skal udgøre mindst 10 % af anskaffelsessummen og skal indbetales til Naalakkersuisut, før erhvervsfremmelån kan udbetales. Stk. 3. Ved erhvervsfremmelån, jf. 6-10, kan eget indskud bestå af et aktiv, der er en del af den samlede anskaffelse. Stk. 4. I forbindelse med etablering som landbruger, kan der ydes erhvervsfremmelån efter bestemmelserne i 6-11 således at eget indskud fastsættes til 5 %. Stk. 5. Det forhøjede lån vedrørende investeringerne i henhold til stk. 4 kan kun finde anvendelse på investeringer, som er medtaget i en af Naalakkersuisut godkendt plan for de første 3 års investeringer til gennemførelsen af låntagers etablering som landbruger. Stk. 6. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om forhøjet eget indskud. Løbetid 20. Løbetiden på erhvervsfremmelån efter 7, fastsættes til højst 25 år. Løbetiden for erhvervsfremmelån efter 9 fastsættes til højst 10 år. Stk. 2. Betaling af første ydelse på erhvervsfremmelånet kan udskydes med indtil 2 år, således at løbetiden forlænges med 2 år. Stk. 3. Løbetiden på erhvervsfremmelån efter 10 fastsættes til højst 5 år. Stk. 4. Løbetiden på erhvervsfremmelån efter 11 fastsættes i overensstemmelse med den løbetid, der fastsættes for erhvervsfremmelånet til det aktiv, hvortil erhvervsfremmelånet til reparation ydes, dog maksimalt 10 år for elinstallation. Sikkerhed 21. Erhvervsfremmelån til fast ejendom skal altid sikres ved pant. Pantet skal have den bedst mulige prioritet. Stk. 2. Erhvervsfremmelån i øvrigt skal sikres bedst muligt og eventuelt ved pant i det aktiv, hvortil der ydes erhvervsfremmelån. Vilkår for erhvervsfremmelån og tilskud til afdrag 22. Erhvervsfremmelån forrentes og afdrages efter regler, der fastsættes af Naalakkersuisut. Lånene kan udbetales i rater. Stk. 2. Naalakkersuisut kan forlange erhvervsfremmelånet indfriet, når renter eller afdrag ikke betales i rette tid eller betingelser for erhvervsfremmelånet i øvrigt misligholdes. Stk. 3. Terminsbetalinger er rettidige, når betalingerne sker senest 30 dage efter forfaldsdagen. Ved manglende betaling efter denne dato forfalder erhvervsfremmelånet til indfrielse, såfremt låntager

6 ikke har betalt renter og afdrag senest 7 dage efter skriftlig påkrav er afsendt. Stk. 4. Naalakkersuisut kan give låntager udsættelse med terminsbetaling i indtil 2 år, såfremt: 1) Værdien af et underliggende pant skønnes at udgøre over 60% af værdien af den samlede saldo på erhvervsfremmelånet, og 2) Det skønnes, at den manglende betalingsevne er af midlertidig karakter. Stk. 5. Når låntageren efter udsættelse med terminsbetaling, jf. stk. 4, genoptager terminsbetalingerne, forlænges løbetiden med det antal terminer, som terminsbetalingen har været udsat med. Stk. 6. Naalakkersuisut kan i særlige tilfælde give yderligere udsættelse med terminsbetalingen i mere end 2 år. Kapitel 8 Tilbagebetaling af tilskud til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger samt ét selvbyggerhus 23. Naalakkersuisut kan kræve et tilskud til opførelse eller overtagelse af erhvervsbygninger eller selvbyggerhus til enten ejer, bruger, bestyrer eller medhjælper tilbagebetalt, såfremt: 1) Tilskudsmodtager i 2 på hinanden følgende år ikke har ernæret sig som landbruger. 2) Selvbyggerhuset afhændes inden for 10 år fra tidspunktet for modtagelse af tilskud. 3) Tilskudmodtager ikke længere opfylder betingelserne for at drive landbrug eller mangler anden myndighedstilladelse til det omfattede landbrug, eller 4) Betingelser og vilkår for tildeling af tilskud i øvrigt tilsidesættes. 24. Tilskuddet nedskrives over 33 år med 3 % af hovedstolen om året, dog 4 % det sidste år. Stk. 2. Ved tilbagebetaling af tilskuddet, jf. 23, beregnes tilbagebetalingskravet som tilskuddet nedskrevet med 1/33 per påbegyndt år siden modtagelse af tilskuddet. Overdragelse 25. Overdragelse af erhvervsbygningen og selvbyggerhuset kan kun ske til Naalakkersuisut, jf. 26, eller en af Naalakkersuisut godkendt køber på vilkår, der godkendes af Naalakkersuisut. Stk. 2. Ved tilskudsmodtagers død er tilskudsmodtagers ægtefælle og livsarvinger berettigede til at indtræde i tilskudsmodtagers rettigheder og forpligtigelser med hensyn til tilskuddet. 26. Indtil tilskuddet er nedskrevet, er Naalakkersuisut forpligtiget til at overtage erhvervsbygningen eller selvbyggerhuset, hvis tilskudsmodtager anmoder om det. 27. Tilskud efter denne lov kan kun ydes til den berettigede landbruger én gang. Kapitel 9 Gældsnedskrivning og eftergivelse vedrørende erhvervsfremmelån Ophør af renteberegning og gældsnedskrivning 28. Tilskrivning af renter på et erhvervsfremmelån ophører, når Naalakkersuisut har opsagt erhvervsfremmelånet på grund af misligholdelse.

7 Stk. 2. Når et erhvervsfremmelån opsiges på grund af misligholdelse, og landbruget ikke længere er i låntagers besiddelse, kan Naalakkersuisut yde et årligt tilskud til nedbringelse af gælden svarende til det beløb, som låntager har indbetalt i de forudgående 12 måneder. Eftergivelse 29. Naalakkersuisut kan eftergive et erhvervsfremmelån delvist, når der er forløbet 5 år fra udgangen af det kalenderår hvor lånet blev opsagt, hvis erhvervsfremmelånet efter denne lov eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte er opsagt på grund af misligholdelse. Erhvervsfremmelån kan ikke eftergives delvist således, at restgælden kommer til at udgøre et lavere beløb end kr. Stk. 2. Naalakkersuisut kan alene eftergive et erhvervsfremmelån, når det skønnes, at låntager ikke vil være i stand til at afvikle erhvervsfremmelånet inden for de nærmeste år. Stk. 3. Låntagers betalingsmuligheder, jf. stk. 2, vurderes på baggrund af 1) gældens størrelse, 2) låntagers og dennes husstands formueforhold, 3) låntagers og dennes husstands aktuelle og fremtidige indkomst, og 4) låntagers alder. Stk. 4. Naalakkersuisut kan uanset stk. 1 eftergive et erhvervsfremmelån helt 10 år efter, at erhvervsfremmelånet er opsagt, såfremt låntager har afviklet erhvervsfremmelånet i et sådant omfang, som kunne forventes i forhold til dennes betalingsmuligheder. Stk. 5. Eftergivelse kan kun finde sted for fysiske personer. Låneomlægning 30. Naalakkersuisut kan omlægge ét erhvervsfremmelån, ydet efter denne lov eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte, til ét nyt erhvervsfremmelån med en løbetid, der ikke overstiger den forventede levetid for det aktiv, som det bestående erhvervsfremmelån vedrører, såfremt 1) det bestående erhvervsfremmelån har løbet i mere end 5 år, og 2) det skønnes, at låntager vil være i stand til at afvikle det nye erhvervsfremmelån. Debitorskifte 31. Naalakkersuisut kan meddele tilladelse til, at erhvervsfremmelån ydet efter denne lov eller tidligere gældende regler om erhvervsstøtte overdrages til en ny låntager, når det aktiv, erhvervsfremmelånet er ydet til, samtidig overdages til den nye låntager, og den nye låntager opfylder betingelserne for at modtage erhvervsfremmelån. Kapitel 10 Fællesbestemmelser 32. Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om opsigelse af erhvervsfremmelån og tilbagebetaling af tilskud, såfremt personer eller selskaber uberettiget har modtaget erhvervsfremmelån eller tilskud efter denne lov.

8 Stk. 2. Undladelse af underretning til Naalakkersuisut om væsentlige forandringer i lån- eller tilskudsmodtageres økonomiske forhold, eller manglende efterlevelse af pålæg om fremlæggelse af dokumentation, betragtes som misligholdelse, jf. 22 stk Naalakkersuisut kan fastsætte regler til gennemførelse af denne lov, herunder regler om: 1) Hvilke erhvervsområder og projekter, der kan ydes erhvervsfremmelån til. 2) I hvilke geografiske områder der kan ydes erhvervsfremmelån og tilskud. 3) Tilskud til afvikling af erhvervsfremmelån. 4) Uddannelsesmæssige, økonomiske og tekniske krav til ansøgere og projekter. 5) Betingelser for tilskud til jordforbedringsarbejder og erhvervsbygninger. 6) Driftskredit. 7) Administrationen af denne lov, herunder kommunernes samt Landbrugskonsulenternes og Fåreholderforeningen SPS medvirken. Overgangs- og ikrafttrædelsesbestemmelser 34. Denne lov træder i kraft den 1. januar Stk. 2. Samtidig ophæves landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug samt landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Stk. 3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 12 af 12. december 1984 om erhvervsstøtte, forbliver i kraft, indtil den afløses af eller ophæves ved regler fastsat med hjemmel i denne lov eller andre landstingsforordninger. Stk. 4. Fordringer i henhold til landstingsforordning nr. 4 af 20. november 1984 om erhvervsstøtte og landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug samt landstingsforordning nr. 11 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om støtte til fiskeri, fangst og landbrug, som fortsat eksisterer, administreres i henhold til de bestemmelser, der var gældende, da støtten eller lånet blev ydet. Grønlands Selvstyre, den 2. december 2009 Kuupik Kleist / Ane Hansen Bemærkninger til forslag

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug.

Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. Landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug. I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Formål

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 13. september 2006 EM 2006/44 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: De gældende regler om erhvervsstøtte til fiskeri, fangst og landbrugserhverv er fastsat i landstingsforordning

Læs mere

Vent, henter dokumentoplysninger...

Vent, henter dokumentoplysninger... Vent, henter dokumentoplysninger... Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter servicelovens 114 BEK nr 615 af 15/06/2006 (Gældende) LBK Nr. 864 af 22/10/2002 LBK Nr. 978 af 04/12/2003 LBK Nr. 58 af

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven

Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven Bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven I medfør af 114, stk. 4, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012, 7, stk. 2, i lov om afgift efter brændstofforbrug

Læs mere

Forslag. Lov om friplejeboliger

Forslag. Lov om friplejeboliger Lovforslag nr. L 80 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. november 2006 af socialministeren (Eva Kjer Hansen) Forslag til Lov om friplejeboliger Kapitel 1 Definition m.v. 1. Ved en friplejebolig forstås

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114

SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 SOLRØD KOMMUNE Ydelser på Støtte til køb af bil Bekendtgørelse nr.810 af 19. juli 2012 og Lov om Social Service 114 Lovgrundlag og kriterier for ydelser på bilområdet Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Forbeholdt kommunen Modtaget dato Fredensborg Kommune Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf: 7256 5000 Journalnummer KLE 16.08.07G01

Læs mere

HØRINGSUDKAST. Forslag

HØRINGSUDKAST. Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2003-04 Fremsat den yy. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger samt støttede private

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Sendes til kommunen Holbæk kommune, hjælpemiddelsafdelingen Kanalstræde 2 4300 Holbæk Tlf: 72363636 Fax: 72360001 E-mail: sikkerpost@holb.dk Web: www.holbaek.dk Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01

Læs mere

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114

Ansøgning om støtte til bil efter lov om social service 114 Rebild Kommune Hobrovej 110 9530 Støvring Tlf: 99889988 E-mail: sikkerpost@rebild.dk Web: www.rebild.dk Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE 27.60.00G01 Sagsidentifikation Ansøgning

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N P R O V S T E V Æ N G E T 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen Provstevænget. 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v.

Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. Udkast til Bekendtgørelse om statsgaranti for lån til yngre jordbrugere m.v. I medfør af 4, stk. 4 og 6, 4 a, stk. 4 og 6, 5 a, stk. 7, 9, stk. 4 og 6, 10, stk. 4 og 6, 13, stk. 5 og 7 og 14, stk. 5 i

Læs mere

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

2011 Udgivet den 15. juni 2011. 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 15. juni 2011 14. juni 2011. Nr. 628. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Salg af almene boliger, etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th. 2300 København S. Tlf: 32 97 25 46 Girokonto: 530-3060 Kontortid: Hver torsdag 18.00 19.00 prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 11. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4128 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Afsnit I. Indledende bestemmelser

Afsnit I. Indledende bestemmelser Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond I medfør af 3, stk. 1 og 2 samt 3 a, stk. 1 og 2, i lov om erhvervsfremme, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM

Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. 11. april 2011 - FMM 1 Driftsbekendtgørelse markeret for regler om selvejende ældreboliginstitutioner BEK nr 1307 af 15/12/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 18-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet enere ændringer til

Læs mere

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN

VEDTÆGTER ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN MØLLEPARKEN I TRIGE 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Andelsboligforeningen Mølleparken, I, Trige. Foreningens hjemsted er Århus kommune. 2. Formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx

29. marts 2012 - FMM. Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner.docx 1 Lov om almene boliger markeret for regler om selvejende institutioner LBK nr 884 af 10/08/2011 Gældende (Almenboligloven) Offentliggørelsesdato: 12-08-2011 Socialministeriet Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen

VEDTÆGTER. for. Andelsboligforeningen Skovåsen ADVOKAFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE KASTELLET BYVOLDEN 25 4000 ROSKILDE TELEFON 46 35 17 27 FAX 46 35 17 29 ADVOKAT@TAKOVDA.DK J. nr. 20027100 VEDTÆGTER for Andelsboligforeningen Skovåsen

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN

VEDTÆ GTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 26042011 /w h VEDTÆ GTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN FILIPS GÅRDEN NAVN, HJEMSTED og FORMÅL: l. Foreningens navn er Andelsboligforeningen

Læs mere

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II

Beboervedtægter. for. Andelsboligforeningen Birkebakken II Andelsboligforeningen BirkeBakken ii Birkehegnet 7, 2630 Taastrup Ejd. nr. 61598 Beboervedtægter for Andelsboligforeningen Birkebakken II Revision 20. maj 2008 Vedtægter 20. maj 2008 E-mail: birkebakken-2@get2net.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere