Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011"

Transkript

1 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 1 af oktober 2011 Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2011 Referat af ordinær generalforsamling: Der var til generalforsamlingen fremmødt 71 stemmeberettigede medlemmer med et samlet fordelingstal på 139,9. Bestyrelse: Formand: Steen Andersen SA BP. 181, 2.tv. Næstformand: Per G. Hansen PH GH Ejendom A/S Sekretær/referent: Bjarne Petersen BP BP. 61, st.tv. Bestyrelsesmedlem: Corinn Mogensen, CM BP. 49, 1.tv. Fraværende: Bestyrelsesmedlem: Gazi Kitir, GK BP 169, 2.tv. Da han er bortrejst. Gæster: Advokat: Ole Kjær OK Revisor: Carsten Øhauge CØ Administrator: Niemann Bejerholm NB GH Ejendom A/S Til mødet forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning om det forløbne år. 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab samt revisorpåtegning. 4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag: Forslag fra medlemmer: Udskiftning af varmemålere til elektronisk fjernaflæsning. Forslag fra bestyrelsen: 1. Ændring af månedlig leje af kælderrum. 2. Ændring af husorden. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2011/2012. Bestyrelsens budgetoplæg for 2011/2012 forelægges af revisor. Vedtagelse af budget. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 7. Valg af revisor. 8. Valg af administrator. 9. Eventuelt. Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte beboere, bestyrelse og indbudte gæster. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog advokat Ole Kjær OK, ingen modkandidater, OK blev valgt til dirigent. OK, takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig, sikrede sig at der var en referent, sekretær/referent Bjarne Petersen tager referat.

2 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 2 af oktober Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning om det forløbne år Formand SA aflagde bestyrelsens beretning (se bilag 1.) Der var ingen spørgsmål til beretningen. Bestyrelsens beretning blev godkendt. 3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab samt revisorpåtegning Revisor CØ gennemgik regnskabet for perioden 2010/2011, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. CØ, gennemgik det udsendte regnskab meget grundigt, gjorde forsamlingen opmærksom på, at der var taget stikprøver i bilag og der ikke var fundet nogen uoverensstemmelser med det fremlagte regnskab. Afvigelser fra budget der kan nævnes: Der har været en stigning i vandforbrug men et fald i prisen fra kommunen på vand- og afledningsafgift. Det har givet et fald i forhold til det budgetterede på kr. Vores fælles elforbrug er steget og prisen er også steget, det giver en stigning i forhold til det budgetterede på kr. Reparation og vedligeholdelse af maskiner har været kr. dyrere end budgetteret, det skyldes den hårde vinter vi har haft, hvor maskinerne har været på overarbejde. Salær til administrator er kr. dyrere end budgetteret. Det skyldes en lov om moms på administrationsomkostninger, som ikke var med i budgettet. Det giver en samlet budgetafvigelse på kr. Det har medført, at der er foretaget mindre vedligeholdelsesarbejder, der er malet et mindre antal trappeopgange end budgetteret. Regnskabet udviser et samlet overskud på kr. Bestyrelsen foreslår overskuddet overføres til konto for overført overskud. Der blev spurgt, om hvor meget vandforbruget er steget. CØ, ca. 20 % i forhold til sidste regnskabsår. I forbindelse med tab på debitorer på kr. blev der spurgt, om ejerforeningen har erklæret tvangsauktion på nogle lejligheder. SA, nej det har vi ikke, det er kreditforeningerne, der normalt gør det, ejerforeningen er normalt dækket af en 1. prioritet på kr., men der har været en enkelt tvangsauktion, hvor vort tilgodehavende oversteg med kr. Regnskabet blev her efter godkendt. 4. Bestyrelsens og medlemmernes forslag A. Forslag fra medlemmer: 1. Udskiftning af varmemålere til elektronisk fjernaflæsning (se bilag 2.) SA, dette forslag er blevet overhalet inden om, da varmecentralens bestyrelse har besluttet at udskifte de nuværende fordampningsmålere med elektroniske fjernaflæste varmemålere uden merudgift for beboerne og samtidig få opsat målere ved varmecentralen, så der kan måles, hvor meget varme der sendes ud til Benløseparken, Fluen og Betonelement. Der vil samtidig være flovmålere så en evt. utæthed nemmere kan spores. Der er indhentet tilbud fra Ista, Bronata og Casi som varmecentralens bestyrelse skal tage stilling til. Administrator undersøger, hvornår vi kan komme ud af den aftale, der er med Ista, men det bliver formentlig først til næste varmesæson. Der blev spurgt, hvad med de beboere, der har fjernet én eller flere radiatorer i lejligheden. Burde der ikke laves regler for det? SA, jo det burde der måske, bestyrelsen vil tage dette op på et bestyrelsesmøde.

3 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 3 af oktober 2011 Forslaget blev ikke sat til afstemning i overensstemmelse med forslagsstilleren, men forsamlingen syntes, det var en god ide. B. Forslag fra bestyrelsen: 1. Ændring af månedlig leje af kælderrum (se bilag 3.) Der var nogle i forsamlingen, der syntes, at det var en kraftig stigning. SA, det er det måske også, men det er mange år siden, det er reguleret sidst. Forslaget blev derefter sat til afstemning. OK spurgte, om der var nogle der stemte imod og konstaterede, at der var 4 stemmer imod, forslaget er dermed vedtaget. 2. Ændring af husorden (se bilag 4.) Der blev spurgt/konstateret vedrørende punkt 5 parabolantenner, net, hegn og lignende af en beboer, som har net for sin altan for at undgå, at div. fugle kommer ind på altanen, om bestyrelsen så vil sørge for at alle andre ting, beboere har hængende boret op på altanen vil blive fjernet, for før fjerner han ikke sit net. SA, til det vil jeg bare sige, at alle beboere skal overholde ordensreglementet. Der blev spurgt vedrørende punkt 13 opslag i opgangene, om ikke det er en dårlig ide. For hvis beboere skal holde fest, bore eller lave anden støj, kan de gøre andre beboere i opgangen opmærksomme på dette ved et opslag i opgangen evt. på en opslagstavle. SA, det kan være rigtigt, men bestyrelsen erfarer at disse opslag ikke bliver fjernet af dem, der har sat dem op, det vil ikke blive bedre med en opslagstavle. Der er postkasser nede ved hoveddøren, som beboere bør bruge til det. Der blev spurgt, om ikke afstemningen kunne deles op hver for sig. OK, det kan man ikke, forslaget er indgivet som et samlet forslag og skal til afstemning samlet. Forslaget blev derefter sat til afstemning. OK, de udleverede gule stemmesedler skal bruges, der blev udpeget 2 stemmetællere i forsamlingen. Ordensreglementet med ændringer blev vedtaget med et fordelingstal på 74,75 for forslaget og 24,80 imod. 5. Forelæggelse og godkendelse af budget 2011/2012 Bestyrelsens budgetoplæg for 2011/2012, som var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, fremlægges af revisor. CØ, gennemgik bestyrelsens forslag til budget for året 2011/2012 med en stigning på 5 % i á-conto betalinger meget grundigt og let forståeligt. Budgettet er baseret på indgående aftaler. Hvor sådanne ikke foreligger, er der regnet med anslåede prisstigninger i forhold til regnskabsåret 2010/2011. Følgende stigninger er indregnet, elforbrug med 5 %, renovation med 6,5 %, vandforbrug, vandafledningsafgift og rensningsbidrag med 3 % i henhold til modtagede oplysninger. Trappevask med 2 %, lønninger, pensionsbidrag, feriepenge og sociale ydelser til personale med 2 %, øvrige omkostninger med 3 %, administrationshonorar med en stigning på 2 %. Herudover er der tillagt moms, som i henhold til lovkrav skal tillægges administrationshonorar efter den 1. januar Honorar for tilsyn og konduktørarbejde er i lighed med tidligere år budgetteret til 0 kr. Øvrige omkostninger er budgetteret med anslået prisstigninger på ca. 3 % i forhold til regnskabsåret 2010/2011.

4 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 4 af oktober 2011 Der er taget følgende punkter med i budgettet til vedligeholdelse: 1. Montering af nye altanpartier, blok ,00 kr. 2. Udskiftninger af nye lamper i terræn, 5 blokke ,00 kr. 3. Maling af trappeopgange, blok ,00 kr. 4. Diverse ad hoc ,00 kr. 5. Indgangspartier malet hvide / grå ,00 kr. I alt ,00 kr. Dette indebærer en stigning på 5 % i fællesudgifter fra den 1. januar Der blev spurgt om gebyr og porto, hvad er det, det er et meget stort beløb. CØ, størstedelen er porto for brevforsendelse. Der blev spurgt til administrationssalær, er det ikke meget stort. SA, bestyrelsen har for få år siden undersøgt prisniveauet hos andre ejendomsadministrationer med hjælp fra CØ og fundet GH Ejendom A/S som den billigste og den service vi får her, får vi ikke hos andre i og med de ligger lige om hjørnet, hvor en anden ville ligge et andet sted på Sjælland, København eller i Jylland. Budgettet blev herefter sat til afstemning med 5 % stigning i fællesudgifter fra den 1. januar Budgettet blev enstemmigt vedtaget uden skriftlig afstemning. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Der skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg og modtager genvalg: Per Hansen PH GH Ejendom A/S Bjarne Petersen BP BP. 61, st.tv. Gazi Kitir BP. 169, 2.tv er bortrejst derfor skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Bestyrelsen foreslår Nibile Sanli, BP 117, 1.tv OK, der skal være afstemning i to omgange først de to for to år, OK spurgte forsamlingen, om der er modkandidater til de 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg for to år, Henrik Jensen BP 19, 2. th meldte sit kandidatur. OK, meddelte at det er de røde stemmesedler, der skal bruges og der skal skrives to tal på stemmesedlen, 1. Per Hansen, 2. Bjarne Petersen og 3. Henrik Jensen. Afstemningen gav følgende resultat: Bjarne Petersen fik, 61 stemmer med et fordelingstal på 125,9 Per Hansen fik, 46 stemmer med et fordelingstal på 96,55 Henrik Jensen fik, 28 stemmer med et fordelingstal på 47,5 OK, BP og PH er der med genvalgt. OK til afløsning for Gazi Kitir foreslår bestyrelsen Nibile Sanli, er der andre forslag Henrik Jensen blev forslået, men trak sig igen, da han syntes, det var bedre at få etnisk fordeling igen. OK Nibile Sanli er hermed valgt for 1 år.

5 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 5 af oktober 2011 OK, spurgte forsamlingen om der er modkandidater til de 2 suppleanter. Torben L. Hansen, BP 17, 2.tv, som ikke er tilstede, men SA har fået tilsagn om, at han genopstiller og Lars Højgaard BP 75, st.tv, som modtager genvalg. Henrik Jensen meldte sit kandidatur. OK, da der ikke foreligger en skriftlig fuldmagt fra Torben L. Hansen, må vi betragte Lars Højgaard og Henrik Jensen som valgt. 7. Valg af revisor Bestyrelsen ser herefter således ud: Steen Andersen, Per G. Hansen, Bjarne Petersen, Corinn Mogensen, Nibile Sanli, BP 181, 2.tv. GH Ejendom. BP 61, st.tv. BP 49, 1.tv. BP 117, 1.tv. Bestyrelsessuppleanter: 1: Lars Højgaard, BP 75, st.tv. valgt for 1 år. 2: Henrik Jensen, BP 19, 2.th. valgt for 1 år. Bestyrelsen foreslog genvalg til statsautoriseret revisor Carsten Øhauge, Ringsted. Carsten Øhauge blev enstemmigt genvalgt. CØ takkede for valget. 8. Valg af administrator Bestyrelsen foreslog genvalg til GH Ejendom. GH Ejendom blev enstemmigt genvalgt. 9. Eventuelt OK spurgte, om der var nogle spørgsmål til bestyrelsen. Der blev udtrykt ros til viceværterne for deres arbejdsindsats. Nibille Sanli foreslog, at der bliver sat kasser med lås på udover vores vandhaner på garagepladserne, så ikke der er nogle udefra der kan komme og vaske deres biler på vores bekostning. Det vil helt sikker give en besparelse på vandforbruget, da der er observeret folk udefra som kommer her og vasker bil. SA, dette har bestyrelsen arbejdet på et stykke tid og vil finde en løsning på dette problem. Der blev spurgt, om ikke der kunne blive udsendt referat fra generalforsamlingen på papir, der er mange, der ikke kan gå på internettet og se referatet og vores infokanal er mangelfuld opdateret. SA, det vil bestyrelsen overveje, men i hvert fald få infokanalen opdateret. OK konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål til bestyrelsen og afsluttede derefter generalforsamlingen ved at give ordet til formanden for en afsluttende bemærkning. SA, takkede forsamlingen for god ro og orden, dirigenten og revisor for en god ledelse og fremlæggelse samt bestyrelsen og administrator for en god indsats i året, der er gået. Generalforsamlingen sluttede kl Referent Bjarne Petersen Dirigent Ole Kjær

6 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 6 af oktober 2011 Bilag 1: Formandsberetning Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der har ligeledes været afholdt en forårstur, hvor området og de grønne arealer er blevet gennemgået sammen med administrator, vicevært og bestyrelsesmedlemmer fra beboerforeningen. Det første bestyrelsesmøde blev afholdt 2. november 2010, hvor bestyrelsen konstituerede sig med mig (Steen Andersen) som formand, Per G. Hansen som næstformand og Bjarne Petersen som sekretær/referent. Bjarne Petersen og jeg (Steen Andersen) blev udpeget som repræsentanter til Benløseparkens Varmecentrals bestyrelse. I det forløbne år er der gennemført en del vedligeholdelsesopgaver, hvoraf de væsentligste har været: - Udskiftning af altanpartier i blok 2 - Udskiftning af udendørs lamper ved 4 blokke - Etablering af ekstra parkeringspladser ved blok 10 - Maling af trappeopgange Som opfølgning på sidste års generalforsamling vedr. udskiftningen af altanpartier i blok 1. Fik vi konstateret at der var blevet sjusket med isoleringen på de monterede altanpartier og leverandøren gennemførte herefter for egen regning en efterisolering af samtlige altanpartier med 50 mm isolering. Altanpartierne i blok 2 er blevet udskiftet hvilket blev udført af Ingvarsen Ringsted A/S. Ingvarsen Ringsted A/S har udført arbejdet tilfredsstillende mens vores rådgivende ingeniør og NB jævnligt besigtigede arbejdet. Arbejdet blev afleveret pr. 1. juni Mangellister hvorpå beboerne kan angive fejl og mangler vil blive udsendt omkring 1. maj Disse skal så returneres til administrator inden 1. juni 2012, hvor der vil være årsgennemgang. Som følge af et stigende problem med for få p-pladser blev der ved blok 10 etableret ca. 17 skråparkeringspladser mellem blokkene på græssearealet overfor legepladsen. Det har været et generelt problem med for høje hastigheder på garagevejen og der blev derfor i samarbejde med politiet indført 30 km begrænsning på denne vej som på Benløseparkens busvej og Fredensvej. På grund af bankernes formindskede garantibeløb på kr , har revisor rådet os til at dele ejerforeningens kapital op i mindre portioner, enten i værdipapir eller fordele kapitalen i flere banker. Bestyrelsen fik derfor oprettet en konto i både Nordea Bank og Danske Bank, så vi fremover har kapitalen fordelt i to banker med størst mulig sikkerhed. Lamper på P-plads ved blok 10, 8, 6 og 4 er netop blevet skiftet til den nye type med kun én lyskilde. Valget af disse blokke er truffet ud fra et reelt behov for at reparere kabler eller lamper ved disse blokke. De resterende lamper ved blokkene 1, 2, 3, 5 og 7 skiftes til næste år. Efter oversvømmelserne i kældrene i efteråret 2010 havde bestyrelsen et møde med Ringsted Forsyning for at få pointeret vores problemer med kloakkerne samt de kraftige prisstigninger på vandafledning. Ringsted Forsyning kunne oplyse, at der var sat 3 mil. kr. af til forbedringer i 2010 og yderligere 3 mil. kr. i Ringsted Forsyning er opmærksom på vores problemer og havde allerede set på en mulighed for aflastning af kloakkerne i området. Desværre ser det ud til, at den store mængde regn i 2011 har sat dette arbejde på standby. Vi kan dog glæde os over, at vores højtvandslukkere som blev monteret i efteråret 2010 har vist at de virker. Vi havde en enkelt dag med oversvømmelse i et par blokke. Her tog vores vicevært en tur rundt i disse blokke og orienterede beboerne om at de skulle holde igen med vandforbruget indtil slamsugeren havde fået pumpet kloakvandet væk og trykket på kommunens kloakker var faldet. En af kloakbrøndene havde forskubbet sig i jord og er i dag (29. sept. 2011) ved at blive rettet op. Desværre med det resultat at TDC s kabel som lå tæt op ad brønden blev beskadiget. For at skabe mere luft og lys til blokkene og undgå noget af det mos der sætter sig på blokkene udvalgte bestyrelsen en del træer, der stod tættest ved blokkene som egnede til fældning. Langs gangstien ved blok 2 har viceværterne fjernet alle de gamle halvvisne hybenbuske og skal have gjort klar til plantning af nye planter, svarende til dem som er plantet ved blok 10. Det er bestyrelsens mål at holde bedene friske og evt. udskifte planterne i takt med at vores viceværter kan nå dette. Ejerforeningen har i år indkøbt en brugt vertikalskærer som viceværterne har brugt flittigt til at fjerne mos og lufte græsplænerne med. Senest har vi fået udskiftet den lille Stiga plæneklipper som var afskrevet, med en ny og mere kørevenlig Husquana plæneklipper til klipning af kanter og smalle passager, hvilket tillige bidrager til at bedre viceværterne arbejdsmiljø. Benløseparkens info-kanal er nu blevet digitaliseret så den også kan findes på TV, som kun er sat til at søge efter digitale kanaler. I det kommende år 2011/2012 er der på basis af det foreliggende budgetforslag planlagt følgende større vedligeholdelsesarbejder:

7 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 7 af oktober Udskiftning af altanpartier i blok 3 - Udskiftning af lamper i terræn ved 5 blokke. - Maling af trappeopgange i blok 8 - Maling af indgangspartier alle blokke. Til slut vil jeg sige tak til administrator, vores viceværter, revisor og bestyrelsen for en god og ihærdig indsats samt et godt samarbejde i årets løb. På bestyrelsens vegne Steen Andersen

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2010

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2010 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 1 af 7 20. oktober 2010 Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2010 Referat af ordinær generalforsamling: Der var til generalforsamlingen fremmødt

Læs mere

Benløseparken Ejerforening Den 24. september 2009

Benløseparken Ejerforening Den 24. september 2009 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 1 af 8 16. oktober 2009 Benløseparken Ejerforening Den 24. september 2009 Referat af ordinær generalforsamling: Der var til generalforsamlingen fremmødt

Læs mere

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2015

Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2015 Bjarne Petersen Benløseparken Ejerforening Side 1 af 8 10. oktober 2015 Benløseparken Ejerforening Den 29. september 2015 Referat af ordinær generalforsamling: Der var til generalforsamlingen fremmødt

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 30-10-2008 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Mart. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt d: 30.oktober

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk

Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Kohavens grundejerforening www.kohaven-gf.dk Referat fra foreningens generalforsamling den 10. maj 2014 afholdt i Vig forsamlingshus, Ravnsbjergvej 1 4560 Vig Den 11.maj 2014 Dagsorden: 1 Valg af dirigent

Læs mere

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010

Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Referat af 21. ordinære generalforsamling 8. april 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016

Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 Generalforsamling Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Attebjerghøj torsdag den 25. februar 2016 1. Valg af dirigent Bestyrelsens forslog Jens Rasmussen fra Æblevænget 20 A som dirigent, og

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 25. ordinære generalforsamling d. 7. april 2014 Formand Helle (45) bød velkommen til Andelsboligforeningen Antaresvængets 25. ordinære generalforsamling, og udtrykte glæde over det flotte fremmøde.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark

GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark GENERALFORSAMLING E/F Storløkke Søndag den 13. marts 2016 kl. 10.15 i Storløkke Feriepark Tilstede: Bestyrelse: Lars Kure (LK) Bitten Grønbech (BG) Bent Elling (BE) Edvard Holm (EH) Per Dettlaff (PD) Suppleanter:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget.

Boligforeningen Give, afd. 136-52 Amager og Vestervænget. MØDEREFERAT FRA ORDINÆRT AFDELINGSMØDE Antal fremmødte lejemål: 30 husstande. Øvrige deltagere: Kundechef Lars Todbjerg-Hansen, Domea Afdelingsmødet blev afholdt tirsdag den 15. september 2015, kl. 17.30,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Generalforsamling Stenløse Skytteforening

Generalforsamling Stenløse Skytteforening Referat fra generalforsamling, mandag d. 24. februar 2014 kl. 19.00, i klubhuset Bækholmvej 27, 3660 Stenløse Tilstede: 34 stemmeberettigede medlemmer. Dagsorden jf. vedtægterne: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Dagsordenens punkt 2: Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 10. maj 2014 Referat af generalforsamling i Virumbo IV den 22. april 2014 Birgit Kjeldsen, Lise Bonde, Birthe Mikkelsen, Ib Højbjerg, Lise Mundt, Lars Friis, Anders, Martin Hou, Keld Greenaae, Jakob Tønnesen,

Læs mere

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00

AFDELING NØRREBY. Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdeling/budgetmøde tirsdag den 25. januar 2005 kl. 19.00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bering-Bryld blev valg som dirigent.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med:

Formanden Steen Seitner bød velkommen og herefter åbnede generalforsamlingen med: Ølstykke tennisklub - generalforsamling 2011 Sted: I hallen Dato: 31/03-11 Tidspunkt: 19.30 Deltagere fra bestyrelsen: Steen Seitner, Flemming Adriansen, Jørn Østergren, Flemming Scheuer- Larsen, Torben

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDLODSGÅRDEN. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 23. marts 2010 Der var mødt 23 andelshavere inkl. formand, næstformand, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem samt advokat Susanne Mendoza fra Andelsbo.

Læs mere

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO Referat af ordinært afdelingsmøde i Folkebo, afdeling 2, afholdt tirsdag den 24. maj 2011, kl. 18.00 i Hjallese Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Henry Larsen blev valgt og konstaterede herefter

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Grönings Have 2013 15. maj 2013 Afholdt den: 24. april 2013 Til stede: Referent: 14 ejere, repræsentanter for andelsboligerne, Nordicom Bolig A/S, Lejerbo

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 16

Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Referat Afdelingsmøde afdeling 16 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 16 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 18 beboere Kurt

Læs mere

Grundejerforeningen Østergårdsparken

Grundejerforeningen Østergårdsparken Grundejerforeningen Østergårdsparken Ordinær generalforsamling den 27. marts 2008. Rasmus Kjærgaard bød velkommen og orienterede om, at både formanden og næstformanden var blevet forhindrede i at deltage,

Læs mere

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00.

Dagsorden. 7. Valg til afdelingsbestyrelsen. 8. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 9. Eventuelt. 45 husstande var repræsenteret kl. 19:00. År 2009, den 23. september kl. 19:00, afholdtes ordinært afdelingsmøde i Boligselskabet af 1961 i Greve (BS61), afdeling Grønlykkeparken. Mødet afholdtes i beboerlokalerne, Grønlykkeparken 25, 2670 Greve,

Læs mere

Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg

Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg /'_ Beboerforeningen Sædding Strandvej Ådalen4A-6Q,Esbjerg Postadresse: Ådalen 6 D, 6710 Esbjerg V Esbjerg, den 13. april2011. Referat af Beboerforeningen Sædding Strandvejs ordinære generalforsamling'

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Indledende kommentarer og velkomst:

Indledende kommentarer og velkomst: 1 År 2014, onsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i E/ F Pilegårdsvej 22-58, 2730 Herlev. Generalforsamlingen blev afholdt i ejerforeningens lokale, Pilegårdsvej 58, kælderen.

Læs mere

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B,

RØRPOSTEN 28. 2011 19.00 92 B, RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt torsdag den 28. april 2011 kl. 19.00 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Finn Nørregaard,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009 Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 Dato: 26. marts 2009 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld.

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening

Gartnerparkens Grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling Tirsdag den 17. november 2015 kl.19.30 i Medborgerhuset Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 26. oktober 2015. Fremmødte husstande (18 stk.): 2,

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug

Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug Referat af ordinær generalforsamling i Svanemøllebugtens Vinterbadelaug 30. maj 2013 kl. 19.30 Sted: Roforeningen KVIK, Strandvænget 53, 2100 København Ø Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011

Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Referat af afdelingsmøde den 12. september 2011 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen

Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Vallensbæk Strand den 29. juni 2013 Kollerupparkens Grundejerforening Referat af generalforsamling den 27. juni 2013 Egholmskolen Formanden, Morten Lind, bød velkommen. Der var mødt 25 stemmeberettigede.

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015

Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Dams Have, den 25. januar 2015 Referat af ordinær generalforsamling 14. februar 2015 Fremmødte fra hus nr. 2, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 25. 1. Valg af dirigent og referent: Freddie (17) og

Læs mere

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013)

b) Valg af bestyrelsesmedlemmer 1 år Henrik Hoy Andersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Alex Emil Petersen, fortsætter (valgt for 2 år i 2013) Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag den 28. oktober 2014 DAGSORDEN 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Bestyrelsens beretning. 4) Regnskab a) Årsregnskab 12/13, jf. vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015

Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Sauershøj den 22. april 2015 Dirigent: Malene Aarup-Kristensen Referent: Tonie Bunch Bertelsen Valg af dirigent Malene Aarup-Kristensen blev valgt.

Læs mere

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012

Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Referat Generalforsamling Ejerforeningen Rønbjerg Dato: 25. marts 2012 Ad 1: Valg af dirigent Per Bach valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt rettidig. Ad 2: Bestyrelsens

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård IV den 24. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 29 beboere samt repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 Formanden, Poul Lauridsen, bød velkommen. Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 20. maj 2007 1. Ole Ryttersgaard blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016.

Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Nordre Munkegård Referat af Ordinært beboermøde for lejerne d. 15. Marts 2016. Beboerrepræsentanterne (MBC) fra administrator Aberdeen. (BR) og ca. 25 lejere deltog. Derudover deltog Maj-Britt Christensen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset

Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset J. nr. 11-11935 Protokollat fra ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen V Huset Torsdag, den 28. maj 2009 kl. 19.00 I fælleslokalet i V-Huset, Ørestads Boulevard 59 B, 2300 København S. Indkaldelse

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 11

Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Referat Afdelingsmøde afdeling 11 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 11 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 25 beboere

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart

Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart Referat fra Generalforsamling i GF 163 Luftfart onsdag d. 2. april 2014 kl. 16:30 i SAS klubhus, diget 25, 2770 Kastrup Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af klubbens

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Ejerforeningen Sauershøj Aalborg www.sauershoej.dk Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Sauershøj Tirsdag den 25. april kl. 19.00 Spar Nords lokaler, Hasserisvej 113,9000 Aalborg Referent: Poul Erik

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a.

ULLERØD VANDVÆRK A.m.b.a. Referat af den ordinære generalforsamling for Ullerød Vandværk a.m.b.a. afholdt på Grundtvigs Højskole, Tulstrupvej 4, den 29. april 2015 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 14. marts 2005 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 14. marts 2005 kl. 19.30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 33 grundejere (plus 13 fuldmagter). Formanden, Frank Keller bød

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III

Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Generalforsamling i E/F Ibstrupparken III Dagsorden 1.Valg af dirigent og referent 2.Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 3.Fremlæggelse af fordelingsregnskabet for det forløbne

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Ejerforeningen Tranebærhaven

Ejerforeningen Tranebærhaven År 2014, Tirsdag den. 13.maj kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling i på Ishøj Idrætscenter Kursuslokale 2-3, Vejledalen 17, 2635 Ishøj. Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Formand Per B Madsen,

Læs mere

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40

Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Beboermøde. Tirsdag d. 15. september kl. 19. 00 I AKB s beboerhus Agerkær 40 Tilstede: 32 husstande samt Hanne, John, John Ras, Steen, Jan, Mona fra bestyrelsen og Jan Togersen fra Lejerbo Referent: Tine

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Referat af Generalforsamling 2013 Tid: Tirsdag den 16. april 2013, kl. 19:00 Sted Måløv Sognegård, Liljevangsvej 38A Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da ingen andre meldte sig til at være dirigent, så blev

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Torsdag den 22. maj 2014 kl. 19.00 Syrensalen, Vejlby-Risskov Hallen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning og driftbudget A. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Albertslund Boligselskab Solhusene

Albertslund Boligselskab Solhusene Albertslund Boligselskab Solhusene Referat af beboermøde tirsdag den 29. marts 2016 kl. 19.00 30. marts 2016 Deltagere: 38 husstande, 76 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Dorthe Larsen, næstformand

Læs mere

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling

REFERAT. E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 10. marts 2015 Ejd.nr. 108-111 REFERAT E/F Jacobsgården ordinær generalforsamling Mødested: India Selskabslokaler, Højdevej 59-61, 2300 København S Mødedato: 8.

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen Frederiksberg, 30. maj 2016 Ejd.nr. 8-103 REFERAT Mødested: Mikkelborg Park s fælleslokaler Mødedato: 25. maj 2016, kl. 19.00 Fremmødte: Der var repræsenteret 44 af foreningens 220 lejligheder, repræsenterende

Læs mere

Der var mødt repræsentanter for 49 lejligheder (heraf 4 ved fuldmagt) med et samlet fordelingstal på 388,0/1.000,2)

Der var mødt repræsentanter for 49 lejligheder (heraf 4 ved fuldmagt) med et samlet fordelingstal på 388,0/1.000,2) År 2009, den 10. marts kl. 19.00 afholdtes i Copenhagen Europe Center, Vesterbrogade 149, 1620 København V, ordinær generalforsamling i ejerforeningen Platanhusene. Der var mødt repræsentanter for 49 lejligheder

Læs mere